372/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.1998 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. novembra 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z. a podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z. a zákona č. 331/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „člena“ vkladajú slová „miestnej volebnej komisie a“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb.
§ 55 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „miestnej volebnej komisie a“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 51 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 55 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z.“.
5.
V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Brigita Schmögnerová v. r.