165/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 30.06.2003

165
ZÁKON
z 20. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z. a zákona č. 131/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „Rada pre vysielanie a retransmisiu,".
2.
§ 2 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
má kanonickú misiu udelenú príslušným diecéznym biskupom na vykonávanie pedagogickej činnosti.“.
3.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe a katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa určí ako súčasť jej platového poriadku.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 7 sa vypúšťajú slová „do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo".
5.
V § 9 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „konať v súlade s verejným záujmom a".
6.
V § 10 ods. 1 sa za slová „dozorných orgánov právnických osôb" vkladá čiarka a slová „ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.".
7.
V § 15 ods. 6 sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo vnútorného predpisu".
8.
V § 19 ods. 9 písm. g) sa za slovo „obec" vkladajú slová „alebo samosprávny kraj,".
9.
§ 19 ods. 9 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
Rady pre vysielanie a retransmisiu.“.
10.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnancovi leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý pri zabezpečovaní leteckej prepravy vykonáva pracovné činnosti výkonného letca alebo palubného personálu, zamestnávateľ môže namiesto tarifného platu podľa § 19 ods. 1 priznať osobný plat.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
11.
V § 20 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo odseku 3" nahrádzajú slovami „odseku 1, 3 alebo odseku 4".
12.
§ 37 znie:
㤠37
Ďalší plat
(1)
Zamestnancovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat v sume funkčného platu, ak nie je ďalej ustanovené inak, priznaného mu v mesiaci, v ktorom sa mu ďalší plat poskytne, ak v príslušnom polroku k 31. máju alebo k 30. novembru príslušného kalendárneho roka
a)
odpracoval aspoň 75 dní alebo 600 hodín, alebo v zmenovom režime práce 560 hodín u toho istého zamestnávateľa, alebo u jeho právneho predchodcu a
b)
jeho pracovný pomer trvá.
(2)
Ďalší plat patrí aj zamestnancovi, ktorý splní podmienky ustanovené v odseku 1 k 30. júnu alebo k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.
(3)
Ďalší plat nepatrí zamestnancovi,
a)
ktorý v čase podľa odseku 1 alebo odseku 2 neospravedlnene zameškal zmenu alebo
b)
ktorému v čase podľa odseku 1 alebo odseku 2 bola daná výpoveď z dôvodov, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, alebo z dôvodu sústavného menej závažného porušovania pracovnej disciplíny, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s takýmto porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
(4)
Zamestnancovi po splnení podmienok podľa odseku 1 zamestnávateľ vyplatí ďalší plat v termíne určenom na výplatu platu za mesiac máj alebo november. Zamestnancovi, u ktorého sa postupuje podľa odseku 2, zamestnávateľ vyplatí ďalší plat v termíne na výplatu platu za mesiac jún alebo december.
(5)
Za odpracovaný deň sa na účely poskytnutia ďalšieho platu považuje aj čas, v ktorom zamestnanec
a)
odpracoval prevažnú časť zmeny,
b)
nepracoval preto, že na jeho obvyklý pracovný deň pripadol sviatok,
c)
čerpal dovolenku,
d)
čerpal náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok,
e)
bol dočasne práceneschopný z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
f)
prehlboval si kvalifikáciu.“.
13.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
㤠40a
Zahraničný príspevok v inej ako slovenskej mene zamestnancovi pôsobiacemu v mierovej misii
(1)
Zamestnancovi, ktorý pôsobí v zahraničí v rámci mierovej misie, o ktorej vyslaní rozhodla vláda Slovenskej republiky alebo s ktorej vyslaním vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „mierová misia"), patrí počas jeho pôsobenia v zahraničí zahraničný príspevok v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene v sume 500 až 2500 USD mesačne.
(2)
Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí plat podľa § 15 ods. 1 písm. a), c), e) a s). U tohto zamestnanca sa neuplatní § 39.
(3)
Okruhu zamestnancov uvedených v odseku 1, ktorým patrí zahraničný príspevok v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene, sumu príplatku v závislosti od náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a ďalšie podrobnosti ustanoví nariadenie vlády.“.
14.
V § 43 sa za slová „V kolektívnej zmluve" vkladajú slová „alebo vnútornom predpise".
15.
V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnanec, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad alebo okresný úrad, spĺňa predpoklady ustanovené v § 2 ods. 1 písm. a) až e), zloží sľub, ak sa naňho vzťahuje táto povinnosť podľa § 5, a vykonáva činnosti, ktoré po 1. apríli 2002 prechádzajú na samosprávny kraj alebo obec, stáva sa zamestnancom podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
16.
V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výmera dovolenky u zamestnávateľa, u ktorého nepôsobila odborová organizácia, a zamestnávateľ predĺžil nárok na dovolenku vo vnútornom predpise v súlade s osobitným predpisom,47) ostáva zachovaná do uzatvorenia kolektívnej dohody podľa tohto zákona.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
§ 102 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 55 ods. 3 sa za slová „ktorý dosiahol" vkladajú slová „základné vzdelanie a ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad (stupeň) vzdelania podľa § 2 ods. 4 písm. b), zamestnanca, ktorý dosiahol stredné vzdelanie a ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad (stupeň) vzdelania podľa § 2 ods. 4 písm. c), a zamestnanca, ktorý dosiahol".
18.
V § 55 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pre zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h).".
19.
V § 55 ods. 8 druhá veta znie: „Platom určeným podľa predpisov platných do 31. marca 2002 je súčet tarifného platu alebo zvýšeného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou, ak ide o zamestnanca, ktorému sa platové náležitosti určovali podľa zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, alebo priemerný mesačný zárobok zistený k 1. januáru 2002 postupom podľa odseku 9, ak ide o zamestnanca, ktorému sa mzda určovala podľa zákona č. 1/1992 Zb.".
20.
V § 55 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Na účely zistenia platu podľa odseku 8 sa zo mzdy zamestnanca zúčtovanej za 4. štvrťrok 2001 vylúči mzda poskytovaná v závislosti od plnenia vopred ustanovených kritérií, mzda poskytnutá za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok vrátane častí takejto mzdy prenášanej z predchádzajúcich štvrťrokov, mzda poskytnutá za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia a mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za nočnú prácu a ak je dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, aj príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu.“.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.
21.
§ 56 znie:
㤠56
(1)
Ďalší plat podľa § 37 v kalendárnom roku 2002 zamestnancovi nepatrí.
(2)
Ďalší plat podľa § 37 patrí zamestnancovi v kalendárnom roku
a)
2003 v druhom polroku vo výške 0,5 funkčného platu,
b)
2004 v prvom polroku vo výške 0,5 funkčného platu a v druhom polroku vo výške 0,5 funkčného platu,
c)
2005 v prvom polroku vo výške 0,5 funkčného platu a v druhom polroku vo výške funkčného platu.“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 5 druhá veta znie: „V prípade nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že nedošlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania.".
2.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa na výkon práce vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu alebo psychická spôsobilosť na prácu, alebo iný predpoklad podľa osobitného zákona, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad podľa osobitného zákona.“.
3.
V § 48 ods. 4 sa za slová „v diplomatických misiách Slovenskej republiky v zahraničí" vkladá čiarka a slová „so zamestnancami zahraničných zastupiteľských úradov pôsobiacich na území Slovenskej republiky".
4.
V § 61 ods. 3 sa slová „šiestich mesiacov" nahrádzajú slovami „troch mesiacov".
5.
V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.“.
6.
V § 90 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
7.
V § 90 ods. 4 sa za slová „v telekomunikáciách," vkladajú slová „v školstve,".
8.
V § 91 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.
(2)
Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom.“.
9.
V § 91 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
10.
V § 93 ods. 2 sa vypúšťa slovo „výnimočne".
11.
V § 93 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa tieto slová: „u zamestnávateľa, ktorým je divadlo, iná umelecká ustanovizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, múzeum, galéria alebo knižnica, môže deň nepretržitého odpočinku pripadnúť na ktorýkoľvek deň v týždni.".
12.
V § 96 ods. 2 sa za slová „osem hodín v týždni" vkladajú slová „alebo 36 hodín v mesiaci".
13.
V § 97 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
mimoriadnych udalostiach a naliehavých prácach, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život alebo zdravie.“.
14.
V § 111 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.".
15.
Za § 226 sa vkladá § 226a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠226a
Dohoda o pracovnej činnosti
(1)
Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, aj keď predpokladaný rozsah práce nepresahuje 300 hodín.
(2)
Na základe dohody o pracovnej činnosti nemožno vykonávať prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času; do tohto rozsahu sa nezapočítava časť prípadnej pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena a pracovná pohotovosť doma.
(3)
Dodržiavanie dojednaného a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa odseku 2 sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za obdobie 12 mesiacov.
(4)
Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvárať písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
(5)
Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na dobu určitú. V dohode možno dohodnúť spôsob jej zrušenia. Okamžité zrušenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer. Ak spôsob zrušenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dojednanému dňu a jednostranne len výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s päťnásťdňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.“.
16.
§ 251 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak zamestnávateľ uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov hodinovú mzdu, je povinný sadzby hodinovej mzdy zvýšiť v pomere medzi určeným týždenným časom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a týždenným pracovným časom ustanoveným podľa § 85 ods. 5. Mesačná mzda sa z tohto dôvodu nemení.“.
17.
V § 252 sa vypúšťa odsek 2.
18.
§ 252 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas, ustanovený v § 85 ods. 6, je v období od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007 najviac 58 hodín týždenne.
(3)
Ustanovenia § 87 ods. 1, 3, 4, 5 a 8, § 90 až 93, § 94 ods. 2, 3 a 4 a § 96 sa v období od 1. apríla 2002 do 30. júna 2003 nevzťahujú na pracovný čas a čas odpočinku zamestnancov v doprave, ktorých pracovný čas je nerovnomerne rozvrhnutý. Tento pracovný čas v období od 1. apríla 2002 do 30. júna 2003 upraví Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode s príslušným vyšším odborovým orgánom.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002. Ustanovenie § 226a uvedené v čl. II v 15. bode stráca účinnosť 31. marca 2007.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.