209/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z. vydalo
výnos z 9. júla 1996 č. 5334/1994-60 o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
Výnos upravuje posudzovanie nasadenia a zákroku špeciálnych zásahových skupín ako služobného zákroku pod jednotným velením, ďalej upravuje zloženie špeciálnej zásahovej skupiny a výber príslušníkov do nej, riadenie jej činnosti, spôsob výcviku príslušníkov, výstroj a výzbroj a vzájomnú súčinnosť jednotlivých ústavov na výkon väzby, nápravnovýchovných ústavov a nemocnice pre obvinených a odsúdených vrátane súčinnosti s Policajným zborom.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.