143/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ZÁKON
z 2. apríla 1998
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje v oblasti civilného letectva vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií.
(2)
Zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovanie civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky (ďalej len „register lietadiel“), ktoré sú dočasne mimo územia Slovenskej republiky.
§ 2
Základné pojmy
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
vzdušným priestorom Slovenskej republiky vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku,
b)
lietadlom zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu,
c)
lietajúcim športovým zariadením lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“) v súlade s týmto zákonom,
d)
výrobkami leteckej techniky lietadlá a ich súčasti, ako aj iné technické zariadenia a programové prostriedky, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,
e)
prevádzkovateľom lietadla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa lietadlo ako vlastník alebo na inom právnom základe a ktorá zodpovedá za zaistenie bezpečnosti jeho prevádzky,
f)
leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu1) leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, pošty alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a licencie na vykonávanie leteckej dopravy,
g)
letiskom územne vymedzená plocha trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke,
h)
leteckým pozemným zariadením iné stavby a zariadenia ako letiská vrátane súvisiacich obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia na zabezpečenie leteckej prevádzky,
i)
verejným letiskom letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým civilným lietadlám oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
j)
športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely športu, rekreácie a vzdelávania, ktorá sa nevykonáva za odplatu.1)
§ 3
Zvrchovanosť nad vzdušným priestorom
(1)
Slovenská republika má výlučnú a úplnú zvrchovanosť nad svojím vzdušným priestorom.
(2)
Vzdušný priestor Slovenskej republiky (ďalej len „vzdušný priestor“) je prístupný za podmienok ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov vo vzdušnom priestore sa môžu uplatniť iba vtedy, ak účel sledovaný zákazom alebo obmedzením (§ 6 ods. 1) nemožno dosiahnuť inými prostriedkami.
§ 4
Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilným a vojenským letectvom
(1)
Za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových služieb, ako aj za ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo je povinné spolupracovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.
(2)
Koordináciu civilných a vojenských zložiek pri plnení úloh podľa tohto zákona vykonáva letecký úrad, ktorého súčasťou sú aj príslušníci vojenského letectva určení ministerstvom obrany.
DRUHÁ ČASŤ
VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
§ 5
Vykonávanie letov
(1)
Let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.
(2)
Let sa musí vykonať podľa pravidiel lietania vydaných pre jednotlivé časti vzdušného priestoru.
(3)
Lietadlo, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom priestore v rozpore s týmto zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, musí podľa pokynov zmeniť dráhu letu alebo pristáť na určenom letisku. Pokyny sa musia vydať tak, aby sa neohrozila bezpečnosť lietadla.
(4)
Rozdelenie vzdušného priestoru a pravidlá lietania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.
§ 6
Zákaz a obmedzenie letov
(1)
Vykonávanie letov v určenej časti vzdušného priestoru sa môže z obranných a bezpečnostných dôvodov alebo z iného verejného záujmu dočasne alebo trvalo zakázať alebo obmedziť. Zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov vyhlási ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.
(2)
Ak zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov v určenej časti vzdušného priestoru nepresahuje tri mesiace, vyhlási to letecký úrad so súhlasom ministerstva obrany.
(3)
Počas výnimočného stavu2) a brannej pohotovosti štátu môže vláda s okamžitou platnosťou zakázať vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore.
§ 7
Osobitné podmienky využívania vzdušného priestoru
(1)
Letecký úrad môže v záujme bezpečnosti letovej prevádzky v určených častiach vzdušného priestoru zakázať alebo obmedziť lety lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel.
(2)
Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota môžu vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím letecký úrad po dohode s ministerstvom obrany.
(3)
Letecké dni, letecké súťaže a iné verejné letecké podujatia možno usporiadať len na základe povolenia leteckého úradu; v povolení určí podmienky na vykonanie podujatia.
§ 8
Letové prevádzkové služby
(1)
Letové prevádzkové služby sa zriaďujú na zaistenie bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania letov vo vzdušnom priestore.
(2)
Letové prevádzkové služby zabezpečujú najmä
a)
riadenie letovej prevádzky,
b)
poskytovanie informácií lietadlám počas letu,
c)
pohotovostnú službu pre lietadlá počas letu.
(3)
Letové prevádzkové služby vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom. Poskytovaním letových prevádzkových služieb potrebných pri používaní letísk môže ministerstvo poveriť aj fyzickú osobu. Ministerstvo v poverení určí rozsah a podmienky na vykonávanie letových prevádzkových služieb.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba poverená poskytovaním letových prevádzkových služieb musí uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia určí ministerstvo v poverení.
(5)
Postupy organizovania a vykonávania letových prevádzkových služieb a letecké merné jednotky používané pri poskytovaní letových prevádzkových služieb (pri spojení medzi zemou a lietadlom) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.
§ 9
Letecká informačná služba
(1)
Letecká informačná služba poskytuje údaje a informácie o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, o letových prevádzkových službách, letiskách a leteckých pozemných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov vrátane vydávania leteckých máp.
(2)
Za zabezpečenie leteckej informačnej služby zodpovedá ministerstvo. Výkonom tejto služby môže ministerstvo poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu; v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.
(3)
Podrobnosti o obsahu a spôsobe vykonávania leteckej informačnej služby a o obsahu a forme leteckých máp ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Letecké telekomunikačné služby
(1)
Letecké telekomunikačné služby zabezpečujú najmä
a)
telekomunikačné spojenie,
b)
leteckú rádionavigáciu,
c)
leteckú rádiolokáciu.
(2)
Využívanie kmitočtového spektra leteckých telekomunikačných služieb v súlade s osobitným zákonom3) riadi ministerstvo. Kmitočty a kmitočtové pásma leteckých telekomunikačných služieb prideľuje letecký úrad.
(3)
Letecké telekomunikačné služby, ako aj spojové služby pre leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby alebo fyzické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na ich vykonávanie.
(4)
Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckých telekomunikačných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 11
Letecká meteorologická služba
(1)
Letecká meteorologická služba poskytuje informácie o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho predpokladanom vývoji, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov.
(2)
Leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na jej vykonávanie.
(3)
Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckej meteorologickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 12
Osvedčenie prevádzkovateľa lietadla
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže prevádzkovať lietadlo ako letecký dopravca len na základe osvedčenia prevádzkovateľa lietadla vydaného leteckým úradom; v osvedčení určí typ lietadla, rozsah povolenej činnosti a podmienky na jej vykonávanie.
(2)
V záujme bezpečnosti letovej prevádzky alebo v inom verejnom záujme môže letecký úrad podmieniť prevádzkovanie určitých kategórií lietadiel alebo vykonávanie určitých leteckých činností vydaním osvedčenia prevádzkovateľa lietadla aj v prípadoch, keď lietadlo nie je prevádzkované leteckým dopravcom.
(3)
Na vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla musí žiadateľ leteckému úradu preukázať najmä
a)
vlastníctvo alebo oprávnenie používať aspoň jedno lietadlo zapísané v registri lietadiel,
b)
primeraný vnútorný systém organizácie a riadenia činností na zaistenie bezpečnej prevádzky lietadiel pri vykonávaní leteckej dopravy alebo inej leteckej činnosti,
c)
systém zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a odbornej spôsobilosti leteckého personálu,
d)
návrh bezpečnostného programu na ochranu pred činmi protiprávneho zasahovania.
(4)
Držiteľ osvedčenia prevádzkovateľa lietadla môže v určenom rozsahu vykonávať údržbu a opravy lietadiel, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje.
(5)
Podmienky prevádzky lietadiel a ďalšie dopĺňajúce údaje k žiadosti o vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a spôsob ich preukazovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Poistenie zodpovednosti
(1)
Prevádzkovateľ lietadla je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a plniť ju. Splnenie tejto povinnosti musí na požiadanie preukázať leteckému úradu.
(2)
Minimálnu výšku poistného krytia a ďalšie náležitosti poistnej zmluvy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
§ 14
Doklady a iná dokumentácia na palube lietadla
(1)
Na palube lietadla počas letu musia byť tieto doklady:
a)
osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel,
b)
osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla,
c)
palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza,
d)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube,
e)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.
(2)
Okrem dokladov uvedených v odseku 1 musia byť na palube lietadla počas letu ďalšie doklady, dokumentácia a informácie slúžiace na vykonanie letu a doklady posádky lietadla, ktorých bližšiu špecifikáciu podľa charakteru letu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 15
Prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi lietadiel
(1)
Na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní, je potrebný súhlas leteckého úradu.
(2)
Tuzemský prevádzkovateľ lietadla môže prevádzkovať lietadlo zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu len so súhlasom leteckého úradu a príslušných orgánov štátu registrácie lietadla, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(3)
Na vydanie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 musí žiadateľ preukázať
a)
účel a spôsob využitia lietadla,
b)
systém zachovania letovej spôsobilosti lietadla.
(4)
V prípade podľa odseku 2 musí žiadateľ preukázať aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.
§ 16
Postupy na odvrátenie nebezpečenstva a záchranu ľudského života
(1)
Člen leteckého personálu je povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva, ktoré môže ohroziť cestujúcich a posádku. V prípade ohrozenia ľudského života má člen leteckého personálu povinnosť vykonať všetky opatrenia na záchranu života, ak tak môže urobiť bez ohrozenia bezpečnosti letu a osôb na palube.
(2)
Ak dôjde k leteckej nehode alebo k núdzovému pristátiu lietadla, veliteľ lietadla je povinný okrem povinností uvedených v odseku 1 chrániť záujmy prevádzkovateľa lietadla a vlastníkov nákladu prepravovaného v lietadle. V týchto prípadoch je oprávnený konať v ich mene na ochranu ich majetku.
§ 17
Pátranie a záchrana
(1)
Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov zodpovedá ministerstvo. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) poskytujú na tento účel potrebnú súčinnosť. Koordináciou súčinnosti môže ministerstvo poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ministerstvo v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.
(2)
Orgány zodpovedné za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov musia
a)
po prijatí správy, že lietadlo je v stave núdze, vykonať všetky opatrenia, ktoré uľahčia prípadné pátranie po lietadle a záchranu ľudských životov,
b)
po prijatí správy, že lietadlo havarovalo, núdzovo pristáva alebo pristálo, alebo ak je z iných informácií zrejmé, že k takému stavu došlo, bezodkladne začať činnosť zameranú na zistenie miesta leteckej nehody, záchranu ľudských životov a zamedzenie ďalších škôd, ako aj na fyzikálny, biologický a chemický prieskum terénu na mieste nehody a jeho zabezpečenie,
c)
na mieste leteckej nehody urobiť všetky opatrenia, ktoré uľahčia jej vyšetrovanie.
(3)
Orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby sú povinné poskytnúť pomoc pri pátraní po lietadle a pri záchrane ľudských životov.
(4)
Činnosť orgánov zúčastnených na pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov bližšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra.
§ 18
Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov
(1)
Leteckou nehodou sa rozumie udalosť,
a)
pri ktorej došlo v súvislosti s vykonaním letu k závažnému poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb okrem prípadov, keď k zraneniu alebo úmrtiu došlo z prirodzených príčin, ak si ich osoba spôsobila sama alebo ich spôsobila iná osoba,
b)
pri ktorej došlo k poruche alebo poškodeniu lietadla, ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilosť,
c)
pri ktorej došlo k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.
(2)
Incidentom sa podľa tohto zákona rozumie iná udalosť, ako je letecká nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala alebo mohla mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky.
(3)
Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov okrem prípadov uvedených v § 48 ods. 2 zabezpečuje letecký úrad, ktorý zriaďuje odbornú komisiu na vyšetrenie jednotlivých leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „odborná komisia“). V závažných prípadoch vymenúva členov odbornej komisie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Odborná komisia musí vykonať alebo navrhnúť opatrenia, ktoré povedú k zisteniu príčin leteckej nehody alebo incidentu a k zamedzeniu ďalších nehôd alebo incidentov obdobného charakteru.
(5)
Členovia odbornej komisie sú oprávnení vstúpiť na miesto leteckej nehody a incidentu, zabezpečiť úplné zdokumentovanie údajov o mieste nehody, stave lietadla a osôb na palube vrátane odobratia vzoriek na vykonanie expertíz. Odborná komisia je oprávnená požadovať doklady, dokumentáciu, výpovede, odborné posudky a iné podklady od osôb, ktoré môžu objasniť skutočnosti súvisiace s leteckou nehodou a incidentom. Uvedené údaje možno požadovať aj od vlastníka, prevádzkovateľa alebo výrobcu lietadla, ako aj od zamestnancov orgánov štátnej správy v civilnom letectve, od prevádzkovateľov letísk, právnických osôb a fyzických osôb poverených poskytovaním letových prevádzkových služieb. Uvedené osoby sú povinné poskytnúť požadované údaje.
(6)
Vlastník alebo prevádzkovateľ lietadla, pri ktorom došlo k leteckej nehode alebo incidentu, je povinný na žiadosť odbornej komisie bezodplatne poskytnúť lietadlo alebo jeho časť na vykonanie expertíz potrebných na zistenie príčin leteckej nehody alebo incidentu.
(7)
Klasifikáciu leteckých nehôd a incidentov, spôsob ich ohlasovania, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti odbornej komisie a jej spolupráci s orgánmi štátnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA ČASŤ
LETECKÝ PERSONÁL
§ 19
Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu
(1)
Leteckým personálom sa rozumejú fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na zaistenie bezpečnej a plynulej leteckej prevádzky alebo ktoré plnia na palube lietadla počas letu osobitné pracovné úlohy.
(2)
Letecký personál sa rozdeľuje na posádku lietadla a ostatný personál.
(3)
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva letecký úrad. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení môže vydávať preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická osoba alebo fyzická osoba poverená leteckým úradom. Letecký úrad v poverení určí podmienky na vykonávanie tejto činnosti.
(4)
Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti musí žiadateľ preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti podľa požiadaviek na jednotlivé odbornosti leteckého personálu.
(5)
Zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení ministerstvom.
(6)
Podmienkou na vydanie a zachovanie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu, ktorého vydanie je podmienené zdravotnou spôsobilosťou, je súhlas na poskytovanie informácií o jeho zdravotnom stave leteckému úradu. Na tieto informácie sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.
(7)
Pri vyhľadaní lekárskej starostlivosti je člen leteckého personálu, ktorého odborná spôsobilosť je podmienená zdravotnou spôsobilosťou, povinný upozorniť ošetrujúceho lekára na skutočnosti uvedené v odseku 6.
(8)
Oprávnenie členov posádky lietadla na vykonávanie jednotlivých druhov letov môže byť vekovo obmedzené. Člen posádky lietadla musí pri výkone svojej činnosti dodržiavať limity letového zaťaženia, dĺžku služby a trvanie odpočinku.
(9)
Člen posádky lietadla s preukazom spôsobilosti vydaným príslušnými orgánmi cudzieho štátu môže vykonávať činnosť na palubách lietadiel zapísaných v registri lietadiel po uznaní preukazu spôsobilosti leteckým úradom.
(10)
Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení leteckého personálu podľa jednotlivých odborností, o posudzovaní odbornej a zdravotnej spôsobilosti, o výbere a poverovaní zdravotníckych zariadení a lekárov, o vekovej hranici členov posádky lietadiel, limitoch letového zaťaženia, dĺžke služby a trvaní odpočinku, o vydávaní a podmienkach uznania preukazov spôsobilosti leteckého personálu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
§ 20
Práva a povinnosti veliteľa lietadla
(1)
Veliteľ lietadla je pilot, ktorý zodpovedá za stav lietadla, spôsobilosť posádky lietadla, prípravu a vykonanie letu.
(2)
Všetky osoby na palube lietadla sú povinné počas letu plniť pokyny veliteľa lietadla súvisiace s výkonom jeho právomocí.
(3)
Veliteľ lietadla je počas letu oprávnený vykonať všetky nevyhnutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím konaním ohrozujú bezpečnosť letu, cestujúcich alebo nákladu alebo poriadok na palube lietadla.
(4)
Ak na palube lietadla došlo k činu nasvedčujúcemu tomu, že bol spáchaný trestný čin, povinnosťou veliteľa lietadla je zabezpečiť vykonanie neodkladných úkonov smerujúcich k objasneniu trestného činu a odovzdaniu podozrivej osoby príslušným orgánom.
§ 21
Letecká škola
(1)
Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva výcvik leteckého personálu, musí byť držiteľom osvedčenia leteckej školy. Osvedčenie leteckej školy vydáva letecký úrad.
(2)
Prevádzkovateľ lietadla môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia leteckého úradu.
(3)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia leteckej školy a povoľovaní výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa lietadla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Činnosť leteckej školy je koncesovaná živnosť podľa osobitného predpisu.4)
ŠTVRTÁ ČASŤ
LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
§ 22
Letová spôsobilosť lietadla
(1)
Lietadlom zapísaným v registri lietadiel možno vykonať let, ak má osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané leteckým úradom alebo príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, a letecký úrad ho uznal za platné. Výnimku tvoria lety, ktoré sa vykonávajú so súhlasom leteckého úradu na získanie alebo obnovenie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla.
(2)
Letecký úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla po overení, že pre lietadlo bolo vydané typové osvedčenie, po vykonaní letovej skúšky a po kontrole úplnosti predpísaných dokladov. Lietadlám, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, lietadlám individuálne skonštruovaným alebo dovezeným, pre ktoré sa nevydáva typové osvedčenie, sa môže osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydať iba v prípade, ak sú v ňom vyznačené prevádzkové obmedzenia v súlade s predpismi pre príslušnú kategóriu lietadiel a druh prevádzky.
(3)
Letecký úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo uzná za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie letovej spôsobilosti lietadla uhrádza žiadateľ. Letecký úrad môže overením letovej spôsobilosti lietadla poveriť právnickú osobu.
(4)
Prevádzkovateľ lietadla zodpovedá za prevádzkovanie lietadla v súlade s jeho osvedčením letovej spôsobilosti a za vykonávanie ostatných činností, ktoré súvisia so zachovaním alebo obnovením letovej spôsobilosti lietadla a s jeho údržbou.
(5)
Zmenu konštrukcie alebo výstroja lietadla v prevádzke, ktoré nie sú v súlade s typovým osvedčením lietadla, možno vykonať len so súhlasom leteckého úradu.
(6)
Lietadlom zapísaným v registri lietadiel cudzieho štátu možno vykonať let vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ak má platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané alebo uznané za platné príslušnými orgánmi cudzieho štátu v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(7)
Letecký úrad môže vykonať kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti každého civilného lietadla zapísaného v registri lietadiel alebo nezapísaného v tomto registri, ktoré je na území Slovenskej republiky, a ak ide o lietadlo zapísané v registri lietadiel, aj v zahraničí.
(8)
Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie a zachovanie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Vývoj, výroba, údržba, skúšanie a iné práce vzťahujúce sa na výrobky leteckej techniky
(1)
Výrobky leteckej techniky môže zhodne s typovým osvedčením alebo so súhlasom na použitie výrobkov v civilnom letectve vyvíjať, vyrábať, vykonávať ich modifikácie a skúšať iba držiteľ povolenia na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky vydaného leteckým úradom.
(2)
Práce predpísané na zachovanie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky môže vykonávať iba držiteľ povolenia na vykonávanie opráv a údržby týchto výrobkov vydaného leteckým úradom.
(3)
Vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, ak v prípade údržby a opráv nejde o držiteľa osvedčenia prevádzkovateľa lietadla, ktorý túto činnosť vykonáva na ním prevádzkovaných lietadlách (§ 12 ods. 4), sú koncesované živnosti podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie povolenia na vykonávanie činností podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 24
Použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve
(1)
Podmienkou použitia výrobkov leteckej techniky je pri lietadlách a ich súčastiach vydanie typového osvedčenia a pri ostatných výrobkoch leteckej techniky vydanie súhlasu na použitie výrobkov v civilnom letectve alebo uznanie platnosti obdobných dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Na účely overovania typovej spôsobilosti sa súčasťou lietadla rozumejú motory a vrtule.
(2)
Letecký úrad vydá alebo uzná za platné doklady uvedené v odseku 1 iba pre výrobky leteckej techniky, pri ktorých sa preukázalo splnenie vlastností, charakteristík a ostatných požiadaviek spôsobilosti vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho základe alebo predpisom cudzieho štátu, ktorý je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktorý vydá príslušný orgán medzinárodnej organizácie.
(3)
Výrobky leteckej techniky musia mať dokumentáciu vymedzujúcu ich prevádzku, údržbu a opravy, ktorá sa musí udržiavať v aktuálnom stave. Výrobca je povinný sledovať ním vyrobené lietadlá a ostatné výrobky leteckej techniky počas ich prevádzky a na základe analýzy porúch robiť opatrenia na zachovanie ich funkčnosti. Na ten účel sú výrobcovia a prevádzkovatelia výrobkov leteckej techniky povinní navzájom si poskytovať potrebné údaje.
(4)
Letecký úrad vydá doklady uvedené v odseku 1 na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky uhrádza žiadateľ. Letecký úrad môže overením spôsobilosti výrobkov leteckej techniky poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(5)
Klasifikáciu výrobkov leteckej techniky, podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie alebo uznanie typového osvedčenia vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel a preukazovanie spôsobilosti ostatných výrobkov leteckej techniky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
PIATA ČASŤ
REGISTER LIETADIEL
Vedenie registra lietadiel
§ 25
(1)
Štátnu príslušnosť Slovenskej republiky majú lietadlá zapísané v registri lietadiel.
(2)
Register lietadiel vedie letecký úrad.
(3)
Do registra lietadiel sa zapisujú
a)
lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike,
b)
lietadlá, ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike.
(4)
Výnimočný zápis do registra lietadiel iných lietadiel, ako sú uvedené v odseku 3, povoľuje ministerstvo.
(5)
Do registra lietadiel sa nezapisujú lietadlá, ktoré sú zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu.
§ 26
(1)
O zápise lietadla do registra lietadiel vydá letecký úrad osvedčenie.
(2)
Zápisom do registra lietadiel sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na lietadle za značkou štátnej príslušnosti.
(3)
Register lietadiel vrátane zbierky listín je prístupný osobám, ktoré preukážu právny záujem.
(4)
Zápis do registra lietadiel sa vykoná na základe žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa lietadla.
(5)
Náležitosti žiadosti o zápis do registra lietadiel vrátane dokladov o majetkových a iných právach týkajúcich sa lietadla, spôsob preukazovania podmienok zápisu, prideľovanie značiek štátnej príslušnosti a registrových značiek a podrobnosti o vedení registra lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Lietajúce športové zariadenia sa do registra lietadiel spravidla nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia leteckého úradu predpísaným spôsobom evidovať.
ŠIESTA ČASŤ
LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
§ 27
Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
(1)
Zriadiť civilné letisko, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom ministerstva, ktoré rozhoduje po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí. Ministerstvo v rozhodnutí určí účel, ktorému bude letisko slúžiť, ako aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Ministerstvo zároveň zabezpečí, aby s konaním o udelenie súhlasu bolo spojené konanie podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Zriadiť letecké pozemné zariadenie, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom leteckého úradu. Letecký úrad v rozhodnutí určí podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Letecký úrad zároveň zabezpečí, aby s konaním o udelenie súhlasu bolo spojené konanie podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Stavby v územných obvodoch verejných letísk, ktoré sú vo vlastníctve štátu, možno zriaďovať na prenajatých pozemkoch týchto letísk len so súhlasom ministerstva.
(4)
Podstatnou zmenou sa podľa tohto zákona rozumie taká zmena prevádzkovotechnických parametrov, ktorá znamená zmenu spôsobu alebo účelu využitia letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.
§ 28
Špeciálny stavebný úrad
(1)
Špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je letecký úrad.
(2)
Letecký úrad je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v územných obvodoch letísk, stavbách leteckých pozemných zariadení, pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj pri ďalších stavbách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky (§ 30).
§ 29
Ochranné pásma
(1)
Bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú činnosť leteckých pozemných zariadení, ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší rozvoj zabezpečujú ochranné pásma.
(2)
Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím letecký úrad po dohode so stavebným úradom príslušným na vydanie územného rozhodnutia.7) Určenie ochranných pásem je podmienkou na vydanie povolenia na prevádzku verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia (§ 32 ods. 1).
(3)
Letecký úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach najmä umiestňovať stavby alebo zariadenia, vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky.
(4)
Druhy ochranných pásem, ich tvary a rozmery, ako aj podrobnosti o zákaze a obmedzeniach (odsek 3) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 30
Stavby a zariadenia mimo ochranných pásem
(1)
Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas leteckého úradu, ak ide o
a)
stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,
b)
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,
c)
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice.
(2)
Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy podľa odseku 1 sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie.
(3)
Ak si umiestnenie leteckého prekážkového značenia vyžiada určenie alebo zmena ochranných pásem už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, náklady na umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia. V ostatných prípadoch uhrádza náklady na umiestnenie a údržbu prekážkového značenia vlastník stavby alebo zariadenia.
§ 31
Obmedzenie vlastníckych práv
(1)
Z dôvodu zriadenia alebo prevádzkovania verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásem možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu1) vyvlastniť.8)
(2)
V záujme zabezpečenia prevádzky verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú ich prevádzkovatelia po predchádzajúcom informovaní vlastníka oprávnení vstupovať na cudzie pozemky. Výkon týchto oprávnení sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru. Právo vlastníka nehnuteľnosti na náhradu škody nie je tým dotknuté.
§ 32
Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
(1)
Letiská a letecké pozemné zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia vydaného leteckým úradom. Letecký úrad v povolení určí okruh užívateľov letiska, jeho určenie pre vnútroštátne alebo medzinárodné lety a kategóriu podľa prevádzkovo-technických parametrov. Letecký úrad určí aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia najmä pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.
(2)
Ak stav letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo ich časti nevyhovujú podmienkam bezpečnej prevádzky, letecký úrad môže rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.
(3)
Prevádzkovateľom letiska alebo leteckého pozemného zariadenia môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 37 ods. 2 písm. a), b) a d), ods. 3 a 4.
(4)
Prevádzkovateľ letiska je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou letiska a plniť ju.
(5)
Prevádzkovateľ letiska zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska.
(6)
V záujme plynulosti leteckej prevádzky alebo na základe iného verejného záujmu môže ministerstvo rozhodnúť o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letiska a ako koordinátora na výkon koordinačnej činnosti prípadne určiť aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ako je prevádzkovateľ letiska.
(7)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie letiska je oprávnený poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(8)
Za prevádzkovanie civilného letiska sa považuje aj civilná letecká prevádzka na vojenskom letisku. Na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku je potrebný súhlas ministerstva obrany.
(9)
Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje pre iné plochy, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne. Podmienky na používanie týchto plôch určí letecký úrad.
(10)
Letecký úrad vedie evidenciu vydaných povolení. Evidencia je prístupná osobám, ktoré preukážu právny záujem.
(11)
Podrobnosti o prevádzkovaní letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane pravidiel na koordináciu prideľovania časových intervalov na použitie letiska, o vydávaní povolení, minimálnej výške poistného na krytie škôd spôsobených pri prevádzke letiska, o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 33
Odplaty za používanie verejných letísk a letových prevádzkových služieb
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú verejné letiská alebo poskytujú letové prevádzkové služby, sú za používanie letiska alebo poskytnuté letové prevádzkové služby oprávnené žiadať odplaty.1) Vyberanie odplát pri medzinárodných letoch sa riadi pravidlami ustanovenými ministerstvom v súlade s medzinárodnými zmluvami.
(2)
Odplaty podľa odseku 1 sa nevyberajú pri letoch oslobodených od odplaty na základe medzinárodných zmlúv a pri niektorých ďalších letoch, pre ktoré medzinárodné zmluvy dávajú možnosť oslobodenia a ktoré určí ministerstvo.
(3)
Ministerstvo je oprávnené pri medzinárodných letoch kontrolovať dodržiavanie pravidiel na určovanie výšky a vyberanie odplát. Na ten účel je ministerstvo oprávnené požadovať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú verejné letiská alebo poskytujú letové prevádzkové služby, potrebné údaje.
(4)
Pravidlá na určovanie výšky a vyberanie odplát pri medzinárodných letoch, lety oslobodené od odplát a spôsob kompenzácie nákladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií a ministerstvom obrany.
SIEDMA ČASŤ
OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
§ 34
Ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania
(1)
Za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá ministerstvo. Na tento účel ministerstvo zriadi po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, ministerstvom financií a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) stálu komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosť všetkých zložiek zúčastnených na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.
(2)
Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení sú povinní zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania.
(3)
Tuzemskí držitelia osvedčenia prevádzkovateľa lietadla, prevádzkovatelia verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú povinní vypracovať bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania. Bezpečnostné programy a ich zmeny schvaľuje letecký úrad.
(4)
Ministerstvo môže požadovať predloženie bezpečnostného programu od zahraničných prevádzkovateľov lietadiel. V nevyhnutných prípadoch môže požadovať zapracovanie osobitných požiadaviek do bezpečnostného programu.
(5)
Podrobnosti o opatreniach na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra.
§ 35
Verejný poriadok a bezpečnosť na letiskách
(1)
Za verejný poriadok a bezpečnosť na verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Pri zaisťovaní verejného poriadku a bezpečnosti spolupracuje prevádzkovateľ letiska najmä s útvarmi Policajného zboru a s obcami.
(2)
Každá osoba zdržujúca sa na verejnom letisku je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa letiska alebo ním poverenej osoby pri zaisťovaní verejného poriadku a bezpečnosti.
(3)
Pri zaisťovaní verejného poriadku a bezpečnosti sú prevádzkovateľ letiska alebo osoby ním poverené oprávnení
a)
požadovať na mieste vysvetlenie o skutočnostiach týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti leteckej prevádzky, verejného poriadku alebo bezpečnosti života a zdravia osôb, ako aj majetku,
b)
zisťovať na miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb a ich oprávnenie zdržovať sa na týchto miestach,
c)
zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok alebo bezpečnosť života a zdravia osôb, ako aj majetku,
d)
predviesť dotknutú osobu a odovzdať ju bezodkladne útvaru Policajného zboru, ak to vyžadujú výsledky zákrokov podľa písmen b) a c),
e)
presvedčiť sa, či predvádzaná osoba nie je ozbrojená a podľa potreby zbraň až do ďalšieho opatrenia príslušných orgánov odobrať.
(4)
Činnosť prevádzkovateľa letiska alebo osôb ním poverených podľa odseku 3 sa musí vykonávať tak, aby občanom nevznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil nevyhnutnú mieru.
(5)
Spôsob zaistenia verejného poriadku a bezpečnosti na verejných letiskách schvaľuje letecký úrad po dohode s útvarmi Policajného zboru a v prípade civilnej leteckej prevádzky na vojenskom letisku aj s orgánmi ministerstva obrany.
(6)
Podrobnosti o opatreniach na zachovanie verejného poriadku a bezpečnosti na letiskách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra.
§ 36
Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave
(1)
V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej doprave povinné podrobiť sa osobnej kontrole a kontrole prepravovaných vecí podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich túto kontrolu (§ 34 ods. 2).
(2)
Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám podľa odseku 1, sú z leteckej prepravy vylúčené bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa netýkajú diplomatického kuriéra a diplomatickej pošty.9)
ÔSMA ČASŤ
LETECKÁ DOPRAVA
§ 37
Licencie tuzemských leteckých dopravcov
(1)
Leteckú dopravu za odplatu1) môže tuzemský letecký dopravca vykonávať len na základe licencie udelenej ministerstvom. Udelená licencia je neprenosná.
(2)
Žiadateľ o udelenie licencie musí preukázať
a)
bezúhonnosť (odsek 3),
b)
odbornú spôsobilosť (odsek 4),
c)
finančnú spôsobilosť na vykonávanie predpokladaného rozsahu leteckej dopravy (odsek 5),
d)
ak ide o právnickú osobu, že má sídlo a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike a že prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky, alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky; ak ide o fyzickú osobu, musí preukázať, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike, že
e)
hlavným predmetom podnikania je letecká doprava, prípadne spolu s iným obchodným využívaním lietadiel alebo ich údržbou a opravami,
f)
čestným vyhlásením, že jeho majetok nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich rokov.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako šesť mesiacov, z ktorého je zrejmé, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s civilným letectvom, alebo za iný trestný čin spáchaný úmyselne. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu.
(4)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na výkon činností v leteckej doprave. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v civilnom letectve. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu.
(5)
Finančná spôsobilosť sa preukazuje
a)
predložením obchodného plánu činnosti na obdobie najmenej dvoch rokov. Plán činnosti musí obsahovať všetky obchodné a finančné informácie a údaje o predpokladanej prevádzke, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že budú stačiť na posúdenie veci, a
b)
dokladom, že žiadateľ má dostatočné finančné zdroje na to, aby bez ohľadu na príjmy mohol kryť po obdobie najmenej troch mesiacov všetky náklady predpokladanej prevádzky.
(6)
Podmienkou na udelenie licencie je aj osvedčenie prevádzkovateľa lietadla (§ 12), poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) a poistenie zodpovednosti zo zmluvy o preprave (§ 42).
(7)
Ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, licenciu možno udeliť aj osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa odseku 2 písm. d).
(8)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje najmä
a)
obchodné meno a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b)
druh leteckej dopravnej činnosti,
c)
kategóriu prevádzkovaných lietadiel,
d)
obdobie, na ktoré sa licencia udeľuje,
e)
ďalšie podmienky na vykonávanie leteckej dopravy a udržanie platnosti licencie.
(9)
Držiteľ licencie je oprávnený predávať letecké prepravné služby a poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(10)
Držiteľ licencie je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie podmienok podľa odseku 2 vrátane obchodnej alebo prevádzkovej spolupráce s inými dopravcami pri vykonávaní činností, na ktoré bola licencia vydaná. Ministerstvo je aj po vydaní licencie oprávnené kontrolovať plnenie podmienok, na ktorých základe bola licencia vydaná.
(11)
Ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch odôvodnených naliehavosťou veci a pre určité kategórie nepravidelných letov povoliť vykonanie dopravného letu za odplatu1) aj bez udelenia licencie.
(12)
Podrobnosti o druhoch leteckej dopravnej činnosti, kategorizácii lietadiel, udeľovaní licencií, náležitostiach žiadosti o ich vydanie, spôsobe preukazovania spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 38
Vnútroštátna letecká doprava
Vnútroštátnu leteckú dopravu môže vykonávať len tuzemský letecký dopravca, ak medzinárodné zmluvy neustanovujú inak alebo ak ministerstvo neudelí výnimku.
§ 39
Letecká doprava vykonávaná zahraničnými leteckými dopravcami
(1)
Licenciu na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo štátov (ďalej len „pravidelná medzinárodná letecká doprava“) vydá ministerstvo zahraničnému leteckému dopravcovi, ak je žiadosť podaná na základe medzinárodnej zmluvy.
(2)
Ak zahraničný letecký dopravca podá žiadosť o vydanie licencie na vykonávanie pravidelnej medzinárodnej leteckej dopravy bez odvolania sa na medzinárodnú zmluvu, ministerstvo môže vydať licenciu s časovým obmedzením na základe dokladu o prevádzkovej spôsobilosti lietadla a licencie na vykonávanie leteckej dopravy alebo iného na to oprávňujúceho dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu.
(3)
Zahraniční leteckí dopravcovia môžu vykonávať nepravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo štátov (ďalej len „nepravidelná medzinárodná letecká doprava“) len v súlade s medzinárodnými zmluvami alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom na žiadosť zahraničného leteckého dopravcu. Ministerstvo môže od zahraničného leteckého dopravcu požadovať doklad o prevádzkovej spôsobilosti lietadla a licenciu na vykonávanie leteckej dopravy alebo iný na to oprávňujúci doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu.
(4)
K žiadosti podľa odsekov 1, 2 a 3 sa musí pripojiť kópia zmluvy o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a o poistení zodpovednosti zo zmluvy o preprave.
(5)
Ministerstvo v licencii alebo v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania leteckej dopravy a predaja leteckých prepravných služieb zahraničného leteckého dopravcu na území Slovenskej republiky.
(6)
Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať licenciu alebo povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 alebo určiť nové podmienky, ak štát leteckého dopravcu uskutoční opatrenia diskriminujúce tuzemských leteckých dopravcov, ak zahraničný letecký dopravca poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo podmienky určené v licencii alebo v povolení. Licenciu alebo povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 možno dočasne alebo trvalo odňať aj v prípade uplatňovania sankcií prijatých medzinárodnými organizáciami, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila.
(7)
Podrobnosti o udeľovaní licencií a povolení zahraničným leteckým dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 40
Iné ako dopravné lety zahraničných prevádzkovateľov lietadiel
(1)
Na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky za odplatu1) je potrebné povolenie leteckého úradu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. V povolení sa môžu určiť podmienky na vykonanie letu.
(2)
Pri vykonávaní iných ako dopravných letov civilných lietadiel zahraničných prevádzkovateľov vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa nevykonávajú za odplatu, musia sa dodržať postupy na oznamovanie letov, ktoré určí ministerstvo v súlade s medzinárodnými zmluvami.
§ 41
Vykonávanie leteckej dopravy
(1)
Letecký dopravca je povinný
a)
vykonávať leteckú dopravu v rozsahu a za podmienok určených v licencii alebo v povolení,
b)
vykonať prepravu cestujúcich a nákladu s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach a na palube lietadiel, ako aj o uľahčovanie prepravy zdravotne postihnutých osôb,
c)
oboznámiť primeraným spôsobom používateľov leteckej dopravy s tarifami a prepravnými podmienkami, v prípade pravidelnej leteckej dopravy s letovým poriadkom, a ak sa doprava vykonáva v spolupráci s inými leteckými dopravcami, aj s touto skutočnosťou,
d)
prihliadať na verejný záujem a na záujmy používateľov leteckej dopravy,
e)
predkladať ministerstvu v závislosti od druhu vykonávanej leteckej dopravy na schválenie prepravné podmienky, tarify pre medzinárodnú leteckú dopravu a v prípade pravidelnej leteckej dopravy letové poriadky,
f)
ohlásiť ministerstvu zamýšľané prerušenie alebo zastavenie pravidelnej leteckej dopravy.
(2)
Používatelia leteckej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu prepravy a predovšetkým na to, aby cestujúci a náklad boli prepravení na miesto určenia kvalitne a včas.
(3)
Ak letecký dopravca nemôže vykonať prepravu z dôvodu nedostatku miesta v lietadle, musí pre cestujúceho po dohode s ním zabezpečiť iné vhodné spojenie a poskytnúť mu primerané odškodnenie.
(4)
Ak letecký dopravca nemôže vykonať prepravu z poveternostných, technických alebo iných od neho nezávislých príčin, je povinný náležite informovať cestujúceho o odložení, zrušení alebo predčasnom ukončení letu a vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov, ktoré tým vznikli cestujúcemu vrátane prípadného vrátenia cestovného.
(5)
Ak v prípadoch podľa odsekov 3 a 4 letecký dopravca zabezpečí náhradnú dopravu iným dopravným prostriedkom ako lietadlom, cestujúci má nárok na vrátenie rozdielu cestovného.
(6)
Cestujúci sa počas prepravy na palube lietadla, ako aj pred letom a po ňom musia zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy. Cestujúci sa musia riadiť prevádzkovými pokynmi poverených zamestnancov leteckého dopravcu.
(7)
Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, žieravín, rádioaktívnych materiálov a ľahko zápalných predmetov, je dovolená len so súhlasom leteckého dopravcu v súlade s prepravnými podmienkami a za ním určených podmienok.
(8)
Ak je vo verejnom záujme vykonávanie leteckej dopravy medzi miestami, kde by leteckí dopravcovia, ak by sa riadili výhradne obchodnými záujmami, leteckú dopravu nevykonávali, ministerstvo môže s leteckými dopravcami uzavrieť dohodu o zabezpečení leteckej dopravy na týchto spojeniach. V súvislosti s dohodou môže ministerstvo obmedziť prístup iných leteckých dopravcov k týmto spojeniam alebo poskytnúť finančné kompenzácie alebo iné formy pomoci.
(9)
Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže prenechať časť kapacity lietadla vyjadrenú počtom sedadiel alebo váhou nákladu za odplatu inému leteckému dopravcovi na účely predaja prepravy týmto dopravcom (blokovaná časť kapacity lietadla).
(10)
Na blokovanie časti kapacity lietadla podľa odseku 9 je potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva.
(11)
Letecký dopravca môže na vykonávanie svojej leteckej dopravnej činnosti používať lietadlo a posádku iného leteckého dopravcu alebo poskytnúť lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie leteckej dopravy len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.
(12)
Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže používať spoločné letové kódy s iným leteckým dopravcom len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.
(13)
Podrobnosti o obsahu, schvaľovaní a vydávaní letových poriadkov, prepravných podmienok, leteckého prepravného poriadku, o schvaľovaní taríf pre medzinárodnú leteckú dopravu, o zastavení alebo prerušení pravidelnej leteckej dopravy, o povoľovaní niektorých foriem obchodnej a prevádzkovej spolupráce leteckých dopravcov, o opatreniach na odstraňovanie prekážok pri leteckej preprave zdravotne postihnutých osôb, o vzniku a vykonávaní zmluvy o preprave osôb a vecí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 42
Zodpovednosť leteckých dopravcov
(1)
Zodpovednosť leteckých dopravcov zo zmluvy o preprave ustanovujú
a)
vo vnútroštátnej leteckej doprave osobitný zákon,10)
b)
v medzinárodnej leteckej doprave medzinárodné zmluvy.11)
(2)
Letecký dopravca pri preprave poštových zásielok zodpovedá pošte za škodu v takom rozsahu, v akom pošta zodpovedá užívateľom poštových služieb.
(3)
Letecký dopravca je povinný okrem zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti zo zmluvy o preprave a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií.
§ 43
Uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy
Ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečí postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov tak, aby sa v medzinárodnej leteckej doprave napomáhala rýchlosť a plynulosť vstupu na územie Slovenskej republiky a výstupu z neho.
DEVIATA ČASŤ
LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
§ 44
Letecké práce
(1)
Letecké práce sú za odplatu1) vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne.
(2)
Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného leteckým úradom. Letecký úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.
(3)
Vykonávanie leteckých prác je koncesovaná živnosť podľa osobitného predpisu.4)
§ 45
Iné podnikanie v civilnom letectve
(1)
Iným podnikaním v civilnom letectve sa rozumie
a)
činnosť leteckej školy (§ 21),
b)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky (§ 23),
c)
predaj leteckých prepravných služieb,
d)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(2)
Za iné podnikanie v civilnom letectve sa nepovažuje
a)
vykonávanie opráv a údržby lietadla držiteľom osvedčenia prevádzkovateľa lietadla (§ 12 ods. 4),
b)
predaj leteckých prepravných služieb držiteľom licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 9 a § 39 ods. 1, 2 a 3),
c)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel držiteľom povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. 7) a držiteľom licencie na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 9).
(3)
Iné podnikanie v civilnom letectve podľa odseku 1 písm. c) možno vykonávať len na základe povolenia ministerstva; iné podnikanie podľa odseku 1 písm. d) možno vykonávať len na základe povolenia leteckého úradu. Ministerstvo a letecký úrad v povolení určia rozsah a podmienky iného podnikania.
(4)
Iné podnikanie v civilnom letectve podľa odseku 1 písm. c) a d) je koncesovaná živnosť podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Zásady používania počítačových rezervačných systémov pri predaji leteckých prepravných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DESIATA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA V CIVILNOM LETECTVE
§ 46
Orgány štátnej správy
(1)
Orgány štátnej správy v civilnom letectve sú
a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v civilnom letectve,
b)
Letecký úrad Slovenskej republiky.
(2)
Zriaďuje sa Letecký úrad Slovenskej republiky. Letecký úrad Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave.
(3)
Letecký úrad Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
§ 47
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva,
b)
pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva a zodpovedá za ich vykonávanie,
c)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami civilného letectva,
d)
zodpovedá
1.
v spolupráci s ministerstvom obrany za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb (§ 4 a 8),
2.
za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov (§ 17),
3.
za zabezpečenie leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),
4.
za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (§ 34 ods. 1),
e)
vyhlasuje po dohode s ministerstvom obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie presahuje tri mesiace (§ 6 ods. 1),
f)
riadi využívanie kmitočtového spektra leteckých telekomunikačných služieb (§ 10 ods. 2),
g)
poveruje
1.
právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb (§ 8 ods. 3) a leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),
2.
zdravotnícke zariadenia a lekárov posudzovaním zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 5),
h)
povoľuje
1.
vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu (§ 10 ods. 3) a vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11 ods. 2),
2.
výnimočný zápis do registra lietadiel (§ 25 ods. 4),
3.
predaj leteckých prepravných služieb (§ 45 ods. 3),
i)
dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 1) a súhlas na zriadenie stavieb na prenajatých pozemkoch verejného letiska ( § 27 ods. 3),
j)
rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje koordinátora na výkon koordinačnej činnosti (§ 32 ods. 6),
k)
vykonáva kontrolu dodržiavania pravidiel na určovanie výšky a vyberanie odplát1) za použitie verejných letísk a letových prevádzkových služieb pri medzinárodných letoch (§ 33 ods. 3),
l)
udeľuje licencie a vydáva povolenia na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 1 a 11, § 39 ods. 1, 2 a 3),
m)
schvaľuje prepravné podmienky, tarify pre medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky leteckých dopravcov [§ 41 ods. 1 písm. e)],
n)
zabezpečuje po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov na uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy (§ 43),
o)
zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické a iné údaje predkladané na základe tohto zákona ustanovenými osobami (§ 50),
p)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 1).
§ 48
Letecký úrad
(1)
Letecký úrad
a)
vykonáva
1.
štátny odborný dozor (§ 49),
2.
funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo (§ 28),
3.
kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 7),
4.
koordináciu civilných a vojenských zložiek (§ 4 ods. 2),
b)
určuje podmienky stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení [§ 2 písm. c)],
c)
vyhlasuje so súhlasom ministerstva obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace (§ 6 ods. 2), a zákaz alebo obmedzenie letov lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel (§ 7 ods. 1),
d)
určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (§ 7 ods. 2),
e)
povoľuje
1.
usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia (§ 7 ods. 3),
2.
prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu (§ 32 ods. 1 a 10),
3.
letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve ( § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3),
f)
kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13 ods. 1),
g)
vydáva osvedčenie prevádzkovateľa lietadla (§ 12 ods. 1),
h)
dáva súhlas
1.
na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní (§ 15 ods. 1) a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi (§ 15 ods. 2),
2.
na zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke (§ 22 ods. 5),
3.
na vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1), overuje letovú spôsobilosť lietadiel a vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1),
4.
na zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 2),
5.
na zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem (§ 30 ods. 1),
6.
na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (§ 40 ods. 1),
i)
prideľuje kmitočty a kmitočtové pásma leteckých telekomunikačných služieb (§ 10 ods. 2),
j)
zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov (§ 18 ods. 3),
k)
vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 3 a 9),
l)
vydáva osvedčenia leteckej školy a povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa lietadla (§ 21 ods. 1 a 2),
m)
overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve, vydáva alebo uznáva za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla (§ 22 ods. 2), vydáva typové osvedčenie lietadla a dáva súhlas na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve (§ 24 ods. 1),
n)
vedie register lietadiel (§ 25 ods. 2),
o)
vykonáva letové overovanie leteckých pozemných zariadení,
p)
určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2),
r)
rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení (§ 32 ods. 2),
s)
určuje podmienky na použitie iných plôch okrem letiska určených na dočasné alebo príležitostné vzlety a pristátia lietadiel (§ 32 ods. 9),
t)
schvaľuje
1.
bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny (§ 34 ods. 3),
2.
spôsob zaistenia verejného poriadku a bezpečnosti na verejných letiskách (§ 35 ods. 5),
u)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 2, 3 a 4 a § 53 ods. 2) a prejednáva priestupky na úseku civilného letectva (§ 53 ods. 3),
v)
pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Letecký úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a odborným vyšetrovaním nehôd týchto lietadiel; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností.
§ 49
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor v civilnom letectve vykonáva letecký úrad.
(2)
Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru sa overuje a kontroluje spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, činnosť členov leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.
(3)
Zamestnanci leteckého úradu (ďalej len „zamestnanci“) poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas letu kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel, ako aj celkového zabezpečenia leteckej prevádzky. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o bezpečnosti letu, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru môžu let zakázať.
(4)
Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, členovia leteckého personálu, ako aj ostatné osoby činné v civilnom letectve sú povinní poskytnúť zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru požadovanú dokumentáciu, podklady, informácie a vysvetlenia a umožniť im vstup na palubu lietadla a do priestorov súvisiacich s predmetom ich činnosti.
(5)
Tuzemskí leteckí dopravcovia musia zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru poskytnúť bezplatnú prepravu na výkon štátneho odborného dozoru nad ich prevádzkou.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, opravy, údržbu, skúšanie a prevádzkovanie lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky sú povinné na vlastné náklady zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru
a)
umožniť v priebehu vývoja, výroby, vykonávania modifikácií, opráv, údržby alebo prevádzky výrobkov leteckej techniky účasť na pracovných úkonoch a skúškach, ktoré vyžaduje výkon štátneho odborného dozoru,
b)
vytvoriť na výkon ich činnosti potrebné podmienky vrátane poskytovania dokumentácie a informácií, umožniť vstup do prevádzkových priestorov, zabezpečiť súčinnosť a prítomnosť potrebných pracovníkov, poskytovať primerané priestory, meracie a skúšobné zariadenia,
c)
preukázať, že výrobok leteckej techniky má vlastnosti a parametre podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe alebo na základe predpisov cudzieho štátu, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktoré vydal príslušný orgán medzinárodnej organizácie.
§ 50
Predkladanie štatistických a iných údajov
(1)
Držitelia licencií a povolení na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, ako aj osoby poskytujúce letové prevádzkové služby sú povinní predkladať ministerstvu a leteckému úradu štatistické a iné údaje týkajúce sa ich činnosti alebo účasti v civilnom letectve.
(2)
Rozsah a spôsob predkladania, zhromažďovania a zverejňovania štatistických a iných údajov určí ministerstvo po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
JEDENÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 51
Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)
Ministerstvo môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 1 000 000 Sk, ak
a)
vykonáva leteckú dopravu za odplatu1) bez licencie alebo povolenia,
b)
porušuje podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,
c)
predáva letecké prepravné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení.
(2)
Letecký úrad môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 1 000 000 Sk, ak
a)
vykonáva ako prevádzkovateľ cudzieho civilného lietadla vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky iný ako dopravný let za odplatu bez povolenia leteckého úradu,
b)
vykonáva letecké práce alebo iné podnikanie v civilnom letectve s výnimkou činností podľa odseku 1 písm. c) a odseku 3 písm. c) bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
c)
prevádzkuje lietadlo alebo vykonáva leteckú činnosť, ktorá vyžaduje osvedčenie prevádzkovateľa lietadla, bez tohto osvedčenia,
d)
zriadi alebo prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
e)
vykonáva ako prevádzkovateľ lietadla alebo letecký dopravca činnosť bez poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla alebo škody z prepravnej zmluvy,
f)
vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
g)
vykonáva ako letecký dopravca alebo prevádzkovateľ verejného letiska činnosť v rozpore so schváleným bezpečnostným programom alebo porušuje predpísané opatrenia na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.
(3)
Letecký úrad môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 500 000 Sk, ak
a)
vykonáva ako držiteľ osvedčenia prevádzkovateľa lietadla činnosť v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
b)
používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,
c)
vyvíja, vyrába, vykonáva modifikácie alebo skúša výrobky leteckej techniky alebo vykonáva práce na zachovanie ich spôsobilosti bez povolenia vydaného leteckým úradom,
d)
mení konštrukciu alebo výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu leteckého úradu,
e)
zriaďuje stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, bez súhlasu leteckého úradu,
f)
neoznačí stavby a zariadenia určené leteckým úradom leteckým prekážkovým značením,
g)
vykonáva výcvik leteckého personálu bez osvedčenia leteckej školy alebo bez povolenia vydaného leteckým úradom alebo v rozpore s nimi.
(4)
Letecký úrad môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 100 000 Sk, ak
a)
nemá ako prevádzkovateľ lietadla na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno vyžadovať podľa tohto zákona,
b)
nepredkladá ako prevádzkovateľ lietadla, držiteľ licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovateľ civilného letiska, osoba oprávnená na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve alebo poskytujúca letové prevádzkové služby štatistické a iné údaje (§ 50).
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 52
Zánik zodpovednosti
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo alebo letecký úrad dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 53
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto
a)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu zakázané alebo obmedzené,
b)
vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
c)
prevádzkuje lietadlo bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla,
d)
zriadi alebo prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
e)
používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,
f)
mení konštrukciu a výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu leteckého úradu,
g)
zriaďuje stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, bez súhlasu leteckého úradu,
h)
neoznačí stavby a zariadenia určené leteckým úradom leteckým prekážkovým značením,
i)
zapríčiní ako držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu leteckú nehodu alebo vykonáva oprávnenia vyplývajúce z preukazu po požití prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť, alebo sa odmietne podrobiť skúške na zistenie užitia prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
j)
nemá ako prevádzkovateľ lietadla na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno požadovať podľa tohto zákona,
k)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez predpísaného preukazu odbornej spôsobilosti,
l)
poruší ako člen leteckého personálu v leteckej prevádzke iným spôsobom ustanovenia tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 môže letecký úrad uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Priestupky prejednáva letecký úrad.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.12)
§ 54
Zrušenie, obmedzenie alebo odňatie dokladov
(1)
Okrem uloženia pokuty (§ 51 a 53) môže ministerstvo alebo letecký úrad zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť nimi vydaného dokladu, ak držiteľ dokladu opakovane nedodržiava ustanovenia tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo podmienky, za ktorých bol doklad vydaný.
(2)
Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať licenciu alebo povolenie na vykonávanie leteckej dopravy aj v prípade, ak držiteľ licencie alebo povolenia opakovane neplní záväzky zo zmluvy o preprave a záväzky vyplývajúce z používania letísk a letových prevádzkových služieb.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 55
Konanie v civilnom letectve
(1)
Na konanie v civilnom letectve sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní13) vo veciach zákazu a obmedzenia letov (§ 6), vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 až 24), povoľovania nepravidelných dopravných letov, iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu1) (§ 40) a pri výkone pôsobnosti podľa § 33 ods. 3 a § 41 ods. 1 písm. e).
(2)
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov (§ 54), nemajú odkladný účinok.
§ 56
Medzinárodné štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva
(1)
Osoby činné v civilnom letectve sú povinné dodržiavať štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.14) O prijatí štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva Slovenskou republikou rozhoduje ministerstvo.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe tohto zákona majú súčasne za cieľ vykonávanie štandardov a odporúčaní uvedených v odseku 1.
(3)
Ministerstvo vydá ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy potrebné na vykonanie medzinárodných zmlúv, štandardov a odporúčaní uvedených v odseku 1.
§ 57
Prechodné ustanovenia
(1)
Osoba, ktorej činnosť v civilnom letectve vyžaduje podľa tohto zákona licenciu, osvedčenie prevádzkovateľa lietadla, povolenie na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb (§ 8), povolenie na vykonávanie leteckej informačnej služby (§ 9), povolenie na vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11), leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorologickú službu (§ 10), alebo povolenie na predaj leteckých prepravných služieb (§ 45), je oprávnená pokračovať v tejto činnosti podľa doterajších predpisov počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Po uplynutí tejto lehoty doterajšie oprávnenie zaniká.
(2)
Oprávnenia, osvedčenia a preukazy spôsobilosti a iné povolenia vydané podľa doterajších predpisov ostávajú v platnosti po dobu, na ktorú boli vydané, ak ministerstvo alebo letecký úrad nerozhodnú v jednotlivých prípadoch, že na určitú činnosť v civilnom letectve je potrebné oprávnenie, osvedčenie a preukaz spôsobilosti a iné povolenie podľa tohto zákona.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov Štátnej leteckej inšpekcie prechádzajú na letecký úrad zriadený týmto zákonom.
§ 58
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 43/1976 Zb., zákona č. 90/1990 Zb. a zákona č. 383/1990 Zb.,
2.
zákon č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve,
3.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 104/1977 Zb.,
4.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 15/1971 Zb.,
5.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 47/1980 Zb. o lietaní so závesnými klzákmi.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z. a zákona č. 129/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu.23f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23f znie:
„23f)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 40 ods. 1 sa za slová „sprostredkovanie prepravy“ vkladajú slová „s výnimkou leteckej prepravy“.
3.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné v prvom stĺpci názov živnosti „Činnosti v oblasti civilného letectva“ sa nahrádza názvom živnosti „Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve“.
V druhom stĺpci sa dopĺňajú slová „a osvedčenie podľa § 21 ods. 1, povolenie podľa § 23 ods. 1 a 2, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
V štvrtom stĺpci text znie:
„Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Letecký úrad Slovenskej republiky“.
V piatom stĺpci text znie:
„Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo pozemného leteckého zariadenia“.
2.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 23 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „leteckej“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a leteckého úradu“.
2.
V § 8 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
Letecký úrad Slovenskej republiky.“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2)
3)
§ 21 ods. 2 a 4 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.).
6)
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z.§ 128 Občianskeho zákonníka.
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
10)
§ 760 až 773 Občianskeho zákonníka.§ 610 až 629 Obchodného zákonníka.
11)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 271/1994 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.