443/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. septembra 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Do skupiny určených výrobkov „rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria:
a)
rádiové zariadenia,
b)
koncové telekomunikačné zariadenia,
c)
zariadenia, ktoré sú súčasne rádiovými zariadeniami a koncovými telekomunikačnými zariadeniami.
(2)
Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 1 písm. a) až c) (ďalej len „prístroje“) nepatria zariadenia podľa prílohy č. 1 a prístroje používané výlučne na účely obrany štátu, ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,1) na plnenie úloh ozbrojených síl, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby a na bezpečnostné účely Policajného zboru.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
rádiovým zariadením výrobok alebo jeho technická časť, ktorý je určený na komunikáciu pomocou vyžarovania alebo príjmu rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským alebo kozmickým rádiokomunikáciám,
b)
koncovým telekomunikačným zariadením výrobok alebo jeho technická časť, ktorý umožňuje komunikáciu a je určený na priame alebo nepriame pripojenie akýmikoľvek prostriedkami na rozhrania verejných telekomunikačných sietí,2)
c)
rádiovými vlnami elektromagnetické vlny s frekvenciou od 9 kHz do 3 000 GHz, ktoré sa šíria v priestore bez umelého vedenia,
d)
rozhraním koncový bod siete, ktorý je fyzickým spojovacím bodom, v ktorom sa užívateľovi umožňuje prístup k verejnej telekomunikačnej sieti, alebo rozhranie v priestore, ktoré vymedzuje rádiovú spojovaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami a ich technické špecifikácie,
e)
triedou prístrojov trieda na označenie ich typov, ktoré sa považujú za podobné, a tých rozhraní, pre ktoré je prístroj určený; prístroj môže súčasne patriť do viacerých tried,
f)
škodlivým rušením elektromagnetická interferencia, ktorá ohrozuje funkciu rádiovej navigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb alebo ktorá inak vážne ohrozuje, sťažuje alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v súlade s osobitným predpisom,3)
g)
rádiovými zariadeniami využívajúcimi frekvenčné pásma, ktorých použitie nie je zladené s použitím v rámci Európskych spoločenstiev, všetky rádiové zariadenia s výnimkou tých, ktoré
1.
nevysielajú alebo
2.
môžu vysielať iba vplyvom riadiacej činnosti siete, alebo
3.
využívajú frekvenčné pásmo, ktoré je pridelené rovnakému rádiovému rozhraniu v Slovenskej republike a vo všetkých členských štátoch Európskych spoločenstiev, tak, že
3a.
frekvenčné pridelenie je rovnaké,
3b.
vyhradenia a/alebo prídely frekvencií alebo vysokofrekvenčných kanálov sa v rámci tohto pridelenia riadia jednotným plánom alebo usporiadaním a
3c.
prístroje majú rovnaké parametre (frekvenciu, výkon, pracovný cyklus, šírku pásma a pod.).
§ 3
(1)
Prístroje môžu byť uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky na používanie podľa určeného účelu, ak boli navrhnuté a vyrobené tak, že pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na určený účel neohrozujú oprávnený záujem podľa § 1 písm. a) zákona, a ak
a)
bez obmedzenia rozsahu napätia spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu,4)
b)
z hľadiska elektromagnetickej kompatibility spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Rádiové zariadenia možno vyrobiť len tak, aby okrem splnenia požiadaviek podľa odseku 1 bolo efektívne využité frekvenčné spektrum pridelené pozemským a kozmickým rádiokomunikáciám a orbitálnym zdrojom, aby nevznikalo škodlivé rušenie.
(3)
Pri navrhovaní tých prístrojov, ktorých zoznam zverejňuje Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), výrobca zabezpečí, aby okrem požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 tieto prístroje spĺňali najmenej jednu z týchto požiadaviek:
a)
boli schopné spolupracovať v sieťach s inými prístrojmi a dali sa pripojiť na rozhrania príslušného typu,
b)
nemali nepriaznivý vplyv na sieť alebo jej činnosť a nezneužívali zdroje siete, čím by spôsobovali neprijateľné zhoršenie služby,
c)
obsahovali prostriedky na zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia používateľa a účastníka,
d)
podporovali funkcie zabezpečujúce ochranu proti podvodom,
e)
podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám,
f)
podporovali funkcie na uľahčenie ich používania zdravotne postihnutým osobám.
§ 4
Ak sú technické požiadavky uvedené v § 3 konkretizované harmonizovanými technickými normami podľa § 5 ods. 5 zákona, ktoré sa na ne vzťahujú, alebo ich časťami a vlastnosti prístrojov sú s nimi v zhode, technické požiadavky podľa § 7 ods. 2 zákona sa považujú za splnené.
§ 6
(1)
Výrobca, ním splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v Slovenskej republike (ďalej len „splnomocnený zástupca“), alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh pred jeho uvedením na trh posudzuje podľa § 12 zákona zhodu prístroja s požiadavkami podľa § 3 takto:
a)
zhodu koncových telekomunikačných zariadení, ktoré nevyužívajú spektrum pridelené pozemským alebo kozmickým rádiokomunikáciám, a prijímacích častí rádiových zariadení posudzuje niektorým z postupov uvedených v prílohách č. 2, 4 alebo 5,
b)
zhodu rádiových zariadení okrem rádiových zariadení uvedených v písmene a), ak výrobca použije harmonizované technické normy, posudzuje niektorým z postupov uvedených v prílohách č. 3, 4 alebo 5,
c)
zhodu rádiových zariadení okrem rádiových zariadení uvedených v písmene a), ak výrobca nepoužije harmonizované technické normy alebo ich použije iba čiastočne, posudzuje niektorým z postupov uvedených v prílohe č. 4 alebo 5.
(2)
Ak sa na prístroj vzťahujú aj osobitné technické predpisy,6) zhodu prístroja s požiadavkami podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) možno alternatívne posúdiť postupmi podľa týchto predpisov.
(3)
Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania zhody podľa odseku 1 vedie výrobca, ním splnomocnený zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh v štátnom jazyku,7) v úradnom jazyku členského štátu Európskej únie, v ktorom sa postup posudzovania zhody vykonáva, alebo v jazyku dohodnutom s príslušnou autorizovanou osobou poverenou plnením úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie (ďalej len „notifikovaná osoba“).
(4)
Výrobca, ním splnomocnený zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh vydá pred jeho uvedením na trh vyhlásenie o zhode s požiadavkami podľa § 3 a na každý prístroj pripojí označenie CE podľa prílohy č. 6. Na identifikáciu prístroja použije tieto údaje:
a)
typové číslo,
b)
číslo výrobnej série a/alebo výrobné číslo,
c)
identifikačné údaje výrobcu alebo osoby zodpovednej za uvedenie prístroja na trh.
Ak použije postupy podľa príloh č. 3, 4 alebo 5, označenie CE sa doplní identifikačným kódom príslušnej notifikovanej osoby. Rádiové zariadenia okrem toho označí identifikačným znakom triedy zariadenia podľa prílohy č. 7.
(5)
Výrobca, ním splnomocnený zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh poskytne používateľovi spolu s vyhlásením o zhode s požiadavkami podľa § 3 informácie o určenom spôsobe použitia prístroja. Ak ide o koncové telekomunikačné zariadenia, tieto informácie obsahujú aj identifikáciu rozhraní verejných telekomunikačných sietí, ku ktorým je zariadenie určené na pripojenie. Ak ide o rádiové zariadenia, uvedie na obale a v návode na používanie aj údaje o tom, pre ktorý členský štát Európskej únie alebo Slovenskú republiku, alebo geografickú oblasť v rámci členského štátu Európskej únie alebo Slovenskej republiky je zariadenie určené na používanie. Označenie na prístroji podľa prílohy č. 7 upozorňuje používateľa na možné obmedzenia alebo požiadavky na povolenie používania rádiového zariadenia v niektorých členských štátoch Európskej únie alebo v Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch tieto informácie uvedie v štátnom jazyku7) na dobre viditeľnom mieste.
(6)
Pri rádiových zariadeniach využívajúcich frekvenčné pásma, ktorých použitie nie je v súlade s použitím v rámci Európskych spoločenstiev, výrobca, ním splnomocnený zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh oznámi príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva správu frekvenčného spektra,11) úmysel uviesť na trh také zariadenie. Toto oznámenie urobí najneskôr štyri týždne pred začiatkom uvádzania na trh. Oznámenie obsahuje informácie o rádiotechnických charakteristikách zariadenia, najmä frekvenčné pásma, kanálové rozstupy, druh modulácie a vysokofrekvenčný výkon, ako aj identifikačný kód notifikovanej osoby podľa prílohy č. 4 alebo 5.
(7)
Ak sa na prístroj vzťahujú okrem smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody aj iné smernice Európskych spoločenstiev, ktoré zahŕňajú iné hľadiská a súčasne ustanovujú použitie označenia CE, toto označenie vyjadruje, že prístroj spĺňa aj ustanovenia týchto smerníc. Ak však jedna smernica alebo viacero takých smerníc umožňujú, aby si výrobca počas prechodného obdobia zvolil, ktorý režim použije, vtedy označenie CE vyjadruje, že prístroj spĺňa ustanovenia iba tých smerníc, ktoré výrobca použil. V takom prípade v dokumentoch, správach alebo v návodoch vyžadovaných týmito smernicami a prikladaných k príslušným prístrojom uvedie údaje o použitých smerniciach.
§ 7
(1)
Držitelia licencií na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete vypracúvajú podľa osobitného predpisu12) technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných telekomunikačných sietí, ktoré sú dostatočne podrobné na umožnenie konštrukcie koncových telekomunikačných zariadení schopných využívať všetky služby poskytované prostredníctvom príslušného rozhrania. Špecifikácie obsahujú aj všetky údaje potrebné na uskutočnenie skúšok, či koncové telekomunikačné zariadenia spĺňajú požiadavky podľa § 3, ktoré sa na ne vzťahujú. Špecifikácie zverejňujú skôr, než sa začne poskytovanie verejných telekomunikačných služieb cez tieto rozhrania.
(2)
Oznámenia o technických špecifikáciách regulovaných rozhraní a rozhraní podľa odseku 1 zverejňuje úrad vo vestníku ministerstva; oznámenie obsahuje informácie o mieste, kde sú tieto špecifikácie dostupné.
§ 8
(1)
Prístroje, ktoré spĺňajú príslušné ustanovenia tohto nariadenia a ktorých zoznam zverejní úrad vo vestníku ministerstva, považujú sa za vybrané telekomunikačné zariadenia schválené podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Prístroje, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, možno vystavovať na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách a podobných podujatiach, ak sú viditeľne označené upozornením, že taký prístroj nemožno uvádzať na trh alebo prevádzkovať, ak sa nedosiahne zhoda s požiadavkami tohto nariadenia.
§ 9
(1)
Ak koncové telekomunikačné zariadenie vyhovuje príslušným požiadavkám podľa § 3, predpokladá sa, že na účely uzavretia zmluvy medzi telekomunikačným podnikom a užívateľom podľa osobitného predpisu14) je jeho pripojenie na zodpovedajúce rozhrania určené výrobcom technicky uskutočniteľné.
(2)
Ak úrad zistí, že prístroj deklarovaný ako spĺňajúci požiadavky tohto nariadenia spôsobuje vážne poškodenie siete alebo škodlivé rušenie, alebo má na sieť, alebo na jej prevádzku škodlivý účinok, podľa povahy veci uplatní postup podľa osobitných predpisov.15) Úrad o každom takom opatrení informuje ministerstvo.
(3)
Ak ochrana siete vyžaduje bezodkladné odpojenie zariadenia, prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete (ďalej len „prevádzkovateľ“) môže za predpokladu, že ponúkne užívateľovi bezodkladne alternatívne riešenie, odpojiť prístroj deklarovaný ako spĺňajúci požiadavky tohto nariadenia. Prevádzkovateľ bezodkladne informuje úrad o každom takom opatrení.
(4)
Ak prístroj umožňuje utajovanie prenosu informácií a dát, výrobca, dovozca, distribútor alebo predajca bezodplatne poskytne oprávneným orgánom16) prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky funkčné zariadenie a údaje o tomto zariadení alebo iné vhodné riešenie umožňujúce získavať informácie a dáta zrozumiteľným spôsobom. Ak toto zariadenie a údaje neposkytne, nemôže ho uviesť na trh.
§ 11
Prístroje schválené podľa § 35 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách možno uvádzať na trh najneskôr do 31. decembra 2002, ak platnosť rozhodnutia o schválení sa neskončí skôr.
§ 12
(1)
Dňom nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, strácajú platnosť ustanovenia § 5 a 10.
(2)
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002 s výnimkou ustanovení § 6, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.
Zariadenia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje
1.
Rádiové zariadenia používané rádioamatérmi, ak tieto zariadenia nie sú komerčne dostupné.
Stavebnice určené na zostavenie rádioamatérmi a komerčné zariadenia upravené rádioamatérmi určené na použitie sa nepovažujú za komerčne dostupné zariadenia.
2.
Určené výrobky, pre ktoré podrobnosti o technických požiadavkách ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.17)
3.
Káble a vodiče.
4.
Rádiové zariadenia určené výlučne na príjem rozhlasového a televízneho vysielania.
5.
Výrobky, zariadenia a komponenty v oblasti civilného letectva:
a)
výrobky – civilné lietadlá, motory, pohony alebo zariadenia,
b)
zariadenia – nástroje, vybavenie, mechanizmy, aparatúra alebo príslušenstvo používané alebo určené na použitie za letu lietadla, ktoré sú inštalované, určené na inštaláciu alebo pripojenie k civilnému lietadlu, ale ktoré netvoria časť kostry lietadla, motora alebo pohonu,
c)
komponenty – materiály, súčasti alebo montážne skupiny, ktoré nie sú zahrnuté v písmene a) alebo b) a ktoré sú určené na použitie v civilných lietadlách, motoroch, pohonoch alebo zariadeniach.
6.
Zariadenia a systémy na riadenie letovej prevádzky, najmä
a)
komunikačné systémy,
b)
kontrolné systémy,
c)
systémy zabezpečujúce automatickú podporu riadenia letu,
d)
navigačné systémy.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.
Vnútorná kontrola výroby
1.
Pri postupe podľa § 5 ods. 1
a)
výrobca alebo dovozca skúša alebo dá si odskúšať vlastnosti výrobku a posudzuje zhodu na základe technickej dokumentácie podľa bodu 3,
b)
výrobca alebo dovozca zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca alebo dovozca umiestňuje na každý výrobok slovenskú značku zhody a vydáva písomné vyhlásenie o zhode.
2.
Pri postupe podľa § 6 ods. 1
a)
výrobca alebo ním splnomocnený zástupca zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca alebo ním splnomocnený zástupca umiestňuje na každý výrobok označenie CE a vydáva písomné vyhlásenie o zhode,
b)
výrobca vypracúva technickú dokumentáciu podľa bodu 3. Výrobca alebo ním splnomocnený zástupca uchováva túto dokumentáciu do desiatich rokov od skončenia výroby, aby bola dostupná orgánom dohľadu na kontrolné účely,
c)
ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v Slovenskej republike, túto dokumentáciu predkladá orgánom dohľadu osoba, ktorá uvádza výrobok na trh Európskych spoločenstiev alebo Slovenskej republiky,
d)
výrobca alebo ním splnomocnený zástupca uchováva spolu s technickou dokumentáciou kópiu vyhlásenia o zhode,
e)
výrobca vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval zhodu vlastností vyrábaného výrobku s technickou dokumentáciou podľa bodu 3 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú.
3.
Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výrobku s požiadavkami podľa § 3. Zahŕňa konštrukciu, výrobu a prevádzku výrobku, najmä
a)
všeobecný opis výrobku,
b)
koncepčné konštrukčné a výrobné výkresy a schémy súčastí, montážnych podskupín, obvodov atď.,
c)
popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku,
d)
zoznam noriem podľa § 4 použitých v plnom rozsahu alebo čiastočne; opisy a vysvetlenia riešení prijatých na splnenie požiadaviek podľa § 3, ak sa nepoužili normy podľa § 4 alebo ak také normy neexistujú,
e)
výsledky konštrukčných výpočtov, uskutočnených skúšok atď.,
f)
protokoly o skúškach.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.
Vnútorná kontrola výroby a špecifické skúšky prístroja
Použije sa postup podľa prílohy č. 2 doplnený o tieto požiadavky:
1.
Pre každý typ prístroja výrobca uskutoční alebo dá uskutočniť všetky dôležité súbory rádiotechnických skúšok. Za určenie súborov skúšok, ktoré sa považujú za dôležité, je zodpovedná autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) zvolená výrobcom okrem prípadov, keď súbory skúšok definujú harmonizované normy. Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) patrične prihliadne na predchádzajúce rozhodnutia prijaté autorizovanými osobami (notifikovanými osobami) konajúcimi v súčinnosti. Pri postupe podľa § 5 si môže autorizovanú osobu zvoliť a skúšky uskutočniť alebo dať uskutočniť namiesto výrobcu dovozca.
2.
Výrobca alebo dovozca pri postupe podľa § 5 alebo výrobca, ním splnomocnený zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh pri postupe podľa § 6 vydá vyhlásenie, že tieto skúšky boli vykonané a prístroj vyhovuje požiadavkám podľa § 3. Pred uvedením na trh sa umiestni na prístroj identifikačný kód autorizovanej osoby (notifikovanej osoby).
3.
Postupy podľa bodov 1 a 2 vo vzťahu k notifikovaným osobám sa uplatnia odo dňa nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.
Súbor technických konštrukčných podkladov
Použije sa postup podľa prílohy č. 3 doplnený o tieto požiadavky:
1.
Technická dokumentácia podľa prílohy č. 2 a vyhlásenie o zhode so špecifickými skupinami rádiotechnických skúšok podľa prílohy č. 3 tvoria súbor technických konštrukčných podkladov.
2.
Výrobca alebo dovozca pri postupe podľa § 5 alebo výrobca, ním splnomocnený zástupca alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh pri postupe podľa § 6 predloží tento súbor jednej alebo viacerým autorizovaným osobám (notifikovaným osobám), pričom každú z nich informuje o ostatných, ktoré súbor dostali.
3.
Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) preskúma súbor technických konštrukčných podkladov, a ak usúdi, že splnenie požiadaviek tohto nariadenia nebolo riadne preukázané, môže vydať výrobcovi alebo dovozcovi pri postupe podľa § 5 alebo výrobcovi, ním splnomocnenému zástupcovi alebo osobe zodpovednej za uvedenie prístroja na trh pri postupe podľa § 6 stanovisko a v tom zmysle informuje ostatné autorizované osoby (notifikované osoby), ktoré súbor dostali. Stanovisko vydá v lehote do štyroch týždňov od prijatia súboru. Po prijatí tohto stanoviska alebo po skončení štvortýždňovej lehoty možno prístroj uviesť na trh. Ustanovenia § 5 ods. 6, § 6 ods. 6 a osobitných predpisov18) pritom zostávajú v platnosti.
4.
Postupy podľa bodov 2 a 3 vo vzťahu k notifikovaným osobám sa uplatnia od nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.
Komplexné zabezpečovanie kvality
1.
Výrobca, ktorý spĺňa povinnosti podľa bodu 2, zabezpečuje a deklaruje, že príslušné výrobky vyhovujú požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca umiestňuje označenia uvedené v § 5, respektíve § 6 na každý výrobok a vydáva písomné vyhlásenie o zhode.
2.
Výrobca uplatňuje pri konštrukcii, výrobe, výstupnej kontrole a skúškach výrobkov schválený systém kvality podľa bodu 3 a podrobuje sa inšpekcii podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podáva žiadosť autorizovanej osobe (notifikovanej osobe) o posúdenie (vyhodnotenie a schválenie) svojho systému kvality. Žiadosť obsahuje
a)
všetky relevantné informácie o predpokladaných výrobkoch,
b)
dokumentáciu systému kvality.
3.2
Systém kvality zabezpečuje, že výrobky vyhovujú požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Všetky prvky, požiadavky a výrobcom prijaté opatrenia sú zahrnuté do dokumentácie vedenej systematicky a usporiadané vo forme písomných dokladov, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotnú interpretáciu koncepcií a postupov zabezpečovania kvality, ako sú programy, plány, príručky a záznamy týkajúce sa kvality.
Dokumentácia systému kvality obsahuje najmä opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite konštrukčného návrhu a výroby,
b)
technických špecifikácií vrátane harmonizovaných noriem a technických predpisov, ako aj príslušných skúšobných špecifikácií, ktoré sa použijú; ak sa normy uvedené v § 4 nepoužijú v plnom rozsahu, opis prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia požiadaviek podľa § 3 tohto nariadenia, ktoré sa na výrobky vzťahujú,
c)
metód kontroly a overovania konštrukčného návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní výrobkov patriacich do príslušnej kategórie,
d)
príslušných metód výroby, riadenia a zabezpečovania kvality, postupov a systematických opatrení, ktoré sa budú uplatňovať,
e)
kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pred začatím výroby, v jej priebehu a po jej skončení; frekvenciu, s akou sa budú vykonávať, prípadne aj výsledky skúšok vykonaných pred začiatkom výroby,
f)
prostriedkov, ktorými sa zabezpečí, aby skúšobné a kontrolné zariadenia zodpovedali príslušným požiadavkám na vykonávanie potrebných skúšok,
g)
záznamov týkajúcich sa kvality, ako sú napr. správy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,
h)
prostriedkov umožňujúcich sledovať dosahovanie požadovanej kvality výrobku a jeho konštrukčného návrhu a efektívnu činnosť systému kvality.
3.3
Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) posúdi systém kvality s cieľom určiť, či vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2. Splnenie týchto požiadaviek sa predpokladá pre systémy kvality, ktoré sú zavedené podľa príslušnej harmonizovanej normy.
Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) posúdi najmä, či systém riadenia kvality zabezpečuje zhodu výrobkov s požiadavkami tohto nariadenia z hľadiska príslušnej dokumentácie predloženej podľa bodov 3.1 a 3.2, prípadne aj výsledky skúšok predložené výrobcom.
V skupine posudzovateľov musí byť aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Súčasťou postupu hodnotenia je aj návšteva u výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posudzovania a odôvodnenie rozhodnutia.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality v jeho schválenej podobe a udržiavať ho tak, aby ostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca informuje autorizovanú osobu (notifikovanú osobu), ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) vyhodnotí navrhované úpravy a rozhodne, či zmenený systém kvality bude naďalej vyhovovať požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je potrebné nové posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a odôvodnenie rozhodnutia.
4.
Inšpekcia v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby (notifikovanej osoby)
4.1
Cieľom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Výrobca umožní autorizovanej osobe (notifikovanej osobe) na účely kontroly prístup do miest konštrukcie, výroby, kontroly, skúšania a skladovania výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ktoré predpokladá systém kvality v časti týkajúcej sa konštrukčného návrhu, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.,
c)
záznamy o kvalite, ktoré predpokladá systém kvality v časti týkajúcej sa výroby, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) vykonáva v primeraných intervaloch previerky s cieľom overiť si, či výrobca udržiava a uplatňuje systém kvality. Správu z previerky poskytuje výrobcovi.
4.4
Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) môže okrem toho vykonávať neohlásené návštevy u výrobcu. Počas takých návštev môže autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) v prípade potreby vykonať alebo dať vykonať skúšky s cieľom skontrolovať riadne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) poskytne výrobcovi správu z návštevy a v prípade vykonania skúšky aj skúšobný protokol.
5.
Doklady, ktoré podľa § 13 ods. 3 zákona uchováva výrobca k dispozícii orgánom dohľadu, obsahujú
a)
dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b)
údaje o aktualizácii uvedené v druhom odseku bodu 3.4,
c)
rozhodnutia a správy autorizovanej osoby (notifikovanej osoby), ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.
6.
Každá autorizovaná osoba (notifikovaná osoba) sprístupní ostatným autorizovaným osobám (notifikovaným osobám) príslušné informácie o vydaných a zrušených rozhodnutiach o schválení systému kvality vrátane odkazov na príslušné výrobky.
7.
Postupy vo vzťahu k notifikovaným osobám sa uplatnia odo dňa nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.
Označenie CE
1.
Grafickú podobu označenia CE ustanovuje osobitný predpis.19)
V prípade zmenšenia alebo zväčšenia označenia CE sa dodržujú proporcie dané pomocnou mriežkou.
2.
Označenie CE má výšku najmenej 5 mm okrem prípadov, keď to neumožňuje povaha prístroja.
3.
Označenie CE sa pripája na výrobok alebo na jeho identifikačný štítok. Okrem toho sa uvádza na obale (ak jestvuje) a v sprievodnej dokumentácii.
4.
Označenie CE sa umiestňuje na viditeľné miesto, čitateľne a nezmazateľne.
Prvotná klasifikácia rádiových zariadení a koncových telekomunikačných zariadení
a priradenie identifikačných znakov
1.
Rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré možno uvádzať na trh a do prevádzky bez obmedzení, tvoria triedu. Táto trieda sa označuje ako „Trieda 1“. Tejto triede zariadení nie je priradený identifikačný znak.
2.
Rádiové zariadenia, pre ktoré platia obmedzenia na ich prevádzkovanie v Slovenskej republike10) alebo v rámci krajín Európskej únie, tvoria triedu. Táto trieda sa označuje ako „Trieda 2“. Zariadeniam patriacim do tejto triedy sa priraďuje tento identifikačný znak:
3.
Orientačný zoznam zariadení patriacich do uvedených tried zverejňuje Komisia ES na internetovej stránke obsahujúcej informácie o smernici č. 1999/5/ES (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte). Rádiové zariadenia, pre ktoré platia obmedzenia na ich prevádzkovanie v Slovenskej republike, zverejňuje úrad vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke na adrese http://www.teleoff.gov.sk/.
1)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 4 ods. 5 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
3)
Zákon č. 195/2000 Z. z. v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
4)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
5)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8)
§ 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 18 zákona č. 264/1999 Z. z.
10)
§ 36 až 38 zákona č. 195/2000 Z. z.
11)
§ 31 zákona č. 195/2000 Z. z. v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
12)
13)
14)
§ 39 až 44 zákona č. 195/2000 Z. z.
15)
16)
Napríklad § 88 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 353/1997 Z. z., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie.
18)
§ 31 zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 48 zákona č. 195/2000 Z. z.
1)
§ 31 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 48 zákona č. 195/2000 Z. z.
19)
Príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z.