96/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.1993 do 30.06.2000

96
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 v prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „tvoria ju diaľková a miestna sieť.“
Druhá veta sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 2 znie:
„(2)
Jednotná sústava telekomunikácií je súbor všetkých telekomunikačných sietí na území Slovenskej republiky.“.
3.
V § 3 ods. 3 znie:
„(3)
Organizácie spojov sa v rámci svojho poverenia alebo povolenia starajú o dostupnosť, hospodárnosť, rýchlosť a spoľahlivosť telekomunikačného styku a o utajenie prenášaných správ.“.
4.
V § 3 ods. 7 znie:
„(7)
Organizácie spojov sú oprávnené odmietnuť poskytnutie výkonov (odpojiť zverené zariadenie, prípadne zrušiť účastnícky pomer) tomu, kto hrubo poruší ustanovené podmienky. Organizácie spojov sú oprávnené jednosmerne zrušiť možnosť poskytnutia výkonov do doby právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu účastníkovi, ktorý neplatí určené náhrady.“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
vysielacie rádiové stanice zastupiteľských úradov cudzích štátov na základe súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a za predpokladu vzájomnosti,“.
6.
V § 6 ods. 1 písmená a) až d) znejú:
„a)
orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Armáda Slovenskej republiky na vojenské účely,
b)
orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky a Civilnej ochrany na bezpečnostné účely,
c)
Slovenská informačná služba,
d)
orgány Železníc Slovenskej republiky prevádzkujúce železničnú dopravu na zabezpečenie riadenia a prevádzky železničnej dopravy,“.
7.
V § 6 ods. 2 znie:
„(2)
Telekomunikačnými zariadeniami a telekomunikačnými sieťami organizácií pre-vádzkujúcich železničnú dopravu a organizácií poverených zabezpečovacou a oznamovacou rádiokomunikačnou leteckou službou sa môžu, po dohode s organizáciami spojov, obstarávať aj výkony pre verejnosť v železničných staniciach, vo vlakoch a v lietadlách.“.
8.
V § 6 ods. 3 v druhej vete sa vypúšťajú slová „a štátnemu odbornému technickému dozoru v odbore telekomunikácií nad bezpečnosťou a spoľahlivosťou telekomunikačných zariadení“.
9.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
10.
V § 9 ods. 7 prvá veta znie:
„Ak fyzická alebo právnická osoba pri podnikateľskej činnosti spôsobí poškodenie, ohrozenie alebo škodlivé rušenie zariadení jednotnej telekomunikačnej siete alebo zriaďuje či prevádzkuje telekomunikačné zariadenie alebo telekomunikačné služby bez povolenia alebo poverenia, je povinná zaplatiť pokutu až do výšky 500 000 Sk.“.
11.
V § 9 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
(8)
Uložením pokuty podľa odseku 7 nie je dotknutá zodpovednosť podľa predpisov o náhrade škody.
(9)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.
12.
V § 19 ods. 1 znie:
(1) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom pravidlá telekomunikačnej prevádzky pre prevádzkovateľov (§ 1 ods. 3) a užívateľov (§ 2 ods. 1) jednotnej telekomunikačnej siete, pravidlá na udeľovanie povolení podľa tohto zákona a postup a podmienky pri určovaní technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení [§ 21b ods. 4 písm. a)].“.
13.
V § 19 ods. 2 sa slová „Federálne ministerstvo spojov a orgány ním poverené“ nahrádzajú slovami „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky a oblastné telekomunikačné úrady“ a vypúšťajú sa slová „ako aj štátny odborný technický dozor v odbore telekomunikácií nad bezpečnosťou a spoľahlivosťou telekomunikačných zariadení [§ 1 ods. 4 písm. a)],“.
14.
V § 19 ods. 3 znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete zriadené a prevádzkované podľa § 6 ods. 1.“.
15.
V § 19 odsek 4 sa vypúšťa.
16.
§ 21 znie:
㤠21
Orgánmi štátnej správy telekomunikácií sú:
a)
ministerstvo,
b)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
c)
oblastné telekomunikačné úrady.“.
17.
Za § 21 sa vkladajú nové § 21a až 21c, ktoré znejú:
㤠21a
(1)
Ministerstvo pri organizovaní a riadení spojov určuje základnú stratégiu rozvoja telekomunikácií.
(2)
Ministerstvo najmä:
a)
rozhoduje o udelení poverenia na zriaďovanie a prevádzkovanie vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete,
b)
riadi a organizuje prípravu jednotnej telekomunikačnej sústavy pre prípad mimoriadnych udalostí,
c)
riadi využívanie kmitočtového spektra zariadeniami všetkých odvetví národného hospodárstva,
d)
riadi Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo v odôvodnených prípadoch môže zveriť právomoc rozhodovať o udeľovaní poverení na zriaďovanie a prevádzkovanie vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky.
§ 21b
(1)
Zriaďuje sa Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
(2)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia.
(3)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.
(4)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky najmä:
a)
schvaľuje spôsobilosť telekomunikačných zariadení a podmienky ich uvádzania do obehu a prevádzky,
b)
rozhoduje o udelení povolenia na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo jednotnej telekomunikačnej siete,
c)
rozhoduje o udelení povolenia na zriadenie a prevádzkovanie prenosových ciest mimo jednotnej telekomunikačnej siete, zasahujúcich do miestnej príslušnosti dvoch alebo viacerých oblastných telekomunikačných úradov alebo prekračujúcich štátne hranice,
d)
rozhoduje o udelení povolenia na zriadenie a prevádzkovanie zariadení pre telefónnu službu mimo jednotnej telekomunikačnej siete,
e)
rozhoduje o udelení povolenia na prechovávanie, zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení,
f)
rozhoduje o udelení povolenia na výstavbu, prevádzkovanie, ako aj na pripojenie telekomunikačných zariadení k zariadeniu iného prevádzkovateľa,
g)
prideľuje kmitočty a kmitočtové pásma po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to i pre telekomunikačné zariadenia, ktorých zriadenie a prevádzkovanie nevyžaduje povolenie [§ 6 ods. 1 a ods. 4 písm. a)],
h)
vypracúva v spolupráci s Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie plány využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielanie,
ch)
riadi oblastné telekomunikačné úrady,
i)
preskúmava rozhodnutia oblastných telekomunikačných úradov,4a)
j)
riadi výkon štátnej inšpekcie telekomunikácií a štátneho dozoru nad dodržiavaním využívania kmitočtov a kmitočtových pásiem.
§ 21c
(1)
Zriaďujú sa oblastné telekomunikačné úrady.
(2)
Oblastné telekomunikačné úrady sú rozpočtové organizácie.
(3)
Sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti určí ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Oblastný telekomunikačný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.
(5)
Oblastné telekomunikačné úrady najmä:
a)
vykonávajú štátnu inšpekciu telekomunikácií a štátny dozor nad dodržiavaním využívania kmitočtov a kmitočtových pásiem,
b)
rozhodujú o ukladaní pokút podľa tohto zákona,
c)
prejednávajú priestupky na úseku spojov týkajúce sa telekomunikácií,4b)
d)
rozhodujú o udeľovaní povolení na zriaďovanie, zmenu, obnovu a údržbu zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti,
e)
rozhodujú o udeľovaní povolení na zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych programov po vedení,
f)
rozhodujú o udeľovaní osvedčení o spôsobilosti na obsluhu vysielacích rádiových staníc,
g)
rozhodujú o udeľovaní povolení na výstavbu, prevádzkovanie, ako aj na pripojenie telekomunikačných zariadení k jednotnej telekomunikačnej sieti,
h)
rozhodujú o udeľovaní povolení na zriaďovanie a prevádzkovanie prenosových ciest mimo jednotnej telekomunikačnej siete v rámci oblastného telekomunikačného úradu,
ch)
rozhodujú o námietkach proti účtom telekomunikačných úhrad.
(6)
Miestna príslušnosť oblastných telekomunikačných úradov sa riadi, pokiaľ tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, miestom činnosti účastníka konania, o ktorom má byť rozhodované. V ostatných prípadoch miestom trvalého pobytu alebo sídlom účastníka, o ktorého právach alebo povinnostiach sa má rozhodnúť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:
„4b)
§ 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
18.
§ 21a sa označuje ako § 21d. V odseku 1 sa vypúšťajú slová „a štátneho odborného technického dozoru v odbore telekomunikácií nad bezpečnosťou a spoľahlivosťou telekomunikačných zariadení“ a slová „pre orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:
„5.) § 16 až § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.“.
19.
Za § 21d sa vkladá nový § 21e, ktorý znie:
㤠21e
Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb podľa tohto zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 4)“.
20.
§ 22a znie:
㤠22a
(1)
Pokiaľ sa v zákone č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. používa názov Federálne ministerstvo spojov, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pokiaľ sa v zákone č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. používa názov „národný výbor“, rozumie sa tým príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo okresný úrad životného prostredia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.