195/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.1996

195
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.
Týmto výnosom sa ustanovujú
1. základné pojmy používané v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky,
2. spôsob skúšania potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov,
3. všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky,
4. požiadavky na označovanie potravín,
5. cudzorodé látky v potravinách.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 14/1996 a vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastkach 9 až 13/1996.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.