86/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1993 do 31.12.2000

86
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 4 znie:
„Prechodné a záverečné ustanovenia“.
Nadpis pod § 4 sa vypúšťa.
2.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Stranám a hnutiam, ktoré vzhľadom na výsledky posledných volieb do Federálneho zhromaždenia získali nárok na úhradu volebných nákladov7), poskytne sa štátny príspevok podľa tohto zákona úmerne aj za obdobie od 1. januára 1993 do 31. decembra 1993, a to vo výške zodpovedajúcej jednej štvrtine tejto úhrady.
(2)
Štátny príspevok podľa odseku 1 sa vyplatí stranám a hnutiam na základe ich písomnej žiadosti najneskôr do 31. decembra 1993.“.
3.
Za poznámku 6 pod čiarou sa vkladá poznámka 7, ktorá znie:
„7)
§ 54 ods. 3 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.