166/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.1997 do 31.10.2004

166
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 1994
o kategorizácii územia Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje kritériá kategorizácie územia Slovenskej republiky (ďalej len „územie") a jeho zaradenie podľa územných obvodov okresných úradov do kategórií z hľadiska možností vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl.
(2)
Kategorizácia územia slúži ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku.
Kritériá kategorizácie územia
§ 2
Územie sa zaraďuje do jednotlivých kategórií na základe zhodnotenia možností vzniku mimoriadnych udalostí,1) ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiky postihnutého územia, pričom sa za kritériá kategorizácie územia považujú
a)
zdroje ohrozenia,
b)
počet obyvateľov,
c)
dopravné uzly,
d)
kumulácia kritérií uvedených v písmenách a) až c).
§ 3
(1)
Na účely kategorizácie územia sa delia zdroje ohrozenia na prvotné a druhotné.
(2)
Prvotné zdroje ohrozenia sú
a)
jadrovoenergetické zariadenia,
b)
chemické prevádzky, čerpacie stanice ropovodov a produktovodov, kompresorové stanice plynovodov a sklady nebezpečných škodlivín,2)
c)
vodohospodárske diela vrátane skládok kalov, ktoré môžu spôsobiť prielomovú vlnu a zaplaviť rozsiahle územie,
d)
územia s predpokladanou seizmickou činnosťou a poddolované územia,
e)
územia so zvýšenou leteckou činnosťou a územia pod hlavnými leteckými koridormi.
(3)
Druhotné zdroje ohrozenia sú
a)
územia zamorené po havárii jadrovoenergetických zariadení,
b)
územia zamorené po haváriách chemických prevádzok, čerpacích staníc ropovodov a produktovodov, kompresorových staníc a skladov nebezpečných škodlivín,
c)
územia zaplavené po havárii vodohospodárskeho diela.
§ 4
Na účely kategorizácie územia sa do počtu obyvateľov ohrozených mimoriadnou udalosťou zaraďujú
a)
trvale bývajúci a pracujúci obyvatelia na ohrozenom území,
b)
obyvatelia dochádzajúci do práce na ohrozené územie,
c)
obyvatelia prichádzajúci na ohrozené miesto z iných dôvodov.
§ 5
Pri hodnotení možnosti zvýšeného výskytu mimoriadnych udalostí v dopravných uzloch sa zohľadňuje
a)
prepravná kapacita osôb,
b)
trasy prepráv nebezpečných škodlivín,
c)
kumulácia údajov uvedených v písmenách a) a b).
§ 6
Za kumuláciu kritérií uvedených v § 2 písmenách a) až c) sa považuje
a)
kumulácia priemyselných a obytných zón,
b)
vedenie prepravných trás železničnej a cestnej dopravy cez obytné zóny,
c)
kumulácia údajov uvedených v písmenách a) a b).
§ 7
Kategorizácia územia
(1)
Na základe kritérií kategorizácie uvedených v § 2 až 6 sa územie rozdeľuje na územie
a)
kategórie I,
b)
kategórie II,
c)
kategórie III,
d)
kategórie IV.
(2)
Zaradenie územia do jednotlivých kategórií podľa územných obvodov okresných úradov je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v.r.
Príloha
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z.
ZARIADENIE ÚZEMIA DO JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ PODĽA ÚZEMNÝCH OBVODOV OKRESNÝCH ÚRADOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Do kategórie I sa zaraďujú územné obvody
Bratislava I Košice III
Bratislava II Košice IV
Bratislava III Levice
Bratislava IV Ružomberok
Bratislava V Trnava
Košice I Žilina
Košice II

2. Do kategórie II sa zaraďujú územné obvody
Banská Bystrica Piešťany
Galanta Poprad
Hlohovec Prešov
Humenné Púchov
Košice-okolie Senica
Martin Šaľa
Nitra Trenčín
Nové Zámky Zlaté Moravce

3. Do kategórie III sa zaraďujú územné obvody
Čadca Ilava
Dolný Kubín Komárno
Dunajská Streda Liptovský Mikuláš
Lučenec Spišská Nová Ves
Malacky Topoľčany
Michalovce Trebišov
Nové Mesto nad Váhom Tvrdošín
Partizánske Veľký Krtíš
Pezinok Vranov nad Topľou
Považská Bystrica Zvolen
Prievidza Žarnovica
Rimavská Sobota Žiar nad Hronom

4. Do kategórie IV sa zaraďujú územné obvody
Bánovce nad Bebravou Námestovo
Banská Štiavnica Poltár
Bardejov Revúca
Brezno Rožňava
Bytča Sabinov
Detva Senec
Gelnica Skalica
Kežmarok Snina
Krupina Sobrance
Kysucké Nové Mesto Stará Ľubovňa
Levoča Stropkov
Medzilaborce Svidník
Myjava Turčianske Teplice
1)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
2)