188/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 1994
o ochrane hospodárskej súťaže
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže na trhoch výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“) proti jej vylučovaniu, obmedzovaniu alebo skresľovaniu (ďalej len „obmedzovanie súťaže“), ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v prospech spotrebiteľov.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
podnikateľov,1) iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a ich združenia (ďalej len „podnikatelia“),
b)
orgány štátnej správy a obce, ak ide o ich pôsobnosť, ktorá súvisí s hospodárskou súťažou.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na všetky činnosti a konania okrem obmedzovania súťaže v rozsahu, ktorý vyplýva z osobitných predpisov.2)
(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti a konania, ku ktorým došlo v cudzine, ak vedú alebo môžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nevyplýva niečo iné.
DRUHÁ ČASŤ
FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE A KONCENTRÁCIA
Dohody obmedzujúce súťaž
§ 3
(1)
Dohody a zosúladené postupy podnikateľov, ako aj rozhodnutia združení podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže (ďalej len „dohody obmedzujúce súťaž“) sú zakázané, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zakázanými sú najmä dohody obmedzujúce súťaž, ktoré obsahujú
a)
priame alebo nepriame určenie cien tovaru,
b)
záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
c)
rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,
d)
záväzok účastníkov uplatňovať rozdielne obchodné podmienky pri plnení rovnakej povahy voči jednotlivým podnikateľom, ktorými budú niektorí z nich znevýhodnení v hospodárskej súťaži,
e)
podmienku, že uzatvorenie zmlúv bude viazané na prijatie dodatočných záväzkov, ktoré ani svojou povahou, ani podľa obchodných zvyklostí s predmetom zmlúv nesúvisia.
(3)
Dohody obmedzujúce súťaž zakázané podľa odseku 1 sú neplatné. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na časť dohody, je neplatná len táto časť, ak z jej obsahu nevyplýva možnosť oddeliť túto časť od ostatného obsahu.
§ 4
(1)
Dohody o prevode práv alebo poskytnutí licencií na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky, obchodné mená, chránené odrody rastlín alebo plemená zvierat, úžitkové vzory a chránené topografie polovodičových výrobkov3) alebo časti týchto dohôd sú zakázané a neplatné podľa § 3, ak obmedzovanie súťaže uložené nadobúdateľovi týchto práv nie je nevyhnutné na ich ochranu. To isté platí pre dohody o poskytnutí práv k dielam a výkonom chráneným podľa zákona o autorskom práve.4)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne na prevod práv alebo poskytnutie licencií na predmety priemyselného vlastníctva, na výrobno-technické a obchodné poznatky a skúsenosti (know-how) nechránené podľa osobitných predpisov.
§ 5
(1)
Zákaz podľa § 3 a 4 sa nevzťahuje na dohody obmedzujúce súťaž, ktoré súčasne
a)
prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického a hospodárskeho rozvoja,
b)
poskytujú užívateľom primeranú časť prospechu z toho vyplývajúcu,
c)
neukladajú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov,
d)
neumožňujú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru.
(2)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky5) (ďalej len „úrad“) môže žiadať od podnikateľov, aby preukázali, že ich dohody obmedzujúce súťaž spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.
(3)
Podnikatelia môžu požiadať úrad o rozhodnutie, či jednotlivé dohody obmedzujúce súťaž podľa § 3 a 4 spĺňajú podmienky podľa odseku 1 (negatívny atest).
(4)
Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie vymedzenie podmienok podľa odseku 1.
§ 6
Úrad zmení alebo zruší rozhodnutie podľa § 5 ods. 3, ak
a)
sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b)
rozhodnutie sa zakladalo na nepravdivých alebo neúplných údajoch podnikateľov, alebo sa získalo podvodom.
§ 7
Zneužívanie dominantného postavenia na trhu
(1)
Dominantné postavenie na trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži alebo ktorí vzhľadom na svoju ekonomickú silu sa môžu správať nezávisle vo vzťahu k iným podnikateľom a spotrebiteľom a môžu obmedzovať súťaž.
(2)
Ak sa nepreukáže niečo iné, predpokladá sa, že podnikateľ nie je vystavený podstatnej súťaži podľa odseku 1, ak jeho podiel dodávok alebo odberu zhodného alebo vzájomne zastupiteľného tovaru na relevantnom trhu je najmenej 40%.
(3)
Relevantný trh je priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb užívateľov zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.
(4)
Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.
(5)
Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä
a)
priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách,
b)
obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,
c)
uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými sú títo v hospodárskej súťaži znevýhodňovaní (diskriminácia),
d)
viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana odoberie aj ďalšie plnenie, ktoré s požadovaným predmetom vecne ani podľa obchodných zvyklostí nesúvisí.
Koncentrácia
§ 8
(1)
Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov prostredníctvom
a)
zlúčenia alebo splynutia dvoch alebo viacerých doposiaľ samostatných podnikateľov alebo prevodu podniku na iného podnikateľa, prípadne jeho časti, alebo
b)
získania kontroly jedným alebo viacerými podnikateľmi nad podnikom iného podnikateľa alebo nad jeho časťou.
(2)
Za získanie kontroly podľa odseku 1 písm. b) sa považuje možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom
a)
vlastníckych alebo užívacích práv k podniku alebo jeho časti,
b)
práv, zmlúv alebo iných prostriedkov, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.
(3)
Za získanie kontroly podľa odseku 1 písm. b) sa považuje aj založenie podniku spoločne kontrolovaného niekoľkými podnikateľmi (spoločný podnik).
(4)
Za koncentráciu sa nepovažuje, ak
a)
úverové a iné finančné inštitúcie alebo poisťovne dočasne získajú cenné papiere umožňujúce vykonávať kontrolu nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou za účelom ich ďalšieho predaja, ak nevykonávajú hlasovacie a iné práva s cieľom ovplyvňovať súťažné správanie sa podnikateľa,
b)
dočasné získanie kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou vyplýva z osobitných predpisov.6)
§ 9
(1)
Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a)
spoločný obrat účastníkov koncentrácie je najmenej 300 miliónov Sk a aspoň dvaja z účastníkov koncentrácie dosiahli obrat každý najmenej 100 miliónov Sk za predchádzajúce účtovné obdobie,7) alebo
b)
spoločný podiel účastníkov koncentrácie presiahne 20% celkového obratu zhodných alebo vzájomne zastupiteľných tovarov na relevantnom trhu Slovenskej republiky.
(2)
Spoločným obratom alebo spoločným podielom podľa odseku 1 je súčet obratov
a)
účastníkov koncentrácie,
b)
podnikateľov, v ktorých účastník koncentrácie vlastní viac ako polovicu základného imania alebo má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa, alebo právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľa, ktorý má právo uvedené v písmene b) v podniku účastníka koncentrácie,
d)
všetkých ostatných podnikateľov, v ktorých podnikateľ uvedený v písmene c) má práva uvedené v písmene b).
(3)
Ak kontrolu nad podnikom iného podnikateľa získava investičný fond alebo investičná spoločnosť, spoločným obratom alebo podielom podľa odseku 1 je súčet obratov podnikateľov, v ktorých investičný fond alebo investičná spoločnosť vrátane všetkých podielových fondov, ktoré spravuje, vlastnia viac ako 10% základného imania alebo majú právo vykonávať viac ako 10% hlasovacích práv alebo právo riadiť podnik.
(4)
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu do pätnástich dní odo dňa oznámenia ponuky vo verejnej súťaži, odo dňa uzavretia zmluvy alebo odo dňa získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou iným prostriedkom.
(5)
Oznámenie koncentrácie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a ods. 3 podávajú spoločne jej účastníci, v ostatných prípadoch oznámenie podáva podnikateľ, ktorý získava kontrolu nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou. Oznámenie musí obsahovať
a)
písomnú dohodu alebo popis prostriedku, na základe ktorých dochádza ku koncentrácii,
b)
identifikačné údaje účastníkov koncentrácie v rozsahu, v akom sa zapisujú do obchodného registra,
c)
údaje o majetkovom a personálnom prepojení každého z účastníkov koncentrácie,
d)
vyčíslenie podielov na relevantných trhoch, bilancie a účtovné závierky účastníkov koncentrácie za predchádzajúce účtovné obdobie vrátane podnikateľov s nimi majetkovo a personálne prepojených,
e)
dôvody a efekty koncentrácie a ich dopad na hospodársku súťaž,
f)
zoznam hlavných dodávateľov, odberateľov a konkurentov účastníkov koncentrácie na relevantných trhoch.
(6)
Účastníkom koncentrácie, ktorá podlieha kontrole podľa odseku 1, sa zakazuje uskutočniť pred oznámením koncentrácie a nasledujúci mesiac po jej oznámení také opatrenia súvisiace s koncentráciou, ktoré by viedli k nezvratným zmenám. Úrad na základe žiadosti účastníkov koncentrácie môže povoliť výnimku z tohto zákazu, ak by im alebo iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám hrozil vznik škody. Rozhodnutie môže byť viazané na podmienky smerujúce k zachovaniu štruktúry trhu pred koncentráciou.
§ 10
(1)
Na základe oznámenia o koncentrácii úrad do jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia vydá rozhodnutie o koncentrácii a ak tak neurobí, vydá predbežné opatrenie o predĺžení pozastavenia uskutočnenia koncentrácie podľa § 9 ods. 6. Ak úrad vydal predbežné opatrenie, rozhodnutie o koncentrácii vydá do troch mesiacov od vydania predbežného opatrenia. Ak úrad nerozhodne v ustanovenej lehote, platí, že s koncentráciou súhlasí. Lehota nezačne plynúť, ak je oznámenie podľa § 9 ods. 5 neúplné a úrad na jeho nedostatky účastníkov koncentrácie písomne upozorní.
(2)
Úrad zakáže koncentráciu, ktorá vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie na trhu, ak účastníci nepreukážu, že táto ujma na hospodárskej súťaži bude prevážená celohospodárskymi výhodami koncentrácie.
(3)
Ak koncentrácia nie je v rozpore s týmto zákonom, úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí. Úrad môže viazať uskutočnenie koncentrácie na podmienky súvisiace s hospodárskou súťažou.
(4)
Úrad rozhodnutie o koncentrácii podľa odsekov 1 až 3 zmení alebo zruší, ak
a)
koncentrácia sa uskutočnila inak, ako bola oznámená, alebo účastníci koncentrácie konajú v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí,
b)
rozhodnutie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov účastníkov koncentrácie alebo bolo získané podvodom.
(5)
Ak sa koncentrácia, ktorá podlieha kontrole podľa § 9 ods. 1 uskutočnila bez oznámenia, úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti na nápravu vrátane rozčlenenia podniku účastníkov koncentrácie. Úrad tak urobí len vtedy, ak sú splnené podmienky na zákaz koncentrácie podľa odseku 2.
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ÚRADU
§ 11
(1)
Do pôsobnosti úradu patrí
a)
preskúmavanie a určovanie postavenia podnikateľov na relevantnom trhu,
b)
vydávanie rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž je zakázaná a neplatná podľa § 3 a 4,
c)
vydávanie rozhodnutia o povinnosti zdržať sa plnenia dohody obmedzujúcej súťaž a odstrániť závadný stav,
d)
rozhodovanie o tom, či dohody obmedzujúce súťaž spĺňajú podmienky určené v § 5,
e)
vydávanie rozhodnutia o tom, či určité konanie má povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu podľa § 7,
f)
vydávanie rozhodnutia o povinnosti zdržať sa zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu a odstrániť závadný stav, ak odporuje zákazu uvedenému v § 7,
g)
vydávanie rozhodnutia o tom, či koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 8 a 9 a o povolení výnimky zo zákazu vykonávať opatrenia podľa § 9 ods. 6,
h)
vydávanie rozhodnutia o koncentrácii podľa § 10,
i)
vydávanie v konaní začatom pred úradom predbežných opatrení podľa § 10 a 12 ods. 6,
j)
ukladanie peňažných pokút podnikateľom podľa § 14,
k)
zverejňovanie oznámení o koncentrácii, rozhodnutí úradu, ktoré nadobudli právoplatnosť, a opatrení na nápravu,
l)
kontrolovanie dodržiavania rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
m)
požadovanie nápravy od orgánov štátnej správy a obcí podľa § 18,
n)
vykonávanie všeobecných šetrení v jednotlivých odvetviach hospodárstva, ak v nich dochádza k obmedzovaniu súťaže,
o)
navrhovanie ďalších opatrení na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.
(2)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú pracovníci úradu právo vyžadovať od podnikateľov podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné na činnosť úradu, najmä
a)
účtovné a obchodné podklady alebo právne dokumenty a vyhotovovať z nich kópie a výpisy,
b)
vyžadovať na mieste ústne alebo písomné vysvetlenie.
(3)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú pracovníci úradu právo vstupu do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľov.
(4)
Úrad môže vyžadovať od iných orgánov štátnej správy podklady a informácie o podnikateľovi, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.8)
(5)
Úrad zastupuje Slovenskú republiku pri medzištátnych rokovaniach o dohodách v oblasti hospodárskej súťaže.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE NA ÚRADE
§ 12
(1)
Konanie na úrade sa začína z vlastného podnetu alebo na návrh podnikateľa.
(2)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a podnikatelia, o ktorých právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má rozhodnúť.
(3)
V prípadoch, keď osobitný predpis ukladá povinnosť zaplatiť správny poplatok, náležitosťou podania je aj doklad o zaplatení správneho poplatku.
(4)
Úrad môže konanie zastaviť, ak
a)
navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania alebo na predloženie vyžiadaných podkladov a informácií,
b)
účastník konania vzal návrh na začatie konania späť,
c)
dôvod konania nebol daný alebo odpadol.
(5)
Ak z povahy veci vyplýva, že je to potrebné, rozhodne úrad na základe pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov. Úrad je povinný vyzvať účastníkov konania, aby sa ústne alebo písomne vyjadrili k predmetu konania a výsledkom šetrenia, ktoré úrad vo veci vykonal.
(6)
V konaní podľa predchádzajúcich odsekov môže úrad vydať predbežné opatrenie, ktorým upraví dočasne právne vzťahy na dobu do konečného rozhodnutia, ak je to na zabezpečenie oprávnených záujmov potrebné alebo ak by bol výkon konečného rozhodnutia inak zmarený alebo vážne ohrozený.
(7)
Ak nie je ustanovené v tomto zákone inak, postupuje sa v konaní na úrade podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.9)
§ 13
(1)
Ak účastník konania nesúhlasí s konečným rozhodnutím úradu, môže podať žalobu o preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia na súde.10)
(2)
Lehota na podanie žaloby podľa odseku 1 je tridsať dní odo dňa, keď rozhodnutie bolo účastníkovi doručené.
§ 14
Pokuty
(1)
Úrad je oprávnený za porušenie povinnosti podľa tohto zákona uložiť podnikateľovi pokutu podľa závažnosti porušenia až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie a ak nie je možné vyčísliť obrat, až do výšky 10 miliónov Sk. Ak je preukázaný majetkový prospech podnikateľa v dôsledku porušenia povinností podľa druhej časti tohto zákona, uloží sa mu pokuta najmenej vo výške tohto prospechu. Pokutu podľa tohto odseku nie je možné uložiť podnikateľovi, ktorý požiadal úrad o rozhodnutie podľa § 5 ods. 3.
(2)
Podnikateľovi, ktorý nesplní povinnosť predložiť úradu v určenej lehote požadované podklady alebo pravdivé informácie alebo neumožní ich preverenie alebo vstup podľa § 11 ods. 2 a ods. 3, môže úrad uložiť pokutu do výšky 1 milióna Sk.
(3)
Podnikateľovi, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na nariadené pojednávanie alebo inak sťažuje postup konania, môže úrad uložiť pokutu do výšky 100 000 Sk.
(4)
Podnikateľovi, ktorý nesplnil vykonateľné rozhodnutie úradu, môže úrad uložiť pokutu podľa odseku 1.
(5)
Pokuty podľa predchádzajúcich odsekov možno uložiť aj opakovane.
(6)
Pokuty podľa odsekov 1, 2 a 4 môže úrad uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(7)
Ak podnikateľ nezaplatí pokutu v určenej lehote, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,5% zo sumy uloženej pokuty za každý deň omeškania.
PIATA ČASŤ
POVINNOSTI PODNIKATEĽOV A ZACHOVANIE TAJOMSTVA
§ 15
Podnikatelia sú povinní predložiť úradu požadované podklady a informácie, podrobiť sa preskúmaniu týchto podkladov a informácií podľa § 11 ods. 2, spolupracovať s úradom pri ich preverovaní a umožniť pracovníkom úradu vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľov.
§ 16
(1)
Podklady a informácie získané úradom od podnikateľov alebo orgánov štátnej správy a obcí sa môžu použiť len na účely, na ktoré boli vyžiadané.
(2)
Pracovníci úradu, ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti tohto úradu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo,11) o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh.
ŠIESTA ČASŤ
OBČIANSKOPRÁVNE SPORY Z NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE
§ 17
(1)
Spotrebitelia, ktorých práva boli porušené nedovoleným obmedzovaním súťaže, môžu voči rušiteľovi požadovať, aby sa zdržal konania a odstránil závadný stav. Toto právo môže uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy spotrebiteľov.
(2)
Len čo sa začalo konanie v spore o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu, alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby ďalších oprávnených osôb pre tie isté nároky z toho istého konania prípustné; to nie je na ujmu práva týchto osôb pripojiť sa k začatému sporu podľa osobitných predpisov12) ako vedľajší účastníci. Právoplatný rozsudok vydaný o týchto nárokoch k žalobe len jedného oprávneného je účinný aj pre ďalších oprávnených.
(3)
Na uplatňovanie nárokov podľa odseku 1 platia ustanovenia občianskoprávnych predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak. Súd môže účastníkovi konania, ktorého návrhu vyhovel v rozsudku, priznať právo uverejniť rozsudok, a to na náklady účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia. O trovách konania platia príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.13)
SIEDMA ČASŤ
ZÁSAHY ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ
§ 18
(1)
Orgány štátnej správy a obce nesmú vlastnými opatreniami, zjavnou podporou alebo inými spôsobmi obmedzovať hospodársku súťaž.
(2)
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1 vykonáva úrad. Ustanovenie § 11 ods. 2 sa použije primerane.
(3)
Úrad môže na základe dôkazov a rozborov výsledkov požadovať od orgánov štátnej správy a od obcí nápravu.
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 19
Podpora hospodárskej súťaže v procese privatizácie
(1)
Štátne organizácie a orgány štátnej správy sú povinné pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu14) postupovať tak, aby došlo k účelnej dekoncentrácii privatizovaných podnikov. Ak podiel štátnej organizácie na relevantnom trhu prekračuje hranicu ustanovenú v § 7 ods. 2, zabezpečí orgán štátnej správy, ktorý je zakladateľom alebo zriaďovateľom štátnej organizácie (ďalej len „zakladateľ“), spracovanie rozboru zahŕňajúceho najmä
a)
výšku podielu štátnej organizácie a predpokladaný podiel nového podniku na relevantnom trhu,
b)
vyhodnotenie konkurenčnej schopnosti nového podniku vo vzťahu k jeho doterajšiemu zapojeniu do svetového trhu a k predpokladanej zahraničnej konkurencii na vnútornom trhu, najmä z hľadísk technickej úrovne, veľkosti konkurenčných podnikov a iných parametrov charakteristických pre konkurenčnú schopnosť v určitom odbore (odvetví),
c)
obrat štátnej organizácie za predchádzajúce účtovné obdobie.
(2)
Úrad je povinný vyjadriť sa do ôsmich pracovných dní k návrhu privatizačného projektu predloženého zakladateľom podľa osobitného predpisu15) z hľadiska účelnej dekoncentrácie podľa odseku 1. Ak zakladateľ nesúhlasí s vyjadrením úradu, vec predloží na rozhodnutie vláde Slovenskej republiky.
(3)
Ak Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) postupuje pri schvaľovaní návrhu privatizačného projektu tak, že zmení podmienky účelnej dekoncentrácie obsiahnuté v návrhu privatizačného projektu, je povinné predložiť návrh privatizačného projektu pred jeho schválením na vyjadrenie úradu. Úrad je povinný vyjadriť sa k nemu z hľadiska účelnej dekoncentrácie podľa odseku 1 do ôsmich pracovných dní od jeho predloženia. Ak ministerstvo nesúhlasí s vyjadrením úradu, vec predloží na rozhodnutie vláde Slovenskej republiky.
(4)
Ak sa navrhuje priamy predaj majetku štátnej organizácie alebo jej časti a spoločný obrat štátnej organizácie, prípadne jej privatizovanej časti a podnikateľa, ktorý podľa návrhu privatizačného projektu má nadobudnúť tento majetok, dosiahne limit ustanovený v § 9, podnikateľ postupuje podľa príslušných ustanovení § 8 a 9. Pri určovaní obratu sa § 9 použije obdobne. Oznámenie o zámere nadobudnúť tento majetok podá podnikateľ úradu kedykoľvek, najneskôr však pri predložení návrhu privatizačného projektu zakladateľovi. Úrad postupuje obdobne podľa príslušných ustanovení § 8 až 10.
§ 20
Postup obcí proti vzniku dominantného postavenia podnikateľov pri prevode majetku obce
Obce sú povinné pri prevode majetku obce dbať na to, aby na príslušnom regionálnom alebo lokálnom trhu vzniklo súťažné prostredie.
§ 21
(1)
Rozhodnutia združení podnikateľov podľa § 3 prijaté pred účinnosťou tohto zákona, ktorých účinky naďalej trvajú, sú podnikatelia povinní uviesť do súladu s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sú neplatné.
(2)
Konania pred úradom začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť limity podľa § 9 ods. 1 pre určité odvetvie, alebo upraviť tieto limity v súvislosti s vývojom ekonomických podmienok.
§ 23
Ustanovenie § 7 o dominantnom postavení na relevantnom trhu sa použije obdobne aj vo vzťahu k ostatným ustanoveniam tohto zákona, v ktorých sa používajú tieto pojmy.
§ 24
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
2.
Zákon č. 495/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
2)
Napríklad § 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákonj)§ 5 a 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
3)
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
§ 8 Obchodného zákonníka. Zákon č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
4)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 20 ods. 1 písm. e) a § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
§ 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. § 4e a 8 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.§ 68 a nasl. Obchodného zákonníka.
7)
§ 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
8)
Napríklad § 36 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, § 28 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
15)