Predpis bol zrušený predpisom 42/1994 Z. z.

166/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.12.2011

166
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 1994
o kategorizácii územia Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje kritériá kategorizácie územia Slovenskej republiky (ďalej len „územie") a jeho zaradenie podľa územných obvodov obvodných úradov do kategórií z hľadiska možností vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl.
(2)
Kategorizácia územia slúži ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku.
Kritériá kategorizácie územia
§ 2
Územie sa zaraďuje do jednotlivých kategórií na základe zhodnotenia možností vzniku mimoriadnych udalostí,1) ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiky postihnutého územia, pričom sa za kritériá kategorizácie územia považujú
a)
zdroje ohrozenia,
b)
počet obyvateľov,
c)
dopravné uzly,
d)
kumulácia kritérií uvedených v písmenách a) až c).
§ 3
(1)
Na účely kategorizácie územia sa delia zdroje ohrozenia na prvotné a druhotné.
(2)
Prvotné zdroje ohrozenia sú
a)
jadrové zariadenia,
b)
chemické prevádzky, čerpacie stanice ropovodov a produktovodov, kompresorové stanice plynovodov a sklady nebezpečných látok,2)
c)
vodohospodárske diela vrátane skládok kalov, ktoré môžu spôsobiť prielomovú vlnu a zaplaviť rozsiahle územie,
d)
územia s predpokladanou seizmickou činnosťou a poddolované územia,
e)
územia so zvýšenou leteckou činnosťou a územia pod hlavnými leteckými koridormi.
(3)
Druhotné zdroje ohrozenia sú
a)
územia zamorené po havárii jadrových zariadení,
b)
územia zamorené po haváriách chemických prevádzok, čerpacích staníc ropovodov a produktovodov, kompresorových staníc a skladov nebezpečných látok,2)
c)
územia zaplavené po havárii vodohospodárskeho diela.
§ 4
Na účely kategorizácie územia sa do počtu obyvateľov ohrozených mimoriadnou udalosťou zaraďujú
a)
trvale bývajúci a pracujúci obyvatelia na ohrozenom území,
b)
obyvatelia dochádzajúci do práce na ohrozené územie,
c)
obyvatelia prichádzajúci na ohrozené miesto z iných dôvodov.
§ 5
Pri hodnotení možnosti zvýšeného výskytu mimoriadnych udalostí v dopravných uzloch sa zohľadňuje
a)
prepravná kapacita osôb,
b)
trasy prepráv nebezpečných látok,2)
c)
kumulácia údajov uvedených v písmenách a) a b).
§ 6
Za kumuláciu kritérií uvedených v § 2 písmenách a) až c) sa považuje
a)
kumulácia priemyselných a obytných zón,
b)
vedenie prepravných trás železničnej a cestnej dopravy cez obytné zóny,
c)
kumulácia údajov uvedených v písmenách a) a b).
§ 7
Kategorizácia územia
(1)
Na základe kritérií kategorizácie uvedených v § 2 až 6 sa územie rozdeľuje na územie
a)
kategórie I,
b)
kategórie II,
c)
kategórie III,
d)
kategórie IV.
(2)
Zaradenie územia do jednotlivých kategórií podľa územných obvodov obvodných úradov je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v.r.
Príloha
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z.
ZARADENIE ÚZEMIA DO JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ PODĽA ÚZEMNÝCH OBVODOV OBVODNÝCH ÚRADOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Do kategórie I sa zaraďujú územné obvody
Bratislava
Košice
Levice
Trnava
Žilina
2. Do kategórie II sa zaraďujú územné obvody
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Košice - okolie
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Ružomberok
Senica
Šaľa
Trenčín
Vranov nad Topľou
3. Do kategórie III sa zaraďujú územné obvody
Čadca
Dolný Kubín
Kežmarok
Komárno
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Námestovo
Pezlnok
Rimavská Sobota
Spišská Nová Ves
Topoľčany
Trebišov
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom
4. Do kategórie IV sa zaraďujú územné obvody
Bánovce nad Bebravou
Bardejov
Brezno
Rožňava
Senec
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Štúrovo
1)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
2)
§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.