75/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.1993

75
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 1993,
ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku
Na vykonanie zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb. (ďalej len „zákon“), zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. a na vykonanie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. vláda Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Za pozemky, ktoré sa podľa zákona nevydávajú a za ktoré nebol oprávnenej osobe poskytnutý iný pozemok,1) poskytne štát náhradu2) v časti prevyšujúcej sumu vyplácanú v hotovosti, a v prípadoch, keď sa hotovosť nevypláca,3) prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu4) (ďalej len „fond“).
(2)
Fond poskytne náhradu bezodplatným prevodom vlastníctva vecí alebo cenného papiera,5) ak sa fond a oprávnená osoba nedohodnú inak.
§ 2
(1)
Fond spôsobom uvedeným v § 1 ods. 2 splní záväzky z dohôd štátneho podniku o náhrade formou podielu oprávnenej osoby na imaní povinnej osoby6) alebo z dohôd o finančných náhradách za rozdiel medzi cenami trvalých porastov,7) ktoré na fond prešli v súlade so schváleným privatizačným projektom.8)
(2)
Fond obdobne podľa odseku 1 poskytne náhradu, ktorá patrí oprávnenej osobe,9) ak nárok bol uplatnený riadne a včas a dohoda o poskytnutí náhrady štátnym podnikom nebola uzavretá do dňa schválenia privatizačného projektu.10)
(3)
Ak ku dňu schválenia privatizačného projektu nebolo rozhodnuté o vydaní nehnuteľnosti,11) ktorej držiteľom12) je štátny podnik, ktorého majetok určený na privatizáciu sa prevádza v súlade so schváleným privatizačným projektom na fond, stáva sa fond, prípadne ďalší nadobúdateľ podľa privatizačného projektu, v tomto rozsahu povinnou osobou.13)
(4)
V prípadoch uvedených v odseku 2 a 3 sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu14) o náhrade poskytovanej Fondom národného majetku Slovenskej republiky.
§ 3
(1)
Písomnú výzvu na poskytnutie náhrady vyplácanej v hotovosti3) posudzuje fond. Preskúma najmä, či bol zaplatený nedoplatok prídelovej ceny, za ktorú oprávnená osoba nehnuteľnosť získala, či bola vrátená kúpna cena alebo zaplatená náhrada, ktorá bola oprávnenej osobe vyplatená štátom, alebo náhrada za vyporiadanie pohľadávok peňažných ústavov.15)
(2)
Ak je oprávnená osoba, ktorej má fond poskytnúť náhradu, nadobúdateľom majetku fondu na základe schváleného privatizačného projektu, vyporiadanie jej nárokov sa dohodne v súvislosti s týmto prevodom. Obdobne to platí aj v prípade uvedenom v § 2 ods. 3
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 16 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.
2)
§ 16 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
4)
§ 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. a zákona č. 323/1992 Zb.
5)
§ 16 ods. 4 a 5 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
6)
§ 16 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 24 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 15 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 14 až 16, § 20,
§ 24 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3 ods. 2 a § 15 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 6 ods. 3 a 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.