200/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1997 do 31.08.2000

200
ZÁKON
z 26. júna 1997
o Študentskom pôžičkovom fonde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Študentský pôžičkový fond (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Zapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Podrobnosti o činnosti a pôsobnosti fondu upraví štatút fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1)
Orgánmi fondu sú:
a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu,
c)
dozorná rada.
(2)
Funkcie člena rady fondu a člena dozornej rady sú nezlučiteľné. Členmi orgánov fondu môžu byť iba občania Slovenskej republiky.
§ 3
Rada fondu
(1)
Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Rada fondu vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Rada fondu má sedem členov, z ktorých
a)
štyroch vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
b)
troch vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Funkčné obdobie členov rady fondu je dvojročné a do funkcie môžu byť členovia zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(4)
Predsedu rady fondu vymenúva a odvoláva minister na návrh členov rady fondu.
(5)
Rada fondu zodpovedá za svoju činnosť dozornej rade.
(6)
Člena rady fondu odvolá minister alebo Študentská rada vysokých škôl aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
riadne nevykonáva svoju funkciu najmenej tri mesiace.
(7)
Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(8)
Členstvo a funkcie v rade fondu sú čestné.
§ 4
Pôsobnosť rady fondu
Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a)
rozhodovať o poskytnutí prostriedkov fondu na pôžičky do výšky prostriedkov schválených ministrom pre jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty,
b)
schvaľovať štatút fondu a rokovací poriadok rady fondu,
c)
schvaľovať rozpočet fondu,
d)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
e)
schvaľovať výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky,
f)
vymenovať a odvolať riaditeľa fondu a určovať jeho mzdu podľa osobitných predpisov.2)
§ 5
Riaditeľ fondu
(1)
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2)
Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.
(3)
Riaditeľ fondu zodpovedá za
a)
zostavenie návrhu rozpočtu fondu,
b)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
c)
riadne vedenie účtovníctva fondu,3)
d)
vypracúvanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
e)
vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
f)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,
g)
vypracúvanie návrhov štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a ich predloženie rade fondu na schválenie,
h)
uzatváranie zmlúv o pôžičke so žiadateľmi v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i)
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
j)
vymáhanie splátok pôžičky,
k)
plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.
(4)
Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu. Zamestnanci fondu nesmú byť členmi rady fondu a dozornej rady.
§ 6
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je orgánom fondu, ktorá kontroluje činnosť fondu a jeho hospodárenie.
(2)
Dozorná rada má troch členov, z ktorých
a)
dvoch vymenúva a odvoláva minister,
b)
jedného vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a do funkcie môžu byť členovia zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Za podmienok podľa § 3 ods. 6 možno člena dozornej rady odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
(4)
Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok.
(5)
Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.
(6)
Dozorná rada informuje o výsledku vykonaných kontrol ministra, Študentskú radu vysokých škôl a radu fondu najmenej dvakrát do roka.
§ 7
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky,4)
b)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
c)
dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
d)
úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
e)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
iné príjmy.
§ 8
Žiadateľ o pôžičku
(1)
Žiadateľom o pôžičku z prostriedkov fondu je študent prvého vysokoškolského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike v dennej forme, ktorý je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Ak žiadateľ spĺňa podmienku prvého vysokoškolského štúdia podľa odseku 1 na viacerých fakultách vysokých škôl alebo na viacerých vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, možno mu poskytnúť pôžičku len na jednej fakulte vysokej školy alebo len na jednej vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty.
Použitie prostriedkov fondu
§ 9
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl,
b)
správu fondu.
(2)
Finančné prostriedky z pôžičky sú určené na úhradu časti nákladov na vysokoškolské štúdium žiadateľa, a to najmä na ubytovanie, stravovanie, cestovné, študijnú literatúru a študijné pobyty.
(3)
Na poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(4)
Prostriedky použité na správu fondu vrátane miezd zamestnancom fondu nesmú prekročiť dve percentá zo schváleného rozpočtu fondu na príslušný kalendárny rok. Členom rady fondu a dozornej rady v súvislosti s výkonom funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom fondu nesmú prekročiť 40 % z prostriedkov určených na správu fondu podľa odseku 4.
§ 10
(1)
Rada fondu navrhuje výšku prostriedkov na pôžičky pre jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty, a predkladá ich ministrovi na schválenie.
(2)
Na základe výsledkov hospodárenia fondu môže rada fondu predložiť ministrovi na schválenie návrh na zvýšenie prostriedkov na ďalšie pôžičky pre jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty. O schválení zvýšenia prostriedkov na pôžičky informuje rada fondu jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty, a určí termín na predkladanie žiadostí o pôžičky.
(3)
Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v banke.
§ 11
Podmienky na priznanie pôžičky
(1)
Pôžičku možno priznať žiadateľovi, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok:
a)
dosahuje počas vysokoškolského štúdia výborný prospech,
b)
je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,6)
c)
je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím7) alebo
d)
je poberateľom sociálneho štipendia.8)
(2)
Za výborný prospech sa považujú výsledky do priemeru známok 1,5, ktoré žiadateľ dosiahol v predchádzajúcom ročníku štúdia.
(3)
Rada fondu môže pôžičku priznať aj ostatným žiadateľom, ak boli uspokojené žiadosti všetkých žiadateľov, ktorí spĺňajú niektorú podmienku podľa odseku 1 písm. b) až d).
§ 12
Postup pri poskytovaní pôžičiek
(1)
Žiadateľ o pôžičku požiada písomne do 10. októbra kalendárneho roku o zaradenie do zoznamu o pôžičku na fakulte vysokej školy alebo na vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, na ktorej je študentom. Rovnako postupuje aj žiadateľ, s ktorým už bola uzavretá zmluva o pôžičke v predchádzajúcom školskom roku. K žiadosti sa prikladá
a)
doklad o návšteve fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty,
b)
doklad o prospechu žiadateľa za predchádzajúci školský rok potvrdený študijným oddelením dekanátu príslušnej fakulty alebo vysokej školy, ak sa nečlení na fakulty,
c)
rozhodnutie, prípadne posudok príslušného orgánu osvedčujúci skutočnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) a c),
d)
potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia na fakulte, ktorej je študentom.
(2)
Fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku. Súčasťou tohto zoznamu sú žiadosti žiadateľov aj s priloženými dokladmi podľa odseku 1 písm. a) až d).
(3)
Abecedný zoznam žiadateľov podľa odseku 2 zasiela fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, spolu so žiadosťami a dokladmi podľa odseku 1 písm. a) až d) fondu do 20. októbra kalendárneho roku.
(4)
Fond skontroluje, či predložené zoznamy žiadateľov s priloženými dokladmi z jednotlivých fakúlt alebo vysokých škôl, ktoré sa nečlenia na fakulty, sú v súlade so zákonom.
(5)
Ak žiadosti s priloženými dokladmi nemajú potrebné náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až d), fond bezodkladne vyzve jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty, na ich doplnenie.
(6)
Ak rada fondu schváli žiadosti, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť žiadateľom na účel uzavretia zmluvy o pôžičke najneskôr do 20. novembra kalendárneho roku a súčasne o tom informuje fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty.
(7)
Žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra kalendárneho roku, inak sa zo zoznamu vyradí.
(8)
Činnosť spojenú s poskytovaním pôžičiek a ich splácaním zabezpečuje fond.
§ 13
Zmluva o pôžičke
(1)
Zmluva o pôžičke obsahuje
a)
údaje o zmluvných stranách (veriteľ a dlžník),
b)
výšku poskytovanej pôžičky,
c)
úrokovú sadzbu,
d)
podmienky čerpania pôžičky,
e)
výšku splátok a termíny ich splatnosti,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok a nesplnenie povinností určených týmto zákonom,
g)
zabezpečenie návratnosti.
(2)
Pôžička sa poskytuje na obdobie od 1. septembra príslušného kalendárneho roku do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku.
(3)
Najvyššia poskytnutá pôžička na obdobie jedného školského roku môže byť 20 000 Sk, pričom počas celého vysokoškolského štúdia nesmie prevýšiť sumu 120 000 Sk.
(4)
Pôžička sa spláca s úrokovou sadzbou vo výške troch percent ročne počas splácania.
(5)
Pôžička sa vypláca mesačne vo výške jednej desatiny ročného limitu pôžičky podľa odseku 3; v prípade nečerpania pôžičky môžno vyplatiť nečerpanú sumu najviac za štyri mesiace.
(6)
Dlžník je povinný oznámiť fondu prerušenie štúdia, vylúčenie zo štúdia alebo prestup na inú fakultu alebo inú vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty, a to do piatich dní odo dňa, keď nastala niektorá zo skutočností. O tom, že nastala niektorá z uvedených skutočností, informuje fond bezodkladne aj fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty. V tomto prípade fond ihneď zastaví čerpanie pôžičky.
§ 14
Splatnosť pôžičky
(1)
Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke. Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas štúdia.
(2)
Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas po skončení obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia,9) ak dlžník v nasledujúcom školskom roku pokračuje v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, čas výkonu základnej alebo náhradnej služby, materská dovolenka a čas ďalšej materskej dovolenky.10)
(3)
Dlžník je povinný uhrádzať splátky pôžičky vo výške a termínoch ich splatnosti podľa zmluvy o pôžičke [§ 13 ods. 1 písm. e)].
(4)
Ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok, je fond oprávnený žiadať zaplatenie pôžičky pred lehotou splatnosti. Nezaplatená časť pôžičky sa bude úročiť od začiatku omeškania úrokovou sadzbou zvýšenou o jedno percento nad úrokovú sadzbu podľa § 13 ods. 4.
(5)
Ak nastane niektorý prípad uvedený v odseku 2 alebo ak dlžník predčasne skončí štúdium, je dlžník povinný uzavrieť s fondom dohodu o splátkach v dvojmesačnej lehote, ktorá začne plynúť odo dňa, keď nastala niektorá z uvedených skutočností.
(6)
V prípade, že dlžník neuzavrie dohodu o splátkach podľa odseku 5 alebo je v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok podľa dohody o splátkach, stane sa celá pôžička alebo jej časť splatnou. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa bude úročiť úrokovou sadzbou zvýšenou o jedno percento nad úrokovú sadzbu podľa § 13 ods. 4.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Prostriedky osobitného mimorozpočtového účtu ministerstva určené na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl podľa doterajších predpisov sa považujú za prostriedky poskytnuté z fondu podľa tohto zákona.
(2)
Zostatok prostriedkov osobitného mimorozpočtového účtu ministerstva určených na poskytovanie pôžičiek študentom podľa doterajších predpisov je zdrojom fondu podľa tohto zákona.
(3)
Pôžičky poskytnuté študentom vysokých škôl do účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov sa považujú za pôžičky poskytnuté podľa tohto zákona.
(4)
Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretých zmlúv o pôžičke do účinnosti tohto zákona medzi Slovenskou sporiteľňou, a. s., a žiadateľom podľa doterajších predpisov prechádzajú na fond.
(5)
Fond je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladiť zmluvy o pôžičke uzavreté podľa doterajších predpisov s týmto zákonom.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. novembra 1995 č. 5949/1995–162–ÚP o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek (oznámenie č. 253/1995 Z. z.).
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
4)
§ 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
6)
§ 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.
7)
§ 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
8)
§ 6 a 7 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z.
9)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.