Predpis bol zrušený predpisom 396/2012 Z. z.

200/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012 do 31.12.2012

200
ZÁKON
z 26. júna 1997
o Študentskom pôžičkovom fonde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Študentský pôžičkový fond (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Zapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Podrobnosti o činnosti a pôsobnosti fondu upraví štatút fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1)
Orgánmi fondu sú:
a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu,
c)
dozorná rada.
(2)
Funkcie člena rady fondu a člena dozornej rady sú nezlučiteľné. Členmi orgánov fondu môžu byť iba občania Slovenskej republiky.
§ 3
Rada fondu
(1)
Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Rada fondu vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Rada fondu má sedem členov, z ktorých
a)
štyroch vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
b)
troch vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Funkčné obdobie členov rady fondu je dvojročné a do funkcie môžu byť členovia zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(4)
Predsedu rady fondu vymenúva a odvoláva minister na návrh členov rady fondu.
(5)
Rada fondu zodpovedá za svoju činnosť dozornej rade.
(6)
Člena rady fondu odvolá minister alebo Študentská rada vysokých škôl aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady podľa štatútu fondu.
(7)
Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(8)
Členstvo a funkcie v rade fondu sú čestné.
§ 4
Pôsobnosť rady fondu
Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a)
rozhodovať po dohode s ministrom školstva o poskytnutí prostriedkov fondu na pôžičky pre študentov na vysokých školách, prípadne aj pre študentov, ktorí študujú na vysokých školách v Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka1) (§ 8 ods. 1).
b)
schvaľovať štatút fondu a rokovací poriadok rady fondu,
c)
schvaľovať rozpočet fondu,
d)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
e)
schvaľovať výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky, ministrovi a Študentskej rade vysokých škôl,
f)
vymenovať a odvolať riaditeľa fondu a určovať jeho mzdu podľa osobitných predpisov.2)
§ 5
Riaditeľ fondu
(1)
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2)
Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.
(3)
Riaditeľ fondu zodpovedá za
a)
zostavenie návrhu rozpočtu fondu,
b)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
c)
riadne vedenie účtovníctva fondu,3)
d)
vypracúvanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
e)
vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
f)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,
g)
vypracúvanie návrhov štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a ich predloženie rade fondu na schválenie,
h)
uzatváranie zmlúv o pôžičke so žiadateľmi v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i)
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
j)
vymáhanie splátok pôžičky,
k)
plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.
(4)
Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu. Zamestnanci fondu nesmú byť členmi rady fondu a dozornej rady.
§ 6
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je orgánom fondu, ktorá kontroluje činnosť fondu a jeho hospodárenie.
(2)
Dozorná rada má troch členov, z ktorých
a)
dvoch vymenúva a odvoláva minister,
b)
jedného vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a do funkcie môžu byť členovia zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Za podmienok podľa § 3 ods. 6 možno člena dozornej rady odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
(4)
Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok.
(5)
Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.
(6)
Dozorná rada informuje o výsledku vykonaných kontrol ministra, Študentskú radu vysokých škôl a radu fondu najmenej dvakrát do roka.
(7)
Členstvo v dozornej rade je čestné.
§ 7
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky,4)
b)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
c)
dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
d)
úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
e)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
poplatky a náhrady podľa obchodných podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke (§ 13 ods. 1),
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu,4a)
i)
iné príjmy.
§ 8
Žiadateľ o pôžičku
(1)
O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent vysokej školy4b) v dennej aj v externej forme štúdia alebo občan, ktorého štúdium v zahraničí je podľa rozhodnutia4c) Ministerstva školstva Slovenskej republiky svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo musí byť v postavení zahraničného Slováka.1) Pôžička z prostriedkov fondu sa neposkytne žiadateľovi, ktorý je študentom doktorandského študijného programu alebo rovnocenného štúdia v zahraničí, alebo ak nejde o prvé štúdium žiadateľa v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(2)
Ak žiadateľ spĺňa podmienku prvého vysokoškolského štúdia podľa odseku 1 na viacerých fakultách vysokých škôl alebo na viacerých vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, možno mu poskytnúť pôžičku len na jednej fakulte vysokej školy alebo len na jednej vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty.
Použitie prostriedkov fondu
§ 9
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl,
b)
správu fondu.
(2)
Finančné prostriedky z pôžičky sú určené na úhradu časti nákladov na vysokoškolské štúdium žiadateľa. Výplata pôžičky sa poukazuje na účet žiadateľa vedený v banke.
(3)
Na poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(4)
Prostriedky použité na správu fondu vrátane miezd zamestnancom fondu po odpočítaní dane z príjmu nesmú prekročiť 6 % zo schváleného rozpočtu fondu na príslušný kalendárny rok. Uvedené percento sa upravuje o medziročný prírastok v závislosti od ročnej miery inflácie. Členovi rady fondu a členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom ich funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom fondu nesmú prekročiť 35 % z prostriedkov určených na správu fondu podľa odseku 4.
§ 10
(1)
Rada fondu schvaľuje po dohode s ministrom školstva výšku prostriedkov na pôžičky pre jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty [§ 4 písm. a)], a časť finančných zdrojov pre žiadateľov, ktorí študujú v zahraničí. Osobitne sa schvaľujú prostriedky pre žiadateľov v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia.
(2)
Na základe výsledkov hospodárenia fondu môže rada fondu vyčleniť časť zdrojov na poskytnutie pôžičky žiadateľom na ich žiadosť aj počas školského roka. Podmienky poskytnutia tejto pôžičky určuje štatút fondu.
(3)
Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v banke a Štátnej pokladnici.
§ 11
Podmienky na priznanie pôžičky
(1)
Pôžičku možno priznať žiadateľovi, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok:
a)
dosahuje počas vysokoškolského štúdia výborný prospech,
b)
je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,6)
c)
je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím7) alebo
d)
je poberateľom sociálneho štipendia,8)
e)
priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania žiadosti o pôžičku je nižší ako minimálna mzda.8a)
(2)
Za výborný prospech sa považujú výsledky do priemeru známok 1,5, ktoré žiadateľ dosiahol v predchádzajúcom ročníku štúdia za podmienky, že má vykonané všetky skúšky predpísané študijným a skúšobným poriadkom fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, do dňa podania žiadosti o pôžičku. U žiadateľov o pôžičku v prvom ročníku vysokej školy sa do priemeru známok započítavajú výsledky z maturitného vysvedčenia.
(3)
Žiadosť o pôžičku si nemôže podať študent, ak
a)
opakuje ročník, ak nejde o opakovanie ročníka z vážnych zdravotných dôvodov,
b)
prestúpil v ďalšom školskom roku do nižšieho ročníka fakulty alebo inej vysokej školy,
c)
v predchádzajúcom školskom roku prerušil štúdium okrem tých prípadov, ak sa študent zúčastnil na medzinárodnej výmennej stáži so súhlasom fakulty, vysokej školy alebo na pastoračnej činnosti bohoslovcov, ktorú mali pred vysviackou.
(4)
Žiadatelia, ktorí študujú v zahraničí, preukazujú potvrdenie o výsledku štúdia za predchádzajúci školský rok úradným prekladom dokladu o výsledku štúdia v predchádzajúcom ročníku štúdia v slovenskom jazyku. Doklady vydané v českom jazyku sa nemusia prekladať do štátneho jazyka.
(5)
Pri výpočte priemerného mesačného príjmu [§ 11 ods. 1 písm. e)] na jedného člena domácnosti8b) sa na účely tohto zákona vychádza z týchto príjmov za predchádzajúcich šesť mesiacov po odpočítaní vykonanom podľa osobitného predpisu:8c)
a)
príjmy zo závislej činnosti,
b)
príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
dôchodky poskytované podľa osobitných predpisov.8d)
(6)
Rada fondu môže pôžičku priznať aj ostatným žiadateľom, ak boli uspokojené žiadosti všetkých žiadateľov, ktorí spĺňajú niektorú podmienku podľa odseku 1 písm. b) až e).
§ 12
Postup pri poskytovaní pôžičiek
(1)
Žiadateľ študujúci v prvom roku štúdia podáva žiadosť o pôžičku po zápise, najneskôr do konca zimného semestra akademického roka. Ostatní žiadatelia študujúci na vysokých školách v Slovenskej republike podávajú žiadosť o pôžičku do 15. júna kalendárneho roka. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive vydanom fondom na fakulte vysokej školy, na ktorej sú zapísaní na štúdium, alebo na vysokej škole, ak nie sú zapísaní na štúdium na fakulte.
(2)
Žiadateľ, ktorý študuje v zahraničí, podáva žiadosť o pôžičku fondu v termínoch ako žiadatelia študujúci na vysokých školách v Slovenskej republike.
(3)
Fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, potvrdzuje na žiadosti, že žiadateľ je študent, prospech žiadateľa za predchádzajúci rok a poberanie sociálneho štipendia.
(4)
Žiadateľ predkladá overenú fotokópiu rozhodnutia, prípadne posudok príslušného orgánu osvedčujúci skutočnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), c) a e), potvrdenie zamestnávateľa alebo daňového úradu o hrubých príjmoch členov domácnosti, prípadne nahradzujúci doklad (overená fotokópia výmeru starobného, výmeru invalidného, výmeru čiastočne invalidného dôchodku, Sociálnej poisťovne a pod.) a potvrdenie o počte členov domácnosti žiadateľa.
(5)
Fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, v Slovenskej republike zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku. Súčasťou tohto zoznamu sú žiadosti žiadateľov aj s príslušnými dokladmi podľa odsekov 3 a 4; zasielajú sa do fondu do 31. júla kalendárneho roku. Žiadosti študujúcich v prvom roku štúdia sa zasielajú do fondu priebežne.
(6)
Fond zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú v zahraničí, s kompletnými materiálmi do 31. júla kalendárneho roku. Žiadosti študujúcich v prvom roku štúdia sa zasielajú do fondu priebežne.
(7)
Schválenie pôžičky riaditeľ fondu oznámi žiadateľovi do 30 dní od doručenia žiadosti na fond. Spolu s oznamom o schválení pôžičky žiadateľovi zašle zmluvu o pôžičke v dvoch výtlačkoch vrátane príloh. Súčasne o zaslaní zmluvy informuje príslušnú fakultu alebo vysokú školu.
(8)
Zmluvu o pôžičke žiadateľ uzavrie s fondom najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy žiadateľovi. Na žiadosť žiadateľa fond určí náhradný termín uzavretia zmluvy, a to najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 4. Neoddeliteľnou prílohou zmluvy o pôžičke je potvrdenie vysokej školy o štúdiu žiadateľa (§ 8 ods. 1) v danom akademickom roku.
(9)
Ručiteľom pôžičky musí byť občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý v čase ručenia má trvalý pracovný pomer alebo zabezpečený iný pravidelný zdroj príjmu.
(10)
Činnosť spojenú s poskytovaním pôžičiek a ich splácaním zabezpečuje fond.
§ 13
Zmluva o pôžičke
(1)
Zmluva o pôžičke obsahuje
a)
údaje o zmluvných stranách (veriteľ a dlžník),
b)
výšku poskytovanej pôžičky,
c)
úrokovú sadzbu,
d)
podmienky čerpania pôžičky,
e)
výšku splátok a termíny ich splatnosti,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok a nesplnenie povinností určených týmto zákonom,
g)
zabezpečenie návratnosti.
(2)
Pôžička sa poskytuje na obdobie od 1. septembra príslušného kalendárneho roku do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku.
(3)
Najvyššia poskytnutá pôžička na obdobie jedného akademického roka môže byť 1 328,00 eur. Pôžička sa poskytuje najviac počas šiestich akademických rokov. Spôsob určenia výšky pôžičky pre jednotlivé skupiny žiadateľov určí štatút fondu.
(4)
Pôžička sa spláca s úrokovou sadzbou vo výške troch percent ročne počas splácania.
(5)
Pôžička sa poskytuje v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 50 % pôžičky fond vyplatí v lehote do 14 dní po doručení uzavretej zmluvy na fond. Druhú polovicu pôžičky fond vyplatí v mesiaci február nasledujúceho kalendárneho roka. Ak je pôžička schválená v priebehu akademického roka, výška pôžičky na príslušný akademický rok podľa odseku 3 sa znižuje o jednu desatinu za každý uplynulý mesiac od začiatku akademického roka. Ak je uzavretá zmluva o pôžičke doručená na fond v mesiacoch január až jún v danom akademickom roku, fond vyplatí pôžičku jednorazovo.
(6)
Dlžník je povinný oznámiť fondu skončenie štúdia, prerušenie štúdia, vylúčenie zo štúdia, zanechanie štúdia alebo zmenu dennej formy štúdia na inú formu štúdia, a to do štrnástich dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností. O tom, že nastala niektorá z uvedených skutočností, informuje fond bezodkladne aj fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty. V takom prípade fond pozastaví čerpanie pôžičky a uzavrie s dlžníkom dohodu o splátkach s odkladom splátok o dva mesiace u študentov, ktorí skončia štúdium štátnou skúškou, a o mesiac v ostatných prípadoch. Ak študent prestúpi počas prvého vysokoškolského štúdia na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty, oznámi túto skutočnosť fondu do štrnástich dní odo dňa povoleného prestupu. Oznam zasiela i fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, z ktorej študent prestupuje. Ak študent bude pokračovať v dennej forme štúdia, preukáže to fondu potvrdením novej fakulty o pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu a fond poukazuje výplatu pôžičky podľa zmluvy.
§ 14
Splatnosť pôžičky
(1)
Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke. Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas štúdia.
(2)
Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas po skončení bakalárskeho štúdia,9) ak dlžník v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v ďalšom magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu,9a) výkon pastoračnej činnosti študentov bohosloveckých fakúlt do ich vysviacky, čas výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby, čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia, čas ďalšej materskej dovolenky,10) ak dlžník v tom čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia.
(3)
Dlžník je povinný uhrádzať splátky pôžičky vo výške a termínoch ich splatnosti podľa zmluvy o pôžičke [§ 13 ods. 1 písm. e)].
(4)
V prípade, že dlžník neuzavrie dohodu o splátkach podľa § 13 ods. 6 alebo je v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok podľa dohody o splátkach, stane sa celá pôžička alebo jej časť splatnou. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa bude úročiť od začiatku omeškania úrokovou sadzbou zvýšenou o jedno percento nad úrokovú sadzbu podľa § 13 ods. 4.
(5)
V mimoriadnych prípadoch, najmä ak sa dlžník nedostal do hmotnej núdze z vlastnej viny a je odkázaný na sociálnu pomoc,11) môže rada fondu rozhodnúť o odpustení časti pôžičky.
§ 14a
Na splácanie pôžičiek poskytnutých na základe zmlúv o pôžičke uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje skrátenie lehoty splatnosti pôžičky na desať rokov podľa tohto zákona.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Prostriedky osobitného mimorozpočtového účtu ministerstva určené na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl podľa doterajších predpisov sa považujú za prostriedky poskytnuté z fondu podľa tohto zákona.
(2)
Zostatok prostriedkov osobitného mimorozpočtového účtu ministerstva určených na poskytovanie pôžičiek študentom podľa doterajších predpisov je zdrojom fondu podľa tohto zákona.
(3)
Pôžičky poskytnuté študentom vysokých škôl do účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov sa považujú za pôžičky poskytnuté podľa tohto zákona.
(4)
Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretých zmlúv o pôžičke do účinnosti tohto zákona medzi Slovenskou sporiteľňou, a. s., a žiadateľom podľa doterajších predpisov prechádzajú na fond.
(5)
Fond je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladiť zmluvy o pôžičke uzavreté podľa doterajších predpisov s týmto zákonom.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. novembra 1995 č. 5949/1995–162–ÚP o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek (oznámenie č. 253/1995 Z. z.).
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 ods. 1 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
4)
§ 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 69 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4c)
§ 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
5)
§ 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
6)
§ 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.
7)
§ 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
8)
§ 6 a 7 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z.
8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 4 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
8d)
Napríklad zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
9)
§ 52 a 109 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
9a)
§ 53 a 109 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
11)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.