166/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1994 do 30.01.1997

166
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 1994
o kategorizácii územia Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje kritériá kategorizácie územia Slovenskej republiky (ďalej len „územie") a jeho zaradenie podľa územných obvodov okresných úradov do kategórií z hľadiska možností vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl.
(2)
Kategorizácia územia slúži ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku.
Kritériá kategorizácie územia
§ 2
Územie sa zaraďuje do jednotlivých kategórií na základe zhodnotenia možností vzniku mimoriadnych udalostí,1) ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiky postihnutého územia, pričom sa za kritériá kategorizácie územia považujú
a)
zdroje ohrozenia,
b)
počet obyvateľov,
c)
dopravné uzly,
d)
kumulácia kritérií uvedených v písmenách a) až c).
§ 3
(1)
Na účely kategorizácie územia sa delia zdroje ohrozenia na prvotné a druhotné.
(2)
Prvotné zdroje ohrozenia sú
a)
jadrovoenergetické zariadenia,
b)
chemické prevádzky, čerpacie stanice ropovodov a produktovodov, kompresorové stanice plynovodov a sklady nebezpečných škodlivín,2)
c)
vodohospodárske diela vrátane skládok kalov, ktoré môžu spôsobiť prielomovú vlnu a zaplaviť rozsiahle územie,
d)
územia s predpokladanou seizmickou činnosťou a poddolované územia,
e)
územia so zvýšenou leteckou činnosťou a územia pod hlavnými leteckými koridormi.
(3)
Druhotné zdroje ohrozenia sú
a)
územia zamorené po havárii jadrovoenergetických zariadení,
b)
územia zamorené po haváriách chemických prevádzok, čerpacích staníc ropovodov a produktovodov, kompresorových staníc a skladov nebezpečných škodlivín,
c)
územia zaplavené po havárii vodohospodárskeho diela.
§ 4
Na účely kategorizácie územia sa do počtu obyvateľov ohrozených mimoriadnou udalosťou zaraďujú
a)
trvale bývajúci a pracujúci obyvatelia na ohrozenom území,
b)
obyvatelia dochádzajúci do práce na ohrozené územie,
c)
obyvatelia prichádzajúci na ohrozené miesto z iných dôvodov.
§ 5
Pri hodnotení možnosti zvýšeného výskytu mimoriadnych udalostí v dopravných uzloch sa zohľadňuje
a)
prepravná kapacita osôb,
b)
trasy prepráv nebezpečných škodlivín,
c)
kumulácia údajov uvedených v písmenách a) a b).
§ 6
Za kumuláciu kritérií uvedených v § 2 písmenách a) až c) sa považuje
a)
kumulácia priemyselných a obytných zón,
b)
vedenie prepravných trás železničnej a cestnej dopravy cez obytné zóny,
c)
kumulácia údajov uvedených v písmenách a) a b).
§ 7
Kategorizácia územia
(1)
Na základe kritérií kategorizácie uvedených v § 2 až 6 sa územie rozdeľuje na územie
a)
kategórie I,
b)
kategórie II,
c)
kategórie III,
d)
kategórie IV.
(2)
Zaradenie územia do jednotlivých kategórií podľa územných obvodov okresných úradov je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v.r.
Príloha
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z.
ZARIADENIE ÚZEMIA DO JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ PODĽA ÚZEMNÝCH OBVODOV OKRESNÝCH ÚRADOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Do kategórie I sa zaraďujú územné obvody
Bratislava I Levice
Bratislava II Martin
Bratislava III Nováky
Bratislava IV Piešťany
Bratislava V Šaľa
Hlohovec Trnava
Košice IV Vráble
Kráľovský Chlmec Zlaté Moravce
&nbsp Žilina
2. Do kategórie II sa zaraďujú územné obvody
Banská Bystrica Nová Baňa
Galanta Nové Mesto nad Váhom
Holíč Ružomberok
Košice I Senec
Košice II Senica
Košice III Sereď
Košice V Sládkovičovo
Michalovce Svit
Modra Šahy
Myjava Veké Kapušany
Nitra Želiezovce
3. Do kategórie III sa zaraďujú územné obvody
Banská Štiavnica Kolárovo
Brezno Komárno
Bytča Kramnica
Detva Krompachy
Dolný Kubín Krupina
Dubnica nad Váhom Liptovský Hrádok
Dunajská Streda Liptovský Mikuláš
Handlová Malacky
Hurbanovo Námestovo
Nové Zámky Šamorín
Poprad Šurany
Považská Bystrica Topoľčany
Prešov Trenčín
Prievidza Turčianske Teplice
Puchov Veľký Meder
Skalica Vranov nad Topľou
Sobrance Zvolen
Stará Turá Žarnovica
Stupava Žiar nad Hronom
Svidník &nbsp
4. Do kategórie IV sa zaraďujú územné obvody
Bánovce nad Bebravou Pezinok
Bardejov Plešivec
Bidovce Poltár
Čadca Raj e c
Čaňa Revúca
Dobčiná Rimavská Sobota
Fiľakovo Rožňava
Gelnica Sabinov
Giraltovce Sečovce
Hanušovce nad Topľou Snina
Hnúšťa Spišská Nová Ves
Humenné Spišská Stará Ves
Ilava Stará Ľubovňa
Kežmarok Starý Smokovec
Kysucké Nové Mesto Stropkov
Levoča Štúrovo
Lipany Tornaľa
Lučenec Trebišov
Medzilaborce Trstená
Moldava nad Bodvou Turzovka
Partizánske Tvrdošín
&nbsp Veľký Krtíš

1)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
2)