65/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.08.2005

65
ZÁKON
z 1. februára 2001
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje správu a vymáhanie súdnych pohľadávok.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
súdnou pohľadávkou pohľadávka z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov vrátane vojenských súdov a Špeciálneho súdu, pri ktorej vzniká poplatková povinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania,
b)
správou súdnych pohľadávok súhrn oprávnení a povinností správcu súdnych pohľadávok (ďalej len „správca“),
c)
správcom súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla; dňom uzavretia zmluvy o prevode správy súdnej pohľadávky sa stáva správcom justičná pokladnica.
§ 3
Oprávnenia a povinnosti správcu
(1)
Správca je povinný viesť o súdnych pohľadávkach evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.1)
(2)
Správca je povinný dbať o to, aby všetky povinnosti povinného boli včas a riadne splnené, aby súdna pohľadávka bola včas uplatnená a aby rozhodnutia súdov týkajúce sa poplatkovej povinnosti boli včas vykonané.
(3)
Ak súdna pohľadávka nebola zaplatená v ustanovenej lehote, zmluvou o prevode správy súdnej pohľadávky ju súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, prevedie na Krajský súd v Bratislave (§ 4 ods. 1).
(4)
Prílohou zmluvy o prevode správy súdnej pohľadávky je opis osobitnej evidencie, rozhodnutie súdu a prípadne iné doklady, ktoré preukazujú súdnu pohľadávku.
§ 4
Justičná pokladnica
(1)
Funkciu justičnej pokladnice vykonáva Krajský súd v Bratislave.
(2)
Justičná pokladnica
a)
spravuje súdne pohľadávky,
b)
zastupuje štát ako oprávnenú osobu,
c)
vymáha súdne pohľadávky.
(3)
Justičná pokladnica má postavenie výkonného orgánu Krajského súdu v Bratislave na vymáhanie súdnych pohľadávok s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
(4)
Justičná pokladnica môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade platenia. V dohode o splátkach alebo o odklade platenia sa povinný zaviaže zaplatiť súdnu pohľadávku naraz vtedy, ak nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(5)
Justičná pokladnica môže za podmienky uvedenej v odseku 4 dočasne upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky, ktorú prechodne nemožno vymáhať.
(6)
Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky od povinného iba vtedy, ak sa súdna pohľadávka premlčala a povinný vzniesol námietku premlčania. Justičná pokladnica môže trvale upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo nehospodárne. Na trvalé upustenie od vymáhania súdnej pohľadávky vyššej ako 50 000 Sk sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;1a) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. Povinný sa o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky neupovedomuje.
(7)
Justičná pokladnica môže zo závažných dôvodov na písomnú žiadosť povinného celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku nepresahujúcu 30 000 Sk, ak
a)
pohľadávka nevznikla v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol povinný právoplatne odsúdený,
b)
povinný nemá voči správcovi inú pohľadávku.
§ 5
Výzva
(1)
Ak to justičná pokladnica považuje za účelné, písomne vyzve povinného, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy súdnu pohľadávku uhradil.
(2)
Písomná výzva na úhradu súdnej pohľadávky obsahuje
a)
označenie justičnej pokladnice,
b)
spisové označenie rozhodnutia, ktorým bolo uložené peňažné plnenie, a dátum výzvy,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt povinného, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo povinného, ktorý je právnickou osobou,
d)
sumu súdnej pohľadávky,
e)
číslo účtu justičnej pokladnice,
f)
upozornenie, že po uplynutí lehoty podľa odseku 1 začne justičná pokladnica vymáhať súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.
Druhá časť
Vymáhanie súdnych pohľadávok
§ 6
Výkon rozhodnutia
(1)
Justičná pokladnica vymáha súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.
(2)
Výkon rozhodnutia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie súdnej pohľadávky.
(3)
Konanie o výkone rozhodnutia sa začína dňom uzavretia zmluvy o prevode správy súdnej pohľadávky (§ 3 ods. 3).
(4)
Vymáhanie súdnej pohľadávky začína justičná pokladnica z úradnej moci.
§ 7
Príslušnosť
(1)
Justičná pokladnica pôsobí ako vecne a miestne príslušný súd.
(2)
Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia, pričom úkony súvisiace s uskutočnením výkonu rozhodnutia predajom hnuteľných vecí a predajom nehnuteľností urobí formou dožiadaní.
(3)
Úkony vykonané dožiadaným súdom podľa odseku 2 sa považujú za úkony justičnej pokladnice.
§ 8
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Štátne orgány, obce, vyššie územné celky, notári a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a majetku, sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť im známe údaje potrebné na výkon rozhodnutia.
(2)
Útvary Policajného zboru poskytujú justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť v odôvodnených prípadoch ochranu a súčinnosť pri výkone rozhodnutia.
(3)
Tretie osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na výkon rozhodnutia, ak to možno od nich požadovať, sú povinné justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo zapožičať.
(4)
Banky sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje poskytované súdu na účely občianskeho súdneho konania podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Pošta je povinná oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon rozhodnutia, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priehradky, údaje o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštou alebo do jeho poštovej priehradky, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante, alebo umožniť zamestnancovi justičnej pokladnice tieto údaje získať na pošte a správnosť údajov oznámených poštou na mieste preveriť.
(6)
Orgány telekomunikácií sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť totožnosť užívateľov telefónnych, ďalekopisných a telefaxových staníc, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(7)
Poisťovne sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť výplaty poistných plnení.
(8)
Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou.
(9)
Dopravcovia sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť odosielateľa a adresáta prepravovaného nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(10)
Justičná pokladnica môže požiadať o súčinnosť aj ďalšie osoby.
§ 9
Pohľadávkový titul na výkon rozhodnutia
(1)
Pohľadávkovým titulom na výkon rozhodnutia je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie podľa § 2 písm. a).
(2)
Pohľadávkové tituly na výkon rozhodnutia týkajúce sa jedného povinného možno spojiť do jedného konania.
§ 10
Spôsoby výkonu rozhodnutia
(1)
Spôsob výkonu rozhodnutia určí justičná pokladnica.
(2)
Justičná pokladnica môže uskutočniť výkon rozhodnutia v jednom konaní aj viacerými spôsobmi.
§ 11
Platobné miesto
(1)
Platobným miestom je justičná pokladnica.
(2)
Justičná pokladnica vo svojom rozhodnutí uvedie vždy číslo účtu justičnej pokladnice, na ktorý povinný, tretie osoby alebo iné osoby poukazujú finančné prostriedky; na rozlíšenie platieb uvedie variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo súdnej pohľadávky.
(3)
Na účet justičnej pokladnice sa poukazujú tieto platby:
a)
plnenie na základe výzvy justičnej pokladnice,
b)
plnenia z jednotlivých spôsobov uskutočňovania výkonu rozhodnutia,
c)
príjem z predaja na dražbe alebo z predaja na základe ponuky,
d)
plnenie na základe uplatnenia predkupného práva,
e)
dražobná zábezpeka vydražiteľa,
f)
dražobné zábezpeky ostatných dražiteľov a vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie,
g)
úhrada trov výkonu rozhodnutia.
(4)
Ak ide o dožiadanie alebo platbu podľa odseku 3 písm. c) až g), je platobným miestom dožiadaný súd, ktorý je povinný po ukončení dožiadania bezodkladne previesť takto získané prostriedky po odpočítaní nákladov spojených s vykonaním dožiadania justičnej pokladnici.
Rozdelenie a použitie výťažku
§ 12
(1)
Justičná pokladnica výťažok podľa § 11 ods. 3 písm. a) až e) použije na pokrytie súdnej pohľadávky po pripísaní týchto prostriedkov na účet justičnej pokladnice.
(2)
Súd dožiadaný justičnou pokladnicou podľa § 7 ods. 2 zo zostatku výťažku podľa § 11 ods. 3 písm. f) a g) pokryje vratky dražobných zábezpek neúspešných dražiteľov, hotové výdavky, rozdiel medzi nezaplateným a najvyšším podaním uhradeným v opakovanej dražbe, náklady opakovanej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že najvyššie podanie v dražbe vydražiteľ nezaplatil, a náklady spojené s výkonom rozhodnutia.
(3)
Ak sa vymáhajú viaceré súdne pohľadávky v jednom konaní (§ 9 ods. 2), použije sa výťažok na úhradu vymáhaných súdnych pohľadávok podľa poradia vzniku súdnej pohľadávky.
(4)
Čiastku presahujúcu sumu súdnej pohľadávky a trov výkonu rozhodnutia justičná pokladnica vráti povinnému.
§ 13
Justičná pokladnica nie je oprávnená uspokojiť iné osoby uplatňujúce si nárok na zvyšok výťažku z výkonu rozhodnutia.
Tretia časť
Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia
§ 14
Na výkon rozhodnutia podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 15
Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa na správu súdnych pohľadávok nevzťahujú ustanovenia § 6 a 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 16
Na výkon rozhodnutia podľa tohto zákona sa nevzťahuje ustanovenie § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov.
§ 17
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, tento zákon sa vzťahuje pri nakladaní so súdnymi pohľadávkami aj na konania začaté pred nadobudnutím jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní o nútenom výkone pohľadávok štátu nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.