376/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 02.01.2004

376
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 1973 bol v Mníchove podpísaný Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a Revízia znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) bola uzavretá 29. novembra 2000 v Mníchove.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a revíziou dohovoru uznesením č. 1920 z 15. februára 2002 a súčasne rozhodla, že ide o dohovor a revíziu dohovoru podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listiny o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru a revízii dohovoru 22. marca 2002. Listiny o prístupe boli uložené na Ministerstve zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, depozitára dohovoru a revízie dohovoru, 17. apríla 2002.
Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.
DOHOVOR
O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)
z 5. októbra 1973
text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a rozhodnutí Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 21. decembra 1978, 13. decembra 1994, 20. októbra 1995, 5. decembra 1996 a 10. decembra 1998
PREAMBULA
Zmluvné štáty,
želajúc si posilniť spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti ochrany vynálezov;
želajúc si, aby takúto ochranu bolo možné v týchto štátoch získať na základe jednotného konania o udelení patentu a zavedení určitých jednotných pravidiel upravujúcich takto udelené patenty;
želajúc si na tento účel uzavrieť Dohovor, ktorým sa zakladá Európska patentová organizácia a ktorý predstavuje osobitnú dohodu v zmysle článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva, podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy revidovaného 14. júla 1967, ako i zmluvu o regionálnom patente podľa článku 45 odsek 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970,
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Európske právo na udeľovanie patentov
Týmto Dohovorom sa vytvára právo na udeľovanie patentov na vynálezy spoločné pre všetky zmluvné štáty.
Článok 2
Európsky patent
1) Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú európske patenty.
2) Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom ako v tomto štáte udelený národný patent, pokiaľ tento Dohovor nestanoví inak.
Článok 3
Územný dosah
Udelenie európskeho patentu je možné požadovať pre jeden alebo viacero zmluvných štátov.
Článok 4
Európska patentová organizácia
1) Týmto Dohovorom sa zakladá Európska patentová organizácia (ďalej len „organizácia"), ktorá má správnu a finančnú autonómiu.
2) Orgány organizácie sú:
a) Európsky patentový úrad;
b) Správna rada.
3) Úlohou organizácie je udeľovať európske patenty. Túto úlohu plní Európsky patentový úrad pod dohľadom Správnej rady.
Článok 4a
Konferencia ministrov zmluvných štátov
Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedných za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každý piaty rok, aby diskutovala o otázkach týkajúcich sa Organizácie a európskeho patentového systému.
HLAVA II
EURÓPSKA PATENTOVÁ ORGANIZÁCIA
Článok 5
Právne postavenie
1) Organizácia je právnickou osobou.
2) Organizácia má v každom štáte najširšiu možnú spôsobilosť na právne úkony, akú vnútroštátne právo priznáva právnickým osobám; môže najmä nadobúdať a disponovať hnuteľným majetkom a nehnuteľným majetkom a má procesnú spôsobilosť.
3) Organizáciu zastupuje prezident Európskeho patentového úradu.
Článok 6
Sídlo
1) Organizácia má sídlo v Mníchove.
2) Európsky patentový úrad má sídlo v Mníchove. Pobočku má v Haagu.
Článok 7
Agentúry Európskeho patentového úradu
V prípade potreby môžu byť rozhodnutím Správnej rady zriadené v zmluvných štátoch a pri medzivládnych organizáciách pre oblasť ochrany priemyselného vlastníctva, na základe súhlasu týchto štátov alebo organizácií, agentúry Európskeho patentového úradu na informačné účely alebo na účely styku.
Článok 8
Výsady a imunity
Protokol o výsadách a imunitách, ktorý je prílohou tohto Dohovoru, stanoví podmienky, na základe ktorých organizácia, členovia Správnej rady, zamestnanci Európskeho patentového úradu a iné osoby uvedené v tomto protokole, ktoré sa podieľajú na práci organizácie, požívajú na území každého zmluvného štátu výsady a imunity nevyhnutné na splnenie ich povinností.
Článok 9
Zodpovednosť
1) Zmluvná zodpovednosť organizácie sa riadi právom, ktoré je platné pre príslušnú zmluvu.
2) Mimozmluvná zodpovednosť organizácie za škody, ktoré sú spôsobené organizáciou alebo zamestnancami Európskeho patentového úradu pri výkone povinností, sa riadi ustanoveniami práva Nemeckej spolkovej republiky. Pokiaľ je škoda spôsobená pobočkou v Haagu alebo niektorou agentúrou, alebo ich zamestnancami, použijú sa ustanovenia práva zmluvného štátu, v ktorom sa pobočka alebo agentúra nachádza.
3) Osobná zodpovednosť zamestnancov Európskeho patentového úradu voči organizácii je upravená služobným poriadkom alebo zamestnaneckými podmienkami.
4) Na riešenie sporov podľa odsekov 1 a 2 sú príslušné nasledovné súdy:
a) pre spory podľa odseku 1 príslušné súdy Nemeckej spolkovej republiky, pokiaľ v zmluve uzavretej medzi stranami nie je určený súd iného štátu;
b) pre spory podľa odseku 2 je príslušný súd Nemeckej spolkovej republiky alebo príslušný súd štátu, v ktorom sa nachádza pobočka alebo agentúra.
HLAVA III
EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD
Článok 10
Riadenie
1) Európsky patentový úrad riadi prezident, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.
2) Na tento účel má prezident najmä nasledovné úlohy a právomoci:
a) vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia vrátane prijímania interných administratívnych inštrukcií a publikovania smerníc pre verejnosť s cieľom zaistenia činnosti Európskeho patentového úradu;
b) určuje, ktoré úkony sa majú vykonávať v Európskom patentovom úrade v Mníchove a ktoré v jeho pobočke v Haagu, pokiaľ tento Dohovor neobsahuje príslušné ustanovenia;
c) môže predkladať Správnej rade návrhy zmien tohto Dohovoru a návrhy všeobecných nariadení alebo rozhodnutí patriacich do právomoci Správnej rady;
d) pripravuje a vykonáva rozpočet, jeho zmeny alebo dodatky;
e) každoročne predkladá Správnej rade správu o činnosti;
f) vykonáva riadenie a dohľad nad zamestnancami;
g) s výhradou ustanovení článku 11 menuje a povyšuje zamestnancov;
h) vykonáva disciplinárnu právomoc nad zamestnancami, ktorí nie sú uvedení v článku 11, a môže navrhnúť Správnej rade disciplinárne opatrenie voči zamestnancom uvedeným v článku 11 odsekoch 2 a 3;
i) svoje funkcie a právomoci môže delegovať.
3) Prezident má niekoľko viceprezidentov. Ak je prezident neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho niektorý z viceprezidentov spôsobom určeným Správnou radou.
Článok 11
Menovanie vyšších úradníkov
1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný Správnou radou.
2) Viceprezidenti sú menovaní Správnou radou po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.
3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, vrátane ich predsedov sú menovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.
4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.
5) Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou za členov veľkého sťažnostného senátu menovaní právne kvalifikovaní členovia vnútroštátnych súdov alebo kvázi-súdnych orgánov členských štátov, ktorí môžu pokračovať v sudcovskej činnosti na národnej úrovni. Takíto členovia sú menovaní na obdobie troch rokov a môžu byť menovaní opätovne.
Článok 12
Služobné povinnosti
Zamestnanci Európskeho patentového úradu nesmú, a to ani po ukončení pracovného pomeru, zverejňovať a využívať informácie, ktoré svojou povahou tvoria služobné tajomstvo.
Článok 13
Spory medzi organizáciou a zamestnancami Európskeho patentového úradu
1) Zamestnanci alebo bývalí zamestnanci Európskeho patentového úradu, alebo ich právni nástupcovia sa môžu v prípade sporov s Európskou patentovou organizáciou obrátiť na Správny súd Medzinárodnej organizácie práce v súlade so štatútom tohto súdu a v lehotách a za podmienok vyplývajúcich zo služobného poriadku pre stálych zamestnancov alebo z dôchodkového poriadku alebo vyplývajúcich zo zamestnaneckých podmienok iných zamestnancov.
2) Odvolanie je prípustné iba vtedy, keď príslušná osoba vyčerpala všetky ostatné odvolacie prostriedky, ktoré jej poskytujú služobný poriadok, dôchodkový poriadok alebo zamestnanecké podmienky.
Článok 14
Jazyky Európskeho patentového úradu, európske patentové prihlášky a ostatné dokumenty
1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú angličtina, francúzština a nemčina.
2) Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov alebo, ak je podaná v inom jazyku, preloží sa do jedného z úradných jazykov v zmysle vykonávacieho predpisu. Počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak požadovaný preklad nie je podaný v stanovenom termíne, prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania vo všetkých konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.
4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradný jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré je nevyhnutné podať v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Preklad do jedného z úradných jazykov však musia na Európsky patentový úrad podať v súlade s vykonávacím predpisom. Ak písomnosť, okrem dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v stanovenom jazyku alebo ak preklad nie je podaný v stanovenom termíne, písomnosť sa považuje za nepodanú.
5) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.
6) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
7) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje
a) Európsky patentový vestník,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu.
8) Zápisy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.
Článok 15
Útvary pre konanie
Na uskutočnenie konaní stanovených v tomto Dohovore sa v Európskom patentovom úrade zriaďujú:
a) prijímacie oddelenie;
b) rešeršné oddelenia;
c) prieskumové oddelenia;
d) námietkové oddelenia;
e) právne oddelenie;
f) sťažnostné senáty;
g) veľký sťažnostný senát.
Článok 16
Prijímacie oddelenie
Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti európskych patentových prihlášok.
Článok 17
Rešeršné oddelenia
Rešeršné oddelenia sú príslušné na vyhotovenie správ o európskej rešerši.
Článok 18
Prieskumové oddelenia
1) Prieskumové oddelenia sú príslušné na vykonávanie prieskumu európskych patentových prihlášok.
2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je vykonaním prieskumu spravidla poverený jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne konanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Prieskumové oddelenie sa doplní o právne kvalifikovaného člena, ak to podľa jeho názoru vyžaduje povaha rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.
Článok 19
Námietkové oddelenie
1) Námietkové oddelenie je príslušné na prerokovanie námietok proti európskym patentom.
2) Námietkové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov, z ktorých sa aspoň dvaja nezúčastnili konania o udelenie európskeho patentu, ktorý je predmetom námietok. Člen, ktorý sa zúčastnil na konaní o udelenie európskeho patentu, nesmie byť predsedom. Až do vydania konečného rozhodnutia o námietkach môže námietkové oddelenie poveriť jedného zo svojich členov preskúmaním námietok. Ústne pojednávanie prebieha pred námietkovým oddelením. Ak to námietkové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za žiaduce, doplní sa o právne kvalifikovaného člena, ktorý sa nezúčastnil konania o udelení patentu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu námietkového oddelenia.
Článok 20
Právne oddelenie
1) Právne oddelenie je príslušné na rozhodovanie o zápisoch údajov do európskeho patentového registra a rozhodovanie o zápisoch do a výmazoch zo zoznamu oprávnených zástupcov.
2) Rozhodnutia právneho oddelenia vydáva jeden právne kvalifikovaný člen.
Článok 21
Sťažnostné senáty
1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažnosti proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.
2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia tvoria sťažnostný senát traja právne kvalifikovaní členovia.
3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia či zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti,
c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.
4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a z jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.
Článok 22
Veľký sťažnostný senát
1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na
a) rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi,
b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu,
c) rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.
2) Veľký sťažnostný senát je zložený z piatich právne kvalifikovaných členov a z dvoch technicky kvalifikovaných členov v konaniach podľa odseku 1 písm. a) a b). V konaniach podľa odseku 1 písm. c) je veľký sťažnostný senát zložený z troch alebo z piatich členov v zmysle vykonávacieho predpisu. Právne kvalifikovaný člen je predsedom vo všetkých konaniach.
Článok 23
Nezávislosť členov senátov
1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu, funkčné obdobie členov senátov končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku v zmysle služobného poriadku stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.
2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.
3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.
4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu budú prijaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnou radou.
Článok 24
Vylúčenie a námietka zaujatosti
1) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu sa nesmú zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, ak na nej majú akýkoľvek osobný záujem, ak boli vo veci predtým zúčastnení ako zástupcovia jednej zo strán alebo ak sa podieľali na vydaní rozhodnutia, ktoré je predmetom sťažnosti.
2) Ak sa niektorý z členov sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu domnieva, že sa z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z iných dôvodov nemôže zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, oznámi to senátu.
3) Účastník konania môže z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z dôvodu podozrenia zaujatosti vzniesť voči členom sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu námietku zaujatosti. Námietka zaujatosti nie je prípustná, ak účastník konania vedomý si dôvodov na námietku zaujatosti už vykonal procesný úkon. Námietka zaujatosti nemôže byť založená na štátnej príslušnosti člena.
4) Sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát rozhodujú v prípadoch podľa odsekov 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Pri tomto rozhodovaní je namietaný člen nahradený náhradníkom.
Článok 25
Technický posudok
Na žiadosť príslušného vnútroštátneho súdu, ktorý prerokúva žalobu o porušenie práva alebo zrušovaciu žalobu, je Európsky patentový úrad povinný za primeraný poplatok poskytnúť technický posudok týkajúci sa európskeho patentu, ktorý je predmetom sporu. Na vydanie tohto posudku je príslušné prieskumové oddelenie.
HLAVA IV
SPRÁVNA RADA
Článok 26
Členovia
1) Správna rada je zložená zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo určiť jedného zástupcu v Správnej rade a jeho náhradného zástupcu.
2) Členom Správnej rady môžu, v rozsahu stanovenom jej rokovacím poriadkom, asistovať poradcovia alebo odborníci.
Článok 27
Predsedníctvo
1) Správna rada volí zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov predsedu a podpredsedu. Ak predseda nemôže plniť svoje povinnosti, z moci úradnej ho zastúpi podpredseda.
2) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Do funkcie môžu byť zvolení opätovne.
Článok 28
Predstavenstvo
1) Pokiaľ je počet zmluvných štátov aspoň osem, môže Správna rada vytvoriť predstavenstvo, ktoré tvoria piati členovia.
2) Predseda a podpredseda Správnej rady sú členmi predstavenstva z moci úradnej; ostatní traja členovia sú volení Správnou radou.
3) Funkčné obdobie členov predstavenstva volených Správnou radou je trojročné. Do funkcie nemôžu byť zvolení opätovne.
4) Predstavenstvo plní úlohy, ktoré mu v súlade s rokovacím poriadkom ukladá Správna rada.
Článok 29
Zasadanie
1) Zasadania Správnej rady zvoláva jej predseda.
2) Na rokovaniach Správnej rady sa zúčastňuje prezident Európskeho patentového úradu.
3) Správna rada má riadne zasadanie jedenkrát do roka; okrem toho sa schádza na podnet predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny zmluvných štátov.
4) Rokovanie Správnej rady sa uskutočňuje podľa programu a v súlade s rokovacím poriadkom.
5) Predbežný program obsahuje všetky otázky, ktorých zaradenie požaduje ktorýkoľvek zmluvný štát v súlade s rokovacím poriadkom.
Článok 30
Účasť pozorovateľov
1) Svetová organizácia duševného vlastníctva je na zasadaniach Správnej rady zastúpená na základe Dohovoru, ktorý uzavrie Európska patentová organizácia so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
2) Iné medzivládne organizácie, ktoré sú poverené vykonávaním medzinárodných konaní v oblasti patentov a s ktorými organizácia uzavrela zmluvu, sú na zasadnutiach Správnej rady zastúpené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
3) Ostatné medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá sa týka organizácie, môžu byť pozvané Správnou radou, aby sa dali zastúpiť na jej zasadaniach pri prerokúvaní otázok spoločného záujmu.
Článok 31
Jazyky Správnej rady
1) Správna rada používa pri svojich rokovaniach nemecký, anglický a francúzsky jazyk.
2) Dokumenty predkladané Správnej rade a zápisnice z jej zasadaní sa vyhotovujú v troch jazykoch uvedených v odseku 1.
Článok 32
Zamestnanci, priestory a vybavenie
Európsky patentový úrad poskytne Správnej rade a orgánom, ktoré vytvorí, zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.
Článok 33
Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch
1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:
a) lehoty stanovené v tomto Dohovore,
b)časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru tak, aby boli v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa patentov alebo legislatívou Európskeho spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na patenty,
c) vykonávací predpis.
2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:
a) finančný poriadok,
b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá na poskytovanie ďalších výhod,
c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov,
d) poplatkový poriadok,
e) svoj rokovací poriadok.
3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.
4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a, s jej súhlasom, uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo s medzivládnymi organizáciami ako aj s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
5) Správna rada nesmie prijímať rozhodnutia podľa odseku 1 písmeno b)
- týkajúce sa medzinárodnej dohody pred jej vstupom do platnosti,
- týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred jej vstupom do platnosti alebo, ak táto legislatíva poskytuje obdobie pre svoju implementáciu, pred uplynutím tohto obdobia.
Článok 34
Hlasovacie právo
1) Právo hlasovať v Správnej rade majú iba zmluvné štáty.
2) Každý zmluvný štát má jeden hlas, pokiaľ sa nepoužije ustanovenie článku 36.
Článok 35
Hlasovanie
1) Správna rada prijíma svoje rozhodnutie, s výhradou odsekov 2 a 3, väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
2) Trojštvrtinová väčšina zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 odsek 1, článku 33 odsek 1 písmeno a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článku 46, článku 134a, článku 149a odsek 2, článku 152, článku 153 odsek 7, článku 166 a článku 172.
3) Jednohlasné hlasovanie zmluvných štátov je potrebné pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 33 odsek 1 písmeno b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len za prítomnosti všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 odsek 1 písmeno b) nevstúpi do platnosti, ak zmluvný štát vyhlási do dvanástich mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia, že nechce byť viazaný takýmto rozhodnutím.
4) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
Článok 36
Počítanie hlasov
1) Na prijatie alebo zmenu poplatkového poriadku a na prijatie rozpočtu, jeho zmien alebo dodatkov, ak sa tým zvyšujú finančné príspevky zmluvných štátov, môže každý zmluvný štát po prvom hlasovacom kole, v ktorom má každý štát jeden hlas, nezávisle od výsledku tohto hlasovania požiadať, aby sa ihneď uskutočnilo druhé hlasovanie, v ktorom budú štátom pridelené hlasy podľa odseku 2. Rozhodnutie je určené výsledkom tohto druhého kola hlasovania.
2) Počet hlasov každého zmluvného štátu v druhom hlasovacom kole sa stanoví takto:
a) percento, vyplývajúce pre každý zmluvný štát z podielového kľúča pre zvláštne príspevky podľa článku 40 odsekov 3 a 4, sa násobí počtom zmluvných štátov a delí piatimi;
b) takto vypočítaný počet hlasov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom hore;
c) k tomuto počtu sa pripočíta ďalších päť hlasov;
d) žiadny zmluvný štát však nemá viac ako 30 hlasov.
HLAVA V
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 37
Financovanie rozpočtu
Rozpočet organizácie je financovaný
a) vlastnými prostriedkami organizácie,
b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch,
c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov,
d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146,
e) prípadne pôžičkami tretích strán zabezpečenými pozemkom alebo budovami, ale len v prípade hmotných aktív,
f) prípadne financovaním konkrétnych projektov treťou stranou.
Článok 38
Vlastné prostriedky organizácie
Vlastné prostriedky organizácie tvoria
a) všetky príjmy vyplývajúce z poplatkov a iných zdrojov, ako aj rezervy organizácie,
b) zdroje dôchodkového rezervného fondu, s ktorým sa nakladá ako so špeciálnym aktívom organizácie na účely poskytnutia podpory dôchodkového poistenia organizácie tým, že sa poskytnú primerané rezervy.
Článok 39
Platby zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty
1) Každý zmluvný štát platí organizácii za každý v tomto štáte udržiavaný európsky patent čiastku rovnajúcu sa pomernej časti tohto poplatku stanovenej Správnou radou; pomerná časť nesmie prekročiť 75 % a je pre všetky zmluvné štáty rovnaká. Pokiaľ tejto pomernej časti zodpovedá čiastka nižšia, ako je jednotná minimálna čiastka stanovená Správnou radou, platí zmluvný štát organizácii túto minimálnu čiastku.
2) Každý zmluvný štát oznámi organizácii všetky údaje, ktoré organizácia považuje za potrebné na stanovenie výšky týchto platieb.
3) Dátum splatnosti týchto platieb stanoví Správna rada.
4) Pokiaľ nie sú platby uhradené včas v plnej výške, musí zmluvný štát platiť úroky za dlžnú čiastku odo dňa splatnosti.
Článok 40
Výška poplatkov a platieb - zvláštne finančné príspevky
1) Výška poplatkov podľa článku 38 a pomerná časť podľa článku 39 sa stanoví tak, aby tieto príjmy zabezpečili vyrovnanosť rozpočtu organizácie.
2) Pokiaľ organizácia nie je schopná dosiahnuť vyrovnaný rozpočet podľa odseku 1, zaplatia zmluvné štáty organizácii zvláštne finančné príspevky, ktorých výšku pre príslušný rozpočtový rok stanoví Správna rada.
3) Zvláštne finančné príspevky sa stanovia pre každý zmluvný štát na základe počtu patentových prihlášok podaných v predposlednom roku pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru a na základe tohto kľúča:
a) z jednej polovice podľa počtu patentových prihlášok podaných v príslušnom zmluvnom štáte,
b) z druhej polovice podľa druhého najvyššieho počtu patentových prihlášok podaných v ostatných zmluvných štátoch fyzickými osobami alebo právnickými osobami s bydliskom alebo so sídlom na území tohto zmluvného štátu alebo v iných zmluvných štátoch. Čiastky, ktorými majú prispieť štáty, v ktorých bolo podaných viac ako 25 000 patentových prihlášok, sa ako celok rozdelia znovu podľa celkového počtu podaných patentových prihlášok v týchto štátoch.
4) Pokiaľ výšku príspevku zmluvného štátu nie je možné stanoviť podľa odseku 3, stanoví ju Správna rada po dohode s týmto štátom.
5) Na zvláštne finančné príspevky sa primerane použije článok 39 odseky 3 a 4,
6) Zvláštne finančné príspevky sa vracajú aj s úrokom, výška ktorého je jednotná pre všetky zmluvné štáty. Vrátenie sa uskutoční hneď, ako je možné zaistiť tieto prostriedky v rozpočte; tieto prostriedky sa rozdelia medzi zmluvné štáty podľa kľúča uvedeného v odsekoch 3 a 4.
7) Zvláštne finančné príspevky zaplatené v určitom rozpočtovom roku sa vracajú v plnej výške predtým, než sa vrátia späť celkom alebo sčasti zvláštne finančné príspevky zaplatené v neskoršom rozpočtovom roku.
Článok 41
Zálohy
1) Na žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu zmluvné štáty poskytnú organizácii zálohy na platby a príspevky vo výške stanovenej Správnou radou. Tieto zálohy sú rozvrhnuté podľa výšky čiastok, ktoré majú tieto štáty zaplatiť za príslušný rozpočtový rok.
2) Ustanovenie článku 39 odsekov 3 a 4 sa primerane použije na zálohy.
Článok 42
Rozpočet
1) Rozpočet organizácie musí byť vyrovnaný. Rozpočet musí byť zostavený v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi, ktoré sú stanovené vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplnkový.
2) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare stanovenom finančným poriadkom.
Článok 43
Schvaľovanie výdavkov
1) Výdavky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na rozpočtový rok, pokiaľ finančný poriadok neustanovuje inak.
2) Za podmienok uvedených vo finančnom poriadku možno prostriedky, ktoré neboli vyčerpané do konca rozpočtového roku, previesť do nasledujúceho rozpočtového roku; prevod prostriedkov súvisiacich s výdavkami na zamestnancov nie je prípustný.
3) Prostriedky sa členia do kapitol podľa druhu a účelu výdavkov; pokiaľ je to potrebné, sú kapitoly ďalej členené v súlade s finančným poriadkom.
Článok 44
Prostriedky na nepredpokladané výdavky
1) Rozpočet organizácie môže obsahovať prostriedky na nepredpokladané výdavky.
2) Použitie týchto prostriedkov organizáciou podlieha predchádzajúcemu súhlasu Správnej rady.
Článok 45
Rozpočtový rok
Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.
Článok 46
Návrh a schválenie rozpočtu
1) Prezident Európskeho patentového úradu predkladá Správnej rade návrh rozpočtu najneskôr ku dňu stanovenému finančným poriadkom.
2) Rozpočet a jeho zmeny alebo dodatky schvaľuje Správna rada.
Článok 47
Predbežný rozpočet
1) V prípade, že na začiatku rozpočtového roku nie je ešte rozpočet Správnou radou schválený, možno v súlade s finančným poriadkom pre každú kapitolu alebo každý ďalší oddiel čerpať mesačné výdavky až do výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov na predchádzajúci rozpočtový rok za predpokladu, že prostriedky, ktorými prezident Európskeho patentového úradu disponuje, nepresiahnu jednu dvanástinu prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu.
2) Správna rada môže za podmienky dodržania ostatných podmienok stanovených v odseku 1 schváliť výdavky prevyšujúce jednu dvanástinu prostriedkov.
3) Platby podľa článku 37 písmeno b) sa predbežne uskutočňujú podľa podmienok stanovených podľa článku 39 na predchádzajúci rozpočtový rok.
4) Zmluvné štáty platia každý mesiac predbežne a podľa kľúča stanoveného v článku 40 odsekoch 3 a 4 všetky špeciálne finančné príspevky potrebné na to, aby sa zabezpečilo vykonanie odsekov 1 a 2 tohto článku. Ustanovenie článku 39 odsek 4 sa primerane použije na tieto príspevky.
Článok 48
Plnenie rozpočtu
1) Prezident Európskeho patentového úradu plní rozpočet a jeho zmeny a dodatky na vlastnú zodpovednosť a v medziach pridelených prostriedkov.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže v rámci rozpočtu, v súlade s finančným poriadkom, previesť prostriedky medzi jednotlivými kapitolami alebo oddielmi.
Článok 49
Kontrola rozpočtu
1) Príjmový a výdavkový účet, ako aj účtovnú súvahu organizácie kontrolujú audítori, ktorí musia byť nezávislí a ktorí sú menovaní Správnou radou na obdobie piatich rokov; menovanie môže byť predĺžené alebo obnovené.
2) Auditom, ktorý sa vykonáva na základe účtovných dokladov a v prípade potreby sa uskutočňuje aj na mieste, sa zisťuje oprávnenosť a správnosť príjmov a výdavkov, ako aj hospodárnosť pri plnení rozpočtu. Po uzávierke každého rozpočtového roku vyhotovujú audítori správu.
3) Prezident Európskeho patentového úradu každoročne predkladá Správnej rade účtovnú uzávierku za uplynulý rozpočtový rok a účtovnú súvahu o majetku a záväzkoch organizácie, spolu so správou audítorov.
4) Správna rada schvaľuje ročnú účtovú uzávierku spolu so správou audítorov a udeľuje prezidentovi patentového úradu absolutórium, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu.
Článok 50
Finančný poriadok
Finančný poriadok určuje predovšetkým
a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a preverovanie účtov,
b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41,
c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia,
d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47,
e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146,
f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada,
g) všeobecne prijaté účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.
Článok 51
Poplatky
1) Európsky patentový úrad môže vyberať poplatky za akýkoľvek úradný výkon alebo úkon, ktorý je uskutočnený na základe tohto Dohovoru.
2) Vykonávací predpis stanovuje lehoty na uhradenie poplatkov, ktoré nie sú určené týmto Dohovorom.
3) Ak vykonávací predpis stanoví povinnosť uhradiť poplatok, potom stanoví aj následky neuhradenia takéhoto poplatku v lehote.
4) Poplatkový poriadok určí najmä výšku poplatkov a spôsob ich uhradenia.
DRUHÁ ČASŤ
HMOTNÉ PATENTOVÉ PRÁVO
HLAVA I
PATENTOVATEĽNOSŤ
Článok 52
Patentovateľné vynálezy
1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti, ako aj počítačové programy,
d) podávanie informácií.
3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.
Článok 53
Výluky z patentovateľnosti
Európske patenty sa neudeľujú na
a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom,
b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín, alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané;
c) spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského tela alebo zvieracieho organizmu a diagnostické spôsoby uplatňované na ľudskom tele alebo zvieracom organizme; toto ustanovenie neplatí pre výrobky, najmä látky alebo zmesi, na využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.
Článok 54
Novosť
1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.
3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.
4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky na využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak jej využitie pri takomto spôsobe nie je súčasťou stavu techniky.
5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 taktiež nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi uvedenej v odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak takéto využitie nie je súčasťou stavu techniky.
Článok 55
Zverejnenie, ktoré nie je prekážkou
1) Pre použitie článku 54 sa neberie do úvahy také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním európskej patentovej prihlášky a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva:
a) zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu;
b) zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavili vynález na úradnej alebo úradne uznanej medzinárodnej výstave v zmysle Dohody o medzinárodných výstavách podpísanej v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovanej 30. novembra 1972.
2) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno b) sa použije odsek 1 len vtedy, keď prihlasovateľ pri podaní európskej patentovej prihlášky vyhlási, že vynález bol skutočne vystavený, a keď v lehote a za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise predloží príslušné osvedčenie na podporu svojich tvrdení.
Článok 56
Vynálezcovská činnosť
Vynález sa považuje za vynález, zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Ak stav techniky obsahuje aj dokumenty uvedené v článku 54 odsek 3, tieto sa neberú do úvahy pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti.
Článok 57
Priemyselná využiteľnosť
Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví priemyslu, vrátane poľnohospodárstva.
HLAVA II
OSOBY OPRÁVNENÉ ŽIADAŤ A ZÍSKAŤ EURÓPSKY PATENT - UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Článok 58
Právo podať európsku patentovú prihlášku
Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj každý subjekt, ktorý má podľa práva, ktorým sa riadi, postavenie právnickej osoby.
Článok 59
Niekoľko prihlasovateľov
Európsku patentovú prihlášku môže tiež podať niekoľko spoluprihlasovateľov alebo dvaja alebo viac prihlasovateľov, ktorí určia rôzne zmluvné štáty.
Článok 60
Právo na európsky patent
1) Právo na európsky patent má vynálezca alebo jeho právny nástupca. Keď je vynálezca zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.
2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najstarší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená.
3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.
Článok 61
Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami
1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba v zmysle vykonávacieho predpisu
a) pokračovať s európskou patentovou prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa,
b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo
c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.
2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písmeno b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 odsek 1.
Článok 62
Právo na uvedenie pôvodcu vynálezu
Pôvodca vynálezu má voči prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu právo, aby bol pred Európskym patentovým úradom ako taký uvedený.
HLAVA III
ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU A EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Článok 63
Doba platnosti európskeho patentu
1) Doba platnosti európskeho patentu je dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky.
2) Ustanovením odseku 1 sa neobmedzuje právo zmluvného štátu predĺžiť dobu platnosti európskeho patentu alebo udeliť zodpovedajúcu ochranu, ktorá nasleduje bezprostredne po uplynutí doby platnosti patentu za rovnakých podmienok, aké platia pre národné patenty:
a) v prípade vojnového alebo obdobného krízového stavu postihujúceho tento štát;
b) ak je predmetom európskeho patentu výrobok alebo spôsob výroby alebo využitia výrobku, ktorý sa pred uvedením na trh v tomto štáte musí podrobiť povoľovaciemu správnemu konaniu.
3) Odsek 2 sa primerane použije na európske patenty udelené spoločne pre skupinu zmluvných štátov podľa článku 142.
4) Zmluvný štát, ktorý uplatní ustanovenie o predĺžení doby platnosti patentu alebo zodpovedajúcej ochrany podľa odseku 2 písmeno b), môže v súlade s dohodou uzavretou s organizáciou poveriť Európsky patentový úrad úlohami súvisiacimi s vykonaním príslušných ustanovení.
Článok 64
Práva z európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení odseku 2 európsky patent poskytuje svojmu majiteľovi odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho udelení v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.
2) Keď je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana aj na výrobky týmto spôsobom priamo získané.
3) Porušenie európskeho patentu sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.
Článok 65
Preklad európskeho patentu
1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak európsky patent v znení, v akom bol udelený, zmenený alebo obmedzený, nie je vyhotovený v niektorom z jeho úradných jazykov, musí majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu sú tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej forme alebo obmedzenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.
2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia prijaté na základe odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.
Článok 66
Rovnocennosť európskej patentovej prihlášky a národnej prihlášky
Európska patentová prihláška, ktorej bol priznaný dátum podania, má v určených zmluvných štátoch rovnaké účinky ako riadne podaná národná prihláška, vrátane prípadného práva prednosti uplatneného pre európsku patentovú prihlášku.
Článok 67
Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení
1) Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu stanovenú v článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví aspoň to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka
a) bol sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo
b) bol doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.
4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.
Článok 68
Účinok zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu
Ak bol patent zrušený alebo obmedzený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo v konaní o zrušení patentu, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený alebo obmedzený.
Článok 69
Rozsah ochrany
1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený patentovými nárokmi. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.
2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo konaní o zrušení patentu, však určuje spätne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.
Článok 70
Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
2) Ak však európska patentová prihláška nie je podaná v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, takéto znenie sa stane pôvodne podaným znením prihlášky v zmysle významu tohto pojmu podľa tohto Dohovoru.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu, v zmysle tohto Dohovoru, sa považuje v tomto štáte za autentické znenie s výnimkou konania o zrušení patentu, ak z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3
a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právny účinok až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,
b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie by neznamenalo porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.
HLAVA IV
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA AKO PREDMET VLASTNÍCTVA
Článok 71
Prevedenie a vznik práv
Európska patentová prihláška môže byť prevedená alebo môže založiť práva pre jeden alebo niekoľko určených zmluvných štátov.
Článok 72
Prevod
Prevod európskej patentovej prihlášky sa uskutočňuje v písomnej forme a vyžaduje podpis zmluvných strán.
Článok 73
Zmluvná licencia
Európska patentová prihláška môže byť celá alebo sčasti predmetom licencií pre celé územie alebo časť území určených zmluvných štátov.
Článok 74
Použiteľné právo
Pokiaľ nie je v tomto Dohovore určené inak, riadi sa európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva v každom určenom zmluvnom štáte a s účinkom pre tento štát právom, ktoré v tomto štáte sa vzťahuje na národné patentové prihlášky.
TRETIA ČASŤ
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY A JEJ NÁLEŽITOSTI
Článok 75
Podanie európskej patentovej prihlášky
1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať
a) v Európskom patentovom úrade alebo,
b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a s výhradou článku 76 odsek 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaký účinok, ako keby bola podaná v ten istý deň Európskemu patentovému úradu.
2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v zmluvnom štáte
a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu odovzdané do zahraničia, alebo
b) určujú, že všetky patentové prihlášky musia byť najskôr podané na národnom úrade alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.
Článok 76
Európska vylúčená prihláška
1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v zmysle vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.
2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.
Článok 77
Odovzdanie európskej patentovej prihlášky
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané na tomto úrade alebo na iných príslušných orgánoch tohto štátu v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Európske patentové prihlášky, ktorých predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdávajú.
3) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené Európskemu patentovému úradu v predpísanej lehote, sa považujú za vzaté späť.
Článok 78
Náležitosti európskej patentovej prihlášky
1) Európska patentová prihláška obsahuje
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu,
b) opis vynálezu,
c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov,
d) výkresy, na ktoré opis alebo nároky odkazujú,
e) anotáciu,
a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise.
2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Prihláška sa považuje za vzatú späť, ak prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš nie je uhradený v stanovenej lehote.
Článok 79
Určenie zmluvných štátov
1) Všetky zmluvné štáty, ktoré sú v čase podania európskej patentovej prihlášky členmi tohto Dohovoru, sa považujú v žiadosti o udelenie európskeho patentu za určené.
2) Určenie zmluvného štátu môže podliehať zaplateniu poplatku za určenie.
3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek, až do udelenia európskeho patentu, vziať späť.
Článok 80
Deň podania
Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, v ktorom sú všetky náležitosti stanovené vo vykonávacom predpise splnené.
Článok 81
Uvedenie pôvodcu vynálezu
V európskej patentovej prihláške musí byť uvedený pôvodca vynálezu. Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo jediným pôvodcom vynálezu, musí uvedenie obsahovať vyhlásenie o pôvode práva na európsky patent.
Článok 82
Jednotnosť vynálezu
Európska patentová prihláška sa môže týkať iba jedného vynálezu alebo skupiny vynálezov navzájom tak spojených, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Článok 83
Objasnenie vynálezu
Vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.
Článok 84
Patentové nároky
Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné a stručné a podložené opisom.
Článok 85
Anotácia
Anotácia slúži výhradne na technickú informáciu; nie je možné použiť ju na iné účely, najmä nie na určenie rozsahu požadovanej ochrany alebo na účely použitia článku 54 odsek 3.
Článok 86
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítané odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
2) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené rozhodnutie o udelení európskeho patentu.
HLAVA II
PRÁVO PREDNOSTI
Článok 87
Právo prednosti
1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov
a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo
b) Svetovej obchodnej organizácie
prihlášku patentu alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.
2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných, alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.
3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, kedy bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.
4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.
5) Ak bola podaná prvá prihláška na orgáne priemyselného vlastníctva, ktorý nepodlieha Parížskemu dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak tento orgán podľa zverejneného oznámenia prezidenta Európskeho patentového úradu priznáva na základe prvého podania v Európskom patentom úrade právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom.
Článok 88
Uplatnenie práva prednosti
1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti, ako aj ostatné požadované dokumenty v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.
3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.
4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.
Článok 89
Účinok práva prednosti
Právo prednosti má ten účinok, že sa deň práva prednosti považuje pre použitie článku 54 odsekov 2 a 3 a článku 60 odseku 2 za deň podania európskej patentovej prihlášky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE O UDELENIE PATENTU
Článok 90
Prieskum pri podaní a prieskum na formálne náležitosti
1) Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu zisťuje, či európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.
2) Ak sa nemôže priznať deň podania, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.
3) Ak je európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad zisťuje, v zmysle vykonávacieho predpisu, splnenie požiadaviek v článkoch 14, 78, 81 a tam, kde je to vhodné, aj v článku 88 odsek 1 a v článku 133 odsek 2, ako aj splnenie ostatných požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
4) Ak pri vykonávaní prieskumu podľa odsekov 1 až 3 Európsky patentový úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby tieto nedostatky odstránil.
5) Ak nedostatky zistené pri vykonávaní prieskumu podľa odseku 3 nie sú odstránené, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak sa nedostatky týkajú práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.
Článok 92
Vyhotovenie správy o európskej rešerši
Európsky patentový úrad vyhotoví a uverejní, v zmysle vykonávacieho predpisu, správu o európskej rešerši európskej patentovej prihlášky na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy.
Článok 93
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky
1) Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr
a) po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, alebo
b) pred uplynutím tejto lehoty na žiadosť prihlasovateľa.
2) Ak rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písmeno a), zverejní sa európska patentová prihláška aj európsky patentový spis súčasne.
Článok 94
Prieskum európskej patentovej prihlášky
1) Na základe žiadosti a v zmysle vykonávacieho predpisu vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum.
2) Ak žiadosť nie je podaná v určenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Ak prieskum preukáže, že prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, tak často, ako je to nutné, aby podal svoje pripomienky a vykonal zmeny v prihláške v zmysle článku 123 odsek 1.
4) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote neodpovie na výzvy prieskumového oddelenia, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 97
Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu
1) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa podmienky tohto Dohovoru, zamietne európsku patentovú prihlášku, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.
3) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.
Článok 98
Zverejnenie európskeho patentového spisu
Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
PIATA ČASŤ
KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ PATENTU
Článok 99
Námietky
1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý v súlade s vykonávacím predpisom podať na Európskom patentovom úrade námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.
2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.
3) Účastníci konania o námietkach sú osoby, ktoré námietky podali, a majiteľ patentu.
4) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.
Článok 100
Dôvody na podanie námietok
Námietky môžu byť podané len z dôvodov, že
a) predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;
b) európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
c) predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, obsah skoršej prihlášky v tom znení, ako bola podaná.
Článok 101
Preskúmanie námietok - zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma v zmysle vykonávacieho predpisu, či aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Pri konaní o námietkach vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.
2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok bráni zachovaniu európskeho patentu, patent zruší. V opačnom prípade námietky zamietne.
3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom,
a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise,
b) nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zrušení patentu.
Článok 103
Zverejnenie nového európskeho patentového spisu
Ak je patent zachovaný tak, ako bol zmenený v zmysle článku 101 odsek 3 písmeno a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.
Článok 104
Náklady
1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.
2) Postup pri stanovení nákladov upravuje vykonávací predpis.
3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.
Článok 105
Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania
1) V súlade s vykonávacím predpisom môže po uplynutí lehoty na podanie námietky pristúpiť do konania o námietkach akákoľvek tretia strana,
a) ak preukáže, že proti nej bolo začaté konanie vo veci porušenia patentu, alebo
b) ak preukáže, že po tom, ako ju majiteľ patentu vyzval, aby upustila od údajného porušovania patentu, začala proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.
2) Prípustné pristúpenie do konania sa považuje za námietku.
Článok 105a
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie patentu
1) Zmenou patentových nárokov môže byť na žiadosť majiteľa európsky patent zrušený alebo obmedzený. Majiteľ podáva žiadosť na Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú iba po zaplatení poplatku za obmedzenie alebo zrušenie patentu.
2) Žiadosť nesmie byť podaná v čase námietkového konania o predmetnom európskom patente.
Článok 105b
Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu
1) Európsky patentový úrad preskúma, či sú splnené požiadavky týkajúce sa obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu, stanovené vykonávacím predpisom.
2) Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto požiadavky, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu sa vzťahuje na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých bol udelený. Rozhodnutie sa stáva právoplatné v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.
Článok 105c
Zverejnenie zmeneného patentového spisu
Ak v zmysle článku 105b odsek 2 dôjde k obmedzeniu európskeho patentu, Európsky patentový úrad zverejní zmenený európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o obmedzení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
ŠIESTA ČASŤ
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Článok 106
Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť
1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.
3) Právo na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené vykonávacím predpisom.
Článok 107
Osoby oprávnené podať sťažnosť a byť účastníkmi konania o sťažnosti
Proti rozhodnutiu, ktorým bol účastník konania nepriaznivo dotknutý, môže podať sťažnosť. Ostatní účastníci tohto konania sa stávajú účastníkmi konania o sťažnosti ex lege.
Článok 108
Lehoty a forma sťažnosti
Sťažnosť sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v zmysle vykonávacieho predpisu v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.
Článok 109
Autoremedúra
1) Ak považuje útvar, proti rozhodnutiu ktorého bola podaná sťažnosť, sťažnosť za prípustnú a odôvodnenú, sťažnosti vyhovie sám. To neplatí, ak proti tomu, kto podal sťažnosť, stojí iný účastník konania.
2) Ak sa sťažnosti nevyhovie v lehote troch mesiacov po predložení odôvodnenia, sťažnosť je bezodkladne postúpená sťažnostnému senátu bez zaujatia vecného stanoviska.
Článok 110
Preskúmanie sťažnosti
Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom.
Článok 111
Rozhodnutie o sťažnosti
1) Po preskúmaní sťažnosti z hľadiska jej oprávnenosti sťažnostný senát rozhodne o sťažnosti. Sťažnostný senát môže buď rozhodnúť v rámci právomoci útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo vráti vec tomuto útvaru na ďalšie konanie.
2) Ak sťažnostný senát vráti vec na ďalšie konanie útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, je tento útvar viazaný rozhodnutím sťažnostného senátu, pokiaľ je skutkový stav zachovaný. Ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané prijímacím oddelením, je rozhodnutím sťažnostného senátu viazané aj prieskumové oddelenie.
Článok 112
Rozhodnutie alebo stanovisko veľkého sťažnostného senátu
1) Na zabezpečenie jednotnej aplikácie práva, alebo ak vznikne právny problém zásadného významu,
a) sťažnostný senát počas konania vo veci z úradnej moci alebo na návrh účastníka konania predloží veľkému sťažnostnému senátu akúkoľvek otázku, ak považuje jeho rozhodnutie za žiaduce z vyššie uvedených dôvodov. Ak sťažnostný senát žiadosť zamietne, uvedie dôvody v konečnom rozhodnutí;
b) prezident Európskeho patentového úradu môže veľkému sťažnostnému senátu predložiť právnu otázku, ak dva sťažnostné senáty vydali o tejto otázke rozdielne rozhodnutia.
2) V prípade podľa odseku 1 písmeno a) sú účastníci konania o sťažnosti aj účastníkmi konania pred veľkým sťažnostným senátom.
3) Rozhodnutie veľkého sťažnostného senátu podľa odseku 1 písmeno a) je záväzné pre sťažnostný senát pri rozhodovaní o príslušnej sťažnosti.
Článok 112a
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom
1) Strana, ktorá podľa rozhodnutia sťažnostného senátu nebola v konaní o sťažnosti úspešná, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom.
2) Žiadosť môže byť podaná len z dôvodov, že
a) člen sťažnostného senátu sa zúčastnil takéhoto rozhodovania, porušujúc článok 24 odsek 1, alebo napriek svojmu vylúčeniu v zmysle rozhodnutia podľa článku 24 odsek 4,
b) sťažnostný senát obsahoval osobu, ktorá nebola vymenovaná za jej člena,
c) došlo k závažnému porušeniu článku 113,
d) v konaní o sťažnosti došlo k inej závažnej, vo vykonávacom predpise určenej procesnej chybe alebo
e) na rozhodnutie mohol mať dosah trestný čin vykonaný za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.
3) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nemá odkladný účinok.
4) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu a musí byť odôvodnená. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno a) až d), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno e), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom bol trestný čin vykonaný, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako päť rokov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu.
5) Veľký sťažnostný senát preskúma žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v súlade s vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, veľký sťažnostný senát zruší pôvodné rozhodnutie a opätovne odkáže na konanie pred sťažnostným senátom v zmysle vykonávacieho predpisu.
6) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré je predmetom preskúmavania, do zverejnenia oznámenia o rozhodnutí veľkého sťažnostného senátu o takejto žiadosti využívať vynález, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KONANIE
Článok 113
Podklady pre rozhodnutie
1) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu sa môžu zakladať iba na dôvodoch alebo dôkazoch, o ktorých mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa.
2) Európsky patentový úrad koná a rozhoduje o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente len v znení, ktoré predložil alebo schválil prihlasovateľ alebo majiteľ patentu.
Článok 114
Zisťovanie z úradnej moci
1) V priebehu konania Európsky patentový úrad zisťuje skutočnosti z úradnej moci; nie je pritom obmedzený na dôvody, dôkazy a návrhy účastníkov konania.
2) Európsky patentový úrad nie je povinný prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
Článok 115
Pripomienky tretích osôb
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže v zmysle vykonávacieho predpisu akákoľvek tretia strana v konaní pred Európskym patentovým úradom predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.
Článok 116
Ústne pojednávanie
1) Ústne pojednávanie sa uskutočňuje z úradnej moci, ak to Európsky patentový úrad považuje za účelné, alebo na návrh účastníka konania. Európsky patentový úrad však môže návrh na ďalšie ústne pojednávanie pred rovnakým útvarom zamietnuť, ak sa nezmenili účastníci konania alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom konania.
2) Na prijímacom oddelení sa ústne pojednávanie uskutoční na návrh prihlasovateľa len vtedy, ak to oddelenie považuje za účelné alebo má v úmysle európsku patentovú prihlášku zamietnuť.
3) Ústne pojednávanie na prijímacom oddelení, prieskumových oddeleniach a na právnom oddelení nie je verejné.
4) Ústne pojednávanie vrátane vydania rozhodnutia pred sťažnostným senátom a veľkým sťažnostným senátom, po zverejnení európskej patentovej prihlášky, a konanie pred námietkovým oddelením je verejné, ak príslušné oddelenie nerozhodne inak v prípade, kedy by verejné pojednávanie mohlo spôsobiť najmä účastníkovi konania závažné a neoprávnené nevýhody.
Článok 117
Dokazovanie
1) V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné tieto dôkazové prostriedky:
a) výsluch účastníkov,
b) vyžiadanie informácií,
c) predloženie listín,
d) výsluch svedkov,
e) znalecký posudok,
f) obhliadka na mieste,
g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.
2) Postup pri vykonávaní dôkazov upravuje vykonávací predpis.
Článok 118
Jednotnosť európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
Ak nie sú prihlasovatelia alebo majitelia európskeho patentu pre rôzne určené zmluvné štáty totožní, považujú sa na účely konania pred Európskym patentovým úradom za spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov. Jednotnosť prihlášky alebo patentu v konaní pred Európskym patentovým úradom tým nie je dotknutá; najmä znenie prihlášky alebo patentu je vo všetkých určených zmluvných štátoch jednotné, pokiaľ nie je v tomto Dohovore stanovené inak.
Článok 119
Doručovanie
Európsky patentový úrad doručuje rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a oznámenia v zmysle vykonávacieho predpisu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.
Článok 120
Lehoty
Vykonávací predpis stanoví
a) lehoty, ktoré sú záväzné v konaní pred Európskym patentovým úradom, a nie sú stanovené v tomto Dohovore,
b) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť,
c) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.
Článok 121
Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške
1) Prihlasovateľ môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške v prípade, že nedodržal lehotu voči Európskemu patentovému úradu.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Pokračovanie v konaní je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty stanovené v článku 87 odsek 1, článku 108 a článku 112a odsek 4, ako aj lehoty pre žiadosť o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť pokračovanie v konaní aj pre iné lehoty.
Článok 122
Uvedenie do predošlého stavu
1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej, okolnostiam primeranej snahe nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sú na jeho žiadosť navrátené práva, ak je priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti skutočnosť, že sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo opravného prostriedku.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, ako aj ostatných požiadaviek stanovených vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Uvedenie do predošlého stavu je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty pre žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť uvedenie do predošlého stavu aj pre iné lehoty.
5) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od straty práv uvedenej v odseku 1 do zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
6) Tento článok sa netýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.
Článok 123
Zmeny
1) Podmienky, na základe ktorých je možné v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku aspoň raz zmeniť.
2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.
3) V európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany z neho vyplývajúcej.
Článok 124
Údaje o stave techniky
1) Európsky patentový úrad môže v súlade s vykonávacím predpisom vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa stavu techniky, ktoré sa brali do úvahy v národnom alebo regionálnom konaní o patente a týkali sa vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.
2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 125
Odkaz na všeobecné zásady
Ak tento Dohovor neobsahuje príslušné procesné ustanovenie, prihliadne Európsky patentový úrad na zásady procesného práva všeobecne uznávané v zmluvných štátoch.
HLAVA II
INFORMOVANIE VEREJNOSTI A ÚRADOV
Článok 127
Európsky patentový register
Európsky patentový úrad vedie európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje určené vykonávacím predpisom. Žiadny zápis do registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Register je prístupný na verejné nahliadnutie.
Článok 128
Nahliadnutie do spisu
1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.
2) Každý, kto preukáže, že prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.
3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu prihlasovateľa.
4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu na jej základe udeleného nahliadnuť na žiadosť s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.
5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad tretím osobám oznámiť alebo zverejniť údaje, ktoré určuje vykonávací predpis.
Článok 129
Periodicky vydávané publikácie
Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:
a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom, vykonávacím predpisom alebo prezidentom Európskeho patentového úradu,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho implementácie.
Článok 130
Výmena informácií
1) Pokiaľ nie je v tomto Dohovore alebo vnútroštátnym právom určené inak, Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o európskych alebo národných patentových prihláškach a patentoch, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch.
2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a
a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva iných štátov,
b) medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovať patenty,
c) inou organizáciou.
3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmen a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmeno c) nepodlieha takýmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.
Článok 131
Administratívna a právna spolupráca
1) Ak tento Dohovor alebo vnútroštátne právo nestanoví inak, Európsky patentový úrad a súdy alebo orgány zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne pomáhajú podávaním informácií alebo sprístupnením spisov na nahliadnutie. Ak Európsky patentový úrad poskytne spisy na nahliadnutie súdom, štátnym zastupiteľstvám alebo ústredným úradom priemyselného vlastníctva, nepodlieha toto nahliadnutie obmedzeniam uvedeným v článku 128.
2) Na základe žiadosti o právnu pomoc zo strany Európskeho patentového úradu vykonajú súdy alebo iné príslušné orgány zmluvných štátov pre tento úrad v rámci svojich právomocí zisťovanie alebo iné súdne opatrenie.
Článok 132
Výmena publikácií
1) Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na požiadanie vzájomne poskytujú pre vlastnú potrebu a bezplatne jeden alebo niekoľko výtlačkov príslušných publikácií.
2) Európsky patentový úrad môže uzavrieť zmluvy o výmene alebo poskytovaní publikácií.
HLAVA III
ZASTUPOVANIE
Článok 133
Všeobecné zásady zastupovania
1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.
2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.
3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v niektorom zmluvnom štáte môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte a majú s ňou ekonomické väzby.
4) Vykonávací predpis môže stanoviť zvláštne ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konajúcich spoločne.
Článok 134
Oprávnení zástupcovia
1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.
2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom niektorého zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v zmluvnom štáte,
c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.
3) V priebehu jedného roka odo dňa, v ktorom pristúpenie štátu k Dohovoru nadobudlo účinnosť, môže o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov požiadať každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v štáte, ktorý pristúpil k Dohovoru, a
c) je oprávnená zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Ak oprávnenie nie je podriadené požiadavke zvláštnej odbornej kvalifikácie, musí takáto fyzická osoba v danom štáte vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov.
4) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.
5) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.
6) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou tohto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba pri použití právnych predpisov na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatiu takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.
7) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku
a) z ustanovenia odseku 2 písmeno a) alebo odseku 3 písmeno a) za zvláštnych okolností,
b) z ustanovenia odseku 3 písmeno c) druhá veta, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom.
8) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte, rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.
Článok 134a
Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom
1) Správna rada je oprávnená prijať a meniť nariadenia týkajúce sa
a) Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „inštitút"),
b) vzdelania a výcviku vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky,
c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám,
d) záväzku dôvernosti oprávneného zástupcu a výsady utajenia v konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ ide o komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo akoukoľvek inou osobou.
2) Na základe ustanovenia článku 134 odsek 1 sa členom inštitútu stáva osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov.
ÔSMA ČASŤ
DOPADY NA VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO
HLAVA I
ZMENA NA NÁRODNÚ PATENTOVÚ PRIHLÁŠKU
Článok 135
Žiadosť o národné konanie
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:
a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odsek 3,
b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent podľa tohto Dohovoru zrušený.
2) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno a), sa žiadosť o zmenu podáva ústrednému úradu priemyselného vlastníctva, na ktorom bola európska patentová prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
3) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno b), sa žiadosť o zmenu podáva Európskemu patentovému úradu v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
4) Ak žiadosť nie je podaná včas, účinky európskej patentovej prihlášky uvedené v článku 66 zaniknú.
Článok 137
Formálne náležitosti zmeny
1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 odsek 2 alebo odsek 3 nepodlieha formálnym náležitostiam vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa Dohovoru.
2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dva mesiace
a) zaplatil národný prihlasovací poplatok,
b) predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.
HLAVA II
ZRUŠENIE A STARŠIE PRÁVA
Článok 138
Zrušenie európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:
a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný v zmysle článkov 52 až 57,
b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahujúc obsah pôvodnej prihlášky v znení, ako bola podaná,
d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená, alebo
e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odsek 1 nemá právo.
2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zodpovedajúce obmedzenie tohto patentu zmenou patentových nárokov a jeho čiastočným zrušením.
3) Majiteľ patentu má v konaní pred kompetentným súdom alebo orgánom o otázke platnosti európskeho patentu právo obmedziť patent zmenou vykonanou v nárokoch. Takto obmedzený patent je základom konania.
Článok 139
Staršie práva a práva, ktoré vznikli v rovnaký deň
1) V každom určenom zmluvnom štáte má európska patentová prihláška a európsky patent vo vzťahu k národnej patentovej prihláške alebo k národnému patentu rovnaké účinky práva prednosti ako národná patentová prihláška alebo národný patent.
2) Národná patentová prihláška a národný patent v zmluvnom štáte má vo vzťahu k európskemu patentu, v ktorom je tento zmluvný štát určený, rovnaké účinky práva prednosti, ako má vo vzťahu k národnému patentu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, či a za akých podmienok je možné na vynález objasnený súčasne v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente a v národnej patentovej prihláške alebo v národnom patente s rovnakým dňom podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, s rovnakým dňom vzniku práva prednosti poskytnúť ochranu zároveň oboma prihláškami alebo patentmi.
HLAVA III
ĎALŠIE ÚČINKY
Článok 140
Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti
Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.
Článok 141
Udržiavacie poplatky za európsky patent
1) Obnovovacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odsek 2.
2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.
DEVIATA ČASŤ
OSOBITNÉ DOHODY
Článok 142
Jednotné patenty
1) Skupina zmluvných štátov, ktorá v osobitnej dohode stanovila, že európsky patent udelený pre tieto štáty má na celom ich území jednotnú povahu, môže stanoviť, že európsky patent je možné udeliť iba spoločne pre všetky tieto štáty.
2) Ak skupina zmluvných štátov využije možnosti uvedené v odseku 1, použijú sa ustanovenia tejto časti.
Článok 143
Zvláštne útvary Európskeho patentového úradu
1) Skupina zmluvných štátov môže poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami.
2) Na vykonávanie ďalších úloh uvedených v odseku 1 môžu byť v rámci Európskeho patentového úradu vytvorené zvláštne útvary spoločné pre štáty patriace do tejto skupiny. Tieto zvláštne útvary riadi prezident Európskeho patentového úradu; článok 10 odseky 2 a 3 sa použije primerane.
Článok 144
Zastupovanie pred zvláštnymi útvarmi
Skupina zmluvných štátov môže vydať osobitné ustanovenia o zastupovaní účastníkov pred útvarmi uvedenými v článku 143 odsek 2.
Článok 145
Užší výbor Správnej rady
1) Skupina zmluvných štátov môže vytvoriť užší výbor Správnej rady na kontrolu činnosti zvláštnych útvarov vytvorených podľa článku 143 odseku 2; Európsky patentový úrad poskytne tomuto výboru zamestnancov, priestory a vybavenie potrebné na plnenie úloh. Prezident Európskeho patentového úradu je zodpovedný užšiemu výboru Správnej rady za činnosť zvláštnych útvarov.
2) Zloženie, právomoc a činnosť užšieho výboru určí skupina zmluvných štátov.
Článok 146
Krytie nákladov na vykonávanie zvláštnych úloh
Ak skupina zmluvných štátov uloží Európskemu patentovému úradu ďalšie úlohy podľa článku 143, znáša táto skupina náklady, ktoré organizácii vznikli pri vykonávaní týchto úloh. Ak sú na vykonávanie týchto úloh v Európskom patentovom úrade vytvorené osobitné útvary, znáša skupina zmluvných štátov náklady na zamestnancov, priestory a vybavenie týchto útvarov. Článok 39 odseky 3 a 4, článok 41 a článok 47 sa použijú primerane.
Článok 147
Poplatky za udržiavanie jednotných patentov
Ak skupina zmluvných štátov stanoví spoločný sadzobník udržiavacích poplatkov, vypočíta sa pomerná čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 na základe spoločného sadzobníka; minimálna čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 platí aj pre jednotný patent. Článok 39 odseky 3 a 4 sa použije primerane.
Článok 148
Európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva
1) Ak skupina zmluvných štátov nestanoví inak, použije sa článok 74.
2) Skupina zmluvných štátov môže stanoviť, že európska patentová prihláška, v ktorej sú tieto zmluvné štáty určené, môže byť predmetom prevodu zaťažená alebo byť predmetom exekúcie iba vo vzťahu ku všetkým zmluvným štátom skupiny a iba v súlade s ustanoveniami osobitnej dohody.
Článok 149
Spoločné určenie
1) Skupina zmluvných štátov môže ustanoviť, že tieto štáty môžu byť určené iba spoločne a že určenie jedného alebo niekoľkých štátov tejto skupiny sa považuje za určenie všetkých týchto zmluvných štátov.
2) Ak je Európsky patentový úrad úradom určeným podľa článku 153 odsek 1, použije sa odsek 1, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške uviedol, že chce získať európsky patent v jednom alebo v niekoľkých určených štátoch patriacich do tejto skupiny. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške určí jeden zo zmluvných štátov patriacich do tejto skupiny, ktorého vnútroštátne právo stanovuje, že určenie tohto štátu má účinok európskej patentovej prihlášky.
Článok 149a
Ostatné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi
1) Nič v tomto Dohovore by sa nemalo chápať ako obmedzujúce právo niektorých alebo všetkých zmluvných štátov uzavrieť osobitné dohody týkajúce sa európskych patentových prihlášok alebo patentov, ktoré podľa tohto Dohovoru podliehajú a riadia sa vnútroštátnym právom, a to najmä
a) dohody ustanovujúcej Európsky patentový súd, ktorý je spoločný pre zmluvné štáty,
b) dohody ustanovujúce subjekt, ktorý by bol spoločný pre zmluvné štáty a ktorý by sa na žiadosť vnútroštátnych súdov a kvázi - súdnych orgánov vyjadroval k otázkam európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva,
c) dohody, na základe ktorej členské štáty netrvajú na úplnom alebo čiastočnom preklade európskych patentov podľa článku 65,
d) dohody, na základe ktorých členské štáty určia, že preklady európskych patentov podľa článku 65 môžu byť podané na Európsky patentový úrad a ním aj zverejnené.
2) Správna rada je oprávnená rozhodnúť, či
a) členovia sťažnostného senátu, ako aj veľkého sťažnostného senátu môžu zastávať funkciu v Európskom patentovom súde alebo v spoločnom subjekte a či sa môžu zúčastňovať ich konaní v súlade s danou dohodou,
b) Európsky patentový úrad poskytne takémuto spoločnému subjektu zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a či budú výdavky tohto subjektu hradené plne alebo čiastočne organizáciou.
DESIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI EURO-PCT PRIHLÁŠKA
Článok 150
Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci
1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „PCT") sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.
2) Medzinárodné PCT prihlášky môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia PCT a jej vykonávacieho predpisu a doplnia sa ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami PCT alebo jeho vykonávacím predpisom, majú prednosť ustanovenia PCT.
Článok 151
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
Európsky patentový úrad je prijímacím úradom podľa PCT v zmysle vykonávacieho predpisu. Článok 75 odsek 2 sa použije primerane.
Článok 152
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum
V súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva je Európsky patentový úrad orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT pre občanov alebo štátnych príslušníkov zmluvných štátov tohto Dohovoru. Tento Dohovor môže určiť, že Európsky patentový úrad bude orgánom aj pre iných prihlasovateľov.
Článok 153
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad
1) Európsky patentový úrad je
a) určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré PCT nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ praje získať európsky patent, a
b) úradom zvoleným, ak si prihlasovateľ zvolil štát, ktorý je určený v zmysle ustanovenia písmena a).
2) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo zvoleným a ktorej bol pridelený dátum medzinárodného podania, je rovnocenná riadnej európskej prihláške (Euro-PCT prihláška).
3) Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho patentového úradu nahrádza zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku.
4) Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, potom sa jej preklad do jedného z niektorých úradných jazykov podáva na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. S výhradou ustanovení článku 67 odsek 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.
5) S Euro-PCT prihláškou je nakladané ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3 za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 3 alebo v odseku 4 a vo vykonávacom predpise sú splnené.
6) Správa o medzinárodnej rešerši vyhotovená k Euro-PCT prihláške alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahrádza správu o európskej rešerši, ako aj oznámenie o tomto zverejnení v Európskom patentovom vestníku.
7) Podľa ustanovenia odseku 5 sa ku každej Euro-PCT prihláške vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši. Správna rada môže rozhodnúť o upustení od dodatočnej správy o európskej rešerši a o znížení poplatku za rešerš.
DVANÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 164
Vykonávací predpis a protokoly
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade ustanovenia článku 69 a Protokol o stave zamestnancov.
2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacím predpisom ustanovenia tohto Dohovoru majú prednosť.
Článok 165
Podpis - ratifikácia
1) Tento Dohovor je do 5. apríla 1974 otvorený na podpis pre štáty, ktoré sa zúčastnili medzivládnej konferencie o vytvorení európskeho systému udeľovania patentov alebo ktoré boli informované o konaní tejto konferencie, a ktorým bola navrhnutá možnosť účasti na nej.
2) Tento Dohovor podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny budú uložené na vláde Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 166
Prístup
1) Tento Dohovor je otvorený na prístup
a) pre štáty uvedené v článku 165 odseku 1;
b) pre každý ďalší európsky štát, a to na pozvanie Správnej rady.
2) Každý štát, ktorý bol stranou tohto Dohovoru a na základe článku 172 odseku 4 ním prestal byť, môže sa prístupom k Dohovoru znovu stať členským štátom.
3) Listiny o prístupe sa ukladajú na vláde Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 168
Územná platnosť
1) Každý zmluvný štát môže vyhlásiť v ratifikačnej listine, v listine o prístupe alebo neskôr v písomnom oznámení vláde Nemeckej spolkovej republiky, že tento Dohovor platí aj pre jedno alebo niekoľko území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný. Európske patenty udelené pre tento zmluvný štát sú účinné aj na územiach, pre ktoré toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.
2) Ak je vyhlásenie uvedené v odseku 1 obsiahnuté v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe, stáva sa účinným v rovnaký deň ako ratifikácia alebo prístup; ak je vyhlásenie vykonané oznámením po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.
3) Každý zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že Dohovor skončí svoju platnosť pre niektoré alebo všetky územia, vo vzťahu ku ktorým vykonal vyhlásenia podľa odseku 1. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť jeden rok odo dňa, v ktorom bolo oznámenie prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 169
Nadobudnutie platnosti
1) Tento Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po uložení poslednej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe šiestich štátov, na územiach ktorých bolo v roku 1970 podaných spolu aspoň 180 000 patentových prihlášok.
2) Každá ratifikácia alebo každý prístup po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru nadobúda účinnosť prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 170
Úvodný príspevok
1) Každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jej platnosti, zaplatí organizácii úvodný príspevok, ktorý sa nevracia.
2) Úvodný príspevok predstavuje 5 % zo sumy, ktorej výška sa vypočíta s použitím percentuálnej sadzby zistenej pre tento štát ku dňu, keď ratifikácia alebo prístup nadobúda účinnosť, podľa kľúča uvedeného v článku 40 odsekoch 3 a 4, a to z celkovej sumy zvláštnych finančných príspevkov ostatných členských štátov v rozpočtovom roku predchádzajúcom vyššie uvedenému dátumu.
3) V prípade, že v rozpočtovom roku, ktorý predchádza obdobiu uvedenému v odseku 2, neboli vyžadované osobitné finančné príspevky, platí platobný kľúč uvedený v odseku 2, ktorý by platil pre príslušný štát na základe posledného rozpočtového roku, v ktorom boli zvláštne finančné príspevky požadované.
Článok 171
Platnosť Dohovoru
Tento Dohovor sa uzaviera na dobu neurčitú.
Článok 172
Revízia
1) Tento Dohovor možno revidovať konferenciou zmluvných štátov.
2) Konferenciu pripraví a zvoláva Správna rada. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej zastúpené aspoň tri štvrtiny zmluvných štátov. Na prijatie revidovaného znenia Dohovoru na jeho schválenie je potrebná trojštvrtinová väčšina zmluvných štátov zastúpených na konferencii a hlasujúcich. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
3) Revidované znenie nadobudne platnosť po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe konferenciou stanoveným počtom zmluvných štátov a ku dňu stanovenému konferenciou.
4) Štáty, ktoré revidované znenie Dohovoru neratifikovali alebo k nemu nepristúpili do dňa, keď nadobúda platnosť, prestávajú od toho dňa byť stranami Dohovoru.
Článok 173
Spory medzi zmluvnými štátmi
1) Všetky spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktoré neboli vyriešené rokovaním, sa predložia na žiadosť niektorého zo zúčastnených štátov Správnej rade, ktorá sa bude usilovať o dosiahnutie dohody medzi týmito štátmi.
2) Ak sa takáto dohoda nedosiahne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spor predložený Správnej rade, môže každý zo zúčastnených štátov predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru, aby vydal záväzné rozhodnutie.
Článok 174
Vypovedanie Dohovoru
Každý zmluvný štát môže Dohovor kedykoľvek vypovedať. Výpoveď sa oznámi vláde Nemeckej spolkovej republiky a nadobúda účinnosť jeden rok po prijatí tohto oznámenia.
Článok 175
Zachovanie získaných práv
1) Ak prestane byť štát podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, práva podľa tohto Dohovoru nadobudnuté predtým tým nie sú dotknuté.
2) O európskych patentových prihláškach, ktoré sú v konaní v dobe, kedy určený štát prestáva byť stranou Dohovoru, bude vo vzťahu k tomuto štátu Európskym patentovým úradom ďalej konané, ako by pre ne Dohovor v aktuálnom znení platil aj po tomto dni.
3) Odsek 2 platí aj pre európske patenty, pri ktorých ku dňu uvedenom v tomto odseku ešte prebieha konanie o námietkach alebo lehota na ich podanie ešte neuplynula.
4) Týmto článkom nie je dotknuté právo štátu, ktorý prestal byť stranou tohto Dohovoru, používať vo vzťahu k európskym patentom ustanovenia Dohovoru v znení, keď bol jej stranou.
Článok 176
Finančné práva a povinnosti štátu, ktorý prestal byť stranou Dohovoru
1) Každému štátu, ktorý prestal byť podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, budú organizáciou vrátené osobitné finančné príspevky, ktoré zaplatil podľa článku 40 odseku 2, iba vtedy a za podmienok, že Organizácia vráti osobitné finančné prostriedky zaplatené v tom istom rozpočtovom roku ostatnými štátmi.
2) Štát uvedený v odseku 1 platí aj po tom, čo prestal byť stranou Dohovoru, naďalej podľa článku 39 pomernú sumu z udržiavacích poplatkov za európske patenty platné v tomto štáte, a to podľa percentuálnej sadzby stanovenej ku dňu, keď prestal byť stranou Dohovoru.
Článok 177
Jazyky Dohovoru
1) Tento Dohovor, vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, je uložený v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky; všetky tri znenia sú rovnako autentické.
2) Znenie tohto Dohovoru vyhotovené v iných úradných jazykoch zmluvných štátov, ako sú uvedené v odseku 1, sa považujú za úradné znenia, ak boli schválené Správnou radou. V prípade rozporu pri výklade rôznych znení sú rozhodujúce znenia uvedené v odseku 1.
Článok 178
Odovzdanie a oznámenie
1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie Dohovoru a odovzdá ich vládam všetkých štátov, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili.
2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1
a) každý podpis;
b) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;
c) každú výhradu alebo odvolanie výhrady podľa článku 167;
d) každé vyhlásenie alebo oznámenie, ktoré prevezme podľa článku 168;
e) deň nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru;
f) každé vypovedanie, ktoré prevezme podľa článku 174, a deň, keď toto vypovedanie nadobudne účinnosť.
3) Vláda Nemeckej spolkovej republiky zabezpečí registráciu tohto Dohovoru na sekretariáte Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali tento Dohovor.
Dané v Mníchove 5. októbra 1973.
VYKONÁVACÍ PREDPIS K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
z 5. októbra 1973
naposledy novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 13. októbra 1999
ČASŤ I
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI I DOHOVORU
HLAVA I
JAZYKY EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 1
Výnimky z ustanovenia o úradnom jazyku pri písomnom konaní
1) V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom môže každý účastník používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Preklad podľa článku 14 odsek 2 možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
2) Zmeny v európskych patentových prihláškach alebo v európskom patente musia byť podané v jazyku konania.
3) Písomnosti, ktoré majú slúžiť ako dôkazové prostriedky pred Európskym patentovým úradom, najmä dôkazy o zverejnení, možno podať v ktoromkoľvek jazyku. Európsky patentový úrad môže vyžadovať, aby bol v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, predložený preklad do jedného z úradných jazykov.
Pravidlo 2
Výnimky z ustanovenia o jazyku konania pri ústnom konaní
1) Každý účastník ústneho konania pred Európskym patentovým úradom môže namiesto jazyka konania používať ktorýkoľvek z ostatných úradných jazykov Európskeho patentového úradu, pokiaľ to Európskemu patentovému úradu oznámi najneskôr jeden mesiac pred dňom stanoveným na ústne konanie alebo pokiaľ si sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Každý účastník môže tiež používať niektorý z úradných jazykov zmluvných štátov, pokiaľ sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Európsky patentový úrad môže dovoliť výnimky z ustanovení tohto odseku.
2) Zamestnanci Európskeho patentového úradu môžu pri ústnom konaní používať namiesto jazyka konania niektorý z ostatných úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
3) Pri dokazovaní môže každý účastník, ktorý má byť vypočutý, svedok alebo znalec, ktorý neovláda dostatočne niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu alebo niektorého zmluvného štátu, používať aj iný jazyk. Pokiaľ bolo dokazovanie nariadené na žiadosť účastníka, môžu byť účastníci, svedkovia alebo znalci, ktorí hovoria iným jazykom, ako sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu, vypočúvaní iba vtedy, ak účastník, ktorý žiadosť podal, zaistí tlmočenie do jazyka konania; Európsky patentový úrad však môže dovoliť aj preklad do iného zo svojich úradných jazykov.
4) So súhlasom všetkých účastníkov a Európskeho patentového úradu možno pri ústnom konaní použiť akýkoľvek jazyk.
5) V prípade potreby Európsky patentový úrad zabezpečí, na svoje náklady, tlmočenie do jazyka konania alebo do iných úradných jazykov, pokiaľ nemá byť tlmočenie zaistené niektorým z účastníkov.
6) Vyjadrenia zamestnancov Európskeho patentového úradu, účastníkov konania, svedkov a znalcov, vykonané v niektorom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu počas ústneho konania, sa protokolárne zapisujú v tomto jazyku. Prehlásenia v inom jazyku sa zaznamenávajú v úradnom jazyku, do ktorého boli preložené. Úpravy textu opisu alebo nárokov európskej patentovej prihlášky, alebo európskeho patentu sa protokolárne zapisujú v jazyku konania.
Pravidlo 3
(zrušené)
Pravidlo 4
Jazyk európskej vylúčenej prihlášky
Európska vylúčená prihláška, alebo v prípade uvedenom v článku 14 odsek 2 jej preklad, sa podáva v jazyku konania pôvodnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 5
Overenie prekladov
Ak sa vyžaduje podanie prekladu písomnosti, môže Európsky patentový úrad požadovať , aby v ním stanovenej lehote bolo predložené osvedčenie, že preklad zodpovedá pôvodnému textu. Ak nie je osvedčenie v lehote predložené, považuje sa písomnosť za nepodanú, pokiaľ nie je v Dohovore stanovené inak.
Pravidlo 6
Lehoty a zníženie poplatkov
1) Preklad podľa článku 14 odsek 2 sa musí podať do troch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky, najneskôr však do trinástich mesiacov od vzniku práva prednosti. Ak sa však preklad týka európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podľa článku 61 odsek 1 písmeno b), preklad možno podať do jedného mesiaca od podania tejto prihlášky.
2) Preklad podľa článku 14 odsek 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností.
3) Pokiaľ prihlasovateľ, majiteľ patentu alebo podávateľ námietok využije možnosti dané článkom 14 odseky 2 a 4, zníži sa prihlasovací poplatok, poplatok za prieskum, poplatok za námietku alebo poplatok za sťažnosť. Toto zníženie poplatkov stanoví poplatkový poriadok ako určité percento z celkových poplatkov.
Pravidlo 7
Právna záväznosť prekladu európskej patentovej prihlášky
Ak sa nedokáže opak, Európsky patentový úrad môže pri zisťovaní, či predmet európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, v ktorom bola podaná, vychádzať z predpokladu, že preklad podľa článku 14 odsek 2 je presným prekladom pôvodného znenia prihlášky.
HLAVA II
ORGANIZÁCIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 8
Patentové triedenie
1) Európsky patentový úrad používa:
a) triedenie uvedené v článku 1 Európskej dohody o medzinárodnom triedení patentov a vynálezov z 19. decembra 1954; až do doby, keď nadobudne platnosť Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971,
b) triedenie uvedené v článku 1 vyššie uvedenej Štrasburskej dohody, po nadobudnutí jej platnosti.
2) Triedenie podľa odseku 1 je ďalej uvádzané ako medzinárodné triedenie.
Pravidlo 9
Rozdelenie povinností medzi útvarmi prvej inštancie
1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví počet rešeršných oddelení, prieskumových oddelení a námietkových oddelení. Medzi tieto útvary rozdelí povinnosti na základe medzinárodného triedenia a v prípade potreby rozhoduje o zatriedení európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v súlade s medzinárodným triedením.
2) Okrem povinností, ktoré vyplývajú z Dohovoru, môže prezident Európskeho patentového úradu uložiť prihlasovaciemu oddeleniu, rešeršným oddeleniam, prieskumovým oddeleniam a právnemu oddeleniu aj ďalšie úlohy.
3) Prezident Európskeho patentového úradu môže plnením niektorých úloh, ktoré patria do náplne prieskumových alebo námietkových oddelení a ktoré nie sú technicky alebo právne náročné, poveriť aj pracovníkov, ktorí nie sú ich technicky kvalifikovanými členmi alebo právne kvalifikovanými členmi.
4) Stanovenie výšky nákladov podľa článku 104 odsek 2 môže prezident Európskeho patentového úradu poveriť do výlučnej pôsobnosti jednej z kancelárií námietkových oddelení.
Pravidlo 10
Prezídium sťažnostných senátov
1) Samosprávny orgán v rámci organizačnej jednotky zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov) pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý je zároveň predsedom, a z dvanástich členov sťažnostných senátov, z toho šiestich vo funkcii predsedov a šiestich členov.
2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami sťažnostných senátov a členmi na jeden pracovný rok. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta zaujmú najstarší predsedovia a členovia.
3) Prezídium prijíma rokovací poriadok sťažnostných senátov a pravidlá na voľbu a vymenovanie jeho členov. Prezídium tiež radí viceprezidentovi zodpovednému za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa celkového fungovania sťažnostných senátov.
4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium rozšírené o predsedov povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o konfliktoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov jednotlivých sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný za člena viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.
5) Prezídium môže prijímať rozhodnutia len vtedy, ak je prítomných minimálne päť jeho členov, pričom účasť viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov je nevyhnutná. Rozhodnutia podľa odseku 4 môžu byť prijaté len za účasti deviatich členov vrátane viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovým hlasovaním; v prípade parity hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
6) Správna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).
Pravidlo 11
Rozdelenie činností vo veľkom sťažnostnom senáte a prijatie rokovacieho poriadku
1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, stálych a náhradných členov veľkého sťažnostného senátu.
2) Členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, prijímajú rokovací poriadok veľkého sťažnostného senátu.
3) Rozhodnutia vo veciach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti piatich členov vrátane predsedu veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade parity hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
Pravidlo 12
Správne rozdelenie Európskeho patentového úradu
1) Prieskumové a námietkové oddelenia sú administratívne zlúčené do riaditeľstiev, ktorých počet určí prezident Európskeho patentového úradu.
2) Riaditeľstvá, právne oddelenie, sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát, ako aj administratívne služby Európskeho patentového úradu sú administratívne združené tak, že vytvárajú generálne riaditeľstvo. Prijímacie a rešeršné oddelenie sú administratívne spojené do jedného generálneho riaditeľstva.
3) Každé generálne riaditeľstvo riadi jeden podpredseda. O menovaní podpredsedov do čela generálneho riaditeľstva rozhoduje správna rada po porade s prezidentom Európskeho patentového úradu.
ČASŤ II
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI II DOHOVORU
HLAVA I
KONANIE, KEĎ PRIHLASOVATEĽ ALEBO MAJITEĽ PATENTU NIE JE OPRÁVNENOU OSOBOU
Pravidlo 13
Pozastavenie konania
1) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu dôkaz, že začala konanie proti prihlasovateľovi, v ktorom jej má byť priznané právo na udelenie európskeho patentu, pozastaví Európsky patentový úrad konanie, pokiaľ tretia osoba nesúhlasí s pokračovaním konania. Tento súhlas musí byť oznámený Európskemu patentovému úradu písomne; je neodvolateľný. Konanie o udelení patentu však nemožno pozastaviť pred zverejnením európskej patentovej prihlášky.
2) Ak je Európskemu patentovému úradu predložený dôkaz, že v konaní o nároku na udelenie európskeho patentu bolo vydané konečné rozhodnutie, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi, prípadne ďalším účastníkom, že sa v konaní o udelení patentu bude odo dňa uvedeného v oznámení pokračovať, pokiaľ nebola podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) pre všetky určené zmluvné štáty podaná nová európska patentová prihláška. Ak bolo vydané rozhodnutie v prospech tretej osoby, možno pokračovať v konaní až po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, kedy toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak tretia osoba nepožiadala, aby sa v konaní o udelenie patentu pokračovalo.
3) Európsky patentový úrad môže spolu s vydaním rozhodnutia o pozastavení konania, alebo aj neskôr, stanoviť dátum, ku ktorému mieni v tomto konaní pokračovať, bez ohľadu na stav konania, ktoré je vedené proti prihlasovateľovi podľa odseku 1. Tento dátum sa oznámi tretej osobe, prihlasovateľovi a prípadne ďalším účastníkom . Ak k tomuto dátumu nie je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie, môže Európsky patentový úrad v konaní pokračovať.
4) Ak tretia strana predloží Európskemu patentovému úradu počas konania o námietke alebo počas lehoty na podanie námietky dôkaz, že začala proti majiteľovi európskeho patentu konanie, v ktorom jej má byť priznané právo na európsky patent, pozastaví Európsky patentový úrad konanie o námietke, pokiaľ tretia osoba nesúhlasí s pokračovaním v tomto konaní. Tento súhlas musí byť oznámený Európskemu patentovému úradu písomne; je neodvolateľný. Pozastavenie konania však možno nariadiť iba vtedy, ak námietkové oddelenie uzná námietky za prípustné. Odseky 2 a 3 sa použijú primerane.
5) Pozastavením konania sa prerušujú aj lehoty, ktoré v deň pozastavenia plynuli, s výnimkou lehôt na platenie udržiavacích poplatkov. Tá časť lehôt, ktorá ešte neuplynula, začne plynúť odo dňa, od ktorého sa v konaní pokračuje; zvyšok lehoty, ktorá má ešte plynúť v rámci pokračovania v konaní, nesmie byť kratší ako dva mesiace.
Pravidlo 14
Obmedzenie možnosti vziať späť európsku patentovú prihlášku
Odo dňa, keď tretia strana preukáže Európskemu patentovému úradu, že začala konanie o uplatnení nároku na udelenie európskeho patentu, až do dňa, od ktorého Európsky patentový úrad pokračuje v konaní o udelení, nemožno vziať späť ani európsku patentovú prihlášku, ani určenie zmluvného štátu.
Pravidlo 15
Podanie novej európskej patentovej prihlášky oprávnenou osobou
1) Ak osoba, ktorej bol konečným rozhodnutím priznaný nárok na udelenie európskeho patentu, podá podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) novú európsku patentovú prihlášku, považuje sa pôvodná európska patentová prihláška vo vzťahu k určeným zmluvným štátom, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané, za vzatú späť ku dňu podania novej prihlášky.
2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a poplatky za určenie musia byť zaplatené za novú európsku patentovú prihlášku do jedného mesiaca od jej podania. Platbu poplatkov za určenie možno vykonať až pred uplynutím šiestich mesiacov od dátumu, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené, že bola zverejnená európska rešeršná správa na novú európsku patentovú prihlášku.
3) Lehoty na odovzdanie európskych patentových prihlášok uvedené v článku 77 odseky 3 a 5 sú pre novú európsku patentovú prihlášku štyri mesiace od dátumu jej podania.
Pravidlo 16
Čiastočný prevod práv podľa súdneho rozhodnutia
1) Ak je konečným rozhodnutím priznané právo na udelenie európskeho patentu tretej osobe iba vo vzťahu k časti predmetu európskej patentovej prihlášky, použije sa na túto časť primerane článok 61 a pravidlo 15.
2) V prípade potreby pôvodná európska patentová prihláška obsahuje pre určené zmluvné štáty, v ktorých bolo rozhodnutie vykonané alebo uznané, odlišné nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
3) Ak tretia osoba, na základe článku 99 odsek 5, nahradila pôvodného majiteľa pre jeden alebo niekoľko určených členských štátov, môže patent, ktorý je v konaní o námietke zachovaný, obsahovať pre tieto štáty nároky, opis a výkresy odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
HLAVA II
UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Pravidlo 17
Uvedenie pôvodcu vynálezu
1) V žiadosti o udelenie európskeho patentu musí byť uvedené meno pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo, ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť uvedenie pôvodcu vynálezu vykonané na samostatnej listine; tá musí obsahovať priezvisko, meno a úplnú adresu pôvodcu vynálezu, prehlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
2) Európsky patentový úrad neoveruje správnosť uvedenia pôvodcu vynálezu.
3) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo nie je jediným pôvodcom vynálezu, Európsky patentový úrad oznámi uvedenému pôvodcovi vynálezu údaje uvedené v listine a ďalšie údaje uvedené v článku 128 odsek 5.
4) Prihlasovateľ a ani pôvodca vynálezu sa nemôžu dovolávať opomenutia zaslania oznámenia podľa odseku 3 alebo chýb v ňom obsiahnutých.
Pravidlo 18
Zverejnenie mena pôvodcu vynálezu
1) Osoba uvedená ako pôvodca vynálezu je takto uvádzaná v zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise, pokiaľ táto osoba nezašle Európskemu patentovému úradu písomné oznámenie, že sa vzdáva tohto svojho oprávnenia.
2) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu konečné rozhodnutie, na základe ktorého je prihlasovateľ alebo majiteľ patentu povinný označiť ju ako pôvodcu vynálezu, použije sa ustanovenie odseku 1.
Pravidlo 19
Oprava uvedenia pôvodcu vynálezu
1) Nesprávne uvedenie pôvodcu vynálezu môže byť opravené len na žiadosť, ku ktorej je priložený súhlas nesprávne menovanej osoby, a pokiaľ nie je žiadosť podaná prihlasovateľom alebo majiteľom európskeho patentu, aj jeho súhlas. Ustanovenia pravidla 17 platia primerane.
2) Ak bolo nesprávne uvedenie pôvodcu vynálezu zapísané v európskom patentovom registri alebo zverejnené v Európskom patentovom vestníku, vykoná sa oprava zápisu alebo zverejnenia.
3) Odsek 2 platí primerane aj pre zrušenie nesprávneho uvedenia pôvodcu vynálezu.
HLAVA III
ZÁPIS PREVODOV, LICENCIÍ A INÝCH PRÁV
Pravidlo 20
Zápis prevodu
1) Prevod európskej patentovej prihlášky sa na žiadosť zainteresovanej strany zapíše do európskeho patentového registra, ak Európskemu patentovému úradu boli predložené písomné dôkazy o tomto prevode.
2) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.
3) Prevod nadobúda účinnosť vis -a -vis voči Európskemu patentovému úradu až po predložení písomností podľa odseku 1.
Pravidlo 21
Zápis licencií a iných práv
1)Pravidlo 20 odseky 1 a 2 sa použije primerane aj pre zápis poskytnutia alebo prevodu licencie, ako aj pre zápis zaťaženia alebo prevodu vecného práva na európsku patentovú prihlášku a zápis exekúcie vo vzťahu k tejto prihláške.
2) Zápis uvedený v odseku 1 sa na žiadosť vymaže; žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. K žiadosti musia byť priložené doklady, z ktorých je zrejmé, že právo zaniklo, alebo prehlásenie majiteľa práva o tom, že súhlasí s výmazom zápisu; žiadosť je možné zamietnuť len vtedy, ak nie sú splnené tieto podmienky.
Pravidlo 22
Osobitné údaje pri zápise licencií
1) Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho patentového registra ako výlučná licencia, ak o to prihlasovateľ a nadobúdateľ licencie požiada.
2) Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho patentového registra ako sublicencia, ak ju poskytne majiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v európskom patentovom registri.
HLAVA IV
POTVRDENIE O VYSTAVENÍ
Pravidlo 23
Potvrdenie o vystavení
Prihlasovateľ musí v lehote štyroch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky predložiť potvrdenie uvedené v článku 55, odsek 2, ktoré bolo vydané počas výstavy orgánom povereným zaisťovať na tejto výstave ochranu priemyselného vlastníctva, v ktorom sa potvrdzuje, že vynález bol na nej skutočne vystavený. V potvrdení musí byť ďalej uvedený dátum otvorenia výstavy a prípadne aj dátum prvého odhalenia vynálezu, ak nie je totožný s dátumom otvorenia výstavy. Potvrdenie musí obsahovať aj listiny umožňujúce identifikovať vynález, ktoré sú riadne overené vyššie uvedeným orgánom.
HLAVA V
SKÔR PODANÉ EURÓPSKE PRIHLÁŠKY
Pravidlo 23a
Skôr podaná prihláška ako stav techniky
Európska patentová prihláška sa považuje za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odseky 3 a 4 iba vtedy, ak boli riadne zaplatené poplatky za určenie uvedené v článku 79 odsek 2.
HLAVA VI
BIOTECHNOLOGICKÉ VYNÁLEZY
Pravidlo 23b
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1) Pre európske patentové prihlášky a patenty týkajúce sa biotechnologických vynálezov sa použijú príslušné ustanovenia Dohovoru, ktorých výklad je v súlade s ustanoveniami Hlavy VI. Nariadenie č. 98/44/EC zo 6. Júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov sa použije ako doplnkový prostriedok interpretácie.
2) Biotechnologické vynálezy sú vynálezy, ktoré sa týkajú výrobkov pozostávajúcich alebo obsahujúcich biologický materiál alebo procesy, ktorými sa takýto materiál vyrobí, spracuje či použije.
3) Pod pojmom biologický materiál sa chápe akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje genetické informácie a je schopný sa reprodukovať alebo byť reprodukovaný v biologickom systéme.
4) Pod pojmom odrody rastlín sa chápe skupinové zaradenie rastliny v samostatnom botanickom taxóne v najnižšej známej rade, ktoré bez ohľadu na splnenie podmienok na udelenie práva na ochranu rastlinného druhu môže byť:
a) definované znakmi, ktoré vyplývajú z daného genotypu alebo z kombinácie genotypov;
b) odlíšené od inej skupiny rastlín aspoň na základe jedného znaku;
c) považované za jednotku s ohľadom na jeho vhodnosť rozmnožovať sa bez zmeny.
5) Proces produkcie rastlín a zvierat je v podstate biologický, ak pozostáva len z prirodzených javov, ako sú kríženie alebo selekcia.
6) Pod pojmom mikrobiologický proces sa chápe akýkoľvek proces, ktorý sa týka alebo je uskutočnený na mikrobiologickom materiáli, alebo výsledkom ktorého je mikrobiologický materiál.
Pravidlo 23c
Patentovateľné biotechnologické vynálezy
Biotechnologické vynálezy sú tiež patentovateľné, ak sa týkajú:
a) biologického materiálu, ktorý je izolovaný z jeho prirodzeného prostredia alebo vyrobený prostredníctvom technického postupu, aj keď sa predtým vyskytol v prírode;
b) rastlín alebo zvierat, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo plemeno zvierat.
Pravidlo 23d
Výluka z patentovateľnosti
Na základe článku 53 písmeno a) sa Európske patenty neudeľujú najmä na biotechnologické vynálezy, ktoré sa týkajú:
a) postupov klonovania ľudských jedincov;
b) postupov úpravy zárodočnej línie genetickej identity ľudských jedincov;
c) využitia ľudského embrya na priemyselné alebo komerčné účely;
d) postupov na úpravu genetickej identity zvierat, ktoré im môžu pravdepodobne spôsobiť bolesť a ktoré sú bez akéhokoľvek medicínskeho úžitku človeku alebo zvieraťu, a taktiež na zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto postupov.
Pravidlo 23e
Ľudské telo a jeho časti
1) Ľudské telo v rôznych štádiách formovania a vývoja a jednoduché objavenie jedného z jeho prvkov vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu nemôžu byť patentovateľnými vynálezmi.
2) Prvok izolovaný z ľudského tela alebo inak vyrobený prostredníctvom technického postupu vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu môže byť predmetom patentovateľného vynálezu, i v prípade, že štruktúra takéhoto prvku je identická so štruktúrou prirodzene existujúceho prvku.
3) Priemyselná využiteľnosť sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu musí byť uvedená v patentovej prihláške.
ČASŤ III
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI III DOHOVORU
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 24
Všeobecné ustanovenia
1) Európske patentové prihlášky sa môžu podávať písomne priamo alebo poštou úradu podľa článku 75. Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že európske patentové prihlášky možno podať aj inými technickými komunikačnými prostriedkami, a stanoviť podmienky ich použitia. Hlavne môže rozhodnúť, že v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom musia byť predložené písomné doklady, ktoré reprodukujú obsah takto podaných prihlášok a spĺňajú náležitosti tohto vykonávacieho predpisu.
2) Úrad, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná, vyznačí na listiny, ktoré tvoria túto prihlášku, dátum ich prijatia. Bezodkladne vydá prihlasovateľovi potvrdenie, na ktorom je uvedené aspoň číslo prihlášky, druh a počet strán písomností a dátum podania.
3) Ak je európska patentová prihláška podaná úradu, ktorý je uvedený v článku 75 odsek 1 písmeno b), informuje tento úrad bezodkladne Európsky patentový úrad o prevzatí listín, ktoré tvoria prihlášku. Informuje Európsky patentový úrad o druhu listín a dátume ich prevzatia, o čísle prihlášky a prípadne aj o dátume uplatňovaného práva prednosti.
4) Ak Európsky patentový úrad dostal európsku patentovú prihlášku prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, informuje o tom prihlasovateľa s udaním dňa, keď prihlášku dostal.
Pravidlo 25
Ustanovenia pre vylúčenú európsku patentovú prihlášku
1) Prihlasovateľ môže na základe pôvodnej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní, podať európsku oddelenú prihlášku.
2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a udržiavacie poplatky za každú vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od ich podania. Platbu poplatkov za určenie možno vykonať v priebehu šiestich mesiacov od dátumu, keď je v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy na novú európsku patentovú prihlášku.
HLAVA II
USTANOVENIE O PRIHLÁŠKACH
Pravidlo 26
Žiadosť o udelenie patentu
1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva písomne na formulári vyhotovenom Európskym patentovým úradom. Vytlačené formuláre poskytnú prihlasovateľom bezplatne úrady uvedené v článku 75 odsek 1.
2) Žiadosť obsahuje:
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b) názov vynálezu, ktorý musí jasne a stručne vyjadriť technické určenie vynálezu a nesmie obsahovať žiadne fantazijné názvy;
c) meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo sídlo.
V menách fyzických osôb musí byť uvedené meno (mená) a priezvisko, pričom priezvisko sa uvedie pred menom. Názvy právnických osôb a spoločností sa uvádzajú ich úplným úradným značením. Adresy sa uvádzajú tak, aby vyhovovali obvyklým požiadavkám na rýchle poštové doručenie na uvedenú adresu. V každom prípade musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúča sa uviesť telegrafnú a ďalekopisnú adresu a telefónne číslo;
d) meno zástupcu a adresu jeho sídla podľa písmena c), ak má prihlasovateľ zástupcu;
e) prípadný údaj o tom, že ide o európsku vylúčenú prihlášku a číslo skoršej európskej patentovej prihlášky;
f) v prípadoch uvedených v článku 61 odsek l písmeno b) číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky;
g) v prípade uplatňovania práva prednosti zo skôr podanej prihlášky uvedenie dátumu podania prihlášky a štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola prihláška podaná;
h) určenie zmluvného štátu alebo zmluvných štátov, v ktorých sa požaduje ochrana vynálezu;
i) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;
j) zoznam príloh pripojených k žiadosti. V tomto zozname sa uvedie počet listov opisu, nárokov, výkresov a anotácií, ktoré sa podávajú so žiadosťou;
k) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak je pôvodcom vynálezu prihlasovateľ.
3) Ak je prihlasovateľov viac, mal by byť v žiadosti uvedený jeden prihlasovateľ alebo zástupca ako spoločný zástupca.
Pravidlo 27
Obsah opisu
1) V opise sa musí:
a) spresniť oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
b) uviesť známy stav techniky, ktorý je možné podľa vedomostí prihlasovateľa považovať za užitočný pre pochopenie vynálezu, pre vyhotovenie správy o európskej rešerši a pre prieskum; a pokiaľ možno sa uvedú aj dokumenty, z ktorých známy stav techniky vyplýva;
c) objasniť vynález, ktorý je vyznačený v nárokoch, takým spôsobom, aby bolo možné pochopiť technický problém a jeho riešenie; ďalej sa uvedú prípadné výhodné účinky vynálezu vo vzťahu k známemu stavu techniky;
d) opísať v krátkosti vyobrazenia prípadných výkresov;
e) uviesť podrobne aspoň jeden spôsob vyhotovenia nárokovaného vynálezu; a to pokiaľ možno s použitím príkladov alebo prípadne odkazom na výkresy;
f) výslovne uviesť, ak to nie je zrejmé z opisu alebo z povahy vynálezu, akým spôsobom je vynález priemyselne využiteľný.
2) Opis sa vyhotoví spôsobom a v poradí, ako je to uvedené v odseku 1, pokiaľ iný spôsob alebo iné poradie neumožní vzhľadom na povahu vynálezu lepšie pochopenie alebo úspornejšie objasnenie.
Pravidlo 27a
Požiadavky na európske patentové prihlášky týkajúce sa nukleotidov a aminokyselinových reťazcov
1) Ak sú v európskej patentovej prihláške objasňované sekvencie nukleotidov alebo aminokyselín, opis musí obsahovať sekvenčný protokol vyhotovený podľa pravidiel stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu pre normalizované prezentovanie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť, že okrem písomných dokumentov musí byť predložený aj sekvenčný protokol podľa odseku 1 na predpísanom nosiči dát spolu s vyhlásením, že informácia uložená na nosiči dát je totožná so sekvenčným protokolom v písomnej forme.
3) Ak je opis štruktúry podaný alebo opravený po dátume podania, prihlasovateľ musí predložiť vyhlásenie o tom, že takto podaný alebo opravený sekvenčný protokol nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná.
4) Sekvenčný protokol predložený po dni podania nie je súčasťou opisu.
Pravidlo 28
Uloženie biologického materiálu
1) Ak vynález zahŕňa použitie biologického materiálu alebo ak sa týka biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nie je možné v európskej patentovej prihláške opísať tak, aby mohol odborník vynález uskutočniť, považuje sa vynález za objasnený podľa článku 83 iba vtedy, ak:
a) vzorka biologického materiálu bola uložená v uznávanej depozitnej inštitúcii, a to najneskôr v deň podania prihlášky;
b) prihláška v znení, v ktorom bola podaná, obsahuje príslušné informácie o vlastnostiach biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii;
c) v prihláške je uvedená depozitná inštitúcia a poradové číslo uloženého biologického materiálu;
d) a v prípade, že biologický materiál bol uložený inou osobou, ako je prihlasovateľ, je v prihláške uvedené meno a adresa ukladateľa a Európskemu patentovému úradu je predložený doklad o tom, že ukladateľ poskytol prihlasovateľovi oprávnenie urobiť v prihláške odkaz na biologický materiál a že dal bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na to, aby bol uložený materiál podľa tohto pravidla sprístupnený verejnosti.
2) Údaje uvedené v odseku 1 písmeno c) je možné oznámiť:
a) do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, pričom táto lehota sa považuje za dodržanú, ak sú údaje oznámené pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky;
b) až do dňa podania žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky;
c) do jedného mesiaca po tom, čo Európsky patentový úrad oznámil prihlasovateľovi, že má právo na nahliadnutie do spisov podľa článku 128 odsek 2. Rozhodujúca je tá lehota, ktorá uplynie skôr. Oznámenie týchto údajov sa považuje za bezvýhradný a neodvolateľný súhlas prihlasovateľa so sprístupnením biologického materiálu verejnosti v súlade s týmto pravidlom.
3) Uložený biologický materiál je odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky prístupný každému, kto o to požiada, a pred týmto dňom každému, kto má právo nahliadnuť do spisu na základe článku 128, odsek 2. S výhradou odseku 4 sa sprístupnením vykoná vydanie vzorky biologického materiálu osobe, ktorá o to požiadala (ďalej iba „žiadateľ").
Vydanie vzorky sa vykoná iba vtedy, ak sa žiadateľ zaviaže prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, že neposkytne biologický materiál alebo biologický materiál z neho odvodený tretej osobe a že tento biologický materiál bude používať iba na experimentálne účely, a to až do doby, keď bude patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, alebo až do zániku patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch, ak sa prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku vyslovene nezriekne.
Záväzok používať biologický materiál iba na experimentálne účely nie je možné aplikovať iba v prípade, keď žiadateľ používa tento materiál na základe povinnej licencie. Pojem "povinná licencia" v sebe zahŕňa úradné licencie i právo využívať patentové vynálezy vo verejnom záujme.
4) Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že:
a) do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo
b) po dobu dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky, ak bola zamietnutá, vzatá späť alebo je považovaná za vzatú späť, prístupnosť uvedená v odseku 3 sa vykoná iba vydaním vzorky expertovi, ktorého menuje žiadateľ.
5) Expertom môže byť:
a) každá fyzická osoba, ak žiadateľ pri podaní žiadosti preukáže, že prihlasovateľ s týmto menovaním súhlasí;
b) každá fyzická osoba, ktorá bola uznaná ako expert prezidentom Európskeho patentového úradu.
Menovanie musí byť doložené vyhlásením zo strany experta, že sa v zmysle odseku 3 zaväzuje prihlasovateľovi, a to buď do doby zániku patentu vo všetkých určených štátoch, alebo, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, do doby uvedenej v odseku 4 písmeno b), žiadateľ sa v tomto prípade považuje tretiu stranu.
6) Na účely odseku 3 sa za odvodenú kultúru považuje každý materiál, ktorý ešte vykazuje znaky uloženého materiálu, nevyhnutné na uskutočnenie vynálezu. Záväzok uvedený v odseku 3 nebráni uloženiu odvodeného biologického materiálu, ktoré je potrebné pre patentové konanie.
7) Žiadosť podľa odseku 3 sa podáva Európskemu patentovému úradu na formulári schválenom týmto úradom. Európsky patentový úrad na tlačive potvrdí, že bola podaná prihláška, v ktorej je odkaz na uloženie biologického materiálu a že žiadateľ alebo ním určený menovaný expert má právo na vydanie vzorky tohto materiálu. Žiadosť sa podáva v Európskom patentovom úrade aj po udelení európskeho patentu.
8) Kópiu žiadosti spolu s potvrdením podľa odseku 7 odovzdá Európsky patentový úrad depozitnej inštitúcii, ako aj prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu.
9) Prezident Európskeho patentového úradu zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií a expertov, uznávaných pri použití tohto pravidla.
Pravidlo 28a
Nové uloženie biologického materiálu
1) Ak biologický materiál uložený podľa pravidla 28, odsek 1 už nie je dostupný v inštitúcii, v ktorej bol uložený, pretože:
a) biologický materiál už nie je životaschopný alebo
b) depozitná inštitúcia nie je z iných dôvodov schopná vydávať vzorky, a keď nebola žiadna vzorka biologického materiálu prenesená do inej depozitnej inštitúcie uznanej podľa pravidla 28, v ktorej by bol naďalej dostupný, potom sa predpokladá, že sprístupnenie nebolo prerušené, ak do troch mesiacov odo dňa, keď depozitná inštitúcia informovala o prerušení ukladateľa biologického materiálu, došlo k novému uloženiu pôvodne uloženého biologického materiálu, a keď do štyroch mesiacov od nového uloženia dostal Európsky patentový úrad kópiu potvrdenia o uložení, ktorú vydala depozitná inštitúcia, spolu s uvedením čísla európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
2) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno a) sa nové uloženie vykoná v tej depozitnej inštitúcii, v ktorej bolo vykonané pôvodné uloženie; v prípadoch uvedených v odseku 1 písmeno b) možno ho vykonať v inej depozitnej inštitúcii, ktorá bola uznaná pre postup podľa pravidla 28.
3) Keď depozitná inštitúcia, v ktorej bolo vykonané pôvodné uloženie, prestane byť uznávanou podľa pravidla 28, a to buď úplne, alebo vo vzťahu k určitému druhu biologického materiálu, ku ktorému patrí aj uložená vzorka, alebo ak táto depozitná inštitúcia prestala dočasne alebo definitívne vo vzťahu k uloženému biologickému materiálu plniť svoju funkciu a ak o tom depozitná inštitúcia neposkytne podľa odseku 1 do šiestich mesiacov od tejto udalosti informáciu, potom trojmesačná lehota uvedená v odseku 1 začne plynúť odo dňa, keď bola táto udalosť oznámená v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu.
4) Každé nové uloženie musí obsahovať prehlásenie podpísané ukladateľom a potvrdzujúcim, že biologický materiál, ktorý je predmetom nového uloženia, je rovnaký ako materiál, ktorý bol predmetom pôvodného uloženia.
5) Ak bolo nové uloženie uskutočnené podľa Budapeštianskej zmluvy o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.
Pravidlo 29
Forma a obsah patentových nárokov
1) Patentové nároky vymedzujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana uvedením technických znakov vynálezu. Ak je to vhodné, patentové nároky obsahujú:
a) úvodnú časť, ktorá obsahuje označenie predmetu vynálezu a tie technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie nárokovaného predmetu, ale ktoré sú v kombinácii súčasťou stavu techniky;
b) význakovú časť, ktorej predchádzajú napr. slová „vyznačujúce sa" alebo „vyznačený...", ktorá stanoví technické znaky, o ochranu ktorých sa v spojení so znakmi uvedenými v písmene a) žiada.
2) S výhradou ustanovenia článku 82 môže európska patentová prihláška obsahovať dva alebo viac nezávislých patentových nárokov v rovnakej kategórii (výrobok, spôsob, zariadenie alebo použitie), ak predmet prihlášky nie je vhodné pokryť jediným nárokom.
3) Ku každému patentovému nároku vyjadrujúcemu podstatné znaky vynálezu môže byť uvedený jeden alebo viac patentových nárokov, týkajúcich sa zvláštnych prípadov vyhotovenia tohto vynálezu.
4) Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovať, pokiaľ možno v úvodnej časti, odkaz na tento iný patentový nárok a ďalej spresniť ďalšie znaky, na ktoré sa požaduje ochrana. Závislý patentový nárok je prípustný aj vtedy, keď nárok, na ktorý sa bezprostredne odvoláva, je sám závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov, majú byť čo najviac a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.
5) Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Ak je viac patentových nárokov, číslujú sa postupne arabskými číslicami.
6) Patentové nároky sa neopierajú z hľadiska technických znakov vynálezu o odkazy na opis alebo výkresy, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Hlavne sa neopierajú o odkazy, ako: „ako bolo opísané v časti...opisu" alebo „ako je znázornené na obrázku.... na výkrese...".
7) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, majú byť technické znaky v patentových nárokoch označené vzťahovými značkami, ktoré odkazujú na tieto znaky , ak to uľahčí zrozumiteľnosť patentových nárokov; vzťahové značky sa uvádzajú v zátvorkách. Vzťahové značky by nemali byť vysvetľované ako obmedzenie patentového nároku.
Pravidlo 30
Jednotnosť vynálezu
1) Keď je v jednej a tej istej európskej patentovej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti uvedená v článku 82 splnená iba vtedy, keď existuje medzi týmito vynálezmi technický vzťah, ktorý sa týka jedného alebo viacerých zhodných alebo si zodpovedajúcich zvláštnych technických znakov. Výraz „zvláštne technické znaky" znamená také technické znaky, ktoré určujú prínos každého z nárokovaných vynálezov, uvažovaného ako celok, ku stavu techniky.
2) Pri určení, či je niekoľko vynálezov navzájom spojených, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa neprihliada na to, či sú vynálezy nárokované v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.
Pravidlo 31
Patentové nároky podliehajúce poplatku
1) Keď európska patentová prihláška obsahuje pri podaní viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok. Poplatky za nárok sú splatné do jedného mesiaca od podania prihlášky. Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje na nedodržanie lehoty.
2) Ak nie je v lehote uvedenej v odseku 1 zaplatený poplatok za nároky, považuje sa to za vzdanie sa nárokov zo strany prihlasovateľa. Riadne zaplatený poplatok je možné vrátiť iba v prípade uvedenom v článku 77 odsek 5.
Pravidlo 32
Forma výkresov
1) Na listoch obsahujúcich výkres výkresov nesmie využitá plocha prekročiť 26,2 x 17 cm. Listy nesmú obsahovať rámik okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:
horný okraj: 2,5 cm
ľavý bočný okraj: 2,5 cm
pravý bočný okraj: 1,5 cm
spodný okraj: 1,0 cm.
2) Výkresy sú vyhotovené takto:
a) Výkresy sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
b) Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
c) Mierka výkresov a zreteľnosť ich grafického vyhotovenia je taká, aby fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňovala rozoznať bez problémov aj podrobnosti. Ak je na výkrese uvedená mierka, musí sa znázorniť graficky.
d) Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné. Používanie zátvoriek, krúžkov alebo úvodzoviek nie je v spojení s číslicami dovolené.
e) Všetky čiary na výkresoch vyhotovené pomocou rysovacích pomôcok.
f) Prvky toho istého obrázku sú navzájom v správnom pomere, ak nie je rozdiel v pomere nutný pre jasnosť obrázku.
g) Výška číslic nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Ak sú na obrázkoch písmená, použijú sa písmená latinskej abecedy, a ak je to obvyklé, aj gréckej abecedy.
h) Jeden list výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak majú obrázky vyhotovené na dvoch alebo viacerých listoch znázorňovať jeden obrázok, usporiadajú sa tak, aby z nich bolo možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti obrázkov na jednotlivých listoch. Jednotlivé obrázky sa usporiadajú pokiaľ možno na výšku na jednom alebo niekoľkých listoch, zreteľne navzájom oddelené, ale bez plytvania miestom; keď obrázky nie sú umiestnené na výšku, usporiadajú sa na šírku, pričom horná časť obrázkov smeruje na ľavú bočnú časť listu. Jednotlivé obrázky sú postupne číslované arabskými číslicami, nezávisle od číslovania listov.
i) Vzťahové značky je možné na výkresoch použiť iba vtedy, ak sú uvedené v opise a v patentových nárokoch, a naopak. Vzťahové značky použité pre tie isté prvky sú v celej prihláške totožné.
j) Výkresy neobsahujú textovú časť, s výnimkou krátkych nevyhnutných údajov (jednotlivých slov), ako „voda", „para", „otvorené", „zavreté", „rez A-B", a v prípade schém elektrických obvodov, blokových schém alebo diagramov technologických schém s výnimkou krátkych hesiel nevyhnutných na pochopenie. Tieto slová sa umiestnia tak, aby v prípade potreby mohli byť nahradené prekladom bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.
3) Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.
Pravidlo 33
Forma a obsah anotácie
1) V anotácii je uvedený názov vynálezu.
2) Anotácia obsahuje stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, v patentových nárokoch a vo výkresoch; súhrn má uvádzať technický odbor, ktorého sa vynález týka, a má byť spracovaný tak, aby umožnil jasné pochopenie technického problému, podstatu vyriešenia tohto problému pôvodcom vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu. Anotácia obsahuje prípadne aj chemický vzorec, ktorý najlepšie zo všetkých vzorcov uvedených v patentovej prihláške charakterizuje vynález. Nemá obsahovať tvrdenia týkajúce sa udávaných vlastností alebo o hodnote vynálezu, alebo o jeho teoretickom využití.
3) Anotácia neobsahuje viac ako 150 slov.
4) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, označí prihlasovateľ obrázok, prípadne obrázky, ktoré navrhuje na zverejnenie spolu s anotáciou. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť, že sa zverejní iný obrázok alebo iné obrázky, ak si myslí, že vynález lepšie charakterizujú. Za každým hlavným znakom uvedeným v anotácii a zobrazeným na výkrese nasleduje vzťahová značka v zátvorkách.
5) Anotácia je zostavená tak, aby bola účinným nástrojom na hľadanie v danej oblasti techniky a aby hlavne umožnila posúdiť, či je nutné nahliadnuť do samotnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 34
Neprípustné údaje
1) Európska patentová prihláška nesmie obsahovať:
a) údaje alebo výkresy, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
b) tvrdenia, ktoré znevažujú výrobky alebo postupy tretích osôb, podstatu alebo hodnotu patentových prihlášok alebo patentov tretích osôb. Samotné porovnanie so súčasným stavom techniky sa nepovažuje za znevažujúce;
c) údaje, ktoré sú za daných okolností zjavne bezvýznamné alebo nadbytočné.
2) Ak európska patentová prihláška obsahuje neprípustné údaje v zmysle odseku 1 písmeno a), Európsky patentový úrad ich pri zverejnení prihlášky vypustí, pričom označí miesto vynechania a uvedie počet vynechaných slov alebo obrázkov.
3) Ak európska patentová prihláška obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písmeno b), môže ich Európsky patentový úrad pri zverejnení prihlášky vypustiť. V takom prípade označí miesto vynechania a uvedie počet vynechaných slov a na žiadosť poskytne kópiu vynechaných častí.
Pravidlo 35
Všeobecné ustanovenie o vonkajšej úprave prihlášky
1) Preklady uvedené v článku 14 odsek 2 sa považujú za súčasť európskej patentovej prihlášky.
2) Európska patentová prihláška sa podáva v troch vyhotoveniach. Prezident Európskeho patentového úradu môže však rozhodnúť, že sa tieto podklady podávajú v menej ako troch vyhotoveniach.
3) Podklady európskej patentovej prihlášky sa predkladajú v takej forme, ktorá umožní ich priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a to fotograficky, elektrostatickým postupom, ofsetovou tlačou a mikrofilmom. Listy musia byť hladké, bez záhybov a ohybov. Popisuje sa iba jedna strana listu.
4) Podklady európskej patentovej prihlášky sa predkladajú na ohybnom, silnom, bielom, hladkom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). S výhradou ustanovení pravidla 32 odsek 2 písmeno h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dole (formát na výšku).
5) Každá časť podkladov európskej patentovej prihlášky (žiadosť, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) sa začína na novom liste. Všetky listy sú spojené tak, aby sa dali ľahko obracať, oddeliť a znovu spojiť.
6) S výhradou pravidla 32 odsek 1 najmenšie okraje listov sú nasledovné:
horný okraj 2 cm
ľavý okraj 2,5 cm
pravý okraj 2 cm
spodný okraj 2 cm
Odporúčané najväčšie okraje sú:
horný okraj 4 cm
ľavý okraj 4 cm
pravý okraj 3 cm
spodný okraj 3 cm
7) Okraje listov musia byť pri podaní európskej patentovej prihlášky úplne nepoužité.
8) Všetky listy európskej patentovej prihlášky sa číslujú postupne arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú hore uprostred každého listu, nezasahujú však do horného okraja.
9) Odporúča sa číslovať každý piaty riadok každého listu opisu. Čísla sa uvádzajú na ľavej strane vpravo od okraja.
10) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia. Iba grafické symboly a značky alebo chemické alebo matematické vzorce môžu byť v prípade nutnosti napísané alebo nakreslené rukou. Strojom písaný text má medziriadkovú medzeru 1,5. Všetky textové časti sú písané písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, a tmavou nezmazateľnou farbou.
11) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú výkresy. Opisy, nároky a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce. Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Patentové nároky môžu obsahovať tabuľky iba vtedy, ak predmet nárokov použitie tabuliek vyžaduje. Tabuľky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť na liste umiestnené na šírku, pokiaľ nemôžu byť vhodne usporiadané na výšku; listy, na ktorých sú tabuľky alebo chemické, alebo matematické vzorce usporiadané na šírku, sa predkladajú tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavom okraji listu.
12) Fyzikálne jednotky sa vyjadrujú v medzinárodne uznávaných jednotkách, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sa vyjadria navyše aj v medzinárodne uznávaných jednotkách. V matematických vzorcoch sa použijú všeobecne používané značky. V chemických vzorcoch sa použijú všeobecne používané značky, atómové váhy a molekulové vzorce. V zásade sa používajú len technické pojmy, značky a symboly, ktoré sú v danej odbornej oblasti všeobecne uznávané.
13) Terminológia a značky musia byť jednotné v celej európskej patentovej prihláške.
14) Žiadny list neobsahuje mnoho vymazaných miest ani žiadne opravy, prepisovanie alebo vsuvky medzi riadkami. Nedodržanie tohto pravidla je možné pripustiť, ak nie sú pochybnosti o pravosti obsahu a ak nie sú ohrozené požiadavky na dobrú reprodukciu.
Pravidlo 36
Dodatočne predložené podklady
1) Ustanovenia pravidiel 27, 29 a 32 až 35 sa použijú pre písomnosti, ktoré nahrádzajú podklady európskej patentovej prihlášky. Ustanovenie pravidla 35 odseky 2 až 14 sa použijú aj pre preklad patentových nárokov uvedený v pravidle 51.
2) Všetky ostatné písomnosti iné než tie, ktoré sú uvedené v prvej vete odseku 1, sú napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.
3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve účastníka, aby písomnosť v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom podpísal. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepredloženú.
4) Písomnosti, ktoré majú byť doručené iným osobám alebo sa týkajú niekoľkých európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov, sa podávajú v dostatočnom počte vyhotovení. Ak účastník nevyhovie tejto požiadavke ani na výzvu Európskeho patentového úradu, vyhotoví sa chýbajúca kópia na náklady príslušného účastníka.
5) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 až 4 prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že písomnosti podávané po podaní európskej patentovej prihlášky možno Európskemu patentovému úradu doručiť aj inými komunikačnými prostriedkami, a stanoví podmienky ich použitia. Môže požadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené písomné potvrdenie, ktoré bude reprodukciou takto podaných písomností a bude vyhovovať požiadavkám tohto vykonávacieho predpisu; ak takéto potvrdenie nebolo predložené včas, písomnosti sa považujú za nepredložené.
HLAVA III
UDRŽIAVACIE POPLATKY
Pravidlo 37
Platenie udržiavacích poplatkov
1) Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok sú splatné posledný deň mesiaca, ktorý sa pomenovaním zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavací poplatok možno riadne zaplatiť najskôr jeden rok pred jeho splatnosťou.
2) Príplatok sa považuje za zaplatený súčasne s udržiavacím poplatkom v zmysle článku 86 odsek 2, doplatok, ak je zaplatený v lehote stanovenej v tomto ustanovení.
3) Udržiavacie poplatky, ktoré sú ku dňu podania európskej vylúčenej prihlášky už splatné, musia byť zaplatené aj na vylúčenú prihlášku a stávajú sa splatnými, keď je vylúčená prihláška podaná. Tieto poplatky a každý udržiavací poplatok, ktorý sa stane splatným v lehote štyroch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky, môže byť zaplatený v tejto lehote bez príplatku. Ak sa platba nevykoná včas, môžu byť udržiavacie poplatky zaplatené do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti, ak je súčasne zaplatený príplatok podľa článku 86 odsek 2.
4) Udržiavacie poplatky za novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) sa za rok, v ktorom bola táto prihláška podaná, a za roky predchádzajúce neplatia.
HLAVA IV
PRÁVO PREDNOSTI
Pravidlo 38
Vyhlásenie o práve prednosti a prioritné doklady
1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo.
2) Deň a štát skoršieho podania musia byť uvedené pri podaní európskej patentovej prihlášky; podacie číslo musí byť uvedené pred koncom šestnásteho mesiaca po dni vzniku práva prednosti.
3) Kópia skoršej prihlášky sa podáva pred uplynutím šestnásteho mesiaca po dni vzniku práva prednosti. Kópia musí byť overená ako presná kópia skoršej prihlášky úradom, ktorému bola pôvodná prihláška podaná, a musí k nej byť pripojené potvrdenie vydané týmto úradom s uvedením dňa podania skoršej prihlášky.
4) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa kópia skoršej prihlášky, ak je v Európskom patentovom úrade k dispozícii, založí do spisu európskej patentovej prihlášky, a stanoví podmienky na tento postup.
5) Preklad skoršej prihlášky, ktorý sa požaduje na základe článku 88 odsek 1, musí byť podaný v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom, najneskôr však v lehote podľa pravidla 51 odsek 6, alebo musí byť predložené vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 4 sa použije primerane.
6) Údaje, ktoré obsahuje vyhlásenie o práve prednosti sa uvedú v zverejnenej európskej patentovej prihláške a tiež v európskom patentovom spise.
Pravidlo 38a
Vystavenie prioritných dokladov
Európsky patentový úrad vystaví na žiadosť prihlasovateľa overenú kópiu európskej patentovej prihlášky (prioritný doklad). Prezident Európskeho patentového úradu rozhodne o všetkých nevyhnutných opatreniach vrátane formulára prioritného dokladu a okolností platby správnych poplatkov.
ČASŤ IV
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI IV DOHOVORU
HLAVA I
PRIESKUM V PRIHLASOVACOM ODDELENÍ
Pravidlo 39
Zistenie pri podaní prihlášky
Ak európska patentová prihláška nespĺňa požiadavky uvedené v článku 80, prihlasovacie oddelenie oznámi prihlasovateľovi zistené nedostatky a informuje ho o tom, že ak ich do jedného mesiaca neodstráni, nebude prihláška prerokovaná ako európska patentová prihláška. Ak prihlasovateľ odstráni zistené nedostatky v lehote, oznámi mu prihlasovacie oddelenie deň podania.
Pravidlo 40
Prieskum formálnych náležitostí
Formálne náležitosti, ktoré musí podľa článku 91 odsek 1 písmeno b) každá európska patentová prihláška spĺňať, sú náležitosti uvedené v pravidle 27a odsekoch 1 až 3, v pravidle 32 odsek 1 a 2, v pravidle 35 odseky 2 až 11 a 14 a v pravidle 36 odseky 2 a 4.
Pravidlo 41
Odstránenie nedostatkov v prihláške
1) Ak sa pri prieskume podľa článku 91 odsek 1 písmená a) až d) zistia nedostatky európskej patentovej prihlášky, informuje o tom prihlasovacie oddelenie prihlasovateľa a vyzve ho, aby tieto nedostatky odstránil v lehote, ktorú mu stanoví. Opis, patentové nároky a výkresy je možné pozmeniť len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie zistených nedostatkov v súlade s pripomienkami prihlasovacieho oddelenia.
2) Odsek 1 sa nepoužije, ak prihlasovateľ, ktorý uplatňuje právo prednosti, opomenul pri podaní európskej patentovej prihlášky uviesť dátum alebo štát skoršej prihlášky.
3) Odsek 1 sa nepoužije, ak sa pri prieskume zistí, že od dátumu prvého podania uvedeného pri podávaní európskej patentovej prihlášky uplynulo viac ako jeden rok. V tomto prípade oznámi prihlasovacie oddelenie prihlasovateľovi, že prihláške nie je možné priznať právo prednosti, pokiaľ prihlasovateľ do jedného mesiaca neuvedie opravený dátum, ktorý spadá do časového obdobia jedného roka pred podaním európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 42
Dodatočné uvedenie pôvodcu vynálezu
1) Ak sa pri prieskume podľa článku 91 odsek 1 písmeno f) zistí, že nebol v súlade s ustanovením pravidla 17 uvedený pôvodca vynálezu, oznámi prihlasovacie oddelenie prihlasovateľovi, že ak tento nedostatok nebude odstránený v lehote stanovenej článkom 91 odsek 5, bude sa európska patentová prihláška považovať za vzatú späť.
2) V prípade európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) nesmie lehota na uvedenie pôvodcu vynálezu uplynúť skôr ako dva mesiace po oznámení uvedenom v odseku 1, v ktorom je táto lehota stanovená.
Pravidlo 43
Oneskorene podané alebo chýbajúce výkresy
1) Ak sa pri prieskume podľa článku 91 odsek 1 písmeno g) zistí, že výkresy boli dodané neskôr ako ku dňu podania európskej patentovej prihlášky, oznámi prihlasovacie oddelenie prihlasovateľovi, že budú výkresy a odkazy na výkresy v európskej patentovej prihláške považované za odstránené, ak prihlasovateľ v lehote jedného mesiaca nepožiada, aby bol dátum podania prihlášky zmenený na deň, keď boli podané výkresy.
2) Ak sa pri prieskume zistí, že výkresy neboli podané, prihlasovacie oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby ich podal do jedného mesiaca, a oznámi mu, že dátum podania prihlášky bude zmenený na deň, keď budú podané výkresy, alebo ak nebudú podané včas, budú odkazy na výkresy v prihláške považované za odstránené.
3) Každý nový dátum podania prihlášky sa oznámi prihlasovateľovi.
HLAVA II
SPRÁVA O EURÓPSKEJ REŠERŠI
Pravidlo 44
Obsah správy o európskej rešerši
1) V správe o európskej rešerši sa uvedú písomnosti, ktoré mal Európsky patentový úrad k dispozícii v čase vyhotovenia správy o európskej rešerši, ktoré môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní, či vynález, ktorého sa prihláška týka, je nový a zahŕňa vynálezcovskú činnosť.
2) Každý výpočet sa vykonáva vo vzťahu k patentovým nárokom, ktorých sa týka. Ak je to nevyhnutné, bližšie sa označia aj príslušné časti dokumentov (napr. uvedením strany, stĺpca a riadku alebo obrázka).
3) Správa o európskej patentovej rešerši rozlišuje medzi uvedenými dokumentmi, ktoré boli zverejnené pred dňom uplatneného práva prednosti, medzi dňom vzniku práva prednosti a dňom podania, a v deň alebo po dni podania.
4) Dokumenty, ktoré sa týkajú ústneho zverejnenia, využívania alebo iných spôsobov sprístupnenia, ku ktorému došlo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky, sa uvedú v správe o európskej rešerši spolu s uvedením prípadného dátumu zverejnenia dokumentu a dátumu iného ako písomného zverejnenia.
5) Správa o európskej rešerši sa vyhotovuje v jazyku konania.
6) Správa o európskej rešerši obsahuje zatriedenie európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného triedenia.
Pravidlo 45
Neúplná rešerš
Ak je rešeršné oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška nevyhovuje ustanoveniam tohto Dohovoru do takej miery, že nie je možné vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým patentovým nárokom vykonať účelnú rešerš na stav techniky, buď vyhlási, že táto rešerš nie je možná, alebo ak je to možné, vyhotoví čiastočnú správu o európskej rešerši. Uvedené vyhlásenie aj čiastočná správa sa považujú pri ďalšom konaní za správu o európskej rešerši.
Pravidlo 46
Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu
1) Ak je rešeršné oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, vyhotoví čiastočnú správu o európskej rešerši na tie časti európskej patentovej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť za každý vynález zaplatený nový poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví rešeršné oddelenie a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Rešeršné oddelenie vyhotoví správu o európskej rešerši na tie časti európskej patentovej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.
2) Každý poplatok, ktorý bol zaplatený podľa odseku 1, sa vráti, ak o to v priebehu prieskumu európskej patentovej prihlášky prieskumovým oddelením prihlasovateľ požiada a prieskumový odbor zistí, že oznámenie podľa odseku 1 bolo neoprávnené.
Pravidlo 47
Konečný obsah anotácie
1) Súčasne s vyhotovením správy o európskej rešerši stanoví rešeršné oddelenie konečný obsah anotácie.
2) Konečný obsah anotácie sa doručí prihlasovateľovi spolu so správou o európskej rešerši.
HLAVA III
ZVEREJNENIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 48
Technické prípravy zverejnenia
1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví, kedy sa technické prípravy na zverejnenie európskej patentovej prihlášky považujú za ukončené.
2) Európska patentová prihláška sa nezverejní, ak bola s konečnou platnosťou zamietnutá alebo vzatá späť alebo je považovaná za vzatú späť pred ukončením technických príprav na zverejnenie.
Pravidlo 49
Forma zverejnenia európskej patentovej prihlášky a správy o európskej rešerši
1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví formu zverejnenia európskej patentovej prihlášky a ktoré údaje musí obsahovať. To isté platí v prípade, keď sa správa o európskej rešerši a anotácia zverejnia oddelene. Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť zvláštne podmienky na zverejnenie.
2) Vo zverejnenej európskej patentovej prihláške sa uvedú určené zmluvné štáty.
3) Ak boli pred dokončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky podľa pravidla 86 odsek 2 vykonané zmeny patentových nárokov, uvedú sa nové alebo pozmenené patentové nároky vo zverejnení spolu s patentovými nárokmi pôvodnými.
Pravidlo 50
Oznámenie o zverejnení
1) Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši, a upozorní ho v tomto oznámení na ustanovenie článku 94 odseky 2 a 3.
2) Prihlasovateľ sa nemôže dovolávať opomenutia oznámenia podľa odseku 1. Ak je v oznámení uvedený neskorší dátum, ako je dátum, keď bolo zverejnenie oznámené, je tento neskorší dátum rozhodujúci pre lehotu na podanie žiadosti o prieskum, ak chyba nie je zjavná.
HLAVA IV
PRIESKUM V PRIESKUMOVOM ODBORE
Pravidlo 51
Prieskumové konanie
1) V oznámení podľa článku 96 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby sa podľa svojho želania vyjadril k správe o európskej rešerši a prípadne vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a vo výkresoch.
2) V oznámení podľa článku 96 odsek 2 prieskumové oddelenie prípadne vyzve prihlasovateľa, aby odstránil zistené nedostatky a v prípade nutnosti aby podal opis, patentové nároky a výkresy v pozmenenej forme.
3) Oznámenia podľa článku 96 odsek 2 sú odôvodnené a uvádzajú sa v nich všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.
4) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v ktorom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace alebo dlhšia ako štyri mesiace. Lehota sa môže jedenkrát predĺžiť maximálne o dva mesiace, ak o to prihlasovateľ požiada pred jej uplynutím. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným na udelenie patentu.
5) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 4 požaduje zmeny podľa pravidla 86 odsek 3 alebo opravy chýb podľa pravidla 88, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ zaplatil poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného alebo opraveného patentu.
6) Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo s opravou požadovanou podľa odseku 5, pred rozhodnutím poskytne prihlasovateľovi šancu predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné, a ak sú patentové nároky zmenené, preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku 7 budú vrátené.
7) Ak európska patentová prihláška v znení, v ktorom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 10 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 4 zaplatil poplatky za nároky za každý ďalší nárok, ak tieto poplatky neboli už zaplatené v súlade s pravidlom 31 odsek 1.
8) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za tlač alebo poplatky za nároky neboli zaplatené v stanovenej lehote alebo ak preklad nebol podaný v stanovenej lehote.
8a) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
9) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
10) V oznámení prieskumového oddelenia podľa odseku 4 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.
11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky bolo podkladom na udelenie európskeho patentu.
Pravidlo 52
Udelenie európskeho patentu rôznym prihlasovateľom
Ak boli do európskeho patentového registra zapísané ako prihlasovatelia pre rôzne zmluvné štáty rôzne osoby, udelí prieskumové oddelenie európsky patent pre uvedený zmluvný štát vždy tomu prihlasovateľovi (prihlasovateľom), ktorý je zapísaný (ktorí sú zapísaní) v registri pre tento štát.
HLAVA V
EURÓPSKY PATENTOVÝ SPIS
Pravidlo 53
Technická príprava zverejnenia a forma európskeho patentového spisu
Pravidlá 48 a 49 odseky 1 a 2 platia primerane aj pre európsky patentový spis. V spise musí byť uvedená aj lehota na podanie námietok proti európskemu patentu.
Pravidlo 54
Európska patentová listina
1) Bezodkladne po zverejnení európskeho patentového spisu vydá Európsky patentový úrad majiteľovi patentu európsku patentovú listinu, ku ktorej je priložený európsky patentový spis. Európska patentová listina osvedčuje, že osobe uvedenej v listine bol pre zmluvné štáty určené v patentovom spise udelený patent na vynález opísaný v tomto spise.
2) Majiteľ patentu môže požiadať, aby mu boli po zaplatení správneho poplatku vystavené ďalšie vyhotovenia európskej patentovej listiny.
ČASŤ V
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI V DOHOVORU
Pravidlo 55
Obsah správy o námietkach
Správa o námietkach musí obsahovať:
a) meno a adresu toho, kto podáva námietku, štát, v ktorom má bydlisko alebo sídlo, v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c);
b) číslo európskeho patentu, proti ktorému sú námietky podané, meno majiteľa a názov vynálezu;
c) oznámenie, v akom rozsahu sú proti európskemu patentu námietky podávané, o aké dôvody sa námietky opierajú a aké sú skutočnosti a dôkazy uvádzané na podporu týchto dôvodov;
d) ak podávateľ námietok vymenoval svojho zástupcu, jeho meno a adresu jeho sídla v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c).
Pravidlo 56
Zamietnutie námietok pre neprípustnosť
1) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietka nevyhovuje ustanoveniam článku 99 odsek 1, pravidla 1 odsek 1 a pravidla 55 písmeno c) alebo že neoznačuje dostatočne patent, proti ktorému sú námietky podané, zamietne námietky ako neprípustné, ak nie sú tieto nedostatky odstránené do uplynutia lehoty na podanie námietok.
2) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami inými, ako sú uvedené v odseku 1, oznámi to podávateľovi námietok a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v lehote, ktorú mu stanoví. Ak nie sú nedostatky v lehote opravené, zamietne námietkové oddelenie námietky ako neprípustné.
3) Rozhodnutie o zamietnutí námietok pre neprípustnosť sa zašle majiteľovi spolu s kópiou námietok.
Pravidlo 57
Príprava konania o námietkach
1) Námietkové oddelenie doručí námietky majiteľovi patentu a vyzve ho, aby v lehote, ktorú mu stanoví, podal svoje pripomienky a predložil prípadné zmeny v opise, patentových nárokoch alebo vo výkresoch.
2) Ak bolo podaných niekoľko námietok, doručí ich námietkové oddelenie ostatným podávateľom námietok súčasne s oznámením podľa odseku 1.
3) Pripomienky majiteľa patentu a zmeny, ktoré predložil, doručí námietkové oddelenie ostatným účastníkom, a ak to považuje za účelné, vyzve ich, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
4) V prípade oznámenia o vstupe do konania môže námietkové oddelenie upustiť od použitia odsekov 1 až 3.
Pravidlo 57a
Zmena európskeho patentu
Bez dotknutia ustanovenia pravidla 87 je možné v opise, nárokoch a výkresoch vykonať zmeny, ak sú spôsobené dôvodmi na podanie námietky v zmysle článku 100, a to aj v prípade, že príslušný dôvod nebol podávateľom námietok uplatnený.
Pravidlo 58
Konanie o námietkach
1) Všetky oznamy podľa článku 101 odsek 2 a odpovede na ne sa doručia všetkým účastníkom konania.
2) Vo všetkých oznamoch majiteľovi patentu podľa článku 101 odsek 2 je tento majiteľ prípadne vyzvaný, aby v prípade potreby podal opis, patentové nároky a výkresy v pozmenenej podobe.
3) Ak je to nutné, obsahuje oznámenie majiteľovi európskeho patentu podľa článku 101 odsek 2 odôvodnenia. V oznámení sa uvedú všetky dôvody proti zachovaniu európskeho patentu.
4) Pred rozhodnutím námietkového oddelenia o zachovaní európskeho patentu v pozmenenej podobe oznámi námietkové oddelenie účastníkom konania, že mieni zachovať takto pozmenený patent, a vyzve ich, aby podali v lehote dvoch mesiacov svoje pripomienky, ak nesúhlasia so znením, v ktorom má byť patent zachovaný.
5) V prípade nesúhlasu so znením, ktoré bolo oznámené námietkovým oddelením, môže námietkové konanie pokračovať; v opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 4 vyzve majiteľa európskeho patentu, aby do troch mesiacov zaplatil poplatok za vytlačenie nového európskeho patentového spisu a podal preklad pozmenených patentových nárokov do oboch úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania.
6) Ak úkony požadované podľa odseku 5 nie sú vykonané včas, možno ich ešte uskutočniť do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje, že nebola dodržaná lehota, pokiaľ je v tejto dvojmesačnej lehote zaplatený príplatok rovnajúci sa dvojnásobku poplatku za tlač nového európskeho patentového spisu.
7) V oznámení námietkového oddelenia podľa odseku 5 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.
8) V rozhodnutí o zachovaní európskeho patentu v pozmenenej forme sa uvedie, ktoré znenie európskeho patentu je podkladom na jeho zachovanie.
Pravidlo 59
Vyžiadanie podkladov
Dokumenty uvedené účastníkom námietkového konania sa podávajú v dvoch vyhotoveniach spolu s námietkami alebo s písomnými návrhmi. Ak takéto dokumenty nie sú priložené ani včas podané na základe výzvy Európskeho patentového úradu, môže úrad rozhodnúť, že údaje v nich uvedené nebude brať do úvahy.
Pravidlo 60
Pokračovanie v konaní o námietkach z moci úradnej
1) Ak sa majiteľ vzdal európskeho patentu vo všetkých určených štátoch alebo ak európsky patent vo všetkých týchto štátoch zanikol, je možné na žiadosť podávateľa námietok v konaní o námietkach pokračovať; žiadosť je možné podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď Európsky patentový úrad oznámil podávateľovi námietok, že došlo k vzdaniu sa alebo zániku patentu.
2) V prípade úmrtia alebo straty právnej spôsobilosti podávateľa námietok môže Európsky patentový úrad pokračovať v konaní o námietkach z moci úradnej, a to aj bez účasti dedičov alebo právnych zástupcov. To isté platí aj v prípade späťvzatia námietky.
Pravidlo 61
Prevod európskeho patentu
Pri prevode európskeho patentu sa počas lehoty na podanie námietky alebo počas námietkového konania použije primerane pravidlo 20.
Pravidlo 61a
Dokumenty pri konaní o námietkach
Časť III, hlava II vykonávacieho predpisu sa pri dokumentoch podaných v konaní o námietkach použije primerane.
Pravidlo 62
Forma nového európskeho patentového spisu v námietkovom konaní
Pre nový európsky patentový spis sa použije primerane pravidlo 49 odseky 1 a 2.
Pravidlo 62a
Nová európska patentová listina.
Pre novú európsku patentovú listinu sa použije primerane pravidlo 54.
Pravidlo 63
Náklady
1) Rozdelenie nákladov sa určí v rozhodnutí o námietkach. V tomto rozdelení sa prihliada iba na náklady nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany práv. Náklady zahŕňajú aj odmenu zástupcom účastníkov.
2) K žiadosti o stanovenie nákladov sa pripojí súpis nákladov s podpornými dôkazmi. Žiadosť je prípustná až vtedy, keď rozhodnutie, ktorým sa žiada o stanovenie nákladov, nadobudne právoplatnosť. Na stanovenie nákladov stačí, ak sa konštatuje ich vierohodnosť.
3) Žiadosť, aby námietkové oddelenie rozhodlo o stanovení nákladov kancelárií, sa podáva písomne spolu s odôvodnením Európskemu patentovému úradu, a to do jedného mesiaca po doručení stanovenia nákladov. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za stanovenie nákladov.
4) Námietkové oddelenie rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 3 bez ústneho konania.
ČASŤ VI
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI VI DOHOVORU
Pravidlo 64
Obsah sťažnosti
Sťažnosť obsahuje:
a) meno a adresu podávateľa sťažnosti v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c);
b) vyjadrenie, v ktorom je označené napadnuté rozhodnutie a rozsah, v ktorom sa žiada o jeho zmenu alebo zrušenie.
Pravidlo 65
Zamietnutie sťažnosti pre neprípustnosť
1) Ak sťažnosť nevyhovuje ustanoveniam článku 106 až 108 a pravidla 1 odsek 1 a pravidla 64 písmeno b), zamietne ju sťažnostný senát ako neprípustnú, ak všetky nedostatky neboli odstránené pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 108.
2) Ak sťažnostný senát zistí, že sťažnosť nevyhovuje ustanoveniu pravidla 64 písmeno a), oznámi to podávateľovi sťažnosti a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v lehote, ktorú stanoví. Ak sťažnosť nie je včas opravená, sťažnostný senát ju zamietne ako neprípustnú.
Pravidlo 66
Konanie o sťažnosti
1) Ak nie je stanovené inak, na konanie o sťažnosti sa použijú primerane ustanovenia, ktoré upravujú konanie pred útvarom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie.
2) Písomné rozhodnutie podpisuje prezident sťažnostného senátu a zamestnanec kancelárie senátu, ktorý je na to oprávnený. Rozhodnutie obsahuje:
a) konštatovanie, že je vydané sťažnostným senátom;
b) dátum vydania rozhodnutia;
c) meno predsedu a ostatných členov sťažnostného senátu, ktorí sa podieľali na rozhodnutí;
d) označenie účastníkov konania a ich zástupcov;
e) návrhy účastníkov konania;
f) skutkovú podstatu;
g) odôvodnenie;
h) rozhodnutie sťažnostného senátu vrátane prípadného rozhodnutia o nákladoch.
Pravidlo 67
Vrátenie poplatku za sťažnosť
Vrátenie poplatku za sťažnosť sa nariadi v prípade nápravy rozhodnutia, alebo ak sťažnostný senát považuje sťažnosť za oprávnenú, ak je toto vrátenie vzhľadom na podstatnú chybu v konaní spravodlivé. V prípade nápravy rozhodnutia nariadi vrátenie poplatku útvar, rozhodnutie ktorého bolo napadnuté, a v ostatných prípadoch sťažnostný senát.
ČASŤ VII
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI VII DOHOVORU
HLAVA I
ROZHODNUTIA A OZNÁMENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 68
Forma rozhodnutia
1) Rozhodnutia prijaté v priebehu ústneho rokovania pred Európskym patentovým úradom môžu byť vyhlásené ústne. Potom musia byť formulované písomne a doručené účastníkom konania.
2) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu, proti ktorým možno podať sťažnosť, musia byť odôvodnené a obsahovať aj písomné poučenie o opravnom prostriedku. V poučení sú účastníci konania upozornení na ustanovenia článkov 106 až 108, ktorých znenie musí byť pripojené. Účastníci konania sa nemôžu dovolávať opomenutia tohto poučenia.
Pravidlo 69
Zistenie straty práva
1) Ak Európsky patentový úrad zistí, že na základe Dohovoru došlo ku strate práva bez toho, že došlo k rozhodnutiu o zamietnutí európskej patentovej prihlášky alebo o udelení, zrušení alebo zachovaní európskeho patentu, alebo k rozhodnutiu o dokazovaní, oznámi to príslušnej osobe v súlade s ustanovením článku 119.
2) Ak sa príslušná osoba domnieva, že zistenie Európskeho patentového úradu nie je správne, môže v lehote dvoch mesiacov po doručení oznámenia podľa odseku 1 požiadať Európsky patentový úrad o rozhodnutie. Toto rozhodnutie je vydané len v prípade, že Európsky patentový úrad nesúhlasí so stanoviskom žiadateľa; v opačnom prípade podá Európsky patentový úrad žiadateľovi správu.
Pravidlo 70
Podpis, meno, pečiatka
1) Každé rozhodnutie, oznámenie a správa z Európskeho patentového úradu musí obsahovať podpis s uvedením mena zodpovedného pracovníka.
2) Keď sú dokumenty uvedené v bode 1 vyhotovené zodpovedným pracovníkom na počítači, je možné podpis nahradiť pečiatkou. Keď sú dokumenty vytvorené automaticky počítačom, je možné upustiť aj od mena zodpovedného pracovníka. To isté platí pre predtlačené správy a oznámenia.
HLAVA II
ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE
Pravidlo 71
Výzva na ústne konanie
1) Predvolanie účastníkov na ústne konanie podľa článku 116 obsahuje upozornenie na odsek 2 tohto pravidla. V predvolaní sa stanoví lehota aspoň dvoch mesiacov, ak strany nesúhlasia s kratšou lehotou.
2) Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na ústne konanie pred Európskym patentovým úradom, môže sa v konaní pokračovať bez neho.
Pravidlo 71a
Príprava ústneho konania
1) V predvolaní upozorní Európsky patentový úrad na otázky, ktoré považuje za nutné prerokovať, aby mohlo byť vydané rozhodnutie. Súčasne stanoví konečný dátum na predloženie písomností v rámci prípravy ústneho konania. Pravidlo 84 sa nepoužije. Nové skutočnosti a dôkazy predložené po tomto dátume nemusia byť vzaté do úvahy, ak nie sú prípustné z dôvodov zmeny predmetu konania.
2) Ak boli prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu oznámené dôvody, ktoré bránia udeleniu alebo zachovaniu patentu, môže byť vyzvaný, aby predložil najneskôr k dátumu uvedenému v odseku 1 druhá veta dokumenty vyhovujúce požiadavkám Dohovoru. Odsek 1 druhá a štvrtá veta sa použije primerane.
Pravidlo 72
Dokazovanie v Európskom patentovom úrade
1) Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníkov, svedkov alebo znalcov alebo vykonať obhliadku na mieste, vydá zodpovedajúce rozhodnutie, v ktorom stanoví druh dokazovania, dokazované skutočnosti a ďalej dátum, čas a miesto vykonania týchto dôkazov. Ak požiada o výsluch svedkov a znalcov účastník, stanoví sa v rozhodnutí Európskeho patentového úradu aj lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť Európskemu patentovému úradu mená a adresy svedkov a znalcov, ktorých si praje vypočuť.
2) V predvolaní účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať:
a) výpis z rozhodnutia uvedeného v odseku 1, ktorý musí obsahovať najmä dátum, hodinu a miesto, kde bude nariadené dokazovanie prebiehať, ako aj skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí;
b) mená účastníkov a informáciu o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť v zmysle ustanovenia pravidla 74 odsekov 2 až 4;
c) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte, na ktorého území má sídlo, a súčasne aj výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený dostaviť sa na Európsky patentový úrad.
3) Účastník, svedok alebo znalec je pred výsluchom upozornený na to, že Európsky patentový úrad môže požiadať príslušný súd v štáte, na území ktorého má sídlo, o vykonanie nového výsluchu pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme.
4) Účastníci sa môžu dokazovania zúčastniť a môžu klásť otázky účastníkom, svedkom a znalcom týkajúce sa veci.
Pravidlo 73
Poverenie znalcov
1) Európsky patentový úrad rozhodne, v akej forme majú byť predložené posudky ním určených znalcov.
2) Poverenie znalca obsahuje:
a) presný opis úlohy;
b) lehotu na vyhotovenie znaleckého posudku;
c) mená účastníkov konania;
d) informáciu o právach, ktoré môže znalec uplatniť na základe ustanovenia pravidla 74 odsekov 2 až 4.
3) Účastníci dostanú opis písomného posudku.
4) Účastníci môžu znalca odmietnuť. O odmietnutí rozhodne príslušné oddelenie Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 74
Náklady na dokazovanie
1) Európsky patentový úrad môže podmieniť vykonanie dôkazov tým, že účastník, ktorý o ne požiadal, zloží v Európskom patentovom úrade čiastku, ktorej výška sa stanoví na základe predpokladaných nákladov.
2) Svedkovia a znalci, ktorých predvolal Európsky patentový úrad a ktorí sa naň dostavili, majú nárok na primeranú náhradu cestovných nákladov a stravné. Na tieto výdavky im môže byť poskytnutá záloha. Vetu 1 tohto odseku možno použiť, aj pokiaľ ide o svedkov a znalcov, ktorí sa dostavia na Európsky patentový úrad bez predvolania a sú vypočutí ako svedkovia alebo znalci.
3) Svedkovia, ktorí majú nárok na náhradu podľa odseku 2, majú rovnako nárok na primerané odškodnenie za stratu zisku; znalci majú nárok na odmenu za prácu. Táto náhrada alebo odmena sú svedkom alebo znalcom vyplatené po splnení povinnosti alebo úlohy.
4) Podrobnosti o vykonaní ustanovení odsekov 2 a 3 stanoví Správna rada. Platbu dlžných čiastok podľa odsekov 2 a 3 vykoná Európsky patentový úrad.
Pravidlo 75
Zabezpečenie dôkazov
1) Európsky patentový úrad môže na základe žiadosti pristúpiť k vykonaniu dôkazu, aby sa zabezpečil dôkaz o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie, ktoré bude musieť Európsky patentový úrad pravdepodobne urobiť vo veci európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, ak sú dôvodné obavy, že by sa vykonanie dôkazov mohlo neskôr stať ťažším alebo dokonca nemožným. Dátum vykonania dôkazov sa oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu dostatočne včas, aby sa ho mohol zúčastniť. Ten môže klásť otázky týkajúce sa veci.
2) Žiadosť obsahuje:
a) meno, adresu a štát, v ktorom má bydlisko alebo sídlo v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c);
b) dostatočné označenie príslušnej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu;
c) označenie skutočností, ohľadne ktorých má byť vykonaný dôkaz;
d) označenie dôkazného prostriedku;
e) uvedenie dôvodov oprávňujúcich na domnienku, že zistenie dôkazov neskôr by bolo ťažšie alebo nemožné.
3) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zabezpečenie dôkazov.
4) Rozhodnúť o žiadosti a z nej vyplývajúcom vykonaní dôkazov prináleží tomu orgánu Európskeho patentového úradu, ktorý by musel vydať rozhodnutie, ktoré by mohlo byť ovplyvnené preukazovanými skutočnosťami. Ustanovenia Dohovoru o zisťovaní dôkazov v konaní pred Európskym patentovým úradom sa použijú primerane.
Pravidlo 76
Zápis o ústnom prerokovaní a dokazovaní
1) O ústnom prerokovaní alebo dokazovaní sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ústneho konania alebo dokazovania, prehlásenia účastníkov týkajúcich sa veci, výpovede účastníkov, svedkov alebo znalcov a výsledok obhliadky na mieste.
2) Zápis o výpovedi svedka, znalca alebo účastníka sa číta alebo mu je predložený na oboznámenie. V zápise sa uvedie, že táto náležitosť bola splnená a že osoba, ktorá bola vypočutá, so zápisom súhlasí. Ak nebol zápis schválený, poznamenajú sa výhrady.
3) Zápis podpíše zamestnanec, ktorý ho urobil, a zamestnanec, ktorý riadil ústne prerokovanie alebo dokazovanie.
4) Účastníci konania dostanú kópiu zápisu.
HLAVA III
DORUČOVANIE
Pravidlo 77
Všeobecné ustanovenia o doručovaní
1) Doručovanie v konaní pred Európskym patentovým úradom sa týka originálov písomností, ich kópií, ktoré sú potvrdené alebo opatrené odtlačkom pečiatky Európskeho patentového úradu, alebo písomností vytlačených počítačom a opatrených odtlačkom pečiatky. Kópie dokumentov, ktoré sú doručené jednotlivými stranami, nemusia byť overené.
2) Doručenie sa vykonáva:
a) poštou v súlade s pravidlom 78;
b) odovzdaním v priestoroch Európskeho patentového úradu v súlade s pravidlom 79;
c) verejným oznámením v súlade s pravidlom 80;
d) takými technickými prostriedkami komunikácie, ktoré určí prezident Európskeho patentového úradu v súlade s ním stanovenými podmienkami na ich používanie.
3) Oznámenie prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu sa uskutočňuje podľa predpisov, ktoré platia pre tento úrad v národnom konaní.
Pravidlo 78
Doručenie poštou
1) Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti, predvolania a ďalšie dokumenty, pri ktorých tak stanoví prezident Európskeho patentového úradu, sa doručujú doporučene s doručenkou. Všetky ostatné doručenia poštou, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 2, sa doručujú doporučene.
2) Pri doručovaní doporučeným listom, s návratkou alebo bez nej, sa list považuje za doručený adresátovi desiaty deň po odoslaní, iba ak by list nebol adresátovi doručený alebo bol doručený neskôr; pri pochybnostiach musí Európsky patentový úrad dokázať, že list bol doručený na miesto určenia, alebo prípadne preukázať dátum doručenia adresátovi.
3) Doporučený list, s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručený, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.
4) Ak nie je doručovanie poštou upravené odsekom 1 až 3, použije sa právo štátu, na ktorého území sa doručuje.
Pravidlo 79
Doručenie priamym odovzdaním
Doručenie je možné uskutočniť v priestoroch Európskeho patentového úradu priamym odovzdaním písomnosti adresátovi, ktorý potvrdí príjem. Doručenie sa považuje za uskutočnené aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti alebo potvrdenie príjmu odmietne.
Pravidlo 80
Verejný oznam
1) Ak nie je možné zistiť adresu alebo adresáta alebo ak doručenie podľa pravidla 78 odsek 1 nie je možné aj po druhom pokuse Európskeho patentového úradu, vykoná sa doručenie verejným oznámením.
2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví spôsoby verejného oznámenia, ako aj začiatok plynutia jednomesačnej lehoty, po uplynutí ktorej sa považuje písomnosť za doručenú.
Pravidlo 81
Doručenie zástupcovi
1) Ak bol stanovený zástupca, doručuje sa jemu.
2) Ak bolo menovaných niekoľko zástupcov jedného účastníka, postačí doručenie jednému z nich.
3) Ak má niekoľko účastníkov spoločného zástupcu, postačí doručenie jedného vyhotovenia písomnosti spoločnému zástupcovi.
Pravidlo 82
Nepravidelnosti v doručovaní
Ak adresát dostal písomnosť, ale Európsky patentový úrad nie schopný dokázať, že bola riadne doručená, alebo ak neboli dodržané ustanovenia o doručovaní, považuje sa písomnosť za doručenú v ten deň, ktorý Európsky patentový úrad preukáže za deň jej prevzatia.
HLAVA IV
LEHOTY
Pravidlo 83
Počítanie lehôt
1) Lehoty sa stanovia na roky, mesiace, týždne a celé dni.
2) Počítanie lehoty sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni, keď nastala rozhodujúca udalosť, od ktorej sa počíta plynutie lehoty; touto udalosťou je úkon v konaní alebo uplynutie skoršej lehoty. Ak je takýmto procesným úkonom doručenie, je rozhodujúcou skutočnosťou prevzatie doručovanej písomnosti, ak nie je stanovené inak.
3) Ak je lehota určená ako jeden alebo niekoľko rokov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, v ktorom táto skutočnosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
4) Ak je lehota určená ako jeden alebo niekoľko mesiacov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci, a to v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, v ktorom táto skutočnosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
5) Ak je lehota určená ako jeden alebo niekoľko týždňov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, v ktorom skutočnosť nastala.
Pravidlo 84
Dĺžka lehôt
Ak je v Dohovore alebo v tomto vykonávacom predpise uvedené, že lehotu stanoví Európsky patentový úrad, nie je táto lehota kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako štyri mesiace; za zvláštnych okolností môže trvať až šesť mesiacov. V osobitých prípadoch je možné lehotu predĺžiť, a to na žiadosť podanú pred jej uplynutím.
Pravidlo 84a
Neskoré prijatie písomností
1) Písomnosť, ktorú Európsky patentový úrad prijme po uplynutí lehoty, sa považuje za prijatú v riadnej lehote, ak bola odoslaná alebo doručená uznávanou doručovateľskou službou v čase pred uplynutím lehoty v zmysle podmienok, ktoré stanoví prezident Európskeho patentového úradu, pokiaľ takáto písomnosť nebola prijatá neskôr ako tri mesiace po uplynutí lehoty.
2) Odsek 1 sa primerane použije na lehoty uvedené v Dohovore, ak sú úkony uskutočnené s príslušným orgánom v zmysle článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
Pravidlo 85
Predĺženie lehôt
1) Ak uplynie lehota v deň, keď niektorá z pobočiek Európskeho patentového úradu v zmysle článku 75 odsek 1 písmeno a) nie je otvorená pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota až do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky pobočky otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta.
2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo k všeobecnému prerušeniu alebo po ňom nasledujúcemu narušeniu poštového styku v zmluvnom štáte alebo medzi zmluvným štátom a Európskym patentovým úradom, predlžuje sa účastníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorý vymenoval zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia alebo narušenia poštového styku. Prvá veta platí primerane aj pre lehotu uvedenú v článku 77 odsek 5. Ak je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov. Dobu trvania prerušenia alebo narušenia poštového styku oznámi prezident Európskeho patentového úradu.
3) Odseky 1 a 2 platia primerane pre lehoty stanovené dohovorom aj vtedy, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
4) Ak je v dôsledku nejakej mimoriadnej udalosti, napr. prírodnej katastrofy alebo štrajku, prerušený alebo narušený riadny chod Európskeho patentového úradu natoľko, že sa oznámenie úradu s informáciou o uplynutí lehoty oneskorí, potom úkony, ktoré mali byť v tejto lehote vykonané, možno platne vykonať ešte do jedného mesiaca od doručenia oneskoreného oznámenia. Dátum začiatku a konca tohto prerušenia alebo narušenia oznámi prezident Európskeho patentového úradu.
5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 môže byť poskytnutý dôkaz v tom zmysle, že v ktoromkoľvek z desiatich dní pred dňom uplynutia lehoty bola poštová služba prerušená alebo následne pozastavená z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, prírodnej katastrofy alebo z iného podobného dôvodu, v mieste bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo v mieste jeho podnikania, alebo tam, kde sa zdržiava. Ak sa k spokojnosti Európskeho patentového úradu preukážu takéto okolnosti, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že zásielka bude doručená päť dní po obnovení poštovej služby.
Pravidlo 85a
Dodatočná lehota na platenie poplatkov
1) Ak nebol zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo poplatok za určenie v lehote stanovenej v článku 78 odsek 2, článku 79 odsek 2, v pravidle 15 odsek 2 alebo článku 25 odsek 2, možno ho zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
2) Poplatky za určenie, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 1, možno zaplatiť ešte v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od uplynutia riadnych lehôt podľa odseku 1, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
Pravidlo 85b
Dodatočná lehota na podanie žiadosti o prieskum
Ak nebola žiadosť o prieskum podaná v lehote stanovenej v článku 94 odsek 2, možno ju zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
HLAVA V
ZMENY A OPRAVY
Pravidlo 86
Zmeny v európskej patentovej prihláške
1) Ak nie je stanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky alebo výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.
2) Po prijatí správy o európskej rešerši a pred prijatím prvého oznámenia z prieskumového odboru môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.
3) Po prijatí prvého oznámenia z prieskumového odboru môže prihlasovateľ z vlastnej vôle raz zmeniť opis, patentové nároky a výkresy, ak je táto zmena podaná súčasne s odpoveďou na oznámenie. Ďalšie zmeny je možné uskutočniť len so súhlasom prieskumového odboru.
4) Pozmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši a ktorý nie je spojený s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov tak, aby tvorili jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Pravidlo 87
Odlišné patentové nároky, opisy a výkresy pre rôzne štáty
Ak Európsky patentový úrad zistí, že vo vzťahu k jednému alebo niekoľkým zmluvným štátom je súčasťou stavu techniky v zmysle článku 54 odseky 3 a 4 obsah skôr podanej európskej patentovej prihlášky, alebo ak je informovaný o existencii staršieho práva podľa článku 139 odsek 2, potom môže európska patentová prihláška alebo európsky patent obsahovať pre tento štát alebo štáty patentové nároky, a ak to Európsky patentový úrad považuje za nutné, i opis a výkresy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
Pravidlo 88
Oprava chýb v písomnostiach odovzdaných Európskemu patentovému úradu
Jazykové chyby, omyly, ktoré vznikli pri písaní, a omyly v písomnostiach odovzdaných Európskemu patentovému úradu možno na základe žiadosti opraviť. Ak sa však žiadosť týka opravy opisu, patentových nárokov alebo výkresov, musí byť oprava taká zrejmá, aby bolo okamžite jasné, že nebolo zamýšľané nič iné ako to, čo sa navrhuje ako oprava.
Pravidlo 89
Oprava chýb v rozhodnutiach
V rozhodnutiach Európskeho patentového úradu je možné opravovať len jazykové chyby, omyly vzniknuté pri písaní a zjavné chyby.
HLAVA VI
PRERUŠENIE KONANIA
Pravidlo 90
Prerušenie konania
1) Konanie v Európskom patentovom úrade sa preruší:
a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, alebo osoby, ktorá je podľa vnútroštátneho práva oprávnená jeho zastupovaním. Ak sa vyššie uvedené skutočnosti nedotýkajú oprávnenia zástupcu podľa článku 134, preruší sa konanie len na žiadosť tohto zástupcu;
b) ak je prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu v dôsledku opatrenia proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní pred Európskym patentovým úradom;
c) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu alebo ak je tomuto zástupcovi v dôsledku opatrení proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov v konaní pred Európskym patentovým úradom pokračovať.
2) Ak je v prípadoch uvedených v odseku 1 písmenách a) a b) Európskemu patentovému úradu známa totožnosť osoby oprávnenej pokračovať v konaní pred Európskym patentovým úradom, oznámi tejto osobe a prípadne aj ostatným účastníkom, že sa v konaní bude pokračovať po uplynutí lehoty, ktorú stanovil.
3) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno c) sa v konaní pokračuje, ak bol Európsky patentový úrad informovaný o menovaní nového zástupcu prihlasovateľa alebo ak Európsky patentový úrad doručil ostatným účastníkom oznámenie o menovaní nového zástupcu majiteľa patentu. Ak Európsky patentový úrad po troch mesiacoch od prerušenia konania nedostane informáciu o menovaní nového zástupcu, oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu:
a) v prípade uvedenom v článku 133 odsek 2, že bude európska patentová prihláška považovaná za vzatú späť alebo bude európsky patent zrušený, ak nebude informácia poskytnutá do dvoch mesiacov od tohto oznámenia, alebo
b) ak nejde o prípad uvedený v článku 133 odsek 2, bude sa v konaní pokračovať s prihlasovateľom alebo s majiteľom patentu, a to odo dňa doručenia tohto oznámenia.
4) Lehoty, ktoré platili pre prihlasovateľa alebo majiteľa patentu v deň prerušenia, s výnimkou lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov, začínajú znovu plynúť odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní. Ak tento deň nastane neskôr ako dva mesiace pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o prieskum, je možné uvedenú žiadosť podať do dvoch mesiacov po tomto dni.
5) Lehoty iné ako lehoty na uskutočnenie žiadosti o prieskum a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov týkajúce sa prihlasovateľa alebo majiteľa patentu v deň prerušenia konania začnú opätovne plynúť v deň pokračovania konania. Ak toto prerušenie je kratšie ako dva mesiace pred uplynutím obdobia, v ktorom musí byť podaná žiadosť o prieskum, potom môže byť žiadosť podaná pred uplynutím dvoch mesiacov po tomto dátume.
HLAVA VII
UPUSTENIE OD VYMÁHANIA POHĽADÁVKY
Pravidlo 91
Upustenie od vymáhania pohľadávky
Prezident Európskeho patentového úradu môže upustiť od vymáhania dlžnej čiastky, ak je táto čiastka nepatrná alebo ak je vymáhanie neisté.
HLAVA VIII
INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Pravidlo 92
Zápisy do európskeho patentového registra
1) Do registra európskych patentov sa zapisujú tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) dátum podania európskej patentovej prihlášky;
c) názov vynálezu;
d) zatriedenie európskej patentovej prihlášky;
e) určené zmluvné štáty;
f) priezvisko, meno, adresa a štát, kde má prihlasovateľ alebo majiteľ patentu bydlisko alebo sídlo;
g) priezvisko, meno a adresa pôvodcu vynálezu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa pôvodca vynálezu svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 18 odsek 1;
h) priezvisko, meno a adresa sídla zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa článku 134; ak je zástupcov niekoľko, zapíše sa iba priezvisko, meno a adresa sídla zástupcu, ktorý je uvedený na prvom mieste spolu s dodatkom „a ďalší"; v prípade združenia uvedeného v pravidle 101 odsek 9 sa zapíše iba názov a adresa združenia;
i) údaje o práve prednosti (dátum, štát a číslo podania skoršej prihlášky);
j) v prípade rozdelenia európskej patentovej prihlášky čísla európskych oddelených prihlášok;
k) v prípade európskych oddelených prihlášok a pri novej európskej patentovej prihláške podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) údaje uvedené pod písmenami a), b) a i), týkajúce sa skoršej európskej patentovej prihlášky;
l) dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky, prípadne dátum samostatného zverejnenia správy o európskej rešerši;
m) dátum podania žiadosti o prieskum;
n) dátum, keď bola európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť alebo odkedy sa považuje za vzatú späť;
o) dátum zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu;
p) dátum zániku európskeho patentu v zmluvnom štáte v priebehu lehoty na podanie námietky, prípadne v období do vydania konečného rozhodnutia o námietkach;
q) dátum podania námietok;
r) deň a obsah rozhodnutia o námietkach;
s) dátum pozastavenia konania a dátum, odkedy sa v konaní pokračuje v prípadoch uvedených v pravidle 13;
t) dátum prerušenia konania a dátum, odkedy sa v konaní pokračuje v prípadoch uvedených v pravidle 90;
u) dátum navrátenia práv do predchádzajúceho stavu, ak bol vykonaný zápis podľa písmen n) alebo r);
v) podanie žiadosti v Európskom patentovom úrade podľa článku 135;
w) vznik práv na európsku patentovú prihlášku alebo na európsky patent a prevod týchto práv, ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu ich zápis vykonáva.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa do registra európskych patentov zapisujú aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
3) Na žiadosť sa po zaplatení správneho poplatku vydávajú výpisy z registra európskych patentov.
Pravidlo 93
Časti spisu vylúčené z verejného nahliadnutia
Časti spisu, ktoré sú v zmysle článku 128 odsek 4 vylúčené z verejného nahliadnutia, sú:
a) písomnosti týkajúce sa vylúčenia alebo odmietnutia členov sťažnostných senátov alebo veľkého sťažnostného senátu;
b) návrhy rozhodnutí a stanovísk, ako aj iné dokumenty slúžiace na prípravu rozhodnutí a stanovísk, ktoré sa neoznamujú účastníkom;
c) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak sa pôvodca vynálezu svojho oprávnenia byť uvedený v zmysle pravidla 18 odsek 3 vzdal;
d) iné písomnosti, ktoré boli prezidentom Európskeho patentového úradu vylúčené z verejného nahliadnutia z dôvodu, že by nahliadnutie do nich neslúžilo účelu informovania verejnosti o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente, ktorý na ňu bol udelený.
Pravidlo 94
Spôsoby nahliadnutia do spisu
1) Nahliadnutie do spisu európskych patentových prihlášok a európskych patentov sa vykoná buď nahliadnutím do originálov alebo ich kópií, prípadne do technických prostriedkov ich uchovávania, ak sú spisy uchovávané týmto spôsobom.
2) Spôsob nahliadnutia do spisov určí prezident Európskeho patentového úradu vrátane okolností, za ktorých sa platia správne poplatky.
Pravidlo 95
Oznámenie informácie obsiahnutej v spise
S výhradou obmedzení uvedených v článku 128 odseky 1 až 4 a v pravidle 93 môže Európsky patentový úrad na žiadosť a po zaplatení správneho poplatku poskytovať informácie zo spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Európsky patentový úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť skutočného nahliadnutia do spisu, ak to s ohľadom na požadované množstvo informácií považuje za vhodné.
Pravidlo 95a
Uchovávanie spisov
1) Európsky patentový úrad uchováva spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov.
2) Prezident Európskeho patentového úradu určí spôsob uchovania spisov týkajúcich sa európskych patentových prihlášok a patentov.
3) Písomnosti v elektronickej forme sa považujú za originál.
4) Spisy týkajúce sa európskych patentových prihlášok a patentov sa uschovajú na obdobie najmenej piatich rokov od konca roku, v ktorom:
a) je prihláška zamietnutá alebo vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť;
b) je patent zrušený na základe konania o námietkach; alebo
c) patent alebo predĺžená lehota, alebo zodpovedajúca ochrana podľa článku 63 odsek 2 zanikne v poslednom určenom štáte.
5) Bez toho, že by bolo dotknuté ustanovenie odseku 4, uchováva Európsky patentový úrad spisy týkajúce sa európskych patentových prihlášok, ktoré postúpili do vylúčených prihlášok podľa článku 76, alebo nových prihlášok podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) najmenej taký čas ako spisy týkajúce sa niektorej z uvedených prihlášok. To isté platí aj pre spisy týkajúce sa následných európskych patentov.
Pravidlo 96
Ďalšie zverejnenia
Európskym patentovým úradom
1) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, či a akým spôsobom sa údaje uvedené v článku 128 odsek 5 oznamujú tretím osobám alebo zverejňujú.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť o zverejnení nových alebo pozmenených patentových nárokov, ktoré boli predložené po lehote uvedenej v pravidle 49 odsek 3, o spôsobe tohto zverejnenia, ako aj o zverejnení niektorých podrobností týkajúcich sa týchto patentových nárokov v Európskom patentovom vestníku.
HLAVA IX
PRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Pravidlo 97
Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a úradmi zmluvných štátov
1) Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov korešpondujú priamo, ak ide o oznámenia, ktoré vyplývajú z vykonávania Dohovoru. Európsky patentový úrad a súdy alebo iné orgány zmluvných štátov môžu spolu korešpondovať prostredníctvom uvedených ústredných úradov priemyselného vlastníctva.
2) Náklady, ktoré vzniknú pri oznámeniach podľa odseku 1, hradí ten orgán, ktorý oznámenie uskutočnil; tieto oznámenia sú oslobodené od poplatkov.
Pravidlo 98
Sprístupnenie spisu súdom a úradom zmluvných štátov
1) Nahliadnutie do spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu súdmi alebo úradmi zmluvných štátov sa vykonáva nahliadnutím do originálu alebo jeho kópie; pravidlo 94 sa nepoužije.
2) Súdy alebo štátne zastupiteľstvá môžu v rámci konania, ktoré pred nimi prebieha, umožniť tretím osobám nahliadnuť do spisov alebo kópií spisov, ktoré im boli Európskym patentovým úradom poskytnuté. Nahliadnutie do spisu sa vykoná v súlade s podmienkami stanovenými v článku 128; správne poplatky sa neplatia.
3) Pri odovzdávaní spisov alebo kópií súdom alebo štátnym zastupiteľstvám zmluvných štátov upozorní Európsky patentový úrad na obmedzenia, ktorým podlieha podľa článku 128 odsekov 1 a 4 nahliadnutie tretích osôb do spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
Pravidlo 99
Postup pri vyžiadaní právnej pomoci
1) Každý zmluvný štát určí ústredný úrad, ktorý bude poverený prijímať žiadosti Európskeho patentového úradu a odovzdávať ich príslušnému úradu na vybavenie.
2) Európsky patentový úrad vyhotoví žiadosť o právnu pomoc v jazyku príslušného úradu alebo pripojí k tejto žiadosti preklad do jazyka tohto súdu alebo úradu.
3) S výhradou ustanovení odsekov 5 a 6 použije príslušný súd alebo úrad pri vybavení žiadosti svoje vnútroštátne právo. Hlavne použije donucovacie prostriedky v súlade so svojím vnútroštátnym právom.
4) Ak nie je súd alebo úrad, ktorému bola postúpená žiadosť o právnu pomoc, príslušný na jeho vykonanie, pošle žiadosť bezodkladne z moci úradnej späť ústrednému úradu uvedenému v odseku 1. Tento úrad odovzdá žiadosť buď príslušnému súdu, alebo úradu tohto štátu, alebo Európskemu patentovému úradu, ak v uvedenom štáte žiadny príslušný súd alebo úrad nie je.
5) Európsky patentový úrad je informovaný o čase a mieste vykonania výsluchu alebo iného právneho opatrenia a informuje o nich účastníkov, svedkov a znalcov.
6) Na žiadosť Európskeho patentového úradu umožní príslušný súd alebo úrad členom príslušného útvaru zúčastniť sa na výsluchu a klásť vypovedajúcim osobám otázky, a to buď priamo, alebo prostredníctvom tohto súdu alebo úradu.
7) Za vybavenie žiadosti o právnu pomoc sa nehradia žiadne poplatky alebo náklady. Štát, v ktorom sa vykonáva právna pomoc, má právo žiadať, aby Organizácia uhradila odmeny znalcom a prekladateľom a náklady vzniknuté pri postupe podľa odseku 6.
8) Pokiaľ právo použité príslušným súdom alebo úradom ukladá účastníkom zistiť dôkazy a tento súd alebo úrad nie je sám schopný vybaviť žiadosť, môže so súhlasom Európskeho patentového úradu poveriť vybavením vhodnú osobu. V žiadosti o súhlas Európskeho patentového úradu uvedie príslušný súd alebo úrad približnú výšku nákladov, ktoré pritom vzniknú. Ak dá Európsky patentový úrad súhlas, uhradí Organizácia vzniknuté náklady; bez tohto súhlasu Organizácia nie je za tieto náklady zodpovedná.
HLAVA X
ZASTUPOVANIE
Pravidlo 100
Určenie spoločného zástupcu
1) Ak podá európsku patentovú prihlášku niekoľko osôb a ak nie je v žiadosti o udelenie patentu uvedené meno spoločného zástupcu, považuje sa za spoločného zástupcu prihlasovateľ uvedený na prvom mieste. Ak je však niektorý z prihlasovateľov povinný určiť kvalifikovaného zástupcu, považuje sa tento zástupca za zástupcu spoločného, ak prihlasovateľ uvedený na prvom mieste neurčil kvalifikovaného zástupcu. To platí primerane aj pre účastníkov, ktorí konajú spoločne pri podaní námietky alebo vstupe do konania, a pre spolumajiteľov európskeho patentu.
2) Ak došlo v priebehu konania k prevodu na viac osôb a tieto osoby neurčili spoločného zástupcu, použije sa odsek 1. Ak jeho použitie nie je možné, vyzve Európsky patentový úrad uvedené osoby, aby do dvoch mesiacov stanovili spoločného zástupcu. Ak nie je výzve vyhovené, určí spoločného zástupcu Európsky patentový úrad.
Pravidlo 101
Plná moc
1) Zástupcovia konajúci pred Európskym patentovým úradom predložia na žiadosť a v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom podpísanú plnú moc. Prezident Európskeho patentového úradu určí prípady, kedy má byť plná moc predložená. Plná moc sa môže vzťahovať na jednu alebo niekoľko európskych patentových prihlášok alebo jeden alebo niekoľko európskych patentov. Ak sa plná moc vzťahuje na niekoľko patentových prihlášok alebo na niekoľko patentov, musí byť predložená v zodpovedajúcom počte vyhotovení. Keď nie sú splnené náležitosti článku 133 odsek 2, určí sa tá istá lehota pre oznámenie určenia zástupcu a pre predloženie plnej moci.
2) Účastník môže vystaviť všeobecnú plnú moc oprávňujúcu zástupcu konať jeho menom vo všetkých jeho patentových záležitostiach. Táto plná moc sa predkladá v jednom vyhotovení.
3) Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť a zverejniť v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu formu a obsah:
a) plnej moci na zastupovanie osôb uvedených v článku 133 odsek 2;
b) všeobecnej plnej moci.
4) Ak nie je plná moc predložená včas, považujú sa všetky procesné úkony vykonané zástupcom, s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky, za nevykonané; tým nie sú dotknuté iné právne dôsledky stanovené v tomto Dohovore.
5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj pre odvolanie plnej moci.
6) Zástupca, ktorého oprávnenie na zastupovanie zaniklo, sa naďalej považuje za zástupcu až dovtedy, keď je Európskemu patentovému úradu doručené oznámenie o zániku oprávnenia.
7) Ak nie je v plnej moci uvedené niečo iné, nezaniká plná moc voči Európskemu patentovému úradu smrťou zmocniteľa.
8) Ak účastník konania určil niekoľko zástupcov, môžu konať spoločne alebo samostatne, aj keď je v oznámení o ich určení alebo v plnej moci uvedený opak.
9) Plná moc združenia zástupcov sa považuje za plnú moc ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva zastupovanie v rámci tohto združenia.
Pravidlo 102
Zmeny v zozname kvalifikovaných zástupcov
1) Oprávnený zástupca sa vyškrtne zo zoznamu kvalifikovaných zástupcov na vlastnú žiadosť alebo v prípade, že napriek opätovným upozorneniam nezaplatí ročný členský poplatok Inštitútu kvalifikovaných zástupcov pred Európskym patentovým úradom do konca roka, v ktorom je tento poplatok splatný.
2) Po uplynutí prechodného obdobia, uvedeného v článku 163 odsek 1, bez toho, že budú dotknuté disciplinárne opatrenia prijaté podľa článku 134 odsek 8 písmeno c), kvalifikovaného zástupcu možno z moci úradnej vyškrtnúť iba:
a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti kvalifikovaného zástupcu;
b) v prípade, že oprávnený zástupca už nie je občanom niektorého zmluvného štátu, ak nebol zapísaný do zoznamu počas prechodného obdobia alebo mu prezident Európskeho patentového úradu neudelil výnimku v zmysle článku 134 odsek 6;
c) v prípade, že oprávnený zástupca už nemá sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu.
3) Osobu, ktorej meno bolo vyškrtnuté, je možné na žiadosť opäť zapísať do zoznamu kvalifikovaných zástupcov, ak zaniknú dôvody, ktoré viedli k jej vyškrtnutiu.
ČASŤ VIII
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI VIII DOHOVORU
Pravidlo 103
Informovanie verejnosti o zmene
1) Dokumenty, ktoré sú podľa článku 136 priložené k žiadosti o zmenu, sú ústredným úradom priemyselného vlastníctva sprístupnené verejnosti za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako dokumenty týkajúce sa národného konania.
2) V patentovom spise národného patentu, ktorý je udelený na základe zmeny európskej patentovej prihlášky, musí byť táto prihláška uvedená.
ČASŤ IX
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI X DOHOVORU
Pravidlo 104
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
1) Ak Európsky patentový úrad koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, podáva sa medzinárodná prihláška v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Podáva sa v troch vyhotoveniach; to isté platí aj pre dokumenty uvedené vo výpočte stanovenom pravidlom 3.3 písmeno a) ii) vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci, s výnimkou potvrdení o zaplatení poplatkov alebo šeku na zaplatenie poplatkov.
2) Ak nie je splnené ustanovenie odseku 1 druhá veta, pripraví Európsky patentový úrad chýbajúce písomnosti na náklady prihlasovateľa.
3) Ak je medzinárodná prihláška podaná úradu zmluvného štátu na účely postúpenia Európskemu patentovému úradu ako prijímaciemu úradu, musí zmluvný štát zaistiť, aby prihláška bola do Európskeho patentového úradu doručená najneskôr dva týždne pred uplynutím trinásteho mesiaca od jej podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti odo dňa vzniku tohto práva.
Pravidlo 105
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
1) V prípade uvedenom v článku 17 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok, ktorého výška sa rovná poplatku za rešerš, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodný prieskum vykonaný.
2) V prípade uvedenom v článku 34 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok, ktorého výška sa rovná poplatku za predbežný prieskum, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť predbežný prieskum vykonaný.
3) Bez toho, že by boli dotknuté ustanovenia pravidiel 40.2 (e) a 68.3(e) vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci, keď bol zaplatený dodatočný poplatok so sťažnosťou, preverí Európsky patentový úrad, či výzva na zaplatenie dodatočného poplatku bola oprávnená, a keď zistí, že nie, potom dodatočný poplatok vráti. Keď Európsky patentový úrad po takejto revízii zistí, že výzva bola oprávnená, informuje v tomto zmysle prihlasovateľa a vyzve ho, aby zaplatil poplatok za prerokovanie sťažnosti (ďalej len „poplatok za sťažnosť"). Ak je poplatok za sťažnosť zaplatený včas, sťažnosť sa predloží na rozhodnutie sťažnostnému senátu.
Pravidlo 106
Národný poplatok
Národný poplatok stanovený v článku 158 odsek 2 zahŕňa:
a) základný národný poplatok, ktorý sa rovná prihlasovaciemu poplatku podľa článku 78 odseku 2;
b) poplatky za určenie podľa článku 79 odseku 2.
Pravidlo 107
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad – požiadavky na vstup do európskej fázy
1) V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 150 odsek 3 vykoná prihlasovateľ tieto úkony v lehote 31 mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku prednosti:
a) predloží preklad medzinárodnej prihlášky, ak to vyžaduje článok 158 odsek 2,
b) označí dokumenty v prihláške, či už pôvodne podané alebo zmenené, na ktorých je založené konanie o udelení európskeho patentu,
c) zaplatí národný základný poplatok podľa pravidla 106a,
d) zaplatí poplatky za určenie, ak lehota podľa článku 79 odsek 2 uplynula skôr,
e) zaplatí poplatok za rešerš podľa článku 157 odsek 2 písmeno b), ak má byť vyhotovená dodatočná správa o európskej rešerši,
f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94 dohovoru, ak lehota uvedená v článku 94 odsek 2 uplynula skôr,
g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla 37 odsek 1 stal splatným už skôr,
h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 23.
2) Ak Európsky patentový úrad vyhotovil správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, poplatok za prieskum bude znížený v zmysle poplatkového poriadku. Ak bola predmetom rešerše iba časť medzinárodnej prihlášky v zmysle článku 34 odsek 3 písmeno c) Zmluvy o patentovej spolupráci, zníženie poplatku je prípustné len vtedy, ak sa uskutoční prieskum predmetu správy.
Pravidlo 108
Dôsledky nezaplatenia národných poplatkov
1) Ak nie je preklad medzinárodnej prihlášky alebo žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je včas zaplatený poplatok za podanie alebo poplatok za rešerš, alebo nie je včas zaplatený poplatok za určenie, európska patentová prihláška sa bude považovať za vzatú späť.
2) Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený poplatok za určenie, sa bude považovať za vzaté späť.
3) Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté späť podľa odseku 1 alebo 2, oznámi to prihlasovateľovi. Pravidlo 69 odsek 2 sa uplatní primerane. Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia oznámenia podľa vety 1 prihlasovateľ vykoná opomenutý úkon a zaplatí príplatok, predpokladá sa, že k strate práv nedošlo.
Pravidlo 109
Zmena prihlášky
Bez ohľadu na pravidlo 86 odseky 2 až 4 môže byť prihláška raz zmenená v priebehu dodatočnej lehoty jedného mesiaca od doručenia oznámenia, ktorým sa prihlasovateľ upozorňuje na nedodržanie lehoty. Takto zmenená prihláška sa stáva základom na vykonanie dodatočnej rešerše, ktorá sa vykonáva podľa článku 157 odsek 2.
Pravidlo 110
Patentové nároky podliehajúce poplatku
Dôsledky nezaplatenia poplatkov
1) Keď európska patentová prihláška obsahuje pri podaní viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok v lehote stanovenej v pravidle 107 odsek 1.
2) Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje na nedodržanie lehoty. Ak sú v tejto lehote podané zmenené nároky, poplatky za nároky sa budú počítať na základe takto podaných zmenených nárokov.
3) Poplatok za nároky, ktorý je zaplatený v lehote uvedenej v odseku 1 a ktorý je navyše k poplatku stanovenému v odseku 2 druhá veta, bude vrátený.
4) Ak poplatok za nároky nie je zaplatený v lehote, považuje sa to za vzdanie sa daných nárokov zo strany prihlasovateľa.
Pravidlo 111
Prieskum formálnych náležitostí Európskym patentovým úradom
1) Ak neboli údaje o pôvodcovi vynálezu stanovené v pravidle 17 odsek 1 Dohovoru predložené pred uplynutím lehoty, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby doplnil tieto údaje v lehote, ktorú mu on určí.
2) Ak je uplatnené právo prednosti zo skoršej prihlášky a podacie číslo alebo kópia predchádzajúcej prihlášky v zmysle článku 88 odseku 1 a pravidla 38 odsekov 1 až 3 Dohovoru neboli pred uplynutím lehoty v zmysle pravidla 107 odsek 1 predložené, vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby predložil podacie číslo alebo kópiu skoršej prihlášky v lehote, ktorú mu stanoví. Použije sa pravidlo 38 odsek 4.
3) Ak pred uplynutím lehoty stanovenej v pravidle 107 odsek 1 nie je Európskemu patentovému úradu doručený sekvenčný protokol predpísaný podľa pravidla 5.2 vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci alebo sekvenčný protokol nezodpovedá stanovenej norme, alebo ak nebol doručený na predpísanom nosiči dát, je prihlasovateľ vyzvaný, aby predložil sekvenčný protokol zodpovedajúci stanovenej norme alebo na predpísanom nosiči dát v lehote, ktorú mu Európsky patentový úrad stanoví.
Pravidlo 112
Posúdenie jednotnosti vynálezu Európskym patentovým úradom
Ak bola predmetom rešerše vykonanej orgánom pre medzinárodnú rešerš iba časť medzinárodnej prihlášky, pretože tento orgán je toho názoru, že prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, a prihlasovateľ nezaplatil v stanovenej lehote všetky dodatočné poplatky podľa článku 17 odseku 3 písmena a) Zmluvy o patentovej spolupráci, Európsky patentový úrad posúdi, či prihláška vyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu. Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že nevyhovuje, oznámi prihlasovateľovi, že môže pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré neboli predmetom rešerše, dostať správu o európskej rešerši, ak zaplatí za každý vynález poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví rešeršné oddelenie a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Rešeršné oddelenie vyhotoví správu o európskej rešerši na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš. Pravidlo 46 odsek 2 platí primerane.
PROTOKOL O CENTRALIZÁCII A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU (PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)
Časť I
1
a) Zmluvné štáty Dohovoru, ktoré sú pri jej nadobudnutí platnosti tiež členmi Medzinárodného patentového inštitútu, založeného 6. júna 1947 Haagskym dohovorom, prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu. Toto premiestnenie sa uskutoční na základe dohody uzavretej medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty, ako aj ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili implementáciu tejto dohody. Členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú pri implementácii tejto dohody tiež členmi Dohovoru, ukončia svoje členstvo v Haagskom dohovore.
b) Členské štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu v súlade s dohodou, na ktorú sa odkazuje v odseku 1 písmeno a). Úlohy Medzinárodného patentového inštitútu po implementácii tejto dohody, ale najmä úlohy vo vzťahu k jeho členským štátom, či sú členmi Dohovoru, alebo nie, ako aj tie úlohy, ktoré v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru uskutočňuje vo vzťahu k štátom, ktoré sú tak členmi Medzinárodného patentového inštitútu, ako aj Dohovoru, preberá v deň podpisu Dohovoru Medzinárodný patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie prideliť Európskemu patentovému úradu aj ďalšie úlohy v oblasti rešerší.
c) Uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj na podriadené úrady, ktoré vznikli podľa Haagskeho dohovoru za podmienok, ktoré stanovuje dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného členského štátu. Vláda príslušného členského štátu týmto nahrádza dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom novou dohodou s Európskym patentovým úradom na účel harmonizácie ustanovení týkajúcich sa organizácie, činnosti a financovania podriadených úradov s ustanoveniami tohto Protokolu.
2) Členské štáty Dohovoru, zastupujúc ústredné úrady priemyselného vlastníctva, s výhradou ustanovení časti III, sa dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, vzdávajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých aktivít týkajúcich sa ich pozície ako orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
3
a) Dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, sa v Berlíne zriaďuje podriadený úrad Európskeho patentového úradu, ktorého činnosť bude riadená pobočkou v Haagu.
b) O povinnostiach, ktoré budú berlínskemu úradu pridelené s ohľadom na všeobecné potreby a požiadavky Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada.
c) Prinajmenšom na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po zvýšení činnosti Európskeho patentového úradu, bude množstvo práce, ktoré je pridelené podriadenému úradu, dostatočné, aby dňom, v ktorom je Dohovor otvorený na podpis, umožnilo plné zamestnanie pracovníkov vykonávajúcich prieskum v berlínskej pobočke Nemeckého patentového úradu.
d) Nemecká spolková republika znáša dodatočné výdavky Európskej patentovej organizácie pri zriaďovaní, ako aj pri údržbe berlínskeho úradu.
Časť II
S výhradou ustanovení časti III a IV sa zmluvné štáty Dohovoru v mene svojich ústredných úradov priemyselného vlastníctva vzdajú všetkých činností, ktoré by mohli vykonávať ako orgány pre medzinárodný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Tento záväzok je účinný len v tom rozsahu, v ktorom môže Európsky patentový úrad vykonávať prieskum európskych patentových prihlášok podľa článku 162 odseku 2 Dohovoru; tento účinok nastane dva roky odo dňa, keď Európsky patentový úrad na základe päťročného plánu, ktorý postupne rozšíri pole pôsobnosti Európskeho patentového úradu na všetky oblasti techniky a ktorý sa môže meniť len rozhodnutím správnej rady, začne prieskumovú činnosť v príslušných oblastiach techniky.
Časť III
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru, ktorého úradný jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, je oprávnený pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Toto oprávnenie je podmienené záväzkom príslušného štátu obmedziť tieto činnosti na medzinárodné prihlášky podané osobami, ktoré sú príslušníkmi tohto štátu alebo majú v tomto štáte bydlisko alebo sídlo, a na osoby, ktoré sú príslušníkmi susedného zmluvného štátu Dohovoru, alebo majú v tomto susednom štáte bydlisko alebo sídlo. Správna rada môže rozhodnúť o oprávnení ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru rozšíriť tieto činnosti aj na medzinárodné prihlášky podané osobami, ktoré sú príslušníkmi zmluvného štátu s rovnakým úradným jazykom, ako má príslušný zmluvný štát, alebo majú v tomto štáte bydlisko alebo sídlo, a vyhotovené v tomto štáte.
2) S cieľom harmonizovať rešeršné činnosti podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v rámci európskeho systému udeľovania sa vytvára spolupráca medzi Európskym patentovým úradom a medzi ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva oprávnenými na výkon uvedených činností podľa tejto časti. Táto spolupráca je založená na zvláštnej dohode, ktorá sa môže týkať, napríklad, rešeršných postupov a metód, požadovanej kvalifikácie pri prijímaní a odbornej príprave prieskumových pracovníkov, smerníc na výmenu rešerší a iných služieb medzi úradmi, ako aj ďalších opatrení nevyhnutných na zaistenie kontroly a dohľadu.
Časť IV
1
a) Aby sa uľahčilo prispôsobenie národných patentových úradov zmluvných štátov Dohovoru európskemu patentovému systému, môže správna rada, ak to považuje za potrebné a za podmienok ďalej uvedených, previesť do ústredných úradov priemyselného vlastníctva v štátoch, v ktorých môže konanie prebiehať v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, činnosti súvisiace s prerokovaním európskych patentových prihlášok vyhotovených v tomto jazyku, ktorými je podľa článku 18 odseku 2 Dohovoru poverený člen prieskumového oddelenia. Tieto činnosti sa vykonávajú v rámci udeľovacieho konania stanoveného dohodou; rozhodnutia o takých prihláškach vydáva prieskumové oddelenie v zložení uvedenom v článku 18 odsek 2.
b) Činnosti podľa písmena a) sa môžu týkať najviac štyridsiatich percent celkového množstva podaných európskych patentových prihlášok; činnosti zverené jednému štátu sa môžu týkať najviac jednej tretiny počtu podaných európskych patentových prihlášok. Tieto činnosti budú zverené na obdobie 15 rokov od začatia činnosti Európskeho patentového úradu a budú sa v priebehu posledných piatich rokov postupne redukovať (v podstate o 20 % ročne) až na nulu.
c) Správna rada rozhodne s prihliadnutím na písmeno b) o druhu, pôvode a počte európskych patentových prihlášok, spracovaním ktorých môže byť poverený ústredný úrad priemyselného vlastníctva každého z vyššie uvedených zmluvných štátov.
d) Spôsoby vykonania vyššie uvedeného postupu stanoví zvláštna dohoda medzi ústredným úradom priemyselného vlastníctva príslušného zmluvného štátu a Európskou patentovou organizáciou.
e) Úrad, s ktorým bola uzavretá takáto zvláštna dohoda, môže pôsobiť ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, a to až do uplynutia pätnásťročného obdobia.
2
a) Ak je to podľa správnej rady zlučiteľné s riadnym fungovaním Európskeho patentového úradu, môže na zmenšenie ťažkostí, ktoré môžu v niektorých zmluvných štátov nastať pri vykonávaní časti I odseku 2, zveriť vykonávanie rešerší európskych patentových prihlášok ústredným úradom priemyselného vlastníctva tých štátov, v ktorých je úradným jazykom niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ak tieto úrady majú predpoklady byť ustanovené ako úrady na medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
b) Pri zaisťovaní týchto činností vykonávaných na zodpovednosť Európskeho patentového úradu budú úrady priemyselného vlastníctva postupovať podľa smerníc na vyhotovenie správy o európskej rešerši.
c) Ustanovenie odseku 1 písmeno b) druhá veta a písmeno d) sa použije primerane.
Časť V
1) Agentúra uvedená v časti I odseku 1 písmeno c) je oprávnená vykonávať rešerše v dokumentácii, ktorú má k dispozícii a ktorá je v úradnom jazyku tohto štátu, európskych patentových prihlášok podaných osobami, ktoré sú príslušníkmi štátu, kde je agentúra umiestnená alebo tu majú bydlisko alebo sídlo. Toto oprávnenie však nesmie viesť k predĺženiu konania o udelení európskeho patentu alebo ku vzniku dodatočných výdavkov pre Európsku patentovú organizáciu.
2) Agentúra uvedená v odseku 1 je oprávnená na žiadosť prihlasovateľa európskeho patentu a na jeho náklady vykonať rešerš jeho patentovej prihlášky v dokumentácii uvedenej v odseku 1. Toto oprávnenie je účinné dovtedy, kým podľa článku 92 Dohovoru bude rešerš rozšírená tak, že bude zahŕňať aj uvedenú dokumentáciu; oprávnenie nesmie viesť k predĺženiu konania o udelení európskeho patentu alebo ku vzniku dodatočných výdavkov pre Európsku patentovú organizáciu.
3) Správna rada môže tiež rozšíriť oprávnenia podľa odsekov 1 a 2, za predpokladov stanovených v týchto odsekoch, aj na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktoré nemajú ako úradný jazyk niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
Časť VI
Rešerš uvedená v článku 92 Dohovoru bude v zásade rozšírená na všetky európske patentové prihlášky, ako aj na patentové prihlášky a ďalšie relevantné dokumenty zmluvných štátov, ktoré nie sú ku dňu uvedenému v článku 162 odsek 1 Dohovoru obsiahnuté v rešeršnej dokumentácii Európskeho patentového úradu. Rozsah, podmienky a časový plán realizácie takého rozšírenia stanoví správna rada na základe štúdie zaoberajúcej sa hlavne technickými a finančnými aspektmi.
Časť VII
V prípade rozporu majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami Dohovoru.
Časť VIII
Rozhodnutia správnej rady uvedené v tomto protokole vyžadujú trojštvrtinovú väčšinu (článok 35 odsek 2 Dohovoru). Použije sa aj ustanovenie o počítaní hlasov (článok 36 Dohovoru).
PROTOKOL O SÚDNEJ PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ ROZHODNUTÍ O NÁROKU NA UDELENIE EURÓPSKEHO PATENTU (PROTOKOL O UZNÁVANÍ)
Časť I
Právomoc a príslušnosť
Článok 1
1) Príslušnosť súdov vo veciach žalôb podaných proti prihlasovateľovi európskeho patentu a smerujúcich k uplatneniu práva na udelenie európskeho patentu pre jeden alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške sa riadi článkami 2 až 6.
2) Na účely tohto protokolu pojem „súdy" znamená orgány, ktoré majú podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvného štátu právomoc rozhodovať o nárokoch uvedených v odseku 1. Každý zmluvný štát oznámi Európskemu patentovému úradu, ktoré orgány majú túto právomoc; Európsky patentový úrad o tom informuje ostatné zmluvné štáty.
3) Na účely tohto protokolu pojem „zmluvný štát" znamená ten zmluvný štát, ktorý nevylúčil použitie tohto protokolu podľa článku 167 Dohovoru.
Článok 2
S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, podáva sa žaloba proti nemu na súde tohto zmluvného štátu.
Článok 3
S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo mimo územia zmluvných štátov, a keď osoba, ktorá uplatňuje nárok na udelenie európskeho patentu, má bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, potom majú výlučnú právomoc súdy tohto štátu.
Článok 4
S výhradou článku 5, keď je predmetom európskej patentovej prihlášky vynález zamestnanca, potom je na riešenie sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom daná výlučná právomoc súdom zmluvného štátu, podľa práva ktorého sa riadi právo na patent v zmysle článku 60 odseku 1 druhej vety Dohovoru.
Článok 5
1) Keď účastníci sporu týkajúceho sa práva na udelenie európskeho patentu uzavreli písomnú alebo ústnu a písomne potvrdenú dohodu o tom, že o tomto spore rozhodne súd alebo súdy určitého zmluvného štátu, potom je výlučná právomoc daná tomuto alebo týmto súdom.
2) Ak sú účastníkmi sporu zamestnanec a jeho zamestnávateľ, použije sa odsek 1 vtedy, keď vnútroštátny právny poriadok, ktorým sa riadi pracovná zmluva, uzavretie takejto dohody pripúšťa.
Článok 6
V tých prípadoch, keď sa nepoužijú články 2 až 4 ani článok 5 odseku 1, majú výlučnú právomoc súdy Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 7
Súdy zmluvných štátov, na ktorých boli uplatnené nároky uvedené v článku 1, skúmajú z moci úradnej, či im je daná ich právomoc a príslušnosť, podľa ktorej musia preskúmať, či na to majú súdnu právomoc podľa článkov 2 až 6.
Článok 8
1) Ak boli podané na súdoch rôznych zmluvných štátov žaloby založené na rovnakom nároku a medzi rovnakými účastníkmi, súd, ktorý dostal žalobu neskôr, ju odmietne v prospech súdu, ktorý dostal žalobu skôr.
2) Ak je spochybnená príslušnosť súdu, ktorý dostal žalobu skôr, pozastaví súd, ktorý dostal žalobu neskôr, svoje rozhodnutie až do vydania konečného rozhodnutia prvého súdu.
Časť II
Uznávanie
Článok 9
1) S výhradou ustanovenia článku 11 odseku 2 sú konečné rozhodnutia vynesené v zmluvnom štáte vo veci práva na európsky patent pre jeden alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške uznávané v ostatných členských štátoch bez zvláštneho konania.
2) Právo a právomoc súdu, ktorého rozhodnutie má byť uznané, ani platnosť tohto rozhodnutia sa nesmie znovu skúmať.
Článok 10
Článok 9 odsek 1 sa nepoužije, ak:
a) prihlasovateľ európskeho patentu, ktorý bol pozvaný na súd a nedostavil sa, dokáže, že mu návrh na začatie súdneho konania nebol riadne a včas doručený, aby sa mohol obhajovať alebo
b) prihlasovateľ preukáže, že rozhodnutie je nezlučiteľné s iným rozhodnutím vydaným v niektorom zmluvnom štáte v konaní medzi tými istými účastníkmi konania na základe žaloby podanej skôr, než bola podaná žaloba smerujúca k vydaniu rozhodnutia, ktoré môže byť uznané.
Článok 11
1) Vo vzťahoch medzi zmluvnými štátmi majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami iných dohôd o súdnej právomoci a uznávaní rozhodnutí, ktoré sú s nimi v rozpore.
2) Týmto protokolom nie je dotknuté použitie inej dohody medzi zmluvnými štátmi a štátom, ktorý nie je protokolom viazaný.
PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE
(PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH)
Článok 1
1) Priestory Organizácie sú nedotknuteľné.
2) Orgány štátov, v ktorých má Organizácia priestory, vstupujú do týchto priestorov len so súhlasom prezidenta Európskeho patentového úradu. V prípade požiaru alebo inej pohromy vyžadujúcej okamžité ochranné opatrenia sa tento súhlas predpokladá.
3) Úradné doručenie zásielky alebo inej písomnosti týkajúcej sa súdneho sporu vedeného proti Organizácii nie je porušením nedotknuteľnosti.
Článok 2
Archívy Organizácie a všetky dokumenty, ktoré jej patria alebo ich má v držbe, sú nedotknuteľné.
Článok 3
1) Organizácia požíva v rámci úradnej činnosti súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou:
a) prípadov, keď sa Organizácia v jednotlivom prípade imunity výslovne vzdá;
b) prípadov, keď je podaná treťou osobou občiansko-právna žaloba na náhradu škody vzniknutej pri nehode spôsobenej vozidlom, ktoré patrí Organizácii alebo je pre ňu prevádzkované, alebo v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky v súvislosti s týmto vozidlom;
c) v prípadoch výkonu rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní podľa článku 23.
2) Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza, požíva imunitu voči akejkoľvek forme zabavenia, vyvlastnenia alebo nútenej správy.
3) Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie požíva imunitu voči akejkoľvek správnej exekúcii alebo predbežnému súdnemu opatreniu, pokiaľ to nie prechodne nutné na zabránenie nehodám týkajúcich sa vozidiel patriacich Organizácii alebo boli pre ňu prevádzkované, alebo na vyšetrovanie týchto nehôd.
4) Úradnou činnosťou Organizácie v zmysle tohto protokolu sú také činnosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre jej administratívnu a technickú prevádzku v zmysle Dohovoru.
Článok 4
1) Organizácia a jej nehmotný a hmotný majetok sú v rámci svojej úradnej činnosti oslobodené od všetkých priamych daní.
2) Keď Organizácia uskutoční v rámci úradnej činnosti väčšie nákupy, v cene ktorých sú zahrnuté dane alebo clo, prijmú zmluvné štáty vždy, keď to bude možné, vhodné opatrenia na to, aby tieto dane alebo clo boli Organizácii odpustené alebo nahradené.
3) Oslobodenie sa neposkytuje vo vzťahu k tým daniam alebo clu, ktoré predstavujú iba odmenu za verejnoprospešné služby.
Článok 5
Tovar, ktorý organizácia dovezie alebo vyvezie v rámci úradnej činnosti, je oslobodený od colných a dovozných alebo vývozných poplatkov, s výnimkou poplatkov alebo daní za poskytnuté služby, a je vyňatý zo všetkých zákazov a obmedzení dovozu.
Článok 6
Oslobodenie podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na tovar zakúpený alebo dovážaný na osobnú potrebu zamestnancov Európskeho patentového úradu.
Článok 7
1) Tovar patriaci Organizácii, ktorý bol získaný alebo dovezený v zmysle článkov 4 a 5, je možné predať alebo darovať len za podmienok stanovených zmluvnými štátmi, ktoré poskytli oslobodenie.
2) Doprava tovaru a poskytovanie služieb rôznymi budovami Organizácie sú oslobodené od poplatkov a obmedzení všetkých druhov; v prípade nutnosti prijmú zmluvné štáty všetky nevyhnutné opatrenia, aby tieto dávky boli odpustené alebo nahradené a obmedzenia zrušené.
Článok 8
Zasielanie publikácií a iného informačného materiálu Organizáciou alebo Organizácii nepodlieha žiadnym obmedzeniam.
Článok 9
Zmluvné štáty poskytnú Organizácii oslobodenie v oblasti menových predpisov nevyhnutných na výkon jej úradnej činnosti.
Článok 10
1) Pri úradných oznámeniach a preprave všetkých druhov dokumentov požíva Organizácia v každom zmluvnom štáte najvyššie výhody, aké tento štát poskytuje iným medzinárodným organizáciám.
2) Úradné oznámenia Organizácie podávané akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami nepodliehajú cenzúre.
Článok 11
Zmluvné štáty prijmú vhodné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu a odchodu zamestnancov Európskeho patentového úradu.
Článok 12
1) Zástupcovia zmluvných štátov a ich námestníci, poradcovia a znalci požívajú v rámci zasadnutia správnej rady alebo orgánu touto radou ustanoveného, ako aj počas cesty do miesta zasadania a späť nasledujúce výsady a imunity:
a) imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zadržaniu ich osobnej batožiny s výnimkou ich pristihnutia pri čine;
b) vyňatie zo súdnej právomoci, a to aj po ukončení misie, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa pri výkone svojej činnosti dopustili; táto imunita sa nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky niektorou vyššie uvedenou osobou ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim tejto osobe alebo touto osobou riadeným;
c) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;
d) právo používať kód a prijímať dokumenty alebo korešpondenciu od zvláštneho kuriéra alebo v zapečatených obaloch;
e) oslobodenie pre seba a manželku alebo manžela od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov;
f) rovnaké oslobodenia od menových a devízových predpisov, aké požívajú zástupcovia zahraničných vlád na dočasných úradných misiách.
2) Výsady a imunity sú poskytnuté osobám uvedeným v odseku 1, nie však na osobné výhody, ale na zaistenie ich úplnej nezávislosti pri výkone činnosti vo vzťahu k Organizácii. Zmluvný štát má preto povinnosť odobrať imunitu vo všetkých prípadoch, keď by podľa názoru tohto štátu imunita bránila priebehu súdneho konania, a keď môže byť zrušená bez toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo účel, na ktorý bola poskytnutá.
Článok 13
1) S výhradou ustanovenia článku 6 požíva prezident Európskeho patentového úradu výsady a imunity, ktoré sú poskytované diplomatom podľa Viedenskej dohody o diplomatických vzťahoch z 18. apríla 1961.
2) Vyňatie zo súdnej právomoci sa však nevzťahuje na prípady, keď prezident Európskeho patentového úradu poruší pravidlá cestnej premávky alebo v prípade, keď motorové vozidlo, ktoré mu patrí alebo ktoré riadi, spôsobí škodu.
Článok 14
Zamestnanci Európskeho patentového úradu:
a) požívajú, a to aj po skončení zamestnania, vyňatie zo súdnej právomoci, keď ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky zamestnancom Európskeho patentového úradu, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim zamestnancovi a ním riadeným;
b) sú oslobodení od všetkých záväzkov k vojenskej službe;
c) požívajú nedotknuteľnosť všetkých svojich úradných listín a dokumentov;
d) požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;
e) požívajú rovnaké výsady vo vzťahu k devízovým predpisom, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;
f) v prípade medzinárodnej krízy požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy pri repatriácii ako diplomati;
g) pri prvom nástupe na miesto v príslušnom členskom štáte majú právo na bezcolný dovoz nábytku a predmetov osobnej potreby a pri skončení zamestnania v tomto štáte majú právo na bezcolný vývoz nábytku a predmetov osobnej potreby s výhradou podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné vláda štátu, na ktorého území je toto právo uplatňované, a s výnimkou majetku nadobudnutého v tomto štáte, ktorý v ňom podlieha zákazu vývozu.
Článok 15
Znalci, ktorí vykonávajú činnosť v mene Organizácie alebo plnia úlohy pre Organizáciu, požívajú nasledujúce výsady a imunity, pokiaľ sú pre výkon ich činnosti nevyhnutné, a to aj v priebehu ciest v rámci výkonu činnosti alebo plnení úloh:
a) vyňatie zo súdnej právomoci, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky znalcom ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim znalcovi alebo ním riadeným; znalci požívajú túto imunitu aj po ukončení zamestnania v Organizácii;
b) nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentov;
c) devízové úľavy nevyhnutné na prevod odmeny.
Článok 16
1) Osoby uvedené v článkoch 13 a 14 platia v prospech Organizácie dane z platov a požitkov vyplácaných Organizáciou, a to podľa podmienok a pravidiel vydaných správnou radou v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Dohovoru. Odo dňa zavedenia dane sú platy a pôžitky oslobodené od štátnej dane z príjmu. Zmluvné štáty však môžu prihliadať k takto oslobodeným platom a požitkom pri výpočte dane za príjmy z iných zdrojov.
2) Odsek 1 sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané Organizáciou bývalým zamestnancom Európskeho patentového úradu.
Článok 17
Správna rada rozhodne o kategóriách zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 14, a to úplne alebo sčasti, a ustanovenia článku 16, a ďalej o kategóriách znalcov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 15. Mená, tituly a adresy týchto zamestnancov, znalcov a expertov sú z času na čas oznamované zmluvným štátom.
Článok 18
V prípade, že Organizácia zriadi vlastný systém sociálneho zabezpečenia, Organizácia aj zamestnanci Európskeho patentového úradu sú oslobodení od povinných príspevkov na štátny systém sociálneho zabezpečenia s výhradou dohôd uzavretých so zmluvnými štátmi podľa ustanovenia článku 25.
Článok 19
1) Výsady a imunity stanovené týmto protokolom nie sú určené na poskytovanie osobných výhod zamestnancom Európskeho patentového úradu alebo znalcom, ktorí vykonávajú činnosť pre Organizáciu alebo v mene Organizácie. Sú stanovené výlučne na to, aby zaistili za každých okolností nerušenú činnosť Organizácie a úplnú nezávislosť osôb, ktorým sú priznané.
2) Prezident Európskeho patentového úradu má povinnosť odobrať imunitu, ak podľa jeho názoru imunita bráni riadnemu výkonu spravodlivosti a ak môže byť bez ovplyvnenia záujmov Organizácie zrušená. Z rovnakých dôvodov môže správna rada odobrať imunitu prezidentovi.
Článok 20
1) Organizácia spolupracuje vždy s príslušnými orgánmi zmluvných štátov, aby sa uľahčil riadny výkon práva, zaistilo sa dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a poriadku, o ochrane zdravia a bezpečnosti práce a iných vnútroštátnych predpisov a aby sa zabránilo zneužitiu výsad a úľav stanovených týmto protokolom.
2) Postup pri spolupráci uvedenej v odseku 1 možno spresniť v doplnkových dohodách uvedených v článku 25.
Článok 21
Každý zmluvný štát si ponecháva právo podniknúť v záujme svojej bezpečnosti všetky nevyhnutné opatrenia.
Článok 22
Zmluvný štát nie je povinný poskytnúť výsady a imunity uvedené v článkoch 12, 13, 14 písmeno b), e) a g) a v článku 15 písmeno c):
a) svojím vlastným príslušníkom,
b) osobám, ktoré majú pri začatí svojej činnosti v Organizácii v tomto štáte stále bydlisko a nie sú zamestnancami inej medzivládnej organizácie, ktorej zamestnanci sú začlenení do Organizácie.
Článok 23
1) Každý zmluvný štát môže predložiť medzinárodnému rozhodcovskému súdu všetky spory týkajúce sa Organizácie alebo zamestnanca Európskeho patentového úradu alebo znalca vykonávajúceho pre ňu alebo v jej mene svoju činnosť, ak Organizácia alebo zamestnanci, alebo znalci uplatnili výsady alebo imunitu podľa tohto protokolu v tých prípadoch, keď táto imunita nebola zrušená.
2) Ak zmluvný štát chce predložiť spor rozhodcovskému súdu, oznámi to predsedovi správnej rady, ktorý o tomto oznámení bezodkladne informuje všetky zmluvné štáty.
3) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v sporoch medzi Organizáciou a zamestnancami alebo znalcami vo veci služobného poriadku alebo zamestnaneckých podmienok, alebo, ak ide o zamestnanca, vo veci dôchodkového fondu.
4) Výrok rozhodcovského súdu je konečný a nie je proti nemu žiadny opravný prostriedok; účastníci sú ním viazaní. V prípade sporu o zmysel a rozsah výroku jeho výklad podá rozhodcovský súd, a to na žiadosť účastníka.
Článok 24
1) Rozhodcovský súd uvedený v článku 23 tvoria traja členovia; jeden rozhodca je menovaný štátom alebo štátmi, ktoré sú účastníkmi rozhodcovského konania, jeden rozhodca je menovaný správnou radou; obidvaja títo rozhodcovia menujú tretieho rozhodcu, ktorý pôsobí ako prezident.
2) Rozhodcovia sú vyberaní zo zoznamu, ktorý obsahuje najviac šesť rozhodcov menovaných každým zmluvným štátom a šesť rozhodcov menovaných správnou radou. Tento zoznam sa zostaví čo najskôr po nadobudnutí platnosti protokolu a podľa potreby sa reviduje.
3) Ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v článku 23 odsek 2 niektorý z účastníkov nevykoná menovanie podľa odseku 1, vykoná výber na žiadosť druhého účastníka strany prezident Medzinárodného súdneho dvora z osôb uvedených v zozname. Rovnako sa postupuje na žiadosť niektorého z účastníkov v prípade, že sa obidvaja skôr menovaní rozhodcovia nemôžu v lehote jedného mesiaca od menovania druhého rozhodcu dohodnúť na osobe tretieho rozhodcu. Ak je v niektorom z oboch prípadov predsedovi Medzinárodného súdneho dvora zabránené vykonať výber, alebo ak je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu, vykoná uvedené menovanie podpredseda Medzinárodného súdneho dvora, ak sám nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu; ak je to tak, menovanie vykoná člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu.
Príslušník štátu, ktorý podal žiadosť o súdne konanie, nemôže byť zvolený za rozhodcovského sudcu, ktorého môže menovať správna rada, a ani na návrh správnej rady do zoznamu zapísaná osoba nemôže byť zvolená na miesto rozhodcovského sudcu, ktorého môže menovať štát, ktorý podal žiadosť. Osoby patriace do obidvoch týchto skupín nemôžu byť zvolené za prezidenta rozhodcovského súdu.
4) Rozhodcovský súd vydá svoj rokovací poriadok.
Článok 25
Organizácia môže na základe rozhodnutia správnej rady uzavrieť doplnkové dohody na vykonanie tohto Protokolu s jedným alebo viacerými zmluvnými štátmi a aj iné dohody na zaistenie dobrej činnosti Organizácie a ochrany jej záujmov.
POPLATKOVÝ PORIADOK
z 20. októbra 1977
naposledy zmenený rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo dňa 13. októbra 1999
SPRÁVNA RADA EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRIHLIADNUTÍM NA EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR A NAJMÄ NA JEHO ČLÁNOK 33 ODSEK 2(D) PRIJALA TENTO POPLATKOVÝ PORIADOK
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
V súlade s ustanoveniami tohto poriadku sú vyberané:
a) poplatky, ktoré sa platia Európskemu patentovému úradu (ďalej len „Úrad") na základe Dohovoru a vykonávacieho predpisu, ako aj poplatky a náklady, ktoré stanoví prezident úradu podľa článku 3 odsek 1;
b) poplatky a náklady podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „Zmluva"), výšku ktorých môže stanoviť úrad.
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia úradu podľa článku 1, sú:
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 odsek 2); EUR
&nbsp základný národný poplatok (pravidlo 106a) 127
2. Poplatok za rešerš &nbsp
&nbsp - za európsku rešerš alebo za dodatočnú európsku rešerš (článok 78 ods. 2, pravidlo 46 odsek 1 , pravidlo 112 a článok 157 odsek 2(b) 690
- za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 1) 945
3. Poplatok za určenie za každý určený zmluvný štát (článok 79 odsek 2); poplatok za určenie do všetkých zmluvných štátov sa považuje za zaplatený v prípade, že prihlasovateľ zaplatí 7 násobok tohto poplatku. 76
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežactva 76
3b. Príplatok ku prihlasovaciemu poplatku, poplatku za rešerš, poplatku za určenie alebo základnému národnému poplatku (pravidlo 85a) 50 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však celkom 715 EUR
4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku &nbsp
&nbsp (článok 86 odsek 1), počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky &nbsp
- za tretí rok 383
- za štvrtý rok 409
- za piaty rok 434
- za šiesty rok 715
- za siedmy rok 741
- za ôsmy rok 766
- za deviaty rok 971
- za desiaty a každý ďalší rok 1022
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku prihlášku (článok 86 odsek 2) 10 % z udržiavacieho poplatku plateného s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1431
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti o prieskum (pravidlo 85b) 50 % poplatku za prieskum
8. Poplatok za udelenie, vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu [článok 97 odsek 2(b)], pokiaľ podklady prihlášky určené na tlač obsahujú: &nbsp
8.1 najviac 35 strán 715
8.2 viac ako 35 strán 715 plus 10,20 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
9. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu [článok 102 odsek 3(b) - paušálny poplatok] 51
10. Poplatok za námietku (článok 99 odsek 1 a článok 105 odsek 613
11. Poplatok za sťažnosť článok 108) 1022
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 121 odsek 2) 76
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 122 odsek 3) 76
14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1 a článok 140) 51
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý ďalší nárok (pravidlo 31 odsek 1, pravidlo 51 odsek 7 a pravidlo 110 odsek 1) 40
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 63 odsek 3) 51
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu (pravidlo 75 odsek 3) 51
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (článok 152 odsek 3) 102
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 2) 1533
20. Poplatok za technickú expertízu (článok 25) 3067
21. Poplatok za sťažnosť (pravidlo 40.2(e) a 68.3(e) Zmluvy, pravidlo 105 odsek 3) 1022
Poplatky, ktoré sa platia úradu podľa článku 1, sú nasledujúce:
EUR
1. Prihlasovací poplatok [článok 78
odsek 2)]; základný národný poplatok
[pravidlo 106a)], ak
- európska patentová prihláška alebo
formulár žiadosti na vstup do európskej
fázy (formulár EPÚ 1200) v prípade me-
dzinárodnej prihlášky je podaná elektro-
nickou formou
90
- európska patentová prihláška alebo
formulár žiadosti na vstup do európskej
fázy (formulár EPÚ 1200) v prípade me-
dzinárodnej prihlášky je podaná papie-
rovou formou
160
2. Poplatok za rešerš
- za európsku rešerš alebo za dodatočnú
európsku rešerš [článok 78 odsek 2,
pravidlo 46 odsek 1, pravidlo 112 a člá-
nok 157 odsek 2(b)]
690
- za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1
Zmluvy a pravidlo 105 odsek 1)
1 550
3. Poplatok za určenie za každý určený
zmluvný štát (článok 79 odsek 2); popla-
tok za určenie do všetkých zmluvných
štátov sa považuje za zaplatený v prípa-
de, že prihlasovateľ zaplatí 7-násobok
tohto poplatku
75
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiar-
skej konfederácie a Lichtenštajnského
kniežatstva
75
3b. Príplatok k prihlasovaciemu poplatku,
poplatku za rešerš, poplatku za určenie
(pravidlo 85a)
50% príslušného
poplatku alebo
poplatkov,
najviac však
celkom 650 EUR
3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu
medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o prieskum,
alebo za oneskorené zaplatenie národného
základného poplatku, poplatku za rešerš alebo
poplat kov za určenie (pravidlo 108 odsek 3)
50 %
príslušného
poplatku, ale
najmenej 500 EUR
za oneskorené
podanie prekladu
až do sumy
1 750 EUR
4. Udržiavacie poplatky za európsku
patentovú prihlášku (článok 86 odsek 1),
počítané v každom prípade odo
dňa podania prihlášky
- za tretí rok 380
- za štvrtý rok 405
- za piaty rok 430
- za šiesty rok 715
- za siedmy rok 740
- za ôsmy rok 765
- za deviaty rok 970
- za desiaty a každý ďalší rok 1 020
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržia-
vacieho poplatku za európsku prihlášku
(článok 86 odsek 2)
10 %
z udržiavacieho
poplatku plateného
s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1 430
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti
o prieskum (pravidlo 85b)
50 % poplatku
za prieskum
8. Poplatok za udelenie vrátane poplatku
za tlač európskeho patentového spisu
[článok 97 odsek 2(b)], ak podklady
prihlášky určené na tlač obsahujú:
8.1 najviac 35 strán 715
8.2 viac ako 35 strán 715
plus 10 EUR
za 36. a každú
ďalšiu stranu
9. Poplatok za tlač nového európskeho pa-
tentového spisu [článok 102 odsek 3(b)]
- paušálny poplatok 50
10. Poplatok za námietku (článok 99
odsek 1 a článok 105 odsek 2)
610
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 020
12. Poplatok za pokračovanie v konaní
(článok 121 odsek 2)
75
13. Poplatok za uvedenie do predošlého
stavu (článok 122 odsek 3)
75
14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1
a článok 140)
50
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý
ďalší nárok (pravidlo 31 odsek 1, pravid-
lo 51 odsek 7 a pravidlo 110 odsek 1)
40
16. Poplatok za určenie nákladov
(pravidlo 63 odsek 3)
50
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu
(pravidlo 75 odsek 3)
50
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej
prihlášky (článok 152 odsek 3)
100
19. Poplatok za predbežný prieskum medzi-
národnej prihlášky (pravidlo 58 Zmluvy
a pravidlo 105 odsek 2)
1 530
20. Poplatok za technickú expertízu
(článok 25)
3 060
21. Poplatok za sťažnosť (pravidlá 40.2(e)
a 68.3(e) Zmluvy, pravidlo 105 odsek 3)
1 020
Článok 3
Poplatky, náklady a ceny stanovené prezidentom Úradu
1. Prezident Úradu stanoví výšku správnych poplatkov uvedených vo vykonávacom predpise a prípadne aj výšku poplatkov a nákladov za iné služby poskytované úradom, ako sú uvedené v článku 2.
2. Prezident úradu stanoví aj ceny publikácií uvedených v článkoch 93, 98, 103 a 129 Dohovoru.
3. Poplatky uvedené v článku 2 a poplatky a náklady stanovené podľa odseku 1 sa zverejnia v úradnom vestníku Európskeho patentového úradu.
Článok 4
Splatnosť poplatkov
1. Poplatky, ktorých splatnosť nie je uvedená v ustanoveniach Dohovoru alebo Zmluvy alebo vo vykonávacom predpise, sú splatné v deň prijatia žiadosti o službu, za ktorú sa poplatok platí.
2. Prezident úradu môže rozhodnúť, že poskytnutie služieb v zmysle odseku 1 nie je podmienené zaplatením príslušného poplatku vopred.
Článok 5
Platenie poplatkov
1. Úrad prijíma poplatky v EUR nasledujúcim spôsobom:
a) platbou alebo prevodom na bankový účet Úradu;
b) platbou alebo prevodom na žírový účet Úradu;
c) podaním alebo odoslaním šeku splatného v prospech Úradu.
2. Prezident Úradu môže pripustiť aj iné spôsoby platenia poplatkov, než aké sú uvedené v odseku 1.
Článok 7
Údaje o platbách
1. Každá platba musí obsahovať meno platcu a musí obsahovať nevyhnutné údaje, aby Úrad mohol ihneď zistiť účel platby.
2. Ak účel platby nie je možné ihneď zistiť, vyzve úrad platcu, aby v lehote, ktorú mu stanoví, tento účel písomne oznámil. Ak tejto výzve v lehote nevyhovie, predpokladá sa, že platba nebola uskutočnená.
Článok 8
Deň vykonania platby
1. Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby voči Úradu, je
a) v prípadoch uvedených v článku 5 odseku 1(a) a (b) deň, v ktorom je čiastka platby alebo prevodu skutočne pripísaná na bankový alebo žírový účet Úradu;
b) v prípadoch uvedených v článku 5 odseku 1(c) deň prijatia čiastky šekom Úradom za predpokladu, že šek je krytý.
2. Ak prezident Úradu na základe článku 5 odseku 2 pripustí aj iné spôsoby platenia poplatkov, než sú uvedené v článku 5 odseku 1, potom určí aj deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby.
3. Ak sa na základe ustanovenia odsekov 1 a 2 platba nepovažuje za uskutočnenú až do uplynutia lehoty, v rámci ktorej mala byť vykonaná, lehota sa považuje za dodržanú, ak bol Úradu predložený dôkaz o tom, že platca
a) v lehote, v ktorej mala byť platba uskutočnená, splnil v zmluvnom štáte niektorú z uvedených podmienok:
i) uskutočnil platbu prostredníctvom bankovej inštitúcie alebo pošty;
ii) riadne vystavil príkaz bankovej inštitúcii alebo pošte, aby čiastku previedla;
iii) odoslal na pošte list s adresou Úradu, ktorý obsahoval šek v zmysle článku 5 odseku 1(d), ak je tento šek krytý, a
b) zaplatil príplatok 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 150 EUR; príplatok sa neplatí, ak podmienka uvedená v pododseku (a) bola splnená najneskôr desať dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie.
4. Úrad môže požiadať platcu, aby predložil dôkaz o tom, v ktorom dni bola splnená podmienka uvedená v odseku 3(a), a aby prípadne zaplatil príplatok uvedený v odseku 3(b) v lehote, ktorú mu stanoví. Ak sa tejto výzve nevyhovie alebo dôkaz nie je dostatočný, prípadne ak nebol včas zaplatený príplatok, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.
Článok 9
Platbe v nedostatočnej výške
1. Lehota na zaplatenie sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak bol poplatok zaplatený včas a v plnej výške. Ak poplatok nie je zaplatený v plnej výške, čiastka zaplatená po uplynutí lehoty sa vráti. Úrad však môže, ak je to v čase po uplynutí lehoty možné, poskytnúť platcovi príležitosť chýbajúcu čiastku doplatiť. Rovnako môže v odôvodnených prípadoch chýbajúcu malú čiastku prehliadnuť, bez toho, že sa to dotkne práv platcu.
2. Ak je v žiadosti o udelenie európskeho patentu určených podľa článku 79 odsek 1 Dohovoru viac zmluvných štátov a zaplatená čiastka nestačí na pokrytie všetkých poplatkov za určenie, zaplatená čiastka sa použije podľa spresnenia, ktoré poskytol prihlasovateľ pri platení. Ak prihlasovateľ pri platení nevykoná žiadne spresnenie, má sa za to, že poplatky boli zaplatené iba na toľko určení, na koľko daná čiastka postačuje, a to v takom poradí, v akom sú určené zmluvné štáty uvedené v žiadosti.
Článok 10
Vrátenie poplatku za rešerš
1. Rešeršný poplatok za európsku alebo dodatočnú európsku rešerš sa celkom alebo čiastočne vracia, ak je správa o európskej rešerši založená na skoršej rešeršnej správe, ktorú Úrad už spracoval na prihlášku, na základe ktorej sa uplatňuje právo prednosti pre európsku patentovú prihlášku, alebo ktorá je pôvodnou prihláškou v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pôvodnou prihláškou v zmysle pravidla 15 vykonávacieho predpisu.
2. Čiastka, ktorú možno podľa odseku 1 vrátiť, predstavuje 50 alebo 100 % poplatku za rešerš, a to podľa rozsahu, v ktorom Úrad môže čerpať zo skoršej rešeršnej správy.
3. Poplatok za rešerš sa vracia v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo zamietnutá, alebo sa považuje za vzatú späť v čase, keď Úrad ešte nezačal s vyhotovením správy o európskej rešerši.
Článok 10a
Vrátenie poplatku za technickú expertízu
Čiastka rovnajúca sa 75 % poplatku za technickú expertízu podľa článku 25 Dohovoru sa vracia, ak je žiadosť o technickú expertízu vzatá späť v dobe, keď Úrad ešte nezačal vyhotovovať technickú expertízu.
Článok 10b
Vrátenie poplatku za prieskum
Poplatok za prieskum sa podľa článku 94 odsek 2 Dohovoru vracia:
a) v celej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť pred tým, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení;
b) do výšky 75 %, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť po tom, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení, ale ešte pred začatím vecného prieskumu.
Článok 10c
Vrátenie malých čiastok
Ak sa pri úhrade poplatku zaplatí príliš vysoká čiastka, preplatok sa nevracia, ak ide o malú čiastku a príslušný účastník nepožiadal výslovne o jej vrátenie. Prezident úradu určí, čo sa považuje za malú čiastku.
Článok 10d
Vrátenie poplatku za medzinárodný predbežný prieskum
Ak prihlasovateľ v čase prípravy medzinárodného predbežného prieskumu nepožiadal o vyhotovenie podrobného predbežného prieskumu alebo nepodal zmeny podľa článku 19 alebo článku 34 odseku 2 Zmluvy o patentovej spolupráci alebo iné námietky, Úrad vráti prihlasovateľovi dve tretiny poplatku za medzinárodný predbežný prieskum. O podrobnostiach vrátenia poplatku za medzinárodný predbežný prieskum rozhodne prezident Úradu.
Článok 11
Rozhodnutie o výške nákladov, proti ktorým možno podať sťažnosť
V súlade s článkom 106 odsek 1 Dohovoru možno proti rozhodnutiam, ktorými sa určuje výška nákladov „NÁMIETKOVÉHO" konania, podať sťažnosť, ak táto výška presahuje čiastku rovnajúcu sa poplatku za sťažnosť.
Článok 12
Zníženie poplatkov
1. Zníženie poplatkov podľa pravidla 6 odseku 3 vykonávacieho predpisu predstavuje 20 % prihlasovacieho poplatku, poplatku za prieskum, poplatku za námietku a poplatku za sťažnosť.
2. Zníženie podľa pravidla 107 odseku 2 vykonávacieho predpisu predstavuje 50 % poplatku za prieskum. K zníženiu poplatok nedôjde, ak Úrad ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vrátil poplatok za predbežný prieskum podľa článku 10d.
Článok 13
Oznámenie
Prezident Európskeho patentového úradu zašle otvorenú kópiu tohto poplatkového poriadku všetkým signatárskym štátom Dohovoru, ako aj štátom, ktoré k nej pristúpia.
Článok 14
Nadobudnutie platnosti
Tento poriadok nadobudne platnosť 20. októbra 1977.
V Mníchove 20. októbra 1977.
REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)
(Mníchov 29. novembra 2000)
REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)
Z 5. OKTÓBRA 1973, NAPOSLEDY REVIDOVANÝ 17. DECEMBRA 1991
PREAMBULA
Zmluvné štáty európskeho patentového dohovoru,
berúc do úvahy, že spolupráca krajín Európy na základe Európskeho patentového dohovoru a jednotné konanie pri udeľovaní patentov, ktoré bolo týmto ustanovené, významne prispieva k právnej a ekonomickej integrácii Európy,
prajúc si ešte viac efektívne podporovať inováciu a ekonomický rast položením základov pre ďalší rozvoj európskeho patentového systému,
želajúc si, s ohľadom na narastajúci medzinárodný charakter patentového systému, prispôsobovať Európsky patentový dohovor technologickému a právnemu vývoju, ktorý sa uskutočnil od jej uzavretia,
dohodli sa takto:
ČLÁNOK 1
ZMENA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU
Európsky patentový dohovor sa mení takto:
1. Za článok 4 sa vkladá nový článok 4a, ktorý znie:
Článok 4a
Konferencia ministrov zmluvných štátov
Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedných za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každý piaty rok, aby diskutovala o otázkach týkajúcich sa Organizácie a európskeho patentového systému.
2. Článok 11 znie:
Článok 11
Menovanie vyšších úradníkov
1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný Správnou radou.
2) Viceprezidenti sú menovaní Správnou radou po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.
3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, vrátane ich predsedov sú menovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.
4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.
5) Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou za členov veľkého sťažnostného senátu menovaní právne kvalifikovaní členovia vnútroštátnych súdov alebo kvázi-súdnych orgánov členských štátov, ktorí môžu pokračovať v sudcovskej činnosti na národnej úrovni. Takíto členovia sú menovaní na obdobie troch rokov a môžu byť menovaní opätovne.
3. Článok 14 znie:
Článok 14
Jazyky Európskeho patentového úradu, európske patentové prihlášky a ostatné dokumenty
1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú angličtina, francúzština a nemčina.
2) Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov alebo, ak je podaná v inom jazyku, preloží sa do jedného z úradných jazykov v zmysle vykonávacieho predpisu. Počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak požadovaný preklad nie je podaný v stanovenom termíne, prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania vo všetkých konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.
4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradný jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré je nevyhnutné podať v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Preklad do jedného z úradných jazykov však musia na Európsky patentový úrad podať v súlade s vykonávacím predpisom. Ak písomnosť, okrem dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v stanovenom jazyku alebo ak preklad nie je podaný v stanovenom termíne, písomnosť sa považuje za nepodanú.
5) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.
6) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
7) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje
a) Európsky patentový vestník,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu.
8) Zápisy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.
4. Článok 16 znie:
Článok 16
Prijímacie oddelenie
Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti európskych patentových prihlášok.
5. Článok 17 znie:
Článok 17
Rešeršné oddelenia
Rešeršné oddelenia sú príslušné na vyhotovenie správ o európskej rešerši.
6. Článok 18 znie:
Článok 18
Prieskumové oddelenia
1) Prieskumové oddelenia sú príslušné na vykonávanie prieskumu európskych patentových prihlášok.
2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je vykonaním prieskumu spravidla poverený jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne konanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Prieskumové oddelenie sa doplní o právne kvalifikovaného člena, ak to podľa jeho názoru vyžaduje povaha rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.
7. Článok 21 znie:
Článok 21
Sťažnostné senáty
1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažnosti proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.
2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia tvoria sťažnostný senát traja právne kvalifikovaní členovia.
3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia či zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti,
c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.
4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a z jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.
8. Článok 22 znie:
Článok 22
Veľký sťažnostný senát
1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na
a) rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi,
b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu,
c) rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.
2) Veľký sťažnostný senát je zložený z piatich právne kvalifikovaných členov a z dvoch technicky kvalifikovaných členov v konaniach podľa odseku 1 písm. a) a b). V konaniach podľa odseku 1 písm. c) je veľký sťažnostný senát zložený z troch alebo z piatich členov v zmysle vykonávacieho predpisu. Právne kvalifikovaný člen je predsedom vo všetkých konaniach.
9. Článok 23 znie:
Článok 23
Nezávislosť členov senátov
1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu, funkčné obdobie členov senátov končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku v zmysle služobného poriadku stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.
2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.
3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.
4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu budú prijaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnou radou.
10. Článok 33 znie:
Článok 33
Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch
1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:
a) lehoty stanovené v tomto Dohovore,
b) časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru tak, aby boli v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa patentov alebo legislatívou Európskeho spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na patenty,
c) vykonávací predpis.
2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:
a) finančný poriadok,
b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá na poskytovanie ďalších výhod,
c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov,
d) poplatkový poriadok,
e) svoj rokovací poriadok.
3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.
4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a, s jej súhlasom, uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo s medzivládnymi organizáciami ako aj s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
5) Správna rada nesmie prijímať rozhodnutia podľa odseku 1 písmeno b)
- týkajúce sa medzinárodnej dohody pred jej vstupom do platnosti,
- týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred jej vstupom do platnosti alebo, ak táto legislatíva poskytuje obdobie pre svoju implementáciu, pred uplynutím tohto obdobia.
11. Článok 35 znie:
Článok 35
Hlasovanie
1) Správna rada prijíma svoje rozhodnutie, s výhradou odsekov 2 a 3, väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
2) Trojštvrtinová väčšina zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 odsek 1, článku 33 odsek 1 písmeno a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článku 46, článku 134a, článku 149a odsek 2, článku 152, článku 153 odsek 7, článku 166 a článku 172.
3) Jednohlasné hlasovanie zmluvných štátov je potrebné pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 33 odsek 1 písmeno b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len za prítomnosti všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 odsek 1 písmeno b) nevstúpi do platnosti, ak zmluvný štát vyhlási do dvanástich mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia, že nechce byť viazaný takýmto rozhodnutím.
4) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
12. Článok 37 znie:
Článok 37
Financovanie rozpočtu
Rozpočet organizácie je financovaný
a) vlastnými prostriedkami organizácie,
b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch,
c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov,
d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146,
e) prípadne pôžičkami tretích strán zabezpečenými pozemkom alebo budovami, ale len v prípade hmotných aktív,
f) prípadne financovaním konkrétnych projektov treťou stranou.
13. Článok 38 znie:
Článok 38
Vlastné prostriedky organizácie
Vlastné prostriedky organizácie tvoria
a) všetky príjmy vyplývajúce z poplatkov a iných zdrojov, ako aj rezervy organizácie,
b) zdroje dôchodkového rezervného fondu, s ktorým sa nakladá ako so špeciálnym aktívom organizácie na účely poskytnutia podpory dôchodkového poistenia organizácie tým, že sa poskytnú primerané rezervy.
14. Článok 42 znie:
Článok 42
Rozpočet
1) Rozpočet organizácie musí byť vyrovnaný. Rozpočet musí byť zostavený v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi, ktoré sú stanovené vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplnkový.
2) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare stanovenom finančným poriadkom.
15. Článok 50 znie:
Článok 50
Finančný poriadok
Finančný poriadok určuje predovšetkým
a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a preverovanie účtov,
b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41,
c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia,
d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47,
e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146,
f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada,
g) všeobecne prijaté účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.
16. Článok 51 znie:
Článok 51
Poplatky
1) Európsky patentový úrad môže vyberať poplatky za akýkoľvek úradný výkon alebo úkon, ktorý je uskutočnený na základe tohto Dohovoru.
2) Vykonávací predpis stanovuje lehoty na uhradenie poplatkov, ktoré nie sú určené týmto Dohovorom.
3) Ak vykonávací predpis stanoví povinnosť uhradiť poplatok, potom stanoví aj následky neuhradenia takéhoto poplatku v lehote.
4) Poplatkový poriadok určí najmä výšku poplatkov a spôsob ich uhradenia.
17. Článok 52 znie:
Článok 52
Patentovateľné vynálezy
1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti, ako aj počítačové programy,
d) podávanie informácií.
3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.
18. Článok 53 znie:
Článok 53
Výluky z patentovateľnosti
Európske patenty sa neudeľujú na
a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom,
b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín, alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané;
c) spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského tela alebo zvieracieho organizmu a diagnostické spôsoby uplatňované na ľudskom tele alebo zvieracom organizme; toto ustanovenie neplatí pre výrobky, najmä látky alebo zmesi, na využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.
19. Článok 54 znie:
Článok 54
Novosť
1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.
3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.
4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky na využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak jej využitie pri takomto spôsobe nie je súčasťou stavu techniky.
5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 taktiež nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi uvedenej v odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak takéto využitie nie je súčasťou stavu techniky.
20. Článok 60 znie:
Článok 60
Právo na európsky patent
1) Právo na európsky patent má vynálezca alebo jeho právny nástupca. Keď je vynálezca zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.
2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najstarší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená.
3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.
21. Článok 61 znie:
Článok 61
Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami
1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba v zmysle vykonávacieho predpisu
a) pokračovať s európskou patentovou prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa,
b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo
c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.
2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písmeno b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 odsek 1.
22. Článok 65 znie:
Článok 65
Preklad európskeho patentu
1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak európsky patent v znení, v akom bol udelený, zmenený alebo obmedzený, nie je vyhotovený v niektorom z jeho úradných jazykov, musí majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu sú tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej forme alebo obmedzenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.
2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia prijaté na základe odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.
23. Článok 67 znie:
Článok 67
Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení
1) Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu stanovenú v článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví aspoň to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka
a) bol sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo
b) bol doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.
4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.
24. Článok 68 znie:
Článok 68
Účinok zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu
Ak bol patent zrušený alebo obmedzený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo v konaní o zrušení patentu, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený alebo obmedzený.
25. Článok 69 znie:
Článok 69
Rozsah ochrany
1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený patentovými nárokmi. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.
2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo konaní o zrušení patentu, však určuje spätne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.
26. Článok 70 znie:
Článok 70
Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
2) Ak však európska patentová prihláška nie je podaná v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, takéto znenie sa stane pôvodne podaným znením prihlášky v zmysle významu tohto pojmu podľa tohto Dohovoru.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu, v zmysle tohto Dohovoru, sa považuje v tomto štáte za autentické znenie s výnimkou konania o zrušení patentu, ak z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3
a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právny účinok až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,
b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie by neznamenalo porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.
27. Článok 75 znie:
Článok 75
Podanie európskej patentovej prihlášky
1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať
a) v Európskom patentovom úrade alebo,
b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a s výhradou článku 76 odsek 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaký účinok, ako keby bola podaná v ten istý deň Európskemu patentovému úradu.
2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v zmluvnom štáte
a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu odovzdané do zahraničia, alebo
b) určujú, že všetky patentové prihlášky musia byť najskôr podané na národnom úrade alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.
28. Článok 76 znie:
Článok 76
Európska vylúčená prihláška
1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v zmysle vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.
2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.
29. Článok 77 znie:
Článok 77
Odovzdanie európskej patentovej prihlášky
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané na tomto úrade alebo na iných príslušných orgánoch tohto štátu v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Európske patentové prihlášky, ktorých predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdávajú.
3) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené Európskemu patentovému úradu v predpísanej lehote, sa považujú za vzaté späť.
30. Článok 78 znie:
Článok 78
Náležitosti európskej patentovej prihlášky
1) Európska patentová prihláška obsahuje
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu,
b) opis vynálezu,
c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov,
d) výkresy, na ktoré opis alebo nároky odkazujú,
e) anotáciu,
a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise.
2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Prihláška sa považuje za vzatú späť, ak prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš nie je uhradený v stanovenej lehote.
31. Článok 79 znie:
Článok 79
Určenie zmluvných štátov
1) Všetky zmluvné štáty, ktoré sú v čase podania európskej patentovej prihlášky členmi tohto Dohovoru, sa považujú v žiadosti o udelenie európskeho patentu za určené.
2) Určenie zmluvného štátu môže podliehať zaplateniu poplatku za určenie.
3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek, až do udelenia európskeho patentu, vziať späť.
32. Článok 80 znie:
Článok 80
Deň podania
Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, v ktorom sú všetky náležitosti stanovené vo vykonávacom predpise splnené.
33. Článok 86 znie:
Článok 86
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítané odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
2) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené rozhodnutie o udelení európskeho patentu.
34. Článok 87 znie:
Článok 87
Právo prednosti
1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov
a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo
b) Svetovej obchodnej organizácie
prihlášku patentu alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.
2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných, alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.
3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, kedy bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.
4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.
5) Ak bola podaná prvá prihláška na orgáne priemyselného vlastníctva, ktorý nepodlieha Parížskemu dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak tento orgán podľa zverejneného oznámenia prezidenta Európskeho patentového úradu priznáva na základe prvého podania v Európskom patentom úrade právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom.
35. Článok 88 znie:
Článok 88
Uplatnenie práva prednosti
1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti, ako aj ostatné požadované dokumenty v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.
3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.
4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.
36. Článok 90 znie:
Článok 90
Prieskum pri podaní a prieskum na formálne náležitosti
1) Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu zisťuje, či európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.
2) Ak sa nemôže priznať deň podania, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.
3) Ak je európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad zisťuje, v zmysle vykonávacieho predpisu, splnenie požiadaviek v článkoch 14, 78, 81 a tam, kde je to vhodné, aj v článku 88 odsek 1 a v článku 133 odsek 2, ako aj splnenie ostatných požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
4) Ak pri vykonávaní prieskumu podľa odsekov 1 až 3 Európsky patentový úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby tieto nedostatky odstránil.
5) Ak nedostatky zistené pri vykonávaní prieskumu podľa odseku 3 nie sú odstránené, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak sa nedostatky týkajú práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.
37. Článok 91 sa vypúšťa.
38. Článok 92 znie:
Článok 92
Vyhotovenie správy o európskej rešerši
Európsky patentový úrad vyhotoví a uverejní, v zmysle vykonávacieho predpisu, správu o európskej rešerši európskej patentovej prihlášky na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy.
39. Článok 93 znie:
Článok 93
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky
1) Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr
a) po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, alebo
b) pred uplynutím tejto lehoty na žiadosť prihlasovateľa.
2) Ak rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písmeno a), zverejní sa európska patentová prihláška aj európsky patentový spis súčasne.
40. Článok 94 znie:
Článok 94
Prieskum európskej patentovej prihlášky
1) Na základe žiadosti a v zmysle vykonávacieho predpisu vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum.
2) Ak žiadosť nie je podaná v určenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Ak prieskum preukáže, že prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, tak často, ako je to nutné, aby podal svoje pripomienky a vykonal zmeny v prihláške v zmysle článku 123 odsek 1.
4) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote neodpovie na výzvy prieskumového oddelenia, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
41. Články 95 a 96 sa vypúšťajú.
42. Článok 97 znie:
Článok 97
Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu
1) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa podmienky tohto Dohovoru, zamietne európsku patentovú prihlášku, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.
3) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.
43. Článok 98 znie:
Článok 98
Zverejnenie európskeho patentového spisu
Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
44. Názov piatej časti znie:
PIATA ČASŤ
KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ PATENTU
45. Článok 99 znie:
Článok 99
Námietky
1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý v súlade s vykonávacím predpisom podať na Európskom patentovom úrade námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.
2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.
3) Účastníci konania o námietkach sú osoby, ktoré námietky podali, a majiteľ patentu.
4) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.
46. Článok 101 znie:
Článok 101
Preskúmanie námietok - zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma v zmysle vykonávacieho predpisu, či aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Pri konaní o námietkach vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.
2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok bráni zachovaniu európskeho patentu, patent zruší. V opačnom prípade námietky zamietne.
3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom,
a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise,
b) nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zrušení patentu.
47. Článok 102 sa vypúšťa.
48. Článok 103 znie:
Článok 103
Zverejnenie nového európskeho patentového spisu
Ak je patent zachovaný tak, ako bol zmenený v zmysle článku 101 odsek 3 písmeno a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.
49. Článok 104 znie:
Článok 104
Náklady
1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.
2) Postup pri stanovení nákladov upravuje vykonávací predpis.
3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.
50. Článok 105 znie:
Článok 105
Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania
1) V súlade s vykonávacím predpisom môže po uplynutí lehoty na podanie námietky pristúpiť do konania o námietkach akákoľvek tretia strana,
a) ak preukáže, že proti nej bolo začaté konanie vo veci porušenia patentu, alebo
b) ak preukáže, že po tom, ako ju majiteľ patentu vyzval, aby upustila od údajného porušovania patentu, začala proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.
2) Prípustné pristúpenie do konania sa považuje za námietku.
51. Za článok 105 sa vkladajú nové články 105a, 105b a 105c, ktoré znejú:
Článok 105a
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie patentu
1) Zmenou patentových nárokov môže byť na žiadosť majiteľa európsky patent zrušený alebo obmedzený. Majiteľ podáva žiadosť na Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú iba po zaplatení poplatku za obmedzenie alebo zrušenie patentu.
2) Žiadosť nesmie byť podaná v čase námietkového konania o predmetnom európskom patente.
Článok 105b
Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu
1) Európsky patentový úrad preskúma, či sú splnené požiadavky týkajúce sa obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu, stanovené vykonávacím predpisom.
2) Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto požiadavky, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu sa vzťahuje na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých bol udelený. Rozhodnutie sa stáva právoplatné v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.
Článok 105c
Zverejnenie zmeneného patentového spisu
Ak v zmysle článku 105b odsek 2 dôjde k obmedzeniu európskeho patentu, Európsky patentový úrad zverejní zmenený európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o obmedzení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
52. Článok 106 znie:
Článok 106
Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť
1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.
3) Právo na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené vykonávacím predpisom.
53. Článok 108 znie:
Článok 108
Lehoty a forma sťažnosti
Sťažnosť sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v zmysle vykonávacieho predpisu v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.
54. Článok 110 znie:
Článok 110
Preskúmanie sťažnosti
Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom.
55. Za článkom 112 sa vkladá nový článok 112a, ktorý znie:
Článok 112a
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom
1) Strana, ktorá podľa rozhodnutia sťažnostného senátu nebola v konaní o sťažnosti úspešná, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom.
2) Žiadosť môže byť podaná len z dôvodov, že
a) člen sťažnostného senátu sa zúčastnil takéhoto rozhodovania, porušujúc článok 24 odsek 1, alebo napriek svojmu vylúčeniu v zmysle rozhodnutia podľa článku 24 odsek 4,
b) sťažnostný senát obsahoval osobu, ktorá nebola vymenovaná za jej člena,
c) došlo k závažnému porušeniu článku 113,
d) v konaní o sťažnosti došlo k inej závažnej, vo vykonávacom predpise určenej procesnej chybe alebo
e) na rozhodnutie mohol mať dosah trestný čin vykonaný za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.
3) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nemá odkladný účinok.
4) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu a musí byť odôvodnená. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno a) až d), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno e), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom bol trestný čin vykonaný, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako päť rokov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu.
5) Veľký sťažnostný senát preskúma žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v súlade s vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, veľký sťažnostný senát zruší pôvodné rozhodnutie a opätovne odkáže na konanie pred sťažnostným senátom v zmysle vykonávacieho predpisu.
6) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré je predmetom preskúmavania, do zverejnenia oznámenia o rozhodnutí veľkého sťažnostného senátu o takejto žiadosti využívať vynález, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
56. Článok 115 znie:
Článok 115
Pripomienky tretích osôb
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže v zmysle vykonávacieho predpisu akákoľvek tretia strana v konaní pred Európskym patentovým úradom predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.
57. Článok 117 znie:
Článok 117
Dokazovanie
1) V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné tieto dôkazové prostriedky:
a) výsluch účastníkov,
b) vyžiadanie informácií,
c) predloženie listín,
d) výsluch svedkov,
e) znalecký posudok,
f) obhliadka na mieste,
g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.
2) Postup pri vykonávaní dôkazov upravuje vykonávací predpis.
58. Článok 119 znie:
Článok 119
Doručovanie
Európsky patentový úrad doručuje rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a oznámenia v zmysle vykonávacieho predpisu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.
59. Článok 120 znie:
Článok 120
Lehoty
Vykonávací predpis stanoví
a) lehoty, ktoré sú záväzné v konaní pred Európskym patentovým úradom, a nie sú stanovené v tomto Dohovore,
b) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť,
c) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.
60. Článok 121 znie:
Článok 121
Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške
1) Prihlasovateľ môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške v prípade, že nedodržal lehotu voči Európskemu patentovému úradu.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Pokračovanie v konaní je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty stanovené v článku 87 odsek 1, článku 108 a článku 112a odsek 4, ako aj lehoty pre žiadosť o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť pokračovanie v konaní aj pre iné lehoty.
61. Článok 122 znie:
Článok 122
Uvedenie do predošlého stavu
1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej, okolnostiam primeranej snahe nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sú na jeho žiadosť navrátené práva, ak je priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti skutočnosť, že sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo opravného prostriedku.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, ako aj ostatných požiadaviek stanovených vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Uvedenie do predošlého stavu je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty pre žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť uvedenie do predošlého stavu aj pre iné lehoty.
5) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od straty práv uvedenej v odseku 1 do zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
6) Tento článok sa netýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.
62. Článok 123 znie:
Článok 123
Zmeny
1) Podmienky, na základe ktorých je možné v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku aspoň raz zmeniť.
2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.
3) V európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany z neho vyplývajúcej.
63. Článok 124 znie:
Článok 124
Údaje o stave techniky
1) Európsky patentový úrad môže v súlade s vykonávacím predpisom vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa stavu techniky, ktoré sa brali do úvahy v národnom alebo regionálnom konaní o patente a týkali sa vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.
2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
64. Článok 126 sa vypúšťa.
65. Článok 127 znie:
Článok 127
Európsky patentový register
Európsky patentový úrad vedie európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje určené vykonávacím predpisom. Žiadny zápis do registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Register je prístupný na verejné nahliadnutie.
66. Článok 128 znie:
Článok 128
Nahliadnutie do spisu
1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.
2) Každý, kto preukáže, že prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.
3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu prihlasovateľa.
4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu na jej základe udeleného nahliadnuť na žiadosť s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.
5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad tretím osobám oznámiť alebo zverejniť údaje, ktoré určuje vykonávací predpis.
67. Článok 129 znie:
Článok 129
Periodicky vydávané publikácie
Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:
a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom, vykonávacím predpisom alebo prezidentom Európskeho patentového úradu,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho implementácie.
68. Článok 130 znie:
Článok 130
Výmena informácií
1) Pokiaľ nie je v tomto Dohovore alebo vnútroštátnym právom určené inak, Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o európskych alebo národných patentových prihláškach a patentoch, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch.
2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a
a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva iných štátov,
b) medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovať patenty,
c) inou organizáciou.
3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmen a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmeno c) nepodlieha takýmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.
69. Článok 133 znie:
Článok 133
Všeobecné zásady zastupovania
1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.
2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.
3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v niektorom zmluvnom štáte môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte a majú s ňou ekonomické väzby.
4) Vykonávací predpis môže stanoviť zvláštne ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konajúcich spoločne.
70. Článok 134 znie:
Článok 134
Oprávnení zástupcovia
1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.
2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom niektorého zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v zmluvnom štáte,
c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.
3) V priebehu jedného roka odo dňa, v ktorom pristúpenie štátu k Dohovoru nadobudlo účinnosť, môže o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov požiadať každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v štáte, ktorý pristúpil k Dohovoru, a
c) je oprávnená zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Ak oprávnenie nie je podriadené požiadavke zvláštnej odbornej kvalifikácie, musí takáto fyzická osoba v danom štáte vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov.
4) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.
5) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.
6) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou tohto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba pri použití právnych predpisov na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatiu takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.
7) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku
a) z ustanovenia odseku 2 písmeno a) alebo odseku 3 písmeno a) za zvláštnych okolností,
b) z ustanovenia odseku 3 písmeno c) druhá veta, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom.
8) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte, rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.
71. Za článok 134 sa dopĺňa nový článok 134a, ktorý znie:
Článok 134a
Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom
1) Správna rada je oprávnená prijať a meniť nariadenia týkajúce sa
a) Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „inštitút"),
b) vzdelania a výcviku vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky,
c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám,
d) záväzku dôvernosti oprávneného zástupcu a výsady utajenia v konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ ide o komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo akoukoľvek inou osobou.
2) Na základe ustanovenia článku 134 odsek 1 sa členom inštitútu stáva osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov.
72. Článok 135 znie:
Článok 135
Žiadosť o národné konanie
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:
a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odsek 3,
b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent podľa tohto Dohovoru zrušený.
2) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno a), sa žiadosť o zmenu podáva ústrednému úradu priemyselného vlastníctva, na ktorom bola európska patentová prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
3) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno b), sa žiadosť o zmenu podáva Európskemu patentovému úradu v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
4) Ak žiadosť nie je podaná včas, účinky európskej patentovej prihlášky uvedené v článku 66 zaniknú.
73. Článok 136 sa vypúšťa.
74. Článok 137 znie:
Článok 137
Formálne náležitosti zmeny
1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 odsek 2 alebo odsek 3 nepodlieha formálnym náležitostiam vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa Dohovoru.
2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dva mesiace
a) zaplatil národný prihlasovací poplatok,
b) predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.
75. Článok 138 znie:
Článok 138
Zrušenie európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:
a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný v zmysle článkov 52 až 57,
b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahujúc obsah pôvodnej prihlášky v znení, ako bola podaná,
d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená, alebo
e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odsek 1 nemá právo.
2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zodpovedajúce obmedzenie tohto patentu zmenou patentových nárokov a jeho čiastočným zrušením.
3) Majiteľ patentu má v konaní pred kompetentným súdom alebo orgánom o otázke platnosti európskeho patentu právo obmedziť patent zmenou vykonanou v nárokoch. Takto obmedzený patent je základom konania.
76. Článok 140 znie:
Článok 140
Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti
Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.
77. Článok 141 znie:
Článok 141
Udržiavacie poplatky za európsky patent
1) Obnovovacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odsek 2.
2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.
78. Za článok 149 sa dopĺňa nový článok 149a, ktorý znie:
Článok 149a
Ostatné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi
1) Nič v tomto Dohovore by sa nemalo chápať ako obmedzujúce právo niektorých alebo všetkých zmluvných štátov uzavrieť osobitné dohody týkajúce sa európskych patentových prihlášok alebo patentov, ktoré podľa tohto Dohovoru podliehajú a riadia sa vnútroštátnym právom, a to najmä
a) dohody ustanovujúcej Európsky patentový súd, ktorý je spoločný pre zmluvné štáty,
b) dohody ustanovujúce subjekt, ktorý by bol spoločný pre zmluvné štáty a ktorý by sa na žiadosť vnútroštátnych súdov a kvázi - súdnych orgánov vyjadroval k otázkam európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva,
c) dohody, na základe ktorej členské štáty netrvajú na úplnom alebo čiastočnom preklade európskych patentov podľa článku 65,
d) dohody, na základe ktorých členské štáty určia, že preklady európskych patentov podľa článku 65 môžu byť podané na Európsky patentový úrad a ním aj zverejnené.
2) Správna rada je oprávnená rozhodnúť, či
a) členovia sťažnostného senátu, ako aj veľkého sťažnostného senátu môžu zastávať funkciu v Európskom patentovom súde alebo v spoločnom subjekte a či sa môžu zúčastňovať ich konaní v súlade s danou dohodou,
b) Európsky patentový úrad poskytne takémuto spoločnému subjektu zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a či budú výdavky tohto subjektu hradené plne alebo čiastočne organizáciou.
79. Desiata časť Dohovoru znie:
DESIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI EURO-PCT PRIHLÁŠKA
Článok 150
Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci
1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „PCT") sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.
2) Medzinárodné PCT prihlášky môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia PCT a jej vykonávacieho predpisu a doplnia sa ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami PCT alebo jeho vykonávacím predpisom, majú prednosť ustanovenia PCT.
Článok 151
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
Európsky patentový úrad je prijímacím úradom podľa PCT v zmysle vykonávacieho predpisu. Článok 75 odsek 2 sa použije primerane.
Článok 152
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum
V súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva je Európsky patentový úrad orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT pre občanov alebo štátnych príslušníkov zmluvných štátov tohto Dohovoru. Tento Dohovor môže určiť, že Európsky patentový úrad bude orgánom aj pre iných prihlasovateľov.
Článok 153
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad
1) Európsky patentový úrad je
a) určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré PCT nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ praje získať európsky patent, a
b) úradom zvoleným, ak si prihlasovateľ zvolil štát, ktorý je určený v zmysle ustanovenia písmena a).
2) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo zvoleným a ktorej bol pridelený dátum medzinárodného podania, je rovnocenná riadnej európskej prihláške (Euro-PCT prihláška).
3) Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho patentového úradu nahrádza zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku.
4) Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, potom sa jej preklad do jedného z niektorých úradných jazykov podáva na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. S výhradou ustanovení článku 67 odsek 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.
5) S Euro-PCT prihláškou je nakladané ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3 za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 3 alebo v odseku 4 a vo vykonávacom predpise sú splnené.
6) Správa o medzinárodnej rešerši vyhotovená k Euro-PCT prihláške alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahrádza správu o európskej rešerši, ako aj oznámenie o tomto zverejnení v Európskom patentovom vestníku.
7) Podľa ustanovenia odseku 5 sa ku každej Euro-PCT prihláške vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši. Správna rada môže rozhodnúť o upustení od dodatočnej správy o európskej rešerši a o znížení poplatku za rešerš.
80. Články 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 a 163 sa vypúšťajú.
81. Článok 164 znie:
Článok 164
Vykonávací predpis a protokoly
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade ustanovenia článku 69 a Protokol o stave zamestnancov.
2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacím predpisom ustanovenia tohto Dohovoru majú prednosť.
82. Článok 167 sa vypúšťa.
ČLÁNOK 2
PROTOKOLY
1. Protokol o výklade článku 69 Dohovoru sa mení nasledovne:
PROTOKOL O VÝKLADE ČLÁNKU 69
Článok 1
Všeobecné zásady
Ustanovenie článku 69 by sa nemalo vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany vyplývajúci z európskeho patentu sa má chápať ako určený presne vymedzeným a doslovným významom znenia nárokov, opisov a nákresov, ktoré sú použité len na účel vyriešenia nejednoznačností v patentových nárokoch. Ustanovenie článku 69 by sa taktiež nemalo vykladať v tom zmysle, že nároky slúžia len ako návod a že skutočný rozsah ochrany vyplývajúci z európskeho patentu by sa mohol na základe posúdenia opisu a nákresov odborným referentom rozšíriť na to, čo mal majiteľ patentu v úmysle. Naopak, toto ustanovenie sa má vykladať ako určenie strednej pozície medzi týmito dvoma extrémami a má byť kombináciou spravodlivej ochrany pre majiteľa patentu a prijateľného stupňa istoty pre tretie osoby.
Článok 2
Ekvivalenty
Na potreby určenia rozsahu ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu sa patričný ohľad berie na tie znaky, ktoré sú zhodné/ekvivalentné so znakmi opísanými v patentových nárokoch.
2. Protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Európskeho patentového dohovoru, znie:
PROTOKOL O STAVE ZAMESTNANCOV EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU V HAAGU
(PROTOKOL O STAVE ZAMESTNANCOV)
Európska patentová organizácia zaistí, že podiel pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu - tak, ako boli stanovené v pláne pre prijatie zamestnancov do pracovného pomeru v roku 2000 a v prehľade pracovných miest - sa podstatne nezmení. O zmene počtu pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu, ktorá presiahne desať percent spomenutého podielu a ktorá sa ukáže ako nevyhnutná pre riadny chod Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada Organizácie na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu a po konzultácii s vládami Nemeckej spolkovej republiky a Holandského kráľovstva.
3. Časť I Protokolu o centralizácii znie:
PROTOKOL O CENTRALIZÁCII A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU
(PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)
Časť I
1
a) Zmluvné štáty Dohovoru, ktoré sú pri jej nadobudnutí platnosti tiež členmi Medzinárodného patentového inštitútu, založeného 6. júna 1947 Haagskym dohovorom, prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu. Toto premiestnenie sa uskutoční na základe dohody uzavretej medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty, ako aj ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili implementáciu tejto dohody. Členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú pri implementácii tejto dohody tiež členmi Dohovoru, ukončia svoje členstvo v Haagskom dohovore.
b) Členské štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu v súlade s dohodou, na ktorú sa odkazuje v odseku 1 písmeno a). Úlohy Medzinárodného patentového inštitútu po implementácii tejto dohody, ale najmä úlohy vo vzťahu k jeho členským štátom, či sú členmi Dohovoru, alebo nie, ako aj tie úlohy, ktoré v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru uskutočňuje vo vzťahu k štátom, ktoré sú tak členmi Medzinárodného patentového inštitútu, ako aj Dohovoru, preberá v deň podpisu Dohovoru Medzinárodný patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie prideliť Európskemu patentovému úradu aj ďalšie úlohy v oblasti rešerší.
c) Uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj na podriadené úrady, ktoré vznikli podľa Haagskeho dohovoru za podmienok, ktoré stanovuje dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného členského štátu. Vláda príslušného členského štátu týmto nahrádza dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom novou dohodou s Európskym patentovým úradom na účel harmonizácie ustanovení týkajúcich sa organizácie, činnosti a financovania podriadených úradov s ustanoveniami tohto Protokolu.
2) Členské štáty Dohovoru, zastupujúc ústredné úrady priemyselného vlastníctva, s výhradou ustanovení časti III, sa dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, vzdávajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých aktivít týkajúcich sa ich pozície ako orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
3
a) Dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, sa v Berlíne zriaďuje podriadený úrad Európskeho patentového úradu, ktorého činnosť bude riadená pobočkou v Haagu.
b) O povinnostiach, ktoré budú berlínskemu úradu pridelené s ohľadom na všeobecné potreby a požiadavky Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada.
c) Prinajmenšom na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po zvýšení činnosti Európskeho patentového úradu, bude množstvo práce, ktoré je pridelené podriadenému úradu, dostatočné, aby dňom, v ktorom je Dohovor otvorený na podpis, umožnilo plné zamestnanie pracovníkov vykonávajúcich prieskum v berlínskej pobočke Nemeckého patentového úradu.
d) Nemecká spolková republika znáša dodatočné výdavky Európskej patentovej organizácie pri zriaďovaní, ako aj pri údržbe berlínskeho úradu.
ČLÁNOK 3
NOVÉ ZNENIE DOHOVORU
1) Správna rada Európskej patentovej organizácie je na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu týmto splnomocnená navrhnúť nový text znenia Európskeho patentového dohovoru. Nové znenie textu obsahuje tam, kde je to nevyhnutné, znenia ustanovení Dohovoru, ktoré sú zosúladené v troch úradných jazykoch. Takisto môže byť vykonané následné prečíslovanie ustanovení Dohovoru a zmeny v odkazoch na jej ďalšie ustanovenia tak, aby boli v súlade s novým číslovaním.
2) O prijatí nového znenia textu Dohovoru rozhodne Správna rada trojštvrtinovou väčšinou zúčastnených a hlasujúcich členských štátov. Nový text sa jeho prijatím stáva neoddeliteľnou súčasťou revízie znenia textu Dohovoru.
ČLÁNOK 4
PODPIS A RATIFIKÁCIA
1) Revízia znenia textu Dohovoru je do 1. septembra 2001 otvorená na podpis pre členské štáty v Európskom patentovom úrade v Mníchove.
2) Revízia znenia textu Dohovoru podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa ukladajú u vlády Nemeckej spolkovej republiky.
ČLÁNOK 5
PRÍSTUP
1) Revízia znenia textu Dohovoru je otvorená na prístup až do nadobudnutia jeho platnosti pre zmluvné štáty Dohovoru a pre štáty, ktoré ho ratifikujú alebo k nemu pristúpia.
2) Listiny o prístupe sa ukladajú u vlády Nemeckej spolkovej republiky.
ČLÁNOK 6
DOČASNÉ POUŽITIE
Článok 1 body 4 - 6 a 12 - 15, článok 2 body 2 a 3 a články 3 a 7 tejto revízie znenia textu Dohovoru sa použijú dočasne.
ČLÁNOK 7
PRECHODNÉ USTANOVENIA
1) Revidované znenie Dohovoru platí pre všetky európske patentové prihlášky, ktoré boli podané po nadobudnutí jeho platnosti, ako aj pre všetky patenty, ktoré boli udelené na predmety takýchto prihlášok. Revidované znenie sa však nebude vzťahovať na európske patenty, ktoré sú v čase jeho nadobudnutia platnosti už udelené alebo sú v konaní, pokiaľ Správna rada Európskej patentovej organizácie nerozhodne inak.
2) Správna rada Európskej patentovej organizácie prijme rozhodnutie v zmysle ustanovenia odseku 1 najneskôr do 30. júna 2001 trojštvrtinovou väčšinou zúčastnených a hlasujúcich členských štátov. Toto rozhodnutie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou revízie znenia textu Dohovoru.
ČLÁNOK 8
NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
1) Revidované znenie Dohovoru nadobudne platnosť dva roky po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe pätnásteho zmluvného štátu alebo v prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe posledného zmluvného štátu, ak sa druhé uvedené uskutoční skôr.
2) Pôvodný text znenia Dohovoru skončí svoju platnosť nadobudnutím platnosti revidovaného znenia textu Dohovoru.
ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A OZNÁMENIE
1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie tejto revízie znenia textu Dohovoru a odovzdá ich vládam zmluvných štátov a vládam, ktoré sú oprávnené k Dohovoru pristúpiť v zmysle ustanovenia článku 166 odsek 1.
2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1
a) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe,
b) deň nadobudnutia platnosti revízie textu Dohovoru.
Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali túto revíziu znenia textu Dohovoru.
Dané v Mníchove 29. novembra 2000 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku; všetky tri znenia sú autentické. Toto vyhotovenie je uložené v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky.