491/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

491
ZÁKON
z 18. októbra 2001
o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami vykonáva Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra").1)
§ 2
(1)
Na zabezpečenie úloh agentúry zriaďuje riaditeľ pre jednotlivé druhy výrobkov komoditné rady ako svoje odborné orgány.
(2)
Členmi komoditnej rady sú zamestnanci agentúry, zamestnanci ministerstva poverení ministrom a zástupcovia záujmových združení výrobcov, spracovateľov a predajcov výrobku navrhovaní Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.2)
(3)
Pravidlá rokovania komoditnej rady upraví rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 2a
(1)
Na zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou a posudzovaním programov propagácie spotreby a odbytu výrobkov zriaďuje riaditeľ agentúry marketingovú radu.
(2)
Na zloženie marketingovej rady sa vzťahuje § 2 ods. 2 primerane.
(3)
Marketingová rada
a)
navrhuje programy propagácie spotreby a odbytu výrobkov,
b)
posudzuje súlad navrhovaných programov propagácie spotreby a odbytu s pravidlami a opatreniami podpory poľnohospodárskych výrobkov Európskej únie,
c)
odporúča ministerstvu na schválenie programy propagácie spotreby a odbytu.
(4)
Pravidlá rokovania marketingovej rady upraví rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo.
§ 4
(1)
Agentúra v súlade s týmto zákonom a s medzinárodnými zmluvami,4) ktorými je Slovenská republika viazaná,
a)
vykonáva reguláciu niektorého druhu výrobku na trhu v prípade jeho prebytku alebo nedostatku (ďalej len „organizovanie trhu“),
b)
propaguje odbyt a spotrebu niektorých druhov výrobkov,
c)
vykonáva kontrolu nad organizovaním trhu s výrobkami,
d)
vyhodnocuje opatrenia zamerané na organizovanie trhu s výrobkami, ich kvantitatívny a kvalitatívny dopad na trh.
(2)
Organizovanie trhu vykonáva agentúra
a)
štátnym intervenčným nákupom za intervenčné ceny, dopravou, skladovaním, úpravou a spracovaním výrobkov,
b)
predajom výrobkov získaných štátnym intervenčným nákupom,
c)
kvantitatívnym regulovaním výroby, odbytu a spotreby (ďalej len „kvotácia“),
d)
uložením povinnosti odstrániť z trhu určené množstvo výrobkov.
(3)
Intervenčná cena je cena výrobku pri jeho prebytku na trhu v štandardnej kvalite, pričom zohľadňuje priemerné náklady na jeho výrobu.
(4)
Činnosti uvedené v odseku 2 vykonáva agentúra vo vlastnom mene.
(5)
Agentúra môže vykonávať činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) a b) aj prostredníctvom podnikateľov na základe uzatvorenej zmluvy, podľa výberu z obchodnej súťaže,5) ktorí
a)
majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti podľa osobitného predpisu,6)
b)
vlastnia vhodné zariadenia a používajú vhodné technológie podľa činnosti a výrobku.
(6)
Organizovanie trhu podľa tohto zákona sa vzťahuje na výrobky pôvodom zo Slovenskej republiky a na podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(7)
Na predaj výrobkov získaných intervenčným nákupom sa zmluvy uzatvárajú na základe obchodnej verejnej súťaže alebo na neobchodné účely7) za dohodnutú cenu.
§ 5
(1)
Štátny intervenčný nákup výrobkov možno uskutočniť, ak v určenom období ustanoveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom trhu poklesne pod vopred určenú cenovú úroveň.
(2)
Výrobky nakúpené štátnym intervenčným nákupom možno dodať na trh, ak v určenom období ustanoveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom trhu presiahne vopred určenú cenovú úroveň.
§ 6
(1)
Výrobky, ktoré podliehajú organizovaniu trhu podľa tohto zákona, určuje vláda Slovenskej republiky, ktorá na návrh ministra schvaľuje aj zásady organizovania a podpory trhu s určitým druhom výrobkov alebo ich skupinou, v ktorých najmä určí spôsob organizovania trhu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.8)
(2)
V súlade so zásadami podľa odseku 1 alebo na základe vyhodnotenia informácií podľa § 9 na návrh ministra bez zbytočného odkladu podľa osobitných predpisov8)
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
zaraďuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz vyžaduje úradné povolenie (licencia), výrobky podľa tohto zákona,
2.
udeľuje úradné povolenie na vývoz a dovoz výrobkov (licencia) a určuje ich podmienky,
b)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
1.
dopĺňa zásoby výrobkov do štátnych hmotných rezerv,
2.
uvoľňuje zásoby na trh.
§ 7
(1)
Prevádzkovateľ bitúnka,8a) ktorý zabíja hovädzí dobytok, ošípané a ovce, je povinný zabezpečiť klasifikáciu ich jatočne opracovaných tiel.
(2)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel8b) je ich posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretučnenosti.8b)
(3)
Klasifikácii nepodliehajú jatočne opracované telá hovädzieho dobytka, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu, teľatá s hmotnosťou jatočne opracovaného tela nižšou ako 25 kg, jatočne opracované telá oviec, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu, jahňatá do 13 kg jatočnej hmotnosti vrátane a ošípané z vlastného výkrmu, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu.
(4)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja ročne menej ako 1 000 kusov jatočných oviec.
(5)
Klasifikáciu jatočne opracovaných tiel môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „klasifikátor") vydaného ministerstvom. Podrobnosti o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáže zdravotnú spôsobilosť, má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, potravinárskom alebo veterinárnom, má tri roky odbornej praxe a ktorá úspešne absolvovala odbornú prípravu. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov.
(7)
Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Dozor nad klasifikáciou jatočne opracovaných tiel podľa odseku 1 vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)
(9)
Regionálna veterinárna a potravinová správa nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu.
(10)
Kontrolu klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka8d) (ďalej len „kontrola klasifikácie") môže vykonávať klasifikátor poverený ministerstvom, ktorý má aspoň 120 hodín praxe v klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka (ďalej len „kontrolór").
(11)
Ministerstvo odníme klasifikátorovi na návrh kontrolóra osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže, že klasifikátor
a)
v určenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b)
trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň klasifikácie,
c)
chybne zatriedil viac ako 20 % z celkového počtu kontrolovaných jatočne opracovaných tiel.
(12)
Kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka8e) vykonáva agentúra.
(13)
Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým dielom dodávateľ jatočných zvierat a prevádzkovateľ bitúnka.
§ 9
(1)
Na dosiahnutie účelu zákona je agentúra oprávnená vyžadovať od príslušných orgánov štátnej správy a od podnikateľov údaje o cenách výrobkov, o dovoze a vývoze výrobkov, o obchode s výrobkami.
(2)
Výrobca a spracovateľ sú povinní viesť evidenciu o množstve a odbyte výrobkov, ktoré sú predmetom organizovania trhu, a túto na požiadanie bezplatne odovzdať agentúre.
(3)
Agentúra môže údaje podľa odsekov 1 a 2 poskytnúť samosprávnemu orgánu2) zastupujúceho podnikateľa daného druhu výrobku na účely uplatnenia ochranného opatrenia podľa osobitných predpisov.14)
§ 10
(1)
Činnosti podľa osobitných predpisov14a) súvisiace s organizovaním trhu s ovocím, zeleninou, chmeľom, tabakom, rezanými kvetmi, rybami a rybími výrobkami vykonávajú právnické osoby, ktoré na tento účel uznáva ministerstvo na základe návrhu agentúry.
(2)
Právnické osoby vykonávajú činnosti podľa odseku 1 ako skupiny výrobcov,14b) organizácie výrobcov14c) alebo združenia organizácií výrobcov14d).
(3)
Združenie organizácie výrobcov musí združovať15) najmenej dve organizácie výrobcov.
(4)
Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov16) pozostáva najmenej z piatich spoločníkov.
(5)
Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov, ktorí podnikajú s rybami alebo rybími výrobkami, pozostáva najmenej z troch spoločníkov.
(6)
Kontrolu splnenia podmienok na uznanie právnických osôb podľa odseku 1 vykonáva agentúra. Ak agentúra zistí nesplnenie podmienok na uznanie, navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní právnickej osoby alebo o zrušení rozhodnutia o uznaní právnickej osoby.
(7)
Kontrolu zhody s obchodnými normami čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, rezaných kvetov a kontrolu čerstvosti, minimálnej veľkosti a hmotnosti rýb a rybích výrobkov (ďalej len „kontrola zhody") podliehajúcich spoločnej organizácii trhu vykonáva podľa osobitných predpisov16a) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky16aa) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „kontrolný orgán").
(8)
Na výkon kontroly zhody16a) štátna veterinárna a potravinová správa vymenúva autorizovaných inšpektorov.16b)
(9)
Za autorizovaného inšpektora možno vymenovať zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý
a)
má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, veterinárnom alebo potravinárskom,
b)
získal po kvalifikačnej skúške osvedčenie o autorizácii na výkon kontroly zhody.
(10)
Podrobnosti o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly zhody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Kontrolu zhody možno vykonať aj na základe žiadosti podnikateľa. Žiadateľ o vykonanie kontroly zhody je povinný uhradiť príslušnému kontrolnému orgánu oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly.
(12)
Osvedčenie o zhode a nález o nezhode vydáva autorizovaný inšpektor na mieste kontroly zhody.
(13)
Ak sa pri kontrole zhody zistí porušenie osobitných predpisov,16a) autorizovaný inšpektor môže uložiť podnikateľovi opatrenie na nápravu.
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže so súhlasom ministerstva na základe výsledkov vykonaných kontrol zhody uznať podnikateľov za autorizovaných obchodníkov podľa osobitného predpisu.16ba)
(15)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje16bb) výkon kontroly zhody, ktorú uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy,
b)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa,
c)
vykonáva v prípade potreby kontrolu zhody pri dovoze a vývoze,
d)
vypracúva program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi,
e)
vedie register podnikateľov s ovocím a zeleninou,
f)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu.16bc)
(16)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
a)
vykonáva kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu,
b)
ukladá pokuty podľa § 10a.
(17)
Na ukladanie opatrení na nápravu podľa odseku 13 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.16bd)
§ 10a
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť podnikateľovi pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk, ak
a)
porušil osobitné predpisy16a) v oblasti organizovania trhu,
b)
sťažuje alebo marí výkon kontroly zhody podľa § 10 ods. 7,
c)
v určenej lehote nevykonal uložené opatrenia podľa § 10 ods. 13.
(2)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak prevádzkovateľ bitúnka nesplnil povinnosť podľa § 7 ods. 1.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(5)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 11
(1)
Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) sa zrušuje.
(2)
Odo dňa zrušenia fondu prechádzajú do správy agentúry
a)
peňažné prostriedky v správe fondu,
b)
majetok v správe fondu,
c)
práva a povinnosti fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov,
d)
pohľadávky a záväzky fondu.
§ 12
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti upravujúce spoločný trh a obchod s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorými sa rozumejú produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, rybolovu, ovocie a zelenina, ako aj výrobky po prvotnom spracovaní priamo súvisiace s týmito produktami na vykonanie čl. 64 ods. 5 Európskej dohody o pridružovaní uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.17)
§ 13
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1993 Z. z. a zákona č. 240/1998 Z. z.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
3)
§ 9 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
4)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
5)
§ 281 Obchodného zákonníka.
6)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z.
8a)
§ 22 a 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
8b)
Nariadenie Rady (ES) č. 1183 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006).
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka stupnice spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec a určuje štandardnú kvalitu čerstvého alebo chladeného ovčieho mäsa v spoločenstve a rozširuje nariadenie (EHS) č. 338/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení.
8c)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
8d)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006, nariadenie (EHS) č. 344/91.
8e)
Nariadenie Komisie (ES) č. 295/96 zo 16. februára 1996, ktorým sa stanovujú predpisy na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1892/87 o zaznamenávaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu zabitých zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv.18) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v platnom znení.
9)
§ 56 zákona č. 42/1980 Zb.
10)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
11)
Napríklad § 56 zákona č. 42/1980 Zb., § 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z., § 45 až 50 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 238/2001 Z. z.
12)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.
14)
Zákon č. 59/1997 Z. z., zákon č. 214/1997 Z. z., zákon č. 226/1997 Z. z.
14a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 20) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968 z 27. februára 1968 o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 4/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.), nariadenie Rady (EHS) č. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 24) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Ú. v. EÚ, L 314, 30. 11. 2005).
14b)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbežné uznanie skupín výrobcov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 686/2004 zo 14. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
14c)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 2200/1996.
14d)
Čl. 16 nariadenia (ES) č. 2200/1996.
16a)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000.
16aa)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
16b)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrole zhody čerstvého ovocia a zeleniny s obchodnými normami (Ú. v. ES L 156, 13. 06. 2001).
16ba)
Čl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001.
16bb)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
16bc)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16bd)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16c)
§ 20 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z.