198/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. júna 1994
o Vojenskom spravodajstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE, ÚLOHY, ORGANIZÁCIA, RIADENIE A KONTROLA VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Vojenské spravodajstvo je špeciálna služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky1) (ďalej len „ministerstvo") v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Pri plnení úloh je Vojenské spravodajstvo oprávnené spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti.
(3)
Práva a slobody občanov možno prostriedkami Vojenského spravodajstva obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§ 2
Úlohy Vojenského spravodajstva
(1)
Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky o
a)
činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
b)
aktivitách cudzích spravodajských služieb,
c)
terorizme,
d)
skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
e)
ohrození alebo úniku údajov obsahujúcich skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva.
(2)
Vojenské spravodajstvo získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti suverenite, zvrchovanosti, územnej celistvosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky.
(3)
Vojenské spravodajstvo plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov2) a úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(4)
Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister") poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informácie získané Vojenským spravodajstvom, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.
(5)
Nevyhnutné informácie minister poskytne aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiprávnej činnosti.
(6)
Získané informácie sa poskytujú iba na splnenie účelu uvedeného v § 2 ods. 1 až 3 tohto zákona.
Organizácia a riadenie Vojenského spravodajstva
§ 3
(1)
Vojenské spravodajstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister, ktorý vymenúva a odvoláva riaditeľov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby.
(2)
Rada obrany štátu môže ministrovi písomne ukladať úlohy pre Vojenské spravodajstvo v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 2 tohto zákona.
(3)
Celkové početné stavy Vojenského spravodajstva určuje vláda Slovenskej republiky.
(4)
Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra schvaľuje Štatút Vojenského spravodajstva, ktorý upraví podrobnosti zamerania a organizáciu Vojenského spravodajstva.
§ 4
(1)
Minister predkladá Národnej rade Slovenskej republiky písomne, najmenej raz ročne, správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva.
(2)
Minister je povinný predložiť v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada
a)
prezident Slovenskej republiky,
b)
predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
predseda vlády Slovenskej republiky.
Kontrola Vojenského spravodajstva
§ 5
(1)
Kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán (ďalej len „kontrolný orgán").
(2)
Členovia kontrolného orgánu majú právo v sprievode príslušníka Vojenského spravodajstva vstupovať do objektov a zariadení Vojenského spravodajstva.
(3)
Minister kontrolnému orgánu predkladá
a)
Štatút Vojenského spravodajstva,
b)
podklady potrebné na kontrolu čerpania limitu Vojenského spravodajstva z rozpočtu ministerstva obrany,
c)
interné predpisy upravujúce
1.
zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva,
2.
podmienky na používanie osobitných prostriedkov,
3.
druhy a spôsoby vedenia evidencií,
d)
správu o činnosti Vojenského spravodajstva a o jeho výsledkoch.
(4)
Porušenie ustanovení tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, určuje počet členov, zloženie a spôsob práce tohto orgánu.
(2)
Pri zániku mandátu stráca poslanec, člen kontrolného orgánu, členstvo v tomto orgáne. Národná rada Slovenskej republiky na uvoľnené miesto schváli nového poslanca okrem prípadu podľa odseku 4.
(3)
Schôdze kontrolného orgánu sú neverejné. Kontrolný orgán sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa schváleného rokovacieho poriadku. Zvolanie kontrolného orgánu môže požadovať každý člen tohto orgánu.
(4)
Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky do doby, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nový kontrolný orgán.
DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA
Povinnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva
§ 7
(1)
Úlohy Vojenského spravodajstva podľa tohto zákona plnia príslušníci Vojenského spravodajstva, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu3).
(2)
Príslušník Vojenského spravodajstva (ďalej len „príslušník") je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
§ 8
Príslušník preukazuje svoju príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Vojenské spravodajstvo".
§ 9
Oprávnenie na nosenie a použitie strelnej zbrane
(1)
Príslušník je oprávnený nosiť a použiť strelnú zbraň, aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok smerujúci proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby, ak útok nemožno inak odvrátiť.
(2)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník upustiť len vtedy, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Pri použití strelnej zbrane, je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zbraň použije.
(4)
Použitie strelnej zbrane je príslušník povinný oznámiť svojmu nadriadenému.
§ 10
Oprávnenie na používanie osobitných prostriedkov
(1)
Pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať osobitné prostriedky, ktorými sú
a)
informačno-operatívne prostriedky,
b)
informačno-technické prostriedky.
(2)
Vojenské spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.
§ 11
Informačno-operatívne prostriedky
(1)
Informačno-operatívnymi prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
sledovanie osôb a vecí,
b)
legalizačné dokumenty,
c)
osoby konajúce v prospech Vojenského spravodajstva.
(2)
O použití sledovania Vojenským spravodajstvom na plnenie úloh v rozsahu jeho pôsobnosti rozhoduje minister alebo ním poverený pracovník.
(3)
Legalizačnými dokumentmi na účely tohto zákona sa rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka. Legalizačnými dokumentmi nemôžu byť preukazy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, služobné preukazy sudcov a prokurátorov, preukazy šéfredaktorov, redaktorov, moderátorov, zamestnancov alebo spolupracovníkov periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.
(4)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva sa na účel tohto zákona rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá dobrovoľne a utajovaným spôsobom spolupracuje s Vojenským spravodajstvom pri plnení úloh podľa § 2 tohto zákona.
(5)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva nesmie byť príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru podľa osobitného predpisu,3a) vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ iného hromadného informačného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.3b)
(6)
Ak je to nevyhnutné v záujme spravodajského zabezpečenia ochrany Slovenskej republiky, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh ministra písomne rozhodnúť, že Vojenské spravodajstvo využije služby, ktoré mu poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5. Ustanovenie odseku 5 sa v takomto prípade nepoužije.
(7)
Postup o spôsobe vyžadovania, používania a evidencii informačno-operatívnych prostriedkov určí minister.
Oprávnenie vyžadovať poskytnutie pomoci, podkladov a informácií
§ 15
(1)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené v rozsahu svojej pôsobnosti požadovať od štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených týmto zákonom.
(2)
Štátne orgány sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie Vojenskému spravodajstvu, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmú byť právnické osoby a fyzické osoby nútené.
§ 16
Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami.
TRETIA HLAVA
VEDENIE EVIDENCIÍ
§ 17
(1)
Vojenské spravodajstvo je v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnené viesť evidencie, v ktorých zhromažďuje, uchováva a využíva informácie o skutočnostiach a osobách, ktoré majú priamu súvislosť s plnením úloh Vojenského spravodajstva ustanovených týmto zákonom.
(2)
Údaje o maloletých osobách mladších ako 15 rokov nesmú byť uchovávané v evidenciách Vojenského spravodajstva.
(3)
Vojenské spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu údajov uchovávaných v evidenciách pred vyzradením, zneužitím, poškodením alebo neoprávneným zničením.
(4)
V prípadoch, ak údaje uchovávané v evidenciách Vojenského spravodajstva už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod5), Vojenské spravodajstvo je oprávnené tieto údaje zničiť.
(5)
Na informačné systémy v rozsahu pôsobnosti tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch6).
ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Pri náhrade škody, ktorá bola spôsobená osobou alebo osobe konajúcej v prospech Vojenského spravodajstva, sa postupuje podľa osobitného zákona7).
§ 19
Na plnení úloh Vojenského spravodajstva sa môžu podieľať aj zamestnanci v pracovnom pomere, ktorého náležitosti sa spravujú osobitnými predpismi8).
§ 20
(1)
Príslušníci a každý, kto plní úlohy na základe tohto zákona, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva a ktoré v záujme fyzických osôb a právnických osôb majú zostať utajené.
(2)
Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní môže minister zbaviť mlčanlivosti osoby uvedené v odseku 1.
(3)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy o ochrane štátneho tajomstva2).
§ 21
(1)
Skutočnosti, o ktorých sa členovia kontrolného orgánu dozvedia pri výkone svojej funkcie, používajú iba na dosiahnutie účelu kontroly.
(2)
Členovia kontrolného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena kontrolného orgánu a tejto povinnosti ich môže zbaviť iba Národná rada Slovenskej republiky.
(3)
Ustanovenie § 20 ods. 3 platí obdobne aj pre členov kontrolného orgánu.
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.
1)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad § 3 a 11 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
4)
§ 45 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy.
5)
6)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
7)
§ 34a zákona č. 76/1959 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)