281/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2008 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
ZÁKON
z 2. októbra 1997
o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území.
§ 2
Vojenský obvod je územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu.
Zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenského obvodu
§ 3
(1)
Vojenský obvod môže z území obcí alebo z ich častí, ak je takéto územie potrebné na zabezpečenie úloh podľa § 2, zriaďovať vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a so súhlasom príslušných obcí nariadením a súčasne ním určiť hranice a názov vojenského obvodu. Územie vojenského obvodu tvorí jeho katastrálne územie alebo súhrn katastrálnych území, ak sa vojenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie.
(2)
Obvodný úrad v sídle kraja v súčinnosti s ministerstvom a so susediacimi obcami vytýči hranice vojenského obvodu, trvale ich označí lomovými bodmi a spracuje príslušné časti katastrálneho operátu.
§ 4
(1)
Vláda môže na návrh ministerstva nariadením meniť hranice vojenského obvodu. Ustanovenia § 3 platia rovnako.
(2)
Ak vláda nariadením zruší vojenský obvod alebo zmení jeho hranice, rozhodne, do územia ktorej obce alebo obcí pripadne územie zrušeného vojenského obvodu alebo jeho časti. Ustanovenia § 3 platia rovnako.
Nehnuteľnosti a práva na území vojenského obvodu
§ 5
(1)
Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu môžu byť iba vo vlastníctve štátu, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.1a)
(2)
Ak nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu nie sú vo vlastníctve štátu, ministerstvo je povinné zabezpečiť ich majetkovoprávne vyrovnanie alebo zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti tak, aby nehnuteľnosť bola určená na obranu štátu.
(3)
Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám majetkovoprávne vyrovnané podľa tohto zákona prechádzajú trvale do vlastníctva štátu a sú nescudziteľné.
(4)
Ministerstvo môže vydať inej právnickej osobe súhlas na výstavbu a prevádzkovanie diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikácií, nábreží, chodníkov, nekrytých parkovísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov, podchodov, diaľkových ropovodov a plynovodov, miestnych rozvodov plynu, diaľkových a miestnych rozvodov vody alebo pary, úpravní vody, miestnych kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, diaľkových a miestnych elektronických komunikačných sietí a vedení, telekomunikačných stožiarov, transformačných staníc, diaľkových a miestnych rozvodov elektriny, stožiarov, televíznych káblových rozvodov (ďalej len „stavby“), ak tieto činnosti nebudú brániť zabezpečeniu úloh obrany štátu podľa § 2. Na pozemku, na ktorom sú alebo budú umiestnené stavby podľa prvej vety, zriadi ministerstvo vecné bremeno v prospech vlastníka stavieb. Vlastník stavieb je povinný zachovať účelové určenie pozemku na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa § 2.
(5)
Vecné bremeno podľa odsekov 2 a 4 ministerstvo zriadi len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. Zriadenie vecného bremena v prospech štátnej rozpočtovej organizácie je vždy bezodplatné.
(6)
Na konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1b)
(7)
Konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa začína na žiadosť právnickej osoby, ktorá musí obsahovať
a)
názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú osobu,
c)
druh stavby,
d)
dokumentáciu v rozsahu predkladanom k návrhu na začatie územného konania.1c)
(8)
Ministerstvo o žiadosti právnickej osoby na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 rozhodne do 30 dní odo dňa jej doručenia; v zložitých prípadoch rozhodne do 60 dní, o čom je povinné žiadateľa upovedomiť.
(9)
Proti rozhodnutiu ministerstva o žiadosti na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 nemožno podať rozklad.
§ 6
(1)
Nehnuteľnosti a práva k nim na území vojenského obvodu, ktoré sú vo vlastníctve štátu, môžu byť podľa účelu užívania a hospodárenia len v správe ministerstva alebo v správe rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo. Prevod správy pozemkov na území vojenského obvodu je bezodplatný.
(2)
Vodné toky na území vojenského obvodu a lesný majetok štátu na území vojenského obvodu môžu spravovať správcovia podľa osobitných predpisov upravujúcich správu vodných tokov a správu lesného majetku štátu.1d)
(3)
Poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu môže spravovať len štátny podnik, ktorého zakladateľom je ministerstvo.
(4)
Správca uvedený v odseku 1 môže nehnuteľnosti na území vojenského obvodu prenechať do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii zmluvou o výpožičke1e) na účely súvisiace so zabezpečením úloh obrany štátu. Na platnosť zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 7
Fyzické osoby a právnické osoby spôsobilé vykonávať geodetické a kartografické činnosti1) a poverení zamestnanci ministerstva sú oprávnení na účely prípravných prác na zriadenie vojenského obvodu alebo na zmenu jeho hraníc v nevyhnutnej miere vstupovať na nehnuteľnosti.
§ 8
Správa vojenského obvodu
(1)
Na území vojenského obvodu ministerstvo okrem úloh na zabezpečenie obrany štátu plní úlohy
a)
štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon,2)
b)
obce,3) najmä
1.
vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a vojenského obvodu,
2.
zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou a pod.),
3.
utvára podmienky na riadne zásobovanie vojenského obvodu a vykonáva nad ním dozor,
4.
zabezpečuje verejný poriadok vo vojenskom obvode,
c)
správy katastra podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Zmenu druhu pozemkov alebo zmenu v užívaní stavieb na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Konanie o štandardizácii geografických názvov, spravovanie a archivovanie pozemkovej knihy niekdajších katastrálnych území iba čiastočne začlenených do vojenského obvodu vykonáva ministerstvo v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(4)
Spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde vykonáva ministerstvo v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Pobyt na území vojenského obvodu
§ 9
(1)
Na pobyt na území vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie na pobyt, ktoré vydáva ministerstvo. Na konanie o povolení na pobyt na území vojenského obvodu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)
(2)
Na vstup na územie vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie na vstup, ktoré vydáva ministerstvo. Na konanie o povolení na vstup na územie vojenského obvodu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)
§ 10
(1)
Konanie o povolení na vstup na územie vojenského obvodu sa začína na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(2)
Žiadosť fyzickej osoby na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu musí obsahovať
a)
meno a priezvisko,
b)
adresu trvalého pobytu,
c)
rodné číslo,
d)
číslo občianskeho preukazu,
e)
účel a obdobie, na ktoré sa povolenie na vstup na územie vojenského obvodu žiada,
f)
druh motorového vozidla a jeho evidenčnú značku.
(3)
Žiadosť právnickej osoby na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu musí obsahovať zoznam osôb, pre ktoré sa povolenie na vstup na územie vojenského obvodu vyžaduje, s údajmi uvedenými v odseku 2.
(4)
Ministerstvo o žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu rozhodne do 15 dní odo dňa jej doručenia.
(5)
Proti rozhodnutiu ministerstva o žiadosti na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu nemožno podať rozklad.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Vojenské obvody zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské obvody zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Ak nehnuteľnosti a práva k nim a práva k vodám na území vojenského obvodu, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, nie sú k 31. máju 2008 vo vlastníctve štátu, ministerstvo ich majetkovoprávne vyrovná do 31. decembra 2012.
§ 12
Ministerstvo spolupracuje s Národným úradom práce pri sprostredkúvaní vhodného zamestnania občanom, ktorí v dôsledku zriadenia alebo zmeny hraníc vojenského obvodu stratili zamestnanie.
§ 13
Opatrenia vykonané podľa doterajších predpisov sa považujú za opatrenia vykonané podľa tohto zákona, ak neodporujú ustanoveniam tohto zákona.
§ 14
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch2) používa názov vojenský obvodný úrad, rozumie sa tým Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
§ 14a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2008
Nehnuteľnosti a práva k nim, ktoré sú na území vojenského obvodu k 31. máju 2008 v správe iného správcu, než ktorý je uvedený v § 6 ods. 1, sa prevedú do správy správcu podľa § 6 ods. 1. Prevod správy sa vykoná zmluvou o prevode správy podľa osobitného predpisu upravujúceho správu majetku štátu8) do 31. augusta 2008.
§ 15
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch,
2.
nariadenie ministra spravodlivosti č. 21/1950 Zb. o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy, sa zrušujú položky por. čís. 1 a 2.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
1a)
§ 6 ods. 1 písm. v) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
§ 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z.
4)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
5)
§ 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 56 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
8)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.