15/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2001

15
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na Spoločnom zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR), ktoré sa konalo v Ženeve v dňoch 14. – 25. septembra 1998, boli prijaté zmeny a doplnky k Prílohe I – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) Prípojky B – Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave (CIM) Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980.
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 1999 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov k poriadku možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.