152/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013 do 31.03.2014

152
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. júna 1995
o potravinách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Účel a rozsah zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku1) (ďalej len „prevádzkovateľ“) v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín,1aaa)
b)
práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám,
c)
organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.1ac)
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.1a)
(4)
Ustanovenia osobitných predpisov1aa) týkajúce sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich umiestnenie na trh, podmienok výroby a zásobovania pitnou vodou1ab) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
potravinou látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody,1) ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom,1b)
b)
potravinou neznámeho pôvodu potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,
c)
potravinou na osobitné výživové účely potravina, ktorá je pre svoje špeciálne zloženie alebo spôsob výroby jednoznačne rozoznateľná od potraviny na bežnú spotrebu, vhodná na uvádzané výživové účely a takto umiestňovaná na trh a spĺňa osobitné výživové požiadavky:
1.
určitých kategórií ľudí, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené,
2.
určitých kategórií ľudí, ktorí sú v špeciálnych fyziologických podmienkach a ktorí sú preto schopní získať zvláštny úžitok z kontrolovaného požívania určitých zložiek potravín,
3.
zdravých dojčiat a malých detí,
d)
kvalitou súhrn určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa,
e)
manipulovaním s potravinou váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, doprava, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, umiestnenie na trh alebo požívanie,
f)
potravinovým doplnkom výživová látka s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, špecifické mastné kyseliny a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby,
g)
výživovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách,
h)
dátumom spotreby dátum ukončujúci možnú dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí,
i)
dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti,
j)
internetovým predajom predaj potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.1ad)
§ 3
(1)
Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Požiadavky na bezpečnosť, zloženie, technologické postupy, balenie, označovanie, skladovanie, prepravu, manipulovanie a vyšetrovanie potravín určených na osobitné výživové účely vrátane potravín pre dojčatá a malé deti, výživových doplnkov, potravín na osobitné medicínske použitie, nových potravín okrem geneticky modifikovaných potravín,1c) potravín ošetrených ionizujúcim žiarením, materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, požiadavky na prídavné látky, arómy a enzýmy do potravín a všeobecné postupy na ich posúdenie a schválenie, mikrobiologické požiadavky na potraviny, kontaminanty v potravinách, minerálne vody, pramenité vody a pitnú vodu, všeobecné požiadavky na hygienu potravín a epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín, ako aj požiadavky na výživové tvrdenie1d) a zdravotné tvrdenie o potravinách a fortifikáciu potravín ustanovujú osobitné predpisy.1e)
(3)
Podrobnosti o požiadavkách podľa odseku 2 ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(4)
Požiadavky a postupy podľa odsekov 1 až 3 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.
DRUHÁ ČASŤ
Potraviny
§ 4
Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh
(1)
Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.1e)
(2)
Prevádzkovatelia potravinárskeho podniku sú ďalej povinní
a)
zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu (vlastná kontrola) ustanovených osobitnými predpismi1e) a viesť o tom záznamy,
b)
viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,
c)
zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa osobitného predpisu2a) v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.
(3)
Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné
a)
mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie bezpečnosti a kvality,
b)
dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh,
c)
zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich bezpečnosť a kvalita,
d)
absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.3)
§ 5
Výroba potravín
(1)
Výrobou potravín sa na účely tohto zákona rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie alebo spracúvanie surovín, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok vrátane balenia a skladovania pri výrobe potravín určených na umiestnenie na trh.
(2)
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín.
(3)
Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe potravín je zakázané.
§ 6
Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh
(1)
Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.
(2)
Orgány úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a c)] vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý umiestňuje potraviny na trh, môže umiestňovať na trh8a)
a)
nové potraviny1b) a výživové doplnky so súhlasom podľa osobitného predpisu,8b)
b)
potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, ostatné potraviny na osobitné výživové účely so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb)
c)
minerálne vody a pramenité vody dovážané z tretích krajín so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb)
d)
potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)
e)
geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou.
(4)
Každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom internetového predaja, je povinný
a)
ponúkať iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov,1e)
b)
byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou poverenou8b) ministerstvom zdravotníctva,
c)
dodržiavať hygienu uvádzania na trh,
d)
na svojom webovom sídle zverejniť:
1.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
2.
názov potraviny alebo výživového doplnku,
3.
cenu potraviny alebo výživového doplnku,
4.
dodacie podmienky a náklady na dodanie,
5.
platobné podmienky,
6.
obchodné podmienky.
(5)
Na trh je zakázané umiestňovať potraviny
a)
iné ako bezpečné,8d)
b)
klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,
c)
neznámeho pôvodu,
d)
po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.
(6)
Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.
§ 6b
Systém rýchleho varovania a analýza rizika
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“)8da) je kontaktným miestom podľa osobitného predpisu.8e) Kontaktné miesto spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.
(2)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverená osoba spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín.
§ 7
Dovoz potravín a vývoz potravín
(1)
Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.1e)
(2)
Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona a osobitných predpisov,1e) ak predpisy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.
§ 7a
(1)
Potravina vyrobená alebo umiestnená na trh v členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo ktorá má pôvod v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „spoločenstvo"), nesmie byť odmietnutá na umiestnenie na trh v Slovenskej republike za predpokladu, že táto potravina zodpovedá
a)
predpisom, ktoré sú pre výrobu tejto potraviny alebo jej uvedenie na trh v niektorom z týchto štátov záväzné a ktoré sú zárukou ich bezpečnosti, alebo
b)
výrobným postupom a pravidlám správnej výrobnej praxe používaným v niektorých z týchto štátov, pre ktoré existuje dostatočne podrobná dokumentácia, na základe ktorej v prípade potreby možno vykonať dodatočné zisťovanie podrobností.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia vtedy, ak všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky smerujú k obmedzeniu voľného pohybu tovaru potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov.8ba) Obmedzujúce ochranné opatrenia prijímané príslušnými orgánmi úradnej kontroly potravín musia byť v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie a musia v nevyhnutnom a primeranom rozsahu zohľadňovať i národné záujmy krajiny pôvodu.
(3)
Obmedzenia voľného pohybu potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov môže ustanoviť nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 7b
Príjemca zásielky, produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, príchod zásielky,8f) produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.
§ 8
Balenie potravín
(1)
Ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok.
(2)
Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami.
§ 9
Označovanie potravín a klamlivá reklama
(1)
Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka8c) týmito údajmi:
a)
názvom, pod ktorým sa potravina predáva,
b)
obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva,
c)
o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny,
d)
dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska,
e)
dátumom minimálnej trvanlivosti,
f)
o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorých by po otvorení obalu spotrebiteľom došlo k rýchlemu poškodeniu kvality alebo bezpečnosti, uvedú sa konkrétne podmienky na uchovanie po otvorení obalu u spotrebiteľa, prípadne lehota spotreby potraviny,
g)
návodom na použitie v prípade, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny,
h)
o určení potraviny na osobitné výživové účely alebo osobitné použitie,
i)
zoznamom jednotlivých zložiek,
j)
o množstve určitých zložiek alebo kategórií zložiek,
k)
o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením,
l)
o výživovej hodnote pri potravinách, na obaloch ktorých je uvedené výživové tvrdenie,
m)
o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí,
n)
o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom v percentách objemu, ak ide o nápoje s množstvom etanolu viac ako 1,2 percenta objemu,
o)
o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.
(2)
Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu9) sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré
a)
uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä
1.
z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania,
2.
prisudzovaním takých vlastností alebo účinkov potraviny, ktoré jej neprislúchajú,
3.
naznačením, že potravina má osobitné vlastnosti, pričom tieto vlastnosti majú v skutočnosti všetky podobné potraviny,
b)
pripisuje potravine preventívne, liečebné alebo hojivé vlastnosti alebo na takéto vlastnosti odkazuje s výnimkou prírodných liečivých vôd a dietetických potravín na osobitné medicínske účely a tieto vlastnosti nemá.
(3)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na prezentáciu potravín, a to najmä na ich tvar, vzhľad alebo balenie, použité obalové materiály, spôsob ich aranžovania, vystavovania a reklamu.
(4)
Medzinárodný symbol „e“ pri označení množstva potraviny možno uviesť na obale len vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise.9a)
(5)
Nové potraviny a geneticky modifikované potraviny sa na spotrebiteľskom obale označujú okrem údajov podľa odseku 1 aj údajmi podľa osobitných predpisov.1b),1c)
§ 9a
Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít
(1)
Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.9aaa)
(2)
Pred podaním žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia musí byť špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a technická dokumentácia liehovín uchádzajúcich sa o zápis zemepisného označenia a zavedených zemepisných označení liehovín9abc) odborne posúdená a odsúhlasená ministerstvom.
(3)
Žiadosť o zápis do registra označení zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva").
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba môže uplatniť námietky9aac) k žiadosti podľa odseku 3 do dvoch mesiacov odo dňa jej uverejnenia vo vestníku ministerstva.
(5)
Ak k žiadosti podľa odseku 3 neboli uplatnené námietky, poľnohospodársky výrobok alebo potravina sa zapíše do registra, ktorý vedie ministerstvo. Žiadosť na ďalšie konanie zasiela ministerstvo Európskej komisii.
(6)
Ak k žiadosti podľa odseku 3 boli uplatnené námietky, ministerstvo posúdi ich prípustnosť9aad) a zabezpečí konanie o námietkach.9aae) Žiadosť ministerstvo zašle Európskej komisii až po ukončení námietkového konania.
(7)
Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín pred ich umiestnením na trh podľa osobitného predpisu9aaf) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab) O výsledku kontroly písomne informujú ministerstvo.
(8)
Úradnú kontrolu poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality spĺňajúcich požiadavky podľa osobitných predpisov9aba) vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abb)
(9)
Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh podľa osobitných predpisov9abc) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab)
(10)
Úradnú kontrolu liehovín s chráneným zemepisným označením podľa osobitného predpisu,9abc) ktoré možno používať na území Spoločenstva a z tretích krajín pri ich umiestnení na trh v Slovenskej republike, vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abb)
(11)
Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.9abd)
(12)
Ministerstvo je orgánom na ochranu označenia zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a pre styk s Európskou komisiou a súčinným orgánom na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa osobitného predpisu.9abe)
(13)
Ministerstvo poverí ním zriadenú organizáciu na odbornú spoluprácu, propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín s označením pôvodu, zemepisným označením a označením zaručených tradičných špecialít.
(14)
Podrobnosti o propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Skladovanie potravín
Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a
a)
zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu,
b)
zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,
d)
zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu,
e)
uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené,
f)
dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.
§ 11
Preprava potravín
Ten, kto prepravuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a
a)
zabezpečiť prepravu potravín a zložiek na ich výrobu v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita,
b)
dbať na čistotu dopravných a paletizačných prostriedkov a vykonávať ich dezinfekciu,
c)
používať pri preprave len také dopravné a paletizačné prostriedky, ktorých steny a ostatné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyvňujú bezpečnosť alebo kvalitu potravín a sú hladké, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
d)
zabezpečiť účinnú ochranu prepravovaných potravín pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a iným znečistením a prepravovať ich za takých podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezvýšila alebo neznížila ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu potravín.
§ 12
Predaj potravín
(1)
Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja,
a)
zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín,
b)
je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu2a), najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť,
d)
je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie,
e)
nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení,
f)
je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,
g)
nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín,
h)
nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
i)
je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené,
j)
je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny,
k)
je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
l)
je povinný zabezpečiť pri ponuke na predaj a predaji potraviny uvádzané výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu umiestniť na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, ak už nie je uvedená na obale prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
m)
je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
n)
je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu,
o)
nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,9abf)
p)
je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby,
q)
je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť potravín, zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu9abg) na vlastné náklady.
(2)
Ten, kto ponúka na predaj alebo predáva potraviny zabalené mimo prevádzky prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a bez prítomnosti spotrebiteľa, je povinný označiť potravinu týmito údajmi:
a)
obchodným menom právnickej osoby a jej sídlom, ktorá potravinu zabalila,
b)
názvom potraviny, pod ktorým sa umiestňuje na trh,
c)
údajom o množstve výrobku (objeme plnenia, hmotnosti),
d)
údajmi uvedenými v § 9 ods. 1 písm. d) alebo e) a písm. f) a m),
e)
triedou kvality.
(3)
Podmienky používania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách ustanovuje osobitný predpis.9abh)
§ 12a
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ, ktorého obrat z predaja potravín v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 miliónov eur, je povinný každoročne dvakrát, a to do 31. januára a 31. júla, informovať ministerstvo o údajoch predošlého kalendárneho polroka, a to o percentuálnom podiele každej z prvých piatich krajín pôvodu, ktoré sú najviac zastúpené podľa obratu na
a)
potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín,
b)
celkovom predaji v členení podľa jednotlivých výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.
(2)
Prevádzkovateľ podľa odseku 1 je povinný mať na každom vstupe do svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa a tiež na svojom webovom sídle zverejnený zoznam podľa § 30a ods. 2; táto povinnosť platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí 30 dní od doručenia zoznamu ministerstvom až do uplynutia 30 dní odo dňa doručenia nového zoznamu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín
§ 18
(1)
Úradná kontrola potravín sa vykonáva
a)
na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,
b)
nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,
c)
nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9ad) určujúcich požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh,
d)
nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.
(2)
Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi1e) v oblastiach a na účel uvedený v odseku 1; neuplatňuje sa, ak ide o metrologickú kontrolu a metrologický dozor,9b) veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,9ba) ako aj kontrolu krmív podľa osobitného predpisu.9bb)
(3)
Orgány uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) až d) vykonávajú úradnú kontrolu potravín podľa osobitného predpisu.9bc) Úradná kontrola potravín sa môže vykonávať nepretržite; ak z konania alebo charakteru kontrolovanej osoby vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom kontroly alebo k mareniu výkonu úradnej kontroly, úradná kontrola sa vykoná za spoluúčasti príslušníkov Policajného zboru.
(4)
Úradné kontroly potravín pri vstupe potravín z tretích krajín sa vykonávajú v súlade s osobitnými predpismi.9bd)
(5)
Zamestnanci Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, železničného prepravcu, Slovenskej správy letísk a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú povinní poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní hraničnej kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona.
(6)
Národným orgánom na uplatňovanie osobitných predpisov1e) a pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín je ministerstvo.
§ 19
(1)
Orgán úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly10a) potravín prijme opatrenia podľa osobitného predpisu.10b)
(2)
Okrem opatrení podľa odseku 1 môže orgán úradnej kontroly potravín zakázať používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín. V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín uplatňujú princíp prevencie.10c)
(3)
Ak v súvislosti s opatreniami podľa odseku 1 bola uložená aj pokuta, môže orgán úradnej kontroly potravín podať obvodnému úradu11) podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti v časti týkajúcej sa výroby a predaja potravín. Orgán úradnej kontroly potravín zároveň zašle živnostenskému úradu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty a odôvodnenie, prečo má byť živnostenské oprávnenie zrušené alebo prevádzkovanie živnosti pozastavené.
(4)
Výroba potravín, manipulácia s nimi alebo ich umiestňovanie na trh, ktoré môžu poškodiť zdravie konečného spotrebiteľa, je osobitne závažným porušením tohto zákona a osobitných predpisov.1e)
(5)
Orgán úradnej kontroly potravín pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia ľudí potravinami alebo pri ohrození bezpečnosti potravín nariaďuje opatrenie podľa odseku 1; opatrenie zruší, ak sa podozrenie nepotvrdí.
§ 20
(1)
Zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín, ktorí vykonávajú úradné kontroly potravín, sú oprávnení odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom množstve a rozsahu, pričom musí byť zabezpečené právo prevádzkovateľov na dostatok vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca.11a)
(2)
Vzorky musia byť označené a musí sa s nimi manipulovať podľa osobitného predpisu.11b)
(3)
Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky, rozhodujú o ich použiteľnosti v prípadoch, ak výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1e)
(4)
Orgán úradnej kontroly potravín neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe analýzy zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou.
(5)
Pri nedodržiavaní osobitných predpisov1e) sa vykonajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej kontrolnej činnosti.11c) Orgán úradnej kontroly potravín vyúčtuje prevádzkovateľovi zodpovednému za nedodržiavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto dodatočných úradných kontrol potravín; tieto výdavky môže vyúčtovať aj prevádzkovateľovi, ktorý potraviny v čase výkonu dodatočných úradných kontrol potravín vlastní alebo má v držbe.
(6)
Všetky výdavky, ktoré vznikli podľa § 19, znáša zodpovedný prevádzkovateľ.
(7)
Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.
(8)
Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení
a)
vstupovať v prevádzkovom čase a mimo prevádzkového času do priestorov, v ktorých sa preukázateľne zdržiavajú osoby a v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh,
b)
požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné; ak sú tieto súčasťou obchodného tajomstva, zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sú povinní o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.12)
(9)
Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa § 19 ods. 2 a opatrenia podľa odseku 12, osobitných predpisov.12a)
(10)
Opatrenie podľa odseku 9 oznámi zamestnanec orgánu úradnej kontroly potravín ústne príslušnému zodpovednému zamestnancovi prevádzkovateľa a bezodkladne o ňom vyhotoví záznam o úradnej kontrole potravín.
(11)
Ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly potravín uvedie v zázname podľa odseku 10 alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Podané námietky nemajú vo vzťahu k uloženým opatreniam odkladný účinok. O podaných námietkach rozhodne vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín do piatich pracovných dní odo dňa ich podania. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje prevádzkovateľovi a je konečné.
(12)
Orgán úradnej kontroly potravín je na základe výsledkov úradnej kontroly potravín pri zistení ohrozenia zdravia alebo života spotrebiteľa oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi
a)
okamžité stiahnutie potraviny z trhu,12aa)
b)
zničenie potraviny na jeho náklady,12aa)
c)
znehodnotenie potraviny použitím chemických prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, ktoré znemožňujú opätovné umiestenie takejto potraviny na trh,
d)
oznámiť upozornenia na riziká nebezpečných potravín,
e)
pozastavenie prevádzky alebo zatvorenie prevádzkarne, celkom alebo sčasti,12ab) ak nie je možné odstrániť zistené nedostatky bezodkladne, najmä pri
1.
uvádzaní na trh potravín po dátume spotreby,
2.
zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu v akomkoľvek štádiu vývoja, alebo príznakov ich prítomnosti,
3.
nedodržiavaní podmienok skladovania potravín,
4.
zistení potravín neznámeho pôvodu,
5.
prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby, po dátume minimálnej trvanlivosti, na zmenenie krajiny pôvodu alebo v neschválenej prevádzkarni.
(13)
Ak orgán úradnej kontroly potravín nariadi zničenie potraviny podľa odseku 12 písm. b), môže prevádzkovateľovi zakázať jazdu vozidlom do splnenia nariadeného opatrenia alebo nariadiť jazdu vozidla do určeného cieľa na splnenie nariadeného opatrenia.
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa zhromažďuje v informačnom systéme, ktorý vedie, informácie o
a)
prevádzkovateľoch,
b)
zisteniach úradnej kontroly potravín,
c)
ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.
(15)
Štátna veterinárna a potravinová správa je oprávnená využívať údaje z informačného systému podľa odseku 14 písm. a) a b) na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách.
(16)
Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.
PIATA ČASŤ
Organizácia úradnej kontroly potravín
§ 21
(1)
Orgány štátnej správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných predpisov1e) sú:
a)
ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,
b)
orgány verejného zdravotníctva,13)
c)
štátna veterinárna a potravinová správa,8da)
d)
regionálne veterinárne a potravinové správy.8da)
(2)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu14b) poveriť kontrolné orgány osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnou kontrolou potravín. Ministerstvo o takom poverení informuje Európsku komisiu.
§ 21a
Kontrolu potravín v ozbrojených silách vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v Policajnom zbore Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 22
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.
(2)
Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo
a)
vypracúva, aktualizuje a schvaľuje viacročný národný plán kontroly,14c) ktorý predkladá Európskej komisii,
b)
vypracúva a schvaľuje výročnú správu z úradnej kontroly podľa osobitného predpisu,14a) ktorú predkladá Európskej komisii,
c)
koordinuje prípravu, aktualizuje a schvaľuje prevádzkový pohotovostný plán pre oblasť potravín,14d)
d)
zjednocuje postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
e)
zjednocuje postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečuje vzájomnú informovanosť o výsledkoch kontroly,
f)
spolupracuje pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,
g)
koordinuje využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovísk,
h)
podporuje vypracúvanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe,14e) ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.
(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách v týchto orgánoch.17a)
§ 23
(1)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh
a)
potravín živočíšneho pôvodu,
b)
potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody, nápojov vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,
c)
geneticky modifikovaných potravín,
d)
poľnohospodárskych produktov a potravín predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi.
(2)
Orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8b) (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) vykonávajú úradnú kontrolu potravín
a)
v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
b)
vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,
c)
výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,
d)
nových potravín,
e)
z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
f)
v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.
(3)
Ministerstvo určí na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy v spolupráci s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky miesta vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu.17c) Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o miestach vstupu.
(4)
Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom v súvislosti s činnosťou uvedenou v osobitnom predpise.17d)
(5)
Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.
(6)
Ministerstvo alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba môže vykonať audit Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Štátna veterinárna a potravinová správa určuje dokumentované postupy úradných kontrol potravín podľa tohto zákona a vykonáva transparentným spôsobom a v súlade s osobitným predpisom vnútorné audity17e) úradných kontrol potravín uskutočňovaných regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.
(7)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na miestach vstupu podľa osobitného predpisu.17f)
(8)
Orgány úradnej kontroly potravín pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy.19)
(9)
Výkon úradnej kontroly potravín môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci s ukončeným stredným odborným vzdelaním v príslušnom odbore alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore. Vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje vzdelávacie zariadenie poverené ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.17g)
(10)
Zamestnanec regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci úradnú kontrolu potravín je oprávnený na základe poverenia, ktoré vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa, vykonávať úradnú kontrolu aj v územnom obvode17h) inej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
§ 25
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú akreditované20) úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa tohto zákona.
(2)
Na úradné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.21a)
(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno národné referenčné laboratórium alebo viac národných referenčných laboratórií pre každé referenčné laboratórium Spoločenstva podľa osobitného predpisu.21b) Národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu.21c)
(4)
Ak už nie sú splnené požiadavky podľa odseku 2, ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môže odňať poverenie podľa odseku 1.
(5)
Ministerstvo oznamuje Európskej komisii národné referenčné laboratóriá podľa odseku 3.
§ 26
(1)
Ak obec zistí porušenie povinností ustanovených v tomto zákone, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva alebo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Obdobne postupujú aj orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie pri vykonávaní kontroly podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Obec pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu23) spolupracuje s príslušným orgánom úradnej kontroly potravín.
(3)
Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach23a) príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
§ 27
Združenia spotrebiteľov, prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a distribútorov potravín24) môžu podávať orgánom úradnej kontroly potravín podnety vo veciach ochrany zdravia pred ohrozením nekvalitnými a zdraviu škodlivými potravinami, ako aj spolupracovať pri tvorbe právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto oblasť.
ŠIESTA ČASŤ
Pokuty
§ 28
(1)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,
b)
predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12 ods. 1 písm. f).
(2)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
b)
používa na výrobu potravín zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
d)
nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
e)
nenahlási vopred príslušnému orgánu úradnej kontroly príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo podľa § 7b,
f)
vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené,
g)
umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
h)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,
i)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
j)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. a),
k)
nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane internetového predaja podľa § 6,
l)
neoznačuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
m)
predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)
n)
umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho limitu, a analýzou rizika bola potvrdená ich zdravotná škodlivosť,
o)
nesplnil povinnosť uloženú v § 12 ods. 4,
p)
porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
q)
nesplnil povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 alebo pri plnení tejto povinnosti poskytol nepravdivé informácie,
r)
nesplnil povinnosť uloženú v § 12a ods. 2.
(3)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 500 eur do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipulovanie s nimi a na ich umiestňovanie na trh,
b)
používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a)
d)
porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
e)
používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality.
(4)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými
a)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
b)
používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
c)
umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
d)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia ich alergénnych zložiek, ak ich obsahujú,
e)
používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)
f)
vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. e)],
g)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h)
ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí,
i)
umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
(5)
Za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur.
(6)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 3, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3.
(7)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.
(8)
Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa24b) a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(9)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(10)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(11)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(12)
Orgán úradnej kontroly potravín môže popri uložených opatreniach podľa § 19 uložiť aj pokutu podľa odsekov 1 až 4.
(13)
Ak sa prevádzkovateľ dopustí do jedného roka od uloženia opatrenia podľa § 19 nedodržania toho istého ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov1e) alebo nesplní uložené opatrenia, orgán úradnej kontroly potravín mu uloží pokutu podľa odsekov 1 až 4.
(14)
Ak bol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku za konanie uvedené v odsekoch 1 až 4 postihnutý podľa iného predpisu, nemôže mu orgán úradnej kontroly potravín uložiť pokutu podľa tohto zákona.
§ 29
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín alebo v určenej lehote nevykoná uložené opatrenia,
b)
nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, porušuje zásady osobnej hygieny,
c)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé alebo nevhodné na ľudskú spotrebu,
d)
porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestňovania na trh,
e)
predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu.9abf)
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do 4 000 eur. Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane, možno jej uložiť pokutu do 8 000 eur.
(3)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 2 000 eur.
(4)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)
SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovania
§ 29a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 30
(1)
Podrobnosti o niektorých požadovaných charakteristikách alebo postupoch z technickej špecifikácie výrobku27) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej špeciality podľa § 9a ods. 3 a označovania potravín, dotknutá fyzická osoba27aaa) uvádza tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
trvalý pobyt.
(3)
Osobné údaje podľa odseku 3 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov.
§ 30a
(1)
Ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona informujú verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách, potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu a falšovaných potravinách a o ich riziku pre zdravie ľudí. Informácia o týchto potravinách obsahuje údaj o názve potraviny, výrobcovi potraviny, dovozcovi potraviny alebo inej osobe, ktorá umiestňuje potravinu na trh a údaj o dávke potraviny.
(2)
Ministerstvo po oznámení údajov podľa § 12a ods. 1 vydáva v tlačenej podobe zoznam prevádzkovateľov, v ktorom uvedie percentuálny podiel výrobkov vyrobených v Slovenskej republike z celkovej ponuky jednotlivých prevádzkovateľov podľa § 12a ods. 1, a doručí ho týmto prevádzkovateľom na zverejnenie do 28. februára a 31. augusta.
§ 31
(1)
Na úradnú kontrolu potravín podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,27aa) ak sa vykonáva podľa tohto zákona.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní27a) okrem konania podľa § 20 ods. 9 a 12.
(3)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín o uložených opatreniach nemá odkladný účinok.
§ 31a
(1)
Označovať potraviny podľa doterajších právnych predpisov po účinnosti tohto zákona okrem § 9 ods. 6 písm. c) možno do 31. decembra 2003.
(2)
Umiestňovať potraviny na trh patriace do kategórie „potraviny na osobitné výživové účely“ po účinnosti tohto zákona možno do 31. decembra 2002 len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
(3)
Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa zrušuje povinnosť registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. g).
§ 31aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011
(1)
Ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach najneskôr do 31. decembra 2014.
(2)
Konania krajskej veterinárnej a potravinovej správy začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 dokončí regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja.
(3)
Ustanovenia zákona účinného do 31. októbra 2011 sa vzťahujú na tabakové výrobky do 30. novembra 2011.
§ 31b
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb. a zákona č. 264/1999 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení vyhlášky č. 112/1997 Z. z., vyhlášky č. 369/1997 Z. z. a vyhlášky č. 27/2001 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu.
§ 31c
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2002 Z. z. o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín.
§ 31d
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie.
§ 31e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
§ 31f
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2013
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996 okrem § 9 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júlom 1996.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení smernice Rady 91/238/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10), smernice Rady 92/11/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
2.
Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), smernice Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
3.
Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 96/21/ES z 29. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3), smernice Komisie 2004/77/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení smernice Komisie 2001/101/ES z 26. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6), Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice Rady 2006/107/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Komisie 2006/142/ES z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006), smernice Komisie 2007/68/ES z 27. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 310, 28. 11. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
1)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
1a)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a pohode zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
1aa)
Napríklad zákon č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aaa)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
1ab)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
1ac)
Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení.
1ad)
§ 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
1b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových druhoch potravín a potravinových prísad (Ú. v. ES L 102, 19. 04. 1997).
1c)
Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003).
1d)
Čl. 2 ods. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
1e)
Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
2)
2a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
2b)
§ 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 337/1998 Z. z., zákon č. 272/1994 Z. z.
5)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách.
6)
7)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
8)
8a)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
8b)
§ 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8ba)
Čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
8bb)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 409, 30. 12. 2006).
8d)
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
8da)
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8e)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011).
8f)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9)
9a)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
9aa)
9aaa)
Napríklad nariadenie (ES) č. 510/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
9aab)
Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
9aac)
Čl. 7 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aad)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aae)
Čl. 9 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aaf)
Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9ab)
9aba)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9abb)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9abc)
Nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení.
9abd)
Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9abe)
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9abf)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9abg)
§ 2 ods. 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9abh)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
9ad)
Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
9b)
9ba)
9bb)
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
9bc)
Napríklad čl. 3 a čl. 6 až 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9bd)
Čl. 14 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10)
Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10a)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10b)
Čl. 54 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10c)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
11)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
11a)
Čl. 11 ods. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11b)
Čl. 11 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11c)
Čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12)
12a)
Čl. 54 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12aa)
Čl. 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12ab)
Čl. 54 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12b)
Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
13)
§ 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14a)
Čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14b)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14c)
Čl. 41 až 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14d)
Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14e)
Čl. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
17a)
Čl. 35 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17c)
Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17d)
Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17e)
Čl. 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17f)
Napríklad rozhodnutie Komisie 2002/75/ES z 1. februára 2002, ktoré ustanovuje podmienky dovozu anízu z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 40), kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17g)
Čl. 6 a príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17h)
§ 8 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 90 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb.
20)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
21)
21a)
Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21b)
Čl. 32 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21c)
Čl. 12 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
22)
23)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
23a)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
24a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmovinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmovín vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
24b)
Čl. 54 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 v platnom znení.
24c)
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27)
27a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
27aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
27aaa)
§ 4 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.