73/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1993 do 31.03.2002

73
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 1993,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. sa mení takto:
§ 10 ods. 3 znie:
„(3)
Príslušníkovi vykonávajúcemu pracovné činnosti a služby pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh na zabezpečovanie brannej pohotovosti štátu alebo na vyhlásenie mimoriadnych opatrení a činností s mimoriadnou psychickou záťažou poskytne zamestnávateľ na presne definované činnosti, ktoré dohodne s príslušným ústredným orgánom, príplatok vo výške 200 až 800 Sk mesačne.“.
Čl. II
V článku III nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. sa slová „1. marcom 1993“ nahrádzajú slovami „1. septembrom 1993“.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.
Vladimír Mečiar v. r.