253/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 29.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
z 1. júla 1998
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra a poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov a z registra.
§ 2
Pobyt
(1)
Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu1) (ďalej len „ohlasovňa“).
(2)
Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.
Trvalý pobyt
§ 3
(1)
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
(2)
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.
(3)
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
(4)
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
(5)
Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
(6)
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
(7)
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i) a k). Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
(8)
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
a)
platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
b)
platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,4c)
c)
doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu4d) nie starší ako tri mesiace,
d)
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1.
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.
ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi4e) na neurčitú dobu,
3.
ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
4.
vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
(9)
Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení.
§ 4
(1)
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti,5) môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
(2)
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
(3)
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
(4)
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.
(5)
Pri hlásení trvalého pobytu podľa odsekov 1 až 4 predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené v § 3 ods. 8 za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.
(6)
Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný
a)
vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto narodenia,
4.
okres narodenia,
5.
štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
6.
rodné číslo,
7.
adresu nového trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i),
8.
adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak nejde o občana podľa § 5,
9.
dátum a podpis,
b)
uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,
ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy alebo jej časti alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, pred zamestnancom ohlasovne.
(7)
Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
(8)
Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa tohto zákona a na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt, ktorého vzor určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 5
Občan, ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.
§ 6
(1)
Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
(2)
Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.
(3)
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.
§ 7
(1)
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší
a)
na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b)
ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d)
ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e)
na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)
f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej časti podľa § 3 ods. 2 občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm. d) bodu 2,
g)
ak budova zanikla.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.
(3)
Obec poverená viesť matriku oznamuje ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.
§ 8
Prechodný pobyt
(1)
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
(2)
Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 platia aj na hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.
(3)
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d); občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
(4)
Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať; vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt určí ministerstvo.
(5)
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.
§ 9
Pobyt občana v zahraničí
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
§ 10
Povinnosti ohlasovne
Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná
a)
overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,
b)
overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,
c)
urobiť záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 8, § 5 alebo § 8 ods. 3, prípadne podľa § 9,
d)
zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu, ak nejde o trvalý pobyt nezrušiteľne osvojeného dieťaťa,
e)
zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu alebo doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému obvodnému úradu, ktorý ich do registra zaznamená,
f)
vydať občanovi potvrdenie o pobyte.
§ 11
Evidencia pobytu občanov
Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
e)
okres pobytu,
f)
obec pobytu,
g)
časť obce,
h)
ulicu, ak sa obec člení na ulice,
i)
súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
j)
druh pobytu,
k)
predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
l)
dobu prechodného pobytu,
m)
ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
n)
ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.
Register
§ 12
(1)
Register je časťou štátneho informačného systému,6) obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené týmto zákonom.
(2)
Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
§ 13
Register tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.
§ 14
Register obsahuje údaje o
a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.
§ 15
Register obsahuje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky tieto údaje:
a)
osobné údaje:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo,
6.
dátum narodenia,
7.
miesto narodenia,
8.
okres narodenia,
9.
štát narodenia,
10.
pohlavie,
11.
rodinný stav,
12.
národnosť,
13.
dátum a miesto úmrtia,
b)
údaje o pobyte:
1.
trvalý pobyt (dátum prihlásenia, skončenia):
1a.
názov okresu,
1b.
názov obce,
1c.
názov časti obce,
1d.
názov ulice,
1e.
orientačné číslo,
1f.
súpisné číslo,
2.
prechodný pobyt (dátum prihlásenia, dobu pobytu):
2a.
názov okresu,
2b.
názov obce,
2c.
názov časti obce,
2d.
názov ulice,
2e.
orientačné číslo,
2f.
súpisné číslo,
c)
údaje o vzťahoch k iným osobám:
1.
osobné údaje manžela (manželky):
1a.
meno,
1b.
priezvisko,
1c.
rodné priezvisko,
1d.
rodné číslo,
2.
osobné údaje otca:
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
rodné priezvisko,
2d.
rodné číslo,
3.
osobné údaje matky:
3a.
meno,
3b.
priezvisko,
3c.
rodné priezvisko,
3d.
rodné číslo,
4.
osobné údaje dieťaťa:
4a.
meno,
4b.
priezvisko,
4c.
rodné priezvisko,
4d.
rodné číslo,
d)
administratívne údaje o osobe
1.
číslo a séria občianskeho preukazu,
2.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
3.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
4.
údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
5.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,
6.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,
7.
údaje o zákaze pobytu,
8.
údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.
§ 16
Register obsahuje o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, tieto údaje:
a)
osobné údaje:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo,
6.
dátum narodenia,
7.
miesto narodenia,
8.
okres narodenia,
9.
štát narodenia,
10.
pohlavie,
11.
rodinný stav,
12.
národnosť,
13.
dátum a miesto úmrtia,
b)
údaje o pobyte:
1.
začiatok pobytu v zahraničí,
2.
štát pobytu,
3.
miesto pobytu,
4.
údaj o prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky,
5.
údaj o skončení trvalého pobytu,
c)
údaje o vzťahoch k iným osobám:
1.
osobné údaje manžela (manželky):
1a.
meno,
1b.
priezvisko,
1c.
rodné priezvisko,
1d.
rodné číslo,
2.
osobné údaje otca:
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
rodné priezvisko,
2d.
rodné číslo,
3.
osobné údaje matky:
3a.
meno,
3b.
priezvisko,
3c.
rodné priezvisko,
3d.
rodné číslo,
4.
osobné údaje dieťaťa:
4a.
meno,
4b.
priezvisko,
4c.
rodné priezvisko,
4d.
rodné číslo,
d)
administratívne údaje o osobe
1.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
2.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
3.
údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
4.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,
5.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,
6.
údaje o zákaze pobytu,
7.
údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.
§ 17
Register obsahuje údaje o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, v rozsahu uvedenom v doklade o pobyte vydanom podľa osobitného zákona.7)
§ 18
(1)
Ohlasovňa zaznamenáva do registra
a)
údaje o určení, zmene názvu alebo zrušení ulice, alebo o určení, zmene alebo zrušení čísla stavby,
b)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
(2)
Ohlasovňa preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana za mŕtveho.
§ 19
Útvar Policajného zboru zaznamenáva do registra
a)
údaje o pobyte cudzincov a azylantov na území Slovenskej republiky,
b)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
§ 20
(1)
Obvodný úrad preberá a bezodkladne zaznamenáva do registra údaje od štátnych orgánov a ohlasovní, ak nemajú zabezpečený priamy vstup do registra a ak sú tieto údaje predmetom evidencie v registri.
(2)
Obvodný úrad zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
§ 21
Obvodný úrad v sídle kraja zaznamenáva do registra údaje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
§ 22
(1)
Ministerstvo zaznamenáva do registra
a)
údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
údaje súvisiace so zrušením predchádzajúceho trvalého pobytu nezrušiteľne osvojeného dieťaťa,
c)
údaje súvisiace s určením alebo so zmenou názvu obce,
d)
údaje súvisiace s činnosťou osobitnej matriky,8)
e)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetnom evidencie v registri.
(2)
Ministerstvo oznamuje ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu nezrušiteľne osvojeného dieťaťa zrušenie tohto pobytu; zároveň oznámi túto skutočnosť aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
§ 22a
(1)
Štátne orgány a ohlasovne sú povinné zasielať údaje uvedené v § 18 ods. 2 a v § 20 ods. 1 ohlasovni a obvodnému úradu do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od času, keď nastala zmena údajov uvedených v registri.
(2)
Štátne orgány a ohlasovne sú povinné bezodkladne zaznamenať údaje uvedené v § 18 až 22 do registra, najneskôr do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od doručenia štátnym orgánom alebo ohlasovňou podľa odseku 1.
§ 23
(1)
Ministerstvo a obvodné úrady poskytujú štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné poistenie a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti, údaje z registra v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
(2)
Ministerstvo, obvodné úrady a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
c)
odôvodnenie žiadosti.
(3)
Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa odseku 2. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie obvodný úrad, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.
(4)
O poskytnutí údajov podľa odseku 2 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam.
(5)
Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 2, je povinný na požiadanie obyvateľa poskytnúť mu údaje, komu a na aký účel bola informácia o jeho pobyte poskytnutá.
Spoločné ustanovenia
§ 24
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní,9) sú povinné viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania.
§ 25
(1)
Ministerstvo je oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje súvisiace s plnením úloh podľa osobitných predpisov.10)
(2)
Slovenská informačná služba je oprávnená zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby, ak je to nevyhnutné na vyhotovenie legalizačných dokumentov.11) Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov dohodnú ministerstvo a Slovenská informačná služba v osobitnej zmluve.
(3)
Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor sú oprávnené vyberať z evidencie pobytu občanov (§ 11) a z registra (§ 13) údaje súvisiace s vykonávaním bezpečnostných previerok podľa osobitných predpisov.11a) Podrobnosti o postupe pri vyberaní údajov dohodne ministerstvo a Národný bezpečnostný úrad v osobitnej zmluve.
§ 26
(1)
Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra. Činnosť obcí, mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mestských častí mesta Košice na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy.
(2)
Na postup štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.13)
§ 26a
Opatrenia proti nečinnosti
Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § 7 ods. 1 alebo § 10, zabezpečí bezodkladne splnenie uvedených povinností obvodný úrad, v ktorého územnom obvode je ohlasovňa alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Hlásenie miesta, začiatku alebo skončenia trvalého pobytu občanov alebo hlásenie miesta, začiatku a predpokladanej doby prechodného pobytu vykonané podľa doterajších predpisov sa považuje za hlásenie podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávali činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov na príslušných útvaroch Policajného zboru, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na obvodné úrady v sídle kraja, v ktorých územnom obvode mali útvary Policajného zboru sídlo.
(3)
Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru na úseku hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie pobytu občanov, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na obvodné úrady v sídle kraja, v ktorých územnom obvode mali útvary Policajného zboru sídlo. Na obvodné úrady v sídle kraja prechádza dňom účinnosti tohto zákona aj správa hnuteľného majetku, ktorý slúžil na výkon uvedenej pôsobnosti útvarom Policajného zboru.
(4)
Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru v Bratislave na úseku hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie pobytu občanov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských častí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava dňom účinnosti tohto zákona prechádza z vlastníctva Slovenskej republiky aj hnuteľný majetok, ktorý slúžil na výkon uvedenej pôsobnosti útvarom Policajného zboru v Bratislave.
(5)
O prechode práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku a o prechode hnuteľného majetku z vlastníctva Slovenskej republiky v správe útvarov Policajného zboru do správy krajských úradov, v správe útvarov Policajného zboru v Bratislave do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských častí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava sú útvary Policajného zboru, krajské úrady a mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava povinné do 1. júla 2006 spísať protokoly o odovzdaní a prevzatí práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku a o prechode vlastníctva hnuteľného majetku.
(6)
Útvary Policajného zboru sú povinné do 1. júla 2006 odovzdať dokumentáciu potrebnú na hlásenie pobytu občanov a vedenie evidencie pobytu občanov na krajské úrady alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.
(7)
Útvary Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedli manuálnu evidenciu pobytu občanov do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sú povinné naďalej spravovať túto evidenciu a poskytovať z nej údaje14) štátnym orgánom, mestským častiam v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a fyzickým osobám, ktorých sa tieto údaje týkajú, a vybavovať podania súvisiace s touto evidenciou.
§ 27a
Úlohy obvodných úradov podľa § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 a § 26a plnia do 30. júna 2008 okresné riaditeľstvá Policajného zboru.
§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov.
§ 29
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 27 ods. 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2006 a okrem § 27 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
3)
§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4a)
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4c)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 114 až 118 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
4e)
§ 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
4f)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
5a)
§ 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
6)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
7)
§ 46 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z.
§ 24 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 207/2004 Z. z.
8)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
11)
§ 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.
11a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
14)