181/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.10.2004

181
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. júna 1995
o pozemkových spoločenstvách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, ako aj niektoré práva, povinnosti a vzájomné vzťahy členov pozemkového spoločenstva.
§ 2
(1)
Pozemkovým spoločenstvom (ďalej len „spoločenstvo“) sa rozumie
a)
lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali právne predpisy o úprave právnych pomerov majetku bývalých urbarialistov (urbárnikov), komposesorátov a podobných právnych útvarov,1) ktoré sa vydali podľa osobitných právnych predpisov2) a boli obnovené ku dňu účinnosti tohto zákona,
b)
lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov,3)
c)
pozemkové spoločenstvo založené podľa tohto zákona.
(2)
Členom spoločenstva podľa odseku 1 sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti ustanovenia Občianskeho zákonníka.
(4)
Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach nadobúdania nehnuteľného majetku devízovými cudzozemcami4) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 3
(1)
Spoločenstvo s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej môže
a)
vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
b)
hospodáriť v lesoch a na vodných plochách,
ak túto činnosť upravujú osobitné predpisy, spoločenstvo vykonáva túto činnosť v súlade s týmito osobitnými predpismi.5)
(2)
Podnikateľskú činnosť, ktorá nie je uvedená v odseku 1, môže spoločenstvo vykonávať len za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.6)
DRUHÁ ČASŤ
PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO V SPOLOČENSTVE
§ 4
(1)
Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných predpisov.7)
(2)
Podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti upravia ich vlastníci tak, aby nevznikali vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2.
(3)
Úprava podmienok drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti je
a)
v spoločenstve bez právnej subjektivity súčasťou vyhlásenia o združení,
b)
v spoločenstve s právnou subjektivitou súčasťou zmluvy o založení.
§ 5
(1)
Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
(2)
Pomer účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Plnenie povinností vo väčšom rozsahu, ako zodpovedá spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti podľa veľkosti jeho podielu, môže spoluvlastník prevziať na seba len dobrovoľne.
(4)
Ak nemožno preukázať veľkosť podielov spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v obnovenom spoločenstve [§ 2 ods. 1 písm. a)], platí, že veľkosť ich pôvodných podielov je rovnaká.8)
(5)
Ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom,9) ak svoje právo nepreukáže inak.10)
(6)
Do skončenia konania pred súdom spoluvlastník podľa odseku 5 nie je členom spoločenstva.
§ 6
(1)
Podiely spoločnej nehnuteľnosti
a)
vo vlastníctve štátu,
b)
vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe,
c)
vlastníkov, ktorí si svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov11) neuplatnili,
d)
ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané,
spravuje Slovenský pozemkový fond.12)
(2)
Slovenský pozemkový fond nemôže pozemky, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti uvedené v odseku 1, sám užívať, ale ich prenajíma spoločenstvu13) na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.
§ 7
Členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v tomto zákone a vo vyhlásení spoločníkov o združení alebo v zmluve o založení a v osobitnom predpise.14)
§ 8
(1)
Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu.
(2)
Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
(3)
Ak je viac dedičov alebo spoluvlastníkov, je ten, kto je nadobúdateľom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, povinný vyporiadať sa s ostatnými dedičmi alebo spoluvlastníkmi dohodou do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve alebo o vyporiadaní spoluvlastníctva. Ak sa dedičia alebo spoluvlastníci nevyporiadajú dohodou v uvedenej lehote, môže každý z nich, spoločenstvo alebo jeho zástupca podať návrh na súd, aby rozhodol o vyporiadaní vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi dedičmi alebo spoluvlastníkmi; najmä ak by vznikol vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2 (§ 4 ods. 2).
(4)
Na vyporiadanie dedičov alebo spoluvlastníkov podľa odseku 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.15)
TRETIA ČASŤ
DRUHY SPOLOČENSTIEV A ICH PRÁVNE POSTAVENIE
§ 9
Spoločenstvo podľa tohto zákona môže vzniknúť ako spoločenstvo bez právnej subjektivity alebo ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.
§ 10
(1)
Spoločenstvo bez právnej subjektivity zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (ďalej len „spoločníci“) zápisom do zoznamu spoločníkov. Podmienkou zápisu je aj písomné vyhlásenie spoločníkov o združení sa. Na vznik spoločenstva bez právnej subjektivity je potrebný zápis spoločníkov vlastniacich najmenej dve tretiny spoločnej nehnuteľnosti a súhlas Slovenského pozemkového fondu za vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti v jeho správe.
(2)
Spoločníci sú povinní oznámiť vznik spoločenstva bez právnej subjektivity obvodnému úradu, ktorý vedie register pozemkových spoločenstiev, a príslušnému lesnému úradu. Spoločníci súčasne oznámia, kto je splnomocnený v ich mene konať navonok.16)
(3)
Za záväzky spoločenstva podľa odseku 1 voči iným osobám ručia spoločníci spoločne a nerozdielne.
§ 11
(1)
Spoločenstvo s právnou subjektivitou17) sa zakladá zmluvou o založení spoločenstva s právnou subjektivitou (ďalej len „zmluva o založení“) vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.
(2)
Spoločenstvo podľa odseku 1 vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie príslušný obvodný lesný úrad. Spoločenstvo je povinné oznámiť svoj vznik príslušnému obvodnému lesnému úradu.
(3)
Názov spoločenstva musí obsahovať označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „pozem. spol.“.
(4)
Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.
§ 12
(1)
Zmluva o založení musí byť písomná a musí obsahovať
a)
názov a sídlo spoločenstva,
b)
účel spoločenstva,
c)
orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti,
d)
spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva,
e)
základné práva a povinnosti členov spoločenstva,
f)
podmienky obmedzenia drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti,
g)
ďalšie skutočnosti, o ktorých to ustanovuje tento zákon alebo dohoda členov spoločenstva, najmä skutočnosť, či spoločenstvo vykonáva činnosť podľa § 3 ods. 2.
(2)
V zmluve o založení možno určiť, že spoločenstvo vydá svoje stanovy, ktoré podrobnejšie upravia práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizačnú štruktúru spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, zásady hospodárenia spoločenstva, prípadne ďalšie otázky, na ktorých sa členovia dohodli.
(3)
Súčasťou zmluvy o založení je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú.
§ 13
(1)
Majetkom spoločenstva na účely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.
(2)
Spoločenstvo hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem.
(3)
Orgány spoločenstva sa pri nakladaní s majetkom spoločenstva riadia týmto zákonom, zmluvou o založení a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
(4)
Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti, ak zmluva o založení to neupravuje inak.
§ 14
(1)
Spoločenstvo je povinné zostaviť za každý rok účtovnú závierku. Ak sa na tom spoločenstvo dohodne, účtovnú závierku overuje audítor.18)
(2)
Výbor spoločenstva predloží valnému zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty.
(3)
Členovia spoločenstva si môžu vyžiadať na nahliadnutie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty.
§ 15
(1)
Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti.
(2)
Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti.
(3)
Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení, a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
§ 16
(1)
Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej rodné číslo, názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastnených podielov a deň zápisu do zoznamu.
(2)
Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať výpisy jeho zápisu zo zoznamu. Orgán spoločenstva, ktorý zoznam vedie, umožní každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY SPOLOČENSTVA
§ 17
(1)
Orgánmi spoločenstva sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
výbor,
c)
dozorná rada,
d)
iné orgány spoločenstva určené zmluvou o založení alebo stanovami.
(2)
Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva.
(3)
Volebné obdobie orgánov spoločenstva môže byť najviac päť rokov, pričom dĺžku volebného obdobia orgánov spoločenstva určí zmluva o založení alebo stanovy.
(4)
Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia a činnosti upraví zmluva o založení alebo stanovy.
§ 18
(1)
Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“). Ak stanovy neurčujú inak, koná sa najmenej raz za rok.
(2)
Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä
a)
schvaľovať zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky,
b)
schvaľovať stanovy vrátane ich zmien,
c)
voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,
d)
rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,
e)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
f)
rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,
g)
rozhodovať o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí,
h)
rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
i)
rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením.
(3)
Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
§ 19
(1)
Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu alebo podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti, ak zmluva o založení neupravuje túto otázku inak.
(2)
Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, ak sa nevyžaduje podľa tohto zákona alebo podľa zmluvy o založení dvojtretinová väčšina všetkých hlasov.
(3)
Na rozhodovanie podľa § 18 ods. 2 písm. a), h) a i) sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.
(4)
Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov, môžu dať návrh na súd, aby vo veci rozhodol.19)
§ 20
(1)
Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon a zmluva o založení alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
(2)
Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.
(3)
Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru.
(4)
Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva, ak to určujú stanovy.
(5)
Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
(6)
Člen výboru môže dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.
§ 21
(1)
Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
(2)
Dozorná rada má najmenej troch členov. Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby; ich počet však musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto rade. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
(3)
Členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.
(4)
Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.
§ 22
(1)
Spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, rieši zmierovacia komisia, ak to ustanovuje zmluva o založení alebo stanovy. Zmierovacia komisia nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
(2)
Zmierovacia komisia rieši spory medzi členmi spoločenstva podľa tohto zákona alebo podľa zmluvy o založení, alebo podľa stanov. Prejednanie sporu zmierovacou komisiou predchádza konaniu podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Zmluva o založení alebo stanovy podrobnejšie upravia pôsobnosť zmierovacej komisie, jej konanie a počet členov zmierovacej komisie, ako aj spôsob ich voľby.
(4)
Výsledkom konania zmierovacej komisie je písomný zmier účastníkov sporu alebo odporúčanie, aby účastníci konania podali návrh na začatie konania pred súdom. Návrh na začatie konania pred súdom môžu účastníci zmierovacieho konania podať aj vtedy, ak sa do štyroch mesiacov od podania návrhu na zmierovacie konanie nedosiahol výsledok konania.
PIATA ČASŤ
ZRUŠENIE, PREMENA A ZÁNIK SPOLOČENSTVA
§ 23
Spoločenstvo sa zrušuje,
a)
ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva,
b)
premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo,
c)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
d)
vyhlásením konkurzu,
e)
rozhodnutím zhromaždenia.
§ 24
Súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení spoločenstva a o jeho likvidácii, ak zaniknú predpoklady vyžadované zákonom na vznik spoločenstva alebo ak sa jeho založením porušil zákon.
§ 25
Spoločenstvo sa môže premeniť na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo. O premene spoločenstva a o prechode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti ako vkladu pri založení obchodnej spoločnosti alebo družstva platia osobitné predpisy.21)
§ 26
(1)
Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.
(2)
Spoločenstvo môže zaniknúť likvidáciou alebo bez likvidácie. Ak spoločenstvo zaniká likvidáciou, primerane platia ustanovenia osobitného právneho predpisu.22) Likvidácia sa nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak po skončení konkurzného konania nezostane spoločenstvu žiadny majetok.
ŠIESTA ČASŤ
REGISTER POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV
§ 27
(1)
Register pozemkových spoločenstiev vedie obvodný úrad. Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev alebo na zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do registra pozemkových spoločenstiev, musí podať príslušný orgán spoločenstva do 60 dní odo dňa ich schválenia.
(2)
O zápise obvodný úrad upovedomí príslušný orgán štátnej štatistiky23) za účelom pridelenia identifikačného čísla, ako aj príslušný daňový úrad.
(3)
Na zápis do registra pozemkových spoločenstiev je miestne príslušný obvodný úrad, v ktorého územnom obvode je spoločná nehnuteľnosť. Ak miestnu príslušnosť nemožno takto určiť, je miestne príslušný obvodný úrad, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť spoločnej nehnuteľnosti.
§ 28
Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev obsahuje
a)
návrh na zápis skutočností, ktoré sa zapisujú do registra pozemkových spoločenstiev,
b)
zmluvu o založení,
c)
stanovy spoločenstva, ak sa na ich vydaní dohodli členovia spoločenstva,
d)
údaj, či spoločenstvo vykonáva činnosť podľa § 3 ods. 2.
§ 29
Do registra pozemkových spoločenstiev sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov spoločenstva,
b)
sídlo spoločenstva,
c)
počet alebo veľkosť podielov jednotlivých členov spoločenstva,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo volených členov orgánov spoločenstva,
e)
spôsob konania za spoločenstvo,
f)
dátum zápisu do registra pozemkových spoločenstiev.
§ 30
Na konanie o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
SIEDMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
(1)
Spoločenstvá fyzických osôb, ktoré doteraz vznikli a boli založené podľa osobitných predpisov,25) sa považujú za spoločenstvá založené podľa tohto zákona.
(2)
Spoločenstvá podľa odseku 1 sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona a podať návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev.
(3)
Oznámenie o vzniku spoločenstva podľa tohto zákona je príslušný orgán spoločenstva povinný ohlásiť do 14 dní orgánu, u ktorého bolo spoločenstvo doteraz registrované alebo evidované. Tento orgán ho na základe oznámenia z registra alebo evidencie vyradí alebo vymaže ku dňu zápisu do registra pozemkových spoločenstiev.
(4)
Ak spoločenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 2, príslušný orgán po uplynutí uvedenej lehoty nariadi jeho majetkové vyporiadanie, určí likvidátora, ktorý je odmeňovaný z výnosu tohto vyporiadania, a na základe jeho oznámenia o skončení majetkového vyporiadania vyradí spoločenstvo z evidencie alebo z registra pozemkových spoločenstiev.
§ 32
Zrušujú sa:
1.
zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej o upravení hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a holín, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov,
2.
zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch,
3.
zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení týchto,
4.
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,
5.
§ 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
§ 33
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej o upravení hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a holín, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov.Zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch.Zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení týchto.
2)
§ 6 ods. 1 písm. d), e) a u) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z. (úplné znenie č. 11/1994 Z. z.).§ 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z. (úplné znenie č. 12/1994 Z. z.).
3)
§ 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.§ 22a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z.§ 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.
4)
§ 25 zákona č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
5)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 15/1994 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z.
6)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
7)
8)
§ 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
9)
§ 16 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
10)
11)
§ 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
12)
§ 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb.§ 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku.
14)
15)
§ 23 ods. 3, 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
16)
17)
18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
19)
20)
21)
22)
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
25)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.