129/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1996 do 30.06.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. marca 1996
o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a prípravy výstavby diaľnic uvedených v prílohe vrátane ich pripojenia na cestnú sieť a ciest pre motorové vozidlá (ďalej len „diaľnice“).
I. ČASŤ
ÚZEMNÝ PLÁN
§ 2
Územné konanie a územnoplánovacie podklady
(1)
Ak sa podmienky na umiestnenie stavby diaľnice neriešia schváleným územným plánom zóny alebo územným projektom zóny,1) uskutoční sa územné konanie podľa osobitného predpisu,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Podkladom na územné konanie o umiestnenie stavby diaľnice je územnoplánovacia dokumentácia. Ak ku dňu začatia územného konania nie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, podkladom sú schválené územné a hospodárske zásady alebo program výstavby.3) Ak nie sú spracované ani územné a hospodárske zásady alebo program výstavby, podkladom je účelová urbanistická štúdia obsahujúca invariantnú trasu diaľnice, schválená vládou Slovenskej republiky.
(3)
Obstarávateľom účelovej urbanistickej štúdie je kompetenčne príslušný ústredný orgán štátnej správy. Náklady spojené s jej obstaraním uhrádza ten, koho výhradná potreba vyvolala jej obstaranie.
(4)
Účastníkom konania je navrhovateľ, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť stavbou diaľnice priamo dotknuté, a Slovenský pozemkový fond.4)
(5)
V návrhu na začatie konania navrhovateľ neuvádza zoznam účastníkov konania ani druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov.5)
(6)
Stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo miestne zisťovanie6) iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho konania alebo miestneho zisťovania.
§ 3
Odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak ide o pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu (ďalej len „diaľničný stavebný pozemok“), je len žiadateľ.7)
§ 4
Vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu
Účastníkom konania o vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, je navrhovateľ.8)
II. ČASŤ
VLASTNÍCKE A INÉ PRÁVA K DIAĽNIČNÉMU STAVEBNÉMU POZEMKU
§ 5
Pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
(1)
Diaľničný stavebný pozemok, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom9) na základe schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov.10)
(2)
Diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá Slovenský pozemkový fond,11) možno zapísať do katastra nehnuteľností záznamom aj pred schválením registra obnovenej evidencie pozemkov na návrh Slovenského pozemkového fondu pri dodržiavaní podmienok podľa odseku 3.
(3)
Písomný návrh na vykonanie záznamu podľa odseku 2 obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.12) Namiesto schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov sa s návrhom predloží dôkaz o zisťovaní vlastníka diaľničného stavebného pozemku. Dôkazom je verejná vyhláška s výzvou na prihlásenie sa vlastníka diaľničného stavebného pozemku, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli v obci, v ktorej je diaľničný stavebný pozemok.
§ 6
Prevod správy
(1)
Ak je diaľničný stavebný pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „vlastníctvo štátu“), správca je ho povinný odplatne previesť na stavebníka diaľnice do 60 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o prevode správy majetku štátu, ak sa nedohodnú inak.
(2)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky prevedie odplatne na stavebníka diaľnice diaľničný stavebný pozemok vo vlastníctve štátu, ktorý
a)
nebolo možné z akýchkoľvek dôvodov privatizovať,
b)
bol v správe štátneho podniku, ktorý bol zrušený a vymazaný z obchodného registra.13)
(3)
Diaľničný stavebný pozemok vo vlastníctve štátu, ktorý nie je v správe nijakého správcu, prevedie obvodný úrad odplatne na stavebníka diaľnice.
(4)
Podanie návrhu na uzavretie zmluvy o prevode správy diaľničného stavebného pozemku vo vlastníctve štátu na stavebníka diaľnice je výpovedným dôvodom na skončenie nájmu tohto pozemku.14)
(5)
Ak je na diaľničnom stavebnom pozemku stavba vo vlastníctve štátu, vzťahujú sa odseky 1 až 4 aj na ňu.
(6)
Cenu za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok a za stavbu na ňom vyplatí stavebník diaľnice podľa osobitného predpisu15) tomu, od koho sa diaľničný stavebný pozemok a stavba na ňom previedli. Ak je možné majetkové vyrovnanie pridelením primeraného náhradného pozemku alebo stavby, tento spôsob má prednosť pred náhradou v peniazoch.
§ 7
Prevod vlastníctva
(1)
Slovenský pozemkový fond odplatne prevedie vlastníctvo k diaľničnému stavebnému pozemku, ktorý spravuje,11) na Slovenskú republiku; správa patrí stavebníkovi diaľnice.
(2)
Diaľničný stavebný pozemok a stavba na ňom, ktoré ku dňu právoplatnosti územného rozhodnutia neboli vydané oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,16) povinná osoba odplatne prevedie na stavebníka diaľnice. Ak prevádzaný pozemok a stavba v čase prevodu nie sú vo vlastníctve štátu, prevodom sa ich vlastníkom stáva Slovenská republika.
(3)
Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu podľa odseku 2 sa zaplatí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu.15) Ak to nie je možné,
a)
cena sa vyplatí Slovenskému pozemkovému fondu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá,11)
b)
zloží sa do úschovy súdu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok alebo o stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho konania.17)
(4)
Ustanovenia osobitných predpisov o finančnej náhrade18) sa na prevod podľa odseku 2 nepoužijú. Ak je možné majetkové vyrovnanie pridelením náhradného pozemku alebo stavby a oprávnená osoba s tým súhlasí, tento spôsob má prednosť pred náhradou v peniazoch.
§ 8
Vyvlastnenie
(1)
Ak stavebník diaľnice nezískal diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom dohodou alebo iným spôsobom, vyvlastní sa na jeho návrh. Na vyvlastnenie sa použijú všeobecné predpisy o vyvlastnení,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súčasťou návrhu na vyvlastnenie je dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku dohodou bol bezvýsledný. Dôkazom je doporučene alebo osobne doručená písomná výzva na uzavretie dohody obsahujúca požiadavku navrhovateľa, dôvody, návrh odplaty a upozornenie, že ak na ňu vlastník pozemku alebo stavby neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta, ako aj vyhlásenie navrhovateľa, že v určenej lehote nedostal odpoveď na svoju výzvu alebo že k prevodu vlastníctva nedošlo.
(3)
Ak ide o diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá Slovenský pozemkový fond, účastníkom vyvlastňovacieho konania je Slovenský pozemkový fond.
III. ČASŤ
PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 9
Prechodné ustanovenie
Konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.
§ 10
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129 /1996 Z. z.
Diaľnice, na ktorých prípravu výstavby sa vzťahujú opatrenia podľa tohto zákona
D 1 štátna hranica s Českou republikou – Drietoma
D 1 Nemšová – Žilina (Višňové)
D 1 Žilina (Višňové) – Ivachnová
D 1 Hybe – Poprad
D 1 Poprad – Prešov-juh
D 1 Budimír – štátna hranica s Ukrajinou
D 2 Bratislava (Viedenská cesta) – štátna hranica s Maďarskou republikou
D 18 Žilina (Višňové) – štátna hranica s Poľskou republikou
D 61 štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou – Bratislava (Bajkalská ulica)
D 61 Bratislava (Bajkalská ulica – Senecká cesta)
D 61 Horná Streda – Chocholná
1)
§ 33a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.
3)
§ 20 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
4)
§ 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
5)
§ 7 ods. 2 vyhlášky č. 85/1976 Zb.
6)
§ 36 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7)
§ 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
8)
§ 4 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.§ 26 ods.1 písm. c) a § 33 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
9)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10)
§ 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
11)
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
12)
§ 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
13)
§ 47c ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.
15)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky č. 265/1993 Z. z.
16)
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
18)
§ 13 zákona č. 87/1991 Zb.§ 14 zákona č. 229/1991 Zb.
19)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.