243/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Do skupiny určených výrobkov „námorné vybavenie“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria zariadenia, ktoré sa umiestňujú na palube námornej lode1) alebo námorného rekreačného plavidla2) (ďalej len „loď“), na ktoré bol vydaný bezpečnostný certifikát o technickej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy,3) ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), na zabezpečenie ich voľného pohybu; zariadenia sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Do skupiny námorné vybavenie podľa odseku 1 nepatria zariadenia určené na lode zavedené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby.
§ 2
(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec vykoná alebo dá vykonať na zariadeniach podľa § 1 ods. 1 posúdenie zhody vlastností s technickými požiadavkami (ďalej len „posúdenie zhody“) podľa § 12 ods. 3 zákona postupmi spresnenými v § 9 a v prílohe č. 2.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zariadením technická časť námorného vybavenia uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa umiestňuje na palubu lode a spĺňa požiadavky medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie, alebo technická časť, ktorá sa dobrovoľne umiestňuje na palubu lode na používanie, vyžadujúca schválenie orgánmi štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a podľa medzinárodných zmlúv alebo rozhodnutia Medzinárodnej námornej organizácie,
b)
rádiokomunikačným zariadením zariadenie požadované podľa medzinárodných zmlúv4) a obojsmerný rádiotelefónny prístroj VHF,
c)
medzinárodným dokumentom medzinárodná zmluva, rozhodnutie Medzinárodnej námornej organizácie a medzinárodná norma [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona],
d)
značkou zhody symbol uvedený v § 10 a znázornený v prílohe č. 4,
e)
autorizovanou osobou podnikateľ alebo iná právnická osoba poverená príslušným štátnym orgánom na vykonávanie posúdenia zhody podľa § 11 zákona,
f)
umiestnením zariadenia na palube lode jeho inštalovanie alebo položenie na jej palube,
g)
bezpečnostným certifikátom certifikát vydaný autorizovanou osobou,
h)
loďou loď, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné zmluvy,
i)
loďou spoločenstva loď, ktorej príslušný orgán štátu Európskych spoločenstiev alebo príslušný orgán Slovenskej republiky vydal bezpečnostný certifikát,
j)
novou loďou loď, ktorej kýl je už založený, alebo loď, ktorá sa nachádza v podobnej etape konštrukcie; podobná etapa konštrukcie je etapa, v ktorej sa začala
1.
stavba identifikovateľná so špecifickou loďou,
2.
montáž zahŕňajúca aspoň 50 t alebo 1 % odhadovanej hmotnosti celého konštrukčného materiálu podľa toho, ktorá hodnota je menšia,
k)
slovenskou technickou normou podľa § 5 ods. 4 zákona norma ustanovená a prijatá podľa medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie na definovanie skúšobných metód a výsledkov, ale len vo forme uvedenej v prílohe č. 1, prijatá napríklad
1.
Medzinárodnou námornou organizáciou,
2.
Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu,
3.
Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou,
4.
Európskou komisiou pre normalizáciu,
5.
Európskou komisiou pre elektrotechnickú normalizáciu,
6.
Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách,
l)
schválením vzorky typu postup hodnotiaci vyrobené zariadenie podľa slovenských technických noriem a vydanie certifikátu.
§ 3
(1)
Podľa tohto nariadenia sa postupuje aj pri posudzovaní zhody zariadenia, ktoré sa používa na palube
a)
novej lode spoločenstva bez ohľadu na to, či sa loď v čase jej stavby nachádza na území štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky,
b)
lode spoločenstva, ak také zariadenie
1.
nebolo umiestnené predtým na palube lode alebo
2.
ktoré bolo predtým umiestnené na palube lode, je nahradené iným zariadením okrem prípadov, v ktorých to medzinárodná zmluva upravuje odlišne, bez ohľadu na to, či sa loď v čase, keď je zariadenie umiestnené na jej palube, nachádza na území štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa na zariadenia uvedené v odseku 1 vzťahuje iný technický predpis,5) prednostne sa použije postup podľa tohto nariadenia.
§ 4
Autorizovaná osoba pri vydaní alebo obnove bezpečnostného certifikátu zabezpečí, aby zariadenie na palube lode spoločenstva spĺňalo požiadavky podľa tohto nariadenia.
§ 5
(1)
Zariadenie uvedené v prílohe č. 1 časti A. 1 môže byť uvedené na trh alebo umiestnené na palubu lode spoločenstva, ak je označené značkou zhody a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia alebo ak je na také zariadenie vydaný alebo obnovený bezpečnostný certifikát a ak spĺňa požiadavky podľa medzinárodných dokumentov uvedených v tejto prílohe.
(2)
Vydanie bezpečnostného certifikátu predchádza vydaniu rádiovej licencie príslušným orgánom podľa medzinárodných zmlúv.
§ 6
Zhoda zariadenia s požiadavkami medzinárodných dokumentov sa preukazuje použitím slovenských technických noriem a postupmi posudzovania zhody uvedenými v prílohe č. 1 časti A. 1. Pri technických častiach podľa prílohy č. 1 časti A. 1, kde sú určené oba spôsoby posúdenia zhody, si výrobca alebo jeho splnomocnenec môže vybrať, ktorý z nich použije.
§ 7
(1)
Na novej lodi bez ohľadu na štát, pod ktorého vlajkou pláva, ktorá nie je registrovaná v členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v Slovenskej republike, ale má byť prevedená do námorného registra Slovenskej republiky, vykoná autorizovaná osoba pri prevode inšpekciu, aby overila, či skutočne zariadenia na palube lode zodpovedajú bezpečnostným certifikátom, či spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia a či sú označené značkou zhody alebo rovnocenným symbolom tak, aby vyhoveli požiadavkám na schválenie typu zariadenia podľa tohto nariadenia.
(2)
Zariadenie sa vymení, ak nie je označené značkou zhody alebo rovnocenným symbolom, ktorý považuje autorizovaná osoba za vyhovujúci.
(3)
Na zariadenie, ktoré je považované za rovnocenné podľa odsekov 1 a 2, možno vydať certifikát, ktorý je vždy k dispozícii spolu so zariadením. Certifikát umožňuje štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, umiestniť také zariadenie na palube lode a možno v ňom uložiť obmedzenia alebo určiť opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.
(4)
V prípade umiestnenia rádiokomunikačného zariadenia na palube lode môže príslušný orgán štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, požadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.
§ 8
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje príslušným orgánom Európskych spoločenstiev autorizované osoby, ktoré poveril vykonávaním postupov uvedených v § 9, spolu so špecifickými úlohami, ktoré majú tieto autorizované osoby vykonávať, a s identifikačnými kódmi, ktoré im príslušné orgány Európskych spoločenstiev vopred pridelili. Každá autorizovaná osoba pred oznámením poverenia predloží úradu úplné informácie preukazujúce splnenie kritérií ustanovených v prílohe č. 3.
(2)
Úrad najmenej raz za dva roky vykoná podľa § 11 ods. 12 zákona kontrolu plnenia úloh autorizovanou osobou, ktorou overuje, či autorizovaná osoba naďalej spĺňa aj kritériá podľa prílohy č. 3.
(3)
Ak úrad zistí, že autorizovaná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať kritériá podľa prílohy č. 3, zruší podľa § 11 ods. 13 zákona jej poverenie a bezodkladne o tom informuje príslušné orgány Európskych spoločenstiev.
§ 9
(1)
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody zariadení sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Posúdenie zhody vzorky typu podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona (postup b) sa vykoná na zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 časti A. 1 predtým, ako sú uvedené na trh, a podľa výberu výrobcu alebo jeho splnomocnenca pôsobiaceho v rámci Európskych spoločenstiev. Na každom zariadení sa ešte vykoná
a)
posúdenie zhody zariadenia s certifikovaným typom zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona (postup c), alebo
b)
posúdenie systému kvality vo výrobe, pri kontrole a výstupných skúškach zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona (postup d), alebo
c)
posúdenie systému kvality pri výstupnej kontrole zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona (postup e), alebo
d)
overenie zhody s certifikovaným typom každého zariadenia alebo štatisticky vybratej vzorky zariadení podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona (postup f), alebo
e)
posúdenie komplexného zabezpečenia systému kvality vrátane osvedčenia o skúške návrhu podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona (postup h).
(3)
Po posúdení zhody podľa odseku 2 vydá výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlásenie o zhode, ktoré je písomné a uvádzajú sa v ňom údaje podľa prílohy č. 2.
(4)
Ak sú súbory zariadení vyrábané jednotlivo alebo v malých množstvách, a nie v sériách alebo hromadne, postupom posudzovania zhody môže byť overenie zhody každého zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona (postup g).
§ 10
(1)
Na zariadenie uvedené v prílohe č. 1 časti A. 1, ktoré spĺňa požiadavky medzinárodných dokumentov a ktoré je vyrobené podľa postupov posudzovania zhody, umiestni výrobca alebo jeho splnomocnenec značku zhody podľa prílohy č. 4.
(2)
Za značkou zhody umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá vykonala postup posudzovania zhody, ak tá je zapojená do výrobno-kontrolnej etapy, a najmenej dvojmiestne číslo roku, v ktorom bola značka zhody umiestnená. Za umiestnenie identifikačného kódu je zodpovedná autorizovaná osoba alebo výrobca, alebo jeho splnomocnenec.
(3)
Značku zhody pripevní výrobca alebo jeho splnomocnenec na zariadenie alebo na jeho údajový štítok tak, aby bola viditeľná, čitateľná a nezmazateľná počas predpokladanej životnosti zariadenia. Ak to nie je možné alebo prípustné, vzhľadom na povahu zariadenia pripevní sa značka zhody na jeho obale, na štítok alebo do dokumentácie o zariadení.
(4)
Na zariadenie sa nepripevní žiaden iný symbol alebo nápis, ktorý by mohol niekoho uviesť do omylu, ak ide o význam alebo grafiku značky zhody uvedenej v tomto nariadení.
(5)
Značku zhody pripevní výrobca alebo jeho splnomocnenec na zariadenie na konci výrobného postupu.
§ 11
(1)
Na účely zabezpečenia zhody zariadenia s týmto nariadením možno prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly vzorky zariadenia označeného značkou zhody, ktoré je na trhu a ktoré ešte nebolo umiestnené na palube lode.
(2)
Po umiestnení zariadenia na palubu lode spoločenstva, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, je posudzovanie jeho zhody autorizovanou osobou štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, povolené len vtedy, ak medzinárodné dokumenty z bezpečnostného hľadiska alebo z hľadiska zabránenia znečistenia mora vyžadujú vykonanie prevádzkových výkonnostných skúšok na palube lode, ak nie sú duplicitné s vykonanými postupmi posudzovania kvality. Autorizovaná osoba štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, môže požadovať od výrobcu, jeho splnomocnenca alebo od osoby zodpovednej za uvedenie zariadenia na trh, aby predložil inšpekčné alebo skúšobné správy.
§ 12
Dohľad nad tým, či námorné vybavenie podľa § 1 spĺňa požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením, vykonávajú orgány dohľadu podľa § 30 až 32 zákona.
§ 13
(1)
Ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, za mimoriadnych okolností technickej inovácie možno zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, umiestniť na palubu lode spoločenstva, ak sa preukáže, že také zariadenie je rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.
(2)
V prípade rádiokomunikačného zariadenia podľa odseku 1 možno požadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.
(3)
Pri posudzovaní zhody zariadenia podľa odsekov 1 a 2 nesmie autorizovaná osoba robiť rozdiely medzi zariadením vyrobeným v štáte, pod ktorého vlajkou loď pláva, a zariadením vyrobeným v iných štátoch.
(4)
Na zariadenie vydá autorizovaná osoba certifikát, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia a ktorý umožňuje umiestniť zariadenie na palubu lode a možno v ňom uložiť obmedzenia alebo určiť opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.
(5)
Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni také zariadenie na palube lode spoločenstva, ihneď úradu oznámi podrobnosti spolu so správami o výsledkoch všetkých skúšok, hodnotení a postupov posudzovania zhody.
(6)
Úrad navrhne zariadenie, ako je uvedené v odseku 1, na doplnenie do prílohy č. 1 časti A. 2.
(7)
Ak zariadenie na palube lode podľa odsekov 1 a 2 je odovzdané Slovenskej republike z iného štátu, môže autorizovaná osoba vykonať nevyhnutné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať skúšky a praktické ukážky, aby sa presvedčila, či zariadenie je rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.
§ 14
(1)
Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, môže byť umiestnené na palube lode spoločenstva len vtedy, ak
a)
zariadenie má certifikát vydaný štátom, pod ktorého vlajkou loď pláva, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia a ktorý povoľuje štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, umiestniť toto zariadenie na palube lode a ukladá obmedzenia alebo určuje opatrenia týkajúce sa používania zariadenia,
b)
povolenie je limitované na krátke časové obdobie,
c)
užívatelia sa nespoliehajú na také zariadenie namiesto zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.
(2)
V prípade rádiokomunikačného zariadenia možno vyžadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.
§ 15
(1)
Ak nemožno z časového hľadiska, z dôvodov omeškania alebo nákladov umiestniť na palube lode zariadenie, na ktorom bolo vykonané posúdenie zhody, môže sa na palube lode umiestniť iné zariadenie za predpokladu, že
a)
k zariadeniu je priložená dokumentácia vydaná organizáciou rovnocennou s autorizovanou osobou, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva,
b)
nemožno predložiť dokumentáciu podľa písmena a), zariadenie s priloženou dokumentáciou vydanou príslušným orgánom členského štátu Medzinárodnej námornej organizácie, preukazujúcou zhodu s jej požiadavkami.
(2)
O umiestnení zariadenia na palube lode podľa odseku 1 bezodkladne informuje ten, kto zariadenie na palubu umiestnil, úrad o druhu a charakteristikách tohto zariadenia.
(3)
Príslušný orgán preverí, či zariadenie uvedené v odseku 1 spĺňa príslušné požiadavky medzinárodných dokumentov a požiadavky podľa tohto nariadenia.
(4)
Ak ide o rádiokomunikačné zariadenie, možno vyžadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.
§ 16
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Časť A. 1
Zariadenie, na ktoré už existujú v medzinárodných dokumentoch podrobné normy
1. Záchranné zariadenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie" Aplikovateľný Predpis Solas 74 upravený Medzinárodné normy Postupy posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 Záchranné kolesá Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/ 7.1, 31 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
2 Záchranné boje so samovznietivými svetlami Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/ 7.1, 31.2 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
3 Záchranné boje so samočinnými dymovými signálmi Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/ 7.1, 31.3 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
4 Záchranné vesty Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/7.2, 32 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
5 Potápačský oblek Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/7.3, 33 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
6 Potápačský oblek - záchranné vesty Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/33.1.2 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
7 Tepelné ochranné pomôcky Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/34 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
8 Padákové svetlice (pyrotechnické) Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/35 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x   x    
9 Ručné svetlice (pyrotechnické) Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/36 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x   x    
10 Plávajúce dymové signály Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/37 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x   x    
11 Zariadenie na hádzanie lana Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/49 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x   x    
12 Nafukovacie záchranné plte Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/38, 39 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x        
13 Pevné záchranné plte Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/38, 40 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x        
14 Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte, hydrostatické uvoľňovacie jednotky Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/38.6.3 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
15 Záchranné člny Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/41 až 46 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x     x  
16 Pevné záchranné člny Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/47.1 a 2 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x     x  
17 Nafukovacie záchranné člny Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/47 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x     x  
18 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon a navijak Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/48.1 a 2 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x x  
19 Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/48.1 a 3 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
20 Spúšťacie zariadenia s voľným pádom Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/48. a 4 Rozhodnutie IMO A 689 (17)         x  
21 Spúšťacie a naloďovacie zariadenia Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/48.1 a 5 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x     x  
22 Naloďovacie rebríky Predpis III/4 a III, 30 Predpis III/48.7 Rozhodnutie IMO A 689 (17)   x x x    
23 Spätne odrážajúce materiály Predpis III/4 Predpis III/30.2.7 Rozhodnutie IMO A 689 (16)   x x x    
24 Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj Predpis III/4 Predpis III/6.2.1 Rozhodnutie IMO A 694 (17) Rozhodnutie IMO A 762 (18) slovenská technická norma1)   x x x x  
25 Radarový transpondér SART Predpis III/4 Predpis III/6.2.2 Rozhodnutie IMO A 530 (13) Rozhodnutie IMO A 697 (17) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma2)   x x x x  
26 Radarový reflektor Predpis III/4 Predpis III/38.5.1.14 Predpis III/41.8.30 Rozhodnutie IMO A 384 (X) slovenská technická norma3)   x x x x  
2. Zariadenia na predchádzanie znečisteniu mora
Pol. č. Technická časť Predpis Marpol 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Aplikovateľný Predpis Marpol 73/78 upravený Medzinárodné normy Postupy posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
27 Zariadenie na filtrovanie oleja pre obsah oleja s výtokom do 15 p.p.m Príloha I Predpis 16 (4), (5) a (7) Príloha I Predpis 16 (1) a (2) MEPC 60 (33) x x x
28 Detektory styku oleja a vody Príloha I Predpis 15 (3) (b) Príloha I Predpis 15 (3) (b) MEPC 5 (XIII) x x x
29 Prístroj na meranie oleja Príloha I Predpis 16 (5) Príloha I Predpis 16 (2) MEPC 60 (33) x x x
30 Spracúvacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na separáciu oleja a vody (pre obsah oleja s výtokom do 15 p.p.m) Príloha I Predpis 16 (5) Príloha I Predpis 16 (5) Rozhodnutie IMO A 444 (XI) x x x
31 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné tankery Príloha I Predpis 15 (3) Príloha I Predpis 15 (3) Rozhodnutie IMO A 586 (14) x x x
32 Zariadenie na spracovanie odpadu Príloha IV Predpis 8 (b) Príloha IV Predpis 8 (b) MEPC 2 (VI) x x x x
3. Protipožiarne zariadenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Aplikovateľný Predpis Solas 74 upravený Medzinárodné normy Postupy posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
33 Ťažko zápalné materiály pre základný kryt paluby Predpis II-2/34.8 Predpis II-2/49.3 Predpis II-2/34.8 Predpis II-2/49.3 Rozhodnutie IMO A 214 (VII) Rozhodnutie IMO A 687 (17) IMO MSC/Circ. 549 x
34 Prenosné hasiace prístroje Predpis II-2/6.1 Predpis II-2/6 slovenská technická norma4) x x x
4. Navigačné zariadenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Aplikovateľný Predpis Solas 74 upravený Medzinárodné normy Postupy posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
35 Magnetický kompas Predpis V/12(r) Predpis V/12(b) Rozhodnutie IMO A 382 (X) Rozhodnutie IMO A 394 (17) slovenská technická norma5) x x x x
36 Gyrokompas Predpis V/12(r) Predpis V/12(d) Rozhodnutie IMO A 694 (17) Rozhodnutie IMO A 424 (XI) slovenská technická norma6) x x x x
37 Radarové zariadenie Predpis V/12(r) Predpis V/12(g) Predpis V/12(h) Rozhodnutie IMO A 477 (XII) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma7) x x x x
38 ARPA Predpis V/12(r) Predpis V/12(j) Rozhodnutie IMO A 422 (XI) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma8) x x x x
39 Zariadenie na meranie hĺbky Predpis V/12(r) Predpis V/12(k) Rozhodnutie IMO A 224 (VII) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma9) x x x x
40 Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti Predpis V/12(r) Predpis V/12(1) Rozhodnutie IMO A 478 (XII) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma10) x x x x
41 Indikátor rýchlosti zatáčania Predpis V/12(r) Predpis V/12(n) Rozhodnutie IMO A 526 (13) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma11) x x x x
42 Rádiogoniometer Predpis V/12(r) Predpis V/12(p) Rozhodnutie IMO A 665 (16) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma11) x x x x
43 Zariadenie Omega Predpis V/12(r) Predpis V/12(p) Rozhodnutie IMO A 479 (XII) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma12) x x x x
44 Zariadenie Loran-C Predpis V/12(r) Predpis V/12(p) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma13) x x x x
45 Navigačné zariadenie Decca Predpis V/12(r) Predpis V/12(p) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma14) x x x x
46 Zariadenie GPS Predpis V/12(r) Predpis V/12(p) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma15) x x x x
5. Rádiokomunikačné vybavenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Aplikovateľný Predpis Solas 74 upravený Medzinárodné normy Postupy posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
47 VHF rádiová inštalácia schopná vysielať a prijímať DSC a rádiotelefónie Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.1 Rozhodnutie IMO A 524 (13) Rozhodnutie IMO A 609 (15) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma16) x x x x
48 VHF DSC strážny prijímač Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.2 Rozhodnutie IMO A 609 (15) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma17) x x x x
49 Radarový transpondér SART Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.3 Rozhodnutie IMO A 530 (13) Rozhodnutie IMO A 697 (17) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma18) x x x x
50 Prijímač NAVTEX Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.4 Rozhodnutie IMO A 525 (13) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma19) x x x x
51 Prijímač EGC Predpis TV/14 Predpis IV/7. 1.5 Rozhodnutie IMO A 570 (14) Rozhodnutie IMO A 664 (16) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma20) x x x x
52 HF námorný záchranný informačný systém (MSI) - HF NBDP prijímač Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.5 Rozhodnutie IMO A 700 (17) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma21) x x x x
53 406 MHz Epirb Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.6 Rozhodnutie IMO A 662 (16) Rozhodnutie IMO A 763 (18) Rozhodnutie IMO A 696 (17) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma22) x x x x
54 Epirb pásmo L Predpis IV/14 Predpis IV/7. 1.6 Rozhodnutie IMO A 661 (16) Rozhodnutie IMO A 662 (16) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma23) x x x x
55 2182 kHz strážny prijímač Predpis IV/14 Predpis IV/7.2 Rozhodnutie IMO A 383 (X) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma24) x x x x
56 Generátor dvojtónového poplachového signálu Predpis IV/14 Predpis IV/7.3 Rozhodnutie IMO A 421 (XI) Rozhodnutie IMO A 571 (14) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma25) x x x x
57 MF rádiová inštalácia schopná vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Predpis IV/14 Predpis IV/9. 1.1 Predpis IV/10. 1.2 Rozhodnutie IMO A 610 (15) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma26) x x x x
58 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač Predpis IV/14 Predpis IV/9. 1.1 Predpis IV/10. 1.3 Rozhodnutie IMO A 610 (15) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma27) x x x x
59 Inmarsat-A SEŠ Predpis TV/14 Predpis IV/10. 1.1 Rozhodnutie IMO A 570 (14) Rozhodnutie IMO A 698 (17) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma28) x x x x
60 Inmarsat-C SEŠ Predpis TV/14 Predpis IV/10. 1.1 Rozhodnutie IMO A 570 (14) Rozhodnutie IMO A 663 (16) Rozhodnutie IMO A 664 (16) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma29) x x x x
61 MF/HF rádiová inštalácia schopná vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Predpis IV/14 Predpis IV/10.2.1 Rozhodnutie IMO A 613 (15) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma30) x x x x
62 Rádiotelefónny MF/HF DSC strážny prijímač Predpis IV/14 Predpis IV/10.2.2 Rozhodnutie IMO A 613 (15) Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma31) x x x x
ČASŤ A. 2
Zariadenie, pre ktoré neexistujú v medzinárodných nástrojoch podrobné normy
1. Záchranné zariadenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Medzinárodné normy
1 Evakuácia, šmykové spúšťanie a vylodenie Predpis III/48.5
2 Prístroje na spúšťanie záchranných pltí Predpis III/4 a III, 30 Rozhodnutie IMO A 689 (17)
2. Protipožiarne zariadenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Medzinárodné normy
3 Materiály iné než oceľ pre potrubie prechádzajúce oddielmi triedy „A" alebo „B" Predpis II-2/18.2.1 Pre plastické rúry: Rozhodnutie IMO A 753 (18)
4 Materiály iné než oceľ pre potrubie, v ktorom sa prepravuje olej alebo palivo Predpis II-2/18.2.2
5 Neprenosné a prenosné hasiace prístroje Predpis II-2/6.1 Predpis II-2/7.1.3, 7.2.3 a 7.3.1
6 Dýchací prístroj pre požiarnika Predpis II-2/17. 1.2
7 Rozprašovacie systémy (limitované hlavicami rozprašovača a spôsobom automatického rozprašovania a signalizácie) Predpis II-2/12.3, 36.1.2 a 36.2 Predpis 41.2 body 5 a 52.2 slovenská technická norma32)
8 Dýzy pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace prístroje pre motorové priestory Predpis II-2/10.1
9 Dýzy pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace prístroje pre špeciálne priestorové kategórie Predpis II-2/37. 1.3 Rozhodnutie IMO A 123 (V)
10 Súpravy na štartovanie generátorov za studeného počasia Predpis II- 1/44.2
11 Požiarne hadice Predpis II-2/4.7.1
12 Dvojúčelové dýzy Predpis II-2/4.8.4 Predpis II-2/41 - 2 bod 1.5
13 Elektrické bezpečnostné svietidlá Predpis II-2/17. 1.1. 4
14 Dymové detektory Predpis II-2/13.3.2
15 Tepelné detektory Predpis II-2/13.3.3
16 Základný kryt paluby toxické a výbušné riziká. Predpis II-2/34.8 Predpis II-2/49.3 Rozhodnutie IMO A 687 (17)
17 Priehradky a paluby triedy „A”" a „B”, odolnosť proti ohňu Predpis II-2/3.3.5 Predpis II-2/3.4.4 Rozhodnutie IMO A 754 (18)
18 Zariadenia zabraňujúce prechodu ohňa do nádrží s nákladom ropných tankerov Predpis II-2/59. 1.5 Predpis II-2/59. 1.9.4 a 59.2 IMO MSC/Circ. 373/Rev. 1 IMO MSC/Circ. 450/Rev. 1
19 Nehorľavé materiály používané v oddeleniach triedy „A", „B" a „C" Predpis II-2/3.1 Predpis II-2/3.3.4 Predpis II-2/3.4.3 Predpis II-2/3.5 Rozhodnutie IMO A 472 (XII)
3. Rádiokomunikačné vybavenia
Pol. č. Technická časť Predpis Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie” Medzinárodné normy
20 VHF Epirb Predpis IV/14 Rozhodnutie IMO A 612 (15) Rozhodnutie IMO A 662 Rozhodnutie IMO A 694 (17) slovenská technická norma33)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Postupy posudzovania zhody zariadení
I.
Posúdenie zhody vzorky typu (postup b)
1.
Autorizovaná osoba zistí a potvrdí, že vzorka zastupujúca danú výrobu spĺňa ustanovenia medzinárodných dokumentov, ktoré platia pre túto oblasť.
2.
Žiadosť o posúdenie zhody vzorky typu predkladá výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorí pôsobia v rámci Európskeho spoločenstva, autorizovanej osobe podľa svojho výberu. Žiadosť obsahuje
a)
názov a adresu výrobcu, a ak je žiadosť predložená splnomocnencom, aj jeho názov a adresu,
b)
písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola súčasne predložená akejkoľvek inej autorizovanej osobe,
c)
dokumentáciu podľa bodu 3.
Žiadateľ predloží autorizovanej osobe vzorku reprezentujúcu danú výrobu (ďalej len „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie testovacieho programu. Typ môže zahŕňať niekoľko verzií zariadenia za predpokladu, že rozdiely medzi verziami neovplyvnia úroveň bezpečnosti a iné požiadavky týkajúce sa funkcie zariadenia.
3.
Dokumentácia umožní posudzovanie zhody zariadenia s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov. Ak je to na posúdenie potrebné, zahŕňa návrh, konštrukciu, výrobu, inštaláciu a fungovanie zariadenia podľa opisu v bode VIII.
4.
Autorizovaná osoba
4.1
preskúma dokumentáciu a overí, či typ bol vyrobený podľa nej,
4.2
vykoná alebo dá vykonať primerané skúšky a nevyhnutné overenie kontrolujúce, či sú splnené požiadavky príslušných medzinárodných dokumentov,
4.3
dohodne sa s výrobcom o mieste, kde sa má vykonať skúška a nevyhnutné overenie.
5.
Ak typ spĺňa požiadavky príslušných medzinárodných dokumentov, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát o skúške typu. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, podrobné informácie o zariadení, závery skúšky, podmienky jeho platnosti a nevyhnutné údaje na identifikáciu schváleného typu.
K certifikátu sa priloží zoznam príslušných častí dokumentácie a jeho kópiu uchováva autorizovaná osoba.
Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie certifikátu, autorizovaná osoba uvedie podrobné odôvodnenie.
Ak výrobca znovu podá žiadosť o typové schválenie zariadenia, ktorému bolo odmietnuté vydanie certifikátu, tá obsahuje dokumentáciu vrátane pôvodných protokolov o overení, podrobných zdôvodnení predchádzajúceho odmietnutia a podrobností o všetkých modifikáciách zariadenia.
6.
Žiadateľ informuje autorizovanú osobu o tom, že vlastní dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu o skúške typu všetkých modifikácií schváleného zariadenia, ku ktorému dostane dodatočné schválenie, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami použitia zariadenia. Toto dodatočné schválenie je vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu.
7.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby o príslušných informáciách týkajúcich sa vydaných alebo odňatých certifikátov o skúške typu a ich dodatkov.
8.
Ostatné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátov o skúške typu a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom sú k dispozícii ostatným autorizovaným osobám.
9.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskych spoločenstvách uchováva s dokumentáciou kópie certifikátov o skúške typu a ich dodatkov desať rokov po výrobe posledného zariadenia.
II.
Posúdenie zhody zariadenia s certifikovaným typom zariadenia (postup c)
1.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia sú zhodné s typom tak, ako je opísaný v certifikáte o skúške typu, a že spĺňajú požiadavky medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskych spoločenstvách umiestni značku zhody na všetky zariadenia a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Výrobca prijme opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečil, že výrobný proces zaručuje zhodu vyrábaných zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu a s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti.
3.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva vyhlásenie o zhode desať rokov po výrobe posledného zariadenia.
III.
Posúdenie systému kvality vo výrobe, pri kontrole a pri výstupných skúškach zariadenia (postup d)
1.
Výrobca spĺňajúci podmienky bodu 2 zabezpečí a vyhlási, že zariadenia sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.
2.
Výrobcovi funguje schválený systém kvality vo výrobe, pri kontrole a pri výstupných skúškach podľa bodu 3 (ďalej len „systém kvality“) a podlieha auditu podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť na posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe na príslušné zariadenia podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o danej kategórii zariadenia,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)
dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o skúške typu.
3.2
Systém kvality zabezpečuje zhodnosť zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.
Obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu zariadenia,
b)
technológie výroby, kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických činností, ktoré sú použité,
c)
skúšok a overení, ktoré sa vykonajú pred výrobou, počas nej a po výrobe, a frekvencie, v akej sa vykonávajú,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu, údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.,
e)
prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality zariadenia a účinného fungovania systému kvality.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky podľa bodu 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých sa uplatnila príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie obsahuje závery z kontroly a ich odôvodnenie a oznámi sa výrobcovi.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
4.
Audit vykonávaný autorizovanou osobou
4.1
Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit u výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva 10 rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.
IV.
Posúdenie systému kvality pri výstupnej kontrole zariadenia (postup e)
1.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.
2.
Výrobcovi funguje schválený systém kvality pri výstupnej kontrole zariadenia podľa bodu 3 a audit sa vykonáva podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podáva žiadosť na zhodnotenie svojho systému kvality autorizovanej osobe na príslušné zariadenia podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o danej kategórii zariadenia,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)
dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o skúške typu.
3.2
Podľa systému kvality sa preskúša každé zariadenie a vykoná sa primerané overenie, aby sa zabezpečila jeho zhoda s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov. Obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu zariadenia,
b)
skúšok a overení, ktoré sa vykonajú po výrobe,
c)
prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu, údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby zabezpečila splnenie požiadaviek uvedených v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je uplatnená príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
4.
Audit autorizovanou osobou
4.1
Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi revíznu správu.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva desať rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.
V.
Overenie zhody s certifikovaným typom každého zariadenia alebo štatisticky vybratej vzorky zariadení (postup f)
1.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve skontroluje a potvrdí, že zariadenia, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.
2.
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode.
3.
Autorizovaná osoba vykoná skúšky a overenia podľa výberu výrobcu, aby overila zhodu zariadenia s požiadavkami medzinárodných dokumentov skúškou a overovaním každého zariadenia podľa bodu 4 alebo skúškou a overovaním zariadení na štatistickej vzorke zariadení podľa bodu 5. Výrobca alebo jeho splnomocnenec si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov po výrobe posledného zariadenia.
4.
Verifikácia skúškou a overovaním každého zariadenia
4.1
Každé zariadenie je jednotlivo preskúšané a vykonajú sa primerané overenia, aby sa zistila ich zhoda s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.
4.2
Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každé schválené zariadenie a vypracuje písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia.
4.3
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý autorizovanej osobe.
5.
Štatistické overenie
5.1
Výrobca predvedie svoje zariadenia vo forme rovnorodých sérií a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil rovnorodosť každej vyrobenej série.
5.2
Všetky zariadenia sú na overenie k dispozícii vo forme rovnorodých sérií. Z každej série sa vyberie náhodne vzorka. Zariadenia obsiahnuté vo vzorke sú jednotlivo preskúšané a vykonajú sa primerané overenia na účely zabezpečenia ich zhody s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti, a uvedie sa, či je séria schválená, alebo zamietnutá.
5.3
V prípade prijatých sérií autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každé schválené zariadenie a vypracuje písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia. Všetky zariadenia v sérii sa uvedú na trh s výnimkou tých zariadení zo vzorky, pri ktorých sa zistila nezhoda.
Ak je séria zamietnutá, autorizovaná osoba alebo príslušný orgán prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili uvedeniu takej série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže autorizovaná osoba zastaviť štatistické overovanie.
Na zodpovednosť autorizovanej osoby môže výrobca počas výrobného procesu umiestniť jej identifikačný kód.
5.4
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý autorizovanej osobe.
VI.
Overenie zhody každého zariadenia (postup g)
1.
Výrobca zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenie, na ktoré bol vydaný certifikát podľa bodu 2, je zhodné s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni na zariadenie značku zhody a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Autorizovaná osoba preskúša jednotlivé zariadenia a vykoná primerané overenia, aby zabezpečila ich zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov.
Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na schválené zariadenie a vydá písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia.
3.
Dokumentácia umožňuje posudzovanie zhody s požiadavkami medzinárodných dokumentov a pochopenie konštrukcie, výroby a fungovania zariadenia.
VII.
Posúdenie komplexného zabezpečenia systému kvality vrátane osvedčenia o skúške návrhu (postup h)
1.
Výrobca, ktorý splnil úlohy podľa bodu 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia spĺňajú požiadavky medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni na zariadenie značku zhody a vydá písomné vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.
2.
Výrobcovi funguje schválený systém kvality pri návrhu, vo výrobe, pri výstupnej kontrole a skúškach podľa bodu 3 a podlieha auditu podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť na posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe. Žiadosť obsahuje
a)
všetky príslušné informácie o kategórii daného zariadenia a
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.
3.2
Systém kvality zabezpečí zhodu zariadení s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotné chápanie zásad a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy. Obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na návrh a kvalitu zariadenia,
b)
technických špecifikácií návrhu vrátane slovenských technických noriem, ktoré sú použité, a ak sa úplne nepoužijú slovenské technické normy uvedené v § 6, prostriedkov, ktoré zabezpečia splnenie hlavných požiadaviek medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti,
c)
kontroly návrhu a techniky overenia návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sú použité, ak sa navrhovanie zariadení vzťahuje na danú kategóriu zariadenia,
d)
zodpovedajúcich technológií výroby, manažérstva kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré sú použité,
e)
záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, kvalifikačné správy o príslušných zamestnancoch atď.,
f)
prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a zariadenia a účinného fungovania systému kvality.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom zistiť, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je uplatnená príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
4.
Audit autorizovanou osobou
4.1
Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú v časti systému kvality návrhu, ako sú výsledky analýz, výpočty, overenia atď.,
c)
záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú správy o kontrole a údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit s cieľom ubezpečiť sa, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva desať rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.
7.
Skúška návrhu
7.1
Výrobca podá žiadosť o skúšku návrhu jedinej autorizovanej osobe.
7.2
Žiadosť umožňuje pochopiť návrh, výrobu a fungovanie zariadenia, posúdiť zhodu s požiadavkami medzinárodných dokumentov. Žiadosť obsahuje
a)
technické návrhové špecifikácie vrátane noriem, ktoré sú aplikované,
b)
nevyhnutné podporné dokumenty dokazujúce ich primeranosť najmä tam, kde nie sú plne uplatnené normy podľa § 6. Tieto podporné dokumenty zahŕňajú výsledky testov vykonaných vo vhodnom laboratóriu výrobcu alebo vykonaných v jeho mene.
7.3
Autorizovaná osoba preskúma žiadosť, a ak návrh spĺňa ustanovenia medzinárodných dokumentov, vydá žiadateľovi certifikát o skúške návrhu. Certifikát o skúške návrhu obsahuje závery skúšky, podmienky jeho platnosti, údaje potrebné na identifikáciu schváleného návrhu, a ak je to potrebné, opis fungovania zariadenia.
7.4
Žiadateľ informuje autorizovanú osobu, ktorá vydala certifikát o skúške návrhu, o každej modifikácii schváleného návrhu. Autorizovaná osoba dodatočne schváli modifikácie návrhu, ak zmeny môžu ovplyvniť zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov alebo s predpísanými podmienkami na použitie zariadenia. Toto dodatočné schválenie je vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o skúške návrhu.
7.5
Autorizovaná osoba na požiadanie poskytne príslušným orgánom štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa
a)
vydaných certifikátov o skúške návrhu a vydaných dodatkov,
b)
odňatých schválení návrhu a doplnkových schválení.
VIII.
Dokumentácia, ktorú výrobca predloží autorizovanej osobe
1.
Tento bod sa vzťahuje na všetky postupy v bodoch I až VII.
2.
Dokumentácia uvedená v bodoch I až VII obsahuje všetky príslušné údaje a prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody zariadenia s požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú.
3.
Dokumentácia umožňuje pochopiť konštrukciu, výrobu a fungovanie zariadenia a umožňuje posúdiť zhodu s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov.
4.
Dokumentácia, ak je to potrebné vo vzťahu k posudzovaniu zhody, zahŕňa
a)
všeobecný opis typu,
b)
koncepčný zámer, stavebné a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov atď.,
c)
opis a vysvetlenie potrebné na pochopenie týchto výkresov a schém vrátane funkcie zariadenia,
d)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných nestranných skúšok atď.,
e)
nestranné protokoly o skúškach,
f)
príručky na inštaláciu, používanie a údržbu.
5.
Dokumentácia návrhu podľa potreby obsahuje
a)
overenia týkajúce sa zariadenia zabudovaného v zariadení,
b)
overenia a certifikáty týkajúce sa metód výroby a/alebo kontroly a/alebo monitorovania zariadenia,
c)
akýkoľvek iný dokument, ktorý by mohol autorizovanej osobe pomôcť zvýšiť úroveň posudzovania.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Minimálne kritériá na autorizované osoby
1.
Autorizovaná osoba spĺňa požiadavky príslušných slovenských technických noriem.
2.
Autorizovaná osoba je nezávislá a nie je kontrolovaná výrobcom ani dodávateľmi.
3.
Autorizovaná osoba pôsobí na území Európskeho spoločenstva.
4.
Tam, kde autorizovaná osoba vydáva v mene členského štátu Európskeho spoločenstva schválenia typu, členský štát Európskeho spoločenstva zabezpečí, aby bola kvalifikácia, skúsenosti a personálne obsadenie autorizovanej osoby také, aby jej umožňovali vydávať schválenia typu, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti.
5.
Autorizovaná osoba zabezpečuje námorné expertízy.
6.
Autorizovaná osoba je splnomocnená vykonávať postupy posudzovania zhody pre každého, kto pôsobí na území Európskeho spoločenstva alebo mimo tohto územia.
7.
Autorizovaná osoba môže vykonávať postupy posudzovania zhody v ktoromkoľvek členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v štáte mimo Európskeho spoločenstva, využívajúc domáce zdroje alebo zamestnancov svojich pobočiek v zahraničí.
8.
Ak postupy posudzovania zhody vykonáva sesterská spoločnosť autorizovanej osoby, všetky dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody sú vydané v mene autorizovanej osoby, a nie v mene sesterskej spoločnosti.
9.
Sesterská spoločnosť autorizovanej osoby, ktorá je etablovaná v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva, môže však vydať dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody, ak je oznámená v tomto členskom štáte Európskeho spoločenstva.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Značka zhody
Ak je značka zhody zmenšená alebo zväčšená, rešpektujú sa proporcie dané na obrázku.
Rôzne komponenty značky zhody majú rovnaké vertikálne rozmery, ktoré sú najmenej 5 mm.
Najmenší rozmer značky zhody sa nemusí dodržať pri malých zariadeniach.
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
3)
Napríklad body č. 2, 5 až 7 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. zmluvné dokumenty Medzinárodnej námornej organizácie, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré ku dňu rozdelenia nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku.
4)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.; kapitola IV Dohovoru Solas 1984 upravená vzhľadom na Globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) v roku 1988.
5)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
1)
STN ETS 300 225, STN EN 60945, STN EN 61075-12.
2)
STN EN 60945, STN EN 61075-1, ITU-R 628.
3)
STN ISO 8729.
4)
STN EN 3.
5)
STN EN 60945, STN ISO 449, STN ISO 2269, STN ISO 10316.
6)
STN EN 60945, STN ISO 8728.
7)
STN IEC 60945, STN EN 60936.
8)
STN EN 60945, STN IEC 60 872.
9)
STN EN 60945, STN ISO 9875.
10)
STN EN 60945, STN IEC 61023.
11)
STN EN 60945.
12)
STN EN 60945, STN IEC 61010.
13)
STN EN 60945, STN IEC 61075.
14)
STN EN 60945, STN IEC 61135.
15)
STN EN 60945, STN IEC 1108-1.
16)
STN EN 60945, STN EN 61075-3, STN EN 61075-7, STN ETS 300 162, ITU-R 493, ITU-R 541.
17)
STN EN 60945, STN EN 61075-3, STN EN 61075-8, STN ETS 300 338, STN ETS 300 162, ITU-R 493, ITU-R 541.
18)
STN EN 60945, STN EN 61075-1, ITU-R 628.
19)
STN EN 60945, STN EN 61075-6, STN ETS 300 065, ITU-R 540, ITU-R 625.
20)
STN EN 60945, STN EN 61075-4, STN ETS 300 460.
21)
STN EN 60945, STN EN 61075-11, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688.
22)
STN EN 60945, STN EN 61075-2, STN ETS 300 066, ITU-R 633.
23)
STN EN 60945, STN EN 61075-5, STN ETS 300 372, ITU-R 632, Systém Inmarsat, Príručka definícií SDM.
24)
STN EN 60945, STN EN 61075-15, STN ETS 300 441, UIT-R M 219.
25)
STN EN 60945, STN EN 61075-9, STN ETS 300 373, UIT-R M 219.
26)
STN EN 60945, STN EN 61075-3, STN EN 61075-9, STN ETS 300 373, STN ETS 300 338, ITU-R 493, ITU-R 541, UIR-R M 219.
27)
STN EN 60945, STN EN 61075-3, STN EN 61075-10, STN ETS 300 373, STN ETS 300 338, ITU-R 493, ITU-R 541.
28)
STN EN 60945, Systém Inmarsat, Príručka definícií SDM.
29)
STN EN 60945, STN EN 61075-4, STN ETS 300 460, Systém Inmarsat, Príručka definícií SDM.
30)
STN EN 60945, STN EN 61075-3, STN EN 61075-9, STN EN 61075-11, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 625, STN ETS 300 067, STN ETS 300 373, STN ETS 300 338.
31)
STN EN 60945, STN EN 61075-3, STN EN 61075-10, STN ETS 300 373, STN ETS 300 338, ITU-R 493.
32)
STN ISO 6182.
33)
STN EN 60945, ITU-R 693.