122/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.1994 do 04.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. mája 1994
o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie1) je 700 Sk; ak sa voľby konajú jeden deň, odmena je 450 Sk.
(2)
Odmenu podľa odseku 1 vyplatí príslušná obec; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.
(3)
Odmena sa vyplatí do 30 dní od skončenia činnosti okrskovej volebnej komisie.
§ 2
(1)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu, uplatní nárok na ich úhradu a samostatne zárobkovo činná osoba2) uplatní nárok na náhradu
a)
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak ide o členov Slovenskej volebnej komisie a krajskej volebnej komisie,
b)
na príslušnom okresnom úrade, ak ide o členov okresnej volebnej komisie,
c)
v príslušnej obci alebo v príslušnej mestskej časti [§ 1 ods. 2)], ak ide o členov mestskej, miestnej alebo okrskovej volebnej komisie.
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 vyplatia príslušné úhrady a náhrady do 30 dní od uplatnenia nároku podľa odseku 1.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 274/1992 Zb. o výške odmeny a spôsobe úhrady odmeny a náhrady mzdy a platov členov volebných komisií.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Filkus v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z.z.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.