491/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 28.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

491
ZÁKON
z 18. októbra 2001
o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami vykonáva Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra").1)
§ 2
(1)
Na zabezpečenie úloh agentúry zriaďuje riaditeľ pre jednotlivé druhy výrobkov komoditné rady ako svoje odborné orgány.
(2)
Členmi komoditnej rady sú zamestnanci agentúry, zamestnanci ministerstva poverení ministrom a zástupcovia záujmových združení výrobcov, spracovateľov a predajcov výrobku navrhovaní Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.2)
(3)
Pravidlá rokovania komoditnej rady upraví rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 2a
(1)
Na zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou a posudzovaním programov propagácie spotreby a odbytu výrobkov zriaďuje riaditeľ agentúry marketingovú radu.
(2)
Na zloženie marketingovej rady sa vzťahuje § 2 ods. 2 primerane.
(3)
Marketingová rada
a)
navrhuje programy propagácie spotreby a odbytu výrobkov,
b)
posudzuje súlad navrhovaných programov propagácie spotreby a odbytu s pravidlami a opatreniami podpory poľnohospodárskych výrobkov Európskej únie,
c)
odporúča ministerstvu na schválenie programy propagácie spotreby a odbytu.
(4)
Pravidlá rokovania marketingovej rady upraví rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo.
§ 4
(1)
Agentúra v súlade s týmto zákonom a s medzinárodnými zmluvami,4) ktorými je Slovenská republika viazaná,
a)
vykonáva reguláciu niektorého druhu výrobku na trhu v prípade jeho prebytku alebo nedostatku (ďalej len „organizovanie trhu“),
b)
propaguje odbyt a spotrebu niektorých druhov výrobkov,
c)
podieľa sa na príprave návrhov na organizovanie trhu s výrobkami (trhové poriadky),
d)
vykonáva kontrolu nad organizovaním trhu s výrobkami,
e)
vyhodnocuje opatrenia zamerané na organizovanie trhu s výrobkami, ich kvantitatívny a kvalitatívny dopad na trh.
(2)
Organizovanie trhu vykonáva agentúra
a)
štátnym intervenčným nákupom za intervenčné ceny, dopravou, skladovaním, úpravou a spracovaním výrobkov,
b)
predajom výrobkov získaných štátnym intervenčným nákupom,
c)
kvantitatívnym regulovaním výroby, odbytu a spotreby (ďalej len „kvotácia“),
d)
uložením povinnosti odstrániť z trhu určené množstvo výrobkov.
(3)
Intervenčná cena je cena výrobku pri jeho prebytku na trhu v štandardnej kvalite, pričom zohľadňuje priemerné náklady na jeho výrobu.
(4)
Činnosti uvedené v odseku 2 vykonáva agentúra vo vlastnom mene.
(5)
Agentúra môže vykonávať činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) a b) aj prostredníctvom podnikateľov na základe uzatvorenej zmluvy, podľa výberu z obchodnej súťaže,5) ktorí
a)
majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti podľa osobitného predpisu,6)
b)
vlastnia vhodné zariadenia a používajú vhodné technológie podľa činnosti a výrobku.
(6)
Organizovanie trhu podľa tohto zákona sa vzťahuje na výrobky pôvodom zo Slovenskej republiky a na podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(7)
Na predaj výrobkov získaných intervenčným nákupom sa zmluvy uzatvárajú na základe obchodnej verejnej súťaže alebo na neobchodné účely7) za dohodnutú cenu.
§ 5
(1)
Štátny intervenčný nákup výrobkov možno uskutočniť, ak v určenom období ustanoveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom trhu poklesne pod vopred určenú cenovú úroveň.
(2)
Výrobky nakúpené štátnym intervenčným nákupom možno dodať na trh, ak v určenom období ustanoveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom trhu presiahne vopred určenú cenovú úroveň.
§ 6
(1)
Výrobky, ktoré podliehajú organizovaniu trhu podľa tohto zákona, určuje vláda Slovenskej republiky, ktorá na návrh ministra schvaľuje aj zásady organizovania a podpory trhu s určitým druhom výrobkov alebo ich skupinou, v ktorých najmä určí spôsob organizovania trhu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.8)
(2)
V súlade so zásadami podľa odseku 1 alebo na základe vyhodnotenia informácií podľa § 9 na návrh ministra bez zbytočného odkladu podľa osobitných predpisov8)
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
zaraďuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz vyžaduje úradné povolenie (licencia), výrobky podľa tohto zákona,
2.
udeľuje úradné povolenie na vývoz a dovoz výrobkov (licencia) a určuje ich podmienky,
b)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
1.
dopĺňa zásoby výrobkov do štátnych hmotných rezerv,
2.
uvoľňuje zásoby na trh.
§ 8
(1)
Podrobnosti o podmienkach uplatňovania opatrení na organizovanie trhu s výrobkami (ďalej len „trhový poriadok“) pre jednotlivé oblasti trhu s výrobkami ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Trhový poriadok upraví najmä
a)
druh, množstvo a kvalitu výrobkov podliehajúcich uplatňovaniu opatrení na organizovanie trhu s výrobkami,
b)
okruh účastníkov trhu, voči ktorým sa budú uplatňovať opatrenia na organizovanie trhu,
c)
podrobnosti realizácie cenového monitoringu,
d)
podmienky štátneho intervenčného nákupu,
e)
podmienky predaja výrobkov,
f)
podmienky a spôsob uskutočnenia kvotácie,
g)
postup pri uskutočňovaní výberových konaní podľa tohto zákona,
h)
podrobnosti vytvárania informačných databáz a používania informačného systému,
i)
obdobie uplatňovania jednotlivých opatrení na organizovanie trhu.
(3)
Trhové poriadky vyhlasuje ministerstvo v dostatočnom časovom predstihu, ktorý je odvodený od biologických vlastností výrobkov; ich uplatnenie na jednotlivých kupujúcich a predávajúcich možno podmieniť uzatvorením zmluvy medzi nimi zodpovedajúcej tomuto časovému úseku alebo s použitím určených obchodných podmienok.13)
§ 9
(1)
Na dosiahnutie účelu zákona je agentúra oprávnená vyžadovať od príslušných orgánov štátnej správy a od podnikateľov údaje o cenách výrobkov, o dovoze a vývoze výrobkov, o obchode s výrobkami.
(2)
Výrobca a spracovateľ sú povinní viesť evidenciu o množstve a odbyte výrobkov, ktoré sú predmetom organizovania trhu, a túto na požiadanie bezplatne odovzdať agentúre.
(3)
Agentúra môže údaje podľa odsekov 1 a 2 poskytnúť samosprávnemu orgánu2) zastupujúceho podnikateľa daného druhu výrobku na účely uplatnenia ochranného opatrenia podľa osobitných predpisov.14)
§ 10
(1)
Činnosti uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) a b) v druhu ovocie a zelenina, ryby a rybie výrobky, tabak, chmeľ a rezané kvety vykonávajú právnické osoby, ktoré boli na tento účel uznané ministerstvom.
(2)
Ministerstvo môže vydať potvrdenie o uznaní len právnickej osobe, ktorá združuje15) alebo bola založená16) z výrobcov vyrábajúcich druh výrobku uvedeného v odseku 1.
(3)
Kontrolu dodržania podmienok uznania vykonáva agentúra. Ak agentúra zistí nedodržanie podmienok uznania, navrhne ministerstvu zrušenie potvrdenia o uznaní.
(4)
Na vydanie potvrdenia o uznaní a na jeho zrušenie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(5)
Kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podľa odseku 1 podliehajúcich spoločnej organizácii trhu16a) vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") podľa predpisov Európskej únie.16a) V prípade zistenia menej závažného porušenia predpisov Európskej únie16a) týkajúceho sa kvality rastlinných a živočíšnych produktov uloží štátna veterinárna a potravinová správa podnikateľovi opatrenie na nápravu, v prípade zistenia závažného porušenia postupuje podľa § 10a.
(6)
Na základe žiadosti podnikateľa pri dovoze a vývoze16b) vykoná štátna veterinárna a potravinová správa kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov. Žiadateľ o vykonanie kontroly kvality rastlinných a živočíšnych produktov je povinný uhradiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe ekonomicky oprávnené náklady, ktoré jej vzniknú pri výkone tejto kontroly.
(7)
Na výkon kontroly kvality rastlinných a živočíšnych produktov16a) vymenúva štátna veterinárna a potravinová správa autorizovaného inšpektora.16b)
(8)
Za autorizovaného inšpektora možno vymenovať osobu, ktorá
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo príbuzného smeru,
b)
po kvalifikačnej skúške získala osvedčenie o autorizácii na výkon kontroly kvality.
(9)
Podrobnosti o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10a
Na ukladanie pokút sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu16c) obdobne.
§ 11
(1)
Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) sa zrušuje.
(2)
Odo dňa zrušenia fondu prechádzajú do správy agentúry
a)
peňažné prostriedky v správe fondu,
b)
majetok v správe fondu,
c)
práva a povinnosti fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov,
d)
pohľadávky a záväzky fondu.
§ 12
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti upravujúce spoločný trh a obchod s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorými sa rozumejú produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, rybolovu, ovocie a zelenina, ako aj výrobky po prvotnom spracovaní priamo súvisiace s týmito produktami na vykonanie čl. 64 ods. 5 Európskej dohody o pridružovaní uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.17)
§ 13
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1993 Z. z. a zákona č. 240/1998 Z. z.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
3)
§ 9 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
4)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
5)
§ 281 Obchodného zákonníka.
6)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z.
9)
§ 56 zákona č. 42/1980 Zb.
10)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
11)
Napríklad § 56 zákona č. 42/1980 Zb., § 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z., § 45 až 50 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 238/2001 Z. z.
12)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.
14)
Zákon č. 59/1997 Z. z., zákon č. 214/1997 Z. z., zákon č. 226/1997 Z. z.
16a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 22001/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 21. 11. 1996), nariadenie Rady (EHS) č. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Ú. v. ES L 215, 30. 07. 1992), nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o systéme organizovania spoločného trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30. 06. 2001).
16b)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrole zhody čerstvého ovocia a zeleniny s obchodnými normami (Ú. v. ES L 156, 13. 06. 2001).
16c)
§ 20 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z.