231/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2000 do 31.12.2012

231
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde
Čl. I
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady podľa štatútu fondu.“.
2.V § 4 písmeno a) znie:
„a)
rozhodovať po dohode s ministrom školstva o poskytnutí prostriedkov fondu na pôžičky pre študentov na vysokých školách, prípadne aj pre študentov, ktorí študujú na vysokých školách v Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka1) (§ 8 ods. 1).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 ods. 1 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ministrovi a Študentskej rade vysokých škôl,“.
4.
V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
poplatky a náhrady podľa obchodných podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke (§ 13 ods. 1),
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu,4a)“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Členstvo v dozornej rade je čestné.“.
6.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent dennej formy prvého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nepoberá v zahraničí štipendium ani inú finančnú podporu, alebo študent, ktorý študuje na vysokej škole v Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka1) (ďalej len „žiadateľ“). Za prvé štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike sa považuje i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou formou v magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu.“.
7.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné prostriedky z pôžičky sú určené na úhradu časti nákladov na vysokoškolské štúdium žiadateľa. Výplata pôžičky sa poukazuje na účet žiadateľa vedený v banke.“.
8.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Prostriedky použité na správu fondu vrátane miezd zamestnancom fondu nesmú prekročiť 6 % zo schváleného rozpočtu fondu na príslušný kalendárny rok. Uvedené percento sa upravuje o medziročný prírastok v závislosti od ročnej miery inflácie. Členovi rady fondu a členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom ich funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.5)“.
9.
V § 9 ods. 5 sa číslo „40“ nahrádza číslom „35“.
10.
V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Rada fondu schvaľuje po dohode s ministrom školstva výšku prostriedkov na pôžičky pre jednotlivé fakulty alebo vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty [§ 4 písm. a)], a časť finančných zdrojov pre študentov, ktorí študujú na zahraničnej vysokej škole a nepoberajú v zahraničí štipendium alebo inú finančnú podporu.
(2)
Na základe výsledkov hospodárenia fondu môže rada fondu vyčleniť časť zdrojov na poskytnutie pôžičky žiadateľom na ich žiadosť aj počas školského roka. Podmienky poskytnutia tejto pôžičky určuje štatút fondu.“.
11.
V § 11 sa ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania žiadosti o pôžičku je nižší ako minimálna mzda.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 11 odsek 2 znie:
(2)
Za výborný prospech sa považujú výsledky do priemeru známok 1,5, ktoré žiadateľ dosiahol v predchádzajúcom ročníku štúdia za podmienky, že má vykonané všetky skúšky predpísané študijným a skúšobným poriadkom fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, do dňa podania žiadosti o pôžičku. U žiadateľov o pôžičku v prvom ročníku vysokej školy sa do priemeru známok započítavajú výsledky z maturitného vysvedčenia.
13.
V § 11 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
(3) Žiadosť o pôžičku si nemôže podať študent, ak
a)
opakuje ročník, ak nejde o opakovanie ročníka z vážnych zdravotných dôvodov,
b)
prestúpil v ďalšom školskom roku do nižšieho ročníka fakulty alebo inej vysokej školy,
c)
v predchádzajúcom školskom roku prerušil štúdium okrem tých prípadov, ak sa študent zúčastnil na medzinárodnej výmennej stáži so súhlasom fakulty, vysokej školy alebo na pastoračnej činnosti bohoslovcov, ktorú mali pred vysviackou.
(4)
Žiadatelia, ktorí študujú v zahraničí, preukazujú potvrdenie o výsledku štúdia za predchádzajúci školský rok úradným prekladom dokladu o výsledku štúdia v predchádzajúcom ročníku štúdia v slovenskom jazyku. Doklady vydané v českom jazyku sa nemusia prekladať do štátneho jazyka.
(5)
Pri výpočte priemerného mesačného príjmu [§ 11 ods. 1 písm. e)] na jedného člena domácnosti8b) sa na účely tohto zákona vychádza z týchto príjmov za predchádzajúcich šesť mesiacov po odpočítaní vykonanom podľa osobitného predpisu:8c)
a)
príjmy zo závislej činnosti,
b)
príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
dôchodky poskytované podľa osobitných predpisov.8d)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b až 8d znejú:
8b)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
8c)
§ 4 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
8d)
Napríklad zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 11 ods. 6 sa slová „podmienku podľa odseku 1 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „podmienku podľa odseku 1 písm. b) až e)“.
15.
§ 12 znie:
㤠12
Postup pri poskytovaní pôžičiek
(1)
Žiadateľ o pôžičku študujúci na vysokej škole v Slovenskej republike požiada písomne na tlačive vydanom fondom do 10. októbra kalendárneho roku o zaradenie do zoznamu o pôžičku na fakulte vysokej školy alebo na vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, na ktorej je študentom.
(2)
Žiadateľ študujúci na zahraničnej vysokej škole požiada o pôžičku fond.
(3)
Fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, potvrdzuje na žiadosti, že žiadateľ je študent, prospech žiadateľa za predchádzajúci rok a poberanie sociálneho štipendia.
(4)
Žiadateľ predkladá overenú fotokópiu rozhodnutia, prípadne posudok príslušného orgánu osvedčujúci skutočnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), c) a e), potvrdenie zamestnávateľa alebo daňového úradu o hrubých príjmoch členov domácnosti, prípadne nahradzujúci doklad (overená fotokópia výmeru starobného, výmeru invalidného, výmeru čiastočne invalidného dôchodku, Sociálnej poisťovne a pod.) a potvrdenie o počte členov domácnosti žiadateľa.
(5)
Fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, v Slovenskej republike zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku. Súčasťou tohto zoznamu sú žiadosti žiadateľov aj s príslušnými dokladmi podľa odsekov 3 a 4; zasielajú sa do fondu do 20. októbra kalendárneho roku.
(6)
Fond zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách, s kompletnými materiálmi do 20. októbra kalendárneho roku.
(7)
Ak rada fondu schváli žiadosť, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť žiadateľovi najneskôr do 20. novembra kalendárneho roku. Spolu s oznamom o schválení pôžičky mu zašle zmluvu o pôžičke v dvoch exemplároch. Súčasne o tom informuje fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty, v Slovenskej republike.
(8)
Žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra kalendárneho roku. V prípade žiadosti žiadateľa, ktorý z objektívnych príčin nemôže v uvedenej lehote uzavrieť zmluvu o pôžičke, alebo v prípade žiadosti podanej žiadateľom počas školského roku (§ 10 ods. 2) fond určí náhradný termín uzavretia zmluvy.
(9)
Ručiteľom pôžičky musí byť občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý v čase ručenia má trvalý pracovný pomer alebo zabezpečený iný pravidelný zdroj príjmu.
(10)
Činnosť spojenú s poskytovaním pôžičiek a ich splácaním zabezpečuje fond.“.
16.
V § 13 ods. 3 sa slová „pričom počas celého vysokoškolského štúdia nesmie prevýšiť sumu 120 000 Sk“ nahrádzajú slovami „pričom výška pôžičky nesmie prevýšiť pri trojročnom štúdiu 60 000 Sk, pri štvorročnom štúdiu 80 000 Sk, pri päťročnom štúdiu 100 000 Sk a pri šesťročnom štúdiu 120 000 Sk“.
17.
V § 13 odsek 6 znie:
„(6)
Dlžník je povinný oznámiť fondu skončenie štúdia, prerušenie štúdia, vylúčenie zo štúdia, zanechanie štúdia alebo zmenu dennej formy štúdia na inú formu štúdia, a to do štrnástich dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností. O tom, že nastala niektorá z uvedených skutočností, informuje fond bezodkladne aj fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty. V takom prípade fond pozastaví čerpanie pôžičky a uzavrie s dlžníkom dohodu o splátkach s odkladom splátok o dva mesiace u študentov, ktorí skončia štúdium štátnou skúškou, a o mesiac v ostatných prípadoch. Ak študent prestúpi počas prvého vysokoškolského štúdia na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty, oznámi túto skutočnosť fondu do štrnástich dní odo dňa povoleného prestupu. Oznam zasiela i fakulta alebo vysoká škola, ktorá sa nečlení na fakulty, z ktorej študent prestupuje. Ak študent bude pokračovať v dennej forme štúdia, preukáže to fondu potvrdením novej fakulty o pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu a fond poukazuje výplatu pôžičky podľa zmluvy.“.
18.
V § 14 ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „10“.
19.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas po skončení obsahovo ucelenej časti bakalárskeho štúdia,9) ak dlžník v nasledujúcom školskom roku pokračuje v ďalšom magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu,9a) výkon pastoračnej činnosti študentov bohosloveckých fakúlt do ich vysviacky, čas výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby, čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia, čas ďalšej materskej dovolenky,10) ak dlžník v tom čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 9a a 10 znejú:
„9)
§ 18a a písmeno b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 18a písmeno b) zákona č. 172/1990 Zb.
10)
§ 157 Zákonníka práce.“.
20.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
V mimoriadnych prípadoch, najmä ak sa dlžník nedostal do hmotnej núdze z vlastnej viny a je odkázaný na sociálnu pomoc,11) môže rada fondu rozhodnúť o odpustení časti pôžičky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Na splácanie pôžičiek poskytnutých na základe zmlúv o pôžičke uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje skrátenie lehoty splatnosti pôžičky na desať rokov podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.
Jozef Migaš v. r.
podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
za prezidenta Slovenskej republiky
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.