Predpis bol zrušený predpisom 49/2002 Z. z.

289/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1994 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 1994
o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:
§ 1
(1)
Za národnú kultúrnu pamiatku sa vyhlasuje súbor kultúrnych pamiatok v Ružomberku s priamym vzťahom k osobnosti Andreja Hlinku.
(2)
Umiestnenie a vymedzenie tejto národnej kultúrnej pamiatky je uvedené v prílohe nariadenia.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 289/1994 Z. z.
UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY
Súbor kultúrnych pamiatok v Ružomberku s priamym vzťahom k osobnosti Andreja Hlinku
1. Názov: rím. kat. kostol sv. Ondreja
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Parcelové číslo: 1
Súpisné číslo: 1099
2. Názov: radnica (býv. rím. kat. fara)
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Parcelové číslo: 26
Súpisné číslo: 1098
3. Názov: Mauzóleum Andreja Hlinku
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Parcelové číslo: 2
Súpisné číslo: -