438/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
ZÁKON
z 3. októbra 2001
o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ustanoviť platové pomery a ďalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja1) (ďalej len „predseda“).
§ 2
Predsedovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom patrí
a)
plat,
b)
ďalší plat,
c)
ďalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie.
§ 3
Plat
(1)
Plat je mesačne poskytované peňažné plnenie, ktorým sa oceňuje vykonávanie funkcie predsedu. Plat sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé stovky korún nahor zo súčinu základu platu a ustanoveného koeficientu platu 2,0.
(2)
Základ platu je súčet najvyššej platovej tarify a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri vykonávaní verejnej služby podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Plat podľa odseku 1 patrí predsedovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Tento nárok zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku jeho mandátu podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Ďalší plat
(1)
Predsedovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat v sume posledného mesačného platu určeného podľa § 3, ak ďalej nie je ustanovené inak, priznaného mu v mesiaci, v ktorom sa mu ďalší plat poskytne, ak v príslušnom polroku k 31. máju alebo k 30. novembru príslušného kalendárneho roka vykonával funkciu najmenej štyri mesiace.
(2)
Ďalší plat sa po splnení podmienky podľa odseku 1 vyplatí v rovnakom termíne, ako sa vypláca plat za mesiac máj a za mesiac november. Ak je podmienka podľa odseku 1 splnená až v mesiaci júni alebo v mesiaci decembri, ďalší plat sa vyplatí v rovnakom termíne, ako sa vypláca plat za mesiac jún alebo za mesiac december.
(3)
Do času vykonávania funkcie podľa odseku 1 sa započítava aj čas čerpania dovolenky a čas neschopnosti dočasne vykonávať funkciu spôsobenej úrazom v súvislosti s vykonávaním funkcie predsedu alebo v priamej súvislosti s ňou alebo spôsobenej chorobou z povolania. To neplatí, ak bol úraz spôsobený vlastným zavinením.
§ 5
Náhrada výdavkov
Predsedovi pri cestách, ktoré súvisia s vykonávaním funkcie, patrí náhrada účelne vynaložených výdavkov. Pri ich poskytovaní sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu;4) pravidelným pracoviskom na účely poskytovania náhrad výdavkov je sídlo samosprávneho kraja.
§ 6
Odstupné
(1)
Pri zániku mandátu predsedu z dôvodu uplynutia volebného obdobia5) patrí predsedovi odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu.
(2)
Priemerným mesačným platom podľa tohto zákona je mesačný plat podľa § 3 za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu, zvýšený o jednu šestinu posledného vyplateného ďalšieho platu podľa § 4.
(3)
Odstupné sa po splnení podmienky podľa odseku 1 vyplatí v najbližšom termíne výplaty platu predsedu.
(4)
Nárok na odstupné podľa odseku 1 nevznikne, ak bol predseda do funkcie opäť zvolený. Na vykonávanie funkcie v predchádzajúcich volebných obdobiach sa neprihliada.
(5)
Na účely tohto zákona pri zániku mandátu predsedu smrťou6) nárok podľa odseku 1 zostáva zachovaný.
§ 7
Hmotné výhody
(1)
Predseda má nárok na bezplatné
a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b)
používanie prostriedkov technického vybavenia na vykonávanie funkcie.
(2)
Podrobnosti o primeranom technickom vybavení predsedu ustanoví zastupiteľstvo samosprávneho kraja uznesením.7)
(3)
Nárok podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa vykonávania funkcie predsedu a zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku jeho mandátu podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Predsedovi na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí mesačne paušálna náhrada v sume 4 % z jeho platu určeného podľa § 3.
(5)
Paušálna náhrada sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé stovky korún nahor a predsedovi patrí od prvého dňa vykonávania funkcie a zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku jeho mandátu podľa osobitného predpisu.3)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
(1)
Predsedovi počas vykonávania funkcie patrí dovolenka vo výmere piatich týždňov za kalendárny rok alebo jej pomerná časť. Predsedovi patrí za čas dovolenky plat. Plat za nevyčerpanú dovolenku nemožno poskytnúť.
(2)
Predseda sa počas vykonávania funkcie zúčastňuje na zdravotnom poistení, nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti ako zamestnanec podľa osobitných predpisov.8)
(3)
Samosprávny kraj9) vo vzťahu k predsedovi na účely uvedené v odseku 2 vystupuje ako zamestnávateľ.
(4)
Predsedovi možno poskytnúť ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci poskytovanej v súvislosti s mimoriadnou udalosťou podľa osobitného predpisu.10) Ocenením je peňažný dar, vecný dar alebo iný dar. O poskytnutí ocenenia rozhoduje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.11)
(5)
Zrážky z platu predsedu možno vykonať len na základe dohody o zrážkach z platu. Bez tejto dohody možno zraziť z platu predsedu iba sumy z rovnakých dôvodov, v rovnakom rozsahu a poradí ako u zamestnancov v pracovnom pomere.
(6)
Plat a paušálna náhrada sa vyplácajú pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(7)
Plat a paušálna náhrada patria v pomernej časti zodpovedajúcej času vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(8)
Ustanovenie § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na predsedu, ktorého mandát zanikol z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo z dôvodu právoplatného odsúdenia za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený.
(9)
Nároky predsedu, ktoré mu patria podľa tohto zákona, sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja,12) v ktorom predseda vykonáva funkciu.
(10)
Na právne vzťahy vyplývajúce z vykonávania funkcie predsedu sa primerane použijú ustanovenia osobitných predpisov,13) ktoré upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a náhradu škody.
§ 9
Ak mandát predsedu zanikne smrťou,6) nárok na odstupné podľa § 6 ods. 1 a jeho ďalšie peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti.14) Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
§ 10
(1)
Do účinnosti zákona o verejnej službe patrí predsedovi plat v sume 40 000 Sk.
(2)
Ďalší plat podľa § 4 ods. 1 v kalendárnom roku 2002 predsedovi nepatrí.
(3)
Ďalší plat podľa § 4 ods. 1 patrí predsedovi v kalendárnom roku
a)
2003 v druhom polroku v sume 0,5 platu,
b)
2004 v prvom polroku v sume 0,5 platu a v druhom polroku v sume 0,5 platu,
c)
2005 v prvom polroku v sume 0,5 platu a v druhom polroku v sume jedného platu.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 16 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
3)
§ 17 zákona č. 302/2001 Z. z.
4)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
7)
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
9)
10)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
11)
12)
13)
Zákonník práce.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.