213/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1997 do 28.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
ZÁKON
z 2. júla 1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“).
Nezisková organizácia a všeobecne prospešné služby
§ 2
(1)
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Nezisková organizácia môže samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonávať aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku za predpokladu, že touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie svojho majetku a zisk z tejto činnosti v celom rozsahu použije na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2)
Na účely tohto zákona sú všeobecne prospešnými službami tie služby, ktoré sa poskytujú za vopred určených podmienok a sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti.
(3)
Všeobecne prospešnými službami sú len
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
humanitná starostlivosť,
c)
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež,
e)
tvorba a ochrana životného prostredia,
f)
poskytovanie sociálnych služieb.1)
§ 3
Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.2)
§ 4
Názov neziskovej organizácie
Názvom neziskovej organizácie sa rozumie názov, pod ktorým je nezisková organizácia zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „register“). Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia“, stačí však skratka „n. o.“.
DRUHÝ ODDIEL
ZALOŽENIE A VZNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
§ 5
Založenie neziskovej organizácie
(1)
Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zakladateľ“), ak to nevylučuje osobitný zákon.3)
(2)
Ak je zakladateľom jedna osoba, zakladá sa nezisková organizácia zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je zakladateľov viac, zakladá sa nezisková organizácia zakladateľskou zmluvou; pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne overená. Zakladateľská listina musí mať rovnaké obsahové náležitosti ako zakladateľská zmluva.
(3)
Zakladateľskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladateľskej zmluve.
Zakladateľská zmluva
§ 6
(1)
Zakladateľská zmluva obsahuje
a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
čas, na aký sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas,
c)
účel založenia a druh všeobecne prospešných služieb,
c)
druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
d)
podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb,
e)
meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľov,
f)
peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov.
(2)
Súčasťou zakladateľskej zmluvy je štatút neziskovej organizácie.
§ 7
Zakladateľská zmluva môže ustanoviť, že
a)
určitý počet členov správnej rady, prípadne dozornej rady je volený na návrh vopred určeného okruhu fyzických osôb alebo na návrh určitej právnickej osoby, orgánu územnej samosprávy alebo orgánu štátnej správy,
b)
určitý majetok vložený pri založení nie je možné scudziť,
c)
určitý okruh poskytovaných všeobecne prospešných služieb nie je možné v priebehu ustanoveného času alebo za ustanovených podmienok meniť.
§ 8
Štatút
(1)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
účel založenia a druhy všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje,
c)
orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
d)
počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady a dozornej rady (revízora),
e)
čas uschovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie,
f)
spôsob zverejnenia výročnej správy,
g)
spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.
(2)
Každý je oprávnený nahliadať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie sprístupniť štatút.
Vznik neziskovej organizácie
§ 9
(1)
Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie krajského úradu (ďalej len „registrový úrad“) o registrácii nadobudlo právoplatnosť.
(2)
Register vedie registrový úrad príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.
(3)
Ústredný register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „ústredný register“) vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 10
(1)
Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie.
(2)
Súčasťou návrhu na zápis je zakladateľská zmluva a štatút.
(3)
Ak nezisková organizácia má poskytovať služby upravené osobitnými predpismi,2) súčasťou návrhu na zápis je preukázanie splnenia podmienok ustanovených týmito predpismi.
§ 11
(1)
Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladateľská zmluva a štatút sú v súlade so zákonom.
(2)
Do registra sa zapisuje
a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
identifikačné číslo,
c)
čas, na aký sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas,
d)
účel založenia a druh všeobecne prospešných služieb,
e)
meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľov,
f)
peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov,
g)
meno, priezvisko a trvalý pobyt riaditeľa neziskovej organizácie.
(3)
Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.
(4)
Identifikačné číslo pridelí neziskovej organizácii registrový úrad.
(5)
Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu vydania tohto rozhodnutia.
(6)
Údaje zapísané do registra, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku;4) okrem toho tieto údaje zašle v rovnakej lehote ministerstvu na účely evidencie v ústrednom registri, ako aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
(7)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12
Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že
a)
nejde o neziskovú organizáciu podľa tohto zákona,
b)
nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 3,
c)
zakladateľská zmluva a štatút nie sú v súlade s týmto zákonom,
d)
zakladateľ nepreukáže splnenie skutočností ustanovených v § 10 ods. 3.
§ 13
(1)
Do vzniku neziskovej organizácie konajú vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej organizácie jej zakladatelia spoločne alebo ten z nich, ktorého na to písomne splnomocnili.
(2)
Zo záväzkov, ktoré prevzali zakladatelia alebo niektorý z nich za neziskovú organizáciu do dňa jej vzniku, sú zakladatelia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
(3)
Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na neziskovú organizáciu dňom jej vzniku, ak ich do troch mesiacov neodmietne.
TRETÍ ODDIEL
ZRUŠENIE A ZÁNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Zrušenie neziskovej organizácie
§ 14
Nezisková organizácia sa zrušuje
a)
uplynutím času, na aký bola založená,
b)
dosiahnutím účelu, na aký bola založená,
c)
dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
d)
rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
e)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
f)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
§ 15
(1)
Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak
a)
nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladateľskej zmluve alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov,
b)
nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi (§ 3).
(2)
Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak
a)
v uplynulých 24 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadanie správnej rady,
b)
do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány neziskovej organizácie,
c)
nezisková organizácia používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s týmto zákonom,
d)
nezisková organizácia porušuje ustanovenie § 30.
(3)
Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie neziskovej organizácie podľa odseku 2 môže určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre aký bolo zrušenie navrhnuté.
§ 16
Zlúčenie a splynutie
(1)
Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou alebo nadáciou.
(2)
Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.
(3)
Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu vzniknutú splynutím.
(4)
Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi riaditeľ novovzniknutej organizácie do siedmich dní registrovému úradu.
§ 17
Zánik a likvidácia
(1)
Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.
(3)
Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
(4)
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
(5)
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
(6)
Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností,6) ak tento zákon neustanovuje inak.
ŠTVRTÝ ODDIEL
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A ICH PRÁVOMOCI
§ 18
Orgány neziskovej organizácie
Orgány neziskovej organizácie sú
a)
správna rada,
b)
riaditeľ,
c)
dozorná rada (revízor),
d)
ďalšie orgány, ak to určí štatút.
Správna rada
§ 19
(1)
Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ, ak nie je ustanovené v tomto zákone inak.
(2)
Správna rada najmä
a)
schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
b)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),
c)
rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie (§ 14),
d)
podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
e)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,7)
f)
volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady (revízora),
g)
schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
h)
rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,
i)
rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
(3)
Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.
§ 20
(1)
Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ.
(2)
Na účely tohto zákona sa fyzická osoba považuje za bezúhonnú, ak nebola odsúdená za úmyselný trestný čin.
§ 21
(1)
Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu správnej rady.
(2)
Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
(3)
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady.
(4)
Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.8)
§ 22
Členstvo v správnej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odstúpením,
c)
odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20,
d)
smrťou.
Riaditeľ
§ 23
(1)
Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladateľskou zmluvou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2)
Rozhodnutie správnej rady alebo štatút, alebo zakladateľská zmluva môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(3)
Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
(4)
Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
§ 24
(1)
Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
(2)
Riaditeľa správna rada odvolá, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
b)
vykonáva činnosť uvedenú v § 27,
c)
o to sám požiada.
(3)
Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
a)
nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b)
koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladateľskou zmluvou alebo štatútom,
c)
to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady.
(4)
Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
Dozorná rada (revízor)
§ 25
(1)
Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.
(2)
Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom9) a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom.
(3)
Dozorná rada (revízor) najmä
a)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c)
upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
(4)
Dozorná rada (revízor) je oprávnená
a)
navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
b)
podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c)
navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d)
zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e)
upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy alebo štatútu.
§ 26
(1)
Dozorná rada má najmenej troch členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
(2)
Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada (§ 19).
(3)
Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady (revízorovi) patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.8)
§ 27
Zákaz konkurencie
Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady (revízor) nesmie
a)
vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.
§ 28
Zápisnice o schôdzach orgánov
Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po čas určený štatútom, ktorý nesmie byť kratší ako jedno funkčné obdobie správnej rady.
PIATY ODDIEL
HOSPODÁRENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A ÚČTOVNÍCTVO
Hospodárenie neziskovej organizácie
§ 29
(1)
Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným majetkom, majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou, a môže užívať majetok štátu alebo obce v súlade s osobitnými predpismi.10)
(2)
Majetok neziskovej organizácie tvoria
a)
vklady zakladateľov,
b)
príjmy z vlastnej činnosti,
c)
príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d)
pôžičky, úvery a úroky,
e)
dary od fyzických osôb a právnických osôb.
(3)
Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
(4)
Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.
§ 30
(1)
Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov11) za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2)
Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
(3)
Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.
(4)
Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
(5)
Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.
§ 31
(1)
Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladateľskej zmluve alebo v štatúte a na úhradu výdavkov alebo nákladov súvisiacich so správou neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte, najviac však do výšky 4 % celkových príjmov.
(2)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
§ 32
Rozpočet neziskovej organizácie
(1)
Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Účtovníctvo a výročná správa
§ 33
(1)
Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou a výnosy a náklady spojené so správou neziskovej organizácie.
(3)
Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, jeden milión Sk,
b)
všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia päť miliónov Sk.
(4)
Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom podľa odseku 3 zasiela nezisková organizácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku4) najneskôr do 15. apríla.
§ 34
(1)
Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladateľskou zmluvou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 31. marca.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g)
zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(3)
Výročná správa musí byť zverejnená spôsobom určeným v štatúte. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. apríla.
(4)
Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.
ŠIESTY ODDIEL
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Dohľad
(1)
Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená; na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.
(2)
Registrové úrady pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi ministerstvo.
(3)
Kontrolné oprávnenia orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté, ak nezisková organizácia poskytuje služby podľa osobitných predpisov (§ 3).
§ 36
Platové pomery zamestnancov
Na platové pomery zamestnancov neziskových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.7)
§ 37
Zahraničné neziskové organizácie
Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je neziskovou organizáciou podľa práva štátu, na ktorého území má svoje sídlo alebo jej organizačná zložka, môže na území Slovenskej republiky pôsobiť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako nezisková organizácia vzniknutá podľa tohto zákona, ak splní podmienky na zápis do registra ustanovené týmto zákonom.
§ 38
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia a ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6)
7)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
10)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.