269/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1996 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 1a ods. 1 prvá veta znie:
„Petícia za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia“) musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podpisuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.