235/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005 do 31.12.2006

235
ZÁKON
z 1. júla 1998
o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „príspevok“) a poskytovanie príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne (ďalej len „príspevok rodičom“).
(2)
Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
(3)
Príspevok rodičom je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo osobám uvedeným v § 5 ods. 1 písm. b) na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o
a)
súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo
b)
v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.
PRVÁ ČASŤ
PRÍSPEVOK
§ 2
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona, je
a)
matka, ktorá dieťa porodila,
b)
otec dieťaťa, ak
1.
matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie1) alebo
2.
dieťa mladšie ako jeden rok bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo
c)
osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu2) alebo príslušného orgánu.3)
§ 3
Nárok na príspevok
(1)
Podmienky nároku na príspevok sú:
a)
narodenie dieťaťa,
b)
trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.
(3)
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe uvedenej v § 2 písm. a) alebo b), ak
a)
pred uplatnením nároku na príspevok dala privolenie na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu4) alebo
b)
dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu2) alebo príslušného orgánu3) alebo dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu.5)
(4)
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe uvedenej v § 2 písm. a), ak po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení.
(5)
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu.
§ 4
Výška príspevku
(1)
Príspevok na jedno dieťa je 4 460 Sk.
(2)
Ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, zvyšuje sa príspevok podľa odseku 1 o jednu polovicu sumy uvedenej v odseku 1 na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.
(3)
Sumu podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVOK RODIČOM
§ 5
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičom, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona, je
a)
rodič detí alebo
b)
osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.6)
(2)
Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich uplatní nárok na príspevok rodičom, prednostné právo na tento príspevok má matka detí.
§ 6
Nárok na príspevok rodičom
(1)
Podmienky nároku na príspevok rodičom sú:
a)
aspoň tri z detí uvedených v § 1 ods. 3 sú vo veku najviac 15 rokov; u detí uvedených v § 1 ods. 3 písm. b) sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
b)
starostlivosť oprávnenej osoby o deti uvedené v písmene a),
c)
trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí uvedených v písmene a) na území Slovenskej republiky.
(2)
Príspevok rodičom sa poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.
(3)
Nárok na príspevok rodičom nevzniká pri starostlivosti o dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne,7) ak je dôvodom takejto starostlivosti výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu8) alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
§ 7
Výška príspevku rodičom
(1)
Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je
a)
2 420 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b)
2 980 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,
c)
3 170 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
(2)
Sumy podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 8
Uplatnenie nároku na príspevok a na príspevok rodičom
(1)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok a nárok na príspevok rodičom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej len „platiteľ”) podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o príspevok a žiadosť o príspevok rodičom musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo oprávnenej osoby a dieťaťa. Platiteľ osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa môže spracovávať a sprístupňovať len na účely príspevku a príspevku rodičom.
(2)
Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu,10) oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa oprávnenej osobe podľa § 2 písm. a).10a)
(3)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok rodičom v každom kalendárnom roku; prvýkrát si uplatňuje nárok na príspevok rodičom po dovŕšení jedného roku veku detí uvedených v § 1 ods. 3.
§ 9
Rozhodovanie o nároku na príspevok a na príspevok rodičom
(1)
Platiteľ vyplatí príspevok a príspevok rodičom, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a podmienky nároku na príspevok rodičom podľa tohto zákona a ak si uplatní nárok na príspevok a na príspevok rodičom podľa § 8. Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok a na príspevok rodičom podľa § 8, nespĺňa podmienky nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku a rozhodnutie o nevyplatení príspevku rodičom. Splnenie podmienok nároku na príspevok rodičom sa zisťuje k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí uvedených v § 6 ods. 1 písm. a).
(2)
Na konanie o nároku na príspevok a na príspevok rodičom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá uplatňuje nárok na príspevok, a oprávnená osoba, ktorá uplatňuje nárok na príspevok rodičom, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a nároku na príspevok rodičom a na ich výplatu. Oprávnená osoba je povinná použiť príspevok, ktorý sa jej vyplatil, na účel uvedený v § 1 ods. 2 a príspevok rodičom, ktorý sa jej vyplatil, na účel uvedený v § 1 ods. 3.
§ 11
Výplata príspevku a výplata príspevku rodičom
(1)
Platiteľ vyplatí príspevok a príspevok rodičom oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o výplatu príspevku podaná platiteľovi.
(2)
Platiteľ vyplatí zvýšenie príspevku podľa § 4 ods. 2 najskôr po uplynutí 28 dní života detí, ktoré sa narodili súčasne, a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná.
(3)
Platiteľ vydá rozhodnutie o výplate príspevku a rozhodnutie o výplate príspevku rodičom obci namiesto oprávnenej osobe, ak
a)
sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku a o účelnom použití príspevku rodičom alebo
b)
v čase rozhodovania o nároku na príspevok a o nároku na príspevok rodičom sa vyplácajú prídavky na deti obci podľa osobitného predpisu12) z dôvodu, že oprávnená osoba príspevok a príspevok rodičom nepoužíva na účel, na ktorý sú určené.
(4)
Platiteľ vyplatí príspevok a príspevok rodičom oprávnenej osobe v hotovosti alebo príspevok a príspevok rodičom poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike. Príspevok a príspevok rodičom sa nevyplácajú do cudziny.
(5)
Nárok na výplatu príspevku a nárok na výplatu príspevku rodičom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok a nároku na príspevok rodičom. To neplatí, ak si oprávnená osoba uplatnila nárok na príspevok alebo nárok na príspevok rodičom podľa § 8 a ak spĺňa podmienky nároku na príspevok podľa § 3 ods. 1 a 2 a podmienky nároku na príspevok rodičom podľa § 6.
§ 12
Zvýšenie príspevku a príspevku rodičom a vrátenie príspevku a príspevku rodičom
(1)
Ak platiteľ vyplatil príspevok a príspevok rodičom oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel príspevku a rozdiel príspevku rodičom doplatí do výšky ustanovenej v § 4 a 7. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku a odo dňa výplaty príspevku rodičom v nižšej sume, ako patril.
(2)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok a príspevok rodičom neprávom, je povinná príspevok a príspevok rodičom vrátiť alebo vrátiť jeho časť. Nárok na vrátenie príspevku a na vrátenie príspevku rodičom vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku a neoprávnenej výplaty príspevku rodičom.
§ 13
Zánik nároku na príspevok a na príspevok rodičom
(1)
Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
(2)
Nárok na príspevok rodičom zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania o nároku na príspevok rodičom podľa § 9.
§ 14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičom
Zdravotnícke zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičom alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok a nároku na príspevok rodičom, sú povinné spolupracovať a bezplatne poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti informácie na vznik nároku na príspevok a nároku na príspevok rodičom a na ich výplatu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa dieťa narodilo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzuje sa nárok na podporu pri narodení dieťaťa podľa právnych predpisov platných v čase narodenia dieťaťa. Vecne príslušné na poskytovanie podpory pri narodení dieťaťa sú právnické osoby, ktoré boli príslušné podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. To platí aj v konaní o poskytnutí podpory pri narodení dieťaťa, ktoré nebolo skončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Finančné prostriedky na výplatu podpory pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 poskytuje štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3)
Ak sa rodičom súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo sa im v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzuje sa nárok na peňažné dávky rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, podľa právnych predpisov platných v čase narodenia detí. Vecne príslušnou na poskytovanie peňažných dávok rodičom, ktorým sa narodili tri deti alebo viac detí, je obec, ktorá bola príslušná podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. To platí aj v konaní o poskytnutí peňažných dávok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, ktoré nebolo skončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na deti uvedené v § 1 ods. 3, ktoré sa narodili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(5)
Ustanovenia § 72 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., ktoré upravujú podporu pri narodení dieťaťa, sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužijú.
(6)
Ak sa dieťa narodilo pred 1. januárom 2004, posudzuje sa nárok na príspevok a na jeho výšku podľa právneho predpisu účinného v čase narodenia dieťaťa. To platí aj v konaní o poskytnutí príspevku, ktoré nebolo skončené do 31. decembra 2003.
(7)
Ak sa súčasne narodili dve deti pred 1. novembrom 2005, posudzuje sa nárok na príspevok a na jeho výšku podľa právneho predpisu účinného v čase narodenia detí; to platí aj v konaní o poskytnutí príspevku, ktoré nebolo skončené do 31. októbra 2005.
§ 15a
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.
§ 16
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 11 písm. b) piaty bod zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 180/1990 Zb.,
2.
§ 11 ods. 2 písmeno c) a § 25 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 87/1968 Zb. a zákona č. 134/1991 Zb.,
3.
§ 2 ods. 1 písmeno c) a § 13 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 134/1991 Zb.,
4.
§ 7 písm. c) druhý bod, § 145b ods. 1 písm. c) a § 145bc zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z.,
5.
§ 15 písm. a) ôsmy bod zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.,
6.
§ 49 ods. 1 písmeno g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.,
7.
§ 32 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 259/1992 Zb.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z. a zákona č. 187/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 279 ods. 2 písm. d) sa slová „a pohľadávky úhrady nákladov za poskytnuté služby sociálnej starostlivosti a za sociálne služby poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami podľa osobitného predpisu.35b)“ nahrádzajú slovami „a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované štátnymi orgánmi sociálnej pomoci a obcami a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami podľa osobitného predpisu,35b) pohľadávky na príspevku na poistenie v nezamestnanosti voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,35c) a pohľadávky náhrady preplatkov na podpore v nezamestnanosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35b a 35c znejú:
„35b)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
35c)
§ 57 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.“.
2.
V § 317 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3.
V § 317 odsek 2 znie:
„(2)
Výkonu rozhodnutia nepodlieha dávka sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu35b) a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z. a zákona č. 353/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 71 ods. 2 sa slová „a pohľadávky úhrady nákladov za poskytnuté služby sociálnej starostlivosti a sociálne služby poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami podľa osobitného predpisu10)“ nahrádzajú slovami „a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované štátnymi orgánmi sociálnej pomoci a obcami a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami podľa osobitného predpisu,10) pohľadávky na príspevku na poistenie v nezamestnanosti voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,10a) a pohľadávky náhrady preplatkov na podpore v nezamestnanosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:
„10) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
10a) § 57 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 195/1998 Z. z. sa mení takto:
V § 24 písm. a) v druhom bode sa vypúšťajú slová „o peňažných dávkach rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
2)
§ 45, 48, § 56 ods. 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad § 45 ods. 1 a § 78 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
8)
§ 45 ods. 3 zákona č. 94/1963 Zb. v znení zákona č. 132/1982 Zb. a § 46 zákona č. 94/1963 Zb.
10)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.