76/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2003

76
ZÁKON
zo 6. februára 1998
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Zákon upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami, poplatky za nakladanie s nimi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom s cieľom obmedziť možnosti úniku látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme do ovzdušia.
(2)
Na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme sa nevzťahujú osobitné predpisy upravujúce odpadové hospodárstvo1) s výnimkou ustanovení o zneškodňovaní látok alebo spätnom vývoze dovezených látok, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať, a o zneškodňovaní odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
regulovanou látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu Zeme (ďalej len „látka“) chlórfluorované uhľovodíky, ostatné chlórfluorované plnohalogénované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, metylbromid, brómfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, brómchlórmetán a chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, či existujú samostatne alebo v zmesi a či sú novovyrobené, zozbierané, recyklované alebo regenerované a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1; za látku sa nepovažujú:
1.
látka, ktorá je vo výrobku inom ako nádoba používaná na prepravu alebo skladovanie látky,
2.
nevýznamné množstvá látky náhodne vznikajúcej počas výrobného procesu,
3.
nevýznamné množstvá látky z nezreagovanej suroviny,
4.
nevýznamné množstvá látky použitej ako procesné činidlo, ktoré je prítomné v chemických látkach ako stopové nečistoty,
5.
nevýznamné množstvá látky, ktoré sú emitované počas výroby látky alebo nakladania s látkou,
b)
výrobkom predmet alebo zariadenie, ktoré látku obsahuje alebo na ktorého činnosť sa látka použije, alebo ktoré bolo vyrobené za použitia látky,
c)
nakladaním s látkou akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je látka, najmä jej výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, odber, plnenie, zneškodňovanie,2) skladovanie, zber, recyklácia, regenerácia a použitie vo výrobnom procese,
d)
nakladaním s výrobkami ich výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, inštalácia, prevádzka, údržba, oprava, revízia a zneškodňovanie,2)
e)
odberom látky jej odčerpanie z výrobku alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie látok,
f)
zberom látky zhromažďovanie odobratej látky,
g)
skladovaním látky jej dočasné uloženie na prevádzkové, výrobné a obchodné účely, ako aj na účely recyklácie látky a regenerácie látky,
h)
recykláciou látky proces, pri ktorom sa z látky už použitej a následne odobratej získa po základnom čistiacom procese, najmä filtrovaní a sušení, recyklovaná látka; recyklovaná látka sa znovu vracia do zariadenia spravidla na mieste jej pôvodného použitia; recyklácia látky sa nepovažuje za jej výrobu,
i)
regeneráciou látky proces, pri ktorom sa použitá látka znovu spracúva a skvalitňuje postupmi, ktorými získa potrebné špecifické vlastnosti novovyrobenej látky, najmä destiláciou, chemickým spracovaním; regenerácia látky sa nepovažuje za jej výrobu.
j)
chlórfluorovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine I vrátane jej izomérov,
k)
ostatným chlórfluorovaným plnohalogénovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine II vrátane jej izomérov,
l)
halónom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine III vrátane jej izomérov,
m)
tetrachlórmetánom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine IV,
n)
1,1,1-trichlóretánom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine V,
o)
metylbromidom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine VI,
p)
brómfluorovaným neplnohalogénovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine VII vrátane jej izomérov,
r)
brómchlórmetánom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine VIII,
s)
chlórfluorovaným neplnohalogénovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine IX vrátane jej izomérov,
t)
surovinou látka, ktorá podlieha premene v procese, v ktorom dôjde k celkovej zmene jej pôvodného zloženia,
u)
procesným činidlom látka použitá ako chemické procesné činidlo v procesoch uvedených v prílohe č. 2 v zariadeniach jestvujúcich pred 1. septembrom 1997 a pri ktorých vznikajú nevýznamné množstvá emisií,
v)
potenciálom poškodzovania ozónu číslo uvedené v poslednom stĺpci prílohy č. 1 vyjadrujúce možný účinok látky na ozónovú vrstvu,
x)
vypočítanou úrovňou množstvo zistené vynásobením množstva každej látky jej potenciálom poškodzovania ozónu a ich spočítaním osobitne pre každú skupinu látok uvedených v prílohe č. 1,
y)
výrobou množstvo vyrobenej látky, od ktorého sa odpočíta množstvo zneškodnené technologickými procesmi, ktoré schválili strany medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme,2a) a množstvo celkovo použité ako surovina alebo procesné činidlo vo výrobe iných chemických látok; do výroby sa nezapočítava zozbierané, recyklované alebo regenerované množstvo látky,
z)
uvedením na trh dodávky alebo dostupnosť látok alebo výrobkov tretím osobám za úplatu alebo zadarmo v rámci ich distribúcie alebo použitia na trhu,
za) použitím použitie látok vo výrobe alebo pri údržbe výrobkov alebo zariadení, alebo pri iných procesoch okrem ich použitia ako surovín alebo procesných činidiel,
zb) reverzibilným klimatizačným tepelnočerpadlovým systémom kombinácia vnútorne spojených častí obsahujúcich chladivo, ktoré vytvárajú jeden uzavretý chladiaci okruh, v ktorom chladivo cirkuluje na účel získania a odvedenia tepla.
§ 3
Základné ustanovenie
(1)
Nakladať s látkami alebo výrobkami možno iba tak, aby nedochádzalo k úniku látok nad rámec podmienok určených príslušným orgánom štátnej správy v súlade s možnosťami najlepších dostupných technológií a s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku. Pritom sa vykonajú preventívne opatrenia, aby sa zabránilo únikom
a)
látok používaných ako surovina alebo procesné činidlo pri výrobe chemických látok,
b)
látok, ktoré náhodne vznikajú pri výrobe iných chemických látok,
c)
látok z obchodných a priemyselných chladiarenských zariadení, mraziarenských zariadení a klimatizačných zariadení, z hasiacich systémov a zo zariadení obsahujúcich rozpúšťadlá v priebehu výroby, inštalácie, prevádzky, opravy a údržby,
d)
metylbromidu zo zadymovacích zariadení a z operácií, pri ktorých sa metylbromid používa.
(2)
Nakladať s látkami alebo výrobkami, dovážať zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok a prepravovať látky cez územie Slovenskej republiky môžu len právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“),3) ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určuje a vydáva vo svojom vestníku v súlade s medzinárodnými zmluvami na ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ktorými je Slovenská republika viazaná,4) ročné kvóty vypočítanej úrovne spotreby látok, na základe ktorých sa reguluje výroba, dovoz a vývoz látok. Ročné kvóty vypočítanej úrovne spotreby látok môžu byť nižšie, ako sú ustanovené medzinárodnými zmluvami na ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ktorými je Slovenská republika viazaná.4) Do takto určených kvót sa nezapočítava dovoz a vývoz recyklovaných látok alebo regenerovaných látok a dovoz a vývoz látok určených na regeneráciu.
(4)
V prípade pochybnosti, či ide o výrobky podľa tohto zákona, predloží podnikateľ certifikát výrobku.5) Zoznam výrobkov, ktoré môžu obsahovať látky, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
V čase opravy a údržby, pred demontážou alebo zneškodnením chladiarenských zariadení, mraziarenských zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, zariadení obsahujúcich rozpúšťadlá, hasiacich prístrojov a stabilných a polostabilných hasiacich zariadení sa zo zariadenia musia odobrať na recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie chlórfluorované uhľovodíky, ostatné chlórfluorované plnohalogénované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, brómfluorované neplnohalogénované uhľovodíky a chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, ak je odobratie možné. Zneškodnenie možno vykonať len technológiami schválenými stranami medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme alebo inými zneškodňovacími technológiami, ktoré sú vhodné z hľadiska životného prostredia.
(6)
Na zneškodnenie tvrdých pien sa vzťahuje postup podľa odseku 5.
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 4
Licencie
(1)
Dovoz a vývoz látok možno uskutočniť iba na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“), ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) podľa osobitného predpisu.6) Ministerstvo hospodárstva pri udeľovaní licencie reguluje dovoz a vývoz látok tak, aby nedošlo k prekročeniu kvót určených podľa § 3 ods. 3 pre jednotlivé látky na príslušný kalendárny rok.
(2)
Podmienkou na udelenie licencie je vyjadrenie ministerstva k dovozu alebo vývozu látok vydané na príslušné obdobie. Pre vybraté látky uverejnené vo vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je podmienkou aj predloženie certifikátu o kvalite látky.5) Vyjadrenie ministerstva, prípadne certifikát o kvalite látky je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti o udelenie licencie.
(3)
Náležitosti žiadosti o vyjadrenie ministerstva sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Ako podklad na vyjadrenie ministerstvo môže od žiadateľa o licenciu vyžadovať predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany životného prostredia vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(5)
Držiteľ licencie je povinný štvrťročne oznámiť ministerstvu hospodárstva realizovaný dovoz alebo vývoz látok a vrátiť licenciu označenú odtlačkom pečiatky príslušného colného orgánu.6a)
(6)
Ministerstvo hospodárstva štvrťročne oznamuje ministerstvu údaje o vydaných licenciách a na ich základe realizovaných dovozoch a vývozoch látok.
§ 5
Súhlas a vyjadrenie
(1)
Ministerstvo dáva súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok,
b)
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok,
c)
tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na
a)
výrobu látok,
b)
výrobu výrobkov,
c)
recykláciu látok a regeneráciu látok,
d)
odber látok,
e)
zneškodňovanie látok.
(3)
Ministerstvo dáva vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok.
(4)
Okresný úrad dáva
a)
súhlas na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane,
b)
vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane.
(5)
O vyjadrenie podľa odseku 2 a odseku 4 písm. b) žiada žiadateľ pred konaním podľa stavebného zákona;7) pre toto konanie je vyjadrenie záväzným podkladom.
(6)
V konaní podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom štátnej správy vo veciach podľa odseku 2, 3 a odseku 4 písm. b) okresný úrad.
(7)
Žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
meno (názov) a adresu žiadateľa (sídlo) a identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 3.
(8)
K žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie podľa odseku 7 sa prikladá
a)
oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
b)
dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 1 a odseku 4 písm. a),
c)
doklad o preukázaní zhody, ak ide o určený výrobok.8)
(9)
Ministerstvo alebo okresný úrad k žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie môže od žiadateľa vyžadovať predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany životného prostredia vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7 s výnimkou prípadov podľa odseku 1 písm. c).
(10)
Ministerstvo alebo okresný úrad určí v súhlase alebo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; podľa potreby určí množstvo látky a výrobkov, povinnosti a osobitné technické podmienky činnosti v súlade s možnosťami najlepších dostupných zariadení a technológií s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku (§ 3 ods. 1).
§ 6
Zrušenie súhlasu
Ministerstvo alebo okresný úrad môže po predchádzajúcom písomnom upozornení zrušiť súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 5 ods. 4 písm. a) tomu, kto nedodržiava podmienky v ňom určené.
§ 7
Odborné posudky a odborná spôsobilosť
(1)
Odborný posudok v prípadoch ustanovených podľa tohto zákona vydávajú odborne spôsobilé právnické osoby alebo fyzické osoby zapísané ministerstvom v zozname osôb oprávnených vydávať odborné posudky (ďalej len „zoznam“). Ministerstvo uverejňuje zoznam vo svojom vestníku.
(2)
Vo výnimočných prípadoch možno povoliť vydanie odborného posudku aj osobe nezapísanej v zozname, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 1 sa na základe žiadosti zapíšu právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 5 ods. 1 až 4, s uvedením druhov látok a výrobkov pre odborný posudok v danom druhu činnosti na základe posúdenia komisiou ministerstva. Za zapísanie do zoznamu uchádzač zaplatí správny poplatok podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Náklady spojené s vydaním odborného posudku uhrádza žiadateľ.
(5)
Kvalifikačné predpoklady osôb oprávnených vydávať odborné posudky, postup pri posudzovaní a overovaní ich odbornej spôsobilosti a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ako aj podrobnosti o vydávaní a uchovávaní odborných posudkov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 8
Povinnosti pri dovoze, vývoze a uvádzaní na trh
(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža látky alebo výrobky, je povinný uviesť pri ich uvádzaní na trh ako súčasť sprievodnej dokumentácie číslo licencie (§ 4 ods. 1) alebo číslo povolenia (§ 11 ods. 2 a 4).
(2)
Ak látky alebo výrobky uvádza na trh iný podnikateľ ako uvedený v odseku 1, je povinný vyžiadať si ako súčasť sprievodnej dokumentácie číslo licencie podnikateľa uvedeného v odseku 1 (§ 4 ods. 1) alebo číslo jeho povolenia (§ 11 ods. 2 a 4).
(3)
Látku alebo výrobok nemožno uviesť na trh bez označenia nápisom na viditeľnom mieste „Látka poškodzujúca ozónovú vrstvu Zeme“ alebo „Výrobok obsahuje látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu Zeme“.
(4)
Podnikateľ, ktorý dováža alebo vyváža látky alebo výrobky, je povinný v colnom vyhlásení10) uviesť označenie „Látka poškodzujúca ozónovú vrstvu Zeme“ alebo „Výrobok obsahuje látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu Zeme“.
§ 9
Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)
Evidenciu o látkach a výrobkoch vedie podnikateľ, ktorý
a)
dováža alebo vyváža látky,
b)
vyrába látky alebo výrobky,
c)
skladuje látky,
d)
prevádzkuje zariadenie na recykláciu látok alebo regeneráciu látok,
e)
dováža alebo vyváža výrobky,
f)
vykonáva opravy a údržbu chladiarenských, mraziarenských, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom látky (ďalej len „chladiace zariadenie“),
g)
vykonáva opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,
h)
vykonáva inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
i)
spotrebúva látky pri svojej podnikateľskej činnosti,
j)
odoberá látky,
k)
zneškodňuje látky.
(2)
Evidencia sa vedie tak, aby z nej bolo zrejmé, kde a v akom množstve sa látky a výrobky nachádzajú a ako sa s nimi nakladá; príslušné doklady sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(3)
Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1, oznamujú ministerstvu údaje o látkach a výrobkoch určené podľa odseku 4.
(4)
Podrobnosti o údajoch o látkach a výrobkoch a o ich oznamovaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 10
Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami
(1)
Vykonávať
a)
výrobu, inštaláciu a opravu chladiacich zariadení,
b)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,
c)
inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
d)
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
e)
prevádzkovanie zariadení na recykláciu látok alebo regeneráciu látok,
f)
odber látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom látok,
g)
zneškodňovanie látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom látky,
h)
zadymovanie a dezinsekciu s metylbromidom,
i)
výrobu, inštaláciu, opravy a údržbu zariadení obsahujúcich látky, ktoré slúžia ako rozpúšťadlo,
môže len fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami (ďalej len „odborná spôsobilosť na nakladanie“) alebo podnikateľ prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi takéhoto osvedčenia.11)
(2)
Odborná spôsobilosť na nakladanie je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí súčasného stavu techniky, všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem upravujúcich ochranu ozónovej vrstvy Zeme a možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie na nakladanie s látkami, ktoré je potrebné na vyzvanie ministerstva preukázať.
(3)
Vykonávať zber látok a skladovanie látok môže len podnikateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie na niektorú činnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) až g).
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie podľa odseku 1 sa vydáva osobe, ktorá má predpísanú kvalifikáciu a ktorá preukáže, že môže použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti, a skúškou preukáže teoretické a praktické znalosti potrebné na bezpečné nakladanie s látkami.
(5)
Teoretickú a praktickú výučbu osôb podľa odseku 1 organizuje a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie vydáva organizácia poverená ministerstvom. Ministerstvo schvaľuje náplň učebných textov a skúšobných otázok.
(6)
Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie odbornej spôsobilosti na nakladanie.
(7)
Osobitné predpisy,12) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(8)
Kvalifikačné predpoklady, požiadavky na technické vybavenie osôb na vykonávanie činností podľa odseku 1, postup pri posudzovaní a overovaní odbornej spôsobilosti na nakladanie a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na nakladanie ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 11
Zákaz
(1)
Zakazuje sa
a)
výroba, uvádzanie na trh, použitie, dovoz a vývoz chlórfluorovaných uhľovodíkov, ostatných chlórfluorovaných plnohalogénovaných uhľovodíkov, halónov, tetrachlórmetánu, 1,1,1-trichlóretánu, metylbromidu, brómfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov a brómchlórmetánu od 1. januára 2001,
b)
výroba chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov od 1. januára 2001,
c)
uvádzanie na trh, použitie, dovoz a vývoz chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov od 1. januára 2010,
d)
výroba, uvádzanie na trh, dovoz a vývoz výrobkov, ktoré obsahujú látky alebo na ktorých činnosť sa látky používajú, alebo ktoré boli vyrobené za použitia látok uvedených v písmene a), od 1. januára 2001.
(2)
Zakazuje sa z územia Slovenskej republiky vyvážať látky a výrobky na územie štátu, ktorý nie je signatárom medzinárodných zmlúv na ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ktorými je Slovenská republika viazaná.4) Rovnako sa zakazuje dovážať a uvádzať na trh látky a výrobky z územia takého štátu na územie Slovenskej republiky. Výnimky z tohto zákazu môže v odôvodnených prípadoch4) povoliť ministerstvo, ak štát, ktorý nie je signatárom týchto zmlúv, plní z nich vyplývajúce povinnosti. K žiadosti o výnimku môže ministerstvo vyžadovať predloženie odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
dovoz alebo vývoz použitých látok, ktoré sa dovezú alebo vyvezú na účely recyklácie látok alebo regenerácie látok,
b)
dovoz, uvádzanie na trh a vývoz recyklovaných alebo regenerovaných látok; tieto látky nemožno uviesť na trh bez označenia nápisom „Recyklovaná látka“ alebo „Regenerovaná látka“,
c)
dovoz chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov a metylbromidu určených do colného režimu
1.
uskladňovania v colných skladoch,
2.
aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme podmienečnom,
3.
prepracovania pod colným dohľadom,
4.
tranzitu,
d)
spätný vývoz z colných režimov uvedených v písmene c).
(4)
V osobitných prípadoch ministerstvo môže po vyžiadaní vyjadrenia príslušného ústredného orgánu štátnej správy výnimočne povoliť výrobu alebo uvádzanie látok alebo výrobkov na trh, dovoz alebo vývoz látok, dovoz alebo vývoz výrobkov aj po termíne ich zákazu, najmä
a)
ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia, bezpečnosti alebo nedostupnosti technicky realizovateľných náhrad,
b)
na plnenie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení inštalovaných pred 1. januárom 2001,
c)
ak výroba a vývoz sú určené na uspokojenie základných vnútorných potrieb strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme alebo na uspokojenie nevyhnutného použitia alebo kritického použitia strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme a tieto strany o to požiadajú.
(5)
K žiadosti o výnimku ministerstvo môže vyžadovať predloženie odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(6)
Pri dovoze tovaru,13) o ktorom možno predpokladať, že je výrobkom podľa tohto zákona, predloží právnická osoba alebo fyzická osoba certifikát výrobku.5)
(7)
Podnikateľ musí požiadať ministerstvo aj o povolenie výroby alebo dovozu látok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) na nevyhnutné použitie najneskôr 15 mesiacov pred začatím roka, na ktorý žiada výnimku. Takúto žiadosť ministerstvo po vyžiadaní vyjadrenia príslušného ústredného orgánu štátnej správy posúdi podľa kritérií uvedených v prílohe č. 4. Žiadosť, ktorá vyhovuje kritériám, postúpi ministerstvo orgánu príslušnému podľa medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme na odsúhlasenie nevyhnutného použitia. Na základe kladného rozhodnutia strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme ministerstvo povolí výrobu alebo dovoz látok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) na nevyhnutné použitie.
(8)
Ministerstvo môže každý rok povoliť množstvá metylbromidu na kritické použitie, ak žiadateľ preukáže splnenie kritérií uvedených v prílohe č. 5. Kritické použitie ministerstvo povolí, ak neexistujú rovnocenné náhrady alebo ak nie je dostupný recyklovaný alebo regenerovaný metylbromid od ktorejkoľvek strany medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme.
(9)
Povolenie kritického použitia metylbromidu, ktoré kontinuálne pokračuje po termíne jeho vylúčenia, obsahuje:
a)
maximálne množstvo metylbromidu, ktoré sa použije, maximálnu dávku aplikácie, minimálny čas medzi dvomi zadymovaniami a preventívne opatrenia, ktoré sa musia vykonať, aby sa minimalizovali emisie,
b)
použitie, na ktoré sa povoľuje výnimka, vrátane plodín, pestovateľských metód, lokalít použitia a chorôb, na ktorých zničenie sa žiada použitie metylbromidu.
(10)
Povolenie podľa odseku 9 sa vydáva najviac na jeden rok s možnosťou predĺženia na základe novej žiadosti.
(11)
Zákaz podľa § 11 ods. 1 sa pri uvádzaní na trh a používaní látok neuplatňuje, ak
a)
sa látky zneškodňujú technológiami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6,
b)
sa látky použijú ako surovina alebo ako procesné činidlo,
c)
pre látky bola udelená výnimka na nevyhnutné použitie podľa § 11 ods. 4 a 7,
d)
ide o halóny v jestvujúcich stabilných a polostabilných hasiacich zariadeniach inštalovaných do 31. decembra 2003 alebo o halóny na kritické použitie uvedené v prílohe č. 5.
§ 11a
Regulácia uvedenia na trh a použitia chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov
(1)
Vypočítaná úroveň chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov, ktoré podnikatelia vyrábajúci alebo dovážajúci látky uvedú na trh alebo použijú na vlastnú potrebu v období
a)
od 1. januára do 31. decembra 2001, nemôže prekročiť súčet 2,0 % vypočítanej úrovne chlórfluorovaných uhľovodíkov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili na vlastnú potrebu v roku 1989, a vypočítanej úrovne chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili na vlastnú potrebu v roku 1989,
b)
od 1. januára do 31. decembra 2002, nemôže prekročiť 85 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
c)
od 1. januára do 31. decembra 2003, nemôže prekročiť 45 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
d)
od 1. januára do 31. decembra 2004 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období, nemôže prekročiť 30 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
e)
od 1. januára do 31. decembra 2008 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období, nemôže prekročiť 25 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
f)
po 31. decembri 2009 žiadny výrobca ani dovozca nemôže uviesť na trh ani použiť na vlastnú potrebu žiadne chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky.
(2)
Celkové ročné kvóty látok, ktoré podnikatelia vyrábajúci alebo dovážajúci látky môžu uviesť na trh a použiť na vlastnú potrebu, sú uvedené v prílohe č. 7.
(3)
Zakazuje sa použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov
a)
v aerosóloch,
b)
ako rozpúšťadiel
1.
pri použití beznádržovom vrátane otvorených čističiek a otvorených odvodňovacích systémov bez chladiacich zón; pre lepidlá a uvoľňovacie prostriedky foriem, keď nie sú v uzavretom zariadení, a na drenážne čistenie v prípade, že chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky nie sú zbierané,
2.
vo všetkých druhoch rozpúšťadlového použitia od 1. januára 2003 s výnimkou precízneho čistenia elektronických a iných súčiastok v leteckom a raketovom priemysle,
c)
ako chladív
1.
v zariadeniach vyrobených po 1. januári 2001 na použitie
1.1 v neuzatvorených priamo sa vyparujúcich systémoch,
1.2. v domácich chladničkách a mrazničkách,
1.3. v klimatizačných systémoch motorových vozidiel, traktorov a necestných vozidiel alebo prívesov poháňaných akýmkoľvek zdrojom energie,
1.4. v klimatizácii cestnej verejnej dopravy a železničnej dopravy,
1.5. vo verejných a distribučných chladiacich skladoch a obchodných domoch pre zariadenia s chladiacim príkonom 150 kW a viac,
1.6. vo všetkých chladiacich a klimatizačných zariadeniach; v reverzibilných systémoch vyrobených po 31. decembri 2003 sa používanie zakazuje od 1. januára 2004,
2.
od 1. januára 2010, ak ide o nepoužité chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky pri oprave a údržbe chladiacich zariadení jestvujúcich k tomuto dátumu,
d)
na výrobu pien s výnimkou povlakových pien používaných v bezpečnostných aplikáciách a s výnimkou tvrdých izolačných pien, a to
1.
spojitých povlakových pien a polyetylénových pien od 1. januára 2001,
2.
vytláčaných polystyrénových pien okrem tých, ktoré sa používajú na izoláciu v doprave, od 1. januára 2002,
3.
polyuretánových pien pre domáce spotrebiče od 1. januára 2003; tento zákaz sa nevzťahuje na polyuretánové mäkké orientované laminované peny a polyuretánové sendvičové panely, ak sa používajú na izoláciu v doprave,
4.
všetkých pien od 1. januára 2004,
e)
ako nosného plynu na sterilizáciu látok v uzatvorených systémoch v zariadeniach vyrobených po 1. januári 2001,
f)
ako hasiacej látky od 1. januára 2004,
g)
vo všetkých ostatných prípadoch ich použitia od 1. januára 2001.
(4)
Zákaz podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov
a)
na laboratórne a ostatné analytické účely vrátane výskumu a vývoja,
b)
ako surovín pri výrobe ostatných chemických látok,
c)
ako procesného činidla,
d)
pre ktoré bola udelená výnimka podľa § 11 ods. 4 a 7.
(5)
Obmedzenie použitia látok podľa odsekov 1 a 3 sa neuplatňuje na použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov na výrobu výrobkov na vývoz do krajín, v ktorých je použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov v takýchto výrobkoch dovolené.
§ 12
Štátny dozor
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia“) je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme v súlade s osobitným predpisom o kontrole v štátnej správe.15)
(2)
Inšpekcia ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v rámci kontroly a kontroluje dodržiavanie nariadení.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným preukazom.
(4)
Podnikateľ je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s látkami a výrobkami.
§ 13
Informovanie verejnosti
(1)
Verejné oznamovacie prostriedky16) pravidelne bezodplatne informujú verejnosť17) o stave ozónovej vrstvy Zeme a o hodnotách ultrafialového žiarenia dopadajúceho na územie Slovenskej republiky.
(2)
Podklady na informácie podľa odseku 1 poskytuje organizácia poverená ministerstvom.
TRETIA ČASŤ
POPLATKY ZA NAKLADANIE S LÁTKAMI A VÝROBKAMI
§ 14
Poplatková povinnosť
(1)
Poplatky za nakladanie s látkami a výrobkami (ďalej len „poplatok“) platia podnikatelia uvedení v odsekoch 2 až 4.
(2)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža látky uvedené v prílohe č. 1, platí poplatok vo výške 100 Sk za kilogram vyrobenej alebo dovezenej látky.
(3)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža chladiarenské a mraziarenské zariadenia s obsahom látky, platí poplatok vo výške
a)
40 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus
1.
chladiarenského zariadenia s objemom chladeného priestoru do 340 l vrátane,
2.
mraziarenského zariadenia s objemom mrazeného priestoru do 400 l vrátane,
b)
120 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus
1.
chladiarenského zariadenia s objemom chladeného priestoru nad 340 l do 900 l vrátane,
2.
mraziarenského zariadenia s objemom mrazeného priestoru nad 400 l do 900 l vrátane,
c)
200 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus chladiarenského alebo mraziarenského zariadenia s objemom chladeného alebo mrazeného priestoru nad 900 l.
(4)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža klimatizačné zariadenia s obsahom látky, platí poplatok vo výške
a)
100 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus s chladiacim výkonom do 5 kW vrátane,
b)
200 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus s chladiacim výkonom nad 5 kW do 30 kW vrátane,
c)
1 000 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus s chladiacim výkonom nad 30 kW.
(5)
Poplatky podľa odsekov 2 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 15
Platenie a odvod poplatku
Podnikateľ uvedený v § 14 ods. 2 až 4 je povinný
a)
vypočítať výšku poplatku, pričom zodpovedá za správnosť výpočtu,
b)
odviesť štvrťročne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca poplatok do štátneho rozpočtu,
c)
umožniť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky alebo inšpekcii na požiadanie nahliadnuť do podkladov slúžiacich na výpočet poplatku.
§ 16
Penále za omeškanie
(1)
Ak podnikateľ uvedený v § 14 ods. 2 až 4 nezaplatí poplatok včas a v plnej výške, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,05 % zo sumy nezaplateného poplatku.
(2)
Penále za nezaplatený poplatok je príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
Správne delikty
§ 17
Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu tým, že
a)
dováža alebo vyváža látky bez licencie ministerstva hospodárstva alebo v rozpore s ňou,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť o látkach alebo výrobkoch podľa § 4 ods. 5 a § 9 ods. 3,
c)
prepravuje látky cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu ministerstva alebo v rozpore s ním,
d)
vykonáva bez súhlasu alebo vyjadrenia, alebo v rozpore s ním činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a b) a § 5 ods. 2 a 4,
e)
poruší pri uvádzaní látok alebo výrobkov na trh povinnosti ustanovené v § 8 ods. 1 a 2,
f)
neoznačí látky alebo výrobky pri ich uvádzaní na trh podľa § 8 ods. 3,
g)
neuvedie označenie podľa § 8 ods. 4 v colnom vyhlásení pri dovoze alebo vývoze látok alebo výrobkov,
h)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o látkach alebo výrobkoch,
i)
vykonáva činnosť uvedenú v § 10 ods. 1 a § 23 ods. 1 bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie alebo v rozpore s ním,
j)
vyrába látky alebo výrobky, uvádza látky alebo výrobky na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa § 11 ods. 1 a 2 a podľa § 11a,
k)
vyrába látky alebo výrobky, uvádza látky alebo výrobky podliehajúce certifikácii do obehu bez platného certifikátu,
l)
dováža alebo vyváža látky, alebo dováža výrobky napriek zákazu podľa § 11 ods. 1 a 2,
m)
nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4,
n)
nesplní povinnosť podľa § 15 písm. c),
o)
vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo § 5 ods. 4 písm. a) a nepožiada o vydanie súhlasu podľa § 23 ods. 1,
p)
porušuje pri nakladaní s látkami všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa tohto zákona alebo rozhodnutie inšpekcie o opatreniach na odstránenie nedostatkov (§ 12 ods. 2).
r)
nevykoná preventívne opatrenie proti únikom látok podľa § 3 ods. 1.
§ 18
(1)
Správne delikty podľa § 17 písm. b), d), e), f), h), i), j), k), m), n), o) a p) prejednáva inšpekcia.
(2)
Inšpekcia môže uložiť s prihliadnutím na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia pokutu
a)
do 10 000 Sk za správny delikt uvedený v § 17 písm. n),
b)
do 50 000 Sk za správny delikt uvedený v § 17 písm. e),
c)
do 200 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. b), f) a h),
d)
do 1 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. i), o) a r),
e)
do 3 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. d), j) a p).
(3)
Inšpekcia uloží s prihliadnutím na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia za správny delikt uvedený v § 17 písm. k) pokutu vo výške od 300 000 Sk do 3 000 000 Sk.
(4)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ďalšiu pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 3 splniť.
(6)
Výnosy pokút uložených za správne delikty podľa odsekov 2 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
(1)
Správne delikty podľa § 17 písm. a), c), g) a l) prejednávajú colné orgány podľa osobitného právneho predpisu.19)
§ 20
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto porušuje tento zákon tým, že
a)
dováža zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok bez súhlasu,
b)
dováža alebo vyváža látky bez licencie,
c)
dováža výrobky bez súhlasu alebo licencie.
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú colné orgány podľa osobitného právneho predpisu.20)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 21
Všeobecné predpisy o správnom konaní21) sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 5 ods. 2 a 3, § 5 ods. 4 písm. b), § 7 ods. 1 a 2 a § 10.
§ 22
Podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou pri
a)
výrobe, oprave, inštalácii, prevádzke a údržbe chladiacich zariadení,
b)
oprave, plnení a revízii hasiacich prístrojov s obsahom látky,
c)
inštalovaní, oprave a revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
d)
odbere látok,
e)
zbere látok,
f)
recyklácii látok a regenerácii látok,
g)
skladovaní látok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)
Kto vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo § 5 ods. 4 písm. a), je povinný požiadať o jeho vydanie ministerstvo alebo okresný úrad v lehote do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Ministerstvo alebo okresný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno uvedené činnosti vykonávať bez súhlasu vydaného podľa tohto zákona.
(3)
Osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 10 ods. 1 a 2, môžu tieto činnosti vykonávať do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; po uplynutí tejto lehoty, len ak získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie podľa § 10 tohto zákona.
§ 23a
Dovoz a uvedenie na trh výrobkov obsahujúcich chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, pre ktoré obmedzenie použitia nadobudne účinnosť podľa § 11a, sa zakazujú odo dňa, v ktorom obmedzenie použitia nadobudlo účinnosť. Na výrobky, ktoré boli vyrobené pred týmto dňom, sa tento zákaz nevzťahuje.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 4 ods. 4, § 5 ods. 3 a § 17 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.,
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 288/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 202 v prvom stĺpci – Plnenie tlakových nádob na plyny sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 205 v prvom stĺpci – Výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
3.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 v prvom stĺpci – Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 v prvom stĺpci – Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 v prvom stĺpci – Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK
Skupina Číselný znak Názov Chemický vzorec Označenie ODP1)
I 2903 41 00 trichlórfluórmetán CFCl3 (CFC-11) 1,0
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CF2Cl2 (CFC-12) 1,0
2903 43 00 trichlórtrifluóretány C2F3Cl3 (CFC-11 3) 0,8
2903 44 10 dichlórtetrafluóretány C2F4Cl2 (CFC-11 4) 1,0
2903 44 90 chlórpentafluóretán C2F5Cl (CFC-11 5) 0,6
II 2903 45 10 chlórtrifluórmetán CF3Cl (CFC-13) 1,0
2903 45 15 pentachlórfluóretán C2FCl5 (CFC-111) 1,0
2903 45 20 tetrachlórdifluóretány C2F2Cl4 (CFC-11 2) 1,0
2903 45 25 heptachlórfluórpropány C3FCl7 (CFC-211) 1,0
2903 45 30 hexachlórdifluórpropány C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropány C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropány C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0
2903 45 45 trichlórpentafluórpropány C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0
2903 45 50 dichlórhexafluórpropány C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0
2903 45 55 chlórheptafluórpropány C3F7Cl (CFC-217) 1,0
III 2903 46 20 brómtrifluórmetán CF3Br (halón-1301) 3,0
2903 46 90 dibrómtetrafluóretány C2F4Br2 (halón-2402) 10,0
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán CF2BrCl (halón-1211) 6,0
IV 2903 14 00 tetrachlórmetán CCl4 1,1
V 2903 19 10 1,1,1 -trichlóretán C2H3Cl3 0,1
VI 2903 30 33 metylbromid CH3Br 0,6
VII 2903 49 30 halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
dibrómfluórmetán CHFBr2 1,0
brómdifluórmetán CHF2Br (HBFC-22B1) 0,74
brómfluórmetán CH2FBr 0,73
tetrabrómfluóretán C2HFBr4 0,8
tribrómdifluóretán C2HF2Br3 1,8
dibrómtrifluóretán C2HF3Br2 1,6
brómtetrafluóretán C2HF4Br 1,2
tribrómfluóretán C2H2FBr3 1,1
dibrómdifluóretán C2H2F2Br2 1,5
brómtrifluóretán C2H2F3Br 1,6
dibrómfluóretán C2H3FBr2 1,7
brómtrifluóretán C2H3F2Br 1,1
brómfluóretán C2H4FBr 0,1
hexabrómfluórpropán C3HFBr6 1,5
pentabrómdifluórpropán C3HF2Br5 1,9
tetrabrómtrifluórpropán C3HF3Br4 1,8
tribrómtetrafluórpropán C3HF4Br3 2,2
dibrómpentafluórpropán C3HF5Br2 2,0
brómhexafluórpropán C3HF6Br 3,3
pentabrómfluórpropán C3H2FBr5 1,9
tetrabrómdifluórpropán C3H2F2Br4 2,1
tribrómtrifluórpropán C3H2F3Br3 5,6
dibrómtetrafluórpropán C3H2F4Br2 7,5
brómpentafluórpropán C3H2F5Br 1,4
tetrabrómfluórpropán C3H3FBr4 1,9
tribrómdifluórpropán C3H3F2Br3 3,1
dibrómtrifluórpropán C3H3F3Br2 2,5
brómtetrafluórpropán C3H3F4Br 4,4
tribrómfluórpropán C3H4FBr3 0,3
dibrómdifluórpropán C3H4F2Br2 1,0
brómtrifluórpropán C3H4F3Br 0,8
dibrómfluórpropán C3H5FBr2 0,4
brómdifluórpropán C3H5F2Br 0,8
brómfluórpropán C3H6FBr 0,7
VIII 2903 49 80 brómchlórmetán CH2ClBr 0,12
IX 2903 49 10 halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
dichlórfluórmetán CHFCl2 (HCFC-21) 0,040
chlórdifluórmetán CHF2Cl (HCFC-22) 0,055
chlórfluórmetán CH2FCl (HCFC-31) 0,020
tetrachlórfluóretán C2HFCl4 (HCFC-121) 0,040
trichlórdifluóretán C2HF2Cl3 (HCFC-122) 0,080
dichlórtrifluóretán C2HF3Cl2 (HCFC-123) 0,020
chlórtetrafluóretán C2HF4Cl (HCFC-124) 0,022
trichlórfluóretán C2H2FCl3 (HCFC-131) 0,050
dichlórdifluóretán C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 0,050
chlórtrifluóretán C2H2F3Cl (HCFC-133) 0,060
dichlórfluóretán C2H3FCl2 (HCFC-141) 0,070
dichlórfluóretán (HCFC-141b) 0,110
chlórdifluóretán C2H3F2Cl (HCFC-142) 0,070
chlórdifluóretán (HCFC-142b) 0,065
chlórfluóretán C2H4FCl (HCFC-151) 0,005
hexachlórfluórpropán C3HFCl6 (HCFC-221) 0,070
pentachlórdifluórpropán C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0,090
tetrachlórtrifluórpropán C3HF3Cl4 (HCFC-223) 0,080
trichlórtetrafluórpropán C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0,090
dichlórpentafluórpropán C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0,070
dichlórpentafluórpropán C3HF5Cl2 (HCFC-225ca) 0,025
dichlórpentafluórpropán C3HF5Cl2 (HCFC-225cb) 0,033
chlórhexafluórpropán C3HF6Cl (HCFC-226) 0,100
pentachlórfluórpropán C3H2FCl5 (HCFC-231) 0,090
tetrachlórdifluórpropán C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0,100
trichlórtrifluórpropán C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0,230
dichlórtetrafluórpropán C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0,280
chlórpentafluórpropán C3H2F5Cl (HCFC-235) 0,520
tetrachlórfluórpropán C3H3FCl4 (HCFC-241) 0,090
trichlórdifluórpropán C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0,130
dichlórtrifluórpropán C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0,120
chlórtetrafluórpropán C3H3F4Cl (HCFC-244) 0,140
trichlórfluórpropán C3H4FCl3 (HCFC-251) 0,010
dichlórdifluórpropán C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0,040
chlórtrifluórpropán C3H4F3Cl (HCFC-253) 0,030
dichlórfluórpropán C3H5FCl2 (HCFC-261) 0,020
chlórdifluórpropán C3H5F2Cl (HCFC-262) 0,020
chlórfluórpropán C3H6FCl (HCFC-271) 0,030
ex2) 3824 71 00 zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac látok zaradených do podpoložiek 2903 41 00 až 2903 45 55 colného sadzobníka
ex 3824 79 00 zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac látok zaradených do podpoložiek 2903 46 10 až 2903 46 90 colného sadzobníka
ex 3824 90 95 zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac regulovaných látok patriacich pod položky 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 alebo 2903 49 30 colného sadzobníka
Príloha č. 2 k zákonu č. 76/1998 Z. z.
PROCESY, V KTORÝCH SA LÁTKY POUŽÍVAJÚ AKO PROCESNÉ ČINIDLÁ
a) Použitie tetrachlórmetánu na vylúčenie chloridu dusitého NCl3 pri výrobe uhličitanu sodného (caustic soda),
b) použitie tetrachlórmetánu na záchyt chlóru v odplyne pri výrobe chlóru,
c) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe chlórovaného kaučuku,
d) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe pesticídov,
e) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe liečiv,
f) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe chlórsulfónovaných polyolefínov (CSM),
g) výroba polyfenyléntereftalátového amidu za pomoci tetrachlórmetánu v medziprodukte,
h) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe styrénbutadiénového kaučuku,
i) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe chlórovaných parafínov,
j) použitie CFC-113 vo výrobe fluórpolymérových živíc,
k) použitie CFC-11 vo výrobe jemných syntetických vláknitých plachtových štruktúr.
Príloha č. 3
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI
o súhlas alebo vyjadrenie
I. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona]
1. druh látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,
2. kapacita zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (t/rok/látka),
3. účinnosť zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (%).
II. Súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok [§ 5 ods. 1 písm. b) zákona]
1. popis technológie,
2. špecifikácia prevádzkového zariadenia na odber látok.
III. Súhlas na tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky [§ 5 ods. 1 písm. c) zákona]
1. druh látky,
2. množstvo látky (t),
3. štát pôvodu,
4. štát určenia,
5. jednotlivý alebo opakovaný transport,
6. druh dopravy,
7. spôsob balenia,
8. údaj o tom, či sa náklad bude dopĺňať iným druhom tovaru, alebo či sa spolu s látkou vezie aj iný druh tovaru, ktorý sa bude vykladať na území Slovenskej republiky.
IV. Súhlas na skladovanie látok [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona]
1. druh skladovaných látok,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu látky,
3. predpokladané množstvo skladovaných látok (t) podľa ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
V. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na výrobu látok alebo výrobu výrobkov [§ 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
1. plánované množstvo výroby látok (t/rok) a výrobkov (ks/rok),
2. druh látok pri výrobe látok,
3. druh a množstvo látok (t/rok) použitých pri výrobe výrobkov,
4. predpokladaný spôsob zneškodňovania výrobkov.
VI. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na recykláciu látok a regeneráciu látok [§ 5 ods. 2 písm. c) zákona]
1. druh látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,
2. kapacita zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (t/rok/látka),
3. účinnosť zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (%).
VII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na odber látok [§ 5 ods. 2 písm. d) zákona]
1. popis technológie,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia (ks/rok),
3. špecifikácia manipulácie so získanou látkou.
VIII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na zneškodňovanie látok [§ 5 ods. 2 písm. e) zákona]
1. popis technológie zneškodňovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. špecifikácia manipulácie s látkou.
IX. Vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok [§ 5 ods. 3 zákona]
1. popis technológie zneškodňovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. špecifikácia manipulácie s látkou.
X. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na skladovanie látok [§ 5 ods. 3 písm. b) zákona]
1. druh skladovaných látok,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu látky,
3. predpokladané množstvo skladovaných látok (t) podľa ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti,
XI. Vyjadrenie k dovozu alebo vývozu látok [§ 4 ods. 2 a 3 zákona]
1. meno (názov) a adresa žiadateľa (sídlo) a identifikačné číslo,
2. platné oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
3. spôsob dovozu alebo vývozu, popis postupu, druh dopravy a spôsob balenia,
4. spôsob skladovania, súhlas na skladovanie látok a doklad o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré budú s látkou nakladať,
5.
opis látky, ktorý zahŕňa komerčný názov, chemický názov a číselný znak colného sadzobníka podľa prílohy č. 1, charakter látky (nepoužitá, použitá, recyklovaná alebo regenerovaná) a množstvo dovážanej alebo vyvážanej látky v kilogramoch,
6. štát pôvodu a určenia,
7. certifikát o kvalite látky, v prípade regenerovanej látky aj vyhlásenie dodávateľa látky o tom, že ide o regenerovanú látku (len pre vybraté látky uverejnené vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo),
8.
pri dovoze recyklovanej látky alebo znečistenej látky určenej na regeneráciu doklad o charaktere látky (použitá, recyklovaná alebo regenerovaná) a súhlas s vývozom od kompetentného orgánu životného prostredia vyvážajúceho štátu a o výsledkoch jej analytického rozboru,
9. spôsob použitia látky, v prípade jej predaja aj platné zmluvy s odberateľom.
Príloha č. 4
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ŽIADOSTI O POVOLENIE VÝROBY A DOVOZU LÁTOK NA NEVYHNUTNÉ POUŽITIE
Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výroby a dovozu látok po termíne ich zákazu sa použijú tieto kritériá:
a) použitie látok možno kvalifikovať ako nevyhnutné, len ak
1. ich použitie je nevyhnutné z hľadiska zdravia ľudí, bezpečnosti alebo ak je kritické z hľadiska fungovania spoločnosti vrátane kultúrnych a intelektuálnych aspektov a zároveň
2. nie sú dostupné technicky a ekonomicky možné alternatívy alebo náhrady prijateľné z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia ľudí,
b) povoliť výrobu a spotrebu látky na nevyhnutné použitie je možné, ak
1. sa podnikli všetky ekonomicky možné kroky na minimalizovanie nevyhnutného použitia a minimalizovali sa emisie látky a zároveň
2. látka nie je dostupná v dostatočnom množstve a kvalite z existujúcich zásob nepoužitej látky, recyklovanej alebo regenerovanej látky, berúc pritom do úvahy potreby látok v rozvojových krajinách,
c) výroba na nevyhnutné použitie je súčasne určená na uspokojenie základných vnútorných potrieb strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme pred vylúčením látok v týchto krajinách.
Príloha č. 5
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POVOLENIE ROČNÉHO MNOŽSTVA METYLBROMIDU NA KRITICKÉ POUŽITIE A KRITICKÉ POUŽITIA HALÓNOV
1. Ročné množstvo metylbromidu na kritické použitie možno povoliť, ak sú splnené tieto kritériá:
a) použitie je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti potravín a dodávok plodín alebo je kritické z hľadiska správneho chodu určitých druhov výroby v poľnohospodárstve a záhradníctve (vrátane ekonomických aspektov),
b) nie sú dostupné technicky a ekonomicky možné alternatívy a náhrady, ktoré sú prijateľné z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia,
c) prebiehajú práce na výskume, hodnotení, testovaní, komerčnom využití, a ak je to nevyhnutné, na záväznom schválení alternatív a náhrad z pohľadu čo najskoršieho vylúčenia metylbromidu,
d) pri použití metylbromidu sa využijú najlepšie dostupné technológie s cieľom znížiť emisie,
e) metylbromid sa pravidelne používal v priebehu posledných piatich rokov ako integrálna súčasť zadymovacej operácie pri ošetrovaní plodín v príslušnej oblasti.
2. Za kritické použitie halónov sa považuje použitie
a) halónu 1301
1. v lietadlách na ochranu motorových priestorov, nákladných priestorov a suchých priestorov,
2. v priestoroch osádok vojenských vozidiel,
3. na inertizáciu priestorov, v ktorých sa zdržujú ľudia a kde sa môžu rozliať horľavé kvapaliny,
b) halónu 1211
1. v ručných hasiacich prístrojoch určených na paluby lietadiel,
2. vo vojenských a v policajných hasiacich prístrojoch pri hasení osôb.
Príloha č. 6
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
ZOZNAM ZNEŠKODŇOVACÍCH TECHNOLÓGIÍ
Zneškodňovacie technológie schválené stranami medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme sú:
1. technológie založené na termickej oxidácii:
a) kvapalné injekčné spaľovanie,
b) krakovacie reaktory,
c) oxidácia v plynnej/parnej fáze,
d) rotačné pece v spaľovniach,
e) cementárske pece,
f) spaľovne komunálnych odpadov pre peny obsahujúce látky;
2. technológia založená na zneškodňovaní v plazme – rádiofrekvenčná plazmatická deštrukčná technológia.
Príloha č. 7
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
CELKOVÉ ROČNÉ KVÓTY NA UVEDENIE NA TRH A VLASTNÉ POUŽITIE PRE VÝROBCOV A DOVOZCOV
Látka obdobie Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina V Skupina VI Skupina VII Skupina VIII Skupina IX
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 42,3
2002 36
2003 19
2004 12,7
2005 12,7
2006 12,7
2007 12,7
2008 10,6
2009 10,6
2010 0
1)
Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z.
2)
2a)
3)
4)
Napríklad Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (Viedeň 22. marca 1985), Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Montreal 16. septembra 1987), Dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Londýn 27.–29. júna 1990).
5)
§ 4 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.
6)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.
6a)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 32, 54, 85 a § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
8)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
10)
§ 65 Colného zákona.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
11)
§ 24 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).§ 30 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12)
Napríklad zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1996 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb., príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb., vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany.
13)
14)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
16)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.
17)
19)
20)
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).