145/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.1999 do 31.01.2000

145
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy1) a zastupiteľské úrady (ďalej len „správny orgán“).
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1)
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1)
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a)
štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,
b)
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a)
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b)
o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,2a)
c)
o priestupkoch,3)
d)
o správnych deliktoch,
e)
o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
f)
o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu.4)
(3)
Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(4)
Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
(1)
Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou je, ak ide o nehnuteľnosť, cena zistená podľa osobitných predpisov5). Ak ide o hnuteľnú vec, základom poplatku je cena obvyklá v mieste a čase vykonania úkonu.
(2)
Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7.
§ 6
Sadzby poplatkov
(1)
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2)
Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 7
Platenie poplatkov
(1)
Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 10 000 Sk.
(2)
Poplatky vyberané obcami a poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.
(4)
Poplatky sa platia v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Zastupiteľský úrad môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.
(6)
Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.
(7)
Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.
§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2)
Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
(2)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
(3)
Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
(4)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(5)
Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku (§ 7),
g)
sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,
h)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a
i)
odtlačok úradnej pečiatky.
(6)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(7)
Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.
(8)
Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(9)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 11
Doručovanie
Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 12
Lehoty
(1)
Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
(2)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí
a)
nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,
b)
v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 13
Zánik práva
(1)
Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.
(2)
Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3)
Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).
(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad, obec alebo Štátny fond cestného hospodárstva vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5)
Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu8) daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.
§ 15
Kontrola poplatkov
Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Štátneho fondu cestného hospodárstva. Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka. Nedostatky zistené kontrolou je správny orgán povinný v určenej lehote odstrániť.
§ 16
Pokuty
(1)
Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 5 000 Sk podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2)
Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis8).
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán prerokoval podanie, vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Príjmy poplatkov podľa položiek 79 až 85 sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva alebo obce, ak povolenia podľa týchto položiek vydáva obec.
(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľský úrad odvedie poplatky v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7.
(3)
Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 15
II. Vnútorná správa 16 až 36
III. Pôdohospodárstvo 37 až 52
IV. Veterinárna správa 53 až 58
V. Stavebná správa 59 až 62
VI. Doprava 63 až 98
VII. Telekomunikácie 99 až 123
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154
IX. Colníctvo 155 až 159
X. Životné prostredie 160 až 171
XI. Banská činnosť 172 až 194
XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209
XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212
XV. Puncovníctvo 213
XVI. Priemyselné práva 214 až 235
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239
XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265
XIX. Štatistika 266 až 267
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  
1. fyzická osoba .....    500 Sk
2. právnická osoba ..... 5 000 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený za podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa vráti, ak sa podnetu vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu ..... 50 Sk
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....  
  v slovenskom jazyku .....   50 Sk
  v cudzom jazyku ..... 100 Sk
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 300 Sk
d) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní ..... 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Položka 3
Osvedčenie  
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 30 Sk
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť alebo urýchlené vybavenie.
Položka 4
  Vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o  
a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ..... 100 Sk
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ..... 100 Sk
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 100 Sk
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ..... 150 Sk
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d)
  1. v slovenskom jazyku ..... 50 Sk
  2. v cudzom jazyku ..... 100 Sk
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Položka 5
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov 9) ..... 2 500 Sk
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov 9) .....    200 Sk
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia .....      50 Sk
d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov 10) ..... 2 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .... 50 Sk
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 200 Sk
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 50 Sk
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci.
Položka 7
a) Žiadosť o vydanie povolenia na pobyt na území vojenského obvodu ..... 100 Sk
b) Žiadosť fyzickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ..... 150 Sk
c) Žiadosť právnickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ..... 2 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby vstupujúce na územie vojenského obvodu na účel zabezpečovania úloh v zmysle § 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatkov sú oslobodení členovia lesnej stráže pri plnení úloh vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži v znení neskorších predpisov.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..... 100 Sk
OslobodenieOd poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty
(inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi
bez úhrady vynaložených nákladov. Ďalej sú oslobodené od poplatku za vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) poisťovne vykonávajúce
zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................
500 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62, 160 a 161.
3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.
4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.
Položka 10
a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu určeného operátu,
kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra formátu A4, vydanie
údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a identifikácie parciel, za každých
aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra
pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky alebo jedného listu vlastníctva ........
200 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu alebo kópie, za každú aj začatú stranu písomných
a grafických dokladov uvedených v písmenách a) a c) ...............................................................................
50 Sk
c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy určeného operátu, za každých
aj začatých 20 parciel mapy určeného operátu ............................................................................................
200 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra
na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu, za každých aj začatých
20 parciel písomnej informácie a za každú grafickú informáciu v rámci jedného katastrálneho
územia a pre jeden geometrický plán ............................................................................................................
100 Sk
e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel
právneho stavu ....................................................................................................................................................
200 Sk
f) Overenie troch kópií geometrického plánu ................................................................................................. 200 Sk
g) Overenie troch kópií vytyčovacieho náčrtu .................................................................................................. 200 Sk
h) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu ........................................................................................ 200 Sk
i) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov ................. 200 Sk
j) Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú
do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár .............................
200 Sk
Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické
osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov
podľa osobitného zákona11) a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,12) národné metodické centrá, osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámka
1. Výpisom z katastra nehnuteľností sa rozumie výpis, odpis alebo kópia.
2. Úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky nezahŕňajú vydanie výpisu z parcelného
protokolu bývalého pozemkového katastra a identifikácie parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný
na liste vlastníctva. Táto poznámka neplatí, ak úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto
položky sa vyžadujú v súvislosti s uplatňovaním reštitučných nárokov podľa osobitných predpisov.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vydanie výpisu z parcelného protokolu
bývalého pozemkového katastra a za identifikáciu parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný do listu
vlastníctva.
4. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až d) tejto položky, ak ide o úkony spojené
s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov a s vytváraním poľovných
revírov.
5. Úkon spoplatňovaný podľa písmena d) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.
6. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely
dedičského konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.
7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil
správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
8. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej
alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie podľa položky 4 písm. e).
Položka 11
a) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
1. zmluvy o prevode nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti ............................................................................ 0,1 %,
najmenej 300 Sk,
najviac 10 000 Sk
2. zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe bytového domu ......................................................................... 1 000 Sk
3. zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva . 300 Sk
4. zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia .......................................................................... 0,1 %,
najmenej 300 Sk,
najviac 10 000 Sk
5. dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľností 0,1 %,
najmenej 300 Sk,
najviac 10 000 Sk
6. zmluvy o rozdelení nehnuteľností, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti ......................................................... 0,1 %,
najmenej 300 Sk,
najviac 10 000 Sk
7. zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy pokrytého úveru a v prípade,
že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti ...................................................................................................
0,1 %,
najmenej 300 Sk,
najviac 10 000 Sk
b) Návrh na konanie o určenie priebehu hranice pozemkov ....................................................................... 4 000 Sk
OslobodenieOd poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené Fond národného majetku Slovenskej republiky,
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby
podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú
alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov, národné metodické centrá, osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, galérie, múzeá a štátne divadlá.
PoznámkaAk sa jedným návrhom žiada vklad do katastra nehnuteľností viacerých zmlúv spoplatňovaných
podľa písmena a) prvého až šiesteho bodu tejto položky, vyberie sa poplatok súčtom poplatkov
určených pri konkrétnych zmluvách.
Položka 12
a) Vydanie potvrdenia o registrácii periodickej tlače13) .................................... 200 Sk
b) Vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa periodickej tlače ................... 100 Sk
Položka 13
a) Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie14) éterom 20 000 Sk
až 200 000 Sk
b) Vydanie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch 10 000 Sk
do 500 prípojok vrátane ..................................................................................................................... 20 000 Sk
nad 500 do 1 000 prípojok vrátane .................................................................................................. 20 000 Sk
nad 1 000 do 2 000 prípojok vrátane ............................................................................................... 20 000 Sk
nad 2 000 do 4 000 prípojok vrátane ............................................................................................... 20 000 Sk
nad 4 000 do 8 000 prípojok vrátane ............................................................................................... 20 000 Sk
nad 8 000 prípojok .............................................................................................................................. 20 000 Sk
za každých ďalších 1 000 prípojok ................................................................................................... 20 000 Sk
c) Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie satelitom (družicou) ............................ 20 000 Sk
d) Zmena programovej skladby a vysielacej schémy ...................................................................... 20 000 Sk
e) Ostatné zmeny vo vydanej licencii ................................................................................................... 20 000 Sk
SplnomocneniePoplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena a) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Položka 14
Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc, ak spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice ..... 600 Sk
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ....................................................................................................................................... 300 Sk
2. právnická osoba ................................................................................................................................. 5 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených
nákladov podľa osobitného zákona,11) národné metodické centrá, osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 50 Sk
Položka 17
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine......................................... 500 Sk
Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom15) úrade
štátnymi občanmi Slovenskej republiky .......................................................................................
   200 Sk 
b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) štátnymi
občanmi Slovenskej republiky .......................................................................................................
   500 Sk
c) Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby alebo mimo úradne určenej
miestnosti štátnymi občanmi Slovenskej republiky...................................................................
   300 Sk
d) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom16) 1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami16) ....................................................................... 2 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený,
občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú
manželstvo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste
pracoviska jedného z nich.
 
 
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára,
rozumie stále pracovisko okresného úradu (matričný úrad).
3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, poplatok podľa
písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) matričný úrad, ktorý pripravil podklady
na uzatvorenie manželstva.
Položka 19
Povolenie zmeny
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného
alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko ...............................................
100 Sk
b) priezviska maloletých detí ......................................................................................................................... 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ...................................................................................... 2 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza
vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné)
priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o rozvode manželstva.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená oprava mena a priezviska osoby v prípade
transsexuality, zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykonať
v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden
poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa
zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko
pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú
starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok
Položka 20
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku ..................... 5 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku ...................... 500 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31.12.1992
štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt
v Slovenskej republike ............................................................................................................................
500 Sk
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou
1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku ........................................................................................ 5 000 Sk
2. deťom do 18. roku veku ................................................................................................................... 500 Sk
3. manželom, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ........................................................
500 Sk
4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .........
500 Sk
5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .........
500 Sk
Položka 21
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku .......... 10 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku .......... 500 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením
štátneho občianstva Českej republiky .......................................................................................
200 Sk
d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením
štátneho občianstva Českej republiky dieťaťa do 18. roku veku ..........................................
100 Sk
e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou
1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky .................... 200 Sk
2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva
Českej republiky .............................................................................................................................
200 Sk
3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 100 Sk
Položka 22
Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky....................................................... 100 Sk
Položka 23
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti .................................................. 600 Sk
b) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov ................................................................... 250 Sk
c) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu na prekračovanie štátnych hraníc ....................... 200 Sk
d) Vydanie hraničnej priepustky s výnimkou detí do 15. roku veku
1. jednorazovej .............................................................................................................................................. 100 Sk
2. stálej ........................................................................................................................................................... 200 Sk
e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon ...................... 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej
sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný
doklad vydaný od 1. 4. 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny
orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana
z humanitných dôvodov.
Položka 24
a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe ................................................................................ 2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku ........................................................................................................ 3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely ........................................................................... 5 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi ......................................................................... 5 000 Sk
c) Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe ................................................................................ 1 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku ........................................................................................................ 2 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely ........................................................................... 3 000 Sk
d) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ....................................................................................................... 50 Sk
e) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený
alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca ................................................................................
500 Sk
f) Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca ................................................................. 100 Sk
g) Žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona o pobyte cudzincov16) .............................................................. 2 000 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie
ako 15 rokov.2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie
povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium
priznané.3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené
udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje
štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov
z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej
republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
Splnomocnenie1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť
z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku
sadzby, ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka
od vydania predošlého preukazu.
Položka 25
a) Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povoleným
pobytom na území Slovenskej republiky .............................................................................................
1 000 Sk
b) Udelenie víza alebo spätného víza Slovenskej republiky cudzincovi v rámci organizovanej
turistiky na pobyt kratší ako 24 hodín ...................................................................................................
500 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodené udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej
republiky1. do diplomatických a služobných pasov, osobám mladším ako 15 rokov a v ostatných
prípadoch, ak je zachovaná vzájomnosť,2. z dôvodu zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny a pri vyhostení.
Položka 26
a) Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode ........................................................... 2 000 Sk
b) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi na hraničnom priechode v rámci
organizovanej turistiky na pobyt kratší ako 24 hodín ................................................................................
1 000 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udeľuje vízum z humanitných dôvodov,
zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny, alebo ak sa vízum udeľuje cudzincovi
na účely núteného pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa vzťahuje aj
na cudzincov – osoby mladšie ako 15 rokov
Položka 27
Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v pozvaní........... 1 000 Sk
Položka 28
Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu,
za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu ...................................
20 Sk
Položka 29
Vydanie
a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti
vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých 20 súradníc ....................................................
100 Sk
b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 ............................................ 100 Sk
c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 ............................................. 50 Sk
d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo
na dočasné vybratie hraničného znaku ..................................................................................................
200 Sk
Položka 30
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt .............................................................................................................................................................
500 Sk
2. cudzinec .......................................................................................................................................................... 1 000 Sk
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo
1. prvá skúška .................................................................................................................................................... 500 Sk
2. opakovaná skúška ........................................................................................................................................ 250 Sk
c) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška .................................................................................................................................................... 1 000 Sk
2. opakovaná skúška ........................................................................................................................................ 500 Sk
d) Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať zbraň a strelivo, na oprávnenie nosiť zbraň
a strelivo
1. prvá skúška .................................................................................................................................................... 500 Sk
2. opakovaná skúška ........................................................................................................................................ 250 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt .............................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec .......................................................................................................................................................... 300 Sk
f) Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu ................................................................................ 5 000 Sk
g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva ................................................. 100 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených
síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej
informačnej služby.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia
pri položke 37, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
na športové účely.4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia,
ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
PoznámkaOd osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži,
vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.
Položka 31
a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie
každej zbrane alebo jej hlavnej časti
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ...............................................................................................................................................................
450 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................ 1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .................................................................................................... 1 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na účel vývozu streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ................................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................. 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ..................................................................................................... 200 Sk
c) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ................................................................................................................................................................
450 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................. 750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ..................................................................................................... 900 Sk
d) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na strelivo
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ................................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................. 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .................................................................................................... 500 Sk
e) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ...............................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................ 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .................................................................................................... 200 Sk
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj
osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa
medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana,
a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných
štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce
s Policajným zborom.5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
kontrolu na hraničnom priechode.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej
stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral
podľa písmena b) tejto položky.6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci
pasovú kontrolu na hraničnom priechode, zvyšuje sa príslušný poplatok na štvornásobok príslušnej
sadzby.
Položka 32
a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky .................................................................................... 500 Sk
2. cudzinec .................................................................................................................................. 1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .......................................................................... 1 500 Sk
b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky ..................................................................................... 250 Sk
2. cudzinec .................................................................................................................................. 750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .......................................................................... 750 Sk
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní .......................................................................... 5 000 Sk
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto
pri písmenách a) a b) tejto položky.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane
alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova
nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.
PoznámkaOd poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní
ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky,
múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.
Položka 33
a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely
ako živnostenské podnikanie ..................................................................................................
1 500 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice .......................... 1 000 Sk
Poznámky1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok
nevyberá.2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice
v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky
a Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
a) Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia .......................................................................................... 5 000 Sk
2. združenia občanov ................................................................................................................................. 500 Sk
3. nadácie .................................................................................................................................................... 1 000 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb .......................................................................................... 1 000 Sk
5. pozemkového spoločenstva ................................................................................................................ 500 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ............................................................. 500 Sk
7. neinvestičného fondu ............................................................................................................................ 500 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ............................................ 1 000 Sk
b) Zmena stanov, štatútu a údajov zapísaných do registra
1. politickej strany alebo politického hnutia ........................................................................................... 3 000 Sk
2. združenia občanov .................................................................................................................................. 400 Sk
3. nadácie ...................................................................................................................................................... 500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb ............................................................................................ 500 Sk
5. pozemkového spoločenstva .................................................................................................................. 400 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .............................................................. 400 Sk
7. neinvestičného fondu ............................................................................................................................. 400 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ............................................. 500 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené stanovy a štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia ............................................................................................ 3 000 Sk
2. združenia občanov ................................................................................................................................... 400 Sk
3. nadácie ...................................................................................................................................................... 500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb ............................................................................................ 500 Sk
5. pozemkového spoločenstva .................................................................................................................. 400 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ............................................................... 400 Sk
7. neinvestičného fondu .............................................................................................................................. 400 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby .............................................. 500 Sk
d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí, z registra
združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových
spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných
fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ................................
100 Sk
e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra
1. nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby a záujmového
združenia právnických osôb ..........................................................................................................................
500 Sk
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
a neinvestičného fondu .................................................................................................................................
400 Sk
f) Vyhotovenie písomnej informácie zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí
a združení občanov, z registra nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových
spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov
a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby .............................................
100 Sk
g) Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu politických strán a politických hnutí ....... 3 000 Sk
2. združenia občanov z registra združení občanov ................................................................................. 500 Sk
3. nadácie z registra nadácií ...................................................................................................................... 1 000 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb .... 1 000 Sk
5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev.............................................. 500 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov ..................................................................................................................
500 Sk
7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov .................................................................... 500 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ........................................................................
1 000 Sk
PoznámkaSprávny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná
len zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa
vyberie len jeden poplatok. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí
a ulíc alebo zmenu údajov v stanovách a štatúte vyplývajúcu zo zmien v právnych normách
z oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.
Položka 35
a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie
vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky ...................................
1 000 Sk
b) Zmena stanov, štatútu a štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom ................... 500 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom ................................................................................
500 Sk
Položka 36
a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky17) konanej
1. na celom území Slovenskej republiky ............................................................ 500 Sk
2. v územnom obvode kraja .................................................................................. 300 Sk
3. v územnom obvode okresu .............................................................................. 100 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky ........... 50 Sk
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 37
a) Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca,
ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt .............................................................
500 Sk
b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi ....................................................................................................
1. ročný........................................................................................................................................................... 5 000 Sk
2. na jeden mesiac ..................................................................................................................................... 1 500 Sk
c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a) ................................................................. 300 Sk
d) Výpis z registra disciplinárnych trestov ................................................................................................. 50 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných
škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci
z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej
správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu,
poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo
potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť
vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia,
ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti
a) štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky
povolený trvalý pobyt
1. ročný ................................................................................................................................................. 200 Sk
2. trojročný ............................................................................................................................................ 500 Sk
3. pre osoby mladšie ako 15 rokov ................................................................................................. 10 Sk
b) cudzinec
1. ročný ................................................................................................................................................. 3 000 Sk
2. na jeden mesiac ............................................................................................................................ 1 000 Sk
3. na jeden týždeň .............................................................................................................................. 500 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením
rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci
na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci
Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené
ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
Položka 39
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ........................................................................................ 3 000 Sk
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ........................................................ 2 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany
genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej
správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského alebo okresného úradu.
Položka 40
Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu
poľovníckeho hospodára ......................................................................................................................
200 Sk
Položka 41
a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností ......................................................................................................................................
500 Sk
b) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ............................ 500 Sk
Položka 42
Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10 ............................................................................................................................................ 200 Sk
do 30 ............................................................................................................................................ 300 Sk
nad 30 .......................................................................................................................................... 500 Sk
Položka 43
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................ 500 Sk
Položka 44
Podanie žiadosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, ak sa nevyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní
a) pre fyzické osoby .......................................................................................................................................................... 200 Sk
b) pre právnické osoby .................................................................................................................................................... 100 Sk
Položka 45
a) Vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu,
chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej
pôdy na poľnohospodársku pôdu .....................................................................................................................
200 Sk
b) Schválenie opatrení na ochranu, zachovanie, obnovu a zveľadenie vlastností poľnohospodárskej
pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení ..........................................
300 Sk
c) Vydanie rozhodnutia v pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond .... 200 Sk
Položka 46
a) Vydanie súhlasu s perspektívnym použitím poľnohospodárskeho pôdneho fondu
na iné nepoľnohospodárske účely .....................................................................................................
300 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu na nepoľnohospodárske účely
1. pre fyzické osoby ............................................................................................................................... 300 Sk
2. pre právnické osoby ......................................................................................................................... 500 Sk
c) Vydanie súhlasu o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku využívaného
na nepoľnohospodárske účely neoprávnene ...................................................................................
1 000 Sk
Položka 47
a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravku na ochranu rastlín do obehu ................ 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín ................................ 1 000 Sk
Položka 48
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................ 3 000 Sk
2. za ďalšie 3 roky .................................................................................................................................. 2 000 Sk
3. za každý ďalší rok ............................................................................................................................... 800 Sk
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................ 400 Sk
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 300 Sk
Poznámky1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského
osvedčenia.2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti
šľachtiteľského osvedčenia.
Položka 49
Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív........................................................... 500 Sk
Položka 50
Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív................................................................................... 200 Sk
Položka 51
Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív ........................................................... 500 Sk
Položka 52
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu ................................................................ 1 000 Sk
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu ................................................. 1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské
pálenie ovocia ............................................................................................................................................................................
1 000 Sk
d) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia .. 500 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru
na pestovateľské pálenie ovocia ............................................................................................................................................
700 Sk
f) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské
pálenie ovocia .............................................................................................................................................................................
300 Sk
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 53
a) Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho
pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz
1. pre fyzické osoby ................................................................................................................................................ 300 Sk
2. pre právnické osoby .......................................................................................................................................... 500 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a)
1. pre fyzické osoby ................................................................................................................................................. 100 Sk
2. pre právnické osoby ........................................................................................................................................... 200 Sk
OslobodenieVydanie veterinárneho povolenia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené
od poplatku.
Položka 54
a) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie
a prepravu živočíšnych produktov .......................................................................................................................
200 Sk
b) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa
§ 38 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších
zákonov ....................................................................................................................................................................
100 Sk
c) Schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov,
krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ..........
100 Sk
Položka 55
Vydanie súhlasu
a) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných
z hľadiska ich zdravotnej neškodnosti .............................................................................................
300 Sk
b) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu veterinárnych liečiv a ostatných
veterinárnych prípravkov .....................................................................................................................
300 Sk
Položka 56
Vydanie záväzného posudku podľa § 55 ods. 1 písm. c) zákona č. 337/1998 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ............
200 Sk
Položka 57
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat ....................................................................................... 200 Sk
Položka 58
Vydanie veterinárneho osvedčenia
a) na vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív ................................................... 500 Sk
b) na prepravu živočíšnych produktov ..................................................................................................... 500 Sk
c) na premiestňovanie zvierat .................................................................................................................. 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené humanitné, dobročinné,
charitatívne spolky a nadácie v súvislosti s poskytovaním humanitnej pomoci do zahraničia
pod podmienkou, že nejde o obchodnú ani inú zárobkovú činnosť.2. Vydanie veterinárneho osvedčenia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľa
preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.
PoznámkaPoplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak ide oa) naliehavé a nutné zabitie zvierat,b) liečenie zvierat,c) jatočné zvieratá na okamžité zabitie v územnom obvode okresu alebo mimo okresu,d) premiestňovanie malých a drobných zvierat na výstavy, prehliadky, súťaže a zvody.
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia,
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a) pre fyzické osoby .............................................................................................................................. 200 Sk
b) pre právnické osoby ........................................................................................................................ 500 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov
podľa osobitného zákona,11) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
PoznámkaPoplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva
sa jedno rozhodnutie.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu18) ............................................................................................................................... 1 000 Sk
2. na stavbu bytových domov18) ................................................................................................................................. 2 000 Sk
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............................................................................................................ 700 Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ................................................................................................................. 1 200 Sk
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny stavieb
pred dokončením .............................................................................................................................................................
500 Sk
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace
na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť ......................................................................................................................................................
500 Sk
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................................................................. 700 Sk
f) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ........................................
1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ............................................................................................................................ 1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ............................................................................................................................. 2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ......................................................................................................................... 3 500 Sk
nad 100 mil. Sk ................................................................................................................................................................ 6 000 Sk
g) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ......... 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Poznámky1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden
poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom
povolení.2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová
výstavba.3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné
úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby .............................................
dvojnásobok sadzby
určenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60 .............................................................................................................................
300 Sk
2. na odstránenie stavby ............................................................................................................................... 100 Sk
3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé
jednotlivé zariadenie ........................................................................................................................................
1 500 Sk
4. terénnych úprav .......................................................................................................................................... 100 Sk
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ....................................................................................................... 3 000 Sk
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ................................................................................. 500 Sk
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky
vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského
preukazu a ich rozšírenie ..................................................................................................................................
100 Sk
OslobodenieOd poplatku je oslobodené vydanie nového vodičského preukazu po skončení skúšobnej lehoty
určenej osbitným právnym predpisom.19)
Položka 64
Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
1. okresným dopravným inšpektorátom ...................................................................................................... 300 Sk
2. krajským dopravným inšpektorátom ........................................................................................................ 500 Sk
3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ............................................................................................. 500 Sk
Položka 65
a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ...........................................................................................
1 000 Sk
b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ............................................................................................
300 Sk
c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie
aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové
vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím .....................................................
50 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného
vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
PoznámkaPoplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
Položka 66
Žiadosť o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel v písomnej alebo digitálnej forme
na pamäťovom médiu, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla
1. okresným dopravným inšpektorátom ................................................................................................ 500 Sk
2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ....................................................................................... 500 Sk
Položka 67
Schválenie technickej spôsobilosti vrátane vydania príslušných dokladov
a) jednotlivého motorového vozidla alebo prípojného vozidla
1. novovyrobené vozidlá .............................................................................................................................. 2 000 Sk
2. ojazdené vozidlá.......................................................................................................................................
2.1. kategórie M a N, do troch rokov ....................................................................................................... 10 000 Sk
2.2. kategórie M a N, od troch do štyroch rokov .................................................................................... 20 000 Sk
2.3. kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov ................................................................................. 30 000 Sk
2.4. kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov ................................................................................ 40 000 Sk
2.5. kategórie M a N, staršie ako šesť rokov ......................................................................................... 50 000 Sk
2.6. ostatné kategórie vozidiel .................................................................................................................. 5 000 Sk
b) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla .. 5 000 Sk
c) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla
alebo prípojného vozidla ...............................................................................................................................
3 000 Sk
d) hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla ................................ 2 000 Sk
e) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného alebo pripojeného 5 000 Sk
f) typu dráhového vozidla pre mestské dráhy ............................................................................................ 5 000 Sk
g) typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy ........................................................... 3 000 Sk
h) podstatných zmien na dráhovom vozidle ............................................................................................... 2 000 Sk
i) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu nadstavby motorového vozidla alebo prípojného
vozidla ...............................................................................................................................................................
2 000 Sk
j) motorového vozidla alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo dostavbe................................... 50 % príslušnej sadzby
k) motorového vozidla pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu ZŤP
alebo ZŤP-S, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona11) ........................................................................................................................
75 Sk
l) motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu na prepravu viac ako 6 osôb na ložnom
priestore s vykonaním záznamu do dokladov ............................................................................................
50 Sk
PoznámkaPoplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla
alebo prípojného vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto boli evidované na území Slovenskej
republiky.
Položka 68
Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla21)........................... 200 Sk
Položka 69
Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti
typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy ..................
500 Sk
Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné dráhy .................................................... 2 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre železničné dráhy ........................... 1 000 Sk
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe
1. novododaného ......................................................................................................................................... 1 000 Sk
2. už prevádzkovaného ............................................................................................................................... 500 Sk
b) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej
dráhe ...............................................................................................................................................................
200 Sk
Položka 72
a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného výrobcu22) ............................................................. 500 Sk
b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného dovozcu22) ............................................................ 500 Sk
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach hromadného výrobcu alebo hromadného dovozcu 200 Sk
Položka 73
a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky 200 Sk
b) Povolenie výnimky na schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla
alebo prípojného vozidla .....................................................................................................................................
500 Sk
c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie ........ 50 Sk
Položka 74
Vykonanie skúšky
a) na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny A a A/50 .................................................................................................................................. 500 Sk
2. skupiny B a T ....................................................................................................................................... 1 000 Sk
3. skupiny C a D ...................................................................................................................................... 2 000 Sk
b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia .................................... 500 Sk
c) na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia ........................................................... 1 000 Sk
d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ..................................................................... 300 Sk
Poznámky1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie
vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných
učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných
odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky
na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia,
ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu
na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla
200 Sk
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe 100 Sk
Položka 76
a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel ............................................................................................ 50 Sk
b) Zápis zmeny v dokladoch .................................................................................................................................... 150 Sk
c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie
alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú,
poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku ...................................................
500 Sk
d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
500 Sk
e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
1 000 Sk
f) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe
požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla
a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
5 000 Sk
Poznámky1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky zahŕňa aj vydanie tohto dokladu.2. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje
tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný
podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách vymeniť.
Položka 77
Vydanie evidenčného dokladu
a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov ............................................................... 5 000 Sk
b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov . 5 000 Sk
c) po zmene názvu organizácie z dôvodu zlúčenia alebo rozdelenia organizácie alebo z dôvodu zmeny
pôsobnosti orgánov, ktoré ich evidujú (preregistrácia) .....................................................................................
200 Sk
Položka 78
a) Udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel a prevádzkovanie stanice technickej kontroly ..... 5 000 Sk
b) Udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly vozidla a prevádzkovanie pracoviska emisnej kontroly ..... 5 000 Sk
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ............................. 3 000 Sk
2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ........................... 2 000 Sk
3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ................................. 2 000 Sk
4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ............................... 1 000 Sk
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú
linku ............................................................................................................................................................................
1 000 Sk
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových
liniek mestskej hromadnej dopravy v obci ..........................................................................................................
5 000 Sk
b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) .................................................................. 25 000 Sk
c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok ...............................................................................................................................................
10 000 Sk
d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c) ....................................................................... 50 % príslušnej sadzby
e) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ............................................................................................... 400 Sk
f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným
dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ............................................................................................................... 3 000 Sk
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom ......................................................................................................... 5 000 Sk
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom ....................................................................................... 10 000 Sk
g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nepravidelnej osobnej
(autobusovej) dopravy do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie
Slovenskej republiky zahraničným dopravcom ...................................................................................................
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ............................................................................................................... 1 000 Sk
2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu ................................................................................................................. 6 000 Sk
h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným
prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom ..............................................................
10 000 Sk
i) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu ................................................ 200 Sk
j) Vydanie povolenia23) CEMT slovenskému prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej
cestnej nákladnej dopravy .......................................................................................................................................
1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na neobmedzený počet
prepráv na dobu jedného roka ...............................................................................................................................
5 000 Sk
2. do príslušných štátov uvedených v povolení bez Rakúska na neobmedzený počet prepráv
na dobu jedného roka ..............................................................................................................................................
4 000 Sk
k) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi
na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej a nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy
1. jednorazové do Rakúska (tam a späť) ........................................................................................................... 500 Sk
2. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) do ostatných štátov ..................................................................... 200 Sk
3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom
povolení) do Rakúska ..............................................................................................................................................
25 000 Sk
4. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom
povolení) do ostatných štátov ..................................................................................................................................
5 000 Sk
5. jednorazové do tretieho štátu a späť ............................................................................................................... 1 000 Sk
6. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do Rakúska .................................................................... 1 000 Sk
7. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do ostatných štátov ....................................................... 600 Sk
Splnomocnenie1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov,
prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku
znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky,
môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
až na trojnásobok.
Položka 80
Za povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne
ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú
hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej
len „nadmerná alebo nadrozmerná preprava“), dopravca zaplatí
a) poplatok za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ........................................................................................................................................................................ 500 Sk
od 300,1 do 350,0 ........................................................................................................................................................ 800 Sk
od 350,1 do 400,0 ........................................................................................................................................................ 1 000 Sk
od 400,1 do 500,0 ........................................................................................................................................................ 2 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ................................................................................................................... 500 Sk
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ......................................................................................................................................................................... 500 Sk
od 400,1 do 450,0 ........................................................................................................................................................ 1 000 Sk
od 450,1 do 500,0 ........................................................................................................................................................ 3 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ................................................................................................................... 500 Sk
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ......................................................................................................................................................................... 500 Sk
od 12,01 do 22,00 ........................................................................................................................................................ 3 000 Sk
nad 22,01 ....................................................................................................................................................................... 5 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ..................................................................................................................... 1 500 Sk
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu(vyjadrené v t) je
do 20,0 ............................................................................................................................................................................. 3 000 Sk
od 20,1 do 30,0 .............................................................................................................................................................. 5 000 Sk
od 30,1 do 50,0 .............................................................................................................................................................. 8 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 t ......................................................................................................................... 2 000 Sk
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu,o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 .............................................................................................................................................................. 2 500 Sk
od 5,01 do 10,00 ............................................................................................................................................................ 4 000 Sk
od 10,01 do 15,00 .......................................................................................................................................................... 7 000 Sk
od 15,01 do 20,00 .......................................................................................................................................................... 10 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5 % ......................................................................................................................... 5 000 Sk
b) poplatok za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava .................................................................................................................................................. 5 000 Sk
2. ostatné prípady ................................................................................................................................................................ 10 000 Sk
c) poplatok za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu
po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného
mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné
hmotnosti na nápravu ..........................................................................................................................................................
3 000 Sk
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti
na jednu nápravu ..................................................................................................................................................................
6 000 Sk
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu
najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ................................................................................................................ 15 000 Sk
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ................................................................................................................ 30 000 Sk
d) poplatok za meranie nápravových tlakov a celkovej hmotnosti nákladných a ich prípojných
vozidiel .....................................................................................................................................................................................
100 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych
strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.2. Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste
merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala
bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok,
ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla alebo poukážkou do 15 dní odo dňa
zistenia nepovolenej nadmernej alebo nadrozmernej prepravy.4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou
alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť
od vybratia poplatku.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca komunikácie.2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou,
ktoré prekračujú prípustné miery.24),25)3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy,
ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné
motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov
prepravnej cesty.5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.],
sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého
vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie
prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností
jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje
samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia
nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava
posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové
zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25) poplatok
sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa
písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu
alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu
na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.
Položka 81
Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy
pre zahraničného prevádzkovateľa na hraničnom priechode ....................................................................
15 000 Sk
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) .............................................................
3 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok
podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky diaľnic a ciest I. a II. triedy ............................................. 5 000 Sk
b) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ..................... 2 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok
sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného
významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
na cestu I., II. a III. triedy .................................................................................................................
2 000 Sk
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ...................... 1 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky
alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené
vyvolanými investíciami.
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 1 000 Sk
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 500 Sk
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou ................................................................................................................................... 3 000 Sk
2. s miestnou komunikáciou ................................................................................................... 2 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť
až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
PoznámkaPoznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.
Položka 86
a) Vydanie výnimky dráhovým správnym úradom zo zákazu stavieb v ochrannom pásme
celoštátnych dráh a vlečiek
1. fyzickej osobe .................................................................................................................................... 500 Sk
2. právnickej osobe .............................................................................................................................. 1 000 Sk
b) Vydanie výnimky dráhovým správnym orgánom zo zákazu činnosti v obvode dráhy ............. 1 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe ........................................................................................................................................................................... 300 Sk
2. právnickej osobe ..................................................................................................................................................................... 500 Sk
Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................ 1 000 Sk
b) o zrušení železničného priecestia ............................................................................................. 100 Sk
Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy .................................................................... 15 000 Sk
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe ................................................ 15 000 Sk
c) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie železničnej dráhy alebo v udelenej
licencii na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe .......................................................................
1 000 Sk
d) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy .......................................................................... 5 000 Sk
e) Vydanie licencie na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe ........................................................ 5 000 Sk
f) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie lanovej dráhy alebo v udelenej licencii
na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe ...........................................................................................
500 Sk
Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letísk
1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou .............................................................. 10 000 Sk
2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou .................................................................. 8 000 Sk
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ................ 5 000 Sk
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou .................... 3 000 Sk
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo .................................................................. 5 000 Sk
b) Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie ..................................................................................................................... 5 000 Sk
2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena ............................................................ 1 000 Sk
c) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska 10 000 Sk
Položka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska  
  1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
    1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ...........................................................   2 000 Sk 
    1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ................................................................   4 000 Sk 
    1.3. prístrojovou ...................................................................................................................................................   8 000 Sk 
    1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ............................ 10 000 Sk 
    1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ........................... 15 000 Sk 
    1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .......................... 20 000 Sk 
  2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou  
    2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ...........................................................   2 000 Sk 
    2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ................................................................   3 000 Sk 
    2.3. prístrojovou ...................................................................................................................................................   6 000 Sk 
b) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia .......................   2 000 Sk 
c) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia  
  1. dopravného letiska ........................................................................................................................................... 10 000 Sk
  2. letiska na iné účely ...........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky ..............................................................................................   5 000 Sk 
  4. ornitologických ochranných pásiem .............................................................................................................   2 000 Sk 
d) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ...............................................................................................      500 Sk 
e) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia ..................   3 000 Sk 
f) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu leteckého pozemného zariadenia
zisťovaním
 
  1. dopravného letiska ..........................................................................................................................................   2 000 Sk 
  2. letiska na iné účely ..........................................................................................................................................   1 500 Sk 
  3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky .............................................................................................   1 500 Sk 
g) Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,  
  1. letiska slúžiaceho výhradne na lety VFR .....................................................................................................   1 500 Sk 
  2. letiska slúžiaceho na lety VFR a IFR ............................................................................................................   2 000 Sk 
h) Vydanie súhlasu so zriadením leteckého pozemného zariadenia alebo s jeho podstatnou
zmenou ....................................................................................................................................................................
  2 000 Sk 
i) Vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla pre tuzemského leteckého dopravcu  
  1. prvé vydanie ...................................................................................................................................................... 10 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   3 000 Sk 
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
  1. prvé vydanie ......................................................................................................................................................   5 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   2 500 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   1 000 Sk 
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo
  1. prvé vydanie ...................................................................................................................................................... 10 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   3 000 Sk 
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik pre vlastnú potrebu
  1. prvé vydanie ......................................................................................................................................................   5 000 Sk 
  2. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   1 000 Sk 
m) Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné podnikanie v civilnom letectve
  1. prvé vydanie ...................................................................................................................................................... 10 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie ..................................................................................................................................   3 000 Sk 
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého
podujatia...................................................................................................................................................................
  1 000 Sk 
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného
prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ............................................................................
  5 000 Sk 
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky
mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri
lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi ..........................................................................................
  5 000 Sk 
r) Zmena alebo doplnenie rozhodnutia podľa písmena a) a jeho obnovenie ............................................ 25 % príslušnej sadzby
s) Dodatočné posúdenie vhodnosti lokality podľa písmena f) ......................................................................   3 000 Sk 
t) Pridelenie kmitočtu v kmitočtovom pásme leteckých telekomunikačných služieb .................................   1 000 Sk 
u) Vydanie súhlasu na použitie výrobku leteckej techniky v civilnom letectve .............................................   2 000 Sk 
v) Schválenie bezpečnostného programu na ochranu civilného letectva ....................................................   2 000 Sk 
PoznámkaZmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo od prevádzkovateľa leteckého
pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.
Položka 92
a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ........................... 500 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ...... 1 500 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ............................................ 5 000 Sk
b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ........................... 50 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ....... 150 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ............................................ 500 Sk
Položka 93
a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla .................................. 5 000 Sk
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky ................................................ 2 500 Sk
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................................. 2 000 Sk
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a), b) a c).................................................................... 1 500 Sk
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) alebo b) alebo c) .........................
a medzinárodného preukazu na vedenie malého plavidla ..............................................................
400 Sk
f) Vystavenie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) ................................ 400 Sk
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky .......................................................... 1 000 Sk
h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného
plavidla a člena lodnej posádky ...........................................................................................................
1 500 Sk
i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ... 500 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen e) a g) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov,
ktoré nezavinil poplatník.2. Od poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru
požiarnej ochrany.
Položka 94
a) Vydanie lodného osvedčenia
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 1 000 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom ........................................................................................................... 1 600 Sk
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 2 000 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom ........................................................................................................... 3 000 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 5 000 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................ 10 000 Sk
b) Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie zmien v lodnom osvedčení
alebo vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 500 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom ........................................................................................................... 800 Sk
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 1 000 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................ 1 500 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 2 500 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................ 5 000 Sk
c) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá
alebo vystavenie jeho duplikátu ......................................................................................................................
500 Sk
d) Vydanie osobitného povolenia na jednotlivú plavbu .............................................................................. 2 000 Sk
e) Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu ........................................................................... 1 500 Sk
f) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .................................................................................. 5 000 Sk
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .............................................................................. 3 000 Sk
g) Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vystavenie
duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .................................................................................. 1 700 Sk
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .............................................................................. 1 000 Sk
h) Zápis do Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel ........................................................................................................................................... 500 Sk
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami ................................................................................................ 1 000 Sk
i) Výpis z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky ................................................................... 500 Sk
j) Výmaz plavidla z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky .................................................. 1 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie osobitného povolenia
na skúšobnú plavbu.
Poznámky1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie
zmien v ciachovom preukaze podľa písmena f) tejto položky správny orgán vyberie poplatok
vo výške 50 % príslušnej sadzby.2. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie
zmien v ciachovom preukaze podľa písmena f) tejto položky z dôvodov nezavinených ich
držiteľom (napr. legislatívne zmeny, záväznosť medzinárodnej dohody) správny orgán vyberie
poplatok vo výške 10 % príslušnej sadzby.3. Za vykonanie technickej prehliadky plavidla na účel vydania alebo predĺženia platnosti lodného
osvedčenia správny orgán vyberie poplatok zvýšený o 100 % príslušnej sadzby.4. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 95
a) Zmena názvu plavidla ........................................................................................................................ 500 Sk
b) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii,
alebo vystavenie jeho duplikátu
1. s dĺžkou menšou ako 20 m ............................................................................................................ 1 000 Sk
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m .............................................................................................................. 2 000 Sk
c) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu jedného malého plavidla
a vydanie povolenia na jeho stavbu ....................................................................................................
2 500 Sk
d) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla ........... 3 000 Sk
e) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie .......................... 500 Sk
f) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel ............ 5 000 Sk
g) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel s počtom
1. menším ako 10 plavidiel ................................................................................................................. 2 000 Sk
2. väčším ako 10 plavidiel ................................................................................................................... 4 000 Sk
h) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti
v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby ...........................................................................
2 000 Sk
i) Vydanie vyjadrenia alebo stanoviska k projektovej dokumentácii stavieb na vodnej ceste .. 1 000 Sk
j) Vydanie povolenia na usporiadanie športových podujatí a slávností na vode ......................... 500 Sk
k) Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby .................................................. 500 Sk
l) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok ............................................ 5 000 Sk
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok ................................................ 3 000 Sk
m) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú ............................................................................ 30 000 Sk
n) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto položky .............. 1 000 Sk
o) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ............................................................................. 2 000 Sk
p) Vydanie duplikátu dopravnej licencie ............................................................................................. 2 000 Sk
Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky ........................................................................................................... 500 Sk
b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka ................................................................................ 400 Sk
c) Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka ........................................................... 1 000 Sk
d) Vydanie preukazu spôsobilosti kapitána a I. strojného dôstojníka ........................................ 2 000 Sk
e) Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti ................................................................................. 1 000 Sk
f) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu ..................................... 400 Sk
g) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f) .................................................. 400 Sk
Poznámky1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a) až f) tejto položky z úradnej povinnosti
sa poplatok nevyberie.
Položka 97
a) Prvý zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu
1. s BRT (brutto registrovaná tona) do 5 000 t ....................................................................................... 30 000 Sk
2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t ................................................................................................................. 50 000 Sk
3. s BRT viac ako 15 000 t ............................................................................................................................ 80 000 Sk
b) Opakovaný ročný zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu
1. s BRT do 5 000 t ...................................................................................................................................... 15 000 Sk
2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t ................................................................................................................ 20 000 Sk
3. s BRT viac ako 15 000 t .......................................................................................................................... 30 000 Sk
c) Výmaz lode z námorného registra .......................................................................................................... 10 000 Sk
d) Zmena mena lode ..................................................................................................................................... 10 000 Sk
e) Iný zápis v námornom registri ................................................................................................................. 5 000 Sk
f) Prvý zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania registrového listu 5 000 Sk
g) Opakovaný ročný zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania
registrového listu ............................................................................................................................................
2 000 Sk
h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra .................................................................... 2 000 Sk
i) Prvý zápis podľa písmena a) a opakovaný ročný zápis podľa písmena b) pre tankové, špeciálne
a osobné lode .................................................................................................................................................
50 % príslušnej sadzby
j) Vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného
plavidla ..............................................................................................................................................................
800 Sk
k) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ........................................ 800 Sk
l) Zápis námorného rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel vrátane vydania
registrového listu .............................................................................................................................................
4 000 Sk
m) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách j), k) a l) ......................................................... 400 Sk
n) Zápis námorného rekreačného plavidla do zoznamu rekreačných plavidiel .................................. 1 000 Sk
o) Vykonanie zmien v registri alebo v zozname rekreačných plavidiel ................................................... 400 Sk
p) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra alebo zo zoznamu rekreačných plavidiel ..... 800 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.
Položka 98
a) Vydanie dočasného sprievodného listu ..................................................................... 2 000 Sk
b) Vydanie ostatných lodných listín okrem registrového listu, za každú listinu ........ 2 000 Sk
c) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ................................................................ 2 000 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na námornú plavbu.
VII. ČASŤ
TELEKOMUNIKÁCIE
Položka 99
Podanie námietky proti výške telekomunikačných poplatkov v správnom konaní
na Oblastnom telekomunikačnom úrade ...........................................................................................
50 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, držitelia osvedčení podľa zákona č. 255/1946 Zb.
o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch
národného boja za oslobodenie, zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické
osoby poskytujúce sociálne služby podľa osobitných predpisov11) bez úhrady vynaložených
nákladov podľa osobitného zákona a fyzické osoby a právnické osoby založené
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)
Položka 100
a) Poverenie (individuálna licencia) na zriaďovanie (montáž, servis, meranie)
častí jednotnej telekomunikačnej siete ..............................................................................
25 000 Sk
b) Povolenie (individuálne povolenie) na zriaďovanie (montáž, servis, meranie)
častí telekomunikačných sietí ..............................................................................................
15 000 Sk
Položka 101
Povolenie amatérskej rádiostanice alebo jeho predĺženie..................................... 100 Sk
Položka 102
Povolenie modelárskej rádiostanice .............................................................................................. 50 Sk
Položka 103
Povolenie občianskej rádiostanice
a) pre fyzickú osobu .................................................................................................................................... 60 Sk
b) pre právnickú osobu .............................................................................................................................. 100 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi
bez úhrady vynaložených nákladov, a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)
Položka 104
a) Vydanie povolenia na zriadenie, prevádzkovanie a prechovávanie vysielacích rádiových
zariadení ........................................................................................................................................................
200 Sk
b) Zmena počtu rádiostaníc v povolení podľa písmena a) .................................................................. 100 Sk
c) Iné zmeny údajov v povolení podľa písmena a) ................................................................................ 20 Sk
d) Vydanie zvláštnej volacej značky .......................................................................................................... 100 Sk
e) Povolenie ďalšej prevádzky stanice, pri ktorej sa porušili podmienky v povolení ...................... 500 Sk
f) Vydanie osobitného povolenia na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc
na výskum, vývoj, výrobu, montáž, servis, dovoz, vývoz, predaj a podobne .......................................
200 Sk
g) Podanie žiadosti o pridelenie kmitočtu alebo kmitočtového pásma pre rádiové prostriedky .. 200 Sk
Položka 105
a) Vydanie vysvedčenia o spôsobilosti obsluhovať vysielacie rádiové stanice ........... 300 Sk
b) Predĺženie platnosti vysvedčenia ...................................................................................... 100 Sk
c) Vydanie duplikátu vysvedčenia .......................................................................................... 100 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany.
Položka 106
Overenie spôsobilosti podľa osobitných predpisov
a) skúšky pozemných operátov ............................................................................................. 100 Sk
b) skúšky palubných operátov
1.1. pre vysvedčenie rádiotelegrafistu I. a II. triedy a všeobecné vysvedčenie ........... 300 Sk
1.2. pre obmedzené vysvedčenie ....................................................................................... 100 Sk
c) skúšky rádioamatérov ........................................................................................................ 100 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany.
Položka 107
Osobitné povolenie – udelenie výnimky zo súboru noriem na odrušenie .............. 1 000 Sk
Položka 108
Povolenie na pripojenie telekomunikačného zariadenia na jednotnú telekomunikačnú sieť
(JTS) alebo k telekomunikačnému zariadeniu iného prevádzkovateľa26) alebo povolenie
telekomunikačnej prenosovej cesty, ak sa na to nevzťahuje generálne povolenie vydané
orgánom štátnej správy telekomunikácií
a) 2-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod ................................................ 300 Sk
b) 4-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod ................................................ 2 000 Sk
c) optickým káblom na rozhraní JTS, za každé vlákno .................................................................. 2 000 Sk
d) 3-drôtovým prípojným vedením .................................................................................................... 500 Sk
Poznámky1. Za vydanie dočasného povolenia na pripojenie telekomunikačného zariadenia sa určená
sadzba poplatku podľa tejto položky zvyšuje o 25 %. Ak sa vydáva dodatočné povolenie,
zvyšuje sa určená sadzba poplatku o 500 %.2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.3. V prípade kombinovaného pripojenia na rozhraní JTS sa výsledný poplatok určí súčtom
poplatkov pod písmenami a) až c) tejto položky.
Položka 109
a) Vydanie povolenia na zriaďovanie televízneho káblového rozvodu .. 2 000 Sk
b) Zmena povolenia ...................................................................................... 1 000 Sk
Položka 110
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu27) ................ 1 500 Sk
a za každú zásuvku 5 Sk
b) Zmena povolenia .................................................................................................................. 500 Sk
PoznámkaZa jednu zásuvku sa na tento účel považuje bytová jednotka alebo každých 25 fyzicky
začatých zásuviek v nemocniciach a školách.
Položka 111
Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo JTS, za každý druh služby,
ak sa na ne nevzťahuje generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií
5 000 Sk
Položka 112
a) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti
1. telekomunikačného zariadenia ............................................................................................................ 3 000 Sk až 24 000 Sk
2. telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania ....................................... 3 000 Sk
b) Vydanie iného rozhodnutia alebo potvrdenia ...................................................................................... 1 000 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
SplnomocneniePoplatky podľa písmena a) tejto položky v rámci rozpätia určí príslušný správny orgán.
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi
bez úhrady vynaložených nákladov a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)
Položka 113
a) Zmena rozhodnutia podľa písmena a) položky 112 ................................................ 1 500 Sk
b) Vyhotovenie duplikátu rozhodnutia podľa písmena a) položky 112 ...................... 100 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o tom, že zariadenie nepodlieha schvaľovaniu ................... 1 000 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
Položka 114
Vydanie povolenia na poskytovanie neverejných služieb prostredníctvom pozemných staníc
a sietí VSAT ........................................................................................................................................................
100 000 Sk
Položka 115
Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb
a) Telefaxová služba pre verejnosť ........................................... 1 000 Sk
b) Audiotext ..................................................................................... 1 000 000 Sk
c) Komerčný teletext ...................................................................... 300 000 Sk
c) Prenos dát ................................................................................. 50 000 Sk
d) Hlasová pošta ........................................................................... 50 000 Sk
Položka 116
Vydanie osvedčenia o autorizácii laboratória na overenie technickej spôsobilosti t
elekomunikačných zariadení .........................................................................................................
50 000 Sk
Položka 117
Vydanie povolenia na vykonávanie činnosti mimo JTS – pripájanie, zriaďovanie, obnovu, montáž
a údržbu telekomunikačných zariadení k JTS .............................................................................................
1 000 Sk
Položka 118
Vydanie povolenia na poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom telefónnych
automatov v uzavretých priestoroch ..........................................................................................................
5 000 Sk
Položka 119
Vydanie povolenia na zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačnej siete mimo JTS,
ak sa na ňu nevzťahuje generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií
5 000 Sk
Položka 120
Vydanie povolenia na pripojenie telekomunikačného zariadenia k JTS, ak sa naň nevzťahuje
generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií ...........................................
300 Sk
Položka 121
Rozhodnutie o pridelení čísla pre telekomunikačné služby a telekomunikačné siete
a) volanie na účet volaného (Freephone – 08XX) a služby so spoluúčasťou na poplatkoch
(Shared costs services – 09XX) ..........................................................................................................
2 000 Sk
b) celoštátne služby so skráteným číslom a prestupy do iných sietí
(čísla z množín 018YXX, 019YX, 096XYZ) ..........................................................................................
1 500 Sk
c) Medzinárodné a národné kódy prideľované podľa odporúčaní ITU-T Q.708, E.212, E.118 500 Sk
Položka 122
Záväzné stanovisko k zmluve o prepojení sietí .............................................................................. 50 000 Sk
Položka 123
Zriaďovanie verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
a) s celoplošnou pôsobnosťou ..................................................................... 10 000 000 Sk
b) s regionálnou pôsobnosťou na úrovni najviac štyroch krajov ............. 5 000 000 Sk
c) s regionálnou pôsobnosťou na úrovni jedného kraja ........................... 2 000 000 Sk
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 124
a) Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov, z celkovej sumy emisie ................................................ 0,1 %,
najmenej 1 000 Sk,
najviac 500 000 Sk
b) Udelenie povolenia hypotekárnej banke na emisiu hypotekárnych záložných listov
alebo komunálnych obligácií a obci za vydanie komunálnych obligácií, z celkovej sumy emisie
0,1 %,
najmenej 1 000 Sk,
najviac 100 000 Sk
Položka 125
Žiadosť o povolenie vzniku investičného fondu alebo investičnej spoločnosti vrátane
povolenia na vydávanie podielových listov28) .......................................................................................
50 000 Sk
Položka 126
Schválenie štatútu investičného fondu alebo podielového fondu ................................................. 10 000 Sk
Položka 127
Schválenie zmeny štatútu investičného fondu alebo podielového fondu ............................ 1 000 Sk
Položka 128
a) Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia investičných spoločností alebo investičných fondov 10 000 Sk
b) Žiadosť o vymenovanie likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu ................................. 5 000 Sk
c) Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny ................................................................................................ 2 000 Sk
d) Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik investičnej spoločnosti ........................................................ 1 000 Sk
Položka 129
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vydanie podielových listov vrátane schválenia
štatútu podielového fondu .....................................................................................................................
10 000 Sk
Položka 130
Vydanie povolenia  
a) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov29) vrátane premeny neverejne
obchodovateľných cenných papierov na verejne obchodovateľné cenné papiere, z hodnoty emisie
0,05 %,
najmenej 2 000 Sk,
najviac 1 000 000 Sk
b) na predaj alebo verejné obchodovanie zahraničného cenného papiera ...........................................   20 000 Sk
c) pre tlačiareň na tlač cenných papierov ......................................................................................................   50 000 Sk
d) na organizovanie trhu s cennými papiermi
  1. pre burzy30) ................................................................................................................................................... 100 000 Sk
  2. pre mimoburzový trh ....................................................................................................................................   50 000 Sk
e) na vykonávanie činnosti
  1. obchodníka s cennými papiermi ..............................................................................................................   50 000 Sk
  2. makléra ..........................................................................................................................................................     5 000 Sk
f) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov akciovej spoločnosti zaradenej
do privatizácie ......................................................................................................................................................
    2 000 Sk
g) zmena povolení podľa písmen a) až e) bodu ...........................................................................................     5 000 Sk
h) vydanie náhradného povolenia (duplikátu) podľa písmena e) bodu 2 ................................................     1 000 Sk
Položka 131
Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov
kapitálového trhu s povolením Ministerstva financií Slovenskej republiky na činnosť, ktorá
nevyžaduje rozhodnutie ....................................................................................................................................
200 Sk
Položka 132
Žiadosť  
a) o udelenie povolenia na výkon sprostredkovateľskej činnosti pre tuzemské poisťovne alebo
jeho rozšírenie
  1. fyzické osoby ...................................................................................................................................................      500 Sk
  2. právnické osoby .............................................................................................................................................   1 000 Sk
b) o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve31) .......................................................................... 50 000 Sk
c) o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre zahraničné poisťovne
  1. fyzické osoby ...................................................................................................................................................   2 000 Sk
  2. právnické osoby ............................................................................................................................................. 10 000 Sk
d) o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania v poisťovníctve ............................................. 20 000 Sk
e) o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie poisťovní .................................................................. 20 000 Sk
f) o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie
povolenia na podnikanie v poisťovníctve .........................................................................................................
20 000 Sk
PoznámkaV prípade podania súčasnej žiadosti podľa písmen a) a e) tejto položky sa vyberie poplatok v sume
podľa písmena e) tejto položky.
Položka 133
Žiadosť  
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ................................. 5 000 Sk
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ................................................................ 1 000 Sk
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .............................................. 1 000 Sk
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového
plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ...............................................................................................
   500 Sk
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových
poisťovní ........................................................................................................................................................
2 000 Sk
Položka 134
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
a) fyzická osoba .......................................................................................................................................... 500 Sk
b) právnická osoba .................................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 135
Udelenie povolenia na emisiu vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov splatných
a) do 1 roku, z celkovej sumy emisie ....................................................................................................... 0,05 %
najmenej 1 000 Sk
najviac 50 000 Sk
b) nad 1 rok, z celkovej sumy emisie ....................................................................................................... 0,1%
najmenej 1 000 Sk
najviac 500 000 Sk
Položka 136
a) Zrušenie povolenia na verejnú obchodovateľnosť cenných papierov ......... 3 000 Sk
b) Zrušenie ISIN .......................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 137
Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo žiadosti o zrušenie povolení
podľa položiek 124 a 135 ..............................................................................................................................
1 000 Sk
Položka 138
Prevzatie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením
záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
a) do 100 mil. Sk ............................................................................................................................................ 100 000 Sk
b) do 1 000 mil. Sk ......................................................................................................................................... 1 000 000 Sk
c) nad 1 000 mil. Sk ....................................................................................................................................... 5 000 000 Sk
Položka 139
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky ................................... 10 000 Sk
Poznámka1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 %, ak rozklad podáva občan s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.2. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.
Položka 140
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ........... 40 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov ................................................................................................................
1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier ..................... 10 000 Sk
PoznámkaAk na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé
samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
Položka 141
a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách .................... 1 000 Sk
b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) .................................................................... 500 Sk
c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ............................................................................ 500 Sk
d) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhradu za stratenú, zničenú,
poškodenú alebo odcudzenú kartu ......................................................................................................
500 Sk
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..................................... 200 Sk
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 50 Sk
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo správcom dane v daňovom konaní
na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov .......................................................................
300 Sk
b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov8) ............................. 100 Sk
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 50 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok
na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti
a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 40h ods. 1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej
rezidencii podľa zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia a vydanie potvrdenia o zaplatení dane
na území Slovenskej republiky pre nerezidentov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup
liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
PoznámkaPoplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Položka 144
a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................
300 Sk
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra........................... 300 Sk
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm.b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu
nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ........................................
500 Sk
d) Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných
predpisov33) ................................................................................................................................................
500 Sk
e) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................
200 Sk
 
Položka 145
a) Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre
1. podnikateľské subjekty ............................................................................................................ 500 Sk
2. ostatné subjekty ........................................................................................................................ 200 Sk
b) Žiadosť o schválenie dohodnutej ceny pri prevode nehnuteľností
1. podnikateľské subjekty ............................................................................................................ 1 000 Sk
2. ostatné subjekty ........................................................................................................................ 500 Sk
Položka 146
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného
charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk
a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................
500 Sk
Položka 147
Podnet na začatie konania o dumpingu ................................................................................................... 50 000 Sk
Položka 148
a) Vydanie živnostenského listu .............................................................................................................. 1 000 Sk
b) Vydanie koncesnej listiny ..................................................................................................................... 2 000 Sk
c) Žiadosť o nahliadnutie do živnostenského registra, za jedného podnikateľa ........................... 50 Sk
d) Výpis zo živnostenského registra, za jedného podnikateľa .......................................................... 100 Sk
e) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený,
zničený, poškodený alebo odcudzený list alebo listinu ......................................................................
300 Sk
f) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej
prevádzkarni ................................................................................................................................................
200 Sk
g) Autorizácia inšpekčnej knihy ............................................................................................................... 50 Sk
h) Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine ..................................... 100 Sk
i) Zrušenie živnostenského oprávnenia na jednu alebo viac živností .............................................. 150 Sk
Poznámky1. Na poplatok podľa písmena h) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných
listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania
názvov obcí a ulíc, alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených
vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
Položka 149
a) Podanie žiadosti o vydanie licencie na prevádzku
  1. strážnej služby .............................................................................................................................................. 2 500 Sk
  2. detektívnej služby ......................................................................................................................................... 3 000 Sk
  3. vlastnej ochrany ........................................................................................................................................... 2 000 Sk
b) Podanie prihlášky o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti,34) za každú prihlásenú osobu .... 1 000 Sk
c) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie35) ............................................................................................. 1 000 Sk
d) Vydanie licencie na prevádzku bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany .................................. 1 000 Sk
e) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ............................................................................. 1 000 Sk
f) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany
alebo pátrania pri poskytovaní bezpečnostných služieb36) .......................................................................
   500 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných
činností .................................................................................................................................................................
5 000 Sk
Položka 150
a) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
1. krajským úradom
1.1. pre fyzické osoby ................................................................................................................................ 2 000 Sk
1.2. pre právnické osoby .......................................................................................................................... 5 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ............................................................................ 15 000 Sk
3. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie
krajského úradu
3.1 pre fyzické osoby ................................................................................................................................. 3 000 Sk
3.2 pre právnické osoby ............................................................................................................................ 5 000 Sk
b) Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného
1. krajským úradom ..................................................................................................................................... 1 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ............................................................................. 5 000 Sk
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) ...................................................... 100 Sk
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi
liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi
pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1. pre fyzické osoby ....................................................................................................................................... 2 000 Sk
2. pre právnické osoby ................................................................................................................................. 5 000 Sk
e) Vydanie povolenia na zriadenie rezortnej zdravotnej poisťovne ........................................................ 15 000 Sk
f) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby ........................................................................................................................................ 5 000 Sk
2. pre právnické osoby ................................................................................................................................... 15 000 Sk
g) Zmena povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby ......................................................................................................................................... 3 000 Sk
2. pre právnické osoby ................................................................................................................................... 5 000 Sk
h) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách f) a g) .......................................................... 100 Sk
i) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zisťovanie kvantitatívnych
a kvalitatívnych faktorov životného prostredia
1. pre fyzické osoby .......................................................................................................................................... 10 000 Sk
2. pre právnické osoby ..................................................................................................................................... 30 000 Sk
j) Predĺženie platnosti povolenia uvedeného v písmene i)
1. pre fyzické osoby ........................................................................................................................................... 5 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .................................................................................. 15 000 Sk
k) Vydanie posudku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na výrobu, dovoz alebo použitie
výrobkov, technológií a technologických procesov ........................................................................................
500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi ............ 1 000 Sk
b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a) ............................................................................................. 500 Sk
c) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na využívanie prírodných liečivých
zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd ............................................................................
5 000 Sk
d) Predĺženie platnosti povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov
minerálnych stolových vôd ......................................................................................................................................
2 500 Sk
e) Vykonávanie zmeny v povolení na využívanie prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov
minerálnych stolových vôd ......................................................................................................................................
1 000 Sk
Položka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku ............................................................... 75 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku ............................................................ 50 000 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku ........................... 50 000 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku ........................ 20 000 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku ................................................ 20 000 Sk
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku ............................................... 20 000 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku ...................................................... 5 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie homeopatického lieku ................................... 4 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie homeopatického lieku ......................................... 2 000 Sk
Položka 153
a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej
v chemickom prípravku ........................................................................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky
alebo prípravku .....................................................................................................................................
2 000 Sk
c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky
alebo nebezpečného chemického prípravku ..................................................................................
2 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok, ktorý
sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú
v chemickom prípravku sa príslušná sadzba poplatku zvyšuje o 25 %.
Položka 154
a) Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia) okrem povolenia
na vývoz kontrolovaného tovaru a tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd,
obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva, kovových
odpadov a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii .......................................
0,1 %
b) Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích
koží, surového dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení ......................
0,5 %
c) Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia) okrem povolenia
na dovoz kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a vojenského materiálu,
z hodnoty tovaru uvedenej v licencii .....................................................................................................
0,2 %
d) Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu a čierneho uhlia, z hodnoty tovaru
uvedenej v povolení ................................................................................................................................
0,1 %
e) Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci
autolimitačných medzivládnych dohôd ................................................................................................
500 Sk
f) Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo
alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí v rámci zmluvy
o dielo, z kontrahovanej hodnoty prác ..................................................................................................
0,2 %
g) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné
látky a prekurzory ......................................................................................................................................
100 Sk
h) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom ................................................. 50 000 Sk
i) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej
v licencii ......................................................................................................................................................
0,2 %
najmenej 1 000 Sk
j) Vydanie duplikátu alebo predĺženie platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i) .......... 300 Sk
SplnomocnenieV prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť príslušnú sadzbu poplatku.
IX. ČASŤ
COLNÍCTVO
Položka 155
a) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti .............................. 50 Sk
b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom
tovaru cez slovenské štátne hranice ..........................................................................................
50 Sk
c) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru ........... 100 Sk
Položka 156
a) Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je slovenského pôvodu 100 Sk
b) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru .............................................................................. 100 Sk
Položka 157
Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru .................... 350 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov
podľa osobitného zákona,11) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Položka 158
a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov
a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou ............................................................
200 Sk
b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze ... 500 Sk
c) Žiadosť o odklad úhrady colného dlhu a žiadosť o povolenie splátok colného dlhu ..... 100 Sk
d) Žiadosť o upustenie od vybratia úrokov z omeškania úhrady colného dlhu .................... 100 Sk
Položka 159
a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru ........................................................................... 100 Sk
b) Žiadosť o udelenie alebo opätovné udelenie štatútu schváleného vývozcu .................................. 500 Sk
c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom ...................................................................... 500 Sk
d) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia ....................... 500 Sk
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
 
1. fyzická osoba .................................................................................................................................................. 200 Sk 
2. právnická osoba a fyzická osoba oprávnené na podnikanie, ktorého predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou .......................................................................................................................................
500 Sk 
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním.2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu
s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených
častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
1. fyzická osoba ............................................................................................................................................ 200 Sk
2. právnická osoba a fyzická osoba oprávnené na podnikanie, ktorého predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou ..................................................................................................................................
700 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, a múzeá
s prírodovedným zameraním.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 162
a) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov38) ....................................................................................    500 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov38) ..........................................................    500 Sk 
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov38) cez územie Slovenskej republiky 5 000 Sk 
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) .........    300 Sk 
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom38) .........................................    300 Sk 
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ...................................................    300 Sk 
Položka 163
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................ 1 000 Sk 
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................    800 Sk
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie ......
   100 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ...........................................................    200 Sk
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia .......................................    500 Sk
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu .......................    100 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie
prieskumných území
Položka 164
a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
1 000 Sk
b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
   500 Sk
c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
   300 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.
Položka 165
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác ...................................................... 1 000 Sk
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny sídla (trvalého pobytu),
zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie .......................................................
100 Sk
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu 100 Sk
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác .................................... 300 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ...................................... 500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.
Položka 166
Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou................................................ 500 Sk
Položka 167
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................
500 Sk
Položka 168
a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ............................................... 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ..................................................................... 500 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej
sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Položka 169
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku .................................................................................... 500 Sk
Položka 170
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky
vo veciach ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme ................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ................................... 1 000 Sk
c) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania
emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie .....................................................
5 000 Sk
d) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena c) tejto položky .................................... 1 000 Sk
e) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne
názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia
alebo oprávnenia .............................................................................................................................................
100 Sk
Poznámky1. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňujú.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide o koncesovanú živnosť – úradné meranie.
Splnomocnenie1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie
rozsahu osvedčenia alebo oprávnenia.2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.
Položka 171
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky
vo veciach odpadov ....................................................................................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ..................................................... 1 000 Sk
c) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne
názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ...
100 Sk
PoznámkaPoznámky k položke 170 tu platia obdobne.
SplnomocnenieSprávny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie
rozsahu osvedčenia.
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ
Položka 172
Vydanie rozhodnutia o
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ........................................ 500 Sk
b) zrušení chráneného ložiskového územia ............................................................... 200 Sk
Položka 173
Vydanie rozhodnutia o
a) určení dobývacieho priestoru .............................................................................................................. 1 000 Sk
b) zmene dobývacieho priestoru ............................................................................................................. 800 Sk
c) zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................ 200 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru
určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu
sadzby.
Položka 174
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................
1 000 Sk
Položka 175
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
1. v podzemí ............................................................................................................................................ 1 000 Sk
2. na povrchu .......................................................................................................................................... 500 Sk
b) Zmena rozhodnutia podľa písmena a)
1. v podzemí ............................................................................................................................................ 500 Sk
2. na povrchu .......................................................................................................................................... 250 Sk
c) Predĺženie doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) .......................................................... 100 Sk
d) Vydanie banského oprávnenia ......................................................................................................... 2 000 Sk
e) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené banské oprávnenie .................................................................................................
200 Sk
f) Vydanie výpisu z banského registra ................................................................................................. 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania
a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto
banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 %
príslušnej sadzby.
Položka 176
a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia
na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
1. podzemným spôsobom ............................................................................................................ 500 Sk
2. povrchovým spôsobom ............................................................................................................. 300 Sk
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ....................................................................................... 200 Sk
c) Predĺženie doby platnosti povolenia podľa písmena a) ....................................................... 100 Sk
Položka 177
Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu ........................ 300 Sk
Položka 178
Vydanie povolenia na odber výbušnín ................................................................................................. 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,
ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
PoznámkaSprávny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na odber
výbušnín súčasťou povolenia na trhacie alebo ohňostrojné práce podľa položky 180.
Položka 179
Vydanie povolenia na zhotovenie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce ........................... 500 Sk
Položka 180
Vydanie povolenia na
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce ................................................................ 200 Sk
b) trhacie práce veľkého rozsahu ............................................................................................................. 400 Sk
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............................................................................................... 1 000 Sk
PoznámkaSprávny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na trhacie
práce súčasťou povolenia podľa položky 175 alebo 176.
Položka 181
a) Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov
alebo odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov vrátane miestneho zisťovania
a schvaľovanie učebných osnov a testov .............................................................................................
1 000 Sk
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ................................................................................................ 200 Sk
Položka 182
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín .................................................................... 600 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným
konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 183
Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín ......................................................................... 1 500 Sk
Položka 184
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 1 500 Sk
Položka 185
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ................................................................... 1 500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli
povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.
Položka 186
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských
predpisov ...................................................................................................................................................
500 Sk
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky
podľa písmena a) ....................................................................................................................................
500 Sk
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b)
vrátane opakovaného preskúšania ......................................................................................................
400 Sk
Položka 187
a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení ..............................................................................................................................
1 500 Sk
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov .........................................
500 Sk
Položka 188
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení
odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................
500 Sk
Položka 189
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania
a) na dovoz technických zariadení .......................................................................................................................... 300 Sk
b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ........................................................................... 300 Sk
c) k projektovej dokumentácii stavieb ................................................................................................................... 300 Sk
d) k stavbe, k zariadeniu ........................................................................................................................................... 300 Sk
Položka 190
a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky ..................................
400 Sk
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania .............................................................................................................................
500 Sk
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení .................................................................................. 300 Sk
Položka 191
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..................................................................
300 Sk
Položka 192
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny
na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ...................................................
500 Sk
Položka 193
a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ........................... 500 Sk
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 1 000 Sk
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ....... 500 Sk
d) Predĺženie platnosti povolenej výnimky okrem miestneho zisťovania .............................. 300 Sk
Položka 194
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................
300 Sk
XII. ČASŤ
JADROVÁ BEZPEČNOSŤ
Položka 195
Vydanie rozhodnutia o súhlase na
a) výstavbu jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania .................................................... 5 000 Sk
b) každú jednotlivú etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, najmä na zavážanie
jadrového paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho spustenia, energetického spustenia
a skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania ..............................
5 000 Sk
c) vykonanie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia vrátane
miestneho zisťovania ..............................................................................................................................
3 000 Sk
d) predĺženie platnosti súhlasu na prevádzku jadrového zariadenia vrátane miestneho
zisťovania ...................................................................................................................................................
5 000 Sk
Splnomocnenie1. V prípade písomného podania s neúplnou alebo nevyhovujúcou dokumentáciou môže
správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky až o 50 % určenej sadzby.2. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky môže správny orgán upustiť, ak rozsah zmien
je malý a nevyžaduje veľké nároky na posúdenie správnym orgánom.
Položka 196
a) Vydanie rozhodnutia o schválení vrátane miestneho zisťovania
1. limitov a podmienok bezpečnej prevádzky ................................................................................ 5 000 Sk
2. dokumentu systému kvality a programu zabezpečovania kvality .......................................... 3 000 Sk
3. programu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členeného na etapy .................. 5 000 Sk
4. vnútorného havarijného plánu ..................................................................................................... 3 000 Sk
5. typu prepravného zariadenia na prepravu jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov 3 000 Sk
b) Zmena rozhodnutí podľa písmena a) .......................................................................................... 50 % príslušnej sadzby
PoznámkaAk sa rozhodnutie podľa písmena a) prvého až štvrtého bodu tejto položky použije
ako podklad na rozhodnutie podľa položky 195, správny orgán poplatok nevyberie.
Položka 197
Vydanie povolenia na
a) nadobúdanie a používanie jadrových materiálov vrátane miestneho zisťovania ..................... 1 000 Sk
b) osobitné používanie jadrového materiálu40) vrátane miestneho zisťovania ............................     500Sk
c) dovoz alebo vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov a zariadení
vrátane miestneho zisťovania ................................................................................................................
1 000 Sk
d) prepravu jadrového materiálu alebo rádioaktívneho odpadu vrátane miestneho zisťovania 1 500 Sk
e) uvádzanie nevyužiteľných materiálov z jadrových zariadení obsahujúcich rádionuklidy,
ktoré nie sú rádioaktívnymi odpadmi do životného prostredia vrátane miestneho zisťovania ..
1 500 Sk
f) jednotlivé činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane miestneho zisťovania ...... 3 000 Sk
g) každú jednotlivú etapu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky vrátane miestneho
zisťovania ...................................................................................................................................................
3 000 Sk
SplnomocnenieV prípade vydania povolenia podľa písmen a) a d) tejto položky na dlhšie časové obdobie
môže správny orgán zvýšiť poplatok až o 50 % príslušnej sadzby.
PoznámkaAk povolenie podľa písmena f) tejto položky obsahuje viac činností, správny orgán vyberie
len jeden poplatok.
Položka 198
a) Vydanie oprávnenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1. umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a rekonštrukcie
jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky ...............................................................................................
5 000 Sk
2. navrhovanie, projektovanie, konštruovanie, výrobu, dovoz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy
a rekonštrukcie vybraných zariadení .....................................................................................................................
5 000 Sk
3. nadobúdanie a používanie jadrových materiálov okrem ich prepravy ....................................................... 1 000 Sk
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi ............................................................................................................ 3 000 Sk
5. odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení v špecializovaných zariadeniach ........................ 5 000 Sk
b) Predĺženie platnosti oprávnení podľa písmena a) ......................................................................................... 500 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže poplatok podľa písmena a) druhého bodu v odôvodnených prípadoch znížiť
až na jednu desatinu určenej sadzby.
Položka 199
Vydanie posudku o   
a) pracovnom programe41) prevádzkovateľa .......................................................     500 Sk
b) havarijnom dopravnom poriadku  ...................................................................... 1 000 Sk
Položka 200
a) Schválenie učebnej osnovy prípravy zamestnancov jadrového zariadenia v špecializovanom zariadení 300 Sk
b) Schválenie spôsobu prípravy zamestnancov jadrového zariadenia v špecializovanom zariadení ............ 1 000 Sk
c) Vydanie oprávnenia zamestnancovi špecializovaného zariadenia na prípravu vybraných zamestnancov 300 Sk
d) Zmena schválenej učebnej osnovy podľa písmena a) ...................................................................................... 200 Sk
e) Zmena schváleného spôsobu prípravy zamestnancov podľa písmena b) .................................................... 500 Sk
Položka 201
Vydanie preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti ....................................................................... 300 Sk
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 202
a) Vydanie oprávnenia alebo osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce
a technických zariadení42) ...................................................................................................................................
   500 Sk
b) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
zariadení v jadrovej energetike43) vrátane miestneho zisťovania na účely overenia spôsobilosti,
za každú aj začatú hodinu pracovného času ...................................................................................................
   200 Sk,
najviac však 10 000 Sk 
c) Vydanie osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
zariadení v jadrovej energetike44) ......................................................................................................................
   500 Sk
d) Vydanie odborného stanoviska podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce
a technických zariadení v jadrovej energetike45) .............................................................................................
1 000 Sk 
e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce
a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa
ustanovení Zákonníka práce ................................................................................................................................
    500 Sk
f) Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem miestneho zisťovania .........................................................
1 000 Sk
g) Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem miestneho zisťovania .........................................................
    500 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena d) tejto položky znížiť,
prípadne podľa rozsahu posudzovanej dokumentácie zvýšiť až na päťnásobok príslušnej sadzby.
Poznámky1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.2. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
Položka 203
a) Žiadosť o vydanie potvrdenia (oprávnenia) o odbornej spôsobilosti podľa osobitných
predpisov46) v oblasti určených technických zariadení na dráhach na zváranie koľajových
vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO a výmenných
nadstavieb vrátane miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti organizácie,
za každú aj začatú hodinu pracovného času pracovníka jednej odbornosti ............................................
400 Sk,
najviac 30 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie vyjadrenia o spôsobilosti určeného technického zariadenia a kontajnerov
ISO na prevádzku vrátane preverenia spôsobilosti podľa osobitných predpisov43) podľa druhu
zariadenia a druhu výkonu
  1. elektrické zariadenia
    1.1. pred uvedením do prevádzky .................................................................................................................. od 100 do 20 000 Sk
    1.2. po uvedení do prevádzky .......................................................................................................................... od 50 do 3 000 Sk
  2. zdvíhacie zariadenia
    2.1. pred uvedením do prevádzky ................................................................................................................... od 500 do 3 000 Sk
    2.2. po uvedení do prevádzky ........................................................................................................................... od 300 do 2 000 Sk
  3. lanové dráhy
    3.1. pred uvedením do prevádzky .................................................................................................................... od 100 000 do 500 000 Sk
    3.2. po uvedení do prevádzky ............................................................................................................................ od 1 000 do 5 000 Sk
  4. tlakové zariadenia
    4.1. pred uvedením do prevádzky ..................................................................................................................... od 100 do 6 000 Sk
    4.2. po uvedení do prevádzky ............................................................................................................................ od 100 do 5 000 Sk
  5. plynové zariadenia
    5.1. pred uvedením do prevádzky ..................................................................................................................... od 100 do 2 000 Sk
    5.2. po uvedení do prevádzky ............................................................................................................................. od 100 do 1 000 Sk
  6. prehliadky a skúšky kontajnerov ISO po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus ........................ 1 000 Sk
c) Vydanie osvedčenia (preukazu) pracovníkom podľa osobitných predpisov46) v oblasti
určených technických zariadení na dráhach, zváraní koľajových vozidiel a vyhradených koľajových
zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO radu 1 a výmenných nadstavieb vrátane overenia
odbornej spôsobilosti ..............................................................................................................................................
    500 Sk
Splnomocnenie1. Poplatky v rámci ustanoveného rozpätia určí podľa druhu určeného technického zariadenia
v závislosti od rozsahu a zložitosti výkonu orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.2. Správny orgán môže zvýšiť poplatky podľa písmen a) a b) tejto položky až na päťnásobok určených
sadzieb, ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca.3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 204
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených
technických zariadení na dráhach na ich dovoz .............................................................................................
1 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Posúdenie technickej dokumentácie určených technických zariadení46) a vydanie odborného
stanoviska (vrátane vydania osvedčenia o posúdení technickej dokumentácie prototypu),
za každú aj začatú hodinu pracovného času ................................................................................................
300 Sk,
najviac 25 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby
a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného
zákona11) a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 206
a) Vydanie licencie fyzickej osobe na jeden druh podnikania v energetických odvetviach 1 000 Sk
b) Vydanie licencie právnickej osobe na výkup elektriny alebo plynu, alebo tepla ............ 3 000 Sk
Položka 207
Vydanie licencie právnickej osobe
1. na výrobu elektriny
a) do 5 MWe .................................................................................................................... 5 000 Sk
b) nad 5 do 50 MWe ...................................................................................................... 10 000 Sk
c) nad 50 MWe ................................................................................................................ 50 000 Sk
2. na výrobu plynu
a) do 34 TJ/r ..................................................................................................................... 5 000 Sk
b) nad 34 TJ/r .................................................................................................................. 20 000 Sk
3. na výrobu tepla
a) do 5 MWt ..................................................................................................................... 5 000 Sk
b) nad 5 MWt ................................................................................................................... 10 000 Sk
Položka 208
a) Zrušenie licencie v energetických odvetviach alebo vyznačenie zmien v licencii
s výnimkou zmien vynútených verejným záujmom ...................................................................
   200 Sk 
b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa licencie ............................................................... 1 000 Sk
c) Nahliadnutie do registra držiteľov licencie v energetike za každé odvetvie
alebo druh podnikania ..................................................................................................................
   100 Sk
d) Vydanie výpisu z registra zodpovedných zástupcov ............................................................    300 Sk
e) Vyznačenie zmeny adresy, bydliska, miesta podnikania alebo sídla vzniknutej
v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc vo vydanej licencii ..........................................
   100 Sk
f) Vydanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie
energetického zariadenia alebo na zmenu palivovej základne .............................................
   500 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky podľa osobitných predpisov47) ........................ 1 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky z ochranných pásiem energetických zariadení
a bezpečnostných pásiem energetických zariadení ................................................................
1 000 Sk
Položka 209
a) Vydanie licencie právnickej osobe na rozvod elektriny alebo plynu, alebo tepla
1. do 50 odberných zariadení a miest .................................................................................... 10 000 Sk
2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest .................................................................... 20 000 Sk
3. nad 100 odberných zariadení a miest ................................................................................ 50 000 Sk
b) Vydanie licencie právnickej osobe na tranzit elektriny alebo plynu ................................ 500 000 Sk
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 210
Návrh na vydanie rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa ustanovené
podmienky, za ktorých sa na ňu nevzťahuje zákaz (negatívny atest) ........................................................
2 000 Sk
Položka 211
Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je
a) menej ako 1 miliarda Sk ............................................................................................................................................ 15 000 Sk
b) najmenej 1 miliarda Sk .............................................................................................................................................. 50 000 Sk
Poznámky1. Poplatníkom podľa tejto položky je oznamovateľ koncentrácie podľa § 9 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.2. Spoločný obrat podľa tejto položky sa vypočíta podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. v znení zákona č. 240/1998 Z. z.
Položka 212
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky .................... 10 000 Sk
PoznámkaPoplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 213
a) Overenie platnosti puncovej značky ............................................................................................. 100 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov .......................... 200 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov ......... 100 Sk
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ...... 400 Sk
PoznámkaPodľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214
a) Vydanie fotokópie, odpisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených
v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu .............................................................................
100 Sk
b) Podanie prihlášky na preukázanie odbornej spôsobilosti advokátom alebo komerčným
právnikom a na vykonanie odbornej skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu ...............
1 500 Sk
Položka 215
a) Podanie žiadosti o
1. odpustenie zameškania lehôt v konaniach uvedených v tejto časti sadzobníka .................................................. 1 000 Sk
2. druhé a každé ďalšie predĺženie lehôt v konaniach uvedených v tejto časti sadzobníka .................................... 500 Sk
3. vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie .................................................................................. 500 Sk
b) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 3 000 Sk
PoznámkaPoplatok zaplatený podľa písmena b) tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.
VYNÁLEZY
Položka 216
a) Podanie prihlášky vynálezu
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami .......................................................................................................... 800 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi ............................................................................................................................. 1 600 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. zverejnenie prihlášky vynálezu pred lehotou ustanovenou zákonom ................................................... 600 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu patentu na iného majiteľa ......................................................................................................
800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu ................................................................................................................. 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu
alebo patent ............................................................................................................................................................
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku
vynálezu alebo patent ...........................................................................................................................................
200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie vynálezu ................................................................................................................. 1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do patentového registra, za každý patent ............. 500 Sk
8. udelenie nútenej licencie na vynález ............................................................................................................ 5 000 Sk
9. prevedenie autorského osvedčenia na patent ............................................................................................ 2 000 Sk
10. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra .................................................. 200 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
1. do 10 uplatnených patentových nárokov ....................................................................................................... 2 500 Sk
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok .................................................................................................... 500 Sk
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov ...................................................................... 2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres ............................................................................. 200 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.2. Od poplatku vybraného podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti
podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov.
PoznámkaPoplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete
alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory označené zodpovedajúcim číslom prihlášky
vynálezu a upravené v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text alebo Word Perfect, vyberie
sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie spadá do rozsahu patentu ................................................... 5 000 Sk
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu .............................................................................................
1 000 Sk
Položka 218
Udržiavanie platnosti patentu za
a) 3., 4. a 5. rok spolu ................................................................................................................................ 5 000 Sk
b) 6. rok ......................................................................................................................................................... 1 700 Sk
c) 7. rok ......................................................................................................................................................... 2 100 Sk
d) 8. rok ........................................................................................................................................................ 2 700 Sk
e) 9. rok ........................................................................................................................................................ 3 500 Sk
f) 10. rok ....................................................................................................................................................... 4 500 Sk
g) 11. rok ...................................................................................................................................................... 5 500 Sk
h) 12. rok ...................................................................................................................................................... 6 500 Sk
i) 13. rok ......................................................................................................................................................... 7 500 Sk
j) 14. rok ......................................................................................................................................................... 8 500 Sk
k) 15. rok ........................................................................................................................................................ 9 500 Sk
l) 16. rok ......................................................................................................................................................... 11 000 Sk
m) 17. rok ...................................................................................................................................................... 12 500 Sk
n) 18. rok ....................................................................................................................................................... 14 000 Sk
o) 19. rok ....................................................................................................................................................... 15 500 Sk
p) 20. rok ....................................................................................................................................................... 17 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.
Poznámky1. Poplatok za tretí až piaty rok udržiavania platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej
zákonom platným v čase rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu
sa uvedie aj údaj o výške poplatku. Poplatky za udržiavanie platnosti patentu na ďalšie
obdobie sa platia bez výzvy úradu vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia
poplatku. Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na obdobie, keď začiatok lehoty na zaplatenie
poplatku začína plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok zaplatiť vo výške
ustanovenej týmto zákonom. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov
podľa štvrtého bodu týchto poznámok, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku
v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.2. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu za tretí až piaty rok je splatný najneskôr do troch
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.3. Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný vždy v predchádzajúcom
roku pred uplynutím dátumu platnosti patentu.4. Ak lehota uvedená v treťom bode uplynula pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o udelení patentu, poplatky v týchto prípadoch sú splatné v lehote ustanovenej v druhom bode.5. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v druhom až štvrtom bode, možno ho zaplatiť
ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.6. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dal majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky
vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Položka 219
Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb.
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyberá poplatok
podľa položky 218.
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.
Položka 220
Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci ...................................................................................................... 1 600 Sk
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami ........................................................................................ 700 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi ............................................................................................................ 1 400 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov .............................................. 500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa ..........................................
800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru .................................................................................. 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu
alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa
úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor ..............................................
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku
úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor .................................................................................
200 Sk
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý
úžitkový vzor ............................................................................................................................................
500 Sk
7. udelenie nútenej licencie na úžitkový vzor .................................................................................. 5 000 Sk
8. zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov ............................................ 200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru ..... 5 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov  .....    500 Sk
c) Za konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru podaného majiteľom úžitkového vzoru ..... 2 500 Sk
PoznámkaPoplatníkom podľa písmena c) tejto položky je ten, kto nemal v konaní úspech. Poplatok sa vyberie po ukončení konania.
Pri čiastkovom úspechu v konaní rozhodne o výške miery úspešnosti a rozdelení poplatku medzi účastníkov konania úrad.
Položka 223
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky ............................................................................................................. 3 000 Sk
2. po druhý raz o tri roky .......................................................................................................... 6 000 Sk
Poznámky1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov
po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti
majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe
písomnej výzvy.2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti úžitkového vzoru, je možné
ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia platnosti, v takom prípade
sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
PRIEMYSELNÉ VZORY
Položka 224
a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami
1.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ........................................................................................... 600 Sk
1.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške ............................ 100 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi
2.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ........................................................................................... 1 200 Sk
2.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške ............................ 200 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov ................................... 500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky priemyselného vzoru na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu priemyselného vzoru na iného majiteľa ......................................
600 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu priemyselného vzoru ............................................................................. 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu
alebo sídla prihlasovateľa priemyselného vzoru, pôvodcu priemyselného vzoru .........................
alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný priemyselný vzor
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú
prihlášku priemyselného vzoru alebo zapísaný priemyselný vzor ....................................................
200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie priemyselného vzoru ............................................................................... 1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra priemyselných vzorov, za každý
priemyselný vzor ..........................................................................................................................................
500 Sk
8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov .................... 200 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.2. Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 225
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru ..... 300 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov
1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ..... 600 Sk
2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v priemyselnom vzore ..... 100 Sk
Položka 226
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
1. po prvý raz o päť rokov ........................................................................................................................ 2 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov .................................................................................................................... 4 000 Sk
Poznámky1. Ak dôjde k zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov po uplynutí doby
jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa priemyselného vzoru
do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zápisu priemyselného vzoru, je
možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti, v takom
prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 227
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov 5 000 Sk
b) Podanie žiadosti o
  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného
prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov
na iného majiteľa .....
  600 Sk
  2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov  .....   500 Sk
  3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov
alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu
polovodičových výrobkov  .....
  200 Sk
  4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov ............   200 Sk
  5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov,
za každú topografiu polovodičových výrobkov  .....
  500 Sk
  6. udelenie nútenej licencie na topografiu polovodičových výrobkov ..... 5 000 Sk
  7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov  .....    200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 228
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov .....  4 000 Sk
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 229
a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
  1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 3 500 Sk
  2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 7 000 Sk
  3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb
nad tri triedy .....
   300 Sk
b) Podanie žiadosti o
  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa .....
   600 Sk
  2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu
alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku
alebo zapísanú ochrannú známku .....
   200 Sk
  3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú
ochrannú známku  .....
   200 Sk
  4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok,
za každú ochrannú známku  .....
   500 Sk
  5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej
zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke
   500 Sk
  6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia .....    500 Sk
  7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok  .....    200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti
podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 230
a) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok ........................... 600 Sk
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok ........... 800 Sk
Položka 231
Podanie žiadosti o
a) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky  ..... 3 000 Sk
b) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky ..... 5 000 Sk
c) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 6 000 Sk
d) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 10 000 Sk
Položka 232
Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky ..... 2 500 Sk
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky  ..... 2 000 Sk
c) územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky ..... 1 000 Sk
d) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky,
zmenu v medzinárodne zapísanej ochrannej známke, zápis prevodu alebo prechodu
medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej
známky, zápis zmeny zástupcu majiteľa medzinárodnej ochrannej známky .....
   500 Sk
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV
Položka 233
a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobkov ..... 2 000 Sk
b) Podanie žiadosti o
  1. zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu výrobkov  ..... 2 000 Sk
  2. zápis prevodu alebo prechodu zapísaného označenia pôvodu výrobkov na iného užívateľa ..... 600 Sk
  3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov  ..... 200 Sk
  4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov  ..... 200 Sk
  5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu  ..... 200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 234
Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobkov .....       2 000 Sk
Položka 235
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobkov ................................... 1 000 Sk
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA
Položka 236
a) Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou osobou na registráciu výrobcu,
opravára alebo montážnika meradiel .......................................................................................................................
1 000 Sk
b) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických
noriem (ďalej len „normy“), za každých päť noriem ...............................................................................................
300 Sk
c) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu ...
300 Sk
Položka 237
Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
a) štátneho metrologického strediska .......................................................................................................................... 1 000 Sk
b) na výkon úradného merania ....................................................................................................................................... 1 000 Sk
c) certifikačného orgánu ................................................................................................................................................... 1 000 Sk
d) štátnej skúšobne ........................................................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 238
Vydanie povolenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
na vykonanie skúšok v zahraničí na účely certifikácie výrobku ...................................................................
500 Sk
Položka 239
Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o vydanie potvrdenia o tom, že výrobok nepodlieha povinnému schváleniu alebo certifikácii,
za každý typ výrobku ................................................................................................................................................
1 000 Sk
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzozemcovi.
2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
Položka 240
a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum ............................................................. 800 Sk
b) Obojstranné prejazdné vízum ................................................................................................. 1 000 Sk
c) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na tri mesiace ...................... 1 800 Sk
d) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na šesť mesiacov ............... 2 800 Sk
e) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi v rámci organizovanej turistiky podľa
písmen a) až d) ...............................................................................................................................
60 % príslušnej sadzby
f) Predĺženie platnosti víza ............................................................................................................. 50 % príslušnej sadzby
OslobodenieOd poplatku za udelenie víza sa oslobodzujú1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,2. osoby mladšie ako 15 rokov,3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní
víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe vzájomnosti,4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného
novinárskeho preukazu vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vyberajú vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide
o prednostné udelenie víza najmä mimo úradných hodín.
Položka 241
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 200 Sk
Položka 242
a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účely
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe ............................................................................ 2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku .................................................................................................... 3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a iné vyššie neuvedené účely ................................................................ 5 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi ..................................................................... 5 000 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov.2. Od poplatku je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt
štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.3. Od poplatkov je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia
na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva
Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov
cudzích jazykov prichádzajúcich do škôl v Slovenskej republike na základe záväzkov
z medzinárodných zmlúv.
Položka 243
a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu ......................................................................................................... 300 Sk
b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov ..................................................... 100 Sk
c) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého ................................. 300 Sk
d) Vydanie cestovného pasu podľa písmena a) ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený 1 600 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby,
ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad
vydaný od 1. 4. 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny
orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana
z humanitných dôvodov.
Položka 244
Vyhotovenie cestovného preukazu ............................................................................... 100 Sk
Položka 245
Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky ..................................................... 300 Sk
Položka 246
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku ................................... 10 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku .................................... 500 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva
Českej republiky .......................................................................................................................................................
200 Sk
d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva
Českej republiky dieťaťu do 18. roku v
100 Sk
e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou ......................................................
1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky .............................................. 200 Sk
2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky .......................... 100 Sk
Položka 247
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku ......................... 5 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku .......................... 500 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31.12.1992 štátnym
občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky .......................................................................................................................................................
500 Sk
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou
1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku ........................................................................................... 5 000 Sk
2. deťom do 18. roku veku ...................................................................................................................... 500 Sk
3. manželom, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ...........................................................
500 Sk
4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ............
500 Sk
5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ............
500 Sk
Položka 248
Povolenie zmeny
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného
alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko ................................
100 Sk
b) priezviska maloletých detí ......................................................................................................... 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ...................................................................... 2 000 Sk
Položka 249
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ................................... 3 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci
sa služobne v zahraničí.
Položka 250
a) Vyhotovenie matričného dokladu ................................................................................................... 300 Sk
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................ 700 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
Položka 251
Zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................... 300 Sk
Položka 252
a) Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne ......................................... 800 Sk
b) Spísanie plnomocenstva s osvedčením podpisu ......................................................................................... 500 Sk
PoznámkaPoplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu
alebo pre potrebu zastupiteľského úradu.
Položka 253
Vidovanie listín bez osvedčenia .................................................................................................... 150 Sk
Položka 254
a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ................................................. 100 Sk
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ........... 300 Sk
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ........................... 300 Sk
Položka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia ...................................................... 300 Sk
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) ........................................................ 300 Sk
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu .......................................................................... 300 Sk
Položka 256
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ...........................................................................................    600 Sk
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................    650 Sk
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................ 1 000 Sk
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak .       30 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 257
Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia,
úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie
a doručenie dedičstva), z vybranej sumy alebo z hodnoty dedičstva .............................................................
4 %,
najmenej 300 Sk
Poznámky1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie
pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva
nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.
Položka 258
Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy
alebo z ceny predmetu za každý rok .....................................................................................................
1 %,
najmenej 300 Sk
b) listín alebo spisov, za každý rok ....................................................................................................... 200 Sk
PoznámkaPoplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade
len na účely jeho doručenia.
Položka 259
Potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc ........................................................................................... 800 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak sa nevydalo povolenie
na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 260
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí
1. štátny občan Slovenskej republiky .................................................................................................. 450 Sk
2. cudzozemec ......................................................................................................................................... 1 500 Sk
b) streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky .................................................................................................. 100 Sk
2. cudzozemec ......................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dovoz a prevoz zbrane
získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných
zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia
ozbrojených sprievodov týchto osôb.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov iných štátov,
ak dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným
zborom.5. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba,
ako aj osoby, ktoré získajú ceny v týchto súťažiach.
Položka 261
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ........................................................................................ 300 Sk
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky ................................................... 300 Sk
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke ................................................. 300 Sk
d) Potvrdenie námorného protestu ..................................................................................................... 600 Sk
e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode ................................................. 2 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmena b) sa vyberie len jeden bez ohľadu na počet odtlačkov
pečiatok vyznačených v denníku posádky.
Položka 262
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený
podľa inej položky tejto časti sadzobníka .............................................................................................
800 Sk
Položka 263
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 300 Sk
Položka 264
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov ..........................................................................................................................
150 Sk
Položka 265
a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby ...................................................... 300 Sk
b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov ........................................................................................ 150 Sk
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 266
a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) ..................................................................................................................... 100 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ....................................................................................................
150 Sk
c) Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku ......................................................................... 50 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Položka 267
a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť ................................................... 200 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie
ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ...............................................
100 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
1)
2)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
2a)
§ 57 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
3)
§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
10)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
11)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
13)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
18)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
19)
20)
21)
22)
23)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
24)
25)
26)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
27)
Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch v znení vyhlášky č. 360/1991 Zb.
28)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
35)
36)
37)
Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
39)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení neskorších predpisov.
40)
§ 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
41)
42)
§ 2 písm. g) a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
43)
§ 5 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
44)
45)
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
47)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.