158/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1994 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 prvá veta znie:
„Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona.2)“.
2.
Za § 1 sa vkladajú nové § 1a až 1c, ktoré znejú:
㤠1a
(1)
Petícia za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia“) musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko, rodné číslo2a) a bydlisko toho, kto ju podpisuje. Ak podáva petíciu petičný výbor, uvedú sa mená, priezviská a bydliská všetkých členov petičného výboru a meno, priezvisko, rodné číslo2a) a bydlisko toho, kto je oprávnený členov petičného výboru v tejto veci zastupovať.
(2)
Bydliskom uvedeným v odseku 1 sa rozumie obec, ulica, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
§ 1b
(1)
Občana možno na podporu petície vyzývať iba na miestach prístupných verejnosti, na verejných zhromaždeniach, v tlači a v iných hromadných informačných prostriedkoch, na schôdzach občianskych združení, politických strán a politických hnutí.
(2)
Nie je prípustné vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis petície v budovách štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu štátnej správy v pracovnom čase, ako aj v bezprostrednej blízkosti týchto budov a v priestoroch ozbrojených zborov. V zdravotníckych zariadeniach, ústavoch sociálnej starostlivosti a na pracoviskách možno vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis iba vo vyhradenom priestore a v určenom čase.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne aj na výzvy, aby občania petíciu nepodporili.
§ 1c
(1)
Prezident republiky preskúma, či petícia svojím obsahom zodpovedá ústave2b) a osobitnému zákonu2c) a či má predpísané náležitosti.
(2)
Ak podmienky uvedené v odseku 1 neboli splnené, prezident republiky vyhlásenie referenda odmietne. O svojom rozhodnutí informuje zástupcu petičného výboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a), 2b) a 2c) znejú:
„2a)
§ 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
2b)
Čl. 93 Ústavy Slovenskej republiky.
2c)
§ 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.