Predpis bol zrušený predpisom 58/2014 Z. z.

78/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1996 do 31.05.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 26. februára 1996
o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška upravuje podmienky na prepravu výbušnín a výbušných predmetov (ďalej len „výbušniny“)1) dopravnými prostriedkami a na prenášanie výbušnín v priestoroch výrobcu, spracúvateľa alebo používateľa výbušnín (ďalej len „organizácia“).2)
Preprava výbušnín
§ 2
Dopravné prostriedky
(1)
Výbušniny možno prepravovať len v expedičných obaloch určených výrobcom alebo v obaloch vyhovujúcich technologickému postupu pre daný druh výbušniny.
(2)
Na prepravu výbušnín v expedičných obaloch možno použiť dopravné prostriedky povolené na verejnú dopravu nebezpečných vecí a strojové zariadenia, ktoré musia konštrukciou a vybavením vyhovovať technickým podmienkam podľa osobitných predpisov.3)
(3)
Na prepravu výbušnín v obaloch vyhovujúcich technologickému postupu pre daný druh výbušniny a na prepravu výbušnín v expedičných obaloch inými dopravnými prostriedkami, než sú uvedené v odseku 2, možno používať len dopravné prostriedky určené organizáciou, ktoré musia zaisťovať bezpečnosť výbušnín, okolia, iných osôb a majetku.
(4)
Na medzioperačnú prepravu v priestoroch výrobcu alebo spracúvateľa výbušnín možno používať dopravné prostriedky alebo technické zariadenia v konštrukčnom vyhotovení bezpečnom pre daný druh výbušniny.
(5)
Dopravný prostriedok, ktorým sa prepravujú výbušniny, môže byť nákladom výbušnín vyťažený najviac na 90 % svojej nosnosti, pričom sa hmotnosťou nákladu rozumie celková hmotnosť výbušnín vrátane hmotnosti obalov.
(6)
Ložná plocha dopravného prostriedku, na ktorom sa prepravujú výbušniny, musí byť bez otvorov, upevnená na podvozku alebo bezpečne zaistená proti vyklopeniu.
(7)
Pri ručnej preprave výbušnín koľajovým vozíkom nesmie byť celková hmotnosť vozíka s nákladom väčšia ako 600 kg. Pritom jednotlivé naložené vozíky môžu len tlačiť dve osoby a vzájomná vzdialenosť vozíkov nesmie byť menšia ako 30 m. Ak spád trate presahuje 5 ‰, musia mať vozíky účinnú brzdu a pri spáde nad 10 ‰ sa nesmú ručne prepravovať.
(8)
Pri ručnej preprave bezkoľajovým vozíkom možno výbušniny prepravovať len po dobre zjazdných cestách alebo po chodníkoch vyhovujúcich použitému vozíku. Jednokolesovým alebo dvojkolesovým vozíkom sa môže prepravovať najviac 50 kg trhaviny.
(9)
Pri ručnej preprave výbušnín na vozíkoch podľa odsekov 7 a 8 sa nesmú súčasne prepravovať aj osoby.
(10)
V osobnom automobile alebo v prívese za ním sa smie prepravovať najviac 50 kg trhavín a oddelene najviac 250 ks rozbušiek v expedičnom alebo v inom uzavretom obale.
(11)
Na bicykloch, motocykloch a v prívesoch za nimi sa výbušniny nesmú prepravovať.
§ 3
Uloženie výbušnín na dopravnom prostriedku
(1)
Výbušniny prepravované na dopravnom prostriedku musia byť zabezpečené proti posunutiu, vzájomnému narážaniu, prevrhnutiu a vypadnutiu z dopravného prostriedku.
(2)
Obaly s výbušninami možno na dopravný prostriedok uložiť len do výšky jeho bočníc.
(3)
Na dopravnom prostriedku sa nesmú spolu s výbušninami prepravovať žiadne predmety okrem prázdnych obalov od výbušnín a prostriedkov potrebných na manipuláciu s prepravovanými výbušninami, ktoré neohrozujú bezpečnosť výbušnín.
(4)
Ak sa prepravujú trhaviny a rozbušky spolu, musia byť uložené v samostatných obaloch; na dopravnom prostriedku sa musia umiestniť tak, aby výbuch rozbušiek nespôsobil výbuch trhavín.
§ 4
Podmienky prepravy výbušnín
(1)
Organizácia v prepravnom poriadku4) určí najmä
a)
dopravné cesty na prepravu výbušnín,
b)
dopravné prostriedky, ktorými sa budú výbušniny prepravovať, a ich prehliadky,
c)
najmenšiu vzdialenosť medzi dopravnými prostriedkami,
d)
najvyššiu dovolenú hmotnosť nákladu výbušnín,
e)
použitý druh obalov výbušnín a spôsob ich uloženia na dopravnom prostriedku,
f)
najvyššiu povolenú rýchlosť pri preprave výbušnín,
g)
spôsob a miesto nakladania, vykladania a prenášania výbušnín,
h)
zodpovedných pracovníkov za bezpečnú prepravu výbušnín,
i)
spôsob ochrany pri manipulácii a preprave výbušnín.
(2)
Dopravné cesty v podzemí, po ktorých sa prepravujú výbušniny, nesmú byť súčasne sprístupnené inej preprave ani osobám nezúčastneným na preprave výbušnín; pritom sa musia vykonať také opatrenia, aby sa na križujúcich sa cestách neohrozili osoby ani prevádzka.
(3)
Preprava výbušnín sa musí vopred oznámiť vodičovi dopravného prostriedku alebo obsluhe strojového zariadenia. Za technické vybavenie a predpísané označenie dopravného prostriedku a strojového zariadenia zodpovedá vodič alebo obsluha strojového zariadenia, ktorí musia byť preukázateľne oboznámení s prepravným poriadkom.
(4)
Dopravný prostriedok s nákladom výbušnín nesmie zostať bez dozoru a musí sa označiť predpísanými značkami a na jazdu v podzemí modrým svetlom.
(5)
Nakladať a skladať výbušniny možno len pri dostatočnej viditeľnosti; pritom treba zabrániť nežiaducemu pádu alebo nárazu výbušnín. Jedna osoba môže naraz ručne nakladať alebo skladať najviac 30 kg výbušnín.
(6)
V dopravnom prostriedku, na ktorom sa prepravujú výbušniny, môže byť okrem vodiča len sprievodca spôsobilý na zaobchádzanie s výbušninami.5) Pred nakladaním výbušnín sprievodca skontroluje spôsobilosť dopravného prostriedku na prepravu výbušnín a počas nakladania dbá na správne uloženie a zaistenie nákladu; pri nakladaní výbušnín do železničných vagónov skontroluje správnosť uzatvorenia a zaplombovania vagónov. Sprievodca zaisťuje bezpečnosť prepravovaného nákladu výbušnín po celý čas prepravy.
§ 5
Preprava osobitne nebezpečných výbušnín
(1)
Čierny prach možno prepravovať len v expedičných obaloch.
(2)
Náklad čierneho prachu musí byť zakrytý plachtou impregnovanou proti ohňu. Plachta musí byť pevne utiahnutá a na všetkých stranách musí presahovať bočnice dopravného prostriedku. Plachta a ložná plocha dopravného prostriedku musí byť vyhotovená z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpečný proti hromadeniu náboja statickej elektriny.
(3)
Pyrotechnické zlože sa podľa stupňa nebezpečenstva prepravujú za rovnakých podmienok ako čierny prach.
(4)
Traskaviny a traskavé zlože možno len prenášať v súlade s technologickým postupom a za podmienok uvedených v § 6 ods. 4.
(5)
Kvapalné estery kyseliny dusičnej (nitroglycerín, nitroglykol a pod.) možno medzi výrobnými objektmi organizácie prepravovať len potrubím alebo ručne tlačenými vozíkmi v množstve najviac 200 kg v gumových alebo v hliníkových nádobách, ktoré sú na podvozku vozíka riadne odpružené. Nádoby musia byť výrazne označené výstražnou oranžovou farbou.
(6)
Na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusičnej sa musia vyhradiť dopravné cesty označené tabuľami „Pozor, preprava nitroesterov!“. Tieto cesty nesmú byť počas prepravy súčasne sprístupnené inej preprave ani osobám nezúčastneným na preprave výbušnín.
Prenášanie výbušnín
§ 6
(1)
Výbušniny možno prenášať len v uzavretých obaloch (expedičných obaloch, schránkach, taškách a pod.). Výbušniny nemožno prenášať vo vreckách odevov ani pod odevom.
(2)
Strelmajster, pyrotechnik alebo odpaľovač ohňostrojov môže prenášať výbušniny, ktoré môže používať; pomocník môže prenášať výbušniny len pod ich dozorom. Pomocník môže prenášať najviac 25 kg trhavín naraz. Strelmajster alebo pyrotechnik môže súčasne prenášať 100 ks rozbušiek a najviac 10 kg trhavín, a to oddelene od rozbušiek.
(3)
Výbušniny citlivé na iskru sa smú prenášať len v uzavretých taškách alebo v nádobách vyhotovených z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpečný proti hromadeniu náboja statickej elektriny, a to najviac 15 kg jednou osobou.
(4)
Traskaviny, traskavé zlože a kvapalné estery kyseliny dusičnej možno prenášať len najkratšou bezpečnou cestou bez prerušenia z dôvodov nesúvisiacich s prenášaním; je dovolené niesť ich len v uzavretých nádobách uložených v mäkkých odpružených obaloch a len také množstvo, ktoré môže jedna osoba bezpečne niesť v jednej ruke, pričom druhá ruka musí byť voľná. Táto osoba sa musí odevom výrazne odlišovať od ostatných pracovníkov výstražným oranžovým sfarbením zjavne viditeľnej časti odevu.
(5)
Zážihové rozbušky možno prenášať len v plných originálnych obaloch alebo v drevených schránkach, v ktorých musia byť zaistené proti vzájomnému narážaniu.
Záverečné ustanovenia
§ 7
Od ustanovení tejto vyhlášky sa možno odchýliť na nevyhnutne potrebný čas pri záchrane ľudí alebo pri likvidácii prevádzkovej nehody (havárie), ak sa vykonajú nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Ján Ducký v. r.
1)
§ 21 ods.1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
2)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
3)
Napríklad zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 84/1992 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 248/1991 Zb., vyhlášky Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 281/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 130/1995 Z. z., úprava Slovenského banského úradu z 3. januára 1983 č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy (registrovaná v čiastke 7/1983 Zb.) v znení úpravy Slovenského banského úradu zo 7. júla 1986 č. 55/1986 (registrovanej v čiastke 20/1986 Zb.) a výnosu Slovenského banského úradu z 12. septembra 1990 č. 2681/1990 (oznámenie Slovenského banského úradu č. 399/1990 Zb.), vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.
4)
§ 26 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z.
5)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.