89/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

89
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4).“.
2.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3; doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 9 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „to sa nevzťahuje na cudzincov.".
4.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.