440/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 1. decembra 2000
o správach finančnej kontroly
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť správ finančnej kontroly.
§ 2
(1)
Zriaďuje sa
a)
Správa finančnej kontroly so sídlom v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,
b)
Správa finančnej kontroly so sídlom vo Zvolene s pôsobnosťou v územných obvodoch Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja,
c)
Správa finančnej kontroly so sídlom v Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch Košického kraja a Prešovského kraja.
(2)
Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Správy finančnej kontroly sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými orgánmi a pri výkone svojej činnosti sú viazané iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Správu finančnej kontroly riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
§ 2a
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly výkonom činností podľa § 3 aj mimo ich územnej pôsobnosti.
§ 3
Správa finančnej kontroly
a)
vykonáva vládny audit podľa osobitného predpisu,1)
b)
vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu,2)
c)
vykonáva vládny audit správy a nakladania s majetkom štátu, vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok a evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov podľa osobitných predpisov,3)
d)
rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu2) a v konaní o porušení finančnej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu4) okrem prostriedkov poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,4a) na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,4b)
e)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,4c)
f)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,4c) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
g)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia, podľa osobitného predpisu4d) poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov zo zahraničia,
h)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia a prostriedkami štátneho rozpočtu podľa písmena g),
i)
ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov,5)
j)
vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu,6)
k)
spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
l)
kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)
§ 3a
Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly
Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.8)
§ 4
(1)
Správy finančnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Na konanie začaté pred 1. marcom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných vzťahov správ finančnej kontroly zriadených podľa doterajších právnych predpisov prechádzajú 1. marcom 2001 na správy finančnej kontroly zriadené podľa tohto zákona.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 10 ods. 2 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 381/2011 Z. z.
4)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4b)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
4c)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4d)
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
8)