243/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.04.2010 do 09.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Do skupiny určených výrobkov „námorné vybavenie“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria zariadenia, ktoré sa umiestňujú na palube námornej lode1) alebo námorného rekreačného plavidla2) (ďalej len „loď“), na ktoré bol vydaný bezpečnostný certifikát o technickej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy,3) ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), na zabezpečenie ich voľného pohybu; zariadenia sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Do skupiny námorné vybavenie podľa odseku 1 nepatria zariadenia určené na lode zavedené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby.
§ 2
(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec vykoná alebo dá vykonať na zariadeniach podľa § 1 ods. 2 posúdenie zhody vlastností s technickými požiadavkami (ďalej len „posúdenie zhody“) podľa § 12 ods. 3 zákona postupmi spresnenými v § 9 a v prílohe č. 2.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zariadením technická časť námorného vybavenia uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa umiestňuje na palubu lode a spĺňa požiadavky medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie, alebo technická časť, ktorá sa dobrovoľne umiestňuje na palubu lode na používanie, vyžadujúca schválenie orgánmi štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a podľa medzinárodných zmlúv alebo rozhodnutia Medzinárodnej námornej organizácie,
b)
rádiokomunikačným zariadením zariadenie požadované podľa medzinárodných zmlúv4) a obojsmerný rádiotelefónny prístroj VHF,
c)
medzinárodným dokumentom medzinárodná zmluva, rozhodnutie Medzinárodnej námornej organizácie a medzinárodná norma [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona],
d)
značkou zhody symbol uvedený v § 10 a znázornený v prílohe č. 4,
e)
autorizovanou osobou podnikateľ alebo iná právnická osoba poverená príslušným štátnym orgánom na vykonávanie posúdenia zhody podľa § 11 zákona,
f)
umiestnením zariadenia na palube lode jeho inštalovanie alebo položenie na jej palube,
g)
bezpečnostným certifikátom certifikát vydaný autorizovanou osobou,
h)
loďou loď, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné zmluvy,
i)
loďou spoločenstva loď, ktorej príslušný orgán štátu Európskych spoločenstiev alebo príslušný orgán Slovenskej republiky vydal bezpečnostný certifikát,
j)
novou loďou loď, ktorej kýl je už založený, alebo loď, ktorá sa nachádza v podobnej etape konštrukcie; podobná etapa konštrukcie je etapa, v ktorej sa začala
1.
stavba identifikovateľná so špecifickou loďou,
2.
montáž zahŕňajúca aspoň 50 t alebo 1 % odhadovanej hmotnosti celého konštrukčného materiálu podľa toho, ktorá hodnota je menšia,
k)
slovenskou technickou normou podľa § 5 ods. 4 zákona norma ustanovená a prijatá podľa medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie na definovanie skúšobných metód a výsledkov, ale len vo forme uvedenej v prílohe č. 1, prijatá napríklad
1.
Medzinárodnou námornou organizáciou,
2.
Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu,
3.
Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou,
4.
Európskou komisiou pre normalizáciu,
5.
Európskou komisiou pre elektrotechnickú normalizáciu,
6.
Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách,
l)
schválením vzorky typu postup hodnotiaci vyrobené zariadenie podľa slovenských technických noriem a vydanie certifikátu.
§ 3
(1)
Podľa tohto nariadenia sa postupuje aj pri posudzovaní zhody zariadenia, ktoré sa používa na palube
a)
novej lode spoločenstva bez ohľadu na to, či sa loď v čase jej stavby nachádza na území štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky,
b)
lode spoločenstva, ak také zariadenie
1.
nebolo umiestnené predtým na palube lode alebo
2.
ktoré bolo predtým umiestnené na palube lode, je nahradené iným zariadením okrem prípadov, v ktorých to medzinárodná zmluva upravuje odlišne, bez ohľadu na to, či sa loď v čase, keď je zariadenie umiestnené na jej palube, nachádza na území štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa na zariadenia uvedené v odseku 1 vzťahuje iný technický predpis,5) prednostne sa použije postup podľa tohto nariadenia.
§ 4
Autorizovaná osoba pri vydaní alebo obnove bezpečnostného certifikátu zabezpečí, aby zariadenie na palube lode spoločenstva spĺňalo požiadavky podľa tohto nariadenia.
§ 5
(1)
Zariadenie uvedené v prílohe č. 1 časti A. 1 môže byť uvedené na trh alebo umiestnené na palubu lode spoločenstva, ak je označené značkou zhody a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia alebo ak je na také zariadenie vydaný alebo obnovený bezpečnostný certifikát a ak spĺňa požiadavky podľa medzinárodných dokumentov uvedených v tejto prílohe.
(2)
Vydanie bezpečnostného certifikátu predchádza vydaniu rádiovej licencie príslušným orgánom podľa medzinárodných zmlúv.
§ 6
Zhoda zariadenia s požiadavkami medzinárodných dokumentov sa preukazuje použitím technických noriem a postupmi posudzovania zhody uvedenými v prílohe č. 1 časti A. 1. Pri technických častiach podľa prílohy č. 1 časti A. 1, kde sú určené oba spôsoby posúdenia zhody, si výrobca alebo jeho splnomocnenec môže vybrať, ktorý z nich použije.
§ 7
(1)
Na novej lodi bez ohľadu na štát, pod ktorého vlajkou pláva, ktorá nie je registrovaná v členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v Slovenskej republike, ale má byť prevedená do námorného registra Slovenskej republiky, vykoná autorizovaná osoba pri prevode inšpekciu, aby overila, či skutočne zariadenia na palube lode zodpovedajú bezpečnostným certifikátom, či spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia a či sú označené značkou zhody alebo rovnocenným symbolom tak, aby vyhoveli požiadavkám na schválenie typu zariadenia podľa tohto nariadenia.
(2)
Zariadenie sa vymení, ak nie je označené značkou zhody alebo rovnocenným symbolom, ktorý považuje autorizovaná osoba za vyhovujúci.
(3)
Na zariadenie, ktoré je považované za rovnocenné podľa odsekov 1 a 2, možno vydať certifikát, ktorý je vždy k dispozícii spolu so zariadením. Certifikát umožňuje štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, umiestniť také zariadenie na palube lode a možno v ňom uložiť obmedzenia alebo určiť opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.
(4)
V prípade umiestnenia rádiokomunikačného zariadenia na palube lode môže príslušný orgán štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, požadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.
§ 8
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje príslušným orgánom Európskych spoločenstiev autorizované osoby, ktoré poveril vykonávaním postupov uvedených v § 9, spolu so špecifickými úlohami, ktoré majú tieto autorizované osoby vykonávať, a s identifikačnými kódmi, ktoré im príslušné orgány Európskych spoločenstiev vopred pridelili. Každá autorizovaná osoba pred oznámením poverenia predloží úradu úplné informácie preukazujúce splnenie kritérií ustanovených v prílohe č. 3.
(2)
Úrad najmenej raz za dva roky vykoná podľa § 11 ods. 12 zákona kontrolu plnenia úloh autorizovanou osobou, ktorou overuje, či autorizovaná osoba naďalej spĺňa aj kritériá podľa prílohy č. 3.
(3)
Ak úrad zistí, že autorizovaná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať kritériá podľa prílohy č. 3, zruší podľa § 11 ods. 13 zákona jej poverenie a bezodkladne o tom informuje príslušné orgány Európskych spoločenstiev.
§ 9
(1)
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody zariadení sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Posúdenie zhody vzorky typu podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona (postup b) sa vykoná na zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 časti A. 1 predtým, ako sú uvedené na trh, a podľa výberu výrobcu alebo jeho splnomocnenca pôsobiaceho v rámci Európskych spoločenstiev. Na každom zariadení sa ešte vykoná
a)
posúdenie zhody zariadenia s certifikovaným typom zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona (postup c), alebo
b)
posúdenie systému kvality vo výrobe, pri kontrole a výstupných skúškach zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona (postup d), alebo
c)
posúdenie systému kvality pri výstupnej kontrole zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona (postup e), alebo
d)
overenie zhody s certifikovaným typom každého zariadenia alebo štatisticky vybratej vzorky zariadení podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona (postup f), alebo
e)
posúdenie komplexného zabezpečenia systému kvality vrátane osvedčenia o skúške návrhu podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona (postup h).
(3)
Po posúdení zhody podľa odseku 2 vydá výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlásenie o zhode, ktoré je písomné a uvádzajú sa v ňom údaje podľa prílohy č. 2.
(4)
Ak sú súbory zariadení vyrábané jednotlivo alebo v malých množstvách, a nie v sériách alebo hromadne, postupom posudzovania zhody môže byť overenie zhody každého zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona (postup g).
§ 10
(1)
Na zariadenie uvedené v prílohe č. 1 časti A. 1, ktoré spĺňa požiadavky medzinárodných dokumentov a ktoré je vyrobené podľa postupov posudzovania zhody, umiestni výrobca alebo jeho splnomocnenec značku zhody podľa prílohy č. 4.
(2)
Za značkou zhody umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá vykonala postup posudzovania zhody, ak tá je zapojená do výrobno-kontrolnej etapy, a najmenej dvojmiestne číslo roku, v ktorom bola značka zhody umiestnená. Za umiestnenie identifikačného kódu je zodpovedná autorizovaná osoba alebo výrobca, alebo jeho splnomocnenec.
(3)
Značku zhody pripevní výrobca alebo jeho splnomocnenec na zariadenie alebo na jeho údajový štítok tak, aby bola viditeľná, čitateľná a nezmazateľná počas predpokladanej životnosti zariadenia. Ak to nie je možné alebo prípustné, vzhľadom na povahu zariadenia pripevní sa značka zhody na jeho obale, na štítok alebo do dokumentácie o zariadení.
(4)
Na zariadenie sa nepripevní žiaden iný symbol alebo nápis, ktorý by mohol niekoho uviesť do omylu, ak ide o význam alebo grafiku značky zhody uvedenej v tomto nariadení.
(5)
Značku zhody pripevní výrobca alebo jeho splnomocnenec na zariadenie na konci výrobného postupu.
§ 11
(1)
Na účely zabezpečenia zhody zariadenia s týmto nariadením možno prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly vzorky zariadenia označeného značkou zhody, ktoré je na trhu a ktoré ešte nebolo umiestnené na palube lode.
(2)
Po umiestnení zariadenia na palubu lode spoločenstva, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, je posudzovanie jeho zhody autorizovanou osobou štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, povolené len vtedy, ak medzinárodné dokumenty z bezpečnostného hľadiska alebo z hľadiska zabránenia znečistenia mora vyžadujú vykonanie prevádzkových výkonnostných skúšok na palube lode, ak nie sú duplicitné s vykonanými postupmi posudzovania kvality. Autorizovaná osoba štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, môže požadovať od výrobcu, jeho splnomocnenca alebo od osoby zodpovednej za uvedenie zariadenia na trh, aby predložil inšpekčné alebo skúšobné správy.
§ 12
(1)
Dohľad nad tým, či námorné vybavenie podľa § 1 spĺňa požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením, vykonávajú orgány dohľadu podľa § 30 až 32 zákona.
(2)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 13
(1)
Ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, za mimoriadnych okolností technickej inovácie možno zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, umiestniť na palubu lode spoločenstva, ak sa preukáže, že také zariadenie je rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.
(2)
V prípade rádiokomunikačného zariadenia podľa odseku 1 možno požadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.
(3)
Pri posudzovaní zhody zariadenia podľa odsekov 1 a 2 nesmie autorizovaná osoba robiť rozdiely medzi zariadením vyrobeným v štáte, pod ktorého vlajkou loď pláva, a zariadením vyrobeným v iných štátoch.
(4)
Na zariadenie vydá autorizovaná osoba certifikát, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia a ktorý umožňuje umiestniť zariadenie na palubu lode a možno v ňom uložiť obmedzenia alebo určiť opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.
(5)
Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni také zariadenie na palube lode spoločenstva, ihneď úradu oznámi podrobnosti spolu so správami o výsledkoch všetkých skúšok, hodnotení a postupov posudzovania zhody.
(6)
Úrad navrhne zariadenie, ako je uvedené v odseku 1, na doplnenie do prílohy č. 1 časti A. 2.
(7)
Ak zariadenie na palube lode podľa odsekov 1 a 2 je odovzdané Slovenskej republike z iného štátu, môže autorizovaná osoba vykonať nevyhnutné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať skúšky a praktické ukážky, aby sa presvedčila, či zariadenie je rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.
§ 14
(1)
Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, môže byť umiestnené na palube lode spoločenstva len vtedy, ak
a)
zariadenie má certifikát vydaný štátom, pod ktorého vlajkou loď pláva, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia a ktorý povoľuje štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, umiestniť toto zariadenie na palube lode a ukladá obmedzenia alebo určuje opatrenia týkajúce sa používania zariadenia,
b)
povolenie je limitované na krátke časové obdobie,
c)
užívatelia sa nespoliehajú na také zariadenie namiesto zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.
(2)
V prípade rádiokomunikačného zariadenia možno vyžadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.
§ 15
(1)
Ak nemožno z časového hľadiska, z dôvodov omeškania alebo nákladov umiestniť na palube lode zariadenie, na ktorom bolo vykonané posúdenie zhody, môže sa na palube lode umiestniť iné zariadenie za predpokladu, že
a)
k zariadeniu je priložená dokumentácia vydaná organizáciou rovnocennou s autorizovanou osobou, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva,
b)
nemožno predložiť dokumentáciu podľa písmena a), zariadenie s priloženou dokumentáciou vydanou príslušným orgánom členského štátu Medzinárodnej námornej organizácie, preukazujúcou zhodu s jej požiadavkami.
(2)
O umiestnení zariadenia na palube lode podľa odseku 1 bezodkladne informuje ten, kto zariadenie na palubu umiestnil, úrad o druhu a charakteristikách tohto zariadenia.
(3)
Príslušný orgán preverí, či zariadenie uvedené v odseku 1 spĺňa príslušné požiadavky medzinárodných dokumentov a požiadavky podľa tohto nariadenia.
(4)
Ak ide o rádiokomunikačné zariadenie, možno vyžadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.
§ 15a
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 v druhom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 21. júla 2009 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode Spoločenstva do 21. júla 2011.
§ 15b
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 6. apríla 2010 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, také zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode Spoločenstva do 6. apríla 2012.
§ 15c
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 16
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ČASŤ A
Zoznam skratiek
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO
CAT: kategória k zmene a doplneniu týkajúca sa iných štandardných dokumentov ako IMO
obež.: obežník
COLREG: Dohovor o medzinárodných Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie pre pátranie a záchranu
EN: európska norma
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru
ICAO – Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia
IMO: Medzinárodná námorná organizácia
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia
LSA: záchranný prostriedok
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy
NOx: oxidy dusíka
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori
SOx: oxidy síry
nar.: nariadenie
rez.: rezolúcia
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Vysvetlivky pre časť A.1
a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.
b) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, ale nie ustanovenia samotných rezolúcií.
c) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.
d) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s osvedčením o skúške projektu.
e) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obežník 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Záchranné kolesá – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.2 Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky
– pre záchranné
 plavidlá
 a záchranárske člny
– pre záchranné
 kolesá
– pre záchranné
 vesty
– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/26
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO. MSC.48(66)-(kódex
LSA) II, IV
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma1)
  X X X    
A.1/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81(70)   X X X    
A.1/1.4 Záchranné vesty – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
– HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obežník 922
– rez. IMO MSC.81(70)
 
 
  X X X    
A.1/1.5 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
  X X X    
A.1/1.6 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.7 Tepelné ochranné prostriedky – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
 
 
 
 
 
– nar. III/6
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.11 Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/18
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VII
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/13
– nar. III/21
– nar. III/26
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma2)
  X X X    
A.1/1.13 Pevné záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/21
– nar. III/26
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
– IMO MSC/obež. 1006
  X X X    
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu


 
– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
dod. 1
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81(70)
 
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dod. 1
 
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma2)
  X X X    
A.1/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
– HSC 1994) 8, príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
– LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
– HSC 2000) 8, príloha 11
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
– dod. 1
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81(70)
 
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dod. 1
 
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma2)
  X X X    
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/13
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.9 7(73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obežník 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.17 Záchranné člny – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
– IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.18 Pevné záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
– IMO MSC/obež. 1006
 
  X   X X  
A.1/1.19 Nafukovacie záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obežník 980
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma3)
 
  X   X X  
A.1/1.20 Rýchle záchranárske člny – nar. III/4
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, V
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
dod. 1
– IMO MSC/obež. 1016
– IMO MSC/obež. 1094
– – rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma3)
  X   X X  
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/23
– nar. III/33
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.22 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá

Presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom (free fall) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/16
– nar. III/23
– nar. III/33
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte
 
(Davits)
– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/12
– nar. III/16
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny


 
(Davits)
– nar. III/4
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
dod. 1
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.26 Uvoľňovací mechanizmus pre
– záchranné člny,
 záchranárske člny a
– záchranné plte, ktoré sa
 spúšťajú voľným pádom

– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/16
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.27 Lodné evakuačné systémy – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/15
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma2)
  X   X X  
A.1/1.28 Záchranné prostriedky – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 810
– technická norma2)
  X   X    
A.1/1.29 Naloďovacie rebríky – nar. III/4
– nar. III/11
– nar. X/3
– nar. III/11
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.81(70)
– technická norma4)
  X X      
A.1/1.30 Reflexné materiály – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO A.658 (16)   X X X    
A.1/1.31 Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
Presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32 Radarový transpondér
9 GHz (SART)
Presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33 Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.164 (78)
– technická norma5)   X X X    
A.1/1.34 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny Presunuté do A.1/4.23
A.1/1.35 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny Presunuté do A.1/3.38

A.1/1.36
Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.37 Závesný motor pre záchranárske člny

– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.38 Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.9 7(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
– IMO MSC/obežník 980
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000), príloha 11
– technická norma2)
  X   X    
A.1/1.40 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda presunuté do A.1/4.48
A.1/1.41
(Nová
položka)
Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/16
– nar. III/17
– nar. III/23
– nar. III/24
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.42 Lodivodský rebrík presunuté do A.1/4.49
2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy
MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/2.1 Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 ppm príloha I, nar. 14
– príloha I, nar. 14
– rez. IMO MEPC.107 (49)
X X X
A.1/2.2 Detektor výskytu ropnej látky vo vode – príloha I, nar. 32
– príloha I, nar. 32
– rez. IMO MEPC.5(XIII)
X X X
A.1/2.3 Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode – príloha I, nar. 14 – príloha I, nar. 14 – rez. IMO MEPC.107(49)
X X X
A.1/2.4 Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 ppm) zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode – príloha I, nar. 31 – príloha I, nar. 31
– rez. IMO MEPC.108(49) X X X
A.1/2.6 Odpadové systémy – príloha IV, nar. 9 – príloha IV, nar. 9 – rez. IMO MEPC.2(VI) X X X
A.1/2.7 Palubné spaľovacie pece – príloha VI, nar. 16 – príloha VI, nar. 16 – rez. IMO MEPC.76(40) X X X X
A.1/2.8
Ex A.2/2.1
Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx – príloha VI, nar. 13
– technický kódex NOx
– príloha VI, nar. 13
– technický kódex NOx
– rez. IMO MEPC.103(49) X X X X
A.1/2.9
Ex A.2/2.4
Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx – príloha VI, nar. 14 – príloha VI, nar. 14 – rez. IMO MEPC.170(57) X X X X
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy
SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Základné palubné obloženie – nar. II-2/4
– nar. II-2/6
– nar. X/3
– nar. II-2/4
– nar. II-2/6
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 a príloha 2
– IMO MSC/obež. 1120
X

A.1/3.2
Prenosné hasiace prístroje – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO
MSC.98(73)- (kódex
FSS) 4
– nar. II-2/4
– nar. II-2/10
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO A.951(23)
– rez. IMO MSC.36(63) (kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98
(73)- (kódex FSS) 4
– IMO MSC/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 1275
– technická norma6) X X X
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)
(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma7)
alebo
– technická norma8)
X X X
A.1/3.4 Protipožiarne vybavenie – čižmy – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO
– MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO
MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. MO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma9) X X X
A.1/3.5 Protipožiarne vybavenie – rukavice – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMOMSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma 10)
X X X
A.1/3.6 Protipožiarne vybavenie – prilba – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma 11)
X X X
A.1/3.7 Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu

Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma 12)
X X X
A.1/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom
– nar. X/3

Poznámka: Táto
položka nie je zahrnutá
do novej kapitoly II-2 predpisov
[rez. IMO MSC.99(73)] alebo kódex FSS
[rez. IMO MSC.98 (73)].
– rez. MO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. MO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma13) X X X
A.1/3.9 Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť)
– nar. II-2/7
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 8
– nar. II-2/7
– nar. II-2/9
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)
– (kódex FSS) 8
– rez. IMOA.800(19) X X X X
A.1/3.10
Ex A.2/3.11
Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-kódex FSS) 7
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC/obež. 1165 X X X X
A.1/3.11 Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
– deliace plochy
triedy A
– deliace plochy
triedy B
deliace plochy triedy A
– nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B
– nar. II-2/3.4
– nar. II-2/9 a
deliace plochy triedy A
– nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B
– nar. II-2/3.4
– rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha I časť 3 a príloha 2
– IMO MSC/obež. 1120
X X X
A.1/3.12 Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež úniku horľavých pár
z nádrží do ovzdušia
– nar. II-2/4
– nar. II-2/16
– nar. II-2/4
– nar. II-2/16
– technická norma14)
– IMO MSC/obež. 677
– IMO MSC/obež. 1009
X
A.1/3.13 Nehorľavé materiály – nar. II-2/3
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
– IMO MSC/obež. 1120
X X X
A.1/3.14 Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“
Presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15 Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
– potrubie a armatúry
– ventily
– zostavy ohybného potrubia
– nar. II-2/4
– nar. X/3
– nar. II-2/4
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7, 10
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7.10
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO A.753(18)
– technická norma15)
X X X
A.1/3.16 Požiarne dvere – nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC.1/obež. 1273
X X X X
A.1/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak sa v 2.
stĺpci používa termín
„systémové komponenty“,
môže to znamenať, že na
zabezpečenie plnenia
medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 4
X X X
A.1/3.18 Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa

– dekoračné obklady
– náterové systémy
– podlahové krytiny
– izolačné kryty potrubia
– adhezíva použité pri
výrobe deliacich plôch triedy „B“ a „C“
– horľavé kanály
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/6
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/6
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– MO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
– IMO MSC/obež. 916
– IMO MSC/obež. 1004
– IMO MSC/obež. 1036,
– IMO MSC/obež.1120,
– technická norma16)

Poznámka:
Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou.17)
X X X
A.1/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 7
– IMO MSC/obež. 1120
X X X
A.1/3.20 Čalúnený nábytok

– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO
MSC.97(73)-(kódex HSC
2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
X X X
A.1/3.21 Posteľná bielizeň

– nar. I-2/3
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
X X X
A.1/3.22 Požiarne klapky – nar. II-2/9
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
X X X
A.1/3.23 Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
Presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24 Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
Presunuté do A.1/3.26
A.1/3.25 Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9
– IMO MSC/obež. 847
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
– IMO MSC/obež. 1020
– IMO MSC/obež. 1203
X X X
A.1/3.26 Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
– trasy elektrických
káblov
– potrubia, šachty, kanály
atď.
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
– IMO MSC/obež.1120
X X X
A.1/3.27 Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
– trasy elektrických káblov
– potrubia, šachty, kanály atď.
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
X X X
A.1/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) – nar. II-2/7
– nar. II-2/10
– nar. II-2/10
– rez. IMO
MSC.98(73)-(kódex FSS) 8
– technická norma18)
alebo
– technická norma19)
X X X
A.1/3.29 Požiarne hadice – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO
MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma20) X X X

A.1/3.30
Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– nar. II-2/4
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
– technická norma21)
a podľa potreby buď
– Kategória 1
(bezpečný priestor)
– technická norma22)
– Kategória 2
(výbušné plynné prostredia)
– technická norma23)
X X X
A.1/3.31 Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
– nar. X/3 – IMO MSC/obež. 912
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.44 (65) X X X
A.1/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP) príloha 1
časť 10
X X X
A.1/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 10
X X X X
A.1/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 11
X X X
A.1/3.35 Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
X X X
A.1/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 11
X X X
A.1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
– trasy elektrických
káblov
– potrubia, šachty, kanály
atď.
– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
X X X
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO A.951(23)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8
– technická norma24) X X X
A.1/3.39 Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A
a nákladové
čerpadlové priestory
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC/obež.1165 X X X
A.1/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) – nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 11
– nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 11
– rez. IMO A.752(18)
alebo
– technická norma25)
X X X X
A.1/3.41 Pohotovostné evakuačné dýchacie prístroje (EEBD) – nar. II-2/13
– nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– IMO MSC/obež. 849
– technická norma 26) X X X
A.1/3.42 Komponenty systémov inertných plynov – nar. II-2/4
– nar. II-2/4
– rez. IMO A.567(14)
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
– IMO MSC/obež.353
– IMO MSC/obež. 387
– IMO MSC/obež. 485
– IMO MSC/obež. 731
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC/obež. 353
– IMO MSC/obež. 387
– rez. IMO MSC/obež. 450/rev. 1
– IMO MSC/obež. 485
– IMO MSC/obež. 731
X X X X
A.1/3.43 Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
– nar. II-2/1
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/1
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma 27)
X X X
A.1/3.44 Protipožiarne vybavenie – záchranné lano – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO
– MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 1
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
X X XA.1/3.45
Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMOMSC.98(73)-(kódex FSS) 5
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 5
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC.1/obež. 1267
X X X
A.1/3.46 Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
- (kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
- (kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
- (kódex FSS) 5
– IMO MSC/obež. 1270 X X X
A.1/3.47 Nová položka Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestory nákladných čerpadiel
Poznámka:
Pevné alebo vnútorné penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou pre strojovne
a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
– nar. II-2/10
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 670 X X X X
A.1/3.48 Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie

(Dýzy a výkonnostné
testy)

– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC/obež. 913
– IMO MSC.1/obež. 1276
X X X

A.1/3.49
Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie,
nákladné priestory ro-ro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

– IMO MSC.1/obež. 1272 X X X
A.1/3.50 Ochranný odev odolný proti chemikáliám Presunuté do A.2/3.9
A.1/3.51
Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia, do
služobných priestorov,
ubytovacích priestorov, na balkóny kabín, do
strojovní a neobsadených strojových priestorov
– nar. II-2/7
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
– nar. II-2/7.2.2
– nar. II-2/7.4
– nar. II-2/7.4.1
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
– IMO MSC.1/obež. 1242
Kontrolné a indikačné zariadenia.
Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma28)
Napájacie zariadenia:
– technická norma29)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
– technická norma30)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
– technická norma31)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
– technická norma32)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
– technická norma33)
A podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma34)
X X X
A.1/3.52 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
– nar. II-2/4
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
– technická norma35)
alebo
– technická norma36)
X X X
A.1/3.53

Poplachové zariadenia – nar. II-2/7
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
– nar. II-2/7
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
Zvukové:
– technická norma37)
X X X
A.1/3.54
Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
– technická norma 38)
a podľa potreby
a) Kategória 4:
(bezpečný priestor)
– technická norma 39)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
– technická norma 40)
X X X
A.1/3.55
Ex. A.2/3.4
Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma 41) X X X
A.1/3.56
Ex. A.2/3.14
Požiarne hadice
(na bubnoch)
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma 42) X X X
A.1/3.57
Ex. A.2/3.28
Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí – nar. II-2/10 – nar. II-2/10.8.1
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– IMO MSC/obež. 798 X X X
A.1/3.58
Ex A.2/3.29
Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 6,14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– rez. IMO MSC/obež. 582 vrátane korigenda 1 X X X
A.1/3.59
Ex. A.2/3.30
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode – rez. IMO MSC.4(48)- (kódex IBC) – rez. IMO MSC.4(48)-
(kódex IBC)
– IMO MSC/obež. 553
– IMO MSC/obež. 582
– IMO MSC/obež. 799
X X X X
A.1/3.60 (nová položka) Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1268 X X X
A.1/3.61 (nová položka) Vnútorné penové hasiace systémy na ochranu strojovní a priestorov nákladných čerpadiel – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1271 X X X
4. Navigačné zariadenia
Položka číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5
A.1/4.1 Magnetický kompas – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– technická norma43)
A.1/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) – nar. V/18
– nar. V/19
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116(73)
– technická norma 44)
A.1/4.3 Gyrokompas – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.424(XI)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma45)
A.1/4.4 Radarové zariadenie Presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5 Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
Presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6 Akustický hĺbkomer – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.224(VII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74(69), príloha 4
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma46)
X X X X
A.1/4.7 Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME) – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.824(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.96(72)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma47)
X X X X
A.1/4.8 Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtule Presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9
Ex. A.2/4.26
Indikátor rýchlosti zatáčania – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.526(13)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma48)
X X X X
A.1/4.10 Rádiogoniometer zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11 Zariadenie Loran-C – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.818(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma49)
X X X X
A.1/4.12 Zariadenie Chayka – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.818(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma49) X X X X
A.1/4.13 Navigačné zariadenie
Decca
zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14 Zariadenie GPS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.112(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma50)
X X X X
A.1/4.15 Zariadenie GLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.113(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma51) X X X X
A.1/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS)

– nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.342(IX)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.64(67),
príloha 3
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma52) X X X X
A.1/4.17 Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivoda presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18 Radarový transpondér 9 GHz (SART) – nar. III/4
– nar. IV/14
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. III/6
– nar. IV/7
– rez. IMO A.530(13)
– rez. IMO A.802(19)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 14
– ITU-R M.628-3 (11/93)
– technická norma53)
X X X X
A.1/4.19 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.37
A.1/4.20
Ex A.2/4.27
Prístroj udávajúci polohu kormidla – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)
– nar. V/19
– rez. IMO A.526(13)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)

– technická norma54) X X X X
A.1/4.21
Ex. A.2/4.28
Otáčkomer vrtule

– nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma55) X X X X
A.1/4.22
Ex A.2/4.29
Indikátor stúpania lodnej vrtule
– nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma56)
A.1/4.23 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 13
– technická norma57) X X X X
A.1/4.24 Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné
plavidlá
Presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25 Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)
Presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26 Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
Presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27 Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
Presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28 Integrovaný mostíkový systém Presunuté do A.2/4.30
A.1/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
– nar. V/18
– nar. V/20
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/20
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.861(20)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.214(81)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma58) X X X X
A.1/4.30 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.817(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.64(67)
– rez. IMO MSC.86(70)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.232(82)
(Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali.)
– technická norma59)
X X X X
A.1/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.821(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MC.191(79)

– technická norma60) X X X X
A.1/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) – nar.V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74(69)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– ITU-R M. 1371-1(2007)

Poznámka: ITU-R M. 1371-3
(2007) príloha 3 sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Rez.MSC.74(69).
– technická norma61)X X X X
A.1/4.33 Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej
rýchlosti po 30 uzlov)

– nar. V/18
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.74(69)
– technická norma62)
X X X X
A.1/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 – nar. V/18
– nar. V/19
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.823(19)
– rez. IMO MSC.192(70)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63) X X X X
A.1/4.35

Radarové zariadenie CAT 2

– nar. V/18
– nar. V/19
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63) X X X X
A.1/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 – nar. V/18
– nar. V/19
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)
X X X X
A.1/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H) – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.820(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)
X X X X
A.1/4.38 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu (CAT 1HC, CAT 2HC a CAT 3HC) – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.820(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)
X X X X
A.1/4.39 Radarový odrážač – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.164(78)
– technická norma64)
X X X X
A.1/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.822(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma65) X X X X
A.1/4.41 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma66) X X X X
A.1/4.42
Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné
plavidlá
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– technická norma67)
X X X X
A.1/4.43

Prístroj na nočné
videnie na
vysokorýchlostné
plavidlá
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.94(72)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– technická norma68) X X X X
A.1/4.44
Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS
DGLONASS
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.817(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC. 114(73)
– technická norma69) X X X X
A.1/4.45
Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.817(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.64(67)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– technická norma70) X X X X
A.1/4.46
Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116(73)
– technická norma71) X X X X
A.1./4.47
Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) – nar. V/20 – nar. V/20
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.163(78)
– rez. IMO MSC.214(81)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma72)
X X X X
A.1/4.48
Ex. A.1/1.40
Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivoda – nar. V/23 – nar. V/23
– rez. IMO A.889(21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889(21) X X X
A.1/4.49
Ex. A.1/1.42
Lodivodský rebrík – nar. V/23
– nar. X/3
– nar. V/23
– rez. IMO A.889(21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889(21)
– technická norma73)
X X X X
A.1/4.50
Nová položka
Vybavenie DGPS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.114(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma74) X X X X
A.1/4.51
Nová položka
Vybavenie DGLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.114(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma75) X X X X
5. Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/Circ 862 a skúšobnými normami na výrobok uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/Circ 862.
Číslo Názov položky
Nariadenie SOLAS 74,v ktorom sa požaduje„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy
Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1
2 3 4 5 6
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.385(X)
– rez. IMO A.524(13)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.803(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-10 (05/00)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– ITU-R M.689-2 (11/93)

– technická norma76)
– IMO MSC/obež. 862
X X X X
A.1/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.803(19)
– rez.. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-10 (05/00)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– technická norma77) X X X X
A.1/5.3 Prijímač NAVTEX – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.148(77)
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– technická norma78) X X X X
A.1/5.4 Prijímač EGC – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.664(16)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma79)
X X X X
A.1/5.5 HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.699(17)
– rez. IMO A.700(17)
– rez. IMO A.806(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.688 (06/90)
– technická norma80) X X X X
A.1/5.6 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat) – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.662(16)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.696(17)
– rez. IMO A.810(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.633-2 (05/00)
– ITU-R M.690-1 (10/95)
– technická norma81)
– IMO MSC/obež. 862

Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB.
X X X X
A.1/5.7 L-pásmový EPIRB
(Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.8 2 182 kHz
strážny prijímač
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.9 Generátor dvojtónového
poplachového
signálu
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
– nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/9
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.804(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-10 (05/00)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– technická norma82)
– IMO MSC/obež. 862
X X X X
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/9
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.804(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma83)


X X X X
A.1/5.12 Inmarsat-B SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.808(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma84)
– IMO MSC/obež. 862
X X X X
A.1/5.13 Inmarsat-C SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.664 (16),
(uplatniteľné len v prípade, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.807(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma85)
– IMO MSC/obež. 862
X X X X
A.1/5.14 MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.
– nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14


– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.806(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.476-5 (10/95)
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma86)
– IMO MSC/obež. 862
X X X X
A.1/5.15 MF/HF DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.806(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex (kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex (kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-8 (10/97)

– technická norma87)
X X X X
A.1/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.80(70)
– IMO COMSAR obež. 32
– Dohovor ICAO, príloha 10,
Rádiokomunikačné predpisy
– technická norma88)
X X X X
A.1/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. III/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.809(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 14
– rez. IMO MSC.149(77)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.542.1 (07/82)
– technická norma89)
X X X X
A.1/5.18


Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. III/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.809(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 14
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma90)
X X X X
A1/5.19
Ex A.2/5.3
Inmarsat-F SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.808(19)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma91)
– IMO MSC/obež. 862
X X X X
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/6.1
Navigačné svetlá – COLREG
príloha I/14
– príloha I/14
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.253(83)
– technická norma92)
X X X X
ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/1.1 Radarové odrážače pre záchranné plte – nar. III/4
– nar. III/34
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
A.2/1.2 Materiál na vodovzdorné ochranné odevy zámerne sa nevypĺňa
A.2/1.3
Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá – nar. III/4
– nar. III/34
– nar. III/13
– nar. III/16
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 980
A.2./1.4 Naloďovacie rebríky presunuté do A.1/1.29
A.2/1.5
Ex A.2/1.3
Zvukový poplachový systém núteného odpočúvania
poplachového signálu
a hovoreného slova
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
– nar. III/6 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 808
2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL
73/78, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/2.1 Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx presunuté do A.1/2.8
A.2/2.2 Palubné čistiace systémy výfukových plynov – príloha VI,
nar. 13
– príloha VI,
nar. 14
– príloha VI, nar. 13
– príloha VI, nar. 14
– rez. IMO MEPC.170(57)
A.2/2.3 Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx – príloha VI,
nar. 13
– príloha VI, nar. 13
A.2/2.4 Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx presunuté do A.1/2.9
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné
predpisy SOLAS 74

a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Neprenosné
a nepohyblivé hasiace prístroje
presunuté do A.1/3.52
A.2/3.2 Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) – nar. II-1/44
– nar. X/3
– nar. II-1/44
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
A.2/3.4 Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/prúdové)
presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5 Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6 Indikátory dymu presunuté do A.1/3.51
A.2/3.7 Indikátory teploty (nadmernej) presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlo – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
– IEC publikácia 79
A.2/3.9
Ex A.1/3.50
Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
– nar. II-2/19 – nar. II-2/19
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma93)
– IMO MSC/obež. 1120
A.2/3.10 Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11 Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12 Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov
presunuté do A.1/3.45


A.2/3.13 Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma94)
A.2/3.14 Požiarne hadice (na bubnoch) presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15 Hlásne dymové systémy s odberom vzorky – nar. II-2/7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
– nar. II-2/7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
A.2/3.16 Indikátory plameňa presunuté do A.1/3.51
A.2/3.17 Ručne obsluhované hlásne miesta presunuté do A.1/3.51
A.2/3.18 Poplachové zariadenia presunuté do A.1/3.53
A.2/3.19 Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20 Čalúnený nábytok presunuté do A.1/3.20
A.2/3.21 Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
( (kódex FSS)
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 847
A.2/3.22 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň – nar. II-2/9 – nar. II-2/9
A.2/3.23 Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka – nar. II-2/18 – nar. II-2/18
– IMO MSC.1/obež. 1239
– technická norma95)
A.2/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora – nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
– IMO MSC.1/obež. 1239
A.2/3.25 Deliace plochy triedy C – nar. II-2/3 – nar. II-2/3 – rez. IMO A.653(16)
– rez. IMO A.799(19)
– rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 a príloha 2
– technická norma96)
A.2/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) – nar. II-2/4 – nar. II-2/4
– IMO MSC.1/obež. 1276
A.2/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) – nar. II-2/5
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
– technická norma97)

A.2/3.28 Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29 Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
cisternových lodí
presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30

Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode presunuté do A.1/3.59
A2/3.31
Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
– nar. II-2/10– nar. II-2/10
– A800(19)
4. Navigačné zariadenia
Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Číslo Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/4.1 Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4 Denné signalizačné
svetlomety
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMOMSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.95(72)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma98)
A.2/4.5 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.42
A.2/4.6 Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.43
A.2/4.7 Systém riadenia dráhy presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)
presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9 Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému (ECDIS)
presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10 Rastrový mapový displejový systém (RCDS)
presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11 Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.74(69)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma99)
A.2/4.12 Zariadenie DGPS a DGLONASS
presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.14 Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.86(70)
– technická norma100)
A.2/4.16 Integrovaný mostíkový systém zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17 Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo

– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.164(78)
– ITU-R M 1176 (10/95)
– technická norma101)
A.2/4.18
Zariadenie na príjem zvukových signálov – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.86(70)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma102)


A.2/4.19 Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma103)
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma104)
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo pre lodný radar presunuté do A.1/4.45
A.2/4.22 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24 Indikátor ťahu – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma 105)
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex (kódex HSC 2000)
– technická norma105)
A.2/4.26
Indikátor rýchlosti zatáčania presunuté do A.1/4.9
A.2/4.27 Prístroj udávajúci polohu kormidla presunuté do A.1/4.20
A.2/4.28 Otáčkomer vrtule

presunuté do A.1/4.21
A.2/4.29
Indikátor stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.22
A.2/4.30
Ex A.1/4.28
Integrovaný mostíkový systém – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 15
– rez. IMO MSC.64(67)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 15
– technická norma106)
A.2/4.31
Námerník (Bearing Device) – nar. V/18 – nar. V/19 – technická norma107)
A.2/4.32
Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS) – rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.128(75)
– IMO MSC/obež. 982
– technická norma105)
A.2/4.33 Systém riadenia dráhy funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie – nar. V/18
– nar. X/3
– technická norma107)

A.2/4.34
nová položka
Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) – nar. V/19 – nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.813(19)
– rez. IMO MSC.202(81)
– rez. IMO MSC.211(81)
– rez. IMO MSC.263(84)
– rez. IMO MSC.1/obež.1257
– technická norma105)
A.2/4.35
nová položka
Prijímač Galileo – nar. V – nar. V
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.813(19)
– rez. IMO MSC.233(82)
– technická norma105)A.2/4.36
nová položka
Vybavenie AIS SART – nar. V – nar. V
– rez. IMO MSC.246(83)
– rez. IMO MSC.247(83)
– rez. IMO MSC.256(84)
– technická norma105)


5. Rádiokomunikačné vybavenie
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 VHF EPIRB – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– nar. IV/8
– rez. IMO A.662(16)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.805(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.693 (06/90)
– technická norma107)
A.2/5.2 Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. IV/13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– IMO COMSAR obež. 16
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma107)A.2/5.3 Inmarsat-F SES presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4 Núdzový riadiaci panel – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. IV/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma107)
A.2/5.5 Núdzový riadiaci alebo výstražný panel – nar. IV/14
– nar. X/3
– – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– nar. IV/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma107)
A.2/5.6
L-pásmový EPIRB (INMARSAT) zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7
Lodný výstražný bezpečnostný systém – nar. XI-2/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.147(77)
– IMO MSC/obež. 1072
– technická norma107)
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
1 2 3 4 5 6
A.2/6.1 Navigačné svetlá presunuté do A.1/6.1
A.2/6.2 Zvukové signálne
zariadenia
– príloha III/3 – príloha III/3
– rez. IMO A.694(17)
– technická norma107)
– píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
– zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
alebo
– technická norma108)
– píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
– zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
Prevziať prílohu - null7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
1 2 3 4 5 6
A.2/7.1 Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe – nar. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– nar. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– rez. IMO MSC.1/obež. 1229
A.2/7.2
Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu – rez. IMO MSC.188(79) – nar. XII/12
– rez. IMO MSC.188(79)
– technická norma109)
– rez. IMO MSC.188(79)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Postupy posudzovania zhody zariadení
I.
Posúdenie zhody vzorky typu (postup b)
1.
Autorizovaná osoba zistí a potvrdí, že vzorka zastupujúca danú výrobu spĺňa ustanovenia medzinárodných dokumentov, ktoré platia pre túto oblasť.
2.
Žiadosť o posúdenie zhody vzorky typu predkladá výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorí pôsobia v rámci Európskeho spoločenstva, autorizovanej osobe podľa svojho výberu. Žiadosť obsahuje
a)
názov a adresu výrobcu, a ak je žiadosť predložená splnomocnencom, aj jeho názov a adresu,
b)
písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola súčasne predložená akejkoľvek inej autorizovanej osobe,
c)
dokumentáciu podľa bodu 3.
Žiadateľ predloží autorizovanej osobe vzorku reprezentujúcu danú výrobu (ďalej len „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie testovacieho programu. Typ môže zahŕňať niekoľko verzií zariadenia za predpokladu, že rozdiely medzi verziami neovplyvnia úroveň bezpečnosti a iné požiadavky týkajúce sa funkcie zariadenia.
3.
Dokumentácia umožní posudzovanie zhody zariadenia s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov. Ak je to na posúdenie potrebné, zahŕňa návrh, konštrukciu, výrobu, inštaláciu a fungovanie zariadenia podľa opisu v bode VIII.
4.
Autorizovaná osoba
4.1
preskúma dokumentáciu a overí, či typ bol vyrobený podľa nej,
4.2
vykoná alebo dá vykonať primerané skúšky a nevyhnutné overenie kontrolujúce, či sú splnené požiadavky príslušných medzinárodných dokumentov,
4.3
dohodne sa s výrobcom o mieste, kde sa má vykonať skúška a nevyhnutné overenie.
5.
Ak typ spĺňa požiadavky príslušných medzinárodných dokumentov, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát o skúške typu. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, podrobné informácie o zariadení, závery skúšky, podmienky jeho platnosti a nevyhnutné údaje na identifikáciu schváleného typu.
K certifikátu sa priloží zoznam príslušných častí dokumentácie a jeho kópiu uchováva autorizovaná osoba.
Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie certifikátu, autorizovaná osoba uvedie podrobné odôvodnenie.
Ak výrobca znovu podá žiadosť o typové schválenie zariadenia, ktorému bolo odmietnuté vydanie certifikátu, tá obsahuje dokumentáciu vrátane pôvodných protokolov o overení, podrobných zdôvodnení predchádzajúceho odmietnutia a podrobností o všetkých modifikáciách zariadenia.
6.
Žiadateľ informuje autorizovanú osobu o tom, že vlastní dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu o skúške typu všetkých modifikácií schváleného zariadenia, ku ktorému dostane dodatočné schválenie, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami použitia zariadenia. Toto dodatočné schválenie je vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu.
7.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby o príslušných informáciách týkajúcich sa vydaných alebo odňatých certifikátov o skúške typu a ich dodatkov.
8.
Ostatné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátov o skúške typu a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom sú k dispozícii ostatným autorizovaným osobám.
9.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskych spoločenstvách uchováva s dokumentáciou kópie certifikátov o skúške typu a ich dodatkov desať rokov po výrobe posledného zariadenia.
II.
Posúdenie zhody zariadenia s certifikovaným typom zariadenia (postup c)
1.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia sú zhodné s typom tak, ako je opísaný v certifikáte o skúške typu, a že spĺňajú požiadavky medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskych spoločenstvách umiestni značku zhody na všetky zariadenia a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Výrobca prijme opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečil, že výrobný proces zaručuje zhodu vyrábaných zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu a s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti.
3.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva vyhlásenie o zhode desať rokov po výrobe posledného zariadenia.
III.
Posúdenie systému kvality vo výrobe, pri kontrole a pri výstupných skúškach zariadenia (postup d)
1.
Výrobca spĺňajúci podmienky bodu 2 zabezpečí a vyhlási, že zariadenia sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.
2.
Výrobcovi funguje schválený systém kvality vo výrobe, pri kontrole a pri výstupných skúškach podľa bodu 3 (ďalej len „systém kvality“) a podlieha auditu podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť na posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe na príslušné zariadenia podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o danej kategórii zariadenia,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)
dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o skúške typu.
3.2
Systém kvality zabezpečuje zhodnosť zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.
Obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu zariadenia,
b)
technológie výroby, kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických činností, ktoré sú použité,
c)
skúšok a overení, ktoré sa vykonajú pred výrobou, počas nej a po výrobe, a frekvencie, v akej sa vykonávajú,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu, údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.,
e)
prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality zariadenia a účinného fungovania systému kvality.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky podľa bodu 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých sa uplatnila príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie obsahuje závery z kontroly a ich odôvodnenie a oznámi sa výrobcovi.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
4.
Audit vykonávaný autorizovanou osobou
4.1
Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit u výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva 10 rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.
IV.
Posúdenie systému kvality pri výstupnej kontrole zariadenia (postup e)
1.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.
2.
Výrobcovi funguje schválený systém kvality pri výstupnej kontrole zariadenia podľa bodu 3 a audit sa vykonáva podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podáva žiadosť na zhodnotenie svojho systému kvality autorizovanej osobe na príslušné zariadenia podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o danej kategórii zariadenia,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)
dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o skúške typu.
3.2
Podľa systému kvality sa preskúša každé zariadenie a vykoná sa primerané overenie, aby sa zabezpečila jeho zhoda s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov. Obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu zariadenia,
b)
skúšok a overení, ktoré sa vykonajú po výrobe,
c)
prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu, údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby zabezpečila splnenie požiadaviek uvedených v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je uplatnená príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
4.
Audit autorizovanou osobou
4.1
Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi revíznu správu.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva desať rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.
V.
Overenie zhody s certifikovaným typom každého zariadenia alebo štatisticky vybratej vzorky zariadení (postup f)
1.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve skontroluje a potvrdí, že zariadenia, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.
2.
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode.
3.
Autorizovaná osoba vykoná skúšky a overenia podľa výberu výrobcu, aby overila zhodu zariadenia s požiadavkami medzinárodných dokumentov skúškou a overovaním každého zariadenia podľa bodu 4 alebo skúškou a overovaním zariadení na štatistickej vzorke zariadení podľa bodu 5. Výrobca alebo jeho splnomocnenec si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov po výrobe posledného zariadenia.
4.
Verifikácia skúškou a overovaním každého zariadenia
4.1
Každé zariadenie je jednotlivo preskúšané a vykonajú sa primerané overenia, aby sa zistila ich zhoda s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.
4.2
Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každé schválené zariadenie a vypracuje písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia.
4.3
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý autorizovanej osobe.
5.
Štatistické overenie
5.1
Výrobca predvedie svoje zariadenia vo forme rovnorodých sérií a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil rovnorodosť každej vyrobenej série.
5.2
Všetky zariadenia sú na overenie k dispozícii vo forme rovnorodých sérií. Z každej série sa vyberie náhodne vzorka. Zariadenia obsiahnuté vo vzorke sú jednotlivo preskúšané a vykonajú sa primerané overenia na účely zabezpečenia ich zhody s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti, a uvedie sa, či je séria schválená, alebo zamietnutá.
5.3
V prípade prijatých sérií autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každé schválené zariadenie a vypracuje písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia. Všetky zariadenia v sérii sa uvedú na trh s výnimkou tých zariadení zo vzorky, pri ktorých sa zistila nezhoda.
Ak je séria zamietnutá, autorizovaná osoba alebo príslušný orgán prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili uvedeniu takej série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže autorizovaná osoba zastaviť štatistické overovanie.
Na zodpovednosť autorizovanej osoby môže výrobca počas výrobného procesu umiestniť jej identifikačný kód.
5.4
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý autorizovanej osobe.
VI.
Overenie zhody každého zariadenia (postup g)
1.
Výrobca zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenie, na ktoré bol vydaný certifikát podľa bodu 2, je zhodné s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni na zariadenie značku zhody a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Autorizovaná osoba preskúša jednotlivé zariadenia a vykoná primerané overenia, aby zabezpečila ich zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov.
Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na schválené zariadenie a vydá písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia.
3.
Dokumentácia umožňuje posudzovanie zhody s požiadavkami medzinárodných dokumentov a pochopenie konštrukcie, výroby a fungovania zariadenia.
VII.
Posúdenie komplexného zabezpečenia systému kvality vrátane osvedčenia o skúške návrhu (postup h)
1.
Výrobca, ktorý splnil úlohy podľa bodu 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia spĺňajú požiadavky medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni na zariadenie značku zhody a vydá písomné vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.
2.
Výrobcovi funguje schválený systém kvality pri návrhu, vo výrobe, pri výstupnej kontrole a skúškach podľa bodu 3 a podlieha auditu podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť na posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe. Žiadosť obsahuje
a)
všetky príslušné informácie o kategórii daného zariadenia a
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.
3.2
Systém kvality zabezpečí zhodu zariadení s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotné chápanie zásad a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy. Obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na návrh a kvalitu zariadenia,
b)
technických špecifikácií návrhu vrátane slovenských technických noriem, ktoré sú použité, a ak sa úplne nepoužijú slovenské technické normy uvedené v § 6, prostriedkov, ktoré zabezpečia splnenie hlavných požiadaviek medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti,
c)
kontroly návrhu a techniky overenia návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sú použité, ak sa navrhovanie zariadení vzťahuje na danú kategóriu zariadenia,
d)
zodpovedajúcich technológií výroby, manažérstva kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré sú použité,
e)
záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, kvalifikačné správy o príslušných zamestnancoch atď.,
f)
prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a zariadenia a účinného fungovania systému kvality.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom zistiť, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je uplatnená príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.
4.
Audit autorizovanou osobou
4.1
Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú v časti systému kvality návrhu, ako sú výsledky analýz, výpočty, overenia atď.,
c)
záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú správy o kontrole a údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit s cieľom ubezpečiť sa, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva desať rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.
7.
Skúška návrhu
7.1
Výrobca podá žiadosť o skúšku návrhu jedinej autorizovanej osobe.
7.2
Žiadosť umožňuje pochopiť návrh, výrobu a fungovanie zariadenia, posúdiť zhodu s požiadavkami medzinárodných dokumentov. Žiadosť obsahuje
a)
technické návrhové špecifikácie vrátane noriem, ktoré sú aplikované,
b)
nevyhnutné podporné dokumenty dokazujúce ich primeranosť najmä tam, kde nie sú plne uplatnené normy podľa § 6. Tieto podporné dokumenty zahŕňajú výsledky testov vykonaných vo vhodnom laboratóriu výrobcu alebo vykonaných v jeho mene.
7.3
Autorizovaná osoba preskúma žiadosť, a ak návrh spĺňa ustanovenia medzinárodných dokumentov, vydá žiadateľovi certifikát o skúške návrhu. Certifikát o skúške návrhu obsahuje závery skúšky, podmienky jeho platnosti, údaje potrebné na identifikáciu schváleného návrhu, a ak je to potrebné, opis fungovania zariadenia.
7.4
Žiadateľ informuje autorizovanú osobu, ktorá vydala certifikát o skúške návrhu, o každej modifikácii schváleného návrhu. Autorizovaná osoba dodatočne schváli modifikácie návrhu, ak zmeny môžu ovplyvniť zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov alebo s predpísanými podmienkami na použitie zariadenia. Toto dodatočné schválenie je vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o skúške návrhu.
7.5
Autorizovaná osoba na požiadanie poskytne príslušným orgánom štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa
a)
vydaných certifikátov o skúške návrhu a vydaných dodatkov,
b)
odňatých schválení návrhu a doplnkových schválení.
VIII.
Dokumentácia, ktorú výrobca predloží autorizovanej osobe
1.
Tento bod sa vzťahuje na všetky postupy v bodoch I až VII.
2.
Dokumentácia uvedená v bodoch I až VII obsahuje všetky príslušné údaje a prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody zariadenia s požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú.
3.
Dokumentácia umožňuje pochopiť konštrukciu, výrobu a fungovanie zariadenia a umožňuje posúdiť zhodu s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov.
4.
Dokumentácia, ak je to potrebné vo vzťahu k posudzovaniu zhody, zahŕňa
a)
všeobecný opis typu,
b)
koncepčný zámer, stavebné a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov atď.,
c)
opis a vysvetlenie potrebné na pochopenie týchto výkresov a schém vrátane funkcie zariadenia,
d)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných nestranných skúšok atď.,
e)
nestranné protokoly o skúškach,
f)
príručky na inštaláciu, používanie a údržbu.
5.
Dokumentácia návrhu podľa potreby obsahuje
a)
overenia týkajúce sa zariadenia zabudovaného v zariadení,
b)
overenia a certifikáty týkajúce sa metód výroby a/alebo kontroly a/alebo monitorovania zariadenia,
c)
akýkoľvek iný dokument, ktorý by mohol autorizovanej osobe pomôcť zvýšiť úroveň posudzovania.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Minimálne kritériá na autorizované osoby
1.
Autorizovaná osoba spĺňa požiadavky príslušných slovenských technických noriem.
2.
Autorizovaná osoba je nezávislá a nie je kontrolovaná výrobcom ani dodávateľmi.
3.
Autorizovaná osoba pôsobí na území Európskeho spoločenstva.
4.
Tam, kde autorizovaná osoba vydáva v mene členského štátu Európskeho spoločenstva schválenia typu, členský štát Európskeho spoločenstva zabezpečí, aby bola kvalifikácia, skúsenosti a personálne obsadenie autorizovanej osoby také, aby jej umožňovali vydávať schválenia typu, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti.
5.
Autorizovaná osoba zabezpečuje námorné expertízy.
6.
Autorizovaná osoba je splnomocnená vykonávať postupy posudzovania zhody pre každého, kto pôsobí na území Európskeho spoločenstva alebo mimo tohto územia.
7.
Autorizovaná osoba môže vykonávať postupy posudzovania zhody v ktoromkoľvek členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v štáte mimo Európskeho spoločenstva, využívajúc domáce zdroje alebo zamestnancov svojich pobočiek v zahraničí.
8.
Ak postupy posudzovania zhody vykonáva sesterská spoločnosť autorizovanej osoby, všetky dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody sú vydané v mene autorizovanej osoby, a nie v mene sesterskej spoločnosti.
9.
Sesterská spoločnosť autorizovanej osoby, ktorá je etablovaná v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva, môže však vydať dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody, ak je oznámená v tomto členskom štáte Európskeho spoločenstva.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Značka zhody
Ak je značka zhody zmenšená alebo zväčšená, rešpektujú sa proporcie dané na obrázku.
Rôzne komponenty značky zhody majú rovnaké vertikálne rozmery, ktoré sú najmenej 5 mm.
Najmenší rozmer značky zhody sa nemusí dodržať pri malých zariadeniach.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4), smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 7. 2001), smernice 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7).
2.
Smernica Komisie 2008/67/ES z 30. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 171, 1. 7. 2008).
3.
Smernica Komisie 2009/26/ES zo 6. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 113, 6. 5. 2009).
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
3)
Napríklad body č. 2, 5 až 7 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. zmluvné dokumenty Medzinárodnej námornej organizácie, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré ku dňu rozdelenia nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku.
4)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.; kapitola IV Dohovoru Solas 1984 upravená vzhľadom na Globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) v roku 1988.
5)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
1)
ISO 24408 (2005).
2)
ISO 15738 (2002).
3)
ISO 15372 (2000).
4)
ISO 5489 (2008).
5)
STN EN ISO 8729 (2001).
6)
STN EN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7+A1 (2008), STN EN 3-8 (2007) + STN EN 3-8/AC (2008), STN EN 3-9 (2007) + STN EN 3-9/AC (2008).
7)
STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007), STN EN 531+A1 (1999), STN EN 1486 (2008).
8)
ISO 15538 (2001).
9)
STN EN ISO 20344 (2005), STN EN ISO 20344/A1 (2008) + STN EN ISO 20344/AC (2006), STN EN ISO 20345 (2005), STN EN ISO 20345 (2008).
10)
STN EN 659+A1 (2008).
11)
STN EN 443 (2008).
12)
STN EN 136 (2001), STN EN 137 (2007).
13)
STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005), STN EN 14594 (2006).
14)
STN EN 12874 (2003), ISO 15364 (2007) .
15)
STN EN ISO 15540 (2002), STN EN ISO 15541 (2002).
16)
STN EN ISO 1716 (2003).
17)
STN EN ISO 1716.
18)
ISO 6182-1 (2004).
19)
STN EN 12259-1+A1/A2 (2004), STN EN 12259-1+A1/A3 (2006).
20)
STN EN 14540+A1 (2007).
21)
STN EN 60945 (2003), STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).
22)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).
23)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008), STN EN 60079-0 (2007), STN EN 60079-1 (2008), STN EN 60079-10 (2004), STN EN 60079-11 (2007), STN EN 60079-15 (2006), STN EN 60079-26 (2007).
24)
STN EN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7+A1 (2008), STN EN 3-8 (2007), STN EN 3-8/AC (2008).
25)
ISO 15370.
26)
STN EN 402 (2004), STN EN 1146 (2006), STN EN 13794 (2004), ISO 23269-1 (2008).
27)
ISO 15371 (2000).
28)
STN EN 54-2+AC (2001) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007).
29)
STN EN 54-4+AC (2001) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007).
30)
STN EN 54-5 (2002) + STN EN 54-5/A1 (2003).
31)
STN EN 54-7 (2002) + STN EN 54-7/A1 (2003) + STN EN 54-7/A2 (2007).
32)
STN EN 54-10 (2003) + STN EN 54-10/A1 (2006).
33)
STN EN 54-11 (2002) + STN EN 54-11/A1 (2006).
34)
STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).
35)
STN EN 1866 (2000), STN EN 1866-1 (2008).
36)
ISO 11601 (1999).
37)
STN EN 54-3 (2003) + STN EN 54-3/A1 (2003) + STN EN 54-3/A2 (2007), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
38)
STN EN 60945 (2003), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
39)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004).
40)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).
41)
STN EN 15182-1 (2007), STN EN 15182-3 (2007).
42)
STN EN 671-1 (2002).
43)
ISO 449 (1997), STN EN ISO 694 (2002), STN ISO 1069 (1997), STN ISO 2269 (1998), STN EN 60945 (2003).
44)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22090-2 (2004) + Cor. 1 (2005).
45)
STN EN ISO 8728 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
46)
STN EN ISO 9875 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
47)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61023 (2008), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
48)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2009).
49)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61075 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
50)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
51)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-2 (2000), séria STN EN 61162.
52)
STN ISO 11674 (2002), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
53)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61097-1 (2008).
54)
STN EN 60945 (2003), ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2009).
55)
STN EN 60945 (2003), ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2009).
56)
STN EN 60945 (2003), ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2009).
57)
ISO 613 (2000), STN ISO 10316 (2000).
58)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996-1 (2009), STN EN 62288 (2009).
59)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61174 (2002), STN EN 62288 (2009).
60)
ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
61)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162 , STN EN 61993-2 (2002), STN EN 62288 (2009).
62)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62065 (2002).
63)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009), STN EN 62388 (2008).
64)
STN EN ISO 8729 (2001), STN EN 60945 (2003).
65)
ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
66)
ISO 22090-3 (2004), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
67)
ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003).
68)
ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003).
69)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162.
70)
STN EN 60936-3 (2003), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009), STN EN 62388 (2008).
71)
ISO 22090-1 (2002), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
72)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996-2 (2009), STN EN 62288 (2009).
73)
ISO 799 (2004).
74)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
75)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-2 (2000), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
76)
STN EN 300 162-1 V1.4.1 (2006), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 925 V1.1.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-7 (2001), séria STN EN 61162.
77)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
78)
STN EN 300 065-1 V1.1.3 (2001), STN EN 301 011 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-6 (2005).
79)
STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-4 (2001).
80)
STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
81)
STN EN 300 066 V1.3.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-2 (2002).
82)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.
83)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
84)
STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-10 (2001).
85)
STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-4 (2007), séria STN EN 61162.
86)
STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.
87)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
88)
STN EN 301 688 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003).
89)
STN EN 300 225 V1.4.1 (2005), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).
90)
STN EN 301 466 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).
91)
STN EN 60945 (2003), IEC 61097-13 (2003).
92)
STN EN 14744 (2006), STN EN 14744/AC (2007), STN EN 60945 (2003).
93)
STN EN 943-1 (2003), STN EN 943-2 (2003), STN EN ISO 6529 (2002), STN EN ISO 6530 (2005), STN EN 14605 (2005).
94)
STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005).
95)
STN EN 13565-1+A1 (2008).
96)
ISO 1716 (1973).
97)
STN EN 12094-1 (2004), STN EN 12094-2 (2004), STN EN 12094-3 (2004), STN EN 12094-4 (2005), STN EN 12094-5 (2006), STN EN 12094-6 (2006), STN EN 12094-7 (2002) + STN EN 12094-7/A1 (2005), STN EN 12094-8 (2006), STN EN 12094-10 (2004), STN EN 12094-11 (2004), STN EN 12094-13 (2003), STN EN 12094-16 (2004).
98)
STN EN 60945 (2003), ISO 25861 (2007).
99)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
100)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61924 (2007).
101)
STN EN 60945 (2003).
102)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
103)
ISO 694 (2000), STN ISO 1069 (1997), STN ISO 2269 (1998), STN EN 60945 (2003).
104)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
105)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
106)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61209 (2001).
107)
STN EN 60945 (2003).
108)
STN EN 60945 (2001).
109)
IEC 60092-0504, STN EN 60529.