212/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
ZÁKON
z 3. júla 1997
o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosť vydavateľa periodických publikácií, vydavateľa neperiodických publikácií a výrobcu rozmnoženín audiovizuálnych diel odovzdať výtlačok periodickej publikácie, neperiodickej publikácie a rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela1) určeným právnickým osobám podľa príloh č. 1 a 2.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Periodická publikácia je periodická tlač alebo iné periodikum vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom, s označením periodicity a v úprave príznačnej pre tento druh tlačoviny.2)
(2)
Periodická publikácia nie je tlačovina určená na úradné, služobné a prevádzkové potreby štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb.
(3)
Neperiodická publikácia je účelová tlačovina, rozmnoženina literárneho, fotografického, vedeckého alebo umeleckého diela3) vydaná spravidla jednorazovo, a to aj po častiach, nezávisle od formy a spôsobu spracovania, vydania alebo výroby.
(4)
Neperiodická publikácia nie je
a)
trojrozmerné kartografické dielo, základné štátne mapové a tematické štátne mapové dielo podľa osobitného predpisu,4)
b)
trojrozmerná rozmnoženina výtvarného diela,
c)
rozmnoženina určená na použitie v spoločenskom alebo rodinnom živote, najmä pozvánka a oznámenie,
d)
bankovka, minca, známka, kolok, žreb, cenný papier, vkladový list, platobná karta a iné ceniny, telefónna karta,
e)
voličský preukaz, zoznam voličov, hlasovací lístok a zápisnice o výsledkoch volieb a o výsledkoch referenda,
f)
rozmnoženina literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela,3) ktorá má menej ako 50 výtlačkov.
(5)
Povinný výtlačok periodickej publikácie a neperiodickej publikácie je časť nákladu periodickej publikácie a neperiodickej publikácie, ktorý je vydavateľ povinný odovzdať určeným právnickým osobám.
(6)
Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela5) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca6) povinný odovzdať určeným právnickým osobám podľa prílohy č. 2.
(7)
Vydavateľ periodickej publikácie, vydavateľ neperiodickej publikácie a výrobca slovenského audiovizuálneho diela je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov7) a uhradila náklady na ich vydanie alebo výrobu.
(8)
Vydávanie periodických publikácií, neperiodických publikácií a výroba rozmnoženín audiovizuálnych diel v iných jazykoch ako v štátnom jazyku8) nie sú obmedzené pri dodržaní ustanovení tohto zákona a ustanovení osobitných predpisov.9)
§ 3
Povinnosť vydavateľa periodickej publikácie
Vydavateľ periodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať v deň začatia rozširovania
a)
pri náklade nad 500 výtlačkov povinný výtlačok podľa prílohy č. 1,
b)
pri náklade do 500 výtlačkov po dvoch povinných výtlačkoch Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici v Matici slovenskej a jeden výtlačok Centru vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a registrujúcemu orgánu,10)
c)
povinný výtlačok aj v elektronickej forme po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici v Matici slovenskej; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
§ 4
Povinnosť vydavateľa neperiodickej publikácie
Vydavateľ neperiodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do 10 dní od začatia rozširovania
a)
pri náklade nad 500 výtlačkov povinný výtlačok podľa prílohy č. 2 z každého vydania alebo z vydania časti,
b)
pri náklade do 500 výtlačkov po dvoch povinných výtlačkoch z každého vydania alebo z vydania časti Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici v Matici slovenskej a jeden výtlačok Centru vedecko-technických informácií Slovenskej republiky,
c)
povinný výtlačok v elektronickej forme po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici v Matici slovenskej; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
§ 5
Povinnosť výrobcu audiovizuálneho diela
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do desiatich dní od jeho vyhotovenia po jednej rozmnoženine podľa prílohy č. 2.
§ 6
Povinnosť registrujúceho orgánu periodickej publikácie
Registrujúci orgán periodickej publikácie odovzdá po jednom výtlačku do troch rokov od jeho získania príslušnému archívu11) podľa prílohy č. 3.
§ 7
Používanie povinných výtlačkov
(1)
Knižnice sú povinné zapožičať vo svojich priestoroch bezplatne každému získané povinné výtlačky alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel.
(2)
Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej môžu zapožičať jeden povinný výtlačok alebo rozmnoženinu audiovizuálneho diela bezplatne na základe písomnej žiadosti aj mimo knižnice, ak ide o potreby nevyhnutné na zabezpečenie odbornej činnosti pri dodržaní povinností ustanovených osobitnými predpismi.12)
§ 8
Medzinárodné štandardné číslovanie
Vydavateľ v súčinnosti s národnými agentúrami pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN), pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) a pre medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín (ISMN) v Univerzitnej knižnici v Bratislave označí neperiodickú publikáciu číslom (ISBN), periodickú publikáciu číslom (ISSN) a hudobninu číslom (ISMN). Súčasne môže požiadať Univerzitnú knižnicu v Bratislave o pridelenie čiarového kódu (EAN) na uvedené medzinárodné označenia.
§ 9
Oprávnenie vydavateľa a výrobcu
(1)
Vydavateľ neperiodickej publikácie a výrobca audiovizuálneho diela je oprávnený z každého vydania neperiodickej publikácie alebo audiovizuálneho diela vydať alebo vyrobiť najviac 160 výtlačkov alebo rozmnoženín nad skutočný náklad, ktoré sa použijú na splnenie povinnosti podľa § 4 a 5 (ďalej len „povinnosť“) vyplývajúcej zo zmluvných vzťahov vydavateľa, výrobcu a na hodnotiace, propagačné, archivačné a dokumentačné účely.
(2)
Výtlačky neperiodickej publikácie a rozmnoženiny audiovizuálneho diela podľa odseku 1 sú nepredajné a vydavateľ a výrobca je povinný viesť evidenciu o spôsobe ich použitia.
§ 10
Dohľad
Dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona vykonáva v oblasti
a)
periodických publikácií registrujúci orgán,10)
b)
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel okresný úrad v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave ako orgánom prideľujúcim čísla ISBN a ISMN.
§ 11
Pokuty
(1)
Za porušenie povinností ustanovených v § 3 až 5 môže okresný úrad, v ktorého územnom obvode má vydavateľ alebo výrobca sídlo alebo trvalý pobyt, uložiť mu pokutu do výšky 75 000 Sk.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť najneskôr do jedného roka od vydania výtlačku alebo od výroby rozmnoženiny audiovizuálneho diela.
(3)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13)
(4)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.14)
Záverečné ustanovenia
§ 12
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/1996 Z. z.
§ 13
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Druh Určená Počet
právnická povinných
osoba výtlačkov
Celoštátna tlač, Univerzitná knižnica v Bratislave 2
zbierky zákonov, Slovenská národná knižnica &nbsp
úradné vestníky v Matici slovenskej 2
&nbsp Parlamentná knižnica 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Krajská štátna knižnica v Košiciach 1
Krajská štátna knižnica v Nitre 1
Krajská vedecká knižnica v Prešove 1
Krajská štátna knižnica v Trenčíne 1
Krajská štátna knižnica v Trnave 1
Krajská štátna knižnica vo Zvolene 1
Krajská štátna knižnica v Žiline 1
Národné centrum mediálnej komunikácie 1
registrujúci orgán 1
Regionálna tlač Univerzitná knižnica v Bratislave 2
z celej Slovenskej Slovenská národná knižnica &nbsp
republiky v Matici slovenskej 2
&nbsp Parlamentná knižnica 1
Národné centrum mediálnej komunikácie 1
registrujúci orgán 1
Regionálna tlač príslušná krajská štátna knižnica 1
z príslušného kraja registrujúci orgán 1
Regionálna tlač okresné (regionálne) knižnice 1
z príslušného okresu registrujúci orgán 1

Príloha č. 2
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A NOSIČOV AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL
Druh Určená Počet
právnická povinných
osoba výtlačkov
&nbsp a nosičov
Tlačoviny, ako napr. Univerzitná knižnica v Bratislave 2
knihy, hudobniny, Slovenská národná knižnica &nbsp
kartografické diela, v Matici slovenskej 2
grafika, špeciálne tlače, Parlamentná knižnica 1
firemná literatúra, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
normatívne dokumenty, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
vedecké a vysokoškolské Krajská štátna knižnica v Košiciach 1
kvalifikačné práce vydané Krajská štátna knižnica v Nitre 1
tlačou, cestovné a výskumné Krajská vedecká knižnica v Prešove 1
správy vydané tlačou Krajská štátna knižnica v Trenčíne 1
&nbsp Krajská štátna knižnica v Trnave 1
Krajská štátna knižnica vo Zvolene 1
Krajská štátna knižnica v Žiline 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel, Univerzitná knižnica v Bratislave 1
multimediálnych diel Slovenská národná knižnica &nbsp
(najmä audiokazety, v Matici slovenskej 1
videokazety, CD-ROM) Národné centrum pre audiovizuálne umenie 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica &nbsp
&nbsp v Matici slovenskej 1
Ústredná knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, &nbsp
Levoča 1

Príloha č. 3
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ ODOVZDÁVANÉ ARCHÍVOM
Druh Registrujúci Archív
orgán
Ústredná tlač, Ministerstvo Slovenský národný archív
zbierky zákonov, kultúry SR
úradné vestníky
Regionálna tlač Ministerstvo Archív mesta Bratislavy
kultúry SR (tlač z Bratislavského kraja)
Štátny oblastný archív
v Bratislave
(tlač z Trnavského
a Trenčianskeho kraja)
Štátny oblastný archív
v Nitre
(tlač z Nitrianskeho kraja)
Štátny oblastný archív
v Žiline
(tlač zo Žilinského kraja)
Štátny oblastný archív
v Banskej Bystrici
(tlač z Banskobystrického kraja)
Štátny oblastný archív
v Prešove
(tlač z Prešovského kraja)
Štátny oblastný archív
v Košiciach
(tlač z Košického kraja)
Regionálna tlač okresný úrad okresný archív
z okresu

1)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.1/1996 Z. z. o audiovízii.
2)
§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
5)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.1/1996 Z. z.
6)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.1/1996 Z. z.
7)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z.Zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
9)
Zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 5 ods. 2 zákona č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 o archívnictve v znení neskorších predpisov.
12)
§ 15 písm. j) zákona č. 35/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.