31/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 41 ods. 16 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe
výnos zo 16. januára 2002 č. 66/M-2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky.
Výnos upravuje podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky, o vydávaní a výmene preukazov odbornej spôsobilosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2002.
Výnos bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2002.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.