84/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1993 do 30.06.2002

84
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. apríla 1993
o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška stravného a výška základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „25 Kčs“ nahrádza sumou „32 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „39 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „62 Kčs“ nahrádza sumou „80 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „25 Kčs“ nahrádza sumou „32 Sk“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,55 Kčs“ nahrádza sumou „0,65 Sk“.
6.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,15 Kčs“ nahrádza sumou „2,45 Sk“.
Čl. II
Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov.
Oľga Keltošová v. r.