136/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 28.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
ZÁKON
z 27. februára 2001
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) na trhu výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“) pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v prospech spotrebiteľov a úprava právomoci a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
podnikateľov,
b)
orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy orgány územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na všetky činnosti a konania podnikateľov, ktoré obmedzujú alebo môžu obmedzovať súťaž, okrem prípadov obmedzovania súťaže zo strany podnikateľov, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, ak uplatňovanie tohto zákona znemožňuje fakticky alebo právne plniť ich úlohy podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Ustanovenia § 22 až 40 sa vzťahujú aj na postup úradu, keď úrad posudzuje činnosti a konania podnikateľov na základe osobitného predpisu.1aa)
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti a konania, ku ktorým došlo v cudzine, ak vedú alebo môžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu.
(5)
Tento zákon sa okrem piatej časti nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neurčuje inak.
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti iného orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu súťaže podľa osobitného predpisu.1a)
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Obmedzovanie súťaže je každé obmedzenie voľnosti konania podnikateľa na relevantnom trhu, najmä vylučovanie existujúcich alebo možných súťažných aktivít, skutočné alebo možné zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity alebo skresľovanie konkurenčných podmienok.
(2)
Podnikateľ na účely tohto zákona je podnikateľ podľa osobitného predpisu,2) ďalej fyzická osoba a právnická osoba, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou bez ohľadu na to, či tieto činnosti a konania sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku.
(3)
Relevantný trh je priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.
(4)
Tovarový relevantný trh zahŕňa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu užívateľov.
(5)
Vzájomne zastupiteľné tovary sú tovary, ktoré sú zastupiteľné najmä z hľadiska ich fyzikálnych a technických charakteristík, ceny a účelu použitia.
(6)
Priestorový relevantný trh je vymedzený územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
DRUHÁ ČASŤ
FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE A KONCENTRÁCIA
Dohoda obmedzujúca súťaž
§ 4
(1)
Dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže (ďalej len „dohoda obmedzujúca súťaž“), sú zakázané, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na účely tohto zákona
a)
dohoda podnikateľov je každý ústny alebo písomný súhlasný prejav vôle jej účastníkov, ako aj iný súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania,
b)
zosúladený postup podnikateľov je koordinácia správania podnikateľov, ktorá nenapĺňa znaky dohody podnikateľov podľa písmena a) a ktorú nemožno označiť ako prirodzené nasledovanie správania iného podnikateľa,
c)
rozhodnutie združenia podnikateľov je právny akt orgánu združenia, ako aj odporúčanie orgánu združenia.
(3)
Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá obsahuje
a)
priame alebo nepriame určenie cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
b)
záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
c)
rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,
d)
záväzok účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,
e)
podmienenie uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv, alebo
f)
znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku podnikatelia koordinujú svoje správanie, najmä v procese verejného obstarávania.
(4)
Ak sa dôvod zákazu vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, je zakázaná len táto časť, ak z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia združenia vyplýva, že ju možno oddeliť od ostatného obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia združenia.
(5)
Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľom a inými podnikateľmi, ktorí na účely takejto dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému ako tento podnikateľ, úrad posudzuje v jednom konaní, ak obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súťaž je zhodný v predmete a v cieli.
§ 6
(1)
Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ak spoločný podiel účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž alebo podiel ani jedného z nich nepresiahne 10 % celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike, okrem
a)
dohôd obmedzujúcich súťaž uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo
b)
obmedzovania súťaže kumulatívnym účinkom dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení súťaže a ktoré vedú k obdobným účinkom na relevantnom trhu, a ich spoločný podiel presahuje 10 % celkového podielu tovarov na relevantnom trhu.
(2)
Podielom podľa odseku 1 je súčet podielov na relevantnom trhu
a)
účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
podnikateľov, v ktorých účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo
1.
má podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
má právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,
d)
podnikateľov, v ktorých podnikatelia uvedení v písmene c) majú práva uvedené v písmene b).
(3)
Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne
a)
prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja,
b)
poskytuje spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva,
c)
neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov dohody,
d)
neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.
(4)
Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré nemôžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže na tuzemskom trhu a spĺňajú podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitných predpisov.5a)
(5)
Úrad vydá rozhodnutie, že výnimka podľa odseku 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ak sú splnené podmienky, podľa ktorých môže odnať výnimku Komisia v súlade s osobitným predpisom,5a) ktorého podmienky na vyňatie zo zákazu táto dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa.
(6)
Úrad môže žiadať od podnikateľov, aby preukázali, či ich dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, 3 alebo 4.
(7)
Podnikatelia môžu žiadať úrad o vydanie stanoviska, či ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov nie je dohodou obmedzujúcou súťaž. Na tento účel úrad neposudzuje návrh dohody podnikateľov alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov podľa odsekov 1, 3 a 4. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, v zložitých prípadoch vydá stanovisko do 60 pracovných dní.
§ 8
Zneužívanie dominantného postavenia
(1)
Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži a ktorí sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle.
(2)
Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä
a)
priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok,
b)
hrozba obmedzenia alebo obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor užívateľov,
c)
uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,
d)
viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy, alebo
e)
dočasné zneužívanie ekonomickej sily s cieľom vylúčiť súťaž.
(3)
Unikátne zariadenie je zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorému alebo bez uplatnenia ktorého by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom trhu.
(4)
Vlastníkom alebo správcom unikátneho zariadenia podľa tohto zákona je aj nositeľ práva, ak unikátnym zariadením podľa odseku 3 je právo.
(5)
Podnikateľ, ktorý je vlastníkom alebo správcom unikátneho zariadenia, zneužije svoje dominantné postavenie na relevantnom trhu, ak odmietne k nemu zabezpečiť prístup a ak súčasne
a)
unikátne zariadenie umožňuje uspokojiť požiadavky podnikateľa na využívanie unikátneho zariadenia pri súčasnom uspokojení požiadaviek vlastníka alebo správcu unikátneho zariadenia v čase najvyššieho dopytu po jeho službách a s prihliadnutím aj na plnenie jeho dlhodobých záväzkov,
b)
podnikateľ žiadajúci o prístup k unikátnemu zariadeniu s cieľom využívať ho je schopný zabezpečiť dodržanie zodpovedajúcich kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov unikátneho zariadenia vyplývajúcich z požiadaviek na jeho prevádzku alebo ak podnikateľ žiadajúci o využívanie unikátneho zariadenia, ktorým je právo, je schopný zabezpečiť dodržanie všetkých požiadaviek na predmetné právo vyplývajúcich z osobitných predpisov,5)
c)
podnikateľ žiadajúci o prístup k unikátnemu zariadeniu je schopný uhradiť vlastníkovi alebo správcovi unikátneho zariadenia primeranú odplatu.
(6)
Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.
§ 8a
(1)
Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu podľa § 4, 8 alebo zákazu podľa osobitného predpisu5b) skončiť rozhodnutím, v ktorom podnikateľovi uloží plniť záväzky, ktoré podnikateľ úradu predložil na účely odstránenia možného obmedzenia súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na určený čas.
(2)
Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b)
podnikateľ neplní záväzky uložené mu rozhodnutím úradu alebo
c)
podnikateľom poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé.
Koncentrácia
§ 9
(1)
Koncentrácia na účely tohto zákona je proces ekonomického spájania podnikateľov, ktorým je
a)
zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, alebo
b)
získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.
(2)
Zlúčenie alebo splynutie podľa odseku 1 písm. a) je na účely tohto zákona zlúčenie alebo splynutie podľa osobitného predpisu,6) ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä v prípade existencie spoločného ekonomického riadenia.
(3)
Časť podniku podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) je na účely tohto zákona organizačná zložka podniku7) alebo aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.
(4)
Kontrola podľa odseku 1 písm. b) je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom
a)
vlastníckych práv alebo iných práv k podniku alebo k jeho časti,
b)
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.
(5)
Koncentráca podľa odseku 1 písm. b) je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.
(6)
Úrad v konaní o koncentrácii podľa odseku 5, ktorá podlieha kontrole úradu a ktorá má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, posúdi takú koordináciu podľa § 4 a 6.
(7)
Za koncentráciu sa nepovažuje, ak
a)
banky, pobočky zahraničných bánk, iné finančné inštitúcie alebo poisťovne, ku ktorých bežným činnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet alebo na cudzí účet, dočasne získajú cenné papiere s cieľom ich ďalšieho predaja, čo im umožňuje získať kontrolu nad podnikom iného podnikateľa alebo nad jeho časťou, ak nevykonávajú hlasovacie a iné práva s cieľom ovplyvňovať súťažné správanie podnikateľa alebo ak vykonávajú takéto hlasovacie práva iba z dôvodu prípravy predaja celého podniku alebo jeho časti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, že taký predaj sa uskutoční do jedného roka odo dňa nadobudnutia cenných papierov; úrad na základe návrhu podnikateľa vydá rozhodnutie, ktorým môže predĺžiť jednoročnú lehotu v prípade preukázania, že predaj cenných papierov nebol v tejto lehote možný,
b)
dočasné získanie kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo nad jeho časťou vyplýva z osobitných predpisov.8)
§ 10
(1)
Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a)
spoločný celosvetový celkový obrat účastníkov koncentrácie za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie je najmenej 1 200 000 000 Sk a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 360 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo
b)
aspoň jeden z účastníkov koncentrácie dosiahol v Slovenskej republike celkový obrat najmenej 500 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie a aspoň jeden ďalší účastník koncentrácie dosiahol celosvetový celkový obrat najmenej 1 200 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie.
(2)
Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov
a)
účastníka koncentrácie,
b)
podnikateľov, v ktorých účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1.
má podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
má právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku účastníka koncentrácie,
d)
podnikateľov, v ktorých majú podnikatelia uvedení v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e)
podnikateľov, v ktorých dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).
(3)
Obrat na účely tohto zákona je súčet tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi.
(4)
Finančná pomoc podľa odseku 3 poskytnutá podnikateľovi je každá peňažná pomoc poskytnutá poskytovateľom týkajúca sa činnosti vykonávanej podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru, a podnikateľ je prijímateľom tejto pomoci.
(5)
Poskytovateľom finančnej pomoci na účely tohto zákona je štátny orgán,9) obec11) alebo iná právnická osoba, ktorá poskytuje finančnú pomoc podľa osobitného predpisu.12)
(6)
Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy alebo príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi podľa odseku 2.
(7)
Ak koncentrácia vznikne získaním priamej alebo nepriamej kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo nad časťou jedného podniku alebo viacerých podnikov, berie sa do úvahy obrat podniku alebo tých častí, ktoré sú predmetom koncentrácie. Dve koncentrácie alebo viac koncentrácií, ktoré jednotlivo nepodliehajú kontrole úradu podľa odseku 1 a ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne podliehajú kontrole podľa odseku 1, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie.
(8)
Ak účastníci koncentrácie majú spoločne práva podľa odseku 2 písm. b), pri výpočte celkového obratu sa nezapočítava obrat dosiahnutý predajom tovarov medzi spoločným podnikom a každým z účastníkov koncentrácie alebo akýmkoľvek iným podnikateľom spojeným s ktorýmkoľvek z nich podľa odseku 2 písm. b) až e). Obrat dosiahnutý predajom tovaru medzi spoločným podnikom a ďalšími podnikateľmi sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie.
(9)
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu do 30 pracovných dní odo dňa
a)
uzavretia zmluvy,
b)
oznámenia prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)
c)
doručenia rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)
d)
keď Európska komisia (ďalej len „Komisia") oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo
e)
v ktorom nastala iná skutočnosť, na ktorej základe došlo k vzniku koncentrácie.
Lehota začne plynúť odo dňa, keď nastala prvá zo skutočností uvedených v písmenách a) až c) alebo písme e).
(10)
Podnikateľ môže úrad požiadať o vydanie stanoviska k zámeru koncentrácie. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Vydaním stanoviska nie je dotknutá povinnosť oznámiť koncentráciu podľa odseku 9.
(11)
Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie spoločne, pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu14) účastníci koncentrácie spoločne, v ostatných prípadoch podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.
(12)
Oznámenie podľa odseku 9 musí obsahovať
a)
základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
b)
opis koncentrácie,
c)
údaje o majetkovom a finančnom prepojení,
d)
údaje o personálnom prepojení,
e)
informácie o ovplyvnených trhoch,
f)
informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh,
g)
informácie o zmluvách o kooperácii,
h)
informácie o obchodných združeniach,
i)
všeobecné trhové informácie,
j)
informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku,
k)
dôvody a účinky koncentrácie a ich dopad na súťaž,
l)
podkladovú dokumentáciu,
m)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.15)
(13)
Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa oznamujúceho koncentráciu zúžiť rozsah podkladov požadovaných podľa odseku 12. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Od doručenia výzvy na doplnenie požadovaných podkladov až do ich predloženia lehota podľa § 11 neplynie.
(14)
Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.
(15)
Zákazom podľa odseku 14 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže16) uskutočniť svoj návrh za predpokladu, že nadobúdateľ neuplatňuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutočnením návrhu.
(16)
Úrad na základe návrhu podnikateľa vydá rozhodnutie, ktorým môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 14, ak sú na to vážne dôvody. Úrad vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 30 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Táto lehota začne plynúť najskôr odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia koncentrácie. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany. Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienku, s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.
(17)
Ustanovenia odsekov 14 až 16 sa nevzťahujú na obchodovanie s cennými papiermi, ktoré sú verejne obchodovateľné na trhu podľa osobitného predpisu,17) ak kupujúci alebo predávajúci nevedel alebo nemohol vedieť, že došlo ku koncentrácii podľa § 9 ods. 1.
§ 11
Úrad vydá rozhodnutie na základe oznámenia koncentrácie do 60 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Predseda úradu môže pred uplynutím lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii lehotu v zložitých prípadoch primerane predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 90 pracovných dní. Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia podľa § 10 ods. 12. Ak úrad zistí, že oznámenie podľa § 10 ods. 12 bolo neúplné, začne plynúť nová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo úradu doručené doplnenie oznámenia podľa § 10 ods. 12. O tom je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.
§ 12
(1)
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu.
(2)
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou podľa § 9 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.
(3)
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť účastníkom konania povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo kontrolu jej plnenia.
(4)
Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky viazaný. Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predložený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto lehotu predĺžiť. Počas plynutia 30 dňovej lehoty lehota podľa § 11 neplynie. Ak účastník konania predložený návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou označí ako konečný pred uplynutím tejto lehoty, lehota podľa § 11 začne plynúť odo dňa doručenia tohto konečného návrhu.
(5)
V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.
(6)
Úrad zakáže koncentráciu, ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu.
(7)
Úrad zakáže koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu alebo koordinácia súťažného správania je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1.
(8)
Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie.
§ 13
(1)
Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, ak účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí.
(2)
Úrad na návrh účastníka konania zmení rozhodnutie podľa § 12 ods. 3, ak
a)
sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou uloženej účastníkovi konania, alebo
b)
pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.
(3)
Úrad rozhodnutie o koncentrácii z vlastného podnetu zmení alebo zruší, ak
a)
podnikateľom poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce pre jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé, alebo
b)
koncentrácia vznikla inak, ako bola oznámená.
§ 13a
Ak došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie
a)
pred vydaním rozhodnutia o jej zákaze podľa § 12 ods. 6 alebo 7, alebo
b)
po vydaní právoplatného rozhodnutia o jej zákaze podľa § 12 ods. 6 alebo 7,
úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva. Úrad môže účastníkovi konania uložiť ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti.
TRETIA ČASŤ
ÚRAD
§ 14
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky18) na ochranu a podporu súťaže.
(2)
Úrad vykonáva právomoci v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom hospodárskej súťaže osobitnými predpismi.18a)
(3)
Sídlom úradu je Bratislava.
(4)
Úrad môže zriaďovať stále alebo dočasné pracoviská aj mimo svojho sídla.
Predseda úradu
§ 15
(1)
Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu v rozsahu svojich práv a povinností.
(2)
Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.19) Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Podpredsedu úradu vymenuje a odvolá predseda úradu.
(4)
Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Výkon funkcie predsedu úradu je nezlučiteľný s výkonom funkcie a činností podľa osobitného predpisu.20)
§ 16
(1)
Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou.
(2)
Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho funkcia zaniká vymenovaním nového predsedu úradu.
(3)
Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa § 15 ods. 5,
d)
vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 17
Platové pomery predsedu úradu určí vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.21)
Rada úradu
§ 18
(1)
Zriaďuje sa Rada úradu (ďalej len „rada“). Rada rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.22) Radu tvorí predseda rady, podpredseda rady a päť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady. Podpredseda úradu je súčasne podpredsedom rady.
(2)
Členom rady nesmie byť zamestnanec úradu.
(3)
Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(4)
Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich.
(5)
Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.
§ 19
(1)
Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého člena rady, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím ich funkčného obdobia. Vláda Slovenskej republiky vymenuje členov rady do dvoch mesiacov od doručenia zoznamu kandidátov. Novovymenovaní členovia rady sa ujmú funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia skôr vymenovaných členov rady.
(2)
Za člena rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná.
(3)
Aspoň dvaja členovia rady musia mať právnické vzdelanie.
§ 20
(1)
Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(2)
Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší štyria členovia rady, alebo predseda rady, podpredseda rady a najmenej ďalší traja členovia rady. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu rady, v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu rady.
(3)
Rada rozhoduje hlasovaním. Rokovania rady sú neverejné.
(4)
O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie stanovisko člena rady, predsedu rady alebo podpredsedu rady, ak je odlišné od prijatého rozhodnutia. Zápisnica o hlasovaní je tajná.
(5)
Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(6)
Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni.
§ 21
(1)
Výkon funkcie člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou.
(2)
Vzdanie sa funkcie člena rady je účinné doručením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady.
(3)
Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÁVOMOC ÚRADU
§ 22
(1)
Úrad
a)
vykonáva prešetrovanie na relevantnom trhu,
b)
vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa ustanovení osobitného predpisu;5b) rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takéhoto konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
c)
vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, orgán územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgán záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy porušil tento zákon,
d)
postupuje a rozhoduje vo všetkých veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,18a)
e)
kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
f)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a)
g)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,
h)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,1aa)
i)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa odseku 4,
j)
navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže.
(2)
V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1aa) majú zamestnanci úradu, ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu (ďalej len „zamestnanci úradu"), právo vyžadovať od podnikateľov, ako aj od vedúcich zamestnancov podnikateľa, štatutárnych orgánov podnikateľa alebo od členov štatutárnych orgánov podnikateľa, od kontrolných orgánov podnikateľa alebo od členov kontrolných orgánov podnikateľa, alebo od iných zamestnancov podnikateľa (ďalej len „zamestnanci podnikateľa") informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na činnosť úradu, najmä účtovné a obchodné podklady alebo právne dokumenty bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané, a vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka. Majú právo vyžadovať aj ústne alebo písomné vysvetlenie a vyhotovovať si zvukový záznam z ústne podaného vysvetlenia. Na zabezpečenie získania týchto podkladov majú zamestnanci úradu právo
a)
zapečatiť tieto podklady a dokumenty alebo zapečatiť objekty a priestory, v ktorých sa vykonáva inšpekcia podľa odseku 3 na určitý čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie prešetrovania úradom,
b)
odňať tieto podklady a dokumenty na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie podľa odseku 3 alebo 4 najmä z technických dôvodov získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov. O tom urobí úrad záznam do zápisnice.
(3)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu právo vstupovať do všetkých objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa podľa § 3 ods. 2 s cieľom vykonať inšpekciu.
(4)
Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných objektoch, priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa ako uvedených v odseku 3, ako aj v súkromných objektoch, súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch zamestnancov podnikateľa nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou alebo konaním podnikateľa podľa § 3 ods. 2, na základe ktorých možno preukázať vážne obmedzenie súťaže, úrad vydá rozhodnutie o vykonaní inšpekcie zamestnancami úradu.
(5)
Rozhodnutie úradu podľa odseku 4 obsahuje vo výrokovej časti najmä určenie účelu inšpekcie, určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať, dátum a lehotu, v ktorej sa má inšpekcia vykonať, a určenie osôb, ktoré inšpekciu vykonajú, s uvedením ich právomocí pri jej výkone. V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie tiež skutočnosti, ktoré preukazujú dôvodné podozrenie podľa odseku 4. Proti rozhodnutiu o vykonaní inšpekcie je prípustný rozklad, ktorý nemá odkladný účinok.
(6)
Inšpekciu podľa odseku 4 možno vykonať iba na základe súhlasu súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu podľa osobitného predpisu.22b) Súhlas súdu s inšpekciou doručí úrad osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná pri začatí inšpekcie. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.
(7)
Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 4 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou.
(8)
Zamestnanci úradu sú oprávnení po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu vymôcť si vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podľa odseku 3 alebo 4. Zamestnanci úradu sú pri inšpekcii podľa odseku 3 alebo 4 oprávnení po bezvýslednej výzve na poskytnutie informácii a podkladov podľa odseku 2 vykonať inšpekciu objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov a vymôcť si prístup k informáciám a podkladom prekonaním odporu alebo vytvorenej prekážky. Úrad je oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky. O tom urobí úrad záznam do zápisnice.
(9)
Útvar policajného zboru je podľa osobitného predpisu22c) povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo na žiadosť úradu aj zamestnancom iných orgánov hospodárskej súťaže zodpovedných za uplatňovanie ustanovení osobitného predpisu5b) (ďalej len „národný súťažný orgán"), ak sa zúčastnia inšpekcie podľa odseku 3 alebo 4, alebo zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu.1aa)
(10)
Úrad je oprávnený vyžadovať od fyzických osôb a právnických osôb informácie a podklady o podnikateľovi, ako aj ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu podľa tohto zákona. Tieto subjekty sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.23)
§ 23
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz do roka správu o svojej činnosti a vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.
§ 24
(1)
Úrad je povinný zverejniť právoplatné rozhodnutie úradu, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha veci nevylučuje, začatie konania vo všetkých ostatných veciach vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona. Úrad musí dbať, aby sa pri zverejnení zachovalo právo podnikateľov na ochranu ich obchodného tajomstva24) a dôverných informácií.
(2)
Úrad pri zverejňovaní oznámenia koncentrácie zverejní účastníkov koncentrácie, povahu koncentrácie podľa § 9 ods. 1 a odvetvie hospodárstva, v ktorom koncentrácia vznikla.
(3)
Povinnosť zverejnenia podľa odseku 1 je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku, na oficiálnej internetovej stránke úradu a sprístupnením právoplatných rozhodnutí úradu v knižnici úradu.
PIATA ČASŤ
KONANIE
§ 25
(1)
Konanie sa začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž a vo veci zneužívania dominantného postavenia sa začína konanie vždy z vlastného podnetu úradu.
(2)
Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľom podľa tohto zákona. Ak o to fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala písomné oznámenie, požiada, úrad ju písomne upovedomí o ďalšom postupe v danej veci v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(3)
Účastníkom konania v prípade
a)
dohody obmedzujúcej súťaž sú účastníci tejto dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
zneužívania dominantného postavenia je podnikateľ, ktorého činnosť alebo konanie je možným zneužívaním dominantného postavenia,
c)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. a) sú podnikatelia, ktorí sa zlučujú alebo splývajú,
d)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov,
e)
možného porušenia ustanovenia § 39 je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo orgán záujmovej samosprávy,
f)
inom ako uvedenom v písmenách a) až e) ten, o čích právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má rozhodnúť.
(4)
Ak má účastník konania v konaní zástupcu, podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.
(5)
Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.
(6)
Úrad poučí účastníkov konania o ich procesných právach a povinnostiach, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu; túto povinnosť nemá, ak účastník konania je zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom.
(7)
Ak má návrh na začatie konania nedostatky, úrad účastníka konania vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Ak nie sú odstránené nedostatky návrhu, lehota na rozhodnutie neplynie. Ak v určenej lehote neboli odstránené nedostatky návrhu, úrad postupuje podľa § 32 ods. 1 písm. c). O dôsledkoch nedostatkov návrhu a ich neodstránenia je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.
§ 26
Spojenie veci
(1)
V záujme hospodárnosti konania môže úrad veci, v ktorých sa začalo konanie a ktoré spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov, spojiť na spoločné konanie.
(2)
Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr.
(3)
Ak sa v návrhu na začatie konania uvádzajú veci, ktoré sa na spojenie veci nehodia, alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad vec spojil, môže úrad niektorú vec vylúčiť na samostatné konanie.
(4)
Proti rozhodnutiu o spojení veci a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie nemožno podať rozklad.
§ 27
Tretie strany
(1)
Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, najmä spotrebiteľ, dodávateľ, odberateľ a konkurent účastníka konania.
(2)
Ak tretie strany písomne požiadajú o vypočutie k predmetu konania a preukážu záujem na veci, úrad ich bude o predmete konania písomne informovať a určí lehotu, v ktorej môžu vyjadriť svoje stanovisko.
(3)
Ak tretie strany písomne požiadajú o účasť na ústnom pojednávaní a preukážu záujem na veci, úrad im môže umožniť zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a vyjadriť svoje stanovisko.
§ 28
Obchodné tajomstvo a dôverné informácie
(1)
Úrad je povinný pri začatí konania upovedomiť účastníka konania, že počas konania môže označiť, ktoré informácie alebo podklady poskytované úradu považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za informácie alebo podklady dôverného charakteru. Dôvernosť informácií alebo podkladov alebo ich označenie ako obchodné tajomstvo musí účastník konania písomne odôvodniť. Úrad môže od účastníka konania žiadať, aby poskytol iné znenie informácií alebo podkladov, ktoré neobsahujú obchodné tajomstvo alebo nemajú dôverný charakter.
(2)
Úrad chráni aj informácie, o ktorých zachovanie dôvernosti bol požiadaný. Dôvernosť týchto informácií však nie je prekážkou ich zverejnenia, ak sú nevyhnutné pre rozhodnutie a ak účastník konania neposkytne iné znenie informácií a podkladov, ktoré neobsahujú obchodné tajomstvo alebo nemajú dôverný charakter.
§ 29
Doručovanie
(1)
Úrad doručuje písomnosti spravidla poštou. Úrad však môže podľa okolností doručiť písomnosť aj prostredníctvom svojho zamestnanca.
(2)
Písomnosti, ktoré sú určené orgánom alebo právnickým osobám, doručujú sa osobám oprávneným za orgány alebo za právnické osoby prijímať písomnosti. Ak také osoby nie sú, písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, doručuje sa tomu, kto je oprávnený za orgán alebo za právnickú osobu konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich zamestnancovi, ktorý písomnosť prijme.
(3)
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, doručuje sa písomnosť iba tomuto zástupcovi. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.
(4)
Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať aj advokátskym koncipientom alebo iným zamestnancom, ktorí sú u advokáta pracovne činní a sú advokátom poverení na prijímanie zásielok; platí to aj o doručovaní písomností určených komerčnému právnikovi, notárovi alebo exekútorovi.
(5)
Účastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladne oznámiť úradu zmenu bydliska, sídla, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.
(6)
Za doručenú sa považuje aj písomnosť vrátená poštou ako nedoručiteľná, ak sa adresát v mieste doručenia nezdržiava a ak ju úrad doručoval na poslednú známu adresu, ktorá bola oznámená úradu, obchodnému registru alebo živnostenskému registru ako sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo ako miesto podnikania, trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti úradu.
(7)
Ak by doručovanie účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o účastníka konania so sídlom v cudzine, môže mu úrad uložiť, aby si zvolil na prijímanie písomností zástupcu, ktorému ich možno bez ťažkostí a prieťahov doručovať. Ak si ho účastník konania nezvolí, budú sa preňho písomnosti ukladať na úrade s účinkami doručenia; o tom je úrad povinný účastníka konania poučiť.
(8)
Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného splnomocnenca pre doručovanie, ak si ho neurčili sami.
§ 30
Lehota na rozhodnutie
Úrad vydá rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Predseda úradu môže lehotu na vydanie rozhodnutia v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 24 mesiacov. Ak úrad nemôže rozhodnúť do šiestich mesiacov, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov písomne upovedomiť. Táto lehota sa nevzťahuje na vydanie rozhodnutia podľa § 11.
§ 31
(1)
Úrad môže vydať rozhodnutie o prerušení konania, aj
a)
ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) už koná iný národný súťažný orgán,
b)
vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu24a) neurčí, kto bude vo veci konať.
(2)
Ak sa konanie preruší, lehoty podľa tohto zákona neplynú okrem lehoty podľa § 38 ods. 8, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu.
§ 32
Zastavenie konania
(1)
Úrad môže konanie rozhodnutím zastaviť, ak
a)
jeden z účastníkov konania zomrel alebo ak zanikol bez právneho nástupcu,
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť,
c)
navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania,
d)
v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) koná alebo rozhodol iný národný súťažný orgán.
(2)
Úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak
a)
jediný účastník konania zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu,
b)
účastník konania vzal svoj rozklad alebo návrh na obnovu konania späť,
c)
dôvod na konanie nebol daný alebo odpadol,
d)
v začatom konaní sa zistilo, že podnikateľ nie je účastníkom konania, v prípade, ak je jediným účastníkom konania,
e)
v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,
f)
ide o obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neurčuje inak,
g)
v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,
h)
v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ani nemôžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu,
i)
v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) už koná alebo rozhodla Komisia,
j)
o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.
(3)
Úrad môže zastaviť konanie podľa odsekov 1 a 2 aj v jeho časti.
(4)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) a b) sa iba vyznačí v spise.
§ 33
Výzva pred vydaním rozhodnutia
Úrad je povinný vyzvať účastníkov konania pred vydaním rozhodnutia vo veci, aby sa ústne alebo písomne vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby navrhli jeho doplnenie, a podať im informáciu o záveroch prešetrovania, ku ktorým úrad na základe jemu dostupných informácií a podkladov dospel.
Rozklad
§ 34
(1)
Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom stupni možno podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2)
Na konanie o rozklade sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7, § 27 až 33.
(3)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), i) a j) nie je prípustný rozklad.
§ 35
(1)
Vzdať sa rozkladu možno len voči orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, a to až po oznámení rozhodnutia.
(2)
Ak o rozklade nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak účastník konania vzal rozklad späť, nemôže ho podať znova.
(3)
Ak sa účastník konania vzdá rozkladu alebo vezme svoj rozklad späť, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia rozkladu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni.
§ 35a
Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7 a § 27 až 33. Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7, § 27 až 29 a 31 až 33.
§ 36
Výkon rozhodnutia
Rozhodnutie úradu možno vykonať najneskôr do piatich rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.
§ 37
(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, postupuje sa v konaní na úrade podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.25)
(2)
Vo veci správnych poplatkov úrad postupuje podľa osobitného predpisu.26)
ŠIESTA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNE DELIKTY
§ 38
(1)
Úrad za porušenie ustanovení § 4 ods. 1, § 8 ods. 6, § 10 ods. 9, § 25 ods. 5 a § 29 ods. 5 uloží pokutu podnikateľovi do 10 % z obratu podľa § 10 ods. 3 za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie a podnikateľovi, ktorý za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie dosiahol obrat do 10 000 Sk alebo ktorý nemal žiadny obrat, alebo podnikateľovi, ktorého obrat nemožno vyčísliť, pokutu do 10 000 000 Sk.
(2)
Úrad uloží pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý neplní podmienku, podnikateľovi, ktorý poruší povinnosť alebo záväzok uložený mu rozhodnutím úradu, podnikateľovi, ktorý neplní rozhodnutie úradu, alebo podnikateľovi, ktorý porušil zákaz vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak mu úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 16.
(3)
Úrad za porušenie zákazu podľa § 39 uloží orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy alebo orgánu záujmovej samosprávy pokutu do výšky 2 000 000 Sk.
(4)
Predchádzajúcim uzavretým účtovným obdobím podľa odseku 1 je rok predchádzajúci roku, v ktorom je vydané rozhodnutie úradu, alebo ak nie sú dostupné údaje za tento rok, potom rok predchádzajúci tomuto roku.
(5)
Podnikateľovi, alebo právnickej osobe, ktorá nesplní povinnosť predložiť úradu v určenej lehote požadované podklady alebo informácie alebo predloží nepravdivé alebo neúplné podklady alebo informácie, alebo neumožní ich preverenie alebo vstup podľa § 40, úrad uloží pokutu do 5 000 000 Sk.
(6)
Podnikateľovi, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje postup konania, môže úrad uložiť poriadkovú pokutu do 100 000 Sk.
(7)
Pokutu uloženú podľa odsekov 1 až 3 a 5 môže úrad uložiť opakovane.
(8)
Pokuty podľa odsekov 1 až 3 a 5 môže úrad uložiť do štyroch rokov od začatia konania. Úrad však môže tieto pokuty uložiť najneskôr do ôsmich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona, ustanovení osobitného predpisu,5b) k nesplneniu podmienky alebo k porušeniu povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu; v prípade pokračovacieho správneho deliktu alebo trvajúceho správneho deliktu začne lehota plynúť odo dňa, keď došlo poslednýkrát k porušeniu.
(9)
Ak podnikateľ nezaplatí pokutu v určenej lehote, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy uloženej pokuty za každý deň omeškania.
(10)
Úrad pri ukladaní pokuty posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania ustanovení tohto zákona, porušovania ustanovení osobitného predpisu5b) alebo porušovania podmienky, povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, skutočný dopad na trh a tam, kde je to účelné, veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty berie do úvahy aj iné skutočnosti, najmä opakované porušovanie tým istým podnikateľom, odmietnutie podnikateľa spolupracovať s úradom, postavenie podnikateľa ako vodcu alebo iniciátora porušovania, získanie majetkového prospechu v dôsledku porušovania alebo neplnenia dohody obmedzujúcej súťaž v praxi.
(11)
Úrad neuloží pokutu podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorý súčasne
a)
z vlastného podnetu ako prvý poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie porušenia zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu,26a)
b)
skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a),
c)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž alebo nebol iniciátorom jej uzavretia,
d)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania.
(12)
Úrad uloží pokutu zníženú až do 50 % z výšky pokuty, ktorú by úrad inak uložil podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, ak by podnikateľ súčasne nespĺňal tieto podmienky:
a)
z vlastného podnetu poskytol významný dôkaz, ktorý v spojení s informáciami a podkladmi už dostupnými úradu umožní úradu preukázať porušenie zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu,26a)
b)
skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a).
(13)
Uložené pokuty a penále vyberá a vymáha úrad. Vybrané pokuty a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
INÉ FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE
§ 39
Orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, orgány územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy nesmú zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.
ÔSMA ČASŤ
POVINNOSTI PODNIKATEĽOV A ZACHOVANIE TAJOMSTVA
§ 40
Podnikatelia sú povinní predložiť úradu požadované informácie a podklady, podrobiť sa preskúmaniu týchto informácií alebo podkladov, spolupracovať s úradom pri ich preverovaní a umožniť zamestnancom úradu zamestnancom iného národného súťažného orgánu a zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľov. Úrad vyzve podnikateľov, aby označili predmet obchodného tajomstva a iné dôverné informácie.
§ 41
(1)
Informácie alebo podklady získané úradom sa môžu použiť iba na účely konania podľa tohto zákona ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Zamestnaci úradu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva podnikateľa alebo ich podnikateľ označil za dôverné, a o ktorých sa dozvedeli v priebehu konania, ak tento alebo osobitný zákon27) neustanovuje inak.
(3)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancami úradu sa nepovažuje poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
a)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
c)
službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,28)
d)
prokuratúre.
DEVIATA ČASŤ
OBČIANSKOPRÁVNE SPORY Z NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE
§ 42
Spotrebitelia, ktorých práva boli porušené nedovoleným obmedzovaním súťaže, môžu sa proti porušiteľovi na súde domáhať, aby sa zdržal konania a odstránil protiprávny stav. Toto právo môže uplatniť aj právnická osoba oprávnená obhajovať záujmy spotrebiteľov.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 43
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti
a)
o výpočte obratu podľa § 10 ods. 3,
b)
o náležitostiach oznámenia podľa § 10 ods. 12.
§ 44
(1)
Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Prvý predseda úradu vymenovaný podľa tohto zákona predloží vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na funkciu členov rady do jedného mesiaca od svojho vymenovania. Vláda Slovenskej republiky vymenuje prvých členov rady do jedného mesiaca odo dňa doručenia zoznamu kandidátov.
(4)
Traja členovia prvej rady budú vymenovaní na štyri roky a ďalší dvaja členovia na tri roky.
(5)
Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú podľa doterajších predpisov.
(6)
Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto zákona, ak sú pre podnikateľa priaznivejšie.
(7)
Rozhodnutia úradu, proti ktorým bola podaná žaloba na Najvyšší súd Slovenskej republiky o preskúmanie ich zákonnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa preskúmavajú podľa doterajších predpisov.
(8)
Pri preskúmavaní rozhodnutia vydaného v prvom stupni v konaniach začatých po nadobudnutí účinnosti tohto zákona na základe rozkladu, rozhodnutia o obnove konania, protestu prokurátora alebo pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania až do vymenovania všetkých členov rady rozhoduje podľa tohto zákona predseda úradu na základe návrhu osobitnej komisie.
§ 44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii
(1)
Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa spravujú ustanoveniami tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(3)
Procesné úkony vykonané v konaní pri posudzovaní činností a konaní podnikateľov podľa § 4 alebo 8 pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované aj na účely posudzovania tých istých činností a konaní podnikateľov v konaní podľa ustanovení osobitného predpisu.5b)
(4)
Výnimka zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž udelená podnikateľovi rozhodnutím úradu podľa doterajších predpisov zostáva účinná až do uplynutia času, na ktorý bola udelená. Úrad rozhodnutie z vlastného podnetu zruší, ak zistí, že dohoda obmedzujúca súťaž, ktorej bola udelená výnimka, je v rozpore s osobitným predpisom26a) alebo ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie.
(5)
Podnikatelia sú povinní dať svoje dohody obmedzujúce súťaž do súladu s osobitnými predpismi5a) podľa § 6 ods. 4 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, že sa zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž nevzťahuje na čas určený v rozhodnutí na dohodu obmedzujúcu súťaž a konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, či sú ich činnosti a konania dohodou obmedzujúcou súťaž, úrad rozhodnutím zastaví. Úrad rozhodnutím zastaví aj konania o koncentráciách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, a konania o možnom porušení zákazu podľa § 4, ak sa na dohodu obmedzujúcu súťaž nevzťahuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zákaz podľa § 6 ods. 1.
(7)
Zjednodušené konania pri posudzovaní koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý viazal na podmienku pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a podnikateľ neplní túto podmienku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.
(9)
Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie vzniklo odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.
(10)
Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, na porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(11)
Lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú podľa doterajších predpisov.
(12)
Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia doterajších predpisov.
§ 45
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. a zákona č. 121/2000 Z. z.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad § 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, § 5 a 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
1a)
Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 13 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z.
1aa)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003).
2)
5)
Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z., zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
5a)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 203, 01/08/2002), nariadenie Komisie (ES) č. 358/2003 z 27. februára 2003 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Úradný vestník Európskej únie L 053, 28/02/2003), nariadenie Komisie (ES) č. 2659/2000 o použití článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na kategórie dohôd o výskume a vývoji (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, 05/12/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 240/96 z 31. januára 1996 o uplatňovaní článku 85 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité druhy zmlúv o prevode technológií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 031, 09/02/1996), nariadenie Komisie (ES) č. 2658/2000 z 29. novembra 2000 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, 05/12/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami pravidelnej námornej prepravy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 100, 20/04/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o použití článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených praktík (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 336, 29/12/1999).
5b)
Čl. 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Úradný vestník Európskeho spoločenstva C 325, 24/12/2002).
6)
7)
8)
Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 8 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia v znení zákona č. 237/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov.
13)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.
14)
§ 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.
15)
16)
17)
§ 71 až 78 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
§ 20 až 24 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
18)
18a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003, nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 024, 29/01/2004).
19)
§ 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.
20)
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.
21)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
22)
§ 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
22a)
Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
22b)
22c)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
24)
24a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26a)
27)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
28)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.