61/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
ZÁKON
z 9. februára 2000
o osvetovej činnosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje osvetová činnosť, postavenie osvetových zariadení, práva a povinnosti zriaďovateľov osvetových zariadení, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku osvetovej činnosti.
§ 2
Osvetová činnosť
(1)
Osvetová činnosť podľa tohto zákona je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života.
(2)
Osvetová činnosť zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že
a)
sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,
b)
prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,
c)
vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti,
d)
vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,
e)
napomáha prevenciu protispoločenských javov a drogových závislostí,
f)
umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami.
(3)
Osvetovú činnosť zabezpečuje osvetové zariadenie.
§ 3
Osvetové zariadenie
Osvetové zariadenie z hľadiska odborného zamerania je
a)
osvetové zariadenie so všeobecným zameraním,
b)
osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním, najmä hvezdáreň a planetárium.
§ 4
Zriaďovanie osvetového zariadenia
Zriaďovateľom osvetového zariadenia môže byť
a)
ústredný orgán štátnej správy,
b)
krajský úrad,
c)
obec,1)
d)
iná právnická osoba,
e)
fyzická osoba.
§ 5
Práva a povinnosti zriaďovateľa
(1)
Zriaďovateľ osvetového zariadenia je oprávnený
a)
zriadiť a zrušiť osvetové zariadenie,
b)
určovať odborné zameranie osvetového zariadenia.
(2)
Zriaďovateľ osvetového zariadenia je povinný
a)
vydať zriaďovaciu listinu2) alebo štatút osvetového zariadenia,
b)
zabezpečiť činnosť osvetového zariadenia po odbornej, personálnej a finančnej stránke.
§ 6
Štátne osvetové zariadenie
(1)
Štátne osvetové zariadenie sa zriaďuje3) ako právnická osoba.
(2)
Pred zriadením alebo zrušením štátneho osvetového zariadenia si zriaďovateľ vyžiada súhlas Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) okrem osvetového zariadenia podľa odseku 3.
(3)
Ministerstvo je zriaďovateľom Národného osvetového centra v Bratislave a Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
§ 7
Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku osvetovej činnosti
(1)
Štátnu správu na úseku osvetovej činnosti podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
krajský úrad.
(2)
Ministerstvo
a)
utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj osvetovej činnosti,
b)
podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí,
c)
zriaďuje štátne osvetové zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou.
(3)
Krajský úrad
a)
zabezpečuje osvetovú činnosť prostredníctvom štátnych osvetových zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
b)
koordinuje osvetovú činnosť vo svojej územnej pôsobnosti,
c)
zriaďuje štátne osvetové zariadenie s pôsobnosťou na území kraja,
d)
určuje osvetové zariadenie s pôsobnosťou na území kraja, ktoré vykonáva odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia v kraji.
§ 8
Štátne osvetové zariadenia utvárajú informačné údaje bázy dát o kultúre.
§ 9
Prechodné ustanovenie
Osvetové zariadenie zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za osvetové zariadenie zriadené podľa tohto zákona.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. a zákona č. 186/1997 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2000.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z.
3)