269/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.1995 do 27.05.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 druhá veta znie:
„Petíciu, ktorá žiada vyhlásenie referenda, odovzdajú občania prostredníctvom petičného výboru predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky; predseda Národnej rady Slovenskej republiky je povinný bezodkladne informovať prezidenta Slovenskej republiky o prijatí petície, dni jej podania a jej obsahu.“.
2.
V § 1a ods. 1 prvá veta znie:
„Petícia za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia“) musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podpisuje.“.
3.
§ 1c znie:
㤠1c
(1)
Národná rada Slovenskej republiky preskúma, či petícia svojím obsahom zodpovedá ústave2a) a osobitnému zákonu.2b) Národná rada Slovenskej republiky určí príslušný štátny orgán alebo inú inštitúciu, ktorá preskúma, či petícia má všetky predpísané náležitosti. Tento orgán je povinný oznámiť svoje stanovisko o počte platných podpisov Národnej rade Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, keď ho Národná rada Slovenskej republiky požiadala o preskúmanie petície.
(2)
Národná rada Slovenskej republiky oznámi stanovisko podľa odseku 1 prezidentovi Slovenskej republiky do 20 dní odo dňa prijatia oznámenia o podaní petície.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vyhlási referendum po stanovisku Národnej rady Slovenskej republiky, že všetky podmienky na vyhlásenie referenda boli splnené; v opačnom prípade prezident Slovenskej republiky referendum nevyhlási, o čom informuje zástupcu petičného výboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znejú:
„2a)
Čl. 93 Ústavy Slovenskej republiky.
2b)
§ 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.