376/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

376
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 1973 bol v Mníchove podpísaný Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a Revízia znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) bola uzavretá 29. novembra 2000 v Mníchove.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a revíziou dohovoru uznesením č. 1920 z 15. februára 2002 a súčasne rozhodla, že ide o dohovor a revíziu dohovoru podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listiny o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru a revízii dohovoru 22. marca 2002. Listiny o prístupe boli uložené na Ministerstve zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, depozitára dohovoru a revízie dohovoru, 17. apríla 2002.
Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.
DOHOVOR
O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)
z 5. októbra 1973
text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a rozhodnutí Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 21. decembra 1978, 13. decembra 1994, 20. októbra 1995, 5. decembra 1996 a 10. decembra 1998
PREAMBULA
Zmluvné štáty,
želajúc si posilniť spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti ochrany vynálezov;
želajúc si, aby takúto ochranu bolo možné v týchto štátoch získať na základe jednotného konania o udelení patentu a zavedení určitých jednotných pravidiel upravujúcich takto udelené patenty;
želajúc si na tento účel uzavrieť Dohovor, ktorým sa zakladá Európska patentová organizácia a ktorý predstavuje osobitnú dohodu v zmysle článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva, podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy revidovaného 14. júla 1967, ako i zmluvu o regionálnom patente podľa článku 45 odsek 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970,
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Európske právo na udeľovanie patentov
Týmto Dohovorom sa vytvára právo na udeľovanie patentov na vynálezy spoločné pre všetky zmluvné štáty.
Článok 2
Európsky patent
1) Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú európske patenty.
2) Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom ako v tomto štáte udelený národný patent, pokiaľ tento Dohovor nestanoví inak.
Článok 3
Územný dosah
Udelenie európskeho patentu je možné požadovať pre jeden alebo viacero zmluvných štátov.
Článok 4
Európska patentová organizácia
1) Týmto Dohovorom sa zakladá Európska patentová organizácia (ďalej len „organizácia"), ktorá má správnu a finančnú autonómiu.
2) Orgány organizácie sú:
a) Európsky patentový úrad;
b) Správna rada.
3) Úlohou organizácie je udeľovať európske patenty. Túto úlohu plní Európsky patentový úrad pod dohľadom Správnej rady.
HLAVA II
EURÓPSKA PATENTOVÁ ORGANIZÁCIA
Článok 5
Právne postavenie
1) Organizácia je právnickou osobou.
2) Organizácia má v každom štáte najširšiu možnú spôsobilosť na právne úkony, akú vnútroštátne právo priznáva právnickým osobám; môže najmä nadobúdať a disponovať hnuteľným majetkom a nehnuteľným majetkom a má procesnú spôsobilosť.
3) Organizáciu zastupuje prezident Európskeho patentového úradu.
Článok 6
Sídlo
1) Organizácia má sídlo v Mníchove.
2) Európsky patentový úrad má sídlo v Mníchove. Pobočku má v Haagu.
Článok 7
Agentúry Európskeho patentového úradu
V prípade potreby môžu byť rozhodnutím Správnej rady zriadené v zmluvných štátoch a pri medzivládnych organizáciách pre oblasť ochrany priemyselného vlastníctva, na základe súhlasu týchto štátov alebo organizácií, agentúry Európskeho patentového úradu na informačné účely alebo na účely styku.
Článok 8
Výsady a imunity
Protokol o výsadách a imunitách, ktorý je prílohou tohto Dohovoru, stanoví podmienky, na základe ktorých organizácia, členovia Správnej rady, zamestnanci Európskeho patentového úradu a iné osoby uvedené v tomto protokole, ktoré sa podieľajú na práci organizácie, požívajú na území každého zmluvného štátu výsady a imunity nevyhnutné na splnenie ich povinností.
Článok 9
Zodpovednosť
1) Zmluvná zodpovednosť organizácie sa riadi právom, ktoré je platné pre príslušnú zmluvu.
2) Mimozmluvná zodpovednosť organizácie za škody, ktoré sú spôsobené organizáciou alebo zamestnancami Európskeho patentového úradu pri výkone povinností, sa riadi ustanoveniami práva Nemeckej spolkovej republiky. Pokiaľ je škoda spôsobená pobočkou v Haagu alebo niektorou agentúrou, alebo ich zamestnancami, použijú sa ustanovenia práva zmluvného štátu, v ktorom sa pobočka alebo agentúra nachádza.
3) Osobná zodpovednosť zamestnancov Európskeho patentového úradu voči organizácii je upravená služobným poriadkom alebo zamestnaneckými podmienkami.
4) Na riešenie sporov podľa odsekov 1 a 2 sú príslušné nasledovné súdy:
a) pre spory podľa odseku 1 príslušné súdy Nemeckej spolkovej republiky, pokiaľ v zmluve uzavretej medzi stranami nie je určený súd iného štátu;
b) pre spory podľa odseku 2 je príslušný súd Nemeckej spolkovej republiky alebo príslušný súd štátu, v ktorom sa nachádza pobočka alebo agentúra.
HLAVA III
EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD
Článok 10
Riadenie
1) Európsky patentový úrad riadi prezident, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.
2) Na tento účel má prezident najmä nasledovné úlohy a právomoci:
a) vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia vrátane prijímania interných administratívnych inštrukcií a publikovania smerníc pre verejnosť s cieľom zaistenia činnosti Európskeho patentového úradu;
b) určuje, ktoré úkony sa majú vykonávať v Európskom patentovom úrade v Mníchove a ktoré v jeho pobočke v Haagu, pokiaľ tento Dohovor neobsahuje príslušné ustanovenia;
c) môže predkladať Správnej rade návrhy zmien tohto Dohovoru a návrhy všeobecných nariadení alebo rozhodnutí patriacich do právomoci Správnej rady;
d) pripravuje a vykonáva rozpočet, jeho zmeny alebo dodatky;
e) každoročne predkladá Správnej rade správu o činnosti;
f) vykonáva riadenie a dohľad nad zamestnancami;
g) s výhradou ustanovení článku 11 menuje a povyšuje zamestnancov;
h) vykonáva disciplinárnu právomoc nad zamestnancami, ktorí nie sú uvedení v článku 11, a môže navrhnúť Správnej rade disciplinárne opatrenie voči zamestnancom uvedeným v článku 11 odsekoch 2 a 3;
i) svoje funkcie a právomoci môže delegovať.
3) Prezident má niekoľko viceprezidentov. Ak je prezident neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho niektorý z viceprezidentov spôsobom určeným Správnou radou.
Článok 11
Menovanie vyšších úradníkov
1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný rozhodnutím Správnej rady.
2) Viceprezidenti sú menovaní rozhodnutím Správnej rady po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.
3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu vrátane ich predsedov sú menovaní na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu rozhodnutím Správnej rady. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.
4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.
Článok 12
Služobné povinnosti
Zamestnanci Európskeho patentového úradu nesmú, a to ani po ukončení pracovného pomeru, zverejňovať a využívať informácie, ktoré svojou povahou tvoria služobné tajomstvo.
Článok 13
Spory medzi organizáciou a zamestnancami Európskeho patentového úradu
1) Zamestnanci alebo bývalí zamestnanci Európskeho patentového úradu, alebo ich právni nástupcovia sa môžu v prípade sporov s Európskou patentovou organizáciou obrátiť na Správny súd Medzinárodnej organizácie práce v súlade so štatútom tohto súdu a v lehotách a za podmienok vyplývajúcich zo služobného poriadku pre stálych zamestnancov alebo z dôchodkového poriadku alebo vyplývajúcich zo zamestnaneckých podmienok iných zamestnancov.
2) Odvolanie je prípustné iba vtedy, keď príslušná osoba vyčerpala všetky ostatné odvolacie prostriedky, ktoré jej poskytujú služobný poriadok, dôchodkový poriadok alebo zamestnanecké podmienky.
Článok 14
Jazyky Európskeho patentového úradu
1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú anglický, francúzsky a nemecký jazyk. Európske patentové prihlášky sa podávajú v jednom z týchto jazykov.
2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého štátny jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať európsku patentovú prihlášku v úradnom jazyku tohto štátu. Bez ohľadu na to sa však preklad do jedného z úradných jazykov musí podať v lehote stanovenej vo vykonávacom predpise; počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky.
3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola podľa odseku 2 preložená, sa bude používať počas celého konania pred Európskym patentovým úradom týkajúceho sa tejto prihlášky alebo na jej základe udeleného patentu, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.
4) Osoby uvedené v odseku 2 môžu podávať v úradnom jazyku príslušného zmluvného štátu aj písomnosti, ktoré sa majú podať v stanovenej lehote. Musia však v lehote predpísanej vykonávacím predpisom predložiť preklad do jazyka konania; v prípadoch uvedených vo vykonávacom predpise môžu podať preklad do iného úradného jazyka Európskeho patentového úradu.
5) Ak písomnosť, s výnimkou dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v jazyku predpísanom týmto Dohovorom alebo ak preklad vyžadovaný podľa tohto Dohovoru nie je podaný včas, písomnosť sa považuje za nepodanú.
6) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.
7) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
8) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje:
a) Európsky patentový vestník;
b) Úradný časopis Európskeho patentového úradu.
9) Zápisy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.
Článok 15
Útvary pre konanie
Na uskutočnenie konaní stanovených v tomto Dohovore sa v Európskom patentovom úrade zriaďujú:
a) prijímacie oddelenie;
b) rešeršné oddelenia;
c) prieskumové oddelenia;
d) námietkové oddelenia;
e) právne oddelenie;
f) sťažnostné senáty;
g) veľký sťažnostný senát.
Článok 16
Prijímacie oddelenie
Prijímacie oddelenie je časťou pobočky v Haagu. Je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti každej európskej patentovej prihlášky až do okamihu, keď je podaná žiadosť o vykonanie prieskumu alebo keď prihlasovateľ podľa článku 96 odseku 1 prehlásil, že si praje pokračovať v konaní o prihláške. Okrem toho je príslušné na zverejnenie európskej patentovej prihlášky a správy o európskej rešerši.
Článok 17
Rešeršné oddelenia
Rešeršné oddelenia sú časťou pobočky v Haagu. Sú príslušné na vyhotovenie správy o európskej rešerši.
Článok 18
Prieskumové oddelenia
1) Prieskumové oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu každej európskej patentovej prihlášky od toho okamihu, keď sa skončila príslušnosť prijímacieho oddelenia.
2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania konečného rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je poverený vykonaním prieskumu spravidla jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne pojednávanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Ak to prieskumové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za žiaduce, doplní sa o právne kvalifikovaného člena. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.
Článok 19
Námietkové oddelenie
1) Námietkové oddelenie je príslušné na prerokovanie námietok proti európskym patentom.
2) Námietkové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov, z ktorých sa aspoň dvaja nezúčastnili konania o udelenie európskeho patentu, ktorý je predmetom námietok. Člen, ktorý sa zúčastnil na konaní o udelenie európskeho patentu, nesmie byť predsedom. Až do vydania konečného rozhodnutia o námietkach môže námietkové oddelenie poveriť jedného zo svojich členov preskúmaním námietok. Ústne pojednávanie prebieha pred námietkovým oddelením. Ak to námietkové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za žiaduce, doplní sa o právne kvalifikovaného člena, ktorý sa nezúčastnil konania o udelení patentu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu námietkového oddelenia.
Článok 20
Právne oddelenie
1) Právne oddelenie je príslušné na rozhodovanie o zápisoch údajov do európskeho patentového registra a rozhodovanie o zápisoch do a výmazoch zo zoznamu oprávnených zástupcov.
2) Rozhodnutia právneho oddelenia vydáva jeden právne kvalifikovaný člen.
Článok 21
Sťažnostné senáty
1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažností proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.
2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia sťažnostný senát tvoria traja právne kvalifikovaní členovia.
3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva:
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo z menej ako štyroch členov;
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov, alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti;
c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.
4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva:
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov;
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov, alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.
Článok 22
Veľký sťažnostný senát
1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na:
a) rozhodovanie právnych otázok, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi;
b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu.
2) Veľký sťažnostný senát pri rozhodovaní alebo zaujímaní stanovísk pozostáva z piatich právne kvalifikovaných členov a dvoch technických členov. Predsedom je jeden z právne kvalifikovaných členov.
Článok 23
Nezávislosť členov senátov
1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu.
2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.
3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.
4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu sa prijmú v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnej rady.
Článok 24
Vylúčenie a námietka zaujatosti
1) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu sa nesmú zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, ak na nej majú akýkoľvek osobný záujem, ak boli vo veci predtým zúčastnení ako zástupcovia jednej zo strán alebo ak sa podieľali na vydaní rozhodnutia, ktoré je predmetom sťažnosti.
2) Ak sa niektorý z členov sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu domnieva, že sa z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z iných dôvodov nemôže zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, oznámi to senátu.
3) Účastník konania môže z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z dôvodu podozrenia zaujatosti vzniesť voči členom sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu námietku zaujatosti. Námietka zaujatosti nie je prípustná, ak účastník konania vedomý si dôvodov na námietku zaujatosti už vykonal procesný úkon. Námietka zaujatosti nemôže byť založená na štátnej príslušnosti člena.
4) Sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát rozhodujú v prípadoch podľa odsekov 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Pri tomto rozhodovaní je namietaný člen nahradený náhradníkom.
Článok 25
Technický posudok
Na žiadosť príslušného vnútroštátneho súdu, ktorý prerokúva žalobu o porušenie práva alebo zrušovaciu žalobu, je Európsky patentový úrad povinný za primeraný poplatok poskytnúť technický posudok týkajúci sa európskeho patentu, ktorý je predmetom sporu. Na vydanie tohto posudku je príslušné prieskumové oddelenie.
HLAVA IV
SPRÁVNA RADA
Článok 26
Členovia
1) Správna rada je zložená zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo určiť jedného zástupcu v Správnej rade a jeho náhradného zástupcu.
2) Členom Správnej rady môžu, v rozsahu stanovenom jej rokovacím poriadkom, asistovať poradcovia alebo odborníci.
Článok 27
Predsedníctvo
1) Správna rada volí zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov predsedu a podpredsedu. Ak predseda nemôže plniť svoje povinnosti, z moci úradnej ho zastúpi podpredseda.
2) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Do funkcie môžu byť zvolení opätovne.
Článok 28
Predstavenstvo
1) Pokiaľ je počet zmluvných štátov aspoň osem, môže Správna rada vytvoriť predstavenstvo, ktoré tvoria piati členovia.
2) Predseda a podpredseda Správnej rady sú členmi predstavenstva z moci úradnej; ostatní traja členovia sú volení Správnou radou.
3) Funkčné obdobie členov predstavenstva volených Správnou radou je trojročné. Do funkcie nemôžu byť zvolení opätovne.
4) Predstavenstvo plní úlohy, ktoré mu v súlade s rokovacím poriadkom ukladá Správna rada.
Článok 29
Zasadanie
1) Zasadania Správnej rady zvoláva jej predseda.
2) Na rokovaniach Správnej rady sa zúčastňuje prezident Európskeho patentového úradu.
3) Správna rada má riadne zasadanie jedenkrát do roka; okrem toho sa schádza na podnet predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny zmluvných štátov.
4) Rokovanie Správnej rady sa uskutočňuje podľa programu a v súlade s rokovacím poriadkom.
5) Predbežný program obsahuje všetky otázky, ktorých zaradenie požaduje ktorýkoľvek zmluvný štát v súlade s rokovacím poriadkom.
Článok 30
Účasť pozorovateľov
1) Svetová organizácia duševného vlastníctva je na zasadaniach Správnej rady zastúpená na základe Dohovoru, ktorý uzavrie Európska patentová organizácia so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
2) Iné medzivládne organizácie, ktoré sú poverené vykonávaním medzinárodných konaní v oblasti patentov a s ktorými organizácia uzavrela zmluvu, sú na zasadnutiach Správnej rady zastúpené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
3) Ostatné medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá sa týka organizácie, môžu byť pozvané Správnou radou, aby sa dali zastúpiť na jej zasadaniach pri prerokúvaní otázok spoločného záujmu.
Článok 31
Jazyky Správnej rady
1) Správna rada používa pri svojich rokovaniach nemecký, anglický a francúzsky jazyk.
2) Dokumenty predkladané Správnej rade a zápisnice z jej zasadaní sa vyhotovujú v troch jazykoch uvedených v odseku 1.
Článok 32
Zamestnanci, priestory a vybavenie
Európsky patentový úrad poskytne Správnej rade a orgánom, ktoré vytvorí, zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.
Článok 33
Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch
1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:
a) lehoty stanovené v tomto Dohovore; pre lehotu stanovenú v článku 94 to platí iba za podmienok stanovených v článku 95;
b) vykonávací predpis.
2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:
a) finančný poriadok;
b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá pre poskytovanie ďalších výhod;
c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov;
d) dôchodkový poriadok;
e) rokovací poriadok.
3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.
4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a s jej súhlasom uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo medzivládnymi organizáciami, ako aj s dokumentačnými strediskami, založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
Článok 34
Hlasovacie právo
1) Právo hlasovať v Správnej rade majú iba zmluvné štáty.
2) Každý zmluvný štát má jeden hlas, pokiaľ sa nepoužije ustanovenie článku 36.
Článok 35
Hlasovanie
1) Správna rada prijíma rozhodnutie, s výhradou odseku 2, jednoduchou väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
2) Trojštvrtinová väčšina hlasov zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná na rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článkov 7, 11 odsek 1, článkov 33, 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článkov 46, 87, 95, 134 a článku 151 odsek 3, článku 154 odsek 2, článku 155 odsek 2, článku 156, článku 157 odsekov 2 až 4, článku 160 odsek 1 veta 2, článku 162, článku 163, článku 166, článku 167 a článku 172.
3) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
Článok 36
Počítanie hlasov
1) Na prijatie alebo zmenu poplatkového poriadku a na prijatie rozpočtu, jeho zmien alebo dodatkov, ak sa tým zvyšujú finančné príspevky zmluvných štátov, môže každý zmluvný štát po prvom hlasovacom kole, v ktorom má každý štát jeden hlas, nezávisle od výsledku tohto hlasovania požiadať, aby sa ihneď uskutočnilo druhé hlasovanie, v ktorom budú štátom pridelené hlasy podľa odseku 2. Rozhodnutie je určené výsledkom tohto druhého kola hlasovania.
2) Počet hlasov každého zmluvného štátu v druhom hlasovacom kole sa stanoví takto:
a) percento, vyplývajúce pre každý zmluvný štát z podielového kľúča pre zvláštne príspevky podľa článku 40 odsekov 3 a 4, sa násobí počtom zmluvných štátov a delí piatimi;
b) takto vypočítaný počet hlasov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom hore;
c) k tomuto počtu sa pripočíta ďalších päť hlasov;
d) žiadny zmluvný štát však nemá viac ako 30 hlasov.
HLAVA V
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 37
Krytie výdavkov
Výdavky organizácie sú kryté:
a) vlastnými prostriedkami organizácie;
b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch;
c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov;
d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146.
Článok 38
Vlastné prostriedky organizácie
Vlastné prostriedky organizácie tvoria príjmy z poplatkov stanovených v tomto Dohovore, ako aj všetky ďalšie príjmy inej povahy.
Článok 39
Platby zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty
1) Každý zmluvný štát platí organizácii za každý v tomto štáte udržiavaný európsky patent čiastku rovnajúcu sa pomernej časti tohto poplatku stanovenej Správnou radou; pomerná časť nesmie prekročiť 75 % a je pre všetky zmluvné štáty rovnaká. Pokiaľ tejto pomernej časti zodpovedá čiastka nižšia, ako je jednotná minimálna čiastka stanovená Správnou radou, platí zmluvný štát organizácii túto minimálnu čiastku.
2) Každý zmluvný štát oznámi organizácii všetky údaje, ktoré organizácia považuje za potrebné na stanovenie výšky týchto platieb.
3) Dátum splatnosti týchto platieb stanoví Správna rada.
4) Pokiaľ nie sú platby uhradené včas v plnej výške, musí zmluvný štát platiť úroky za dlžnú čiastku odo dňa splatnosti.
Článok 40
Výška poplatkov a platieb - zvláštne finančné príspevky
1) Výška poplatkov podľa článku 38 a pomerná časť podľa článku 39 sa stanoví tak, aby tieto príjmy zabezpečili vyrovnanosť rozpočtu organizácie.
2) Pokiaľ organizácia nie je schopná dosiahnuť vyrovnaný rozpočet podľa odseku 1, zaplatia zmluvné štáty organizácii zvláštne finančné príspevky, ktorých výšku pre príslušný rozpočtový rok stanoví Správna rada.
3) Zvláštne finančné príspevky sa stanovia pre každý zmluvný štát na základe počtu patentových prihlášok podaných v predposlednom roku pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru a na základe tohto kľúča:
a) z jednej polovice podľa počtu patentových prihlášok podaných v príslušnom zmluvnom štáte,
b) z druhej polovice podľa druhého najvyššieho počtu patentových prihlášok podaných v ostatných zmluvných štátoch fyzickými osobami alebo právnickými osobami s bydliskom alebo so sídlom na území tohto zmluvného štátu alebo v iných zmluvných štátoch. Čiastky, ktorými majú prispieť štáty, v ktorých bolo podaných viac ako 25 000 patentových prihlášok, sa ako celok rozdelia znovu podľa celkového počtu podaných patentových prihlášok v týchto štátoch.
4) Pokiaľ výšku príspevku zmluvného štátu nie je možné stanoviť podľa odseku 3, stanoví ju Správna rada po dohode s týmto štátom.
5) Na zvláštne finančné príspevky sa primerane použije článok 39 odseky 3 a 4,
6) Zvláštne finančné príspevky sa vracajú aj s úrokom, výška ktorého je jednotná pre všetky zmluvné štáty. Vrátenie sa uskutoční hneď, ako je možné zaistiť tieto prostriedky v rozpočte; tieto prostriedky sa rozdelia medzi zmluvné štáty podľa kľúča uvedeného v odsekoch 3 a 4.
7) Zvláštne finančné príspevky zaplatené v určitom rozpočtovom roku sa vracajú v plnej výške predtým, než sa vrátia späť celkom alebo sčasti zvláštne finančné príspevky zaplatené v neskoršom rozpočtovom roku.
Článok 41
Zálohy
1) Na žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu zmluvné štáty poskytnú organizácii zálohy na platby a príspevky vo výške stanovenej Správnou radou. Tieto zálohy sú rozvrhnuté podľa výšky čiastok, ktoré majú tieto štáty zaplatiť za príslušný rozpočtový rok.
2) Ustanovenie článku 39 odsekov 3 a 4 sa primerane použije na zálohy.
Článok 42
Rozpočet
1) Všetky príjmy a výdavky organizácie sú predmetom odhadu pre každý rozpočtový rok a sú uvedené v rozpočte. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplňujúci.
2) Príjmy a výdavky rozpočtu musia byť vyrovnané.
3) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare, stanovenom finančným poriadkom.
Článok 43
Schvaľovanie výdavkov
1) Výdavky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na rozpočtový rok, pokiaľ finančný poriadok neustanovuje inak.
2) Za podmienok uvedených vo finančnom poriadku možno prostriedky, ktoré neboli vyčerpané do konca rozpočtového roku, previesť do nasledujúceho rozpočtového roku; prevod prostriedkov súvisiacich s výdavkami na zamestnancov nie je prípustný.
3) Prostriedky sa členia do kapitol podľa druhu a účelu výdavkov; pokiaľ je to potrebné, sú kapitoly ďalej členené v súlade s finančným poriadkom.
Článok 44
Prostriedky na nepredpokladané výdavky
1) Rozpočet organizácie môže obsahovať prostriedky na nepredpokladané výdavky.
2) Použitie týchto prostriedkov organizáciou podlieha predchádzajúcemu súhlasu Správnej rady.
Článok 45
Rozpočtový rok
Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.
Článok 46
Návrh a schválenie rozpočtu
1) Prezident Európskeho patentového úradu predkladá Správnej rade návrh rozpočtu najneskôr ku dňu stanovenému finančným poriadkom.
2) Rozpočet a jeho zmeny alebo dodatky schvaľuje Správna rada.
Článok 47
Predbežný rozpočet
1) V prípade, že na začiatku rozpočtového roku nie je ešte rozpočet Správnou radou schválený, možno v súlade s finančným poriadkom pre každú kapitolu alebo každý ďalší oddiel čerpať mesačné výdavky až do výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov na predchádzajúci rozpočtový rok za predpokladu, že prostriedky, ktorými prezident Európskeho patentového úradu disponuje, nepresiahnu jednu dvanástinu prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu.
2) Správna rada môže za podmienky dodržania ostatných podmienok stanovených v odseku 1 schváliť výdavky prevyšujúce jednu dvanástinu prostriedkov.
3) Platby podľa článku 37 písmeno b) sa predbežne uskutočňujú podľa podmienok stanovených podľa článku 39 na predchádzajúci rozpočtový rok.
4) Zmluvné štáty platia každý mesiac predbežne a podľa kľúča stanoveného v článku 40 odsekoch 3 a 4 všetky špeciálne finančné príspevky potrebné na to, aby sa zabezpečilo vykonanie odsekov 1 a 2 tohto článku. Ustanovenie článku 39 odsek 4 sa primerane použije na tieto príspevky.
Článok 48
Plnenie rozpočtu
1) Prezident Európskeho patentového úradu plní rozpočet a jeho zmeny a dodatky na vlastnú zodpovednosť a v medziach pridelených prostriedkov.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže v rámci rozpočtu, v súlade s finančným poriadkom, previesť prostriedky medzi jednotlivými kapitolami alebo oddielmi.
Článok 49
Kontrola rozpočtu
1) Príjmový a výdavkový účet, ako aj účtovnú súvahu organizácie kontrolujú audítori, ktorí musia byť nezávislí a ktorí sú menovaní Správnou radou na obdobie piatich rokov; menovanie môže byť predĺžené alebo obnovené.
2) Auditom, ktorý sa vykonáva na základe účtovných dokladov a v prípade potreby sa uskutočňuje aj na mieste, sa zisťuje oprávnenosť a správnosť príjmov a výdavkov, ako aj hospodárnosť pri plnení rozpočtu. Po uzávierke každého rozpočtového roku vyhotovujú audítori správu.
3) Prezident Európskeho patentového úradu každoročne predkladá Správnej rade účtovnú uzávierku za uplynulý rozpočtový rok a účtovnú súvahu o majetku a záväzkoch organizácie, spolu so správou audítorov.
4) Správna rada schvaľuje ročnú účtovú uzávierku spolu so správou audítorov a udeľuje prezidentovi patentového úradu absolutórium, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu.
Článok 50
Finančný poriadok
Finančný poriadok určuje predovšetkým:
a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a kontrolu účtov;
b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41;
c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia;
d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47;
e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146;
f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada.
Článok 51
Poplatkový poriadok
Poplatkový poriadok stanovuje najmä výšku poplatkov a spôsob ich úhrady.
DRUHÁ ČASŤ
HMOTNÉ PATENTOVÉ PRÁVO
HLAVA I
PATENTOVATEĽNOSŤ
Článok 52
Patentovateľné vynálezy
1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä:
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy;
b) estetické výtvory;
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti a počítačové programy;
d) podávanie informácií.
3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.
4) Spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické spôsoby vykonávané na ľudskom alebo zvieracom tele sa nepovažujú za priemyselne využiteľné vynálezy podľa odseku 1. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky, najmä látky alebo zmesi, pre využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.
Článok 53
Výluky z patentovateľnosti
Európske patenty sa neudeľujú na:
a) vynálezy, ktorých zverejnenie alebo využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom;
b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané.
Článok 54
Novosť
1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.
3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené podľa článku 93 až tento deň alebo po tomto dni.
4) Odsek 3 sa použije iba vtedy, ak zmluvný štát určený v neskoršej prihláške bol určeným štátom aj vo zverejnenej skôr podanej prihláške.
5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky, pre využitie pri spôsobe uvedenom v článku 52 odseku 4, ak jej využitie pri spôsobe uvedenom v tomto odseku nie je súčasťou stavu techniky.
Článok 55
Zverejnenie, ktoré nie je prekážkou
1) Pre použitie článku 54 sa neberie do úvahy také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním európskej patentovej prihlášky a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva:
a) zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu;
b) zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavili vynález na úradnej alebo úradne uznanej medzinárodnej výstave v zmysle Dohody o medzinárodných výstavách podpísanej v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovanej 30. novembra 1972.
2) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno b) sa použije odsek 1 len vtedy, keď prihlasovateľ pri podaní európskej patentovej prihlášky vyhlási, že vynález bol skutočne vystavený, a keď v lehote a za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise predloží príslušné osvedčenie na podporu svojich tvrdení.
Článok 56
Vynálezcovská činnosť
Vynález sa považuje za vynález, zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Ak stav techniky obsahuje aj dokumenty uvedené v článku 54 odsek 3, tieto sa neberú do úvahy pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti.
Článok 57
Priemyselná využiteľnosť
Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví priemyslu, vrátane poľnohospodárstva.
HLAVA II
OSOBY OPRÁVNENÉ ŽIADAŤ A ZÍSKAŤ EURÓPSKY PATENT - UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Článok 58
Právo podať európsku patentovú prihlášku
Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj každý subjekt, ktorý má podľa práva, ktorým sa riadi, postavenie právnickej osoby.
Článok 59
Niekoľko prihlasovateľov
Európsku patentovú prihlášku môže tiež podať niekoľko spoluprihlasovateľov alebo dvaja alebo viac prihlasovateľov, ktorí určia rôzne zmluvné štáty.
Článok 60
Právo na európsky patent
1) Právo na európsky patent má pôvodca vynálezu alebo jeho právny nástupca. Keď je pôvodca vynálezu zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.
2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najskorší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená podľa ustanovenia článku 93 a má účinky iba pre zmluvné štáty, ktoré boli v tejto zverejnenej prihláške určené.
3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.
Článok 61
Európska patentová prihláška podaná osobou, ktorá nemá právo na európsky patent
1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe uvedenej v článku 60 odseku 1, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba, za predpokladu že európsky patent nie je ešte udelený, v období troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vzhľadom na zmluvné štáty, určené v európskej patentovej prihláške, v ktorých bolo rozhodnutie vydané alebo v ktorých bolo uznané, prípadne v ktorých má byť uznané na základe Protokolu o uznávaní, ktorý tvorí prílohu tohto Dohovoru:
a) pokračovať s prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa;
b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo
c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.
2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie článku 76 odseku 1.
3) Postup podľa ustanovenia odseku 1, osobitné podmienky týkajúce sa novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa odseku 1 a lehotu na zaplatenie prihlasovacieho poplatku, poplatku za rešerš a poplatku za určenie stanoví vykonávací predpis.
Článok 62
Právo na uvedenie pôvodcu vynálezu
Pôvodca vynálezu má voči prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu právo, aby bol pred Európskym patentovým úradom ako taký uvedený.
HLAVA III
ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU A EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Článok 63
Doba platnosti európskeho patentu
1) Doba platnosti európskeho patentu je dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky.
2) Ustanovením odseku 1 sa neobmedzuje právo zmluvného štátu predĺžiť dobu platnosti európskeho patentu alebo udeliť zodpovedajúcu ochranu, ktorá nasleduje bezprostredne po uplynutí doby platnosti patentu za rovnakých podmienok, aké platia pre národné patenty:
a) v prípade vojnového alebo obdobného krízového stavu postihujúceho tento štát;
b) ak je predmetom európskeho patentu výrobok alebo spôsob výroby alebo využitia výrobku, ktorý sa pred uvedením na trh v tomto štáte musí podrobiť povoľovaciemu správnemu konaniu.
3) Odsek 2 sa primerane použije na európske patenty udelené spoločne pre skupinu zmluvných štátov podľa článku 142.
4) Zmluvný štát, ktorý uplatní ustanovenie o predĺžení doby platnosti patentu alebo zodpovedajúcej ochrany podľa odseku 2 písmeno b), môže v súlade s dohodou uzavretou s organizáciou poveriť Európsky patentový úrad úlohami súvisiacimi s vykonaním príslušných ustanovení.
Článok 64
Práva z európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení odseku 2 európsky patent poskytuje svojmu majiteľovi odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho udelení v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.
2) Keď je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana aj na výrobky týmto spôsobom priamo získané.
3) Porušenie európskeho patentu sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.
Článok 65
Preklad európskych patentových spisov
1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že pokiaľ znenie, v ktorom Európsky patentový úrad zamýšľa udeliť európsky patent pre tento štát alebo ho zachovať v zmenenej podobe, nie je vyhotovené v niektorom z jeho úradných jazykov, musí prihlasovateľ alebo majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu je tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej podobe v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.
2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že prihlasovateľ alebo majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.
Článok 66
Rovnocennosť európskej patentovej prihlášky a národnej prihlášky
Európska patentová prihláška, ktorej bol priznaný dátum podania, má v určených zmluvných štátoch rovnaké účinky ako riadne podaná národná prihláška, vrátane prípadného práva prednosti uplatneného pre európsku patentovú prihlášku.
Článok 67
Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení
1) Odo dňa zverejnenia podľa článku 93 poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu podľa článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví prinajmenšom to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka:
a) je sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo
b) je doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.
4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.
Článok 68
Účinok zrušenia európskeho patentu
Ak bol patent zrušený v konaní o námietkach, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený.
Článok 69
Rozsah ochrany
1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.
2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený naposledy podanými patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v zverejnení podľa článku 93. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, však určuje spätne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.
Článok 70
Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
2) V prípade uvedenom v článku 14 odsek 2 je však v konaní pred Európskym patentovým úradom pôvodne podané znenie základom pre určenie, či predmet prihlášky alebo patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu v zmysle tohto Dohovoru sa považuje v tomto štáte za autentické znenie, s výnimkou konania o zrušenie patentu, v prípade, že z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3,
a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právne účinky až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,
b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie neznamenalo porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.
HLAVA IV
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA AKO PREDMET VLASTNÍCTVA
Článok 71
Prevedenie a vznik práv
Európska patentová prihláška môže byť prevedená alebo môže založiť práva pre jeden alebo niekoľko určených zmluvných štátov.
Článok 72
Prevod
Prevod európskej patentovej prihlášky sa uskutočňuje v písomnej forme a vyžaduje podpis zmluvných strán.
Článok 73
Zmluvná licencia
Európska patentová prihláška môže byť celá alebo sčasti predmetom licencií pre celé územie alebo časť území určených zmluvných štátov.
Článok 74
Použiteľné právo
Pokiaľ nie je v tomto Dohovore určené inak, riadi sa európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva v každom určenom zmluvnom štáte a s účinkom pre tento štát právom, ktoré v tomto štáte sa vzťahuje na národné patentové prihlášky.
TRETIA ČASŤ
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY A JEJ NÁLEŽITOSTI
Článok 75
Podanie európskej patentovej prihlášky
1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať:
a) v Európskom patentovom úrade v Mníchove alebo v jeho pobočke v Haagu, alebo
b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaké účinky, ako keby bola podaná v ten istý deň na Európskom patentovom úrade.
2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v ktoromkoľvek zmluvnom štáte:
a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu oznámené do zahraničia, alebo
b) určujú, že každá prihláška musí byť najskôr podaná na národnom úrade, alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.
3) Žiadny zmluvný štát nemôže stanoviť ani umožniť podanie európskej vylúčenej prihlášky na úrade uvedenom v odseku 1 písmeno b).
Článok 76
Európska vylúčená prihláška
1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v Mníchove alebo v jeho pobočke v Haagu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.
2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.
3) Postup pri použití odseku 1, zvláštne požiadavky, ktoré musí spĺňať vylúčená prihláška, a lehoty na zaplatenie prihlasovacieho poplatku, poplatku za rešerš a poplatku za určenie stanoví vykonávací predpis.
Článok 77
Odovzdanie európskej patentovej prihlášky
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané v tomto úrade alebo v iných príslušných orgánoch tohto štátu, a to v najkratšej lehote, ktorá je zlučiteľná s použitím vnútroštátnych predpisov o utajení vynálezov v záujme štátu.
2) Zmluvné štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby európske patentové prihlášky, ktorých predmet zjavne nepodlieha utajeniu podľa predpisov uvedených v odseku 1, boli odovzdané Európskemu patentovému úradu do šiestich týždňov po podaní prihlášky.
3) Európske patentové prihlášky, pri ktorých sa musí podrobnejšie preverovať, či podliehajú utajeniu, musia byť odovzdané tak, aby boli doručené Európskemu patentovému úradu do štyroch mesiacov od podania prihlášky alebo, ak sa uplatňuje pri nich právo prednosti, do štrnástich mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti.
4) Európska patentová prihláška, ktorej predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdáva.
5) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené na Európsky patentový úrad do štrnástich mesiacov od podania alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, do štrnástich mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, sa považujú za vzaté späť. Prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš a poplatok za určenie budú vrátené.
Článok 78
Náležitosti európskej patentovej prihlášky
1) Európska patentová prihláška obsahuje:
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b) opis vynálezu;
c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov;
d) výkresy, na ktoré sa odvoláva opis alebo nárok;
e) anotáciu.
2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš, a to do jedného mesiaca po podaní prihlášky.
3) Európska patentová prihláška musí spĺňať podmienky uvedené vo vykonávacom predpise.
Článok 79
Určenie zmluvných štátov
1) V žiadosti o udelenie európskeho patentu musí byť určený zmluvný štát alebo zmluvné štáty, v ktorom alebo v ktorých sa žiada o ochranu vynálezu.
2) Určenie zmluvného štátu podlieha zaplateniu poplatku za určenie. Poplatky za určenie sú splatné do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši.
3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek až do udelenia európskeho patentu vziať späť. Späťvzatie určení všetkých zmluvných štátov sa považuje za späťvzatie európskej patentovej prihlášky. Poplatky za určenie sa nevracajú.
Článok 80
Deň podania
Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, keď prihlasovateľ predložil tieto dokumenty:
a) oznámenie, že žiada o európsky patent;
b) určenie aspoň jedného zmluvného štátu;
c) údaje, ktoré umožňujú identifikáciu prihlasovateľa;
d) opis a jeden alebo niekoľko patentových nárokov v jednom z jazykov uvedených v článku 14 odsekoch 1 a 2, a to aj vtedy, keď opis a patentové nároky nevyhovujú iným požiadavkám tohto Dohovoru.
Článok 81
Uvedenie pôvodcu vynálezu
V európskej patentovej prihláške musí byť uvedený pôvodca vynálezu. Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo jediným pôvodcom vynálezu, musí uvedenie obsahovať vyhlásenie o pôvode práva na európsky patent.
Článok 82
Jednotnosť vynálezu
Európska patentová prihláška sa môže týkať iba jedného vynálezu alebo skupiny vynálezov navzájom tak spojených, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Článok 83
Objasnenie vynálezu
Vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.
Článok 84
Patentové nároky
Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné a stručné a podložené opisom.
Článok 85
Anotácia
Anotácia slúži výhradne na technickú informáciu; nie je možné použiť ju na iné účely, najmä nie na určenie rozsahu požadovanej ochrany alebo na účely použitia článku 54 odsek 3.
Článok 86
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítajúc odo dňa podania prihlášky.
2) Ak nie je udržiavací poplatok uhradený ku dňu splatnosti, je ho možné účinne zaplatiť ešte do šiestich mesiacov po tomto dni, ak sa súčasne zaplatí aj príplatok.
3) Ak nie je udržiavací poplatok a prípadný príplatok uhradený včas, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť. Rozhodnúť o tom je oprávnený Európsky patentový úrad sám.
4) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením udržiavacieho poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené oznámenie o udelení európskeho patentu.
HLAVA II
PRÁVO PREDNOSTI
Článok 87
Právo prednosti
1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva patentovú prihlášku alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti alebo autorské osvedčenie, alebo jeho právny nástupca, požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.
2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.
3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, keď bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.
4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá, bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie, a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.
5) Ak bola podaná prvá prihláška v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, použijú sa ustanovenia odsekov 1 až 4 iba vtedy, ak podľa zverejneného oznámenia Správnej rady priznáva tento štát na základe prvého podania v Európskom patentom úrade, ako aj na základe prvého podania v niektorom zmluvnom štáte alebo pre tento štát právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva.
Článok 88
Uplatnenie práva prednosti
1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti a kópiu skoršej prihlášky spolu s jej prekladom do niektorého z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ak nie je skoršia prihláška v niektorom z jeho úradných jazykov. Postup pri použití tohto ustanovenia určí vykonávací predpis.
2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je prípadne možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.
3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.
4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.
Článok 89
Účinok práva prednosti
Právo prednosti má ten účinok, že sa deň práva prednosti považuje pre použitie článku 54 odsekov 2 a 3 a článku 60 odseku 2 za deň podania európskej patentovej prihlášky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE O UDELENIE PATENTU
Článok 90
Prieskum pri podaní
1) Prijímacie oddelenie zisťuje, či:
a) európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania;
b) bol včas uhradený prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš;
c) v prípade podľa článku 14 odsek 2 bol včas podaný preklad európskej patentovej prihlášky do jazyka konania.
2) Ak sa nemôže priznať deň podania, prijímacie oddelenie vyzve prihlasovateľa v súlade s vykonávacím predpisom, aby uvedené nedostatky odstránil. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.
3) Ak nie je prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš zaplatený včas alebo v prípade podľa článku 14 odsek 2 nie je včas predložený preklad európskej patentovej prihlášky do jazyka konania, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 91
Prieskum formálnych náležitostí
1) Ak bol európskej patentovej prihláške priznaný deň podania a prihláška sa podľa článku 90 odsek 3 nepovažuje za vzatú späť, prijímacie oddelenie zisťuje, či:
a) boli splnené požiadavky článku 133 odsek 2;
b) prihláška spĺňa formálne náležitosti stanovené na vykonanie tohto ustanovenia vo vykonávacom predpise;
c) bola predložená anotácia;
d) žiadosť o udelenie európskeho patentu vyhovuje z obsahového hľadiska záväzným ustanoveniam vykonávacieho predpisu a prípadne, či sú splnené požiadavky tohto Dohovoru týkajúce sa uplatnenia práva prednosti;
e) boli zaplatené poplatky za určenie;
f) bol v súlade s článkom 81 uvedený pôvodca vynálezu;
g) boli v deň podania prihlášky podané aj výkresy uvedené v článku 78 odsek 1 písmeno d).
2) Ak prijímacie oddelenie zistí nedostatky, ktoré je možno odstrániť, poskytne prihlasovateľovi v súlade s vykonávacím predpisom možnosť tieto nedostatky odstrániť.
3) Ak nedostatky zistené pri prieskume podľa odseku 1 písmená a) až d) nie sú odstránené v súlade s vykonávacím predpisom, európska patentová prihláška sa zamietne; ak sa ustanovenie uvedené v odseku 1 písmeno d) týka práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.
4) Ak podľa odseku 1 písmeno e) nie je včas zaplatený poplatok za určenie niektorého zmluvného štátu, považuje sa určenie tohto štátu za vzaté späť.
5) Ak nie je v prípade uvedenom v odseku 1 písmeno f) opomenutie uvedenia mena pôvodcu vynálezu napravené v súlade s vykonávacím predpisom a s výhradou výnimiek v ňom uvedených do šestnástich mesiacov odo dňa podania európskej patentovej prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
6) Ak nie sú v prípade podľa odseku 1 písmeno g) v deň podania prihlášky podané výkresy a ak neboli vykonané žiadne kroky na odstránenie tohto nedostatku v súlade s vykonávacím predpisom, potom sa za deň podania prihlášky považuje deň, keď boli výkresy podané alebo budú odkazy na výkresy v prihláške pokladané za vypustené, podľa voľby, ktorú v súlade s vykonávacím predpisom vykoná prihlasovateľ.
Článok 92
Vyhotovenie správy o európskej rešerši
1) Ak bol európskej patentovej prihláške priznaný deň podania a ak sa podľa článku 90 odsek 3 nepovažuje za vzatú späť, vyhotoví rešeršné oddelenie správu o európskej rešerši na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy vo forme stanovenej vykonávacím predpisom.
2) Bezodkladne po vyhotovení sa správa o európskej rešerši spolu s kópiami všetkých namietaných dokumentov zašle prihlasovateľovi.
Článok 93
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky
1) Európska patentová prihláška sa zverejní čo najskôr po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti. Na žiadosť prihlasovateľa však prihláška môže byť zverejnená aj pred uplynutím tejto lehoty. Ak rozhodnutie o udelení patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty, zverejní sa prihláška aj európsky patentový spis súčasne.
2) Zverejnenie obsahuje opis, patentové nároky a prípadne výkresy v tom znení, ako boli pôvodne podané, a v prílohe správu o európskej rešerši a anotáciu, ak sú pred uzávierkou technických príprav zverejnenia k dispozícii. Ak nie je správa o európskej rešerši a anotácia zverejnené spolu s prihláškou, zverejnia sa samostatne.
Článok 94
Žiadosť o vykonanie prieskumu
1) Na základe písomnej žiadosti vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru.
2) Žiadosť o vykonanie prieskumu môže prihlasovateľ podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum. Žiadosť nie je možné vziať späť.
3) Ak žiadosť nie je podaná do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
Článok 95
Predĺženie lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu
1) Správna rada môže predĺžiť lehotu na podanie žiadosti o prieskum, ak sa zistí, že prieskum európskych patentových prihlášok nie je možné vykonať včas.
2) Ak Správna rada túto lehotu predĺži, môže rozhodnúť, že žiadosť na vykonanie prieskumu môžu podať aj tretie osoby. V takom prípade stanoví Správna rada vo vykonávacom predpise príslušné pravidlá.
3) Rozhodnutie Správnej rady o predĺžení lehoty sa vzťahuje iba na tie európske patentové prihlášky, ktoré boli podané po zverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom časopise Európskeho patentového úradu.
4) Ak Správna rada lehotu predĺži, musí prijať opatrenia s cieľom obnoviť čo najrýchlejšie pôvodnú lehotu.
Článok 96
Prieskum európskej patentovej prihlášky
1) Ak prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky podal žiadosť o prieskum skôr, ako mu bola doručená správa o európskej rešerši, vyzve ho Európsky patentový úrad po doručení tejto správy, aby v stanovenej lehote oznámil, či chce pokračovať v konaní o európskej patentovej prihláške.
2) Ak z prieskumu vyplýva, že európska patentová prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa v súlade s vykonávacím predpisom a tak často, ako je to nutné, aby v lehote stanovenej týmto oddelením podal svoje pripomienky.
3) Ak prihlasovateľ neodpovie v stanovenej lehote na výzvu podľa odseku 1 alebo 2, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 97
Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu
1) Prieskumové oddelenie zamietne európsku patentovú prihlášku, ak je toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.
2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu pre určené zmluvné štáty za predpokladu, že:
a) je zistené v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu, že prihlasovateľ súhlasí so znením, v ktorom prieskumové oddelenie zamýšľa udeliť európsky patent;
b) v lehote stanovenej vykonávacím predpisom je zaplatený poplatok za udelenie patentu a poplatok za tlač patentového spisu;
c) boli zaplatené splatné udržiavacie poplatky a prípadné príplatky.
3) Ak nie je včas zaplatený poplatok za udelenie patentu a poplatok za tlač, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
4) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku. Toto oznámenie sa zverejní najskôr tri mesiace po začatí plynutia lehoty uvedenej v odseku 2 písmeno b).
5) Vykonávací predpis môže stanoviť, že prihlasovateľ predloží preklad patentových nárokov v tom znení, v ktorom prieskumové oddelenie zamýšľa udeliť európsky patent, do obidvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania. V tomto prípade je lehota uvedená v odseku 4 najmenej päť mesiacov. Ak nie je preklad predložený včas, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
6) Na žiadosť prihlasovateľa sa oznámenie o udelení európskeho patentu zverejní pred uplynutím lehoty podľa odseku 4 alebo 5. Takáto žiadosť môže byť podaná len v prípade splnenia podmienok podľa odsekov 2 a 5.
Článok 98
Zverejnenie európskeho patentového spisu
Európsky patentový úrad zverejní oznámenie o udelení európskeho patentu a súčasne zverejní aj európsky patentový spis, ktorý obsahuje opis, patentové nároky a prípadné výkresy.
PIATA ČASŤ
KONANIE O NÁMIETKACH
Článok 99
Námietky
1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.
2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.
3) Námietky je možné podať aj vtedy, ak došlo k vzdaniu sa alebo k zániku európskeho patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch.
4) Účastníkmi konania o námietkach sú tie osoby, ktoré podali námietky, a majiteľ patentu.
5) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.
Článok 100
Dôvody na podanie námietok
Námietky môžu byť podané len z dôvodov, že
a) predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;
b) európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
c) predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, obsah skoršej prihlášky v tom znení, ako bola podaná.
Článok 101
Preskúmanie námietok
1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma, či dôvody na podanie námietok uvedené v článku 100 bránia zachovaniu európskeho patentu.
2) Pri preskúmavaní námietok, ktoré prebieha v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu, vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby v lehote, ktorú im stanoví, predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.
Článok 102
Zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
1) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že dôvody na podanie námietok uvedené v článku 100 bránia zachovaniu európskeho patentu, patent zruší.
2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že dôvody na podanie námietok uvedené v článku 100 nebránia zachovaniu európskeho patentu bez zmeny, námietky zamietne.
3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom, spĺňajú s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu, že
a) je v súlade s vykonávacím predpisom zistené, že majiteľ patentu súhlasí so znením, v ktorom zamýšľa námietkové oddelenie patent zachovať; a
b) v lehote stanovenej vykonávacím predpisom je zaplatený poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu.
4) Ak nie je poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu zaplatený včas, európsky patent sa zruší.
5) Vykonávací predpis môže stanoviť, že majiteľ európskeho patentu predloží preklad zmenených patentových nárokov v dvoch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania. Ak nie je preklad predložený včas, európsky patent sa zruší.
Článok 103
Zverejnenie nového európskeho patentového spisu
Ak dôjde ku zmene európskeho patentu podľa článku 102 odsek 3, Európsky patentový úrad zverejní oznámenie o rozhodnutí o námietkach a súčasne zverejní aj nový európsky patentový spis, ktorý obsahuje zmenený opis, patentové nároky a prípadné výkresy.
Článok 104
Náklady
1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie alebo sťažnostný senát v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov vzniknutých pri vykonávaní dôkazov alebo pri ústnom pojednávaní.
2) Na základe žiadosti stanoví kancelária námietkového oddelenia výšku nákladov, ktoré majú byť na základe rozhodnutia o ich rozdelení zaplatené. Výšku nákladov stanovených kanceláriou je možné zmeniť rozhodnutím námietkového oddelenia na základe žiadosti podanej v lehote stanovenej vo vykonávacom predpise.
3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.
Článok 105
Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania
1) Ak boli podané námietky proti európskemu patentu, môže každý, kto preukáže, že proti nemu bolo začaté konanie vo veci porušenia tohto patentu, po uplynutí lehoty na podanie námietok pristúpiť do konania o námietkach, ak podá oznámenie o svojom pristúpení do konania do troch mesiacov odo dňa, keď bolo konanie o porušenie patentu začaté. To sa vzťahuje aj na každého, kto preukáže, že ho majiteľ patentu vyzval, aby upustil od údajného porušovania patentu, a že začal proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.
2) Oznámenie o pristúpení do konania sa podáva písomne a musí byť zdôvodnené. Účinnosť nadobúda až po zaplatení poplatku za námietky. Potom sa, s výnimkami uvedenými vo vykonávacom predpise, pristúpenie do konania považuje za námietky, ak vykonávací predpis nestanoví inak.
ŠIESTA ČASŤ
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Článok 106
Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť
1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
2) Sťažnosť proti rozhodnutiam námietkového oddelenia je možné podať aj vtedy, ak sa prihlasovateľ vzdal európskeho patentu vo všetkých zmluvných štátoch alebo ak európsky patent vo všetkých týchto štátoch zanikol.
3) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.
4) Rozdelenie nákladov v konaní o námietkach nemôže byť jediným predmetom sťažnosti.
5) Proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach je možné podať sťažnosť len vtedy, ak suma presahuje výšku určenú poplatkovým poriadkom.
Článok 107
Osoby oprávnené podať sťažnosť a byť účastníkmi konania o sťažnosti
Proti rozhodnutiu, ktorým bol účastník konania nepriaznivo dotknutý, môže podať sťažnosť. Ostatní účastníci tohto konania sa stávajú účastníkmi konania o sťažnosti ex lege.
Článok 108
Lehoty a forma sťažnosti
Sťažnosť sa podáva písomne v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Písomné odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.
Článok 109
Autoremedúra
1) Ak považuje útvar, proti rozhodnutiu ktorého bola podaná sťažnosť, sťažnosť za prípustnú a odôvodnenú, sťažnosti vyhovie sám. To neplatí, ak proti tomu, kto podal sťažnosť, stojí iný účastník konania.
2) Ak sa sťažnosti nevyhovie v lehote troch mesiacov po predložení odôvodnenia, sťažnosť je bezodkladne postúpená sťažnostnému senátu bez zaujatia vecného stanoviska.
Článok 110
Preskúmanie sťažnosti
1) Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť.
2) Pri preskúmavaní sťažnosti, ktoré sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom, vyzýva sťažnostný senát účastníkov konania tak často, ako je to nutné, aby v lehote, ktorú stanoví, predložili stanovisko k jeho výmerom alebo podaniam iných účastníkov konania.
3) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote nevyhovie výzve podľa odseku 2, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť, pokiaľ napadnuté rozhodnutie nebolo vydané právnym oddelením.
Článok 111
Rozhodnutie o sťažnosti
1) Po preskúmaní sťažnosti z hľadiska jej oprávnenosti sťažnostný senát rozhodne o sťažnosti. Sťažnostný senát môže buď rozhodnúť v rámci právomoci útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo vráti vec tomuto útvaru na ďalšie konanie.
2) Ak sťažnostný senát vráti vec na ďalšie konanie útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, je tento útvar viazaný rozhodnutím sťažnostného senátu, pokiaľ je skutkový stav zachovaný. Ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané prijímacím oddelením, je rozhodnutím sťažnostného senátu viazané aj prieskumové oddelenie.
Článok 112
Rozhodnutie alebo stanovisko veľkého sťažnostného senátu
1) Na zabezpečenie jednotnej aplikácie práva, alebo ak vznikne právny problém zásadného významu,
a) sťažnostný senát počas konania vo veci z úradnej moci alebo na návrh účastníka konania predloží veľkému sťažnostnému senátu akúkoľvek otázku, ak považuje jeho rozhodnutie za žiaduce z vyššie uvedených dôvodov. Ak sťažnostný senát žiadosť zamietne, uvedie dôvody v konečnom rozhodnutí;
b) prezident Európskeho patentového úradu môže veľkému sťažnostnému senátu predložiť právnu otázku, ak dva sťažnostné senáty vydali o tejto otázke rozdielne rozhodnutia.
2) V prípade podľa odseku 1 písmeno a) sú účastníci konania o sťažnosti aj účastníkmi konania pred veľkým sťažnostným senátom.
3) Rozhodnutie veľkého sťažnostného senátu podľa odseku 1 písmeno a) je záväzné pre sťažnostný senát pri rozhodovaní o príslušnej sťažnosti.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KONANIE
Článok 113
Podklady pre rozhodnutie
1) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu sa môžu zakladať iba na dôvodoch alebo dôkazoch, o ktorých mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa.
2) Európsky patentový úrad koná a rozhoduje o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente len v znení, ktoré predložil alebo schválil prihlasovateľ alebo majiteľ patentu.
Článok 114
Zisťovanie z úradnej moci
1) V priebehu konania Európsky patentový úrad zisťuje skutočnosti z úradnej moci; nie je pritom obmedzený na dôvody, dôkazy a návrhy účastníkov konania.
2) Európsky patentový úrad nie je povinný prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
Článok 115
Pripomienky tretích osôb
1) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže každý predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Pripomienky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.
2) Pripomienky podľa odseku 1 sa oznámia prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý k nim môže zaujať stanovisko.
Článok 116
Ústne pojednávanie
1) Ústne pojednávanie sa uskutočňuje z úradnej moci, ak to Európsky patentový úrad považuje za účelné, alebo na návrh účastníka konania. Európsky patentový úrad však môže návrh na ďalšie ústne pojednávanie pred rovnakým útvarom zamietnuť, ak sa nezmenili účastníci konania alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom konania.
2) Na prijímacom oddelení sa ústne pojednávanie uskutoční na návrh prihlasovateľa len vtedy, ak to oddelenie považuje za účelné alebo má v úmysle európsku patentovú prihlášku zamietnuť.
3) Ústne pojednávanie na prijímacom oddelení, prieskumových oddeleniach a na právnom oddelení nie je verejné.
4) Ústne pojednávanie vrátane vydania rozhodnutia pred sťažnostným senátom a veľkým sťažnostným senátom, po zverejnení európskej patentovej prihlášky, a konanie pred námietkovým oddelením je verejné, ak príslušné oddelenie nerozhodne inak v prípade, kedy by verejné pojednávanie mohlo spôsobiť najmä účastníkovi konania závažné a neoprávnené nevýhody.
Článok 117
Dokazovanie
1) V konaní pred prieskumovým oddelením, námietkovým oddelením, právnym oddelením alebo sťažnostným senátom sú prípustné najmä tieto dôkazové prostriedky:
a) výsluch účastníkov;
b) vyžiadanie informácií;
c) predloženie listín;
d) výsluch svedkov;
e) znalecký posudok;
f) obhliadka na mieste;
g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.
2) Prieskumové oddelenie, námietkové oddelenie a sťažnostný senát môžu poveriť jedného zo svojich členov preskúmaním dôkazov.
3) Ak Európsky patentový úrad považuje za nutné, aby účastník konania, svedok alebo znalec vypovedali ústne,
a) buď predvolá túto osobu na vypočutie na Európsky patentový úrad, alebo
b) požiada v súlade s ustanovením článku 131 odsek 2 príslušný súd štátu, kde má táto osoba bydlisko, aby ju vypočul.
4) Účastník konania, svedok alebo znalec, ktorí boli Európskym patentovým úradom pozvaní, môžu požiadať, aby mohli byť vypočutí príslušným súdom v štáte, kde majú bydlisko. Po prijatí tejto žiadosti alebo v prípade, že predvolanie zostalo po uplynutí lehoty, ktorú Európsky patentový úrad stanovil, bez ohlasu, môže Európsky patentový úrad v súlade s ustanoveniami článku 131 odsek 2 požiadať príslušný súd, aby túto osobu vypočul.
5) Ak účastník konania, svedok alebo znalec vypovedá pred Európskym patentovým úradom, môže Európsky patentový úrad, ak pokladá za žiaduce, aby bola výpoveď vykonaná pod prísahou alebo inou rovnocennou záväznou formou, požiadať príslušný súd v štáte, kde má táto osoba bydlisko, aby ju znovu vypočul za takýchto podmienok.
6) Ak Európsky patentový úrad požiada príslušný súd o vykonanie výsluchu, môže ho požiadať, aby vykonal výsluch pod prísahou alebo inou rovnocennou záväznou formou a aby umožnil členovi príslušného útvaru zúčastniť sa výsluchu účastníka konania, svedka alebo znalca a klásť mu otázky buď prostredníctvom súdu, alebo priamo.
Článok 118
Jednotnosť európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
Ak nie sú prihlasovatelia alebo majitelia európskeho patentu pre rôzne určené zmluvné štáty totožní, považujú sa na účely konania pred Európskym patentovým úradom za spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov. Jednotnosť prihlášky alebo patentu v konaní pred Európskym patentovým úradom tým nie je dotknutá; najmä znenie prihlášky alebo patentu je vo všetkých určených zmluvných štátoch jednotné, pokiaľ nie je v tomto Dohovore stanovené inak.
Článok 119
Doručovanie
Európsky patentový úrad doručuje úradne všetky rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a podania, od ktorých sa počíta plynutie lehoty alebo ktorých doručenie je stanovené inými ustanoveniami tohto Dohovoru, alebo ktoré nariadil prezident Európskeho patentového úradu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva zmluvných štátov.
Článok 120
Lehoty
Vykonávací predpis stanoví
a) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť, buď preto, že Európsky patentový úrad alebo orgány uvedené v článku 75 odseku 1 písmeno b) nie sú otvorené na prijímanie písomností, alebo preto, že tam, kde sídli Európsky patentový úrad alebo tieto orgány, nie je doručovaná pošta, alebo sú poštové služby celkovo prerušené alebo v dôsledku toho narušené;
b) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.
Článok 121
Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške
1) Ak má byť európska patentová prihláška zamietnutá alebo ak je zamietnutá alebo považovaná za vzatú späť z dôvodu nedodržania lehoty stanovenej Európskym patentovým úradom, tento právny účinok nenastane, a ak už nastal, zanikne, ak prihlasovateľ požiada o pokračovanie v konaní o prihláške.
2) Žiadosť sa podáva písomne do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o zamietnutí európskej patentovej prihlášky alebo od doručenia oznámenia, že sa prihláška považuje za vzatú späť. V tejto lehote musí byť vykonaný aj zmeškaný úkon. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za pokračovanie v konaní.
3) O žiadosti rozhoduje útvar, ktorý je oprávnený rozhodnúť o zmeškanom úkone.
Článok 122
Uvedenie do predošlého stavu
1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej snahe primeranej okolnostiam nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sa na jeho žiadosť vrátia práva, ak je podľa tohto Dohovoru priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti, skutočnosť, že európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo opravného prostriedku.
2) Žiadosť musí byť podaná písomne do dvoch mesiacov po odpadnutí prekážky. V tejto lehote musí byť vykonaný aj zmeškaný úkon. Žiadosť je prípustná iba do jedného roku od uplynutia zmeškanej lehoty. V prípade nezaplatenia udržiavacieho poplatku lehota podľa článku 86 odsek 2 sa započíta do lehoty jedného roka.
3) Žiadosť musí byť odôvodnená a musí uvádzať skutočnosti, o ktoré sa opiera. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za uvedenie do predošlého stavu.
4) O žiadosti rozhoduje útvar, ktorý je oprávnený rozhodovať o zmeškanom úkone.
5) Ustanovenie tohto článku sa nepoužije na lehoty podľa odseku 2, ako aj podľa článku 61 odsek 3, článku 76 odsek 3, článku 78 odsek 2, článku 79 odsek 2, článku 87 odsek 1 a článku 94 odsek 2.
6) Každý, kto v dobrej viere začal v určenom štáte v období od straty práv podľa odseku 1 do zverejnenia oznámenia o vrátení týchto práv využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
7) Tento článok sa nedotýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.
Článok 123
Zmeny
1) Podmienky, na ktorých základe je možné v európskej patentovej prihláške alebo európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu aspoň raz zmeniť opis, patentové nároky a výkresy.
2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v takom znení, v akom bola podaná.
3) V nárokoch európskeho patentu počas konania o námietkach nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany.
Článok 124
Údaje o národných patentových prihláškach
1) Prieskumové oddelenie alebo sťažnostný senát môže vyzvať prihlasovateľa, aby v lehote nimi stanovenej oznámil štáty, v ktorých podal národnú patentovú prihlášku na vynález alebo na časť vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky, a uviedol aj čísla týchto prihlášok.
2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 125
Odkaz na všeobecné zásady
Ak tento Dohovor neobsahuje príslušné procesné ustanovenie, prihliadne Európsky patentový úrad na zásady procesného práva všeobecne uznávané v zmluvných štátoch.
Článok 126
Zánik finančných záväzkov
1) Nárok organizácie na zaplatenie poplatkov v prospech Európskeho patentového úradu sa premlčí po uplynutí štyroch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok splatný.
2) Nároky voči organizácii na vrátenie poplatkov alebo preplatkov vzniknutých pri platení poplatkov Európskemu patentovému úradu sú premlčané po štyroch rokoch od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok.
3) Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prerušujú v prípade uvedenom v odseku 1 výzvou na zaplatenie poplatku a v prípade uvedenom v odseku 2 písomným uplatnením nároku. Lehota začína po prerušení plynúť znova a uplynie najneskôr šesť rokov po skončení kalendárneho roka, v ktorom pôvodne začala plynúť, ak medzitým nebol nárok uplatnený súdnou cestou; v tomto prípade sa lehota končí najskôr jeden rok odo dňa, keď rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.
HLAVA II
INFORMOVANIE VEREJNOSTI A ÚRADOV
Článok 127
Európsky patentový register
Európsky patentový úrad vedie patentový register, nazývaný európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje, ktorých zápis stanoví tento Dohovor. Žiadny zápis do európskeho patentového registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Európsky patentový register je prístupný na verejné nahliadnutie.
Článok 128
Nahliadnutie do spisu
1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.
2) Kto preukáže, že si prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.
3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odseku 1, môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu príslušného prihlasovateľa.
4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné na žiadosť nahliadnuť do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu udeleného na jej základe s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.
5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad oznámiť tretím osobám alebo zverejniť tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) deň podania európskej patentovej prihlášky, a ak bolo uplatnené právo prednosti zo skoršej prihlášky, dátum, štát a číslo tejto skoršej prihlášky;
c) meno prihlasovateľa;
d) názov vynálezu;
e) určené zmluvné štáty.
Článok 129
Periodicky vydávané publikácie
Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:
a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy do európskeho patentového registra a všetky ďalšie údaje, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom;
b) Úradný časopis Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho výkladu.
Článok 130
Výmena informácií
1) Európsky patentový úrad a s výhradou použitia predpisov uvedených v článku 75 odsek 2 aj ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o podaní európskych alebo národných patentových prihlášok, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch, ktoré na ich základe boli udelené.
2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a
a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi tohto Dohovoru;
b) medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovaním patentov;
c) inou organizáciou.
3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmeno a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmena c) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.
Článok 131
Administratívna a právna spolupráca
1) Ak tento Dohovor alebo vnútroštátne právo nestanoví inak, Európsky patentový úrad a súdy alebo orgány zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne pomáhajú podávaním informácií alebo sprístupnením spisov na nahliadnutie. Ak Európsky patentový úrad poskytne spisy na nahliadnutie súdom, štátnym zastupiteľstvám alebo ústredným úradom priemyselného vlastníctva, nepodlieha toto nahliadnutie obmedzeniam uvedeným v článku 128.
2) Na základe žiadosti o právnu pomoc zo strany Európskeho patentového úradu vykonajú súdy alebo iné príslušné orgány zmluvných štátov pre tento úrad v rámci svojich právomocí zisťovanie alebo iné súdne opatrenie.
Článok 132
Výmena publikácií
1) Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na požiadanie vzájomne poskytujú pre vlastnú potrebu a bezplatne jeden alebo niekoľko výtlačkov príslušných publikácií.
2) Európsky patentový úrad môže uzavrieť zmluvy o výmene alebo poskytovaní publikácií.
HLAVA III
ZASTUPOVANIE
Článok 133
Všeobecné zásady zastupovania
1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.
2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo na území niektorého zo zmluvných štátov, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.
3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom na území niektorého zmluvného štátu môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo na území zmluvného štátu a majú s ňou ekonomické väzby.
4) Vykonávací predpis môže stanoviť osobitné ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konania konajúcich spoločne.
Článok 134
Oprávnení zástupcovia
1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.
2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom niektorého zmluvného štátu;
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu;
c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.
3) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odseku 2.
4) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.
5) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou k tomuto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi predpismi na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatiu takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.
6) Prezident Európskeho patentového úradu môže za osobitných okolností udeliť výnimku z ustanovenia odseku 2 písmena a).
7) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte , ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 5 sa použije primerane.
8) Správna rada môže vydať nariadenie týkajúce sa
a) vzdelania a školenia vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky;
b) zriadenia alebo uznania inštitútu založeného osobami, ktoré sú na základe vykonania európskej kvalifikačnej skúšky alebo na základe ustanovenia článku 163 odsek 7 oprávnené pôsobiť ako oprávnení zástupcovia;
c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmito osobám.
ÔSMA ČASŤ
DOPADY NA VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO
HLAVA I
ZMENA NA NÁRODNÚ PATENTOVÚ PRIHLÁŠKU
Článok 135
Žiadosť o národné konanie
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu len na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:
a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odseku 5 alebo článku 162 odseku 4;
b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent zrušený.
2) Žiadosť o zmenu musí byť podaná do troch mesiacov od späťvzatia európskej patentovej prihlášky alebo od doručenia oznámenia, že sa prihláška považuje za vzatú späť, alebo od doručenia rozhodnutia o zamietnutí prihlášky, alebo o zrušení európskeho patentu. Účinky uvedené v článku 66 zaniknú, ak žiadosť nie je podaná včas.
Článok 136
Podanie a odovzdanie žiadosti
1) Žiadosť o zmenu sa podáva Európskemu patentovému úradu; v žiadosti sa uvedú zmluvné štáty, v ktorých sa požaduje začatie konania na udelenie národného patentu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť spolu s kópiou spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedeným v žiadosti.
2) Ak bolo prihlasovateľovi oznámené, že sa európska patentová prihláška považuje podľa článku 77 odseku 5 za vzatú späť, podáva sa žiadosť o zmenu na tom ústrednom úrade priemyselného vlastníctva, kde bola prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť s kópiou európskej patentovej prihlášky priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených prihlasovateľom v žiadosti. Účinky podľa článku 66 zaniknú, ak nedôjde k takémuto odovzdaniu do dvadsiatich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti.
Článok 137
Oficiálne náležitosti zmeny
1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 136 nepodlieha oficiálnym náležitostiam podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa tohto Dohovoru.
2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dvoch mesiacov
a) zaplatil národný prihlasovací poplatok;
b) predložil preklad európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.
HLAVA II
ZRUŠENIE A STARŠIE PRÁVA
Článok 138
Dôvody na zrušenie
1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:
a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;
b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo, ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahuje obsah skoršej prihlášky v tom znení, ako bola podaná;
d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená;
e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odseku 1 nemá právo.
2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zrušenie zodpovedajúcim obmedzením patentu. Ak to vnútroštátne právo pripúšťa, je možné obmedzenie vykonať zmenou patentových nárokov, opisu alebo výkresov.
Článok 139
Staršie práva a práva, ktoré vznikli v rovnaký deň
1) V každom určenom zmluvnom štáte má európska patentová prihláška a európsky patent vo vzťahu k národnej patentovej prihláške alebo k národnému patentu rovnaké účinky práva prednosti ako národná patentová prihláška alebo národný patent.
2) Národná patentová prihláška a národný patent v zmluvnom štáte má vo vzťahu k európskemu patentu, v ktorom je tento zmluvný štát určený, rovnaké účinky práva prednosti, ako má vo vzťahu k národnému patentu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, či a za akých podmienok je možné na vynález objasnený súčasne v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente a v národnej patentovej prihláške alebo v národnom patente s rovnakým dňom podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, s rovnakým dňom vzniku práva prednosti poskytnúť ochranu zároveň oboma prihláškami alebo patentmi.
HLAVA III
ĎALŠIE ÚČINKY
Článok 140
Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti
Články 66, 124, 135 až 137 a 139 sa použijú primerane aj na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.
Článok 141
Udržiavacie poplatky za európsky patent
1) Udržiavacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odseku 4.
2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.
DEVIATA ČASŤ
OSOBITNÉ DOHODY
Článok 142
Jednotné patenty
1) Skupina zmluvných štátov, ktorá v osobitnej dohode stanovila, že európsky patent udelený pre tieto štáty má na celom ich území jednotnú povahu, môže stanoviť, že európsky patent je možné udeliť iba spoločne pre všetky tieto štáty.
2) Ak skupina zmluvných štátov využije možnosti uvedené v odseku 1, použijú sa ustanovenia tejto časti.
Článok 143
Zvláštne útvary Európskeho patentového úradu
1) Skupina zmluvných štátov môže poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami.
2) Na vykonávanie ďalších úloh uvedených v odseku 1 môžu byť v rámci Európskeho patentového úradu vytvorené zvláštne útvary spoločné pre štáty patriace do tejto skupiny. Tieto zvláštne útvary riadi prezident Európskeho patentového úradu; článok 10 odseky 2 a 3 sa použije primerane.
Článok 144
Zastupovanie pred zvláštnymi útvarmi
Skupina zmluvných štátov môže vydať osobitné ustanovenia o zastupovaní účastníkov pred útvarmi uvedenými v článku 143 odsek 2.
Článok 145
Užší výbor Správnej rady
1) Skupina zmluvných štátov môže vytvoriť užší výbor Správnej rady na kontrolu činnosti zvláštnych útvarov vytvorených podľa článku 143 odseku 2; Európsky patentový úrad poskytne tomuto výboru zamestnancov, priestory a vybavenie potrebné na plnenie úloh. Prezident Európskeho patentového úradu je zodpovedný užšiemu výboru Správnej rady za činnosť zvláštnych útvarov.
2) Zloženie, právomoc a činnosť užšieho výboru určí skupina zmluvných štátov.
Článok 146
Krytie nákladov na vykonávanie zvláštnych úloh
Ak skupina zmluvných štátov uloží Európskemu patentovému úradu ďalšie úlohy podľa článku 143, znáša táto skupina náklady, ktoré organizácii vznikli pri vykonávaní týchto úloh. Ak sú na vykonávanie týchto úloh v Európskom patentovom úrade vytvorené osobitné útvary, znáša skupina zmluvných štátov náklady na zamestnancov, priestory a vybavenie týchto útvarov. Článok 39 odseky 3 a 4, článok 41 a článok 47 sa použijú primerane.
Článok 147
Poplatky za udržiavanie jednotných patentov
Ak skupina zmluvných štátov stanoví spoločný sadzobník udržiavacích poplatkov, vypočíta sa pomerná čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 na základe spoločného sadzobníka; minimálna čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 platí aj pre jednotný patent. Článok 39 odseky 3 a 4 sa použije primerane.
Článok 148
Európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva
1) Ak skupina zmluvných štátov nestanoví inak, použije sa článok 74.
2) Skupina zmluvných štátov môže stanoviť, že európska patentová prihláška, v ktorej sú tieto zmluvné štáty určené, môže byť predmetom prevodu zaťažená alebo byť predmetom exekúcie iba vo vzťahu ku všetkým zmluvným štátom skupiny a iba v súlade s ustanoveniami osobitnej dohody.
Článok 149
Spoločné určenie
1) Skupina zmluvných štátov môže ustanoviť, že tieto štáty môžu byť určené iba spoločne a že určenie jedného alebo niekoľkých štátov tejto skupiny sa považuje za určenie všetkých týchto zmluvných štátov.
2) Ak je Európsky patentový úrad úradom určeným podľa článku 153 odsek 1, použije sa odsek 1, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške uviedol, že chce získať európsky patent v jednom alebo v niekoľkých určených štátoch patriacich do tejto skupiny. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške určí jeden zo zmluvných štátov patriacich do tejto skupiny, ktorého vnútroštátne právo stanovuje, že určenie tohto štátu má účinok európskej patentovej prihlášky.
DESIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Článok 150
Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci
1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „Zmluva o spolupráci") sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.
2) Medzinárodné prihlášky podané podľa Zmluvy o spolupráci môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia Zmluvy o spolupráci a doplnené ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci, majú prednosť ustanovenia Zmluvy o spolupráci. Najmä platí, že pre medzinárodnú prihlášku časová lehota na podanie žiadosti o prieskum podľa článku 94 odseku 2 tohto Dohovoru neuplynie skôr, ako lehota stanovená v článku 22 alebo 39 Zmluvy o spolupráci.
3) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo úradom zvoleným, sa považuje za európsku patentovú prihlášku.
4) Ak tento Dohovor obsahuje odkaz na Zmluvu o spolupráci, vzťahuje sa tento odkaz aj na jej vykonávací predpis.
Článok 151
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
1) Európsky patentový úrad môže byť prijímacím úradom podľa článku 2 (xv) Zmluvy o spolupráci, ak je prihlasovateľ príslušníkom zmluvného štátu tohto Dohovoru, pre ktorý Zmluva o spolupráci nadobudla platnosť; to isté platí, ak má prihlasovateľ v tomto štáte bydlisko alebo sídlo.
2) Európsky patentový úrad môže byť taktiež prijímacím úradom, ak je prihlasovateľ príslušníkom štátu, ktorý síce nie zmluvným štátom tohto Dohovoru, ale je stranou Zmluvy o spolupráci a uzavreli s organizáciou dohodu, podľa ktorej je Európsky patentový úrad v súlade s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci prijímacím úradom namiesto národného úradu tohto štátu; to isté platí, ak má prihlasovateľ v tomto štáte svoje bydlisko alebo sídlo.
3) S výhradou predchádzajúceho súhlasu správnej rady môže Európsky patentový úrad na základe dohody uzavretej medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva byť prijímacím úradom aj pre iných prihlasovateľov.
Článok 152
Podanie a odovzdanie medzinárodnej prihlášky
1) Ak si zvolí prihlasovateľ za prijímací úrad pre svoju medzinárodnú prihlášku Európsky patentový úrad, podá prihlášku priamo v Európskom patentovom úrade. Článok 75 odsek 2 sa však použije primerane.
2) V prípade, že je medzinárodná prihláška podaná na Európsky patentový úrad prostredníctvom príslušného ústredného úradu priemyselného vlastníctva, vykoná zmluvný štát všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zabezpečilo, že prihláška bude odovzdaná Európskemu patentovému úradu včas, aby tento mohol v lehotách stanovených v Zmluve o spolupráci splniť povinnosti spojené s odovzdaním prihlášky.
3) Za medzinárodnú prihlášku sa platí poplatok za odovzdanie, ktorý je splatný do jedného mesiaca odo dňa podania.
Článok 153
Európsky patentový úrad ako určený úrad
1) Európsky patentový úrad je určeným úradom podľa článku 2 (xiii) Zmluvy o spolupráci pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré Zmluva o spolupráci nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške, ak prihlasovateľ uviedol v medzinárodnej prihláške prijímaciemu úradu, že si praje získať pre tieto štáty európsky patent. To isté platí aj vtedy, ak prihlasovateľ určil v medzinárodnej prihláške zmluvný štát, ktorého právo stanovuje, že určenie tohto štátu má účinok európskej patentovej prihlášky.
2) Ak je Európsky patentový úrad učeným úradom, sú na rozhodovanie podľa článku 25 odseku 2 písmena a) Zmluvy o spolupráci príslušné prieskumové odbory.
Článok 154
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš
1) Európsky patentový úrad je orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa Hlavy I Zmluvy o spolupráci pre prihlasovateľov, ktorí sú príslušníkmi zmluvného štátu, pre ktorý nadobudla platnosť aj Zmluva o spolupráci, s výhradou uzavretia dohody medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva; to isté platí, ak má prihlasovateľ v tomto štáte bydlisko alebo sídlo.
2) S výhradou predchádzajúceho súhlasu Správnej rady je Európsky patentový úrad v súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva orgánom pre medzinárodnú rešerš aj pre iných prihlasovateľov.
3) Na rozhodovanie o sťažnosti podanej prihlasovateľom proti dodatočnému poplatku, ktorý stanovil Európsky patentový úrad podľa článku 17 odseku 3 písmena a) Zmluvy o spolupráci, sú príslušné sťažnostné senáty.
Článok 155
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
1) Európsky patentový úrad je orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Hlavy II Zmluvy o spolupráci pre prihlasovateľov, ktorí sú príslušníkmi zmluvného štátu, ktorý je touto hlavou viazaný, s výhradou uzavretia dohody medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva; to isté platí, ak má prihlasovateľ v tomto štáte bydlisko alebo sídlo.
2) S výhradou predchádzajúceho súhlasu Správnej rady je Európsky patentový úrad v súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum aj pre iných prihlasovateľov.
3) Na rozhodovanie o sťažnosti podanej prihlasovateľom proti dodatočnému poplatku, ktorý stanovil Európsky patentový úrad podľa článku 34 odseku 3 písmena (a) Zmluvy o spolupráci, sú príslušné sťažnostné senáty.
Článok 156
Európsky patentový úrad ako zvolený úrad
Európsky patentový úrad je úradom zvoleným podľa článku 2 (xiv) Zmluvy o spolupráci, ak si prihlasovateľ zvolil niektorý z určených štátov uvedených v článku 153 odseku 1 alebo článku 149 odseku 2, ktorý je viazaný Hlavou II Zmluvy o spolupráci. S výhradou predchádzajúceho súhlasu Správnej rady sa použije toto ustanovenie aj vtedy, ak je prihlasovateľ príslušníkom štátu alebo má bydlisko alebo sídlo v štáte, ktorý nie je stranou Zmluvy o spolupráci, alebo nie je viazaný Hlavou II Zmluvy o spolupráci, pokiaľ patrí k osobám, ktorým zhromaždenie Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu rozhodnutím prijatým podľa článku 31 odseku 2 písmena (b) tejto zmluvy umožnilo podávať žiadosti o medzinárodný predbežný prieskum.
Článok 157
Správa o medzinárodnej rešerši
1) Správa v medzinárodnej rešerši podľa článku 18 Zmluvy o spolupráci alebo vyhlásenie podľa článku 17 odseku 2 písmena a) tejto zmluvy a ich zverejnenie podľa článku 21 zmluvy nahrádzajú správu o európskej rešerši a oznámenie o jej zverejnení v Európskom patentovom vestníku. Ustanovenia odsekov 2 až 4 týmto nie sú dotknuté.
2) S výhradou rozhodnutí Správnej rady uvedených v odseku 3
a) ku každej medzinárodnej prihláške sa vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši;
b) prihlasovateľ zaplatí poplatok za rešerš; tento poplatok sa platí súčasne s národným poplatkom uvedeným v článku 22 odseku 1 alebo v článku 39 odseku 1 Zmluvy o spolupráci. Ak nie je poplatok za rešerš zaplatený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
3) Správna rada môže rozhodnúť, za akých podmienok a v akom rozsahu
a) sa nevyžaduje dodatočná správa o európskej rešerši;
b) sa znižuje poplatok za rešerš.
4) Správna rada môže rozhodnutia vydané podľa odseku 3 kedykoľvek zrušiť.
Článok 158
Zverejnenie medzinárodnej prihlášky a jej odovzdanie Európskemu patentovému úradu
1) Zverejnenie medzinárodnej prihlášky, pre ktorú je Európsky patentový úrad určeným úradom, vykonané podľa článku 21 Zmluvy o spolupráci nahrádza s výhradou odseku 3 zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku. Táto prihláška sa však nepovažuje za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odseku 3, keď nie sú splnené predpoklady podľa odseku 2.
2) Medzinárodná prihláška musí byť odovzdaná Európskemu patentovému úradu v niektorom z jeho úradných jazykov. Prihlasovateľ zaplatí Európskemu patentovému úradu národný poplatok stanovený v článku 22 odseku 1 alebo článku 39 odseku 1 Zmluvy o spolupráci.
3) Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v inom jazyku, ako je niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, zverejní tento úrad medzinárodnú prihlášku, ktorá mu bola odovzdaná za podmienok uvedených v odseku 2. S výhradou ustanovení článku 67 odseku 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.
JEDENÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
Článok 159
Správna rada v prechodnom období
1) Štáty uvedené v článku 169 odsek 1 menujú svojich zástupcov do Správnej rady; na pozvanie vlády Nemeckej spolkovej republiky sa Správna rada zíde najneskôr do dvoch mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru, najmä aby menovala prezidenta Európskeho patentového úradu.
2) Funkčné obdobie prvého predsedajúceho Správnej rady menovaného po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru sú štyri roky.
3) Funkčné obdobie jedného z volených členov prvého predstavenstva rady vytvoreného po nadobudnutí platnosti Dohovoru je päť rokov a funkčné obdobie druhého z volených členov sú štyri roky.
Článok 160
Menovanie zamestnancov v prechodnom období
1) Až do vydania služobného poriadku pre stálych zamestnancov a zamestnaneckých podmienok pre ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu prijímajú Správna rada a prezident Európskeho patentového úradu v rámci svojich právomocí potrebných zamestnancov a uzavierajú s nimi krátkodobé zmluvy. Správna rada môže stanoviť všeobecné zásady prijímania zamestnancov.
2) V prechodnom období, ktorého koniec určí Správna rada, môže Správna rada po vyjadrení prezidenta Európskeho patentového úradu menovať členov veľkého sťažnostného senátu alebo sťažnostných senátov z radov technicky alebo právne kvalifikovaných odborníkov pochádzajúcich z vnútroštátnych súdov a úradov zmluvných štátov, ktorí môžu vo výkone svojej činnosti vo vnútroštátnych súdoch alebo úradoch pokračovať. Môžu byť menovaní na obdobie najviac piatich rokov, najmenej však na jeden rok, a môžu byť opätovne menovaní.
Článok 161
Prvý rozpočtový rok
1) Prvý rozpočtový rok organizácie trvá odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru do 31. decembra toho istého roka. Ak začne prvý rozpočtový rok v druhej polovici roka, trvá do 31. decembra nasledujúceho roka.
2) Rozpočet pre prvý rozpočtový rok sa zostaví čo možno najskôr po nadobudnutí platnosti Dohovoru. Do doby, kým organizácia dostane od zmluvných štátov príspevky do prvého rozpočtu podľa článku 40, zaplatia zmluvné štáty na žiadosť Správnej rady zálohy, ktoré sa započítajú do ich príspevkov do tohto rozpočtu, a ich výšku stanoví Správna rada. Výška záloh sa vypočíta podľa platobného kľúča uvedeného v článku 40. Pre zálohy sa použije primerane článok 39 odseky 3 a 4.
Článok 162
Postupné rozširovanie oblasti činnosti Európskeho patentového úradu
1) Európske patentové prihlášky je možné Európskemu patentovému úradu podávať odo dňa, ktorý na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu stanoví Správna rada.
2) Správna rada môže na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu rozhodnúť, že konanie o európskych patentových prihláškach môže byť od dátumu uvedeného v odseku 1 obmedzené. Toto obmedzenie sa môže týkať aj iba niektorých oblastí techniky. V každom prípade sa však európske patentové prihlášky musia podrobiť prieskumu, či im je možné priznať deň podania.
3) Ak bolo prijaté rozhodnutie v súlade s odsekom 2, Správna rada už nemôže ďalej obmedziť konanie o európskych patentových prihláškach.
4) Ak sa nemôže o európskej patentovej prihláške kvôli obmedzeniu konania podľa odseku 2 ďalej konať, Európsky patentový úrad to oznámi prihlasovateľovi a upozorní ho, že môže podať žiadosť o zmenu. Po doručení tohto oznámenia sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť.
Článok 163
Oprávnení zástupcovia v prechodnom období
1) Počas prechodného obdobia, ktorého ukončenie stanoví Správna rada, môže byť na rozdiel od ustanovenia článku 134 odseku 2 zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a) je občanom niektorého zmluvného štátu;
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu;
c) má oprávnenie zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, v ktorom má sídlo alebo miesto výkonu práce.
2) Zápis sa vykoná na žiadosť, ku ktorej je potrebné pripojiť osvedčenie ústredného úradu priemyselného vlastníctva, z ktorého je zrejmé splnenie podmienok podľa odseku 1.
3) Ak v niektorom zmluvnom štáte nie je oprávnenie podľa odseku 1 písmena c) podriadené požiadavke osobitnej odbornej kvalifikácie, musí žiadateľ o zápis do zoznamu osôb, ktoré zastupujú vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu, vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov. Od požiadavky na výkon tejto činnosti sú oslobodené osoby, ktorých odborná kvalifikácia na zastupovanie fyzických osôb alebo právnických osôb vo veciach patentových pred ústredným orgánom priemyselného vlastníctva niektorého zo zmluvných štátov je podľa predpisov platných v tomto štáte úradne uznávaná. V osvedčení vydanom ústredným orgánom priemyselného vlastníctva musí byť uvedené, že uchádzač spĺňa jednu z podmienok uvedených v tomto odseku.
4) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku
a) z požiadavky uvedenej v odseku 3 prvej vety, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom;
b) z požiadavky uvedenej v odseku 1 písmene a), a to za zvláštnych okolností.
5) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku z požiadavky podľa odseku 1 písmena a), ak žiadateľ spĺňal ku dňu 5. októbra 1973 predpoklady uvedené v odseku 1 písmenách b) a c).
6) Osoby, ktoré majú sídlo alebo miesto výkonu práce na území štátu, ktorý pristúpil k tomuto Dohovoru menej ako jeden rok pred uplynutím prechodného obdobia uvedeného v odseku 1 alebo po uplynutí tohto prechodného obdobia, môžu byť za podmienok stanovených v odsekoch 1 až 5 v priebehu jedného roka odo dňa, keď prístup nadobudol účinnosť, zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov.
7) Po uplynutí prechodného obdobia zostáva osoba, ktorej meno bolo v tomto období zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov, aj naďalej v tomto zozname zapísaná, prípadne je na žiadosť doň zapísaná opätovne, ak spĺňa požiadavku uvedenú v odseku 1 písmene b); tým nie sú dotknuté disciplinárne opatrenia prijaté podľa článku 134 odseku 8 písmena c).
DVANÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 164
Vykonávací predpis a protokoly
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, protokol o uznávaní, protokol o výsadách a imunitách, protokol o centralizácii a protokol o výklade článku 69.
2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu ustanovenia Dohovoru majú prednosť.
Článok 165
Podpis - ratifikácia
1) Tento Dohovor je do 5. apríla 1974 otvorený na podpis pre štáty, ktoré sa zúčastnili medzivládnej konferencie o vytvorení európskeho systému udeľovania patentov alebo ktoré boli informované o konaní tejto konferencie, a ktorým bola navrhnutá možnosť účasti na nej.
2) Tento Dohovor podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny budú uložené na vláde Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 166
Prístup
1) Tento Dohovor je otvorený na prístup
a) pre štáty uvedené v článku 165 odseku 1;
b) pre každý ďalší európsky štát, a to na pozvanie Správnej rady.
2) Každý štát, ktorý bol stranou tohto Dohovoru a na základe článku 172 odseku 4 ním prestal byť, môže sa prístupom k Dohovoru znovu stať členským štátom.
3) Listiny o prístupe sa ukladajú na vláde Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 167
Výhrady
1) Každý zmluvný štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe uplatniť len výhrady uvedené v odseku 2.
2) Každý zmluvný štát si môže vyhradiť právo stanoviť, že
a) v súlade s ustanoveniami predpisov platných pre národné patenty európske patenty nie sú účinné alebo môžu byť zrušené, ak poskytujú ochranu chemickým, farmaceutickým alebo potravinárskym výrobkom ako takým; touto výhradou nie je dotknutá ochrana vyplývajúca z patentu, pokiaľ sa týka spôsobu výroby alebo využitia chemického výrobku alebo spôsobu výroby farmaceutického alebo potravinárskeho výrobku;
b) v súlade s ustanoveniami predpisov platných pre národné patenty nemajú európske patenty účinok alebo môžu byť zrušené, ak poskytnú ochranu poľnohospodárskym alebo záhradníckym postupom, iným ako sú tie, pre ktoré platí článok 53 písmeno b);
c) v súlade s ustanoveniami predpisov platných pre národné patenty majú európske patenty kratšiu dobu platnosti ako dvadsať rokov;
d) nie je viazaný protokolom o uznávaní.
3) Všetky výhrady uplatnené zmluvným štátom sú účinné najviac počas desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru. Ak však zmluvný štát uplatnil niektorú z výhrad uvedených v odseku 2 písmene a) alebo b), môže Správna rada vo vzťahu k tomuto štátu lehotu predĺžiť, najviac o päť rokov, a to pre všetky vykonané výhrady alebo pre niektoré z nich, ak tento štát predloží najneskôr jeden rok pred uplynutím desiatich rokov odôvodnenú žiadosť, a Správnu radu presvedčí, že tento štát nie je schopný po uplynutí desaťročného obdobia od výhrady upustiť.
4) Každý zmluvný štát, ktorý uplatnil výhradu, ju odvolá, len čo to okolnosti dovolia. Odvolanie výhrady sa vykoná oznámením vláde Nemeckej spolkovej republiky a nadobudne účinnosť jeden mesiac po prijatí tohto oznámenia vládou Nemeckej spolkovej republiky.
5) Výhrada uplatnená podľa odseku 2 písmena a), b) alebo c) platí pre európske patenty udelené na základe európskych patentových prihlášok podaných v období účinnosti výhrady. Účinky výhrady trvajú počas doby platnosti patentu.
6) Výhrada stráca účinnosť uplynutím obdobia uvedeného v odseku 3 prvej vete, alebo ak je toto obdobie predĺžené, uplynutím predĺženého obdobia; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 4 a 5.
Článok 168
Územná platnosť
1) Každý zmluvný štát môže vyhlásiť v ratifikačnej listine, v listine o prístupe alebo neskôr v písomnom oznámení vláde Nemeckej spolkovej republiky, že tento Dohovor platí aj pre jedno alebo niekoľko území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný. Európske patenty udelené pre tento zmluvný štát sú účinné aj na územiach, pre ktoré toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.
2) Ak je vyhlásenie uvedené v odseku 1 obsiahnuté v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe, stáva sa účinným v rovnaký deň ako ratifikácia alebo prístup; ak je vyhlásenie vykonané oznámením po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.
3) Každý zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že Dohovor skončí svoju platnosť pre niektoré alebo všetky územia, vo vzťahu ku ktorým vykonal vyhlásenia podľa odseku 1. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť jeden rok odo dňa, v ktorom bolo oznámenie prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 169
Nadobudnutie platnosti
1) Tento Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po uložení poslednej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe šiestich štátov, na územiach ktorých bolo v roku 1970 podaných spolu aspoň 180 000 patentových prihlášok.
2) Každá ratifikácia alebo každý prístup po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru nadobúda účinnosť prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 170
Úvodný príspevok
1) Každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jej platnosti, zaplatí organizácii úvodný príspevok, ktorý sa nevracia.
2) Úvodný príspevok predstavuje 5 % zo sumy, ktorej výška sa vypočíta s použitím percentuálnej sadzby zistenej pre tento štát ku dňu, keď ratifikácia alebo prístup nadobúda účinnosť, podľa kľúča uvedeného v článku 40 odsekoch 3 a 4, a to z celkovej sumy zvláštnych finančných príspevkov ostatných členských štátov v rozpočtovom roku predchádzajúcom vyššie uvedenému dátumu.
3) V prípade, že v rozpočtovom roku, ktorý predchádza obdobiu uvedenému v odseku 2, neboli vyžadované osobitné finančné príspevky, platí platobný kľúč uvedený v odseku 2, ktorý by platil pre príslušný štát na základe posledného rozpočtového roku, v ktorom boli zvláštne finančné príspevky požadované.
Článok 171
Platnosť Dohovoru
Tento Dohovor sa uzaviera na dobu neurčitú.
Článok 172
Revízia
1) Tento Dohovor možno revidovať konferenciou zmluvných štátov.
2) Konferenciu pripraví a zvoláva Správna rada. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej zastúpené aspoň tri štvrtiny zmluvných štátov. Na prijatie revidovaného znenia Dohovoru na jeho schválenie je potrebná trojštvrtinová väčšina zmluvných štátov zastúpených na konferencii a hlasujúcich. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
3) Revidované znenie nadobudne platnosť po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe konferenciou stanoveným počtom zmluvných štátov a ku dňu stanovenému konferenciou.
4) Štáty, ktoré revidované znenie Dohovoru neratifikovali alebo k nemu nepristúpili do dňa, keď nadobúda platnosť, prestávajú od toho dňa byť stranami Dohovoru.
Článok 173
Spory medzi zmluvnými štátmi
1) Všetky spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktoré neboli vyriešené rokovaním, sa predložia na žiadosť niektorého zo zúčastnených štátov Správnej rade, ktorá sa bude usilovať o dosiahnutie dohody medzi týmito štátmi.
2) Ak sa takáto dohoda nedosiahne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spor predložený Správnej rade, môže každý zo zúčastnených štátov predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru, aby vydal záväzné rozhodnutie.
Článok 174
Vypovedanie Dohovoru
Každý zmluvný štát môže Dohovor kedykoľvek vypovedať. Výpoveď sa oznámi vláde Nemeckej spolkovej republiky a nadobúda účinnosť jeden rok po prijatí tohto oznámenia.
Článok 175
Zachovanie získaných práv
1) Ak prestane byť štát podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, práva podľa tohto Dohovoru nadobudnuté predtým tým nie sú dotknuté.
2) O európskych patentových prihláškach, ktoré sú v konaní v dobe, kedy určený štát prestáva byť stranou Dohovoru, bude vo vzťahu k tomuto štátu Európskym patentovým úradom ďalej konané, ako by pre ne Dohovor v aktuálnom znení platil aj po tomto dni.
3) Odsek 2 platí aj pre európske patenty, pri ktorých ku dňu uvedenom v tomto odseku ešte prebieha konanie o námietkach alebo lehota na ich podanie ešte neuplynula.
4) Týmto článkom nie je dotknuté právo štátu, ktorý prestal byť stranou tohto Dohovoru, používať vo vzťahu k európskym patentom ustanovenia Dohovoru v znení, keď bol jej stranou.
Článok 176
Finančné práva a povinnosti štátu, ktorý prestal byť stranou Dohovoru
1) Každému štátu, ktorý prestal byť podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, budú organizáciou vrátené osobitné finančné príspevky, ktoré zaplatil podľa článku 40 odseku 2, iba vtedy a za podmienok, že Organizácia vráti osobitné finančné prostriedky zaplatené v tom istom rozpočtovom roku ostatnými štátmi.
2) Štát uvedený v odseku 1 platí aj po tom, čo prestal byť stranou Dohovoru, naďalej podľa článku 39 pomernú sumu z udržiavacích poplatkov za európske patenty platné v tomto štáte, a to podľa percentuálnej sadzby stanovenej ku dňu, keď prestal byť stranou Dohovoru.
Článok 177
Jazyky Dohovoru
1) Tento Dohovor, vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, je uložený v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky; všetky tri znenia sú rovnako autentické.
2) Znenie tohto Dohovoru vyhotovené v iných úradných jazykoch zmluvných štátov, ako sú uvedené v odseku 1, sa považujú za úradné znenia, ak boli schválené Správnou radou. V prípade rozporu pri výklade rôznych znení sú rozhodujúce znenia uvedené v odseku 1.
Článok 178
Odovzdanie a oznámenie
1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie Dohovoru a odovzdá ich vládam všetkých štátov, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili.
2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1
a) každý podpis;
b) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;
c) každú výhradu alebo odvolanie výhrady podľa článku 167;
d) každé vyhlásenie alebo oznámenie, ktoré prevezme podľa článku 168;
e) deň nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru;
f) každé vypovedanie, ktoré prevezme podľa článku 174, a deň, keď toto vypovedanie nadobudne účinnosť.
3) Vláda Nemeckej spolkovej republiky zabezpečí registráciu tohto Dohovoru na sekretariáte Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali tento Dohovor.
Dané v Mníchove 5. októbra 1973.
VYKONÁVACÍ PREDPIS K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
z 5. októbra 1973
naposledy novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 13. októbra 1999
ČASŤ I
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI I DOHOVORU
HLAVA I
JAZYKY EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 1
Výnimky z ustanovenia o úradnom jazyku pri písomnom konaní
1) V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom môže každý účastník používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Preklad podľa článku 14 odsek 2 možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
2) Zmeny v európskych patentových prihláškach alebo v európskom patente musia byť podané v jazyku konania.
3) Písomnosti, ktoré majú slúžiť ako dôkazové prostriedky pred Európskym patentovým úradom, najmä dôkazy o zverejnení, možno podať v ktoromkoľvek jazyku. Európsky patentový úrad môže vyžadovať, aby bol v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, predložený preklad do jedného z úradných jazykov.
Pravidlo 2
Výnimky z ustanovenia o jazyku konania pri ústnom konaní
1) Každý účastník ústneho konania pred Európskym patentovým úradom môže namiesto jazyka konania používať ktorýkoľvek z ostatných úradných jazykov Európskeho patentového úradu, pokiaľ to Európskemu patentovému úradu oznámi najneskôr jeden mesiac pred dňom stanoveným na ústne konanie alebo pokiaľ si sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Každý účastník môže tiež používať niektorý z úradných jazykov zmluvných štátov, pokiaľ sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Európsky patentový úrad môže dovoliť výnimky z ustanovení tohto odseku.
2) Zamestnanci Európskeho patentového úradu môžu pri ústnom konaní používať namiesto jazyka konania niektorý z ostatných úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
3) Pri dokazovaní môže každý účastník, ktorý má byť vypočutý, svedok alebo znalec, ktorý neovláda dostatočne niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu alebo niektorého zmluvného štátu, používať aj iný jazyk. Pokiaľ bolo dokazovanie nariadené na žiadosť účastníka, môžu byť účastníci, svedkovia alebo znalci, ktorí hovoria iným jazykom, ako sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu, vypočúvaní iba vtedy, ak účastník, ktorý žiadosť podal, zaistí tlmočenie do jazyka konania; Európsky patentový úrad však môže dovoliť aj preklad do iného zo svojich úradných jazykov.
4) So súhlasom všetkých účastníkov a Európskeho patentového úradu možno pri ústnom konaní použiť akýkoľvek jazyk.
5) V prípade potreby Európsky patentový úrad zabezpečí, na svoje náklady, tlmočenie do jazyka konania alebo do iných úradných jazykov, pokiaľ nemá byť tlmočenie zaistené niektorým z účastníkov.
6) Vyjadrenia zamestnancov Európskeho patentového úradu, účastníkov konania, svedkov a znalcov, vykonané v niektorom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu počas ústneho konania, sa protokolárne zapisujú v tomto jazyku. Prehlásenia v inom jazyku sa zaznamenávajú v úradnom jazyku, do ktorého boli preložené. Úpravy textu opisu alebo nárokov európskej patentovej prihlášky, alebo európskeho patentu sa protokolárne zapisujú v jazyku konania.
Pravidlo 3
(zrušené)
Pravidlo 4
Jazyk európskej vylúčenej prihlášky
Európska vylúčená prihláška, alebo v prípade uvedenom v článku 14 odsek 2 jej preklad, sa podáva v jazyku konania pôvodnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 5
Overenie prekladov
Ak sa vyžaduje podanie prekladu písomnosti, môže Európsky patentový úrad požadovať , aby v ním stanovenej lehote bolo predložené osvedčenie, že preklad zodpovedá pôvodnému textu. Ak nie je osvedčenie v lehote predložené, považuje sa písomnosť za nepodanú, pokiaľ nie je v Dohovore stanovené inak.
Pravidlo 6
Lehoty a zníženie poplatkov
1) Preklad podľa článku 14 odsek 2 sa musí podať do troch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky, najneskôr však do trinástich mesiacov od vzniku práva prednosti. Ak sa však preklad týka európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podľa článku 61 odsek 1 písmeno b), preklad možno podať do jedného mesiaca od podania tejto prihlášky.
2) Preklad podľa článku 14 odsek 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností.
3) Pokiaľ prihlasovateľ, majiteľ patentu alebo podávateľ námietok využije možnosti dané článkom 14 odseky 2 a 4, zníži sa prihlasovací poplatok, poplatok za prieskum, poplatok za námietku alebo poplatok za sťažnosť. Toto zníženie poplatkov stanoví poplatkový poriadok ako určité percento z celkových poplatkov.
Pravidlo 7
Právna záväznosť prekladu európskej patentovej prihlášky
Ak sa nedokáže opak, Európsky patentový úrad môže pri zisťovaní, či predmet európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, v ktorom bola podaná, vychádzať z predpokladu, že preklad podľa článku 14 odsek 2 je presným prekladom pôvodného znenia prihlášky.
HLAVA II
ORGANIZÁCIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 8
Patentové triedenie
1) Európsky patentový úrad používa:
a) triedenie uvedené v článku 1 Európskej dohody o medzinárodnom triedení patentov a vynálezov z 19. decembra 1954; až do doby, keď nadobudne platnosť Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971,
b) triedenie uvedené v článku 1 vyššie uvedenej Štrasburskej dohody, po nadobudnutí jej platnosti.
2) Triedenie podľa odseku 1 je ďalej uvádzané ako medzinárodné triedenie.
Pravidlo 9
Rozdelenie povinností medzi útvarmi prvej inštancie
1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví počet rešeršných oddelení, prieskumových oddelení a námietkových oddelení. Medzi tieto útvary rozdelí povinnosti na základe medzinárodného triedenia a v prípade potreby rozhoduje o zatriedení európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v súlade s medzinárodným triedením.
2) Okrem povinností, ktoré vyplývajú z Dohovoru, môže prezident Európskeho patentového úradu uložiť prihlasovaciemu oddeleniu, rešeršným oddeleniam, prieskumovým oddeleniam a právnemu oddeleniu aj ďalšie úlohy.
3) Prezident Európskeho patentového úradu môže plnením niektorých úloh, ktoré patria do náplne prieskumových alebo námietkových oddelení a ktoré nie sú technicky alebo právne náročné, poveriť aj pracovníkov, ktorí nie sú ich technicky kvalifikovanými členmi alebo právne kvalifikovanými členmi.
4) Stanovenie výšky nákladov podľa článku 104 odsek 2 môže prezident Európskeho patentového úradu poveriť do výlučnej pôsobnosti jednej z kancelárií námietkových oddelení.
Pravidlo 10
Rozdelenie povinností medzi útvarmi druhej inštancie
1) Pred začiatkom každého pracovného roku sa vykoná rozdelenie právomocí medzi sťažnostné senáty a určia sa stáli a náhradní členovia rôznych sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu a ich náhradníci. Každý člen sťažnostného senátu môže byť určený za člena viacerých sťažnostných senátov. V prípade potreby možno toto opatrenie v priebehu pracovného roka meniť.
2) Opatrenia uvedené v odseku 1 prijíma orgán tvorený prezidentom Európskeho patentového úradu, ktorý je súčasne jeho predsedom, ďalej podpredsedom, do právomocí ktorého patria sťažnosti, predsedami sťažnostných senátov a tromi ďalšími členmi sťažnostných senátov, zvolenými zhromaždením členov sťažnostných senátov na príslušný pracovný rok. Tento orgán môže platne uznášať iba vtedy, ak je prítomných aspoň päť jeho členov, medzi ktorými musí byť prezident alebo podpredseda Európskeho patentového úradu a dvaja predsedovia sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
3) Orgán uvedený v odseku 2 rozhoduje aj v prípade rozporov týkajúcich sa rozdelenia povinností medzi dva alebo viac sťažnostných senátov.
4) Správna rada môže zveriť sťažnostným senátom aj právomoci podľa článku 134 odsek 8 písmeno c).
Pravidlo 11
Rokovací poriadok pre útvary druhej inštancie
Orgán uvedený v pravidle 10 odsek 2 prijme rokovací poriadok sťažnostných senátov. Veľký sťažnostný senát vydá vlastný rokovací poriadok.
Pravidlo 12
Správne rozdelenie Európskeho patentového úradu
1) Prieskumové a námietkové oddelenia sú administratívne zlúčené do riaditeľstiev, ktorých počet určí prezident Európskeho patentového úradu.
2) Riaditeľstvá, právne oddelenie, sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát, ako aj administratívne služby Európskeho patentového úradu sú administratívne združené tak, že vytvárajú generálne riaditeľstvo. Prijímacie a rešeršné oddelenie sú administratívne spojené do jedného generálneho riaditeľstva.
3) Každé generálne riaditeľstvo riadi jeden podpredseda. O menovaní podpredsedov do čela generálneho riaditeľstva rozhoduje správna rada po porade s prezidentom Európskeho patentového úradu.
ČASŤ II
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI II DOHOVORU
HLAVA I
KONANIE, KEĎ PRIHLASOVATEĽ ALEBO MAJITEĽ PATENTU NIE JE OPRÁVNENOU OSOBOU
Pravidlo 13
Pozastavenie konania
1) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu dôkaz, že začala konanie proti prihlasovateľovi, v ktorom jej má byť priznané právo na udelenie európskeho patentu, pozastaví Európsky patentový úrad konanie, pokiaľ tretia osoba nesúhlasí s pokračovaním konania. Tento súhlas musí byť oznámený Európskemu patentovému úradu písomne; je neodvolateľný. Konanie o udelení patentu však nemožno pozastaviť pred zverejnením európskej patentovej prihlášky.
2) Ak je Európskemu patentovému úradu predložený dôkaz, že v konaní o nároku na udelenie európskeho patentu bolo vydané konečné rozhodnutie, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi, prípadne ďalším účastníkom, že sa v konaní o udelení patentu bude odo dňa uvedeného v oznámení pokračovať, pokiaľ nebola podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) pre všetky určené zmluvné štáty podaná nová európska patentová prihláška. Ak bolo vydané rozhodnutie v prospech tretej osoby, možno pokračovať v konaní až po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, kedy toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak tretia osoba nepožiadala, aby sa v konaní o udelenie patentu pokračovalo.
3) Európsky patentový úrad môže spolu s vydaním rozhodnutia o pozastavení konania, alebo aj neskôr, stanoviť dátum, ku ktorému mieni v tomto konaní pokračovať, bez ohľadu na stav konania, ktoré je vedené proti prihlasovateľovi podľa odseku 1. Tento dátum sa oznámi tretej osobe, prihlasovateľovi a prípadne ďalším účastníkom . Ak k tomuto dátumu nie je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie, môže Európsky patentový úrad v konaní pokračovať.
4) Ak tretia strana predloží Európskemu patentovému úradu počas konania o námietke alebo počas lehoty na podanie námietky dôkaz, že začala proti majiteľovi európskeho patentu konanie, v ktorom jej má byť priznané právo na európsky patent, pozastaví Európsky patentový úrad konanie o námietke, pokiaľ tretia osoba nesúhlasí s pokračovaním v tomto konaní. Tento súhlas musí byť oznámený Európskemu patentovému úradu písomne; je neodvolateľný. Pozastavenie konania však možno nariadiť iba vtedy, ak námietkové oddelenie uzná námietky za prípustné. Odseky 2 a 3 sa použijú primerane.
5) Pozastavením konania sa prerušujú aj lehoty, ktoré v deň pozastavenia plynuli, s výnimkou lehôt na platenie udržiavacích poplatkov. Tá časť lehôt, ktorá ešte neuplynula, začne plynúť odo dňa, od ktorého sa v konaní pokračuje; zvyšok lehoty, ktorá má ešte plynúť v rámci pokračovania v konaní, nesmie byť kratší ako dva mesiace.
Pravidlo 14
Obmedzenie možnosti vziať späť európsku patentovú prihlášku
Odo dňa, keď tretia strana preukáže Európskemu patentovému úradu, že začala konanie o uplatnení nároku na udelenie európskeho patentu, až do dňa, od ktorého Európsky patentový úrad pokračuje v konaní o udelení, nemožno vziať späť ani európsku patentovú prihlášku, ani určenie zmluvného štátu.
Pravidlo 15
Podanie novej európskej patentovej prihlášky oprávnenou osobou
1) Ak osoba, ktorej bol konečným rozhodnutím priznaný nárok na udelenie európskeho patentu, podá podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) novú európsku patentovú prihlášku, považuje sa pôvodná európska patentová prihláška vo vzťahu k určeným zmluvným štátom, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané, za vzatú späť ku dňu podania novej prihlášky.
2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a poplatky za určenie musia byť zaplatené za novú európsku patentovú prihlášku do jedného mesiaca od jej podania. Platbu poplatkov za určenie možno vykonať až pred uplynutím šiestich mesiacov od dátumu, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené, že bola zverejnená európska rešeršná správa na novú európsku patentovú prihlášku.
3) Lehoty na odovzdanie európskych patentových prihlášok uvedené v článku 77 odseky 3 a 5 sú pre novú európsku patentovú prihlášku štyri mesiace od dátumu jej podania.
Pravidlo 16
Čiastočný prevod práv podľa súdneho rozhodnutia
1) Ak je konečným rozhodnutím priznané právo na udelenie európskeho patentu tretej osobe iba vo vzťahu k časti predmetu európskej patentovej prihlášky, použije sa na túto časť primerane článok 61 a pravidlo 15.
2) V prípade potreby pôvodná európska patentová prihláška obsahuje pre určené zmluvné štáty, v ktorých bolo rozhodnutie vykonané alebo uznané, odlišné nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
3) Ak tretia osoba, na základe článku 99 odsek 5, nahradila pôvodného majiteľa pre jeden alebo niekoľko určených členských štátov, môže patent, ktorý je v konaní o námietke zachovaný, obsahovať pre tieto štáty nároky, opis a výkresy odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
HLAVA II
UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Pravidlo 17
Uvedenie pôvodcu vynálezu
1) V žiadosti o udelenie európskeho patentu musí byť uvedené meno pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo, ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť uvedenie pôvodcu vynálezu vykonané na samostatnej listine; tá musí obsahovať priezvisko, meno a úplnú adresu pôvodcu vynálezu, prehlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
2) Európsky patentový úrad neoveruje správnosť uvedenia pôvodcu vynálezu.
3) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo nie je jediným pôvodcom vynálezu, Európsky patentový úrad oznámi uvedenému pôvodcovi vynálezu údaje uvedené v listine a ďalšie údaje uvedené v článku 128 odsek 5.
4) Prihlasovateľ a ani pôvodca vynálezu sa nemôžu dovolávať opomenutia zaslania oznámenia podľa odseku 3 alebo chýb v ňom obsiahnutých.
Pravidlo 18
Zverejnenie mena pôvodcu vynálezu
1) Osoba uvedená ako pôvodca vynálezu je takto uvádzaná v zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise, pokiaľ táto osoba nezašle Európskemu patentovému úradu písomné oznámenie, že sa vzdáva tohto svojho oprávnenia.
2) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu konečné rozhodnutie, na základe ktorého je prihlasovateľ alebo majiteľ patentu povinný označiť ju ako pôvodcu vynálezu, použije sa ustanovenie odseku 1.
Pravidlo 19
Oprava uvedenia pôvodcu vynálezu
1) Nesprávne uvedenie pôvodcu vynálezu môže byť opravené len na žiadosť, ku ktorej je priložený súhlas nesprávne menovanej osoby, a pokiaľ nie je žiadosť podaná prihlasovateľom alebo majiteľom európskeho patentu, aj jeho súhlas. Ustanovenia pravidla 17 platia primerane.
2) Ak bolo nesprávne uvedenie pôvodcu vynálezu zapísané v európskom patentovom registri alebo zverejnené v Európskom patentovom vestníku, vykoná sa oprava zápisu alebo zverejnenia.
3) Odsek 2 platí primerane aj pre zrušenie nesprávneho uvedenia pôvodcu vynálezu.
HLAVA III
ZÁPIS PREVODOV, LICENCIÍ A INÝCH PRÁV
Pravidlo 20
Zápis prevodu
1) Prevod európskej patentovej prihlášky sa na žiadosť zainteresovanej strany zapíše do európskeho patentového registra, ak Európskemu patentovému úradu boli predložené písomné dôkazy o tomto prevode.
2) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.
3) Prevod nadobúda účinnosť vis -a -vis voči Európskemu patentovému úradu až po predložení písomností podľa odseku 1.
Pravidlo 21
Zápis licencií a iných práv
1)Pravidlo 20 odseky 1 a 2 sa použije primerane aj pre zápis poskytnutia alebo prevodu licencie, ako aj pre zápis zaťaženia alebo prevodu vecného práva na európsku patentovú prihlášku a zápis exekúcie vo vzťahu k tejto prihláške.
2) Zápis uvedený v odseku 1 sa na žiadosť vymaže; žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. K žiadosti musia byť priložené doklady, z ktorých je zrejmé, že právo zaniklo, alebo prehlásenie majiteľa práva o tom, že súhlasí s výmazom zápisu; žiadosť je možné zamietnuť len vtedy, ak nie sú splnené tieto podmienky.
Pravidlo 22
Osobitné údaje pri zápise licencií
1) Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho patentového registra ako výlučná licencia, ak o to prihlasovateľ a nadobúdateľ licencie požiada.
2) Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho patentového registra ako sublicencia, ak ju poskytne majiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v európskom patentovom registri.
HLAVA IV
POTVRDENIE O VYSTAVENÍ
Pravidlo 23
Potvrdenie o vystavení
Prihlasovateľ musí v lehote štyroch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky predložiť potvrdenie uvedené v článku 55, odsek 2, ktoré bolo vydané počas výstavy orgánom povereným zaisťovať na tejto výstave ochranu priemyselného vlastníctva, v ktorom sa potvrdzuje, že vynález bol na nej skutočne vystavený. V potvrdení musí byť ďalej uvedený dátum otvorenia výstavy a prípadne aj dátum prvého odhalenia vynálezu, ak nie je totožný s dátumom otvorenia výstavy. Potvrdenie musí obsahovať aj listiny umožňujúce identifikovať vynález, ktoré sú riadne overené vyššie uvedeným orgánom.
HLAVA V
SKÔR PODANÉ EURÓPSKE PRIHLÁŠKY
Pravidlo 23a
Skôr podaná prihláška ako stav techniky
Európska patentová prihláška sa považuje za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odseky 3 a 4 iba vtedy, ak boli riadne zaplatené poplatky za určenie uvedené v článku 79 odsek 2.
HLAVA VI
BIOTECHNOLOGICKÉ VYNÁLEZY
Pravidlo 23b
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1) Pre európske patentové prihlášky a patenty týkajúce sa biotechnologických vynálezov sa použijú príslušné ustanovenia Dohovoru, ktorých výklad je v súlade s ustanoveniami Hlavy VI. Nariadenie č. 98/44/EC zo 6. Júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov sa použije ako doplnkový prostriedok interpretácie.
2) Biotechnologické vynálezy sú vynálezy, ktoré sa týkajú výrobkov pozostávajúcich alebo obsahujúcich biologický materiál alebo procesy, ktorými sa takýto materiál vyrobí, spracuje či použije.
3) Pod pojmom biologický materiál sa chápe akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje genetické informácie a je schopný sa reprodukovať alebo byť reprodukovaný v biologickom systéme.
4) Pod pojmom odrody rastlín sa chápe skupinové zaradenie rastliny v samostatnom botanickom taxóne v najnižšej známej rade, ktoré bez ohľadu na splnenie podmienok na udelenie práva na ochranu rastlinného druhu môže byť:
a) definované znakmi, ktoré vyplývajú z daného genotypu alebo z kombinácie genotypov;
b) odlíšené od inej skupiny rastlín aspoň na základe jedného znaku;
c) považované za jednotku s ohľadom na jeho vhodnosť rozmnožovať sa bez zmeny.
5) Proces produkcie rastlín a zvierat je v podstate biologický, ak pozostáva len z prirodzených javov, ako sú kríženie alebo selekcia.
6) Pod pojmom mikrobiologický proces sa chápe akýkoľvek proces, ktorý sa týka alebo je uskutočnený na mikrobiologickom materiáli, alebo výsledkom ktorého je mikrobiologický materiál.
Pravidlo 23c
Patentovateľné biotechnologické vynálezy
Biotechnologické vynálezy sú tiež patentovateľné, ak sa týkajú:
a) biologického materiálu, ktorý je izolovaný z jeho prirodzeného prostredia alebo vyrobený prostredníctvom technického postupu, aj keď sa predtým vyskytol v prírode;
b) rastlín alebo zvierat, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo plemeno zvierat.
Pravidlo 23d
Výluka z patentovateľnosti
Na základe článku 53 písmeno a) sa Európske patenty neudeľujú najmä na biotechnologické vynálezy, ktoré sa týkajú:
a) postupov klonovania ľudských jedincov;
b) postupov úpravy zárodočnej línie genetickej identity ľudských jedincov;
c) využitia ľudského embrya na priemyselné alebo komerčné účely;
d) postupov na úpravu genetickej identity zvierat, ktoré im môžu pravdepodobne spôsobiť bolesť a ktoré sú bez akéhokoľvek medicínskeho úžitku človeku alebo zvieraťu, a taktiež na zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto postupov.
Pravidlo 23e
Ľudské telo a jeho časti
1) Ľudské telo v rôznych štádiách formovania a vývoja a jednoduché objavenie jedného z jeho prvkov vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu nemôžu byť patentovateľnými vynálezmi.
2) Prvok izolovaný z ľudského tela alebo inak vyrobený prostredníctvom technického postupu vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu môže byť predmetom patentovateľného vynálezu, i v prípade, že štruktúra takéhoto prvku je identická so štruktúrou prirodzene existujúceho prvku.
3) Priemyselná využiteľnosť sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu musí byť uvedená v patentovej prihláške.
ČASŤ III
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI III DOHOVORU
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 24
Všeobecné ustanovenia
1) Európske patentové prihlášky sa môžu podávať písomne priamo alebo poštou úradu podľa článku 75. Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že európske patentové prihlášky možno podať aj inými technickými komunikačnými prostriedkami, a stanoviť podmienky ich použitia. Hlavne môže rozhodnúť, že v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom musia byť predložené písomné doklady, ktoré reprodukujú obsah takto podaných prihlášok a spĺňajú náležitosti tohto vykonávacieho predpisu.
2) Úrad, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná, vyznačí na listiny, ktoré tvoria túto prihlášku, dátum ich prijatia. Bezodkladne vydá prihlasovateľovi potvrdenie, na ktorom je uvedené aspoň číslo prihlášky, druh a počet strán písomností a dátum podania.
3) Ak je európska patentová prihláška podaná úradu, ktorý je uvedený v článku 75 odsek 1 písmeno b), informuje tento úrad bezodkladne Európsky patentový úrad o prevzatí listín, ktoré tvoria prihlášku. Informuje Európsky patentový úrad o druhu listín a dátume ich prevzatia, o čísle prihlášky a prípadne aj o dátume uplatňovaného práva prednosti.
4) Ak Európsky patentový úrad dostal európsku patentovú prihlášku prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, informuje o tom prihlasovateľa s udaním dňa, keď prihlášku dostal.
Pravidlo 25
Ustanovenia pre vylúčenú európsku patentovú prihlášku
1) Prihlasovateľ môže na základe skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní, podať európsku vylúčenú prihlášku, a to až do okamihu, keď poskytne podľa pravidla 51, odsek 4 súhlas so znením, v ktorom má byť udelený európsky patent.
2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a udržiavacie poplatky za každú vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od ich podania. Platbu poplatkov za určenie možno vykonať v priebehu šiestich mesiacov od dátumu, keď je v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy na novú európsku patentovú prihlášku.
HLAVA II
USTANOVENIE O PRIHLÁŠKACH
Pravidlo 26
Žiadosť o udelenie patentu
1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva písomne na formulári vyhotovenom Európskym patentovým úradom. Vytlačené formuláre poskytnú prihlasovateľom bezplatne úrady uvedené v článku 75 odsek 1.
2) Žiadosť obsahuje:
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b) názov vynálezu, ktorý musí jasne a stručne vyjadriť technické určenie vynálezu a nesmie obsahovať žiadne fantazijné názvy;
c) meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo sídlo.
V menách fyzických osôb musí byť uvedené meno (mená) a priezvisko, pričom priezvisko sa uvedie pred menom. Názvy právnických osôb a spoločností sa uvádzajú ich úplným úradným značením. Adresy sa uvádzajú tak, aby vyhovovali obvyklým požiadavkám na rýchle poštové doručenie na uvedenú adresu. V každom prípade musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúča sa uviesť telegrafnú a ďalekopisnú adresu a telefónne číslo;
d) meno zástupcu a adresu jeho sídla podľa písmena c), ak má prihlasovateľ zástupcu;
e) prípadný údaj o tom, že ide o európsku vylúčenú prihlášku a číslo skoršej európskej patentovej prihlášky;
f) v prípadoch uvedených v článku 61 odsek l písmeno b) číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky;
g) v prípade uplatňovania práva prednosti zo skôr podanej prihlášky uvedenie dátumu podania prihlášky a štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola prihláška podaná;
h) určenie zmluvného štátu alebo zmluvných štátov, v ktorých sa požaduje ochrana vynálezu;
i) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;
j) zoznam príloh pripojených k žiadosti. V tomto zozname sa uvedie počet listov opisu, nárokov, výkresov a anotácií, ktoré sa podávajú so žiadosťou;
k) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak je pôvodcom vynálezu prihlasovateľ.
3) Ak je prihlasovateľov viac, mal by byť v žiadosti uvedený jeden prihlasovateľ alebo zástupca ako spoločný zástupca.
Pravidlo 27
Obsah opisu
1) V opise sa musí:
a) spresniť oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
b) uviesť známy stav techniky, ktorý je možné podľa vedomostí prihlasovateľa považovať za užitočný pre pochopenie vynálezu, pre vyhotovenie správy o európskej rešerši a pre prieskum; a pokiaľ možno sa uvedú aj dokumenty, z ktorých známy stav techniky vyplýva;
c) objasniť vynález, ktorý je vyznačený v nárokoch, takým spôsobom, aby bolo možné pochopiť technický problém a jeho riešenie; ďalej sa uvedú prípadné výhodné účinky vynálezu vo vzťahu k známemu stavu techniky;
d) opísať v krátkosti vyobrazenia prípadných výkresov;
e) uviesť podrobne aspoň jeden spôsob vyhotovenia nárokovaného vynálezu; a to pokiaľ možno s použitím príkladov alebo prípadne odkazom na výkresy;
f) výslovne uviesť, ak to nie je zrejmé z opisu alebo z povahy vynálezu, akým spôsobom je vynález priemyselne využiteľný.
2) Opis sa vyhotoví spôsobom a v poradí, ako je to uvedené v odseku 1, pokiaľ iný spôsob alebo iné poradie neumožní vzhľadom na povahu vynálezu lepšie pochopenie alebo úspornejšie objasnenie.
Pravidlo 27a
Požiadavky na európske patentové prihlášky týkajúce sa nukleotidov a aminokyselinových reťazcov
1) Ak sú v európskej patentovej prihláške objasňované sekvencie nukleotidov alebo aminokyselín, opis musí obsahovať sekvenčný protokol vyhotovený podľa pravidiel stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu pre normalizované prezentovanie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť, že okrem písomných dokumentov musí byť predložený aj sekvenčný protokol podľa odseku 1 na predpísanom nosiči dát spolu s vyhlásením, že informácia uložená na nosiči dát je totožná so sekvenčným protokolom v písomnej forme.
3) Ak je opis štruktúry podaný alebo opravený po dátume podania, prihlasovateľ musí predložiť vyhlásenie o tom, že takto podaný alebo opravený sekvenčný protokol nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná.
4) Sekvenčný protokol predložený po dni podania nie je súčasťou opisu.
Pravidlo 28
Uloženie biologického materiálu
1) Ak vynález zahŕňa použitie biologického materiálu alebo ak sa týka biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nie je možné v európskej patentovej prihláške opísať tak, aby mohol odborník vynález uskutočniť, považuje sa vynález za objasnený podľa článku 83 iba vtedy, ak:
a) vzorka biologického materiálu bola uložená v uznávanej depozitnej inštitúcii, a to najneskôr v deň podania prihlášky;
b) prihláška v znení, v ktorom bola podaná, obsahuje príslušné informácie o vlastnostiach biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii;
c) v prihláške je uvedená depozitná inštitúcia a poradové číslo uloženého biologického materiálu;
d) a v prípade, že biologický materiál bol uložený inou osobou, ako je prihlasovateľ, je v prihláške uvedené meno a adresa ukladateľa a Európskemu patentovému úradu je predložený doklad o tom, že ukladateľ poskytol prihlasovateľovi oprávnenie urobiť v prihláške odkaz na biologický materiál a že dal bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na to, aby bol uložený materiál podľa tohto pravidla sprístupnený verejnosti.
2) Údaje uvedené v odseku 1 písmeno c) je možné oznámiť:
a) do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, pričom táto lehota sa považuje za dodržanú, ak sú údaje oznámené pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky;
b) až do dňa podania žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky;
c) do jedného mesiaca po tom, čo Európsky patentový úrad oznámil prihlasovateľovi, že má právo na nahliadnutie do spisov podľa článku 128 odsek 2. Rozhodujúca je tá lehota, ktorá uplynie skôr. Oznámenie týchto údajov sa považuje za bezvýhradný a neodvolateľný súhlas prihlasovateľa so sprístupnením biologického materiálu verejnosti v súlade s týmto pravidlom.
3) Uložený biologický materiál je odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky prístupný každému, kto o to požiada, a pred týmto dňom každému, kto má právo nahliadnuť do spisu na základe článku 128, odsek 2. S výhradou odseku 4 sa sprístupnením vykoná vydanie vzorky biologického materiálu osobe, ktorá o to požiadala (ďalej iba „žiadateľ").
Vydanie vzorky sa vykoná iba vtedy, ak sa žiadateľ zaviaže prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, že neposkytne biologický materiál alebo biologický materiál z neho odvodený tretej osobe a že tento biologický materiál bude používať iba na experimentálne účely, a to až do doby, keď bude patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, alebo až do zániku patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch, ak sa prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku vyslovene nezriekne.
Záväzok používať biologický materiál iba na experimentálne účely nie je možné aplikovať iba v prípade, keď žiadateľ používa tento materiál na základe povinnej licencie. Pojem "povinná licencia" v sebe zahŕňa úradné licencie i právo využívať patentové vynálezy vo verejnom záujme.
4) Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že:
a) do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo
b) po dobu dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky, ak bola zamietnutá, vzatá späť alebo je považovaná za vzatú späť, prístupnosť uvedená v odseku 3 sa vykoná iba vydaním vzorky expertovi, ktorého menuje žiadateľ.
5) Expertom môže byť:
a) každá fyzická osoba, ak žiadateľ pri podaní žiadosti preukáže, že prihlasovateľ s týmto menovaním súhlasí;
b) každá fyzická osoba, ktorá bola uznaná ako expert prezidentom Európskeho patentového úradu.
Menovanie musí byť doložené vyhlásením zo strany experta, že sa v zmysle odseku 3 zaväzuje prihlasovateľovi, a to buď do doby zániku patentu vo všetkých určených štátoch, alebo, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, do doby uvedenej v odseku 4 písmeno b), žiadateľ sa v tomto prípade považuje tretiu stranu.
6) Na účely odseku 3 sa za odvodenú kultúru považuje každý materiál, ktorý ešte vykazuje znaky uloženého materiálu, nevyhnutné na uskutočnenie vynálezu. Záväzok uvedený v odseku 3 nebráni uloženiu odvodeného biologického materiálu, ktoré je potrebné pre patentové konanie.
7) Žiadosť podľa odseku 3 sa podáva Európskemu patentovému úradu na formulári schválenom týmto úradom. Európsky patentový úrad na tlačive potvrdí, že bola podaná prihláška, v ktorej je odkaz na uloženie biologického materiálu a že žiadateľ alebo ním určený menovaný expert má právo na vydanie vzorky tohto materiálu. Žiadosť sa podáva v Európskom patentovom úrade aj po udelení európskeho patentu.
8) Kópiu žiadosti spolu s potvrdením podľa odseku 7 odovzdá Európsky patentový úrad depozitnej inštitúcii, ako aj prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu.
9) Prezident Európskeho patentového úradu zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií a expertov, uznávaných pri použití tohto pravidla.
Pravidlo 28a
Nové uloženie biologického materiálu
1) Ak biologický materiál uložený podľa pravidla 28, odsek 1 už nie je dostupný v inštitúcii, v ktorej bol uložený, pretože:
a) biologický materiál už nie je životaschopný alebo
b) depozitná inštitúcia nie je z iných dôvodov schopná vydávať vzorky, a keď nebola žiadna vzorka biologického materiálu prenesená do inej depozitnej inštitúcie uznanej podľa pravidla 28, v ktorej by bol naďalej dostupný, potom sa predpokladá, že sprístupnenie nebolo prerušené, ak do troch mesiacov odo dňa, keď depozitná inštitúcia informovala o prerušení ukladateľa biologického materiálu, došlo k novému uloženiu pôvodne uloženého biologického materiálu, a keď do štyroch mesiacov od nového uloženia dostal Európsky patentový úrad kópiu potvrdenia o uložení, ktorú vydala depozitná inštitúcia, spolu s uvedením čísla európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
2) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno a) sa nové uloženie vykoná v tej depozitnej inštitúcii, v ktorej bolo vykonané pôvodné uloženie; v prípadoch uvedených v odseku 1 písmeno b) možno ho vykonať v inej depozitnej inštitúcii, ktorá bola uznaná pre postup podľa pravidla 28.
3) Keď depozitná inštitúcia, v ktorej bolo vykonané pôvodné uloženie, prestane byť uznávanou podľa pravidla 28, a to buď úplne, alebo vo vzťahu k určitému druhu biologického materiálu, ku ktorému patrí aj uložená vzorka, alebo ak táto depozitná inštitúcia prestala dočasne alebo definitívne vo vzťahu k uloženému biologickému materiálu plniť svoju funkciu a ak o tom depozitná inštitúcia neposkytne podľa odseku 1 do šiestich mesiacov od tejto udalosti informáciu, potom trojmesačná lehota uvedená v odseku 1 začne plynúť odo dňa, keď bola táto udalosť oznámená v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu.
4) Každé nové uloženie musí obsahovať prehlásenie podpísané ukladateľom a potvrdzujúcim, že biologický materiál, ktorý je predmetom nového uloženia, je rovnaký ako materiál, ktorý bol predmetom pôvodného uloženia.
5) Ak bolo nové uloženie uskutočnené podľa Budapeštianskej zmluvy o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.
Pravidlo 29
Forma a obsah patentových nárokov
1) Patentové nároky vymedzujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana uvedením technických znakov vynálezu. Ak je to vhodné, patentové nároky obsahujú:
a) úvodnú časť, ktorá obsahuje označenie predmetu vynálezu a tie technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie nárokovaného predmetu, ale ktoré sú v kombinácii súčasťou stavu techniky;
b) význakovú časť, ktorej predchádzajú napr. slová „vyznačujúce sa" alebo „vyznačený...", ktorá stanoví technické znaky, o ochranu ktorých sa v spojení so znakmi uvedenými v písmene a) žiada.
2) S výhradou ustanovenia článku 82 môže európska patentová prihláška obsahovať dva alebo viac nezávislých patentových nárokov v rovnakej kategórii (výrobok, spôsob, zariadenie alebo použitie), ak predmet prihlášky nie je vhodné pokryť jediným nárokom.
3) Ku každému patentovému nároku vyjadrujúcemu podstatné znaky vynálezu môže byť uvedený jeden alebo viac patentových nárokov, týkajúcich sa zvláštnych prípadov vyhotovenia tohto vynálezu.
4) Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovať, pokiaľ možno v úvodnej časti, odkaz na tento iný patentový nárok a ďalej spresniť ďalšie znaky, na ktoré sa požaduje ochrana. Závislý patentový nárok je prípustný aj vtedy, keď nárok, na ktorý sa bezprostredne odvoláva, je sám závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov, majú byť čo najviac a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.
5) Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Ak je viac patentových nárokov, číslujú sa postupne arabskými číslicami.
6) Patentové nároky sa neopierajú z hľadiska technických znakov vynálezu o odkazy na opis alebo výkresy, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Hlavne sa neopierajú o odkazy, ako: „ako bolo opísané v časti...opisu" alebo „ako je znázornené na obrázku.... na výkrese...".
7) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, majú byť technické znaky v patentových nárokoch označené vzťahovými značkami, ktoré odkazujú na tieto znaky , ak to uľahčí zrozumiteľnosť patentových nárokov; vzťahové značky sa uvádzajú v zátvorkách. Vzťahové značky by nemali byť vysvetľované ako obmedzenie patentového nároku.
Pravidlo 30
Jednotnosť vynálezu
1) Keď je v jednej a tej istej európskej patentovej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti uvedená v článku 82 splnená iba vtedy, keď existuje medzi týmito vynálezmi technický vzťah, ktorý sa týka jedného alebo viacerých zhodných alebo si zodpovedajúcich zvláštnych technických znakov. Výraz „zvláštne technické znaky" znamená také technické znaky, ktoré určujú prínos každého z nárokovaných vynálezov, uvažovaného ako celok, ku stavu techniky.
2) Pri určení, či je niekoľko vynálezov navzájom spojených, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa neprihliada na to, či sú vynálezy nárokované v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.
Pravidlo 31
Patentové nároky podliehajúce poplatku
1) Keď európska patentová prihláška obsahuje pri podaní viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok. Poplatky za nárok sú splatné do jedného mesiaca od podania prihlášky. Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje na nedodržanie lehoty.
2) Ak nie je v lehote uvedenej v odseku 1 zaplatený poplatok za nároky, považuje sa to za vzdanie sa nárokov zo strany prihlasovateľa. Riadne zaplatený poplatok je možné vrátiť iba v prípade uvedenom v článku 77 odsek 5.
Pravidlo 32
Forma výkresov
1) Na listoch obsahujúcich výkres výkresov nesmie využitá plocha prekročiť 26,2 x 17 cm. Listy nesmú obsahovať rámik okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:
horný okraj: 2,5 cm
ľavý bočný okraj: 2,5 cm
pravý bočný okraj: 1,5 cm
spodný okraj: 1,0 cm.
2) Výkresy sú vyhotovené takto:
a) Výkresy sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
b) Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
c) Mierka výkresov a zreteľnosť ich grafického vyhotovenia je taká, aby fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňovala rozoznať bez problémov aj podrobnosti. Ak je na výkrese uvedená mierka, musí sa znázorniť graficky.
d) Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné. Používanie zátvoriek, krúžkov alebo úvodzoviek nie je v spojení s číslicami dovolené.
e) Všetky čiary na výkresoch vyhotovené pomocou rysovacích pomôcok.
f) Prvky toho istého obrázku sú navzájom v správnom pomere, ak nie je rozdiel v pomere nutný pre jasnosť obrázku.
g) Výška číslic nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Ak sú na obrázkoch písmená, použijú sa písmená latinskej abecedy, a ak je to obvyklé, aj gréckej abecedy.
h) Jeden list výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak majú obrázky vyhotovené na dvoch alebo viacerých listoch znázorňovať jeden obrázok, usporiadajú sa tak, aby z nich bolo možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti obrázkov na jednotlivých listoch. Jednotlivé obrázky sa usporiadajú pokiaľ možno na výšku na jednom alebo niekoľkých listoch, zreteľne navzájom oddelené, ale bez plytvania miestom; keď obrázky nie sú umiestnené na výšku, usporiadajú sa na šírku, pričom horná časť obrázkov smeruje na ľavú bočnú časť listu. Jednotlivé obrázky sú postupne číslované arabskými číslicami, nezávisle od číslovania listov.
i) Vzťahové značky je možné na výkresoch použiť iba vtedy, ak sú uvedené v opise a v patentových nárokoch, a naopak. Vzťahové značky použité pre tie isté prvky sú v celej prihláške totožné.
j) Výkresy neobsahujú textovú časť, s výnimkou krátkych nevyhnutných údajov (jednotlivých slov), ako „voda", „para", „otvorené", „zavreté", „rez A-B", a v prípade schém elektrických obvodov, blokových schém alebo diagramov technologických schém s výnimkou krátkych hesiel nevyhnutných na pochopenie. Tieto slová sa umiestnia tak, aby v prípade potreby mohli byť nahradené prekladom bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.
3) Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.
Pravidlo 33
Forma a obsah anotácie
1) V anotácii je uvedený názov vynálezu.
2) Anotácia obsahuje stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, v patentových nárokoch a vo výkresoch; súhrn má uvádzať technický odbor, ktorého sa vynález týka, a má byť spracovaný tak, aby umožnil jasné pochopenie technického problému, podstatu vyriešenia tohto problému pôvodcom vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu. Anotácia obsahuje prípadne aj chemický vzorec, ktorý najlepšie zo všetkých vzorcov uvedených v patentovej prihláške charakterizuje vynález. Nemá obsahovať tvrdenia týkajúce sa udávaných vlastností alebo o hodnote vynálezu, alebo o jeho teoretickom využití.
3) Anotácia neobsahuje viac ako 150 slov.
4) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, označí prihlasovateľ obrázok, prípadne obrázky, ktoré navrhuje na zverejnenie spolu s anotáciou. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť, že sa zverejní iný obrázok alebo iné obrázky, ak si myslí, že vynález lepšie charakterizujú. Za každým hlavným znakom uvedeným v anotácii a zobrazeným na výkrese nasleduje vzťahová značka v zátvorkách.
5) Anotácia je zostavená tak, aby bola účinným nástrojom na hľadanie v danej oblasti techniky a aby hlavne umožnila posúdiť, či je nutné nahliadnuť do samotnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 34
Neprípustné údaje
1) Európska patentová prihláška nesmie obsahovať:
a) údaje alebo výkresy, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
b) tvrdenia, ktoré znevažujú výrobky alebo postupy tretích osôb, podstatu alebo hodnotu patentových prihlášok alebo patentov tretích osôb. Samotné porovnanie so súčasným stavom techniky sa nepovažuje za znevažujúce;
c) údaje, ktoré sú za daných okolností zjavne bezvýznamné alebo nadbytočné.
2) Ak európska patentová prihláška obsahuje neprípustné údaje v zmysle odseku 1 písmeno a), Európsky patentový úrad ich pri zverejnení prihlášky vypustí, pričom označí miesto vynechania a uvedie počet vynechaných slov alebo obrázkov.
3) Ak európska patentová prihláška obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písmeno b), môže ich Európsky patentový úrad pri zverejnení prihlášky vypustiť. V takom prípade označí miesto vynechania a uvedie počet vynechaných slov a na žiadosť poskytne kópiu vynechaných častí.
Pravidlo 35
Všeobecné ustanovenie o vonkajšej úprave prihlášky
1) Preklady uvedené v článku 14 odsek 2 sa považujú za súčasť európskej patentovej prihlášky.
2) Európska patentová prihláška sa podáva v troch vyhotoveniach. Prezident Európskeho patentového úradu môže však rozhodnúť, že sa tieto podklady podávajú v menej ako troch vyhotoveniach.
3) Podklady európskej patentovej prihlášky sa predkladajú v takej forme, ktorá umožní ich priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a to fotograficky, elektrostatickým postupom, ofsetovou tlačou a mikrofilmom. Listy musia byť hladké, bez záhybov a ohybov. Popisuje sa iba jedna strana listu.
4) Podklady európskej patentovej prihlášky sa predkladajú na ohybnom, silnom, bielom, hladkom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). S výhradou ustanovení pravidla 32 odsek 2 písmeno h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dole (formát na výšku).
5) Každá časť podkladov európskej patentovej prihlášky (žiadosť, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) sa začína na novom liste. Všetky listy sú spojené tak, aby sa dali ľahko obracať, oddeliť a znovu spojiť.
6) S výhradou pravidla 32 odsek 1 najmenšie okraje listov sú nasledovné:
horný okraj 2 cm
ľavý okraj 2,5 cm
pravý okraj 2 cm
spodný okraj 2 cm
Odporúčané najväčšie okraje sú:
horný okraj 4 cm
ľavý okraj 4 cm
pravý okraj 3 cm
spodný okraj 3 cm
7) Okraje listov musia byť pri podaní európskej patentovej prihlášky úplne nepoužité.
8) Všetky listy európskej patentovej prihlášky sa číslujú postupne arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú hore uprostred každého listu, nezasahujú však do horného okraja.
9) Odporúča sa číslovať každý piaty riadok každého listu opisu. Čísla sa uvádzajú na ľavej strane vpravo od okraja.
10) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia. Iba grafické symboly a značky alebo chemické alebo matematické vzorce môžu byť v prípade nutnosti napísané alebo nakreslené rukou. Strojom písaný text má medziriadkovú medzeru 1,5. Všetky textové časti sú písané písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, a tmavou nezmazateľnou farbou.
11) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú výkresy. Opisy, nároky a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce. Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Patentové nároky môžu obsahovať tabuľky iba vtedy, ak predmet nárokov použitie tabuliek vyžaduje. Tabuľky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť na liste umiestnené na šírku, pokiaľ nemôžu byť vhodne usporiadané na výšku; listy, na ktorých sú tabuľky alebo chemické, alebo matematické vzorce usporiadané na šírku, sa predkladajú tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavom okraji listu.
12) Fyzikálne jednotky sa vyjadrujú v medzinárodne uznávaných jednotkách, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sa vyjadria navyše aj v medzinárodne uznávaných jednotkách. V matematických vzorcoch sa použijú všeobecne používané značky. V chemických vzorcoch sa použijú všeobecne používané značky, atómové váhy a molekulové vzorce. V zásade sa používajú len technické pojmy, značky a symboly, ktoré sú v danej odbornej oblasti všeobecne uznávané.
13) Terminológia a značky musia byť jednotné v celej európskej patentovej prihláške.
14) Žiadny list neobsahuje mnoho vymazaných miest ani žiadne opravy, prepisovanie alebo vsuvky medzi riadkami. Nedodržanie tohto pravidla je možné pripustiť, ak nie sú pochybnosti o pravosti obsahu a ak nie sú ohrozené požiadavky na dobrú reprodukciu.
Pravidlo 36
Dodatočne predložené podklady
1) Ustanovenia pravidiel 27, 29 a 32 až 35 sa použijú pre písomnosti, ktoré nahrádzajú podklady európskej patentovej prihlášky. Ustanovenie pravidla 35 odseky 2 až 14 sa použijú aj pre preklad patentových nárokov uvedený v pravidle 51 odsek 6.
2) Všetky ostatné písomnosti než tie, ktoré sú uvedené v prvej vete odseku 1, sú napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.
3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve účastníka, aby písomnosť v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom podpísal. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepredloženú.
4) Písomnosti, ktoré majú byť doručené iným osobám alebo sa týkajú niekoľkých európskych patentových prihlášok, alebo európskych patentov, sa podávajú v dostatočnom počte vyhotovení. Ak účastník nevyhovie tejto požiadavke ani na výzvu Európskeho patentového úradu, vyhotoví sa chýbajúca kópia na náklady príslušného účastníka.
5) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 až 4, prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že písomnosti podávané po podaní európskej patentovej prihlášky môžu byť Európskemu patentovému úradu doručené aj inými komunikačnými prostriedkami a ustanoviť podmienky ich použitia. Môže požadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené písomné potvrdenie, ktoré bude reprodukciou takto podaných písomností a bude vyhovovať požiadavkám tohto vykonávacieho predpisu; ak takéto potvrdenie nebolo predložené včas, dokumenty sa považujú za nepredložené.
HLAVA III
UDRŽIAVACIE POPLATKY
Pravidlo 37
Platenie udržiavacích poplatkov
1) Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok sú splatné posledný deň mesiaca, ktorý sa pomenovaním zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavací poplatok možno riadne zaplatiť najskôr jeden rok pred jeho splatnosťou.
2) Príplatok sa považuje za zaplatený súčasne s udržiavacím poplatkom v zmysle článku 86 odsek 2, doplatok, ak je zaplatený v lehote stanovenej v tomto ustanovení.
3) Udržiavacie poplatky, ktoré sú ku dňu podania európskej vylúčenej prihlášky už splatné, musia byť zaplatené aj na vylúčenú prihlášku a stávajú sa splatnými, keď je vylúčená prihláška podaná. Tieto poplatky a každý udržiavací poplatok, ktorý sa stane splatným v lehote štyroch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky, môže byť zaplatený v tejto lehote bez príplatku. Ak sa platba nevykoná včas, môžu byť udržiavacie poplatky zaplatené do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti, ak je súčasne zaplatený príplatok podľa článku 86 odsek 2.
4) Udržiavacie poplatky za novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) sa za rok, v ktorom bola táto prihláška podaná, a za roky predchádzajúce neplatia.
HLAVA IV
PRÁVO PREDNOSTI
Pravidlo 38
Vyhlásenie o práve prednosti a prioritné doklady
1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo.
2) Deň a štát skoršieho podania musia byť uvedené pri podaní európskej patentovej prihlášky; podacie číslo musí byť uvedené pred koncom šestnásteho mesiaca po dni vzniku práva prednosti.
3) Kópia skoršej prihlášky sa podáva pred uplynutím šestnásteho mesiaca po dni vzniku práva prednosti. Kópia musí byť overená ako presná kópia skoršej prihlášky úradom, ktorému bola pôvodná prihláška podaná, a musí k nej byť pripojené potvrdenie vydané týmto úradom s uvedením dňa podania skoršej prihlášky.
4) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa kópia skoršej prihlášky, ak je v Európskom patentovom úrade k dispozícii, založí do spisu európskej patentovej prihlášky, a stanoví podmienky na tento postup.
5) Preklad skoršej prihlášky, ktorý sa požaduje na základe článku 88 odsek 1, musí byť podaný v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom, najneskôr však v lehote podľa pravidla 51 odsek 6, alebo musí byť predložené vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 4 sa použije primerane.
6) Údaje, ktoré obsahuje vyhlásenie o práve prednosti sa uvedú v zverejnenej európskej patentovej prihláške a tiež v európskom patentovom spise.
Pravidlo 38a
Vystavenie prioritných dokladov
Európsky patentový úrad vystaví na žiadosť prihlasovateľa overenú kópiu európskej patentovej prihlášky (prioritný doklad). Prezident Európskeho patentového úradu rozhodne o všetkých nevyhnutných opatreniach vrátane formulára prioritného dokladu a okolností platby správnych poplatkov.
ČASŤ IV
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI IV DOHOVORU
HLAVA I
PRIESKUM V PRIHLASOVACOM ODDELENÍ
Pravidlo 39
Zistenie pri podaní prihlášky
Ak európska patentová prihláška nespĺňa požiadavky uvedené v článku 80, prihlasovacie oddelenie oznámi prihlasovateľovi zistené nedostatky a informuje ho o tom, že ak ich do jedného mesiaca neodstráni, nebude prihláška prerokovaná ako európska patentová prihláška. Ak prihlasovateľ odstráni zistené nedostatky v lehote, oznámi mu prihlasovacie oddelenie deň podania.
Pravidlo 40
Prieskum formálnych náležitostí
Formálne náležitosti, ktoré musí podľa článku 91 odsek 1 písmeno b) každá európska patentová prihláška spĺňať, sú náležitosti uvedené v pravidle 27a odsekoch 1 až 3, v pravidle 32 odsek 1 a 2, v pravidle 35 odseky 2 až 11 a 14 a v pravidle 36 odseky 2 a 4.
Pravidlo 41
Odstránenie nedostatkov v prihláške
1) Ak sa pri prieskume podľa článku 91 odsek 1 písmená a) až d) zistia nedostatky európskej patentovej prihlášky, informuje o tom prihlasovacie oddelenie prihlasovateľa a vyzve ho, aby tieto nedostatky odstránil v lehote, ktorú mu stanoví. Opis, patentové nároky a výkresy je možné pozmeniť len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie zistených nedostatkov v súlade s pripomienkami prihlasovacieho oddelenia.
2) Odsek 1 sa nepoužije, ak prihlasovateľ, ktorý uplatňuje právo prednosti, opomenul pri podaní európskej patentovej prihlášky uviesť dátum alebo štát skoršej prihlášky.
3) Odsek 1 sa nepoužije, ak sa pri prieskume zistí, že od dátumu prvého podania uvedeného pri podávaní európskej patentovej prihlášky uplynulo viac ako jeden rok. V tomto prípade oznámi prihlasovacie oddelenie prihlasovateľovi, že prihláške nie je možné priznať právo prednosti, pokiaľ prihlasovateľ do jedného mesiaca neuvedie opravený dátum, ktorý spadá do časového obdobia jedného roka pred podaním európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 42
Dodatočné uvedenie pôvodcu vynálezu
1) Ak sa pri prieskume podľa článku 91 odsek 1 písmeno f) zistí, že nebol v súlade s ustanovením pravidla 17 uvedený pôvodca vynálezu, oznámi prihlasovacie oddelenie prihlasovateľovi, že ak tento nedostatok nebude odstránený v lehote stanovenej článkom 91 odsek 5, bude sa európska patentová prihláška považovať za vzatú späť.
2) V prípade európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) nesmie lehota na uvedenie pôvodcu vynálezu uplynúť skôr ako dva mesiace po oznámení uvedenom v odseku 1, v ktorom je táto lehota stanovená.
Pravidlo 43
Oneskorene podané alebo chýbajúce výkresy
1) Ak sa pri prieskume podľa článku 91 odsek 1 písmeno g) zistí, že výkresy boli dodané neskôr ako ku dňu podania európskej patentovej prihlášky, oznámi prihlasovacie oddelenie prihlasovateľovi, že budú výkresy a odkazy na výkresy v európskej patentovej prihláške považované za odstránené, ak prihlasovateľ v lehote jedného mesiaca nepožiada, aby bol dátum podania prihlášky zmenený na deň, keď boli podané výkresy.
2) Ak sa pri prieskume zistí, že výkresy neboli podané, prihlasovacie oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby ich podal do jedného mesiaca, a oznámi mu, že dátum podania prihlášky bude zmenený na deň, keď budú podané výkresy, alebo ak nebudú podané včas, budú odkazy na výkresy v prihláške považované za odstránené.
3) Každý nový dátum podania prihlášky sa oznámi prihlasovateľovi.
HLAVA II
SPRÁVA O EURÓPSKEJ REŠERŠI
Pravidlo 44
Obsah správy o európskej rešerši
1) V správe o európskej rešerši sa uvedú písomnosti, ktoré mal Európsky patentový úrad k dispozícii v čase vyhotovenia správy o európskej rešerši, ktoré môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní, či vynález, ktorého sa prihláška týka, je nový a zahŕňa vynálezcovskú činnosť.
2) Každý výpočet sa vykonáva vo vzťahu k patentovým nárokom, ktorých sa týka. Ak je to nevyhnutné, bližšie sa označia aj príslušné časti dokumentov (napr. uvedením strany, stĺpca a riadku alebo obrázka).
3) Správa o európskej patentovej rešerši rozlišuje medzi uvedenými dokumentmi, ktoré boli zverejnené pred dňom uplatneného práva prednosti, medzi dňom vzniku práva prednosti a dňom podania, a v deň alebo po dni podania.
4) Dokumenty, ktoré sa týkajú ústneho zverejnenia, využívania alebo iných spôsobov sprístupnenia, ku ktorému došlo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky, sa uvedú v správe o európskej rešerši spolu s uvedením prípadného dátumu zverejnenia dokumentu a dátumu iného ako písomného zverejnenia.
5) Správa o európskej rešerši sa vyhotovuje v jazyku konania.
6) Správa o európskej rešerši obsahuje zatriedenie európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného triedenia.
Pravidlo 45
Neúplná rešerš
Ak je rešeršné oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška nevyhovuje ustanoveniam tohto Dohovoru do takej miery, že nie je možné vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým patentovým nárokom vykonať účelnú rešerš na stav techniky, buď vyhlási, že táto rešerš nie je možná, alebo ak je to možné, vyhotoví čiastočnú správu o európskej rešerši. Uvedené vyhlásenie aj čiastočná správa sa považujú pri ďalšom konaní za správu o európskej rešerši.
Pravidlo 46
Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu
1) Ak je rešeršné oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, vyhotoví čiastočnú správu o európskej rešerši na tie časti európskej patentovej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť za každý vynález zaplatený nový poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví rešeršné oddelenie a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Rešeršné oddelenie vyhotoví správu o európskej rešerši na tie časti európskej patentovej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.
2) Každý poplatok, ktorý bol zaplatený podľa odseku 1, sa vráti, ak o to v priebehu prieskumu európskej patentovej prihlášky prieskumovým oddelením prihlasovateľ požiada a prieskumový odbor zistí, že oznámenie podľa odseku 1 bolo neoprávnené.
Pravidlo 47
Konečný obsah anotácie
1) Súčasne s vyhotovením správy o európskej rešerši stanoví rešeršné oddelenie konečný obsah anotácie.
2) Konečný obsah anotácie sa doručí prihlasovateľovi spolu so správou o európskej rešerši.
HLAVA III
ZVEREJNENIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 48
Technické prípravy zverejnenia
1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví, kedy sa technické prípravy na zverejnenie európskej patentovej prihlášky považujú za ukončené.
2) Európska patentová prihláška sa nezverejní, ak bola s konečnou platnosťou zamietnutá alebo vzatá späť alebo je považovaná za vzatú späť pred ukončením technických príprav na zverejnenie.
Pravidlo 49
Forma zverejnenia európskej patentovej prihlášky a správy o európskej rešerši
1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví formu zverejnenia európskej patentovej prihlášky a ktoré údaje musí obsahovať. To isté platí v prípade, keď sa správa o európskej rešerši a anotácia zverejnia oddelene. Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť zvláštne podmienky na zverejnenie.
2) Vo zverejnenej európskej patentovej prihláške sa uvedú určené zmluvné štáty.
3) Ak boli pred dokončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky podľa pravidla 86 odsek 2 vykonané zmeny patentových nárokov, uvedú sa nové alebo pozmenené patentové nároky vo zverejnení spolu s patentovými nárokmi pôvodnými.
Pravidlo 50
Oznámenie o zverejnení
1) Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši, a upozorní ho v tomto oznámení na ustanovenie článku 94 odseky 2 a 3.
2) Prihlasovateľ sa nemôže dovolávať opomenutia oznámenia podľa odseku 1. Ak je v oznámení uvedený neskorší dátum, ako je dátum, keď bolo zverejnenie oznámené, je tento neskorší dátum rozhodujúci pre lehotu na podanie žiadosti o prieskum, ak chyba nie je zjavná.
HLAVA IV
PRIESKUM V PRIESKUMOVOM ODBORE
Pravidlo 51
Prieskumové konanie
1) V oznámení podľa článku 96 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby sa podľa svojho želania vyjadril k správe o európskej rešerši a prípadne vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a výkresoch.
2) V oznámení podľa článku 96 odsek 2 prieskumové oddelenie prípadne vyzve prihlasovateľa, aby odstránil zistené nedostatky a v prípade nutnosti aby podal opis, patentové nároky a výkresy v pozmenenej forme.
3) Oznámenia podľa článku 96 odsek 2 sú odôvodnené a uvádzajú sa v nich všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.
4) Predtým ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, oznámi prihlasovateľovi znenie textu, v ktorom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby v lehote, ktorú mu stanoví a ktorá nie je kratšia ako dva a dlhšia ako štyri mesiace, poskytol svoj súhlas s týmto znením. Túto lehotu je možné raz predĺžiť najviac o dva mesiace, pokiaľ o to prihlasovateľ požiada pred jej uplynutím.
5) Ak prihlasovateľ neposkytne súhlas v rámci lehoty uvedenej v odseku 4, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak v uvedenej lehote prihlasovateľ navrhne zmeny v patentových nárokoch, opise alebo vo výkresoch, s ktorými v zmysle pravidla 86 odsek 3 prieskumové oddelenie nesúhlasí, oznámi prieskumové oddelenie pred vydaním rozhodnutia prihlasovateľovi svoje dôvody a vyzve ho, aby predložil svoje pripomienky v lehote, ktorú mu stanoví.
6) Ak je zistené, že prihlasovateľ súhlasí so znením, v ktorom prieskumové oddelenie s prihliadnutím na navrhnuté zmeny (pravidlo 86 odsek 3) mieni udeliť európsky patent, vyzve ho, aby zaplatil v lehote, ktorú mu stanoví a ktorá nie je kratšia ako dva a dlhšia ako tri mesiace, poplatky za udelenie patentu a za tlač a aby v rovnakej lehote podal preklad patentových nárokov do obidvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania.
7) Ak európska patentová prihláška v znení, v ktorom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako desať patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 6 zaplatil poplatky za nároky za každý ďalší nárok, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 31 odsek 1.
8) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za tlač alebo poplatky za nároky neboli zaplatené v stanovenom dátume alebo ak preklad nebol podaný v stanovenom dátume.
8a) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 6, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
9) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 6 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
10) V oznámení prieskumového oddelenia podľa odseku 6 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.
11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky bolo podkladom na udelenie európskeho patentu.
Pravidlo 52
Udelenie európskeho patentu rôznym prihlasovateľom
Ak boli do európskeho patentového registra zapísané ako prihlasovatelia pre rôzne zmluvné štáty rôzne osoby, udelí prieskumové oddelenie európsky patent pre uvedený zmluvný štát vždy tomu prihlasovateľovi (prihlasovateľom), ktorý je zapísaný (ktorí sú zapísaní) v registri pre tento štát.
HLAVA V
EURÓPSKY PATENTOVÝ SPIS
Pravidlo 53
Technická príprava zverejnenia a forma európskeho patentového spisu
Pravidlá 48 a 49 odseky 1 a 2 platia primerane aj pre európsky patentový spis. V spise musí byť uvedená aj lehota na podanie námietok proti európskemu patentu.
Pravidlo 54
Európska patentová listina
1) Bezodkladne po zverejnení európskeho patentového spisu vydá Európsky patentový úrad majiteľovi patentu európsku patentovú listinu, ku ktorej je priložený európsky patentový spis. Európska patentová listina osvedčuje, že osobe uvedenej v listine bol pre zmluvné štáty určené v patentovom spise udelený patent na vynález opísaný v tomto spise.
2) Majiteľ patentu môže požiadať, aby mu boli po zaplatení správneho poplatku vystavené ďalšie vyhotovenia európskej patentovej listiny.
ČASŤ V
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI V DOHOVORU
Pravidlo 55
Obsah správy o námietkach
Správa o námietkach musí obsahovať:
a) meno a adresu toho, kto podáva námietku, štát, v ktorom má bydlisko alebo sídlo, v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c);
b) číslo európskeho patentu, proti ktorému sú námietky podané, meno majiteľa a názov vynálezu;
c) oznámenie, v akom rozsahu sú proti európskemu patentu námietky podávané, o aké dôvody sa námietky opierajú a aké sú skutočnosti a dôkazy uvádzané na podporu týchto dôvodov;
d) ak podávateľ námietok vymenoval svojho zástupcu, jeho meno a adresu jeho sídla v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c).
Pravidlo 56
Zamietnutie námietok pre neprípustnosť
1) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietka nevyhovuje ustanoveniam článku 99 odsek 1, pravidla 1 odsek 1 a pravidla 55 písmeno c) alebo že neoznačuje dostatočne patent, proti ktorému sú námietky podané, zamietne námietky ako neprípustné, ak nie sú tieto nedostatky odstránené do uplynutia lehoty na podanie námietok.
2) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami inými, ako sú uvedené v odseku 1, oznámi to podávateľovi námietok a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v lehote, ktorú mu stanoví. Ak nie sú nedostatky v lehote opravené, zamietne námietkové oddelenie námietky ako neprípustné.
3) Rozhodnutie o zamietnutí námietok pre neprípustnosť sa zašle majiteľovi spolu s kópiou námietok.
Pravidlo 57
Príprava konania o námietkach
1) Námietkové oddelenie doručí námietky majiteľovi patentu a vyzve ho, aby v lehote, ktorú mu stanoví, podal svoje pripomienky a predložil prípadné zmeny v opise, patentových nárokoch alebo vo výkresoch.
2) Ak bolo podaných niekoľko námietok, doručí ich námietkové oddelenie ostatným podávateľom námietok súčasne s oznámením podľa odseku 1.
3) Pripomienky majiteľa patentu a zmeny, ktoré predložil, doručí námietkové oddelenie ostatným účastníkom, a ak to považuje za účelné, vyzve ich, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
4) V prípade oznámenia o vstupe do konania môže námietkové oddelenie upustiť od použitia odsekov 1 až 3.
Pravidlo 57a
Zmena európskeho patentu
Bez dotknutia ustanovenia pravidla 87 je možné v opise, nárokoch a výkresoch vykonať zmeny, ak sú spôsobené dôvodmi na podanie námietky v zmysle článku 100, a to aj v prípade, že príslušný dôvod nebol podávateľom námietok uplatnený.
Pravidlo 58
Konanie o námietkach
1) Všetky oznamy podľa článku 101 odsek 2 a odpovede na ne sa doručia všetkým účastníkom konania.
2) Vo všetkých oznamoch majiteľovi patentu podľa článku 101 odsek 2 je tento majiteľ prípadne vyzvaný, aby v prípade potreby podal opis, patentové nároky a výkresy v pozmenenej podobe.
3) Ak je to nutné, obsahuje oznámenie majiteľovi európskeho patentu podľa článku 101 odsek 2 odôvodnenia. V oznámení sa uvedú všetky dôvody proti zachovaniu európskeho patentu.
4) Pred rozhodnutím námietkového oddelenia o zachovaní európskeho patentu v pozmenenej podobe oznámi námietkové oddelenie účastníkom konania, že mieni zachovať takto pozmenený patent, a vyzve ich, aby podali v lehote dvoch mesiacov svoje pripomienky, ak nesúhlasia so znením, v ktorom má byť patent zachovaný.
5) V prípade nesúhlasu so znením, ktoré bolo oznámené námietkovým oddelením, môže námietkové konanie pokračovať; v opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 4 vyzve majiteľa európskeho patentu, aby do troch mesiacov zaplatil poplatok za vytlačenie nového európskeho patentového spisu a podal preklad pozmenených patentových nárokov do oboch úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania.
6) Ak úkony požadované podľa odseku 5 nie sú vykonané včas, možno ich ešte uskutočniť do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje, že nebola dodržaná lehota, pokiaľ je v tejto dvojmesačnej lehote zaplatený príplatok rovnajúci sa dvojnásobku poplatku za tlač nového európskeho patentového spisu.
7) V oznámení námietkového oddelenia podľa odseku 5 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.
8) V rozhodnutí o zachovaní európskeho patentu v pozmenenej forme sa uvedie, ktoré znenie európskeho patentu je podkladom na jeho zachovanie.
Pravidlo 59
Vyžiadanie podkladov
Dokumenty uvedené účastníkom námietkového konania sa podávajú v dvoch vyhotoveniach spolu s námietkami alebo s písomnými návrhmi. Ak takéto dokumenty nie sú priložené ani včas podané na základe výzvy Európskeho patentového úradu, môže úrad rozhodnúť, že údaje v nich uvedené nebude brať do úvahy.
Pravidlo 60
Pokračovanie v konaní o námietkach z moci úradnej
1) Ak sa majiteľ vzdal európskeho patentu vo všetkých určených štátoch alebo ak európsky patent vo všetkých týchto štátoch zanikol, je možné na žiadosť podávateľa námietok v konaní o námietkach pokračovať; žiadosť je možné podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď Európsky patentový úrad oznámil podávateľovi námietok, že došlo k vzdaniu sa alebo zániku patentu.
2) V prípade úmrtia alebo straty právnej spôsobilosti podávateľa námietok môže Európsky patentový úrad pokračovať v konaní o námietkach z moci úradnej, a to aj bez účasti dedičov alebo právnych zástupcov. To isté platí aj v prípade späťvzatia námietky.
Pravidlo 61
Prevod európskeho patentu
Pri prevode európskeho patentu sa počas lehoty na podanie námietky alebo počas námietkového konania použije primerane pravidlo 20.
Pravidlo 61a
Dokumenty pri konaní o námietkach
Časť III, hlava II vykonávacieho predpisu sa pri dokumentoch podaných v konaní o námietkach použije primerane.
Pravidlo 62
Forma nového európskeho patentového spisu v námietkovom konaní
Pre nový európsky patentový spis sa použije primerane pravidlo 49 odseky 1 a 2.
Pravidlo 62a
Nová európska patentová listina.
Pre novú európsku patentovú listinu sa použije primerane pravidlo 54.
Pravidlo 63
Náklady
1) Rozdelenie nákladov sa určí v rozhodnutí o námietkach. V tomto rozdelení sa prihliada iba na náklady nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany práv. Náklady zahŕňajú aj odmenu zástupcom účastníkov.
2) K žiadosti o stanovenie nákladov sa pripojí súpis nákladov s podpornými dôkazmi. Žiadosť je prípustná až vtedy, keď rozhodnutie, ktorým sa žiada o stanovenie nákladov, nadobudne právoplatnosť. Na stanovenie nákladov stačí, ak sa konštatuje ich vierohodnosť.
3) Žiadosť, aby námietkové oddelenie rozhodlo o stanovení nákladov kancelárií, sa podáva písomne spolu s odôvodnením Európskemu patentovému úradu, a to do jedného mesiaca po doručení stanovenia nákladov. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za stanovenie nákladov.
4) Námietkové oddelenie rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 3 bez ústneho konania.
ČASŤ VI
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI VI DOHOVORU
Pravidlo 64
Obsah sťažnosti
Sťažnosť obsahuje:
a) meno a adresu podávateľa sťažnosti v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c);
b) vyjadrenie, v ktorom je označené napadnuté rozhodnutie a rozsah, v ktorom sa žiada o jeho zmenu alebo zrušenie.
Pravidlo 65
Zamietnutie sťažnosti pre neprípustnosť
1) Ak sťažnosť nevyhovuje ustanoveniam článku 106 až 108 a pravidla 1 odsek 1 a pravidla 64 písmeno b), zamietne ju sťažnostný senát ako neprípustnú, ak všetky nedostatky neboli odstránené pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 108.
2) Ak sťažnostný senát zistí, že sťažnosť nevyhovuje ustanoveniu pravidla 64 písmeno a), oznámi to podávateľovi sťažnosti a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v lehote, ktorú stanoví. Ak sťažnosť nie je včas opravená, sťažnostný senát ju zamietne ako neprípustnú.
Pravidlo 66
Konanie o sťažnosti
1) Ak nie je stanovené inak, na konanie o sťažnosti sa použijú primerane ustanovenia, ktoré upravujú konanie pred útvarom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie.
2) Písomné rozhodnutie podpisuje prezident sťažnostného senátu a zamestnanec kancelárie senátu, ktorý je na to oprávnený. Rozhodnutie obsahuje:
a) konštatovanie, že je vydané sťažnostným senátom;
b) dátum vydania rozhodnutia;
c) meno predsedu a ostatných členov sťažnostného senátu, ktorí sa podieľali na rozhodnutí;
d) označenie účastníkov konania a ich zástupcov;
e) návrhy účastníkov konania;
f) skutkovú podstatu;
g) odôvodnenie;
h) rozhodnutie sťažnostného senátu vrátane prípadného rozhodnutia o nákladoch.
Pravidlo 67
Vrátenie poplatku za sťažnosť
Vrátenie poplatku za sťažnosť sa nariadi v prípade nápravy rozhodnutia, alebo ak sťažnostný senát považuje sťažnosť za oprávnenú, ak je toto vrátenie vzhľadom na podstatnú chybu v konaní spravodlivé. V prípade nápravy rozhodnutia nariadi vrátenie poplatku útvar, rozhodnutie ktorého bolo napadnuté, a v ostatných prípadoch sťažnostný senát.
ČASŤ VII
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI VII DOHOVORU
HLAVA I
ROZHODNUTIA A OZNÁMENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 68
Forma rozhodnutia
1) Rozhodnutia prijaté v priebehu ústneho rokovania pred Európskym patentovým úradom môžu byť vyhlásené ústne. Potom musia byť formulované písomne a doručené účastníkom konania.
2) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu, proti ktorým možno podať sťažnosť, musia byť odôvodnené a obsahovať aj písomné poučenie o opravnom prostriedku. V poučení sú účastníci konania upozornení na ustanovenia článkov 106 až 108, ktorých znenie musí byť pripojené. Účastníci konania sa nemôžu dovolávať opomenutia tohto poučenia.
Pravidlo 69
Zistenie straty práva
1) Ak Európsky patentový úrad zistí, že na základe Dohovoru došlo ku strate práva bez toho, že došlo k rozhodnutiu o zamietnutí európskej patentovej prihlášky alebo o udelení, zrušení alebo zachovaní európskeho patentu, alebo k rozhodnutiu o dokazovaní, oznámi to príslušnej osobe v súlade s ustanovením článku 119.
2) Ak sa príslušná osoba domnieva, že zistenie Európskeho patentového úradu nie je správne, môže v lehote dvoch mesiacov po doručení oznámenia podľa odseku 1 požiadať Európsky patentový úrad o rozhodnutie. Toto rozhodnutie je vydané len v prípade, že Európsky patentový úrad nesúhlasí so stanoviskom žiadateľa; v opačnom prípade podá Európsky patentový úrad žiadateľovi správu.
Pravidlo 70
Podpis, meno, pečiatka
1) Každé rozhodnutie, oznámenie a správa z Európskeho patentového úradu musí obsahovať podpis s uvedením mena zodpovedného pracovníka.
2) Keď sú dokumenty uvedené v bode 1 vyhotovené zodpovedným pracovníkom na počítači, je možné podpis nahradiť pečiatkou. Keď sú dokumenty vytvorené automaticky počítačom, je možné upustiť aj od mena zodpovedného pracovníka. To isté platí pre predtlačené správy a oznámenia.
HLAVA II
ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE
Pravidlo 71
Výzva na ústne konanie
1) Predvolanie účastníkov na ústne konanie podľa článku 116 obsahuje upozornenie na odsek 2 tohto pravidla. V predvolaní sa stanoví lehota aspoň dvoch mesiacov, ak strany nesúhlasia s kratšou lehotou.
2) Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na ústne konanie pred Európskym patentovým úradom, môže sa v konaní pokračovať bez neho.
Pravidlo 71a
Príprava ústneho konania
1) V predvolaní upozorní Európsky patentový úrad na otázky, ktoré považuje za nutné prerokovať, aby mohlo byť vydané rozhodnutie. Súčasne stanoví konečný dátum na predloženie písomností v rámci prípravy ústneho konania. Pravidlo 84 sa nepoužije. Nové skutočnosti a dôkazy predložené po tomto dátume nemusia byť vzaté do úvahy, ak nie sú prípustné z dôvodov zmeny predmetu konania.
2) Ak boli prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu oznámené dôvody, ktoré bránia udeleniu alebo zachovaniu patentu, môže byť vyzvaný, aby predložil najneskôr k dátumu uvedenému v odseku 1 druhá veta dokumenty vyhovujúce požiadavkám Dohovoru. Odsek 1 druhá a štvrtá veta sa použije primerane.
Pravidlo 72
Dokazovanie v Európskom patentovom úrade
1) Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníkov, svedkov alebo znalcov alebo vykonať obhliadku na mieste, vydá zodpovedajúce rozhodnutie, v ktorom stanoví druh dokazovania, dokazované skutočnosti a ďalej dátum, čas a miesto vykonania týchto dôkazov. Ak požiada o výsluch svedkov a znalcov účastník, stanoví sa v rozhodnutí Európskeho patentového úradu aj lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť Európskemu patentovému úradu mená a adresy svedkov a znalcov, ktorých si praje vypočuť.
2) V predvolaní účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať:
a) výpis z rozhodnutia uvedeného v odseku 1, ktorý musí obsahovať najmä dátum, hodinu a miesto, kde bude nariadené dokazovanie prebiehať, ako aj skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí;
b) mená účastníkov a informáciu o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť v zmysle ustanovenia pravidla 74 odsekov 2 až 4;
c) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte, na ktorého území má sídlo, a súčasne aj výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený dostaviť sa na Európsky patentový úrad.
3) Účastník, svedok alebo znalec je pred výsluchom upozornený na to, že Európsky patentový úrad môže požiadať príslušný súd v štáte, na území ktorého má sídlo, o vykonanie nového výsluchu pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme.
4) Účastníci sa môžu dokazovania zúčastniť a môžu klásť otázky účastníkom, svedkom a znalcom týkajúce sa veci.
Pravidlo 73
Poverenie znalcov
1) Európsky patentový úrad rozhodne, v akej forme majú byť predložené posudky ním určených znalcov.
2) Poverenie znalca obsahuje:
a) presný opis úlohy;
b) lehotu na vyhotovenie znaleckého posudku;
c) mená účastníkov konania;
d) informáciu o právach, ktoré môže znalec uplatniť na základe ustanovenia pravidla 74 odsekov 2 až 4.
3) Účastníci dostanú opis písomného posudku.
4) Účastníci môžu znalca odmietnuť. O odmietnutí rozhodne príslušné oddelenie Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 74
Náklady na dokazovanie
1) Európsky patentový úrad môže podmieniť vykonanie dôkazov tým, že účastník, ktorý o ne požiadal, zloží v Európskom patentovom úrade čiastku, ktorej výška sa stanoví na základe predpokladaných nákladov.
2) Svedkovia a znalci, ktorých predvolal Európsky patentový úrad a ktorí sa naň dostavili, majú nárok na primeranú náhradu cestovných nákladov a stravné. Na tieto výdavky im môže byť poskytnutá záloha. Vetu 1 tohto odseku možno použiť, aj pokiaľ ide o svedkov a znalcov, ktorí sa dostavia na Európsky patentový úrad bez predvolania a sú vypočutí ako svedkovia alebo znalci.
3) Svedkovia, ktorí majú nárok na náhradu podľa odseku 2, majú rovnako nárok na primerané odškodnenie za stratu zisku; znalci majú nárok na odmenu za prácu. Táto náhrada alebo odmena sú svedkom alebo znalcom vyplatené po splnení povinnosti alebo úlohy.
4) Podrobnosti o vykonaní ustanovení odsekov 2 a 3 stanoví Správna rada. Platbu dlžných čiastok podľa odsekov 2 a 3 vykoná Európsky patentový úrad.
Pravidlo 75
Zabezpečenie dôkazov
1) Európsky patentový úrad môže na základe žiadosti pristúpiť k vykonaniu dôkazu, aby sa zabezpečil dôkaz o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie, ktoré bude musieť Európsky patentový úrad pravdepodobne urobiť vo veci európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, ak sú dôvodné obavy, že by sa vykonanie dôkazov mohlo neskôr stať ťažším alebo dokonca nemožným. Dátum vykonania dôkazov sa oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu dostatočne včas, aby sa ho mohol zúčastniť. Ten môže klásť otázky týkajúce sa veci.
2) Žiadosť obsahuje:
a) meno, adresu a štát, v ktorom má bydlisko alebo sídlo v súlade s ustanovením pravidla 26 odsek 2 písmeno c);
b) dostatočné označenie príslušnej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu;
c) označenie skutočností, ohľadne ktorých má byť vykonaný dôkaz;
d) označenie dôkazného prostriedku;
e) uvedenie dôvodov oprávňujúcich na domnienku, že zistenie dôkazov neskôr by bolo ťažšie alebo nemožné.
3) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zabezpečenie dôkazov.
4) Rozhodnúť o žiadosti a z nej vyplývajúcom vykonaní dôkazov prináleží tomu orgánu Európskeho patentového úradu, ktorý by musel vydať rozhodnutie, ktoré by mohlo byť ovplyvnené preukazovanými skutočnosťami. Ustanovenia Dohovoru o zisťovaní dôkazov v konaní pred Európskym patentovým úradom sa použijú primerane.
Pravidlo 76
Zápis o ústnom prerokovaní a dokazovaní
1) O ústnom prerokovaní alebo dokazovaní sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ústneho konania alebo dokazovania, prehlásenia účastníkov týkajúcich sa veci, výpovede účastníkov, svedkov alebo znalcov a výsledok obhliadky na mieste.
2) Zápis o výpovedi svedka, znalca alebo účastníka sa číta alebo mu je predložený na oboznámenie. V zápise sa uvedie, že táto náležitosť bola splnená a že osoba, ktorá bola vypočutá, so zápisom súhlasí. Ak nebol zápis schválený, poznamenajú sa výhrady.
3) Zápis podpíše zamestnanec, ktorý ho urobil, a zamestnanec, ktorý riadil ústne prerokovanie alebo dokazovanie.
4) Účastníci konania dostanú kópiu zápisu.
HLAVA III
DORUČOVANIE
Pravidlo 77
Všeobecné ustanovenia o doručovaní
1) Doručovanie v konaní pred Európskym patentovým úradom sa týka originálov písomností, ich kópií, ktoré sú potvrdené alebo opatrené odtlačkom pečiatky Európskeho patentového úradu, alebo písomností vytlačených počítačom a opatrených odtlačkom pečiatky. Kópie dokumentov, ktoré sú doručené jednotlivými stranami, nemusia byť overené.
2) Doručenie sa vykonáva:
a) poštou v súlade s pravidlom 78;
b) odovzdaním v priestoroch Európskeho patentového úradu v súlade s pravidlom 79;
c) verejným oznámením v súlade s pravidlom 80;
d) takými technickými prostriedkami komunikácie, ktoré určí prezident Európskeho patentového úradu v súlade s ním stanovenými podmienkami na ich používanie.
3) Oznámenie prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu sa uskutočňuje podľa predpisov, ktoré platia pre tento úrad v národnom konaní.
Pravidlo 78
Doručenie poštou
1) Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti, predvolania a ďalšie dokumenty, pri ktorých tak stanoví prezident Európskeho patentového úradu, sa doručujú doporučene s doručenkou. Všetky ostatné doručenia poštou, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 2, sa doručujú doporučene.
2) Pri doručovaní doporučeným listom, s návratkou alebo bez nej, sa list považuje za doručený adresátovi desiaty deň po odoslaní, iba ak by list nebol adresátovi doručený alebo bol doručený neskôr; pri pochybnostiach musí Európsky patentový úrad dokázať, že list bol doručený na miesto určenia, alebo prípadne preukázať dátum doručenia adresátovi.
3) Doporučený list, s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručený, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.
4) Ak nie je doručovanie poštou upravené odsekom 1 až 3, použije sa právo štátu, na ktorého území sa doručuje.
Pravidlo 79
Doručenie priamym odovzdaním
Doručenie je možné uskutočniť v priestoroch Európskeho patentového úradu priamym odovzdaním písomnosti adresátovi, ktorý potvrdí príjem. Doručenie sa považuje za uskutočnené aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti alebo potvrdenie príjmu odmietne.
Pravidlo 80
Verejný oznam
1) Ak nie je možné zistiť adresu alebo adresáta alebo ak doručenie podľa pravidla 78 odsek 1 nie je možné aj po druhom pokuse Európskeho patentového úradu, vykoná sa doručenie verejným oznámením.
2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví spôsoby verejného oznámenia, ako aj začiatok plynutia jednomesačnej lehoty, po uplynutí ktorej sa považuje písomnosť za doručenú.
Pravidlo 81
Doručenie zástupcovi
1) Ak bol stanovený zástupca, doručuje sa jemu.
2) Ak bolo menovaných niekoľko zástupcov jedného účastníka, postačí doručenie jednému z nich.
3) Ak má niekoľko účastníkov spoločného zástupcu, postačí doručenie jedného vyhotovenia písomnosti spoločnému zástupcovi.
Pravidlo 82
Nepravidelnosti v doručovaní
Ak adresát dostal písomnosť, ale Európsky patentový úrad nie schopný dokázať, že bola riadne doručená, alebo ak neboli dodržané ustanovenia o doručovaní, považuje sa písomnosť za doručenú v ten deň, ktorý Európsky patentový úrad preukáže za deň jej prevzatia.
HLAVA IV
LEHOTY
Pravidlo 83
Počítanie lehôt
1) Lehoty sa stanovia na roky, mesiace, týždne a celé dni.
2) Počítanie lehoty sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni, keď nastala rozhodujúca udalosť, od ktorej sa počíta plynutie lehoty; touto udalosťou je úkon v konaní alebo uplynutie skoršej lehoty. Ak je takýmto procesným úkonom doručenie, je rozhodujúcou skutočnosťou prevzatie doručovanej písomnosti, ak nie je stanovené inak.
3) Ak je lehota určená ako jeden alebo niekoľko rokov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, v ktorom táto skutočnosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
4) Ak je lehota určená ako jeden alebo niekoľko mesiacov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci, a to v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, v ktorom táto skutočnosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
5) Ak je lehota určená ako jeden alebo niekoľko týždňov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, v ktorom skutočnosť nastala.
Pravidlo 84
Dĺžka lehôt
Ak je v Dohovore alebo v tomto vykonávacom predpise uvedené, že lehotu stanoví Európsky patentový úrad, nie je táto lehota kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako štyri mesiace; za zvláštnych okolností môže trvať až šesť mesiacov. V osobitých prípadoch je možné lehotu predĺžiť, a to na žiadosť podanú pred jej uplynutím.
Pravidlo 84a
Neskoré prijatie písomností
1) Písomnosť, ktorú Európsky patentový úrad prijme po uplynutí lehoty, sa považuje za prijatú v riadnej lehote, ak bola odoslaná alebo doručená uznávanou doručovateľskou službou v čase pred uplynutím lehoty v zmysle podmienok, ktoré stanoví prezident Európskeho patentového úradu, pokiaľ takáto písomnosť nebola prijatá neskôr ako tri mesiace po uplynutí lehoty.
2) Odsek 1 sa primerane použije na lehoty uvedené v Dohovore, ak sú úkony uskutočnené s príslušným orgánom v zmysle článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
Pravidlo 85
Predĺženie lehôt
1) Ak uplynie lehota v deň, keď niektorá z pobočiek Európskeho patentového úradu v zmysle článku 75 odsek 1 písmeno a) nie je otvorená pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota až do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky pobočky otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta.
2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo ku všeobecnému prerušeniu alebo po ňom nasledujúcemu narušeniu poštového styku v zmluvnom štáte alebo medzi zmluvným štátom a Európskym patentovým úradom, predlžuje sa účastníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorý menoval zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia alebo narušenia poštového styku. Prvá veta platí primerane aj pre lehotu uvedenú v článku 77 odsek 5. V prípade, že je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov. Dobu trvania obdobia prerušenia alebo narušenia poštového styku oznámi prezident Európskeho patentového úradu.
3) Odseky 1 a 2 platia primerane pre lehoty stanovené Dohovorom aj vtedy, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
4) Ak je v dôsledku nejakej mimoriadnej udalosti, napr. prírodnej katastrofy alebo štrajku, prerušený alebo narušený riadny chod Európskeho patentového úradu natoľko, že sa oznámenie úradu s informáciou o uplynutí lehoty oneskorí, potom úkony, ktoré mali byť v tejto lehote vykonané, je možné platne vykonať ešte do jedného mesiaca od doručenia oneskoreného oznámenia. Dátum začiatku a konca tohto prerušenia alebo narušenia oznámi prezident Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 85a
Dodatočná lehota na platenie poplatkov
1) Ak nebol zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš, poplatok za určenie alebo základný národný poplatok v lehote stanovenej v článkoch 78 odsek 2, 79 odsek 2, v pravidlách 15 odsek 2, 25 odsek 2 alebo 107 odsek 1 písmeno c), d) a e), možno ho zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jeden mesiac od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, pokiaľ je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
2) Poplatky za určenie, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 1, je možné zaplatiť ešte v dodatočnej lehote dva mesiace od uplynutia riadnych lehôt podľa odseku 1, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
Pravidlo 85b
Dodatočná lehota na podanie žiadosti o prieskum
Ak nebola žiadosť o prieskum podaná v lehote stanovenej v článku 94 odsek 2 alebo v pravidle 107 odsek 1 písmeno f), možno ju zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jeden mesiac od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, pokiaľ je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
HLAVA V
ZMENY A OPRAVY
Pravidlo 86
Zmeny v európskej patentovej prihláške
1) Ak nie je stanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky alebo výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.
2) Po prijatí správy o európskej rešerši a pred prijatím prvého oznámenia z prieskumového odboru môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.
3) Po prijatí prvého oznámenia z prieskumového odboru môže prihlasovateľ z vlastnej vôle raz zmeniť opis, patentové nároky a výkresy, ak je táto zmena podaná súčasne s odpoveďou na oznámenie. Ďalšie zmeny je možné uskutočniť len so súhlasom prieskumového odboru.
4) Pozmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši a ktorý nie je spojený s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov tak, aby tvorili jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Pravidlo 87
Odlišné patentové nároky, opisy a výkresy pre rôzne štáty
Ak Európsky patentový úrad zistí, že vo vzťahu k jednému alebo niekoľkým zmluvným štátom je súčasťou stavu techniky v zmysle článku 54 odseky 3 a 4 obsah skôr podanej európskej patentovej prihlášky, alebo ak je informovaný o existencii staršieho práva podľa článku 139 odsek 2, potom môže európska patentová prihláška alebo európsky patent obsahovať pre tento štát alebo štáty patentové nároky, a ak to Európsky patentový úrad považuje za nutné, i opis a výkresy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
Pravidlo 88
Oprava chýb v písomnostiach odovzdaných Európskemu patentovému úradu
Jazykové chyby, omyly, ktoré vznikli pri písaní, a omyly v písomnostiach odovzdaných Európskemu patentovému úradu možno na základe žiadosti opraviť. Ak sa však žiadosť týka opravy opisu, patentových nárokov alebo výkresov, musí byť oprava taká zrejmá, aby bolo okamžite jasné, že nebolo zamýšľané nič iné ako to, čo sa navrhuje ako oprava.
Pravidlo 89
Oprava chýb v rozhodnutiach
V rozhodnutiach Európskeho patentového úradu je možné opravovať len jazykové chyby, omyly vzniknuté pri písaní a zjavné chyby.
HLAVA VI
PRERUŠENIE KONANIA
Pravidlo 90
Prerušenie konania
1) Konanie v Európskom patentovom úrade sa preruší:
a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, alebo osoby, ktorá je podľa vnútroštátneho práva oprávnená jeho zastupovaním. Ak sa vyššie uvedené skutočnosti nedotýkajú oprávnenia zástupcu podľa článku 134, preruší sa konanie len na žiadosť tohto zástupcu;
b) ak je prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu v dôsledku opatrenia proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní pred Európskym patentovým úradom;
c) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu alebo ak je tomuto zástupcovi v dôsledku opatrení proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov v konaní pred Európskym patentovým úradom pokračovať.
2) Ak je v prípadoch uvedených v odseku 1 písmenách a) a b) Európskemu patentovému úradu známa totožnosť osoby oprávnenej pokračovať v konaní pred Európskym patentovým úradom, oznámi tejto osobe a prípadne aj ostatným účastníkom, že sa v konaní bude pokračovať po uplynutí lehoty, ktorú stanovil.
3) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno c) sa v konaní pokračuje, ak bol Európsky patentový úrad informovaný o menovaní nového zástupcu prihlasovateľa alebo ak Európsky patentový úrad doručil ostatným účastníkom oznámenie o menovaní nového zástupcu majiteľa patentu. Ak Európsky patentový úrad po troch mesiacoch od prerušenia konania nedostane informáciu o menovaní nového zástupcu, oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu:
a) v prípade uvedenom v článku 133 odsek 2, že bude európska patentová prihláška považovaná za vzatú späť alebo bude európsky patent zrušený, ak nebude informácia poskytnutá do dvoch mesiacov od tohto oznámenia, alebo
b) ak nejde o prípad uvedený v článku 133 odsek 2, bude sa v konaní pokračovať s prihlasovateľom alebo s majiteľom patentu, a to odo dňa doručenia tohto oznámenia.
4) Lehoty, ktoré platili pre prihlasovateľa alebo majiteľa patentu v deň prerušenia, s výnimkou lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov, začínajú znovu plynúť odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní. Ak tento deň nastane neskôr ako dva mesiace pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o prieskum, je možné uvedenú žiadosť podať do dvoch mesiacov po tomto dni.
5) Lehoty iné ako lehoty na uskutočnenie žiadosti o prieskum a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov týkajúce sa prihlasovateľa alebo majiteľa patentu v deň prerušenia konania začnú opätovne plynúť v deň pokračovania konania. Ak toto prerušenie je kratšie ako dva mesiace pred uplynutím obdobia, v ktorom musí byť podaná žiadosť o prieskum, potom môže byť žiadosť podaná pred uplynutím dvoch mesiacov po tomto dátume.
HLAVA VII
UPUSTENIE OD VYMÁHANIA POHĽADÁVKY
Pravidlo 91
Upustenie od vymáhania pohľadávky
Prezident Európskeho patentového úradu môže upustiť od vymáhania dlžnej čiastky, ak je táto čiastka nepatrná alebo ak je vymáhanie neisté.
HLAVA VIII
INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Pravidlo 92
Zápisy do európskeho patentového registra
1) Do registra európskych patentov sa zapisujú tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) dátum podania európskej patentovej prihlášky;
c) názov vynálezu;
d) zatriedenie európskej patentovej prihlášky;
e) určené zmluvné štáty;
f) priezvisko, meno, adresa a štát, kde má prihlasovateľ alebo majiteľ patentu bydlisko alebo sídlo;
g) priezvisko, meno a adresa pôvodcu vynálezu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa pôvodca vynálezu svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 18 odsek 1;
h) priezvisko, meno a adresa sídla zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa článku 134; ak je zástupcov niekoľko, zapíše sa iba priezvisko, meno a adresa sídla zástupcu, ktorý je uvedený na prvom mieste spolu s dodatkom „a ďalší"; v prípade združenia uvedeného v pravidle 101 odsek 9 sa zapíše iba názov a adresa združenia;
i) údaje o práve prednosti (dátum, štát a číslo podania skoršej prihlášky);
j) v prípade rozdelenia európskej patentovej prihlášky čísla európskych oddelených prihlášok;
k) v prípade európskych oddelených prihlášok a pri novej európskej patentovej prihláške podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) údaje uvedené pod písmenami a), b) a i), týkajúce sa skoršej európskej patentovej prihlášky;
l) dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky, prípadne dátum samostatného zverejnenia správy o európskej rešerši;
m) dátum podania žiadosti o prieskum;
n) dátum, keď bola európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť alebo odkedy sa považuje za vzatú späť;
o) dátum zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu;
p) dátum zániku európskeho patentu v zmluvnom štáte v priebehu lehoty na podanie námietky, prípadne v období do vydania konečného rozhodnutia o námietkach;
q) dátum podania námietok;
r) deň a obsah rozhodnutia o námietkach;
s) dátum pozastavenia konania a dátum, odkedy sa v konaní pokračuje v prípadoch uvedených v pravidle 13;
t) dátum prerušenia konania a dátum, odkedy sa v konaní pokračuje v prípadoch uvedených v pravidle 90;
u) dátum navrátenia práv do predchádzajúceho stavu, ak bol vykonaný zápis podľa písmen n) alebo r);
v) podanie žiadosti v Európskom patentovom úrade podľa článku 135;
w) vznik práv na európsku patentovú prihlášku alebo na európsky patent a prevod týchto práv, ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu ich zápis vykonáva.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa do registra európskych patentov zapisujú aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
3) Na žiadosť sa po zaplatení správneho poplatku vydávajú výpisy z registra európskych patentov.
Pravidlo 93
Časti spisu vylúčené z verejného nahliadnutia
Časti spisu, ktoré sú v zmysle článku 128 odsek 4 vylúčené z verejného nahliadnutia, sú:
a) písomnosti týkajúce sa vylúčenia alebo odmietnutia členov sťažnostných senátov alebo veľkého sťažnostného senátu;
b) návrhy rozhodnutí a stanovísk, ako aj iné dokumenty slúžiace na prípravu rozhodnutí a stanovísk, ktoré sa neoznamujú účastníkom;
c) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak sa pôvodca vynálezu svojho oprávnenia byť uvedený v zmysle pravidla 18 odsek 3 vzdal;
d) iné písomnosti, ktoré boli prezidentom Európskeho patentového úradu vylúčené z verejného nahliadnutia z dôvodu, že by nahliadnutie do nich neslúžilo účelu informovania verejnosti o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente, ktorý na ňu bol udelený.
Pravidlo 94
Spôsoby nahliadnutia do spisu
1) Nahliadnutie do spisu európskych patentových prihlášok a európskych patentov sa vykoná buď nahliadnutím do originálov alebo ich kópií, prípadne do technických prostriedkov ich uchovávania, ak sú spisy uchovávané týmto spôsobom.
2) Spôsob nahliadnutia do spisov určí prezident Európskeho patentového úradu vrátane okolností, za ktorých sa platia správne poplatky.
Pravidlo 95
Oznámenie informácie obsiahnutej v spise
S výhradou obmedzení uvedených v článku 128 odseky 1 až 4 a v pravidle 93 môže Európsky patentový úrad na žiadosť a po zaplatení správneho poplatku poskytovať informácie zo spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Európsky patentový úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť skutočného nahliadnutia do spisu, ak to s ohľadom na požadované množstvo informácií považuje za vhodné.
Pravidlo 95a
Uchovávanie spisov
1) Európsky patentový úrad uchováva spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov.
2) Prezident Európskeho patentového úradu určí spôsob uchovania spisov týkajúcich sa európskych patentových prihlášok a patentov.
3) Písomnosti v elektronickej forme sa považujú za originál.
4) Spisy týkajúce sa európskych patentových prihlášok a patentov sa uschovajú na obdobie najmenej piatich rokov od konca roku, v ktorom:
a) je prihláška zamietnutá alebo vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť;
b) je patent zrušený na základe konania o námietkach; alebo
c) patent alebo predĺžená lehota, alebo zodpovedajúca ochrana podľa článku 63 odsek 2 zanikne v poslednom určenom štáte.
5) Bez toho, že by bolo dotknuté ustanovenie odseku 4, uchováva Európsky patentový úrad spisy týkajúce sa európskych patentových prihlášok, ktoré postúpili do vylúčených prihlášok podľa článku 76, alebo nových prihlášok podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) najmenej taký čas ako spisy týkajúce sa niektorej z uvedených prihlášok. To isté platí aj pre spisy týkajúce sa následných európskych patentov.
Pravidlo 96
Ďalšie zverejnenia
Európskym patentovým úradom
1) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, či a akým spôsobom sa údaje uvedené v článku 128 odsek 5 oznamujú tretím osobám alebo zverejňujú.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť o zverejnení nových alebo pozmenených patentových nárokov, ktoré boli predložené po lehote uvedenej v pravidle 49 odsek 3, o spôsobe tohto zverejnenia, ako aj o zverejnení niektorých podrobností týkajúcich sa týchto patentových nárokov v Európskom patentovom vestníku.
HLAVA IX
PRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Pravidlo 97
Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a úradmi zmluvných štátov
1) Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov korešpondujú priamo, ak ide o oznámenia, ktoré vyplývajú z vykonávania Dohovoru. Európsky patentový úrad a súdy alebo iné orgány zmluvných štátov môžu spolu korešpondovať prostredníctvom uvedených ústredných úradov priemyselného vlastníctva.
2) Náklady, ktoré vzniknú pri oznámeniach podľa odseku 1, hradí ten orgán, ktorý oznámenie uskutočnil; tieto oznámenia sú oslobodené od poplatkov.
Pravidlo 98
Sprístupnenie spisu súdom a úradom zmluvných štátov
1) Nahliadnutie do spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu súdmi alebo úradmi zmluvných štátov sa vykonáva nahliadnutím do originálu alebo jeho kópie; pravidlo 94 sa nepoužije.
2) Súdy alebo štátne zastupiteľstvá môžu v rámci konania, ktoré pred nimi prebieha, umožniť tretím osobám nahliadnuť do spisov alebo kópií spisov, ktoré im boli Európskym patentovým úradom poskytnuté. Nahliadnutie do spisu sa vykoná v súlade s podmienkami stanovenými v článku 128; správne poplatky sa neplatia.
3) Pri odovzdávaní spisov alebo kópií súdom alebo štátnym zastupiteľstvám zmluvných štátov upozorní Európsky patentový úrad na obmedzenia, ktorým podlieha podľa článku 128 odsekov 1 a 4 nahliadnutie tretích osôb do spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
Pravidlo 99
Postup pri vyžiadaní právnej pomoci
1) Každý zmluvný štát určí ústredný úrad, ktorý bude poverený prijímať žiadosti Európskeho patentového úradu a odovzdávať ich príslušnému úradu na vybavenie.
2) Európsky patentový úrad vyhotoví žiadosť o právnu pomoc v jazyku príslušného úradu alebo pripojí k tejto žiadosti preklad do jazyka tohto súdu alebo úradu.
3) S výhradou ustanovení odsekov 5 a 6 použije príslušný súd alebo úrad pri vybavení žiadosti svoje vnútroštátne právo. Hlavne použije donucovacie prostriedky v súlade so svojím vnútroštátnym právom.
4) Ak nie je súd alebo úrad, ktorému bola postúpená žiadosť o právnu pomoc, príslušný na jeho vykonanie, pošle žiadosť bezodkladne z moci úradnej späť ústrednému úradu uvedenému v odseku 1. Tento úrad odovzdá žiadosť buď príslušnému súdu, alebo úradu tohto štátu, alebo Európskemu patentovému úradu, ak v uvedenom štáte žiadny príslušný súd alebo úrad nie je.
5) Európsky patentový úrad je informovaný o čase a mieste vykonania výsluchu alebo iného právneho opatrenia a informuje o nich účastníkov, svedkov a znalcov.
6) Na žiadosť Európskeho patentového úradu umožní príslušný súd alebo úrad členom príslušného útvaru zúčastniť sa na výsluchu a klásť vypovedajúcim osobám otázky, a to buď priamo, alebo prostredníctvom tohto súdu alebo úradu.
7) Za vybavenie žiadosti o právnu pomoc sa nehradia žiadne poplatky alebo náklady. Štát, v ktorom sa vykonáva právna pomoc, má právo žiadať, aby Organizácia uhradila odmeny znalcom a prekladateľom a náklady vzniknuté pri postupe podľa odseku 6.
8) Pokiaľ právo použité príslušným súdom alebo úradom ukladá účastníkom zistiť dôkazy a tento súd alebo úrad nie je sám schopný vybaviť žiadosť, môže so súhlasom Európskeho patentového úradu poveriť vybavením vhodnú osobu. V žiadosti o súhlas Európskeho patentového úradu uvedie príslušný súd alebo úrad približnú výšku nákladov, ktoré pritom vzniknú. Ak dá Európsky patentový úrad súhlas, uhradí Organizácia vzniknuté náklady; bez tohto súhlasu Organizácia nie je za tieto náklady zodpovedná.
HLAVA X
ZASTUPOVANIE
Pravidlo 100
Určenie spoločného zástupcu
1) Ak podá európsku patentovú prihlášku niekoľko osôb a ak nie je v žiadosti o udelenie patentu uvedené meno spoločného zástupcu, považuje sa za spoločného zástupcu prihlasovateľ uvedený na prvom mieste. Ak je však niektorý z prihlasovateľov povinný určiť kvalifikovaného zástupcu, považuje sa tento zástupca za zástupcu spoločného, ak prihlasovateľ uvedený na prvom mieste neurčil kvalifikovaného zástupcu. To platí primerane aj pre účastníkov, ktorí konajú spoločne pri podaní námietky alebo vstupe do konania, a pre spolumajiteľov európskeho patentu.
2) Ak došlo v priebehu konania k prevodu na viac osôb a tieto osoby neurčili spoločného zástupcu, použije sa odsek 1. Ak jeho použitie nie je možné, vyzve Európsky patentový úrad uvedené osoby, aby do dvoch mesiacov stanovili spoločného zástupcu. Ak nie je výzve vyhovené, určí spoločného zástupcu Európsky patentový úrad.
Pravidlo 101
Plná moc
1) Zástupcovia konajúci pred Európskym patentovým úradom predložia na žiadosť a v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom podpísanú plnú moc. Prezident Európskeho patentového úradu určí prípady, kedy má byť plná moc predložená. Plná moc sa môže vzťahovať na jednu alebo niekoľko európskych patentových prihlášok alebo jeden alebo niekoľko európskych patentov. Ak sa plná moc vzťahuje na niekoľko patentových prihlášok alebo na niekoľko patentov, musí byť predložená v zodpovedajúcom počte vyhotovení. Keď nie sú splnené náležitosti článku 133 odsek 2, určí sa tá istá lehota pre oznámenie určenia zástupcu a pre predloženie plnej moci.
2) Účastník môže vystaviť všeobecnú plnú moc oprávňujúcu zástupcu konať jeho menom vo všetkých jeho patentových záležitostiach. Táto plná moc sa predkladá v jednom vyhotovení.
3) Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť a zverejniť v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu formu a obsah:
a) plnej moci na zastupovanie osôb uvedených v článku 133 odsek 2;
b) všeobecnej plnej moci.
4) Ak nie je plná moc predložená včas, považujú sa všetky procesné úkony vykonané zástupcom, s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky, za nevykonané; tým nie sú dotknuté iné právne dôsledky stanovené v tomto Dohovore.
5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj pre odvolanie plnej moci.
6) Zástupca, ktorého oprávnenie na zastupovanie zaniklo, sa naďalej považuje za zástupcu až dovtedy, keď je Európskemu patentovému úradu doručené oznámenie o zániku oprávnenia.
7) Ak nie je v plnej moci uvedené niečo iné, nezaniká plná moc voči Európskemu patentovému úradu smrťou zmocniteľa.
8) Ak účastník konania určil niekoľko zástupcov, môžu konať spoločne alebo samostatne, aj keď je v oznámení o ich určení alebo v plnej moci uvedený opak.
9) Plná moc združenia zástupcov sa považuje za plnú moc ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva zastupovanie v rámci tohto združenia.
Pravidlo 102
Zmeny v zozname kvalifikovaných zástupcov
1) Oprávnený zástupca sa vyškrtne zo zoznamu kvalifikovaných zástupcov na vlastnú žiadosť alebo v prípade, že napriek opätovným upozorneniam nezaplatí ročný členský poplatok Inštitútu kvalifikovaných zástupcov pred Európskym patentovým úradom do konca roka, v ktorom je tento poplatok splatný.
2) Po uplynutí prechodného obdobia, uvedeného v článku 163 odsek 1, bez toho, že budú dotknuté disciplinárne opatrenia prijaté podľa článku 134 odsek 8 písmeno c), kvalifikovaného zástupcu možno z moci úradnej vyškrtnúť iba:
a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti kvalifikovaného zástupcu;
b) v prípade, že oprávnený zástupca už nie je občanom niektorého zmluvného štátu, ak nebol zapísaný do zoznamu počas prechodného obdobia alebo mu prezident Európskeho patentového úradu neudelil výnimku v zmysle článku 134 odsek 6;
c) v prípade, že oprávnený zástupca už nemá sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu.
3) Osobu, ktorej meno bolo vyškrtnuté, je možné na žiadosť opäť zapísať do zoznamu kvalifikovaných zástupcov, ak zaniknú dôvody, ktoré viedli k jej vyškrtnutiu.
ČASŤ VIII
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI VIII DOHOVORU
Pravidlo 103
Informovanie verejnosti o zmene
1) Dokumenty, ktoré sú podľa článku 136 priložené k žiadosti o zmenu, sú ústredným úradom priemyselného vlastníctva sprístupnené verejnosti za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako dokumenty týkajúce sa národného konania.
2) V patentovom spise národného patentu, ktorý je udelený na základe zmeny európskej patentovej prihlášky, musí byť táto prihláška uvedená.
ČASŤ IX
VYKONÁVACIE PREDPISY K ČASTI X DOHOVORU
Pravidlo 104
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
1) Ak Európsky patentový úrad koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, podáva sa medzinárodná prihláška v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Podáva sa v troch vyhotoveniach; to isté platí aj pre dokumenty uvedené vo výpočte stanovenom pravidlom 3.3 písmeno a) ii) vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci, s výnimkou potvrdení o zaplatení poplatkov alebo šeku na zaplatenie poplatkov.
2) Ak nie je splnené ustanovenie odseku 1 druhá veta, pripraví Európsky patentový úrad chýbajúce písomnosti na náklady prihlasovateľa.
3) Ak je medzinárodná prihláška podaná úradu zmluvného štátu na účely postúpenia Európskemu patentovému úradu ako prijímaciemu úradu, musí zmluvný štát zaistiť, aby prihláška bola do Európskeho patentového úradu doručená najneskôr dva týždne pred uplynutím trinásteho mesiaca od jej podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti odo dňa vzniku tohto práva.
Pravidlo 105
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
1) V prípade uvedenom v článku 17 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok, ktorého výška sa rovná poplatku za rešerš, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodný prieskum vykonaný.
2) V prípade uvedenom v článku 34 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok, ktorého výška sa rovná poplatku za predbežný prieskum, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť predbežný prieskum vykonaný.
3) Bez toho, že by boli dotknuté ustanovenia pravidiel 40.2 (e) a 68.3(e) vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci, keď bol zaplatený dodatočný poplatok so sťažnosťou, preverí Európsky patentový úrad, či výzva na zaplatenie dodatočného poplatku bola oprávnená, a keď zistí, že nie, potom dodatočný poplatok vráti. Keď Európsky patentový úrad po takejto revízii zistí, že výzva bola oprávnená, informuje v tomto zmysle prihlasovateľa a vyzve ho, aby zaplatil poplatok za prerokovanie sťažnosti (ďalej len „poplatok za sťažnosť"). Ak je poplatok za sťažnosť zaplatený včas, sťažnosť sa predloží na rozhodnutie sťažnostnému senátu.
Pravidlo 106
Národný poplatok
Národný poplatok stanovený v článku 158 odsek 2 zahŕňa:
a) základný národný poplatok, ktorý sa rovná prihlasovaciemu poplatku podľa článku 78 odseku 2;
b) poplatky za určenie podľa článku 79 odseku 2.
Pravidlo 107
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad
1) V prípade medzinárodnej prihlášky uvedenej v článku 150 odseku 3 Dohovoru vykoná prihlasovateľ nasledujúce úkony, a to buď v lehote dvadsaťjeden mesiacov, ak použije článok 22 odseky 1 a 2 Zmluvy o patentovej spolupráci, alebo v lehote tridsaťjeden mesiacov, ak sa použije článok 39 odsek 1 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci, odo dňa podania prihlášky, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti odo dňa vzniku prednosti:
a) predloží preklad medzinárodnej prihlášky vyžadovaný podľa článku 158 odseku 2 Dohovoru;
b) určí časti prihlášky pôvodne podané alebo zmenené, na základe ktorých sa uskutoční konanie o európskom patente;
c) zaplatí základný národný poplatok v zmysle pravidla 106 písmeno a);
d) zaplatí poplatky za určenie, ak lehota podľa článku 79 odsek 2 uplynula skôr;
e) zaplatí poplatok za rešerš podľa článku 157 odsek 2 písmeno b) Dohovoru, ak má byť vyhotovená dodatočná správa o európskej rešerši;
f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94 Dohovoru, ak lehota uvedená v článku 94 odsek 2 uplynula skôr;
g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1 Dohovoru, ak sa poplatok podľa pravidla 37 odsek 1 stal splatným už skôr;
h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 23 Dohovoru.
2) Keď Európsky patentový úrad vyhotovil správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, poplatok za prieskum bude znížený v zmysle poplatkového poriadku. Ak bola predmetom rešerše iba časť medzinárodnej prihlášky v zmysle článku 34 odsek 3 písmeno c) Zmluvy o patentovej spolupráci, zníženie poplatku je prípustné len vtedy, ak sa uskutoční prieskum predmetu správy.
Pravidlo 108
Dôsledky nezaplatenia národných poplatkov
1) Ak nie je zaplatený základný národný poplatok, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
2) Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený poplatok za určenie, sa považuje za vzaté späť.
Pravidlo 109
Zmena prihlášky
Bez ohľadu na pravidlo 86 odseky 2 až 4 môže byť prihláška raz zmenená v priebehu dodatočnej lehoty jedného mesiaca od doručenia oznámenia, ktorým sa prihlasovateľ upozorňuje na nedodržanie lehoty. Takto zmenená prihláška sa stáva základom na vykonanie dodatočnej rešerše, ktorá sa vykonáva podľa článku 157 odsek 2.
Pravidlo 110
Patentové nároky podliehajúce poplatku
Dôsledky nezaplatenia poplatkov
1) Keď európska patentová prihláška obsahuje pri podaní viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok v lehote stanovenej v pravidle 107 odsek 1.
2) Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje na nedodržanie lehoty. Ak sú v tejto lehote podané zmenené nároky, poplatky za nároky sa budú počítať na základe takto podaných zmenených nárokov.
3) Poplatok za nároky, ktorý je zaplatený v lehote uvedenej v odseku 1 a ktorý je navyše k poplatku stanovenému v odseku 2 druhá veta, bude vrátený.
4) Ak poplatok za nároky nie je zaplatený v lehote, považuje sa to za vzdanie sa daných nárokov zo strany prihlasovateľa.
Pravidlo 111
Prieskum formálnych náležitostí Európskym patentovým úradom
1) Ak neboli údaje o pôvodcovi vynálezu stanovené v pravidle 17 odsek 1 Dohovoru predložené pred uplynutím lehoty, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby doplnil tieto údaje v lehote, ktorú mu on určí.
2) Ak je uplatnené právo prednosti zo skoršej prihlášky a podacie číslo alebo kópia predchádzajúcej prihlášky v zmysle článku 88 odseku 1 a pravidla 38 odsekov 1 až 3 Dohovoru neboli pred uplynutím lehoty v zmysle pravidla 107 odsek 1 predložené, vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby predložil podacie číslo alebo kópiu skoršej prihlášky v lehote, ktorú mu stanoví. Použije sa pravidlo 38 odsek 4.
3) Ak pred uplynutím lehoty stanovenej v pravidle 107 odsek 1 nie je Európskemu patentovému úradu doručený sekvenčný protokol predpísaný podľa pravidla 5.2 vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci alebo sekvenčný protokol nezodpovedá stanovenej norme, alebo ak nebol doručený na predpísanom nosiči dát, je prihlasovateľ vyzvaný, aby predložil sekvenčný protokol zodpovedajúci stanovenej norme alebo na predpísanom nosiči dát v lehote, ktorú mu Európsky patentový úrad stanoví.
Pravidlo 112
Posúdenie jednotnosti vynálezu Európskym patentovým úradom
Ak bola predmetom rešerše vykonanej orgánom pre medzinárodnú rešerš iba časť medzinárodnej prihlášky, pretože tento orgán je toho názoru, že prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, a prihlasovateľ nezaplatil v stanovenej lehote všetky dodatočné poplatky podľa článku 17 odseku 3 písmena a) Zmluvy o patentovej spolupráci, Európsky patentový úrad posúdi, či prihláška vyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu. Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že nevyhovuje, oznámi prihlasovateľovi, že môže pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré neboli predmetom rešerše, dostať správu o európskej rešerši, ak zaplatí za každý vynález poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví rešeršné oddelenie a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Rešeršné oddelenie vyhotoví správu o európskej rešerši na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš. Pravidlo 46 odsek 2 platí primerane.
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Písomné konanie
V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom musí byť splnená požiadavka používať písomnú formu, ak sa obsah dokumentov môže na papieri reprodukovať čitateľnou formou.
Pravidlo 2
Podanie a formálne požiadavky na dokumenty
(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom dokumenty možno podať osobným doručením, poštou alebo technickými komunikačnými prostriedkami. Prezident Európskeho patentového úradu stanoví detaily a podmienky a prípadne aj špeciálne formálne alebo technické požiadavky na podanie dokumentov. Najmä môže určiť, že musí byť vydané potvrdenie. Ak takéto potvrdenie nebude vydané v príslušnej lehote, európska patentová prihláška bude zamietnutá; následne podané dokumenty sa nebudú považovať za prijaté.
(2) Ak Dohovor stanovuje, že dokument musí byť podpísaný, pravosť dokumentu možno potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo inými vhodnými prostriedkami, ktorých použitie povoľuje prezident Európskeho patentového úradu. Dokument overený týmito inými prostriedkami spĺňa zákonné požiadavky na podpis tým istým spôsobom ako dokument s vlastnoručným podpisom, ktorý bol podaný v papierovej forme.
Pravidlo 3
Jazyk v písomnom konaní
(1) V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom môže každý účastník používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Preklad podľa článku 14 odsek 4 možno podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskeho patentového úradu.
(2) Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente musia byť podané v jazyku konania.
(3) Písomnosti, ktoré slúžia ako dôkaz pred Európskym patentovým úradom, najmä zverejnenia, možno podať v ktoromkoľvek jazyku. Európsky patentový úrad môže vyžadovať, aby bol v stanovenej lehote predložený preklad do jedného z úradných jazykov. Ak nie je požadovaný preklad predložený v príslušnej lehote, nemusí Európsky patentový úrad brať príslušný dokument do úvahy.
Pravidlo 4
Jazyk v ústnom konaní
(1) Každý účastník ústneho konania pred Európskym patentovým úradom môže namiesto jazyka konania používať ktorýkoľvek úradný jazyk Európskeho patentového úradu iný, ako je jazyk konania, pokiaľ to Európskemu patentovému úradu oznámi najneskôr jeden mesiac pred dňom stanoveným na ústne konanie alebo pokiaľ si sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Každý účastník môže tiež používať úradný jazyk zmluvného štátu, ak zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Európsky patentový úrad môže povoliť výnimky z ustanovení tohto odseku.
(2) Zamestnanci Európskeho patentového úradu môžu počas ústneho konania používať iný úradný jazyk Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania.
(3) Pri dokazovaní môže každý účastník, svedok alebo znalec, ktorý má byť vypočutý a neovláda dostatočne niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu alebo niektorého zmluvného štátu, používať aj iný jazyk. Pokiaľ bolo dokazovanie nariadené na žiadosť účastníka, môžu byť účastníci, svedkovia alebo znalci, ktorí hovoria iným jazykom, ako sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu, vypočúvaní iba vtedy, ak účastník, ktorý žiadosť podal, zaistí tlmočenie do jazyka konania; Európsky patentový úrad však môže povoliť aj preklad do iného zo svojich úradných jazykov.
(4) So súhlasom všetkých účastníkov a Európskeho patentového úradu možno použiť ľubovoľný jazyk.
(5) V prípade potreby Európsky patentový úrad zabezpečí na vlastné náklady tlmočenie do jazyka konania alebo do iných jeho úradných jazykov, pokiaľ nie je za tlmočenie zodpovedný niektorý z účastníkov.
(6) Vyjadrenia zamestnancov Európskeho patentového úradu, účastníkov konania, svedkov alebo znalcov vykonané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu sa protokolárne zapisujú v tomto jazyku. Vyhlásenia v inom jazyku sa zaznamenávajú v úradnom jazyku, do ktorého boli preložené. Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente sa protokolárne zapisujú v jazyku konania.
Pravidlo 5
Overenie prekladov
Ak sa vyžaduje preklad písomnosti, môže Európsky patentový úrad vyžadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené osvedčenie, že preklad zodpovedá pôvodnému textu. Ak nie je osvedčenie predložené včas, považuje sa písomnosť za nepodanú, pokiaľ nie je v Dohovore stanovené inak.
Pravidlo 6
Predkladanie prekladov a zníženie poplatkov
(1) Preklad podľa článku 14 odsek 2 sa musí podať do dvoch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky.
(2) Preklad podľa článku 14 odsek 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. To sa vzťahuje aj na žiadosti podľa článku 105a. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, alebo podanie dôvodov sťažnosti, alebo žiadosť o preskúmanie, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností, alebo preskúmania.
(3) Pokiaľ osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 14 odsek 4, podá európsku patentovú prihlášku, žiadosť o prieskum, námietku, sťažnosť, žiadosť o preskúmanie alebo žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie v jazyku prijatom daným ustanovením, zníži sa prihlasovací poplatok, poplatok za prieskum, poplatok za námietku, poplatok za sťažnosť, poplatok za žiadosť o preskúmanie alebo poplatok za obmedzenie alebo zrušenie podľa pravidiel týkajúcich sa poplatkov.
Pravidlo 7
Právna záväznosť prekladu európskej patentovej prihlášky
Ak sa nedokáže opak, Európsky patentový úrad môže pri zisťovaní, či predmet európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, v ktorom bola podaná, predpokladať, že preklad podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 je presným prekladom pôvodného znenia prihlášky.
HLAVA II
ORGANIZÁCIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Sekcia 1
Všeobecné otázky
Pravidlo 8
Patentové triedenie
Európsky patentový úrad používa triedenie uvedené v článku 1 Štrasburskej dohody o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971, ďalej uvádzané ako medzinárodné triedenie.
Pravidlo 9
Administratívna štruktúra Európskeho patentového úradu
(1) Európsky patentový úrad sa administratívne delí na generálne riaditeľstvá, ku ktorým patria oddelenia uvedené v článku 15, a služby určené pre právne otázky a vnútornú správu úradu.
(2) Každé generálne riaditeľstvo riadi viceprezident. Viceprezidenta generálneho riaditeľstva vymenuje správna rada po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 10
Príslušnosť prijímacieho oddelenia a prieskumového oddelenia
(1) Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu podania a prieskumu formálnych náležitostí európskej patentovej prihlášky až do okamihu, keď sa prieskumové oddelenie stane príslušným na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1.
(2) Podľa odsekov 3 a 4 prieskumové oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1 až od okamihu, keď je podaná žiadosť o vykonanie prieskumu.
(3) Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, európska rešeršná správa je postúpená prihlasovateľovi, prieskumové oddelenie je podľa odseku 4 príslušné až od okamihu, keď Európsky patentový úrad získa oznámenie podľa pravidla 70 odsek 2.
(4) Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, ako je európska rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi, a ak sa prihlasovateľ vzdal práva podľa pravidla 70 odsek 2, prieskumové oddelenie je príslušné až od okamihu, keď je rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi.
Pravidlo 11
Rozdelenie povinností medzi útvarmi prvej inštancie
(1) Technicky kvalifikovaní pracovníci pôsobiaci ako členovia rešeršných, prieskumových a námietkových oddelení patria pod riaditeľstvá. Prezident Európskeho patentového úradu rozdelí povinnosti medzi riaditeľstvá na základe medzinárodného triedenia.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu môže uložiť prihlasovaciemu oddeleniu, rešeršným oddeleniam, prieskumovým oddeleniam, námietkovým oddeleniam a právnemu oddeleniu aj ďalšie povinnosti okrem povinností, ktoré vyplývajú z Dohovoru.
(3) Prezident Európskeho patentového úradu môže plnením úloh, ktoré patria do náplne rešeršných, prieskumových alebo námietkových oddelení a ktoré nie sú technicky alebo právne náročné, poveriť aj pracovníkov, ktorí nie sú technicky ani právne vzdelanými prieskumovými pracovníkmi.
Sekcia 2
Organizácia sťažnostných senátov a Veľký sťažnostný senát
Pravidlo 12
Prezídium sťažnostných senátov
(1) Samostatný orgán v rámci organizačnej jednotky, zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov), pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý vystupuje ako predseda, a dvanástich členov sťažnostných senátov; šiesti ako predsedovia a šiesti ako ostatní členovia.
(2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami a členmi sťažnostných senátov na dva pracovné roky. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta budú obsadené vymenovaním najstarších predsedov a členov.
(3) Prezídium prijíma pravidlá o konaní pred sťažnostným senátom a pravidlá pre voľbu a vymenovanie jeho členov. Ďalej má prezídium poradnú funkciu pre viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa celkovej činnosti sťažnostných senátov.
(4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium, rozšírené o predsedov, povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o sporoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov rôznych sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný ako člen viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.
(5) Prezídium môže rozhodnúť, len ak je prítomných minimálne päť jeho členov; musí zahŕňať viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov. Čo sa týka úloh v odseku 4, musí byť prítomných 9 členov spolu s viceprezidentom zodpovedným za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcom a predsedovia troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
(6) Administratívna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).
Pravidlo 13
Schéma na rozdeľovanie záležitostí pre Veľký sťažnostný senát a prijímanie pravidiel konania
(1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, stálych a náhradných členov Veľkého sťažnostného senátu v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno a) a b) a stálych a náhradných členov v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno c).
(2) Členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, prijímajú pravidlá konania Veľkého sťažnostného senátu.
(3) Rozhodnutia o záležitostiach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti aspoň piatich členov vrátane predsedu Veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
HLAVA I
KONANIE, KEĎ PRIHLASOVATEĽ NIE JE OPRÁVNENOU OSOBOU
Pravidlo 14
Prerušenie konania
(1) Ak tretia osoba predloží dôkaz, že začala konanie proti prihlasovateľovi, žiadajúca rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, preruší sa konanie o udelení, pokiaľ tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu písomný súhlas s pokračovaním tohto konania. Tento súhlas je neodvolateľný. Konanie o udelení patentu však nemožno prerušiť pred zverejnením európskej patentovej prihlášky.
(2) Ak je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi a ďalším účastníkom, že sa v konaní o udelení patentu bude odo dňa uvedeného v oznámení pokračovať, pokiaľ nebola podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) podaná nová európska patentová prihláška pre všetky určené zmluvné štáty. Ak bolo vydané rozhodnutie v prospech tretej osoby, možno pokračovať v konaní až po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak tretia osoba požiadala, aby sa v konaní pokračovalo.
(3) Po prerušení konania o udelení alebo neskôr môže Európsky patentový úrad stanoviť dátum, ku ktorému mieni v tomto konaní o udelení pokračovať, bez ohľadu na stav dosiahnutý v národnom konaní začatom podľa odseku 1. Tento dátum sa oznámi tretej osobe, prihlasovateľovi a prípadne ďalším účastníkom. Ak k tomuto dátumu nie je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie, môže Európsky patentový úrad v konaní pokračovať.
(4) Prerušením sa prerušujú aj lehoty, ktoré v deň prerušenia konania plynuli, s výnimkou lehôt na platenie udržiavacích poplatkov. Tá časť lehôt, ktorá ešte neuplynula, začne plynúť odo dňa, od ktorého sa v konaní pokračuje. Avšak zvyšok lehoty, ktorá má ešte plynúť v rámci pokračovania, nesmie byť kratší ako dva mesiace.
Pravidlo 15
Obmedzenie vzatia prihlášky späť
Odo dňa, keď tretia strana predložila dôkaz, že začala národné konanie podľa pravidla 14 odsek 1, až do dňa, keď sa pokračuje v konaní o udelení, ani európsku patentovú prihlášku, ani určenie zmluvného štátu nemožno vziať späť.
Pravidlo 16
Konanie podľa článku 61 odsek 1
(1) Jedine osoba oprávnená na udelenie patentu môže využiť opravné prostriedky podľa článku 61 odsek 1, ak:
a) tak urobí do troch mesiacov, odkedy sa rozhodnutie o jeho oprávnení stalo právoplatným, a
b) ešte nebol udelený európsky patent.
(2) Tieto opravné prostriedky sa uplatňujú len so zreteľom na zmluvné štáty určené v európskej patentovej prihláške, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní.
Pravidlo 17
Podanie novej európskej patentovej prihlášky oprávnenou osobou
(1) Ak osoba, ktorej bol konečným rozhodnutím priznaný nárok na udelenie európskeho patentu, podá podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) novú európsku patentovú prihlášku, považuje sa pôvodná prihláška vo vzťahu k určeným zmluvným štátom, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, za vzatú späť ku dňu podania novej prihlášky.
(2) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania novej prihlášky. Ak prihlasovací alebo rešeršný poplatok nie je uhradený včas, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(3) Poplatky za určenie môžu byť uhradené do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre novú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.
Pravidlo 18
Čiastočný prevod práv na európsky patent
(1) Ak konečné rozhodnutie určí, že je tretia osoba oprávnená na udelenie európskeho patentu len vzhľadom na časť predmetu zverejnenú v pôvodnej európskej patentovej prihláške, použije sa na túto časť článok 61 a pravidlá 16 a 17.
(2) V prípade potreby pôvodná európska patentová prihláška obsahuje pre určené zmluvné štáty, v ktorých bolo rozhodnutie vykonané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, odlišné nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
HLAVA II
UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Pravidlo 19
Určenie pôvodcu vynálezu
(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu musí obsahovať určenie pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť určenie pôvodcu vynálezu podané na samostatnej listine. Určenie musí uvádzať priezvisko, meno a úplnú adresu pôvodcu vynálezu a musí obsahovať vyhlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(2) Európsky patentový úrad neoveruje správnosť určenia pôvodcu vynálezu.
(3) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo nie je jediným pôvodcom vynálezu, Európsky patentový úrad oznámi určenému pôvodcovi vynálezu informáciu, ktorá ho v listine označuje, a tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) dátum podania európskej patentovej prihlášky, a ak bolo uplatnené právo prednosti, dátum, štát a podacie číslo predchádzajúcej prihlášky;
c) meno prihlasovateľa;
d) názov vynálezu;
e) určené zmluvné štáty.
(4) Prihlasovateľ a pôvodca vynálezu sa nemôžu domáhať vynechania oznámenia podľa odseku 3 ani chýb v ňom obsiahnutých.
Pravidlo 20
Zverejnenie uvedenia pôvodcu vynálezu
(1) Určený pôvodca vynálezu je uvedený v zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise, pokiaľ Európskemu patentovému úradu písomne neoznámi, že sa vzdáva svojho práva byť takto uvedený.
(2) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu konečné rozhodnutie, na základe ktorého je prihlasovateľ alebo majiteľ patentu povinný označiť ju ako pôvodcu vynálezu, použije sa ustanovenie odseku 1.
Pravidlo 21
Oprava určenia pôvodcu vynálezu
(1) Nesprávne určenie pôvodcu vynálezu je opravené na žiadosť a len so súhlasom nesprávne určenej osoby, a pokiaľ je takáto žiadosť podaná treťou osobou, so súhlasom prihlasovateľa alebo majiteľa patentu. Ustanovenia pravidla 19 platia primerane.
(2) Ak bolo nesprávne určenie pôvodcu vynálezu zapísané v európskom patentovom registri alebo zverejnené v Európskom patentovom vestníku, oprava alebo vymazanie sa tam tiež zapíše alebo zverejnení.
HLAVA III
ZÁPIS PREVODOV, LICENCIÍ A INÝCH PRÁV
Pravidlo 22
Zápis prevodov
(1) Prevod európskej patentovej prihlášky sa na žiadosť zainteresovanej strany zapíše do európskeho patentového registra na základe poskytnutia písomností dokazujúcich tento prevod.
(2) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.
(3) Prevod nadobúda účinnosť voči Európskemu patentovému úradu len v deň, keď, a v rozsahu, v akom boli písomnosti podané podľa odseku 1.
Pravidlo 23
Zápis licencií a iných práv
(1) Pravidlo 22 odseky 1 a 2 sa použijú primerane na zápis udelenia alebo prevodu licencie, na zápis založenia alebo prevodu vecného práva na európsku patentovú prihlášku a zápis všetkých právnych spôsobov exekúcie týkajúcich sa tejto prihlášky.
(2) Zápis podľa odseku 1 sa na žiadosť vymaže; k žiadosti musia byť priložené písomnosti dokazujúce, že právo zaniklo, alebo písomný súhlas majiteľa práva s výmazom zápisu. Primerane platí pravidlo 22 odsek 2.
Pravidlo 24
Zvláštne záznamy pri zápisoch licencií
Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky bude zapísaná:
a) ako výlučná licencia, ak o to prihlasovateľ a nadobúdateľ licencie požiadajú;
b) ako sublicencia, ak ju poskytne majiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v európskom patentovom registri.
HLAVA IV
POTVRDENIE O VYSTAVENÍ
Pravidlo 25
Potvrdenie o vystavení
Prihlasovateľ musí v lehote štyroch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky predložiť potvrdenie uvedené v článku 55 odsek 2, ktoré:
a) je vydané počas výstavy orgánom povereným zaisťovať na tejto výstave ochranu priemyselného vlastníctva;
b) uvádza, že vynález bol na nej skutočne vystavený;
c) uvádza dátum otvorenia výstavy a prípadne aj dátum prvého zverejnenia vynálezu, ak nie je totožný s dátumom otvorenia výstavy;
d) musí obsahovať aj listiny identifikujúce vynález a riadne overené vyššie uvedeným orgánom.
HLAVA V
BIOTECHNOLOGICKÉ VYNÁLEZY
Pravidlo 26
Všeobecné definície
(1) Pre prihlášky európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov platia príslušné ustanovenia Dohovoru a sú interpretované podľa ustanovení tejto hlavy. Doplnkom k interpretácii je aj nariadenie 98/44/EK o právnej ochrane biotechnologických vynálezov zo 6. júla 1998.
(2) „Biotechnologické vynálezy“ sú vynálezy týkajúce sa produktu pozostávajúceho alebo obsahujúceho biologický materiál alebo proces, ktorého výsledkom je biologický materiál alebo ktorý biologický materiál spracúva alebo používa.
(3) „Biologický materiál“ je materiál obsahujúci genetickú informáciu a je schopný reprodukcie alebo sa reprodukuje v biologickom systéme.
(4) „Rastlinná odroda“ znamená skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorého zoskupenie bez ohľadu na to, či boli splnené podmienky na priznanie práva na rastlinnú odrodu, sa môže:
a) definovať vyjadrením typických znakov, ktoré sú výsledkom daného genotypu alebo kombinácie genotypov;
b) odlišovať od ostatných rastlinných skupín aspoň jedným typickým znakom a
c) považovať za celok vhodný na šírenie bez zmeny.
(5) Proces produkcie rastlín alebo živočíchov je zásadne biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako je kríženie alebo selekcia.
(6) „Mikrobiologický proces“ je proces zahŕňajúci mikrobiologický materiál alebo pracujúci s mikrobiologickým materiálom, alebo je jeho výsledkom.
Pravidlo 27
Patentovateľné biotechnologické vynálezy
Biotechnologické vynálezy sú patentovateľné, ak sa týkajú:
a) biologického materiálu, ktorý je izolovaný od svojho prirodzeného prostredia alebo je produktom technického procesu, aj keď sa predtým v prírode vyskytol;
b) rastlín alebo živočíchov, ak technická realizovateľnosť vynálezu nie je obmedzená len na určitý rastlinný alebo živočíšny druh;
c) mikrobiologického alebo iného technického procesu alebo produktu získaného týmto procesom, ktorý je iný ako rastlinný alebo živočíšny druh.
Pravidlo 28
Výnimky z patentovateľnosti
Podľa článku 53 písmeno a) sa európske patenty neudelia, ak sa biologické vynálezy týkajú:
a) spôsobov na klonovanie ľudských bytostí;
b) spôsobov úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov;
c) využitia ľudských embryí na priemyselné alebo komerčné účely;
d) spôsobov úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá, alebo tiež pre zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov.
Pravidlo 29
Ľudské telo a jeho časti
(1) Ľudské telo nemôže v akejkoľvek etape jeho vzniku a vývoja a v jednoduchom objavení jeho častí, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, tvoriť patentovateľný vynález.
(2) Element oddelený od ľudského tela alebo vytvorený technickým spôsobom, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, môže tvoriť patentovateľný vynález, aj keď štruktúra tohto elementu je totožná s prirodzeným elementom.
(3) Priemyselné použitie sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu musí byť opísané v prihláške patentu.
Pravidlo 30
Náležitosti európskych patentových prihlášok týkajúcich sa nukleotidových a aminokyselinových sekvencií
(1) Ak sú v európskej patentovej prihláške objasňované nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, opis musí obsahovať sekvenčný protokol vyhotovený podľa pravidiel stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu pre jednotné znázornenie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií.
(2) Sekvenčný protokol predložený po dni podania nie je súčasťou opisu.
(3) V prípade, že prihlasovateľ nepodal sekvenčný protokol spĺňajúci náležitosti podľa odseku 1 v deň podania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil takýto sekvenčný protokol a zaplatil príslušný poplatok za oneskorenie. Ak prihlasovateľ nepredloží požadovaný sekvenčný protokol a nezaplatí požadovaný poplatok za oneskorenie v lehote dvoch mesiacov po výzve, prihláška sa zamietne.
Pravidlo 31
Uloženie biologického materiálu
(1) Ak vynález zahŕňa použitie biologického materiálu alebo ak sa týka biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nie je možné v európskej patentovej prihláške opísať tak, aby mohol odborník vynález uskutočniť, považuje sa vynález za objasnený v zmysle článku 83 iba vtedy, ak:
a) vzorka biologického materiálu bola uložená v uznávanej depozitnej inštitúcii podľa rovnakých podmienok, ako sú uvedené v Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, najneskôr v deň podania prihlášky;
b) prihláška v znení, v akom bola podaná, obsahuje príslušné informácie o vlastnostiach biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii;
c) v prihláške je uvedená depozitná inštitúcia a poradové číslo uloženého biologického materiálu;
d) v prípade, že biologický materiál bol uložený inou osobou, ako je prihlasovateľ, je v prihláške uvedené meno a adresa ukladateľa a Európskemu patentovému úradu je predložený doklad o tom, že ukladateľ poskytol prihlasovateľovi oprávnenie urobiť v prihláške odkaz na biologický materiál a že dal bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na to, aby bol uložený materiál podľa pravidla 33 sprístupnený verejnosti.
(2) Údaje uvedené v odseku 1 písmeno c) a d) je možné predložiť:
a) do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, pričom táto lehota sa považuje za dodržanú, ak sú údaje oznámené pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky;
b) až do dňa predloženia žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b);
c) do jedného mesiaca po tom, čo Európsky patentový úrad oznámil prihlasovateľovi, že má právo na nahliadnutie do spisov podľa článku 128 odsek 2.
Rozhodujúca je tá lehota, ktorá uplynie skôr. Oznámenie týchto údajov sa považuje za bezvýhradný a neodvolateľný súhlas prihlasovateľa so sprístupnením biologického materiálu verejnosti v súlade s pravidlom 33.
Pravidlo 32
Riešenie znalca
(1) Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že
a) do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo prípadne
b) počas dvadsiatich rokov od dátumu podania, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť,
sa sprístupnenie podľa pravidla 33 vykonáva iba vydaním vzorky znalcovi, ktorého uvedie žiadateľ.
(2) Znalcom môže byť:
a) každá fyzická osoba, ak žiadateľ pri podaní žiadosti preukáže, že prihlasovateľ s týmto uvedením súhlasí;
b) každá fyzická osoba, ktorá bola uznaná ako znalec prezidentom Európskeho patentového úradu.
K uvedeniu znalca musí byť priložené vyhlásenie znalca pre prihlasovateľa, ktorým je poverený podľa pravidla 33, buď do dňa, keď sa končí platnosť patentu vo všetkých určených štátoch, alebo ak bola žiadosť zamietnutá, vzatá späť alebo sa pokladá za vzatú späť, do dňa podľa odseku 1 písmeno b), žiadateľ sa pokladá za tretiu osobu.
Pravidlo 33
Dostupnosť biologického materiálu
(1) Biologický materiál uložený podľa pravidla 31 je odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky prístupný každému, kto o to požiada, a pred týmto dňom každému, kto má právo nahliadnuť do spisu podľa článku 128 odsek 2. Podľa pravidla 32 sa sprístupnením vykoná vydanie vzorky biologického materiálu osobe, ktorá o to požiadala (ďalej iba „žiadateľ“).
(2) Uvedené vydanie sa vykoná iba vtedy, ak sa žiadateľ zaručí prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, že neposkytne biologický materiál alebo biologický materiál z neho odvodený tretej osobe a že tento biologický materiál bude používať iba na experimentálne účely, a to až do doby, kedy bude patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, alebo až do zániku patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch, ak sa prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku vyslovene nezriekne.
Záväzok používať biologický materiál iba na experimentálne účely sa neuplatní, ak žiadateľ používa tento materiál na základe nútenej licencie. Pojem „nútená licencia“ sa vykladá ako licencia z moci úradnej i právo využívať patentované vynálezy vo verejnom záujme.
(3) Na účely odseku 2 sa za odvodený biologický materiál považuje každý materiál, ktorý ešte vykazuje tie znaky uloženého materiálu, ktoré sú podstatné na uskutočnenie vynálezu. Záväzok podľa odseku 2 nebráni uloženiu odvodeného biologického materiálu, ktorý je potrebný na patentové konanie.
(4) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva Európskemu patentovému úradu na tlačive schválenom týmto úradom. Európsky patentový úrad na tlačive potvrdí, že bola podaná európska patentová prihláška, v ktorej je odkaz na uloženie biologického materiálu, a že žiadateľ alebo ním uvedený znalec podľa pravidla 32 je oprávnený na vydanie vzorky tohto materiálu. Žiadosť môže byť predložená Európskemu patentovému úradu aj po udelení európskeho patentu.
(5) Kópiu žiadosti spolu s potvrdením podľa odseku 4 odovzdá Európsky patentový úrad depozitnej inštitúcii, ako aj prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu.
(6) Európsky patentový úrad zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií a znalcov uznávaných na účely pravidiel 31 až 34.
Pravidlo 34
Nové uloženie biologického materiálu
Ak biologický materiál uložený podľa pravidla 31 už nie je dostupný v inštitúcii, kde bol uložený, potom sa predpokladá, že sprístupnenie nebolo prerušené, ak sa nové uloženie tohto materiálu uskutoční uznanou depozitnou inštitúciou za rovnakých podmienok, ako ich ukladá Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, a ak je kópia prevzatia nového uloženia vydaná depozitnou inštitúciou doručená Európskemu patentovému úradu do štyroch mesiacov odo dňa nového uloženia a uvádza číslo európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 35
Všeobecné ustanovenia
(1) Európske patentové prihlášky sa podávajú písomne na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne alebo na úrady podľa článku 75 odsek 1 písmeno b).
(2) Úrad, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná, vyznačí na písomnosti, ktoré tvoria túto prihlášku, dátum ich prijatia a bezodkladne vydá prihlasovateľovi potvrdenie, na ktorom je uvedené aspoň číslo prihlášky, druh, číslo a dátum prijatia.
(3) Ak je európska patentová prihláška podaná na úrad, ktorý je uvedený v článku 75 odsek 1 písmeno b), tento úrad bezodkladne informuje Európsky patentový úrad o prijatí prihlášky a najmä o druhu a dátume prijatia písomností, o čísle prihlášky a o dátume uplatňovaného práva prednosti.
(4) Ak Európsky patentový úrad dostal európsku patentovú prihlášku prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, informuje o tom prihlasovateľa s udaním dátumu prijatia.
Pravidlo 36
Európske vylúčené prihlášky
(1) Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní.
(2) Vylúčená prihláška musí byť v jazyku konania skoršej prihlášky a musí byť podaná na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne.
(3) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok za vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od jej podania. Ak nie je v stanovenej lehote prihlasovací alebo rešeršný poplatok uhradený, prihláška sa považuje za vzatú späť.
(4) Určovacie poplatky musia byť uhradené do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku, ktorá sa týka vylúčenej prihlášky. Uplatní sa pravidlo 39 odseky 2 a 3.
Pravidlo 37
Odosielanie európskych patentových prihlášok
(1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu musí v čo najkratšom čase v zhode s národným právom týkajúcim sa utajenia vynálezov v záujme štátu odoslať európske patentové prihlášky na Európsky patentový úrad a musí vykonať všetky náležité kroky na zabezpečenie tohto odoslania do:
a) šiestich týždňov od podania, ak predmet prihlášky zreteľne nepodlieha utajeniu podľa národného práva, alebo
b) štyroch mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, štrnástich mesiacov od dátumu prednosti, ak si prihláška vyžaduje hlbší prieskum, čo sa týka povinnosti jej utajenia.
(2) Ak Európsky patentový úrad nedostane európsku patentovú prihlášku do štrnástich mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, od dátumu prednosti, pokladá sa prihláška za vzatú späť. Všetky poplatky uhradené v súvislosti s takouto prihláškou budú refundované.
Pravidlo 38
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 39
Určovacie poplatky
(1) Určovacie poplatky musia byť uhradené do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku.
(2) Ak nie je určovací poplatok uhradený včas vzhľadom na akýkoľvek zmluvný štát, určenie daného štátu sa považuje za vzaté späť.
(3) Ak nie sú určovacie poplatky uhradené včas alebo ak sú určenia všetkých zmluvných štátov vzaté späť, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
(4) S výhradou ustanovenia pravidla 37 odsek 2 druhá veta určovacie poplatky nebudú refundované.
Pravidlo 40
Dátum podania
(1) Dátum podania európskej patentovej prihlášky je dátum, keď písomnosti podané prihlasovateľom obsahujú:
a) údaj, že bol vynájdený európsky patent;
b) informáciu, ktorá identifikuje prihlasovateľa alebo umožňuje prihlasovateľa kontaktovať, a
c) opis alebo odkaz na skôr podanú prihlášku.
(2) Odkaz na skôr podanú prihlášku podľa odseku 1 písmeno c) má uvádzať dátum podania a číslo prihlášky a úrad, kde bola podaná. Tento odkaz udáva, že nahrádza opis a výkresy.
(3) Ak prihláška obsahuje odkaz podľa odseku 2, overená kópia predtým podanej prihlášky musí byť podaná do dvoch mesiacov od podania prihlášky. Ak nie je predtým podaná prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, musí byť podaný v tejto lehote aj preklad do jedného z týchto jazykov. Primerane platí pravidlo 53 odsek 2.
HLAVA II
USTANOVENIA O PRIHLÁŠKE
Pravidlo 41
Žiadosť o udelenie
(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva na formulári vyhotovenom Európskym patentovým úradom.
(2) Žiadosť obsahuje:
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b) názov vynálezu, ktorý musí jasne a stručne vyjadriť technické určenie vynálezu a nesmie obsahovať žiadne fantazijné názvy;
c) meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo hlavné sídlo podniku.
V menách fyzických osôb musí byť uvedené priezvisko a meno (mená). Názvy právnických osôb, ako aj spoločností rovnajúcich sa právnickým osobám podľa príslušného zákona sa uvádzajú ich úradným označením. Adresy sa uvádzajú v súlade s obvyklými právnymi náležitosťami na rýchle poštové doručenie a musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúča sa uviesť faxové a telefónne číslo;
d) ak prihlasovateľ ustanovil zástupcu, jeho meno a adresu sídla jeho podniku podľa písmena c);
e) prípadný údaj o tom, že ide o európsku vylúčenú prihlášku a číslo skoršej európskej patentovej prihlášky;
f) v prípadoch uvedených v článku 61 odsek 1 písmeno b) číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky;
g) prípadne vyhlásenie uplatňovania práva prednosti skôr podanej prihlášky a uvedenie dátumu podania prihlášky a krajiny, v ktorej alebo pre ktorú bola skoršia prihláška podaná;
h) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;
i) zoznam písomností pripojených k žiadosti; v tomto zozname sa uvedie počet listov opisu, nárokov, výkresov a anotácií, ktoré sa podávajú so žiadosťou;
j) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak je pôvodcom vynálezu prihlasovateľ.
(3) Ak je viac prihlasovateľov ako jeden, mala by žiadosť obsahovať ustanovenie jedného prihlasovateľa alebo zástupcu ako spoločného zástupcu.
Pravidlo 42
Obsah opisu
(1) V opise sa musí:
a) spresniť oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
b) uviesť stav techniky, ktorý je prihlasovateľovi známy a môže sa považovať za užitočný pre pochopenie vynálezu, pre vyhotovenie správy o európskej rešerši a pre prieskum európskej patentovej prihlášky a pokiaľ možno sa uvedú aj dokumenty, z ktorých známy stav techniky vyplýva;
c) objasniť vynález tak, ako je nárokovaný, takým spôsobom, aby bol zrozumiteľný aj technický problém, aj keď nie je ako taký presne uvedený, aj jeho riešenie a uviesť všetky výhodné účinky vynálezu vo vzťahu k známemu stavu techniky;
d) opísať stručne obrázky na prípadných výkresoch;
e) uviesť podrobne aspoň jeden spôsob vyhotovenia nárokovaného vynálezu, a to pokiaľ možno s použitím príkladov alebo prípadne odkazom na výkresy;
f) výslovne uviesť, ak to nie je zrejmé z opisu alebo z povahy vynálezu, akým spôsobom je vynález priemyselne využiteľný.
(2) Opis sa vyhotoví spôsobom a v poradí, ako je to uvedené v odseku 1, pokiaľ iný spôsob alebo iné poradie neumožní vzhľadom na povahu vynálezu lepšie pochopenie alebo úspornejšie objasnenie.
Pravidlo 43
Forma a obsah patentových nárokov
(1) Patentové nároky vymedzujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana, uvedením technických znakov vynálezu. Ak je to vhodné, patentové nároky obsahujú:
a) úvodnú časť, ktorá obsahuje označenie predmetu vynálezu, a tie technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie nárokovaného predmetu, ale ktoré v kombinácii tvoria časť stavu techniky;
b) význakovú časť, ktorá sa začína výrazom „vyznačujúca sa“ alebo „vyznačený...“, ktorá stanoví technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakmi uvedenými v písmene a) žiada.
(2) S výhradou ustanovenia článku 82 môže európska patentová prihláška obsahovať viac ako jeden nezávislý patentový nárok v rovnakej kategórii (výrobok, spôsob, zariadenie alebo použitie), ak predmet prihlášky zahŕňa:
a) množstvo vzájomne súvisiacich výrobkov;
b) rôzne použitia výrobku alebo zariadenia;
c) alternatívne riešenia určitého problému, kde je nevhodné pokryť tieto alternatívy jedným patentovým nárokom.
(3) Ku každému patentovému nároku vyjadrujúcemu podstatné znaky vynálezu môže byť uvedený jeden alebo viac patentových nárokov týkajúcich sa zvláštnych prípadov vyhotovenia tohto vynálezu.
(4) Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovať, pokiaľ možno v úvodnej časti, odkaz na tento iný patentový nárok a ďalej spresniť ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý sa priamo odvoláva na iný závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov, majú byť čo najviac a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.
(5) Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa číslujú postupne arabskými číslicami.
(6) Patentové nároky nesmú obsahovať z hľadiska technických znakov vynálezu odkazy na opis alebo výkresy, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Hlavne nesmú obsahovať odkazy typu „ako bolo opísané v časti... opisu“ alebo „ako je znázornené na obrázku..., na výkrese...“.
(7) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy zahrnujúce vzťahové značky, technické znaky v patentových nárokoch možno označiť vzťahovými značkami, ktoré odkazujú na tieto znaky, umiestnenými v zátvorkách, ak to uľahčí zrozumiteľnosť patentových nárokov. Vzťahové značky nesmú slúžiť ako obmedzenie patentového nároku.
Pravidlo 44
Jednotnosť vynálezu
(1) Keď je v jednej európskej patentovej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu podľa článku 82 splnená iba vtedy, keď existuje technický vzťah medzi tými vynálezmi, ktoré zahŕňajú jeden alebo viaceré zhodné alebo zodpovedajúce zvláštne technické znaky. Výraz „zvláštne technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré definujú prínos do stavu techniky, ktorý tvorí každý z nárokovaných vynálezov posudzovaných ako celok.
(2) Pri určení, či je skupina vynálezov navzájom spojená tak, aby tvorila jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa neprihliada na to, či sú vynálezy nárokované v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.
Pravidlo 45
Patentové nároky podliehajúce poplatkom
(1) Keď európska patentová prihláška obsahuje viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok.
(2) Poplatky za nároky sú splatné do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov. Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o nedodržaní lehoty.
(3) Ak nie je zaplatený poplatok za nároky včas, predpokladá sa, že sa upustilo od príslušného nároku.
Pravidlo 46
Forma výkresov
(1) Na listoch obsahujúcich výkresy nesmie využitá plocha prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Použitá alebo použiteľná plocha nesmie byť v rámiku. Najmenšie okraje sú:
horný okraj 2,5 cm,
ľavý bočný okraj 2,5 cm,
pravý bočný okraj 1,5 cm,
spodný okraj 1,0 cm.
(2) Výkresy sú vyhotovené takto:
a) Výkresy sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
b) Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
c) Mierka výkresov a ich grafické vyhotovenie je také, aby elektronická alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňovala rozoznať bez problémov aj podrobnosti. Ak je výnimočne na výkrese uvedená mierka, musí sa znázorniť graficky.
d) Všetky čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné. Používanie zátvoriek, krúžkov alebo úvodzoviek nie je v spojení s číslami alebo písmenami dovolené.
e) Vo všeobecnosti všetky čiary na výkresoch sú vyhotovené pomocou rysovacích pomôcok.
f) Prvky toho istého obrázka sú navzájom v správnom pomere, ak nie je rozdiel v pomere nevyhnutný pre zrozumiteľnosť obrázka.
g) Výška čísel a písmen nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Ak sú výkresy označené písmenami, použije sa latinská abeceda, a ak je to obvyklé, aj grécka abeceda.
h) Jeden list výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak majú obrázky vyhotovené na dvoch alebo viacerých listoch znázorňovať jeden obrázok, usporiadajú sa tak, aby z nich bolo možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Rozličné obrázky sa usporiadajú pokiaľ možno v zvislej polohe, zreteľne navzájom oddelené, bez plytvania miestom. Keď obrázky nie sú umiestnené v zvislej polohe, umiestnia sa na šírku, pričom horná časť obrázkov smeruje na ľavú stranu listu. Rôzne obrázky sú postupne číslované arabskými číslicami nezávisle od číslovania listov.
i) Ak nie sú vzťahové značky uvedené v opise a v patentových nárokoch, nesmú sa objaviť ani na výkresoch a naopak. Vzťahové značky použité pre tie isté znaky musia byť v celej prihláške rovnaké.
j) Výkresy neobsahujú textovú časť. Ak je to nevyhnutné na pochopenie výkresu, niekoľko krátkych kľúčových slov ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zavreté“, „rez A-B“ sa môže použiť. Všetky tieto kľúčové slová sa umiestnia tak, aby v prípade potreby mohli byť nahradené prekladom bez zasahovania do čiar výkresu.
(3) Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.
Pravidlo 47
Forma a obsah anotácie
(1) V anotácii je uvedený názov vynálezu.
(2) Anotácia obsahuje stručné zhrnutie objasnenia, tak ako je zahrnuté v opise, v patentových nárokoch a vo výkresoch. Súhrn má uvádzať technický odbor, ktorého sa vynález týka, a má byť spracovaný tak, aby umožnil jasné pochopenie technického problému, podstatu riešenia tohto problému pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu. Anotácia obsahuje prípadne aj chemický vzorec, ktorý najlepšie zo všetkých vzorcov uvedených v patentovej prihláške charakterizuje vynález. Nemá obsahovať tvrdenia o údajných výhodách alebo hodnotách vynálezu alebo o jeho teoretickom využití.
(3) Anotácia by nemala obsahovať viac ako 150 slov.
(4) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, označí prihlasovateľ obrázok alebo výnimočne obrázky výkresov, ktoré by mali byť zverejnené s anotáciou. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť o zverejnení iného alebo iných obrázkov, ak si myslí, že vynález lepšie charakterizujú. Za každým hlavným znakom uvedeným v anotácii a zobrazeným na výkrese nasleduje vzťahová značka v zátvorkách.
(5) Anotácia je zostavená tak, aby tvorila účinný prostriedok na vyhotovenie rešerše v príslušnej oblasti techniky. Hlavne by mala umožniť posúdiť, či je potrebné nahliadnuť do samotnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 48
Neprípustné údaje
(1) Európska patentová prihláška nesmie obsahovať:
a) údaje alebo iné náležitosti, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
b) údaje, ktoré znevažujú výrobky alebo postupy tretích osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo patentov týchto osôb. Samotné porovnanie so stavom techniky sa ako také nepovažuje za znevažujúce;
c) údaje alebo iné záležitosti, ktoré sú za daných okolností zjavne bezvýznamné alebo nepotrebné.
(2) Ak prihláška obsahuje neprípustné údaje v zmysle odseku 1 písmeno a), Európsky patentový úrad môže tieto údaje zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov alebo výkresov.
(3) Ak prihláška obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písmeno b), môže ich Európsky patentový úrad zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov. Európsky patentový úrad na žiadosť poskytne kópiu vynechaných častí.
Pravidlo 49
Všeobecné ustanovenia o vonkajšej úprave prihlášky
(1) Preklad podaný podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 sa považuje za písomnosť európskej patentovej prihlášky.
(2) Písomnosti prihlášky sa predkladajú v takej forme, ktorá umožní ich elektronickú a priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a zvlášť skenovaním, fotograficky, elektrostatickým postupom, ofsetovou tlačou a mikrofilmom. Listy musia byť bez trhlín, bez záhybov a nesmú byť pokrčené. Použije sa len jedna strana listu.
(3) Písomnosti prihlášky musia byť na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Podľa odseku 10 a pravidla 46 odsek 2 písmeno h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dolu (zvisle).
(4) Každá časť písomnosti prihlášky (žiadosť, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) sa začína na novom liste. Všetky listy sú spojené tak, aby sa dali ľahko obracať, oddeliť a znovu spojiť.
(5) Podľa pravidla 46 odsek 1 najmenšie okraje listov sú:
horný okraj 2 cm,
ľavý okraj 2,5 cm,
pravý okraj 2 cm,
spodný okraj 2 cm.
Odporúčané najväčšie okraje sú:
horný okraj 4 cm,
ľavý okraj 4 cm,
pravý okraj 3 cm,
spodný okraj 3 cm.
(6) Všetky listy obsiahnuté v prihláške sa číslujú postupne arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú hore uprostred každého listu, nezasahujú však do horného okraja.
(7) Riadky každého listu opisu a patentových nárokov by sa mali číslovať v súboroch po piatich, čísla sa uvádzajú na ľavej strane vpravo od okraja.
(8) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia. Iba grafické symboly a značky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť v prípade potreby nakreslené alebo napísané rukou. Strojom písaný text má riadkovanie 1,5. Všetky textové časti sú písané písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, a tmavou nezmazateľnou farbou.
(9) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú výkresy. Opis, nároky a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce. Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Patentové nároky môžu obsahovať tabuľky iba vtedy, ak ich predmet použitie tabuliek vyžaduje. Tabuľky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť na liste umiestnené na šírku, pokiaľ nemôžu byť uspokojivo uvedené v zvislej polohe. Tabuľky alebo chemické alebo matematické vzorce uvedené na šírku sa umiestnia tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavej strane listu.
(10) Hodnoty sa vyjadrujú v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sa vyjadria aj v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Používajú sa len technické pojmy, konvencie, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.
(11) Terminológia a značky musia byť jednotné v celej európskej patentovej prihláške.
(12) Listy nemôžu byť gumované ani opravované. Nedodržanie tohto pravidla je prípustné, ak nie je dotknutá pravosť obsahu a nie sú tým ohrozené požiadavky na dobrú reprodukciu.
Pravidlo 50
Následne podané písomnosti
(1) Pravidlá 42, 43 a 46 až 49 sa použijú na písomnosti, ktoré nahrádzajú písomnosti európskej patentovej prihlášky. Pravidlo 49 odseky 2 až 12 sa použije aj na preklad patentových nárokov podľa pravidla 71.
(2) Všetky ostatné písomnosti než tie, ktoré tvoria prihlášku, sú spravidla napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.
(3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve dotknutého účastníka, aby tak urobil v stanovenej lehote. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepodanú.
HLAVA III
UDRŽIAVACIE POPLATKY
Pravidlo 51
Platenie udržiavacích poplatkov
(1) Udržiavací poplatok za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok je splatný posledný deň mesiaca, ktorý sa svojím názvom zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavacie poplatky nemôžu byť zaplatené skôr ako jeden rok pred ich splatnosťou.
(2) Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený včas, stále môže byť zaplatený do šiestich mesiacov od dátumu splatnosti za predpokladu, že príplatok je tiež zaplatený v danej lehote.
(3) Udržiavacie poplatky už splatné vzhľadom na skoršiu prihlášku ku dňu podania vylúčenej prihlášky majú byť tiež uhradené pre vylúčenú prihlášku a sú splatné pri jej podaní. Tieto poplatky a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky môžu byť zaplatené v tejto lehote bez príplatku. Použije sa odsek 2.
(4) Ak sa európska patentová prihláška zamietne alebo sa považuje za vzatú späť v dôsledku nedodržania lehoty a ak sú prihlasovateľovi navrátené práva na základe článku 122, udržiavací poplatok,
a) ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa v deň straty práv do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia o navrátení práv, je splatný v ten neskorší deň.
Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2;
b) ktorý v deň straty práv už bol splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia o navrátení práv za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v danej lehote.
(5) Ak Veľký sťažnostný senát znovu otvorí konanie pred sťažnostným senátom podľa článku 112a odsek 5 druhá veta, udržiavací poplatok,
a) ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa dňom vydania rozhodnutia sťažnostného senátu o žiadosti na preskúmanie do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom, je splatný v tento neskorší deň.
Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2,
b) ktorý v deň vydania rozhodnutia sťažnostného senátu bol už splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v tejto lehote.
(6) Udržiavací poplatok za novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) sa za rok, v ktorom bola táto prihláška podaná, a za predchádzajúce roky neplatí.
HLAVA IV
PRÁVO PREDNOSTI
Pravidlo 52
Vyhlásenie o práve prednosti
(1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát ako účastník Parížskeho dohovoru alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo. V prípade podľa článku 87 odsek 5 sa primerane uplatní prvá veta.
(2) Vyhlásenie o práve prednosti je najlepšie vykonať v deň podania európskej patentovej prihlášky. Stále sa však môže vykonať do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti.
(3) Prihlasovateľ môže opraviť vyhlásenie o práve prednosti v lehote šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti, alebo ak oprava spôsobí zmenu v uplatnení najskoršieho práva prednosti, v lehote šestnástich mesiacov od dátumu opraveného najskoršieho práva prednosti podľa toho, ktorá šestnásťmesačná lehota uplynie skôr, za predpokladu, že taká oprava sa podá do uplynutia štyroch mesiacov od dátumu podania týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky.
(4) Avšak vyhlásenie práva prednosti sa nesmie vykonať alebo opraviť po podaní žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b).
(5) Náležitosti vyhlásenia práva prednosti sú uvedené vo zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise.
Pravidlo 53
Prioritné doklady
(1) Prihlasovateľ uplatňujúci právo prednosti podá kópiu skoršej prihlášky do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti. Táto kópia a dátum podania skoršej prihlášky musia byť osvedčené úradom, na ktorý bola táto prihláška podaná.
(2) Kópia skoršej prihlášky sa považuje za riadne podanú, ak kópia tejto prihlášky dostupná Európskemu patentovému úradu bude zahrnutá do podania európskej patentovej prihlášky za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu.
(3) Ak nie je skoršia prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a platnosť uplatnenia práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, aby podal preklad tejto prihlášky v jednom z úradných jazykov v stanovenej lehote. Alternatívne je možné predložiť vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 2 platí primerane.
Pravidlo 54
Vydanie prioritných dokladov
Európsky patentový úrad na žiadosť vydá prihlasovateľovi overenú kópiu európskej patentovej prihlášky (prioritný doklad) podľa podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu vrátane tlačiva prioritného dokladu a za okolností, za akých má byť správny poplatok zaplatený.
HLAVA I
PRIESKUM PRIJÍMACÍM ODDELENÍM
Pravidlo 55
Prieskum podania
Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti stanovené pravidlom 40 odsek 1 písmeno a) alebo c), odsek 2 alebo 3 prvá veta, Európsky patentový úrad informuje prihlasovateľa o nedostatkoch a upovedomí ho, že prihláška sa nebude pokladať za európsku patentovú prihlášku, pokiaľ nebudú nedostatky do dvoch mesiacov odstránené. Ak prihlasovateľ tak urobí, Úrad ho informuje o dátume podania ním určenom.
Pravidlo 56
Chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy
(1) Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že časti opisu alebo výkresov, na ktoré sa vzťahuje opis alebo patentové nároky, chýbajú, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby podal chýbajúce časti do dvoch mesiacov. Prihlasovateľ nemôže požadovať vynechanie takého oznámenia.
(2) Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané neskôr, ako je deň podania, ale do dvoch mesiacov od dátumu podania, alebo ak je oznámenie vydané podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od tohto oznámenia, prihláška bude označená dátumom, ku ktorému boli chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(3) Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané v lehote podľa odseku 2 a prihláška si uplatňuje nárok na právo prednosti zo skoršej prihlášky, dátum podania za predpokladu, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, ostáva dátumom, keď boli splnené náležitosti určené pravidlom 40 odsek 1, ak prihlasovateľ tak požaduje a predloží v lehote podľa odseku 2:
a) kópiu skoršej prihlášky, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 2;
b) ak skoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, jej preklad v niektorom z týchto jazykov, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 3, a
c) uvedenie, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške a prípadne v jej preklade.
(4) Ak prihlasovateľ
a) nepredloží chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy v lehote podľa odseku 1 alebo 2, alebo
b) vezme späť podľa odseku 6 chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané podľa odseku 2, akékoľvek odkazy podľa odseku 1 sa pokladajú za vymazané a akékoľvek podanie chýbajúcich častí opisu alebo chýbajúcich výkresov sa pokladá za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(5) Ak prihlasovateľ nesplní náležitosti podľa odseku 3 písmeno a) až c) v lehote podľa odseku 2, prihláške sa pridelí nový dátum podania, keď chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy boli podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(6) Do jedného mesiaca od oznámenia podľa odseku 2 alebo 5 posledná veta prihlasovateľ môže vziať späť podané chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy, pričom nové pridelenie dátumu sa považuje za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
Pravidlo 57
Prieskum formálnych náležitostí
Ak bol európskej patentovej prihláške pridelený dátum podania, Európsky patentový úrad podľa článku 90 odsek 3 preskúma, či:
a) bol preklad prihlášky požadovaný podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 druhá veta podaný včas;
b) žiadosť o udelenie európskeho patentu spĺňa požiadavky pravidla 41;
c) prihláška obsahuje jeden patentový nárok alebo viac patentových nárokov v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno c), alebo odkaz na predchádzajúcu podanú prihlášku v súlade s pravidlom 40 odsek 1 písmeno c), odsek 2 a 3, aj s uvedením, že nahrádza patentové nároky;
d) prihláška obsahuje anotáciu v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno e);
e) boli zaplatené poplatky za podanie a za rešerš v súlade s pravidlom 17 odsek 2, s pravidlom 36 odsek 3 alebo s pravidlom 38;
f) bolo označenie vynálezcu vykonané v súlade s pravidlom 19 odsek 1;
g) tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky pravidiel 52 a 53 týkajúce sa nároku na právo prednosti;
h) tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky článku 133 odsek 2;
i) prihláška spĺňa požiadavky stanovené v pravidle 46 a v pravidle 49 odseky 1 až 9 a 12;
j) prihláška spĺňa požiadavky stanovené v pravidle 30 alebo v pravidle 163 odsek 3.
Pravidlo 58
Odstránenie nedostatkov v prihláške
Ak európska patentová prihláška nespĺňa požiadavky pravidla 57 písmeno a) až d), h) a i), informuje o tom Európsky patentový úrad prihlasovateľa a vyzve ho, aby odstránil tieto nedostatky do dvoch mesiacov. Opis, patentové nároky a výkresy je možné pozmeniť len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie týchto nedostatkov.
Pravidlo 59
Nedostatky pri uplatnení práva prednosti
Ak nebolo číslo podania predchádzajúcej prihlášky podľa pravidla 52 odsek 1 oznámené včas alebo kópia tejto prihlášky podľa pravidla 53 odsek 1 nebola podaná včas, Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa a vyzve ho, aby ich podal v lehote, ktorú stanoví.
Pravidlo 60
Dodatočné určenie vynálezcu
(1) Ak sa zistí, že nebol v súlade s ustanovením pravidla 19 určený pôvodca vynálezu, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi, že európska patentová prihláška bude zamietnutá, ak nebude tento nedostatok odstránený do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo ak sa uplatní právo prednosti, odo dňa uplatnenia tohto práva, táto lehota sa považuje za dodržanú, ak je tento nedostatok oznámený pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky.
(2) Ak nebol v prípade európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) určený pôvodca vynálezu podľa pravidla 19, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby ho určil v lehote, ktorú mu stanoví.
HLAVA II
SPRÁVA O EURÓPSKEJ REŠERŠI
Pravidlo 61
Obsah správy o európskej rešerši
(1) V správe o európskej rešerši sa uvedú dokumenty, ktoré mal Európsky patentový úrad k dispozícii v čase vyhotovenia správy o európskej rešerši, ktoré môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní, či vynález, ktorého sa prihláška týka, je nový a zahŕňa vynálezcovskú činnosť.
(2) Každý odkaz sa odvoláva na patentové nároky, ktorých sa týka. Prípadne sa bližšie označia aj príslušné časti dokumentov.
(3) Správa o európskej patentovej rešerši rozlišuje medzi citovanými dokumentmi zverejnenými predo dňom uplatnenia práva prednosti, medzi týmto dňom práva prednosti a dňom podania a v deň alebo po dni podania.
(4) Dokumenty, ktoré sa týkajú ústneho zverejnenia, využívania alebo iných spôsobov sprístupnenia, ku ktorým došlo predo dňom podania európskej patentovej prihlášky, sa uvedú v správe o európskej rešerši spolu s uvedením prípadného dátumu zverejnenia dokumentu a dátumu iného ako písomného zverejnenia.
(5) Správa o európskej rešerši sa vyhotovuje v jazyku konania.
(6) Správa o európskej rešerši obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného triedenia.
Pravidlo 62
Rozšírená správa o európskej rešerši
(1) K správe o európskej rešerši sa doloží posudok, či prihláška a vynález, ktorých sa týka, spĺňajú požiadavky Dohovoru, pokiaľ nebude vydané oznámenie podľa pravidla 71 odsek 1 alebo 3.
(2) Posudok podľa odseku 1 sa spolu s rešeršnou správou nezverejní.
Pravidlo 63
Neúplná rešerš
Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nevyhovuje ustanoveniam tohto Dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, buď vydá odôvodnené vyhlásenie s týmto zámerom, alebo, ak je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Vyhlásenie alebo čiastočná správa sa považujú pri ďalšom konaní za správu o európskej rešerši.
Pravidlo 64
Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu
(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, vyhotoví čiastočnú správu o rešerši na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť za každý vynález zaplatený nový poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Správa o európskej rešerši bude vyhotovená na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.
(2) Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 sa vráti, ak o to v priebehu prieskumu európskej patentovej prihlášky prihlasovateľ požiada a prieskumový odbor zistí, že oznámenie podľa odseku 1 bolo neoprávnené.
Pravidlo 65
Odovzdanie správy o európskej patentovej rešerši
Hneď po vyhotovení musí byť správa o európskej patentovej rešerši doručená prihlasovateľovi spolu s kópiami všetkých citovaných dokumentov.
Pravidlo 66
Konečný obsah anotácie
Po vyhotovení správy o európskej rešerši Európsky patentový úrad určí konečný obsah anotácie a doručí ju prihlasovateľovi spolu so správou o európskej rešerši.
HLAVA III
ZVEREJNENIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 67
Technické prípravy na zverejnenie
(1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví, kedy sa technické prípravy na zverejnenie európskej patentovej prihlášky považujú za ukončené.
(2) Prihláška sa nezverejní, ak bola pred ukončením technických príprav na zverejnenie s konečnou platnosťou zamietnutá alebo vzatá späť, alebo je považovaná za vzatú späť.
Pravidlo 68
Forma zverejnenia európskych patentových prihlášok a správ o európskej rešerši
(1) Zverejnenie európskej patentovej prihlášky musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy tak, ako boli podané a anotáciu, alebo ak tieto písomnosti prihlášky neboli podané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, preklad v jazyku konania a v prílohe správu o európskej rešerši, prípadne pred dokončením technických príprav na zverejnenie. Ak nie je správa o rešerši alebo anotácia zverejnená v rovnakom čase ako prihláška, zverejnia sa oddelene.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví formu zverejnenia európskej patentovej prihlášky a údaje, ktoré musí obsahovať. To isté platí v prípade, keď sa správa o európskej rešerši a anotácia zverejnia oddelene.
(3) Vo zverejnenej prihláške sa uvedú určené zmluvné štáty.
(4) Ak patentové nároky neboli podané v deň podania prihlášky, určí sa, kedy sa prihláška zverejní. Ak boli pred dokončením technických príprav na zverejnenie prihlášky vykonané zmeny patentových nárokov podľa pravidla 137 odsek 2, uvedú sa nové alebo zmenené patentové nároky vo zverejnení spolu s pôvodnými patentovými nárokmi.
Pravidlo 69
Oznámenie o zverejnení
(1) Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, kedy bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenie pravidla 70 odsek 1 a článku 94 odsek 2.
(2) Prihlasovateľ nemôže žiadať vynechanie oznámenia podľa odseku 1. Ak je v oznámení uvedený neskorší dátum, ako je dátum, keď bolo zverejnenie oznámené, je tento neskorší dátum rozhodujúci pre lehotu na podanie žiadosti o prieskum, ak chyba nie je zjavná.
Pravidlo 70
Žiadosť o prieskum
(1) Prihlasovateľ môže požiadať o prieskum európskej patentovej prihlášky do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši v Európskom patentovom vestníku. Žiadosť nemôže byť vzatá späť.
(2) Ak bola žiadosť o prieskum podaná pred doručením správy o európskej rešerši prihlasovateľovi, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby uviedol v stanovenej lehote, či si želá pokračovať v konaní o prihláške a dá mu možnosť pripomienkovať správu o rešerši a prípadne upraviť opis, patentové nároky a výkresy.
(3) Ak prihlasovateľ neodpovie včas na výzvu podľa odseku 2, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
HLAVA IV
PRIESKUM PRIESKUMOVÝM ODDELENÍM
Pravidlo 71
Prieskumové konanie
(1) V oznámení podľa článku 94 odsek 3 vyzve prieskumové oddelenie v prípade potreby prihlasovateľa, aby odstránil akékoľvek zaznamenané nedostatky a vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a výkresoch v stanovenej lehote.
(2) Oznámenie podľa článku 94 odsek 3 má obsahovať odôvodnené vyhlásenie zahŕňajúce v prípade potreby všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.
(3) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v akom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v lehote štyroch mesiacov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným na udelenie patentu.
(4) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 3 požaduje zmeny podľa pravidla 137 odsek 3 alebo opravy chýb podľa pravidla 139, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného alebo opraveného patentu.
(5) Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo opravou požadovanou podľa odseku 4, pred rozhodnutím dá prihlasovateľovi možnosť predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné, a ak sú patentové nároky zmenené, preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku 6 budú vrátené.
(6) Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako desať patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 3, prípadne v odseku 5 zaplatil poplatky za patentové nároky za každý ďalší patentový nárok, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.
(7) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za tlač alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklad nebol podaný včas.
(8) Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokiaľ nie je určovací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(9) Ak sa udržiavací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu nebude oznámenie zverejnené, pokiaľ nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(10) V oznámení podľa odseku 3 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.
(11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky tvorí základ pre rozhodnutie.
Pravidlo 72
Udelenie európskeho patentu rôznym prihlasovateľom
Ak boli do európskeho patentového registra zapísané ako prihlasovatelia pre rôzne zmluvné štáty rôzne osoby, podľa toho udelí Európsky patentový úrad európsky patent pre každý zmluvný štát.
HLAVA V
EURÓPSKY PATENTOVÝ SPIS
Pravidlo 73
Obsah a forma európskeho patentového spisu
(1) Spis európskeho patentu musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy. Musí tiež uviesť lehotu pre namietanie proti európskemu patentu.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť formu zverejnenia spisu a ktoré údaje má obsahovať.
(3) V spise musia byť uvedené aj určené zmluvné štáty.
Pravidlo 74
Európska patentová listina
Ihneď po zverejnení európskeho patentového spisu musí Európsky patentový úrad vydať majiteľovi patentu európsku patentovú listinu. Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť obsah, formu a spôsob oznámenia o vydaní listiny a podmienky na zaplatenie správneho poplatku.
HLAVA I
NÁMIETKOVÉ KONANIE
Pravidlo 75
Vzdanie sa alebo zánik patentu
Námietka môže byť podaná, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.
Pravidlo 76
Forma a obsah námietky
(1) Oznámenie o námietke musí byť podané písomným odôvodneným vyhlásením.
(2) Oznámenie o námietke musí obsahovať:
a) náležitosti oponenta podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) číslo európskeho patentu, proti ktorému bola námietka podaná, meno majiteľa patentu a názov vynálezu;
c) uvedenie, v akom rozsahu je európsky patent namietaný, a uvedenie dôvodov, o ktoré sa námietky opierajú, takisto aj uvedenie skutočností a dôkazov podporujúcich tieto dôvody;
d) ak si oponent ustanovil zástupcu, náležitosti podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d).
(3) Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie o námietke.
Pravidlo 77
Zamietnutie námietok pre neprípustnosť
(1) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietka nevyhovuje článku 99 odsek 1 alebo pravidlu 76 odsek 2 písmeno c), alebo že neoznačuje dostatočne patent, proti ktorému sú námietky podané, zamietne námietky ako neprípustné, ak nie sú tieto nedostatky odstránené do uplynutia lehoty na podanie námietok.
(2) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami inými ako v odseku 1, oznámi to oponentovi a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Ak nie sú nedostatky včas odstránené, zamietne námietkové oddelenie námietku ako neprípustnú.
(3) Rozhodnutie o zamietnutí námietky pre neprípustnosť sa zašle majiteľovi spolu s kópiou námietky.
Pravidlo 78
Konanie, ak nie je majiteľ patentu oprávnený
(1) Ak tretia osoba poskytne dôkaz počas námietkového konania alebo počas lehoty na námietky, že začala konanie proti majiteľovi európskeho patentu a čaká na rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, konanie o námietke bude zastavené, kým tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu svoj písomný súhlas s pokračovaním v tomto konaní. Tento súhlas je neodvolateľný. Avšak konanie sa nezastaví, ak námietkové oddelenie pokladá námietku za prípustnú. Primerane platí pravidlo 14 odseky 2 až 4.
(2) Ak tretia osoba podľa článku 99 odsek 4 nahradila predchádzajúceho majiteľa pre jeden zmluvný štát alebo viaceré zmluvné štáty, môže patent zostávajúci v námietkovom konaní obsahovať pre tieto štáty iné patentové nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
Pravidlo 79
Príprava prieskumu námietok
(1) Námietkové oddelenie doručí námietky majiteľovi patentu a dá mu možnosť podať svoje pripomienky a prípadne zmeniť opis, patentové nároky a výkresy v stanovenej lehote.
(2) Ak bolo podaných niekoľko námietok, doručí ich námietkové oddelenie ostatným oponentom súčasne s oznámením podľa odseku 1.
(3) Pripomienky a zmeny podané majiteľom patentu doručí námietkové oddelenie ostatným účastníkom, a ak to považuje za účelné, vyzve ich, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
(4) V prípade vstupu do konania podľa článku 105 môže sa námietkové oddelenie vzdať použitia odsekov 1 až 3.
Pravidlo 80
Zmena európskeho patentu
Bez toho, aby sa porušilo pravidlo 138, je možné v opise, v nárokoch a vo výkresoch vykonať zmeny, ak sú spôsobené dôvodmi na podanie námietky v zmysle článku 100, a to aj v prípade, ak príslušný dôvod nebol oponentom uplatnený.
Pravidlo 81
Prieskum námietok
(1) Námietkové oddelenie preskúma dôvody námietok použité vo vyhlásení oponenta podľa pravidla 76 odsek 2 písmeno c). Dôvody pre námietky, ktoré nie sú uvedené oponentom, môže námietkové oddelenie preskúmať z vlastnej iniciatívy, ak neovplyvnia zachovanie európskeho patentu.
(2) Oznámenia podľa článku 101 odsek 2 druhá veta a všetky odpovede na ne sa zasielajú všetkým účastníkom konania. Ak to námietkové oddelenie považuje za účelné, vyzve účastníkov konania, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
(3) Vo všetkých oznámeniach podľa článku 101 odsek 1 druhá veta má prípadne majiteľ európskeho patentu možnosť, aby v prípade potreby zmenil opis, patentové nároky a výkresy. Ak je nutné, v oznámení sa uvedie odôvodnené stanovisko zahŕňajúce dôvody proti zachovaniu európskeho patentu.
Pravidlo 82
Zachovanie patentu v zmenenej podobe
(1) Predtým, ako námietkové oddelenie rozhodne o zachovaní zmeneného európskeho patentu, oznámi účastníkom konania znenie, v ktorom mieni patent zachovať, a vyzve ich, aby podali svoje pripomienky do dvoch mesiacov, ak so znením nesúhlasia.
(2) Ak účastník konania so znením, ktoré bolo oznámené námietkovým oddelením, nesúhlasí, môže pokračovať prieskum námietok. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby do troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a podal preklad zmenených patentových nárokov v oboch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania. Táto výzva musí obsahovať aj určené zmluvné štáty, pre ktoré sa vyžaduje preklad podľa článku 65 odsek 1.
(3) Ak úkony požadované podľa odseku 2 nie sú vykonané včas, možno ich ešte uskutočniť do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje, že nebola dodržaná lehota, pokiaľ je v tejto dvojmesačnej lehote zaplatený príplatok. Inak bude patent zrušený.
(4) V rozhodnutí o zachovaní európskeho patentu v zmenenej forme sa uvedie, ktoré znenie európskeho patentu je podkladom na jeho zachovanie.
Pravidlo 83
Vyžiadanie podkladov
Dokumenty, na ktoré sa účastník námietkového konania odvoláva, sa podávajú spolu s námietkami alebo s písomnými návrhmi. Ak také dokumenty nie sú priložené ani podané včas na základe výzvy Európskeho patentového úradu, môže Úrad rozhodnúť, že nebude brať do úvahy žiadne argumenty založené na nich.
Pravidlo 84
Pokračovanie v konaní o námietkach Európskym patentovým úradom z moci úradnej
(1) Ak sa európskeho patentu jeho majiteľ vzdal vo všetkých určených štátoch alebo ak vo všetkých týchto štátoch zanikol, je možné na žiadosť oponenta v konaní o námietkach pokračovať na žiadosť podanú do dvoch mesiacov od oznámenia Európskeho patentového úradu oznamujúceho oponentovi, že došlo k vzdaniu sa alebo zániku patentu.
(2) V prípade smrti alebo straty právnej spôsobilosti oponenta môže Európsky patentový úrad pokračovať v konaní o námietkach z moci úradnej, a to aj bez účasti dedičov alebo právnych zástupcov. To isté platí aj v prípade, ak je námietka vzatá späť.
Pravidlo 85
Prevod európskeho patentu
Pravidlo 22 sa použije na prevod európskeho patentu uskutočnený počas lehoty na podanie námietky alebo počas konania o námietke.
Pravidlo 86
Dokumenty pri konaní o námietkach
Časť III vykonávacieho predpisu sa pri dokumentoch podaných v konaní o námietkach použije primerane.
Pravidlo 87
Obsah a forma nového európskeho patentového spisu
Nový európsky patentový spis musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy v zmenenej podobe. Platí pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.
Pravidlo 88
Náklady
(1) Rozdelenie nákladov sa určí v rozhodnutí o námietkach. Pri tomto rozdelení sa prihliada iba na náklady nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany práv. Náklady zahŕňajú aj odmenu zástupcom účastníkov konania.
(2) Námietkové oddelenie stanoví na žiadosť výšku nákladov, ktoré majú byť zaplatené na základe konečného rozhodnutia o ich rozdelení. K žiadosti sa pripojí vyčíslenie nákladov spolu s podkladmi. Náklady sa môžu určiť po overení ich vierohodnosti.
(3) Žiadosť, aby námietkové oddelenie rozhodlo, sa podáva do jedného mesiaca po doručení stanovenia nákladov podľa odseku 2. Žiadosť sa podáva písomne a uvedú sa dôvody, na ktorých základe je založená. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.
(4) Námietkové oddelenie rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 3 bez ústneho konania.
Pravidlo 89
Pristúpenie údajného porušovateľa
(1) Oznámenie o pristúpení musí byť podané do troch mesiacov od začatia konania podľa článku 105.
(2) Oznámenie o pristúpení musí byť podané odôvodneným písomným vyjadrením; primerane platia pravidlá 76 a 77. Kým nie je zaplatený poplatok za námietku, oznámenie o pristúpení sa nepokladá za podané.
HLAVA II
KONANIE O OBMEDZENÍ ALEBO ZRUŠENÍ
Pravidlo 90
Predmet konania
Predmetom konania o obmedzení alebo zrušení podľa článku 105a je európsky patent udelený alebo zmenený v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzení pred Európskym patentovým úradom.
Pravidlo 91
Zodpovednosť za konanie
Prieskumové oddelenie rozhoduje o žiadostiach o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu podľa článku 105a. Primerane platí článok 18 odsek 2.
Pravidlo 92
Náležitosti žiadosti
(1) Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu musí byť podaná písomne. Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre podklady podané v konaní o obmedzení alebo zrušení patentu.
(2) Žiadosť musí obsahovať:
a) náležitosti majiteľa európskeho patentu, ktorý žiadosť podáva (žiadateľ), podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c), a uvedenie zmluvných štátov, pre ktoré je žiadateľ majiteľom patentu;
b) číslo patentu, pre ktorý sa žiada obmedzenie alebo zrušenie, a zoznam zmluvných štátov, v ktorých je patent platný;
c) ak je to nevyhnutné, mená a adresy majiteľov patentu v tých zmluvných štátoch, v ktorých nie je žiadateľ majiteľom patentu, a dôkaz, že žiadateľ je oprávnený konať v konaní v ich prospech;
d) ak sa požaduje obmedzenie patentu, celkové znenie zmenených patentových nárokov a prípadne zmeneného opisu a výkresov;
e) ak žiadateľ ustanovil zástupcu, jeho náležitosti podľa článku 41 odsek 2 písmeno d).
Pravidlo 93
Prednosť námietkového konania
(1) Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie sa nepovažuje za podanú, ak v čase jej podania trvá námietkové konanie o príslušnom patente.
(2) Ak v čase podania námietky proti európskemu patentu trvá konanie o obmedzení tohto patentu, musí prieskumové oddelenie ukončiť konanie o obmedzení a vrátiť poplatok za obmedzenie. Takisto sa musí vrátiť poplatok uvedený v pravidle 95 odsek 3 prvá veta, ak žiadateľ už tento poplatok zaplatil.
Pravidlo 94
Zamietnutie žiadosti ako neprípustnej
Ak prieskumové oddelenie zistí, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie nespĺňa náležitosti pravidla 92, vyzve žiadateľa, aby odstránil zaznamenané nedostatky v lehote, ktorú určí. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, prieskumové oddelenie zamietne žiadosť ako neprípustnú.
Pravidlo 95
Rozhodnutie o žiadosti
(1) Ak je žiadosť o zrušenie prípustná, prieskumové oddelenie zruší patent a oznámi to žiadateľovi.
(2) Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná, prieskumové oddelenie preskúma, či zmenené patentové nároky tvoria obmedzenie proti patentovým nárokom udeleným alebo zmeneným v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzenie a spĺňa náležitosti článku 84 a článku 123 odseky 2 a 3. Ak žiadosť nespĺňa tieto požiadavky, prieskumové oddelenie poskytne žiadateľovi možnosť odstrániť zaznamenané nedostatky a zmeniť patentové nároky a ak je to nevyhnutné, opis a výkresy v lehote, ktorú stanoví.
(3) Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná podľa odseku 2, prieskumové oddelenie to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby zaplatil predpísaný poplatok a aby podal preklad zmenených nárokov v úradných jazykoch Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania, v lehote troch mesiacov; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ splní tieto požiadavky včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí.
(4) Ak žiadateľ neodpovie včas na oznámenie vydané podľa odseku 2 alebo ak nie je žiadosť o obmedzenie prípustná, alebo ak žiadateľ nesplní včas požiadavky podľa odseku 3, prieskumové oddelenie žiadosť zamietne.
Pravidlo 96
Obsah a forma zmeneného európskeho patentového spisu
Zmenený európsky patentový spis obsahuje zmenený opis, patentové nároky a výkresy. Použije sa pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.
HLAVA I
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Pravidlo 97
Sťažnosť proti rozdeleniu a stanoveniu poplatkov
(1) Rozdelenie poplatkov námietkového konania nemôže byť samostatným predmetom sťažnosti.
(2) Nemožno sa odvolať proti rozhodnutiu stanovujúcemu výšku nákladov za námietkové konanie, pokiaľ suma neprekročí výšku poplatku za sťažnosť.
Pravidlo 98
Vzdanie sa alebo zánik patentu
Sťažnosť proti rozhodnutiu námietkového oddelenia je možné podať, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.
Pravidlo 99
Obsah oznámenia o sťažnosti a uvedenie dôvodov
(1) Oznámenie o sťažnosti obsahuje:
a) meno a adresu sťažovateľa podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) uvedenie napadnutého rozhodnutia a
c) žiadosť, ktorá určuje predmet sťažnosti.
(2) Pri uvedení dôvodov sťažnosti uvedie sťažovateľ dôvody na odloženie napadnutého rozhodnutia alebo rozsah, v akom má byť zmenený, a fakty a dôkazy, ktoré sú základom sťažnosti.
(3) Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie sťažnosti, uvedenie dôvodov a podkladov podaných pre konanie o sťažnosti.
Pravidlo 100
Prieskum sťažností
(1) Pokiaľ nie je uvedené inak, ustanovenia týkajúce sa konania pred odborom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, platia pre konanie o sťažnosti.
(2) Pri skúmaní sťažnosti prizve sťažnostný senát zúčastnené strany tak často, ako je potrebné, aby predložili v lehote, ktorú stanoví, svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré vydal, alebo k pripomienkam, ktoré predložila iná strana.
(3) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 2 včas, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť, pokiaľ nerozhodne o napadnutom rozhodnutí právne oddelenie.
Pravidlo 101
Zamietnutie sťažnosti pre neprípustnosť
(1) Ak sťažnosť nevyhovuje ustanoveniam článkov 106 až 108, pravidla 97 alebo pravidla 99 odsek 1 písmeno b) alebo c) alebo odsek 2, sťažnostný senát ju zamietne ako neprípustnú, kým nebudú odstránené nedostatky do uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 108.
(2) Ak sťažnostný senát zistí, že sťažnosť nespĺňa požiadavky pravidla 99 odsek 1 písmeno a), oznámi to sťažovateľovi a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote, ktorú mu stanoví. Ak sa nedostatky neodstránia včas, sťažnostný senát zamietne sťažnosť pre neprípustnosť.
Pravidlo 102
Forma rozhodnutia sťažnostného senátu
Rozhodnutie musí byť potvrdené predsedom sťažnostného senátu a príslušným pracovníkom registra sťažnostného senátu, buď ich podpisom, alebo iným povoleným spôsobom. Rozhodnutie musí obsahovať:
a) vyhlásenie, že bolo doručené sťažnostným senátom;
b) dátum rozhodnutia;
c) meno predsedu a mená ostatných prítomných členov sťažnostného senátu;
d) mená zúčastnených strán a ich zástupcov;
e) žiadosti zúčastnených strán;
f) súhrn faktov;
g) odôvodnenie;
h) nariadenie sťažnostného senátu zahŕňajúce, ak je to nevyhnutné, rozhodnutie o nákladoch.
Pravidlo 103
Vrátenie poplatkov za sťažnosť
(1) Poplatok za sťažnosť bude vrátený
a) v prípade predbežného preskúmania alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú, ak je toto vrátenie spravodlivé z dôvodu porušenia konania alebo
b) ak je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.
(2) Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie, ak skontroluje svoje rozhodnutie a pokladá vrátenie za spravodlivé z dôvodu porušenia konania. Vo všetkých ostatných prípadoch o predmetoch vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.
HLAVA II
ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE VEĽKÝM SŤAŽNOSTNÝM SENÁTOM
Pravidlo 104
Ďalšie základné chyby v konaní
Základná chyba v konaní podľa článku 112a odsek 2 písmeno d) sa môže vyskytnúť, ak sťažnostný senát,
a) napriek ustanoveniam článku 116 nezabezpečil priebeh ústneho konania požadovaného žiadateľom alebo
b) rozhodol o sťažnosti bez rozhodnutia o žiadosti podstatnej pre toto rozhodnutie.
Pravidlo 105
Trestné činy
Žiadosť o preskúmanie sa môže zakladať na článku 112a odsek 2 písmeno e), ak príslušný súd alebo úrad konštatoval, že bol spáchaný trestný čin; rozsudok nie je potrebný.
Pravidlo 106
Povinnosť vzniesť námietku
Žiadosť podľa článku 112a odsek 2 písmeno a) až d) je prípustná iba v prípade, ak bola vznesená námietka vzhľadom na chybu v konaní počas konania o sťažnosti a zamietnutá sťažnostným senátom okrem prípadu, keď táto námietka nemohla byť vznesená počas konania o sťažnosti.
Pravidlo 107
Obsah žiadosti o preskúmanie
(1) Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a adresu žiadateľa podľa ustanovení pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) uvedenie rozhodnutia, ktoré má byť preskúmané.
(2) V žiadosti musia byť uvedené dôvody na odloženie rozhodnutia sťažnostného senátu a fakty a dôkazy, na ktorých je žiadosť založená.
(3) Časť III vykonávacieho predpisu platí primerane pre žiadosť o preskúmanie a dokumenty podané v konaní.
Pravidlo 108
Prieskum žiadosti
(1) Ak žiadosť nespĺňa ustanovenia článku 112a odseky 1, 2 alebo 4, pravidla 106 alebo pravidla 107 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2, Veľký sťažnostný senát ju zamietne pre neprípustnosť, pokiaľ nebudú odstránené nedostatky pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 112a odsek 4.
(2) Ak Veľký sťažnostný senát zistí, že žiadosť nespĺňa požiadavky pravidla 107 odsek 1 písmeno a), oznámi to žiadateľovi a vyzve ho, aby v stanovenej lehote odstránil uvedené nedostatky. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, Veľký sťažnostný senát zamietne žiadosť ako neprípustnú.
(3) Ak je žiadosť prípustná, Veľký sťažnostný senát odloží rozhodnutie sťažnostného senátu a nariadi opätovné otvorenie konania pred sťažnostným senátom zodpovedným podľa pravidla 12 odsek 4. Veľký sťažnostný senát môže nariadiť, aby boli členovia sťažnostného senátu, ktorí prijali rozhodnutie, ktoré bolo odložené, nahradení.
Pravidlo 109
Konanie týkajúce sa žiadostí o preskúmanie
(1) V konaní podľa článku 112a platia ustanovenia týkajúce sa konania pred sťažnostným senátom, pokiaľ nie je uvedené inak. Neplatí pravidlo 115 odsek 1 druhá veta, pravidlo 118 odsek 2 prvá veta a pravidlo 132 odsek 2. Veľký sťažnostný senát môže určiť lehotu odvodenú od pravidla 4 odsek 1 prvá veta.
(2) Veľký sťažnostný senát,
a) pozostávajúci z dvoch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena preskúma všetky žiadosti o preskúmanie a zamietne tie, ktoré sú jasne neprípustné alebo nedovolené; také rozhodnutie si vyžaduje jednohlasnosť;
b) pozostávajúci zo štyroch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena rozhodne o každej žiadosti, ktorá nebola zamietnutá podľa písmena a).
(3) Veľký sťažnostný senát zostavený podľa odseku 2 písmeno a) rozhoduje bez účasti ostatných strán a na základe podanej žiadosti.
Pravidlo 110
Vrátenie poplatku za žiadosti o preskúmanie
Veľký sťažnostný senát nariadi vrátenie poplatku za žiadosť o preskúmanie, ak je znovu otvorené konanie pred sťažnostným senátom.
HLAVA I
ROZHODNUTIA A OZNÁMENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 111
Forma rozhodnutí
(1) Rozhodnutia prijaté v priebehu ústneho rokovania pred Európskym patentovým úradom môžu byť vyhlásené ústne. Následne musia byť vypracované písomne a oznámené účastníkom konania.
(2) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, musia byť odôvodnené a musia obsahovať poučenie o možnosti opravného prostriedku a upozornenia účastníkov konania na ustanovenia článkov 106 až 108, ktorých znenie musí byť pripojené. Účastníci konania nemôžu žiadať vynechanie tohto poučenia.
Pravidlo 112
Zistenie straty práv
(1) Ak Európsky patentový úrad zistí, že došlo ku strate práv bez akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, zrušenia alebo zachovania európskeho patentu, alebo bez dokazovania, oznámi to príslušnej zúčastnenej strane.
(2) Ak sa príslušná zúčastnená strana domnieva, že zistenie Európskeho patentového úradu je chybné, môže v lehote dvoch mesiacov od oznámenia podľa odseku 1 požiadať o rozhodnutie v tejto veci. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť, len ak sa nestotožňuje s názorom žiadateľa; v opačnom prípade informuje túto zúčastnenú stranu.
Pravidlo 113
Podpis, meno, pečiatka
(1) Každé rozhodnutie, predvolanie, oznámenie a správa z Európskeho patentového úradu musia obsahovať podpis s uvedením mena zodpovedného pracovníka.
(2) Ak je dokument podľa odseku 1 vyhotovený zodpovedným pracovníkom na počítači, je možné podpis nahradiť pečiatkou. Ak sú dokumenty vytvorené automaticky počítačom, je možné upustiť aj od mena zodpovedného pracovníka. To isté platí pre predtlačené správy a oznámenia.
HLAVA II
PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN
Pravidlo 114
Pripomienky tretích strán
(1) Všetky pripomienky tretej strany musia byť podané písomne v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a musia vymenovať všetky dôvody, na ktorých sa zakladajú. Platí pravidlo 3 odsek 3.
(2) Všetky tieto pripomienky musia byť oznámené prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý sa k nim môže vyjadriť.
HLAVA III
ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE
Pravidlo 115
Predvolanie na ústne konanie
(1) Predvolanie účastníkov na ústne konanie podľa článku 116 obsahuje upozornenie na odsek 2 tohto pravidla. V predvolaní sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak strany nesúhlasia s kratšou lehotou.
(2) Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na ústne konanie pred Európskym patentovým úradom, môže sa v konaní pokračovať bez tohto účastníka.
Pravidlo 116
Príprava ústneho konania
(1) Pri vydaní predvolania upozorní Európsky patentový úrad na body, ktoré majú byť podľa jeho názoru prerokované, aby mohlo byť vydané rozhodnutie. Súčasne stanoví konečný dátum na písomné podania v rámci prípravy ústneho konania. Pravidlo 132 sa nepoužije. Nové skutočnosti a dôkazy predložené po tomto dátume nemusia byť vzaté do úvahy, ak nie sú prijaté z dôvodu zmeny predmetu konania.
(2) Ak boli prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu oznámené dôvody, ktoré bránia udeleniu alebo zachovaniu patentu, môže byť vyzvaný, aby predložil najneskôr k dátumu uvedenému v odseku 1 druhá veta dokumenty, ktoré spĺňajú požiadavky Dohovoru. Odsek 1 tretia a štvrtá veta sa použijú primerane.
Pravidlo 117
Rozhodnutie o prijímaní dôkazov
Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníka, svedka alebo znalca alebo vykonať obhliadku, vydá k tomu rozhodnutie stanovujúce skúmanie, ktoré zamýšľa vykonať, relevantné skutočnosti, ktoré majú byť dokázané, a dátum, čas a miesto skúmania. Ak účastník požiada o výsluch svedka alebo znalca, stanoví sa v rozhodnutí Európskeho patentového úradu aj lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť meno a adresu príslušného svedka alebo znalca.
Pravidlo 118
Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom
(1) Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom musí byť vydané pre príslušných účastníkov, svedkov alebo znalcov.
(2) V predvolaní na vypočutie účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, pokiaľ nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať:
a) výpis z rozhodnutia podľa pravidla 117, ktoré musí obsahovať najmä dátum, hodinu a miesto nariadeného skúmania a skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí;
b) mená účastníkov a podrobnosti o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4;
c) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte trvalého bydliska podľa pravidla 120, a výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený sa tam dostaviť.
Pravidlo 119
Prieskum dôkazov pred Európskym patentovým úradom
(1) Prieskumové oddelenie, námietkové oddelenie alebo sťažnostný senát môžu poveriť jedného zo svojich členov, aby preveril uvedené dôkazy.
(2) Účastník, svedok alebo znalec je pred výsluchom upozornený na to, že Európsky patentový úrad môže požiadať príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby o vykonanie nového výsluchu pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme.
(3) Účastníci sa môžu dokazovania zúčastniť a môžu vypočúvanému účastníkovi, svedkovi a znalcovi klásť relevantné otázky.
Pravidlo 120
Vypočutie na príslušnom národnom súde
(1) Účastník, svedok alebo znalec, ktorý je predvolaný na Európsky patentový úrad, môže neskôr požadovať, aby bol vypočutý na príslušnom súde v štáte jeho trvalého bydliska. Ak sa toto požaduje alebo nie je doručená žiadna odpoveď v lehote stanovenej v predvolaní, Európsky patentový úrad môže požadovať v súlade s ustanoveniami článku 131 odsek 2, aby príslušný súd vypočul príslušnú osobu.
(2) Ak bol účastník, svedok alebo znalec vypočutý Európskym patentovým úradom, môže neskôr podľa článku 131 odsek 2, ak považuje za potrebné, aby bolo svedectvo pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme, vydať žiadosť na príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby, aby bola znovu vypočutá za týchto podmienok.
(3) Ak Európsky patentový úrad požiada príslušný súd o vypočutie, môže od súdu požadovať vypočutie pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme a dovoliť členovi príslušného odboru zúčastniť sa vypočutia a klásť otázky účastníkovi, svedkovi alebo znalcovi buď cez sprostredkovateľa súdu, alebo priamo.
Pravidlo 121
Poverenie znalcov
(1) Európsky patentový úrad rozhodne, v akej forme majú byť predložené posudky ním určených znalcov.
(2) Poverenie znalca obsahuje:
a) presný opis úlohy;
b) lehotu na predloženie znaleckého posudku;
c) mená účastníkov konania;
d) informáciu o právach, ktoré môže uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4.
(3) Účastníci dostanú kópiu písomného posudku.
(4) Účastníci môžu znalca namietať. O námietke rozhodne príslušný odbor Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 122
Náklady na dokazovanie
(1) Európsky patentový úrad môže podmieniť dokazovanie tým, že účastník, ktorý o dokazovanie požiadal, zloží sumu, ktorej výška sa stanoví na základe predpokladaných nákladov.
(2) Svedkovia a znalci, ktorých predvolal Európsky patentový úrad a ktorí sa naň dostavili, majú nárok na primeranú náhradu cestovných nákladov a stravné. Na tieto výdavky im môže byť poskytnutá záloha. To platí aj pre osoby, ktoré sa dostavia na Európsky patentový úrad bez predvolania a sú vypočutí ako svedkovia alebo znalci.
(3) Svedkovia, ktorí majú nárok na náhradu podľa odseku 2, majú rovnako nárok na primeranú kompenzáciu ušlého zisku a znalci majú nárok na odmenu za prácu. Tieto platby sú svedkom alebo znalcom vyplatené po splnení ich povinností alebo úloh.
(4) Podrobnosti o vykonaní ustanovení odsekov 2 a 3 stanoví Správna rada. Všetky sumy splatné podľa týchto ustanovení uhradí Európsky patentový úrad.
Pravidlo 123
Uchovanie dôkazov
(1) Európsky patentový úrad môže na základe žiadosti bezodkladne pristúpiť k uchovaniu dôkazov o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie, ktoré bude musieť pravdepodobne urobiť vo veci európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, ak sú dôvodné obavy, že by sa vykonanie dôkazov mohlo neskôr stať ťažším alebo dokonca nemožným. Dátum vykonania opatrení sa oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu dostatočne včas, aby sa ho mohol zúčastniť. Ten môže klásť relevantné otázky.
(2) Žiadosť obsahuje:
a) náležitosti žiadateľa v súlade s ustanovením pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) dostatočné označenie príslušnej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu;
c) uvedenie skutočností, ohľadne ktorých má byť vykonaný dôkaz;
d) náležitosti spôsobu poskytnutia alebo získania dôkazu;
e) vyhlásenie, na ktorom sa zakladá jasný dôkaz pre obavy, že následné zistenie dôkazu môže byť ťažšie alebo nemožné.
(3) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.
(4) Rozhodnutie o žiadosti a výslednom dokazovaní spočíva na odbore Európskeho patentového úradu, ktorý by urobil rozhodnutie ovplyvnené skutočnosťami, ktoré sa majú dokázať. Platia ustanovenia týkajúce sa dokazovania v konaní pred Európskym patentovým úradom.
Pravidlo 124
Zápis ústneho konania a dokazovania
(1) O ústnom konaní alebo dokazovaní sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ústneho konania alebo dokazovania, relevantné vyhlásenia účastníkov, výpovede účastníkov, svedkov alebo znalcov a výsledok obhliadky.
(2) Zápis o výpovedi svedka, znalca alebo účastníka sa číta nahlas, je mu predložený, aby si ho skontroloval, alebo ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, sa prehrá, pokiaľ sa tohto práva nevzdá. V zápise sa uvedie, že táto formálna náležitosť bola splnená a že osoba, ktorá poskytla výpoveď, so zápisom súhlasí. Ak nebol zápis schválený, poznamenajú sa výhrady. Zápis nie je potrebné prehrať alebo schváliť, ak bola výpoveď nahraná doslovne a priamo pomocou technických prostriedkov.
(3) Zápis podpíše zamestnanec zodpovedný za jeho vypracovanie a zamestnanec, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie.
(4) Účastníci konania dostanú kópiu zápisu.
HLAVA IV
OZNÁMENIA
Pravidlo 125
Všeobecné ustanovenia
(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom každé oznámenie, ktoré sa má vykonať, má byť vo forme pôvodnej písomnosti, jej kópie, ktorá je overená alebo má pečiatku Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností s takouto pečiatkou. Kópie písomností vydaných samotnými zúčastnenými stranami si takéto potvrdenie nevyžadujú.
(2) Oznámenie sa vykonáva:
a) poštou v súlade s pravidlom 126;
b) technickými prostriedkami komunikácie v súlade s pravidlom 127;
c) odovzdaním v priestoroch Európskeho patentového úradu v súlade s pravidlom 128;
d) verejným oznámením v súlade s pravidlom 129.
(3) Oznámenie prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu sa uskutočňuje podľa právnej úpravy platnej pre tento úrad v národnom konaní.
(4) Ak bola písomnosť doručená adresátovi, ak Európsky patentový úrad nemôže preukázať, že bola riadne oznámená, alebo ak ustanovenia týkajúce sa jej oznámenia neboli splnené, písomnosť sa považuje za oznámenú ku dňu, ktorý Európsky patentový úrad určil ako dátum prijatia.
Pravidlo 126
Oznámenie poštou
(1) Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie, predvolania a ďalších písomností stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu, sa oznamujú doporučenou zásielkou s doručenkou. Všetky ostatné oznámenia poštou sa zasielajú doporučene.
(2) Ak je oznámenie vykonané doporučenou zásielkou, buď s doručenkou alebo bez nej, takýto list sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň od odoslania, pokiaľ nezastihol adresáta alebo ho zastihol neskôr; v prípade akýchkoľvek pochybností je povinnosťou Európskeho patentového úradu zistiť, či list došiel na danú adresu alebo prípadne zistiť dátum, kedy bol list doručený adresátovi.
(3) Oznámenie doporučenou zásielkou, s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručené, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.
(4) Ak nie je oznámenie poštou upravené odsekmi 1 až 3, použije sa zákon štátu, v ktorom sa oznámenie vykoná.
Pravidlo 127
Oznámenie technickými prostriedkami komunikácie
Oznámenie sa môže vykonať takými technickými prostriedkami komunikácie, ktoré sú určené prezidentom Európskeho patentového úradu, a v súlade s podmienkami, ktoré stanovil.
Pravidlo 128
Oznámenie priamym odovzdaním
Oznámenie je možné uskutočniť v priestoroch Európskeho patentového úradu priamym odovzdaním písomnosti adresátovi, ktorý jeho prijatie potvrdí. Oznámenie sa považuje za uskutočnené aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti alebo potvrdenie prijatia odmietne.
Pravidlo 129
Verejné oznámenie
(1) Ak nie je možné zistiť adresu adresáta alebo ak oznámenie podľa pravidla 126 odsek 1 nie je možné uskutočniť ani po druhom pokuse, vykoná sa oznámenie verejným oznamom.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví spôsoby verejného oznámenia, ako aj začiatok plynutia jednomesačnej lehoty, po ktorej uplynutí sa považuje písomnosť za oznámenú.
Pravidlo 130
Oznámenie zástupcom
(1) Ak bol ustanovený zástupca, oznámenia sú adresované jemu.
(2) Ak bolo zvolených niekoľko zástupcov jedného účastníka, postačí oznámenie jednému z nich.
(3) Ak má niekoľko účastníkov spoločného zástupcu, postačí oznámenie spoločnému zástupcovi.
HLAVA V
LEHOTY
Pravidlo 131
Počítanie lehôt
(1) Lehoty sa stanovia na celé roky, mesiace, týždne alebo dni.
(2) Počítanie lehoty sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni, keď nastala rozhodujúca udalosť, udalosť, ktorá je buď úkonom v konaní, alebo uplynutím inej lehoty. Ak je procesným úkonom oznámenie, rozhodujúcou udalosťou je prevzatie oznamovanej písomnosti, pokiaľ nie je stanovené inak.
(3) Ak je lehota vyjadrená ako jeden rok alebo určitý počet rokov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, v ktorom táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
(4) Ak je lehota vyjadrená ako jeden mesiac alebo určitý počet mesiacov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci, a to v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
(5) Ak je lehota vyjadrená ako jeden týždeň alebo určitý počet týždňov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, keď udalosť nastala.
Pravidlo 132
Lehoty stanovené Európskym patentovým úradom
(1) Ak je v Dohovore alebo v tomto vykonávacom predpise uvedené, že „lehotu stanoví“, túto lehotu stanoví Európsky patentový úrad.
(2) Ak nie je stanovené ináč, lehota stanovená Európskym patentovým úradom nesmie byť kratšia ako dva mesiace ani dlhšia ako štyri mesiace; za istých okolností môže trvať až šesť mesiacov. V osobitných prípadoch je možné lehotu predĺžiť na žiadosť podanú pred uplynutím tejto lehoty.
Pravidlo 133
Oneskorené prijatie písomností
(1) Písomnosť oneskorene prijatá Európskym patentovým úradom sa pokladá za prijatú včas, ak bola odoslaná alebo doručená doručovateľskou službou v čase pred uplynutím lehoty za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu, pokiaľ nebola písomnosť prijatá neskôr ako tri mesiace od uplynutia lehoty.
(2) Odsek 1 platí primerane pre lehotu, podľa ktorej sa záležitosti vybavujú príslušným úradom podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
Pravidlo 134
Predĺženie lehôt
(1) Ak lehota uplynie v deň, keď niektorý z prijímacích úradov Európskeho patentového úradu podľa pravidla 35 odsek 1 nie je otvorený pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky prijímacie úrady otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta. Ak písomnosti podané jedným z technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 nemôžu byť prijaté, prvá veta platí primerane.
(2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo ku všeobecnému prerušeniu doručovania alebo podávania pošty v zmluvnom štáte, predlžuje sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorí si zvolili zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia. V prípade, že je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov a ich zástupcov. Tento odsek platí primerane pre lehotu uvedenú v pravidle 37 odsek 2.
(3) Odseky 1 a 2 platia primerane, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
(4) Dátum začiatku a konca prerušenia podľa odseku 2 zverejní Európsky patentový úrad.
(5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 príslušný účastník konania môže poskytnúť dôkaz, že v niektorom z desiatich dní predo dňom uplynutia lehoty doručovanie alebo podanie pošty bolo prerušené z dôvodu mimoriadnych okolností ako prírodnej katastrofy, vojny, občianskych nepokojov, všeobecných porúch technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 alebo z iných podobných dôvodov zasahujúcich miesto bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo miesto ich podnikania. Ak predložený dôkaz presvedčí Európsky patentový úrad, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že poštová zásielka alebo podanie bolo vykonané najneskôr piaty deň po skončení prerušenia.
Pravidlo 135
Pokračovanie v konaní
(1) Pokračovanie v konaní podľa článku 121 odsek 1 sa požaduje zaplatením predpísaného poplatku do dvoch mesiacov od upozornenia týkajúceho sa buď nedodržania lehoty, alebo straty práv. Vynechaný úkon sa dokončí v lehote na napísanie žiadosti.
(2) O pokračovaní v konaní sa rozhodne vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje článok 121 odsek 4 a lehoty podľa pravidla 6 odsek 1, pravidla 16 odsek 1 písmeno a), pravidla 31 odsek 2, pravidla 40 odsek 3, pravidla 51 odseky 2 až 5, pravidla 52 odseky 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 64 a pravidla 112 odsek 2.
(3) Odbor, ktorý je oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone, rozhodne na základe žiadosti o pokračovanie v konaní.
Pravidlo 136
Obnovenie práv
(1) Každá žiadosť o obnovenie práv podľa článku 122 odsek 1 musí byť podaná písomne do dvoch mesiacov od odstránenia príčiny nedodržania lehoty, ale najneskôr do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. Žiadosť o obnovenie práv vzhľadom na ktorúkoľvek z lehôt určených v článku 87 odsek 1 a v článku 112a odsek 4 však musí byť podaná do dvoch mesiacov od uplynutia tejto lehoty. Žiadosť o obnovenie práv sa nepokladá za podanú, kým nie je zaplatený predpísaný poplatok.
(2) Žiadosť musí vymenovať dôvody, na ktorých sa zakladá, a musí vymenovať fakty, o ktoré sa opiera. Vynechaný úkon musí byť vykonaný v príslušnej lehote na podanie žiadosti podľa odseku 1.
(3) O obnovení práv sa rozhodne v lehote, ktorá sa týka pokračovania v konaní podľa článku 121, a vzhľadom na lehotu na podanie žiadosti o obnovenie práv.
(4) Odbor oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone rozhodne o žiadosti o obnovenie práv.
Pravidlo 137
Zmeny v Európskej patentovej prihláške
(1) Ak nie je stanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky alebo výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.
(2) Po prijatí správy o európskej rešerši môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.
(3) Po prijatí prvého oznámenia z prieskumového oddelenia môže prihlasovateľ z vlastnej vôle raz zmeniť opis, patentové nároky a výkresy za predpokladu, že táto zmena je podaná súčasne s odpoveďou na oznámenie. Ďalšie zmeny je možné uskutočniť len so súhlasom prieskumového oddelenia.
(4) Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši a ktorý nie je spojený s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov tak, aby tvorili jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Pravidlo 138
Rôzne patentové nároky, opis a výkresy pre rôzne štáty
Ak je Európsky patentový úrad informovaný o existencii práva prednosti podľa článku 139 odsek 2, môže európska patentová prihláška alebo európsky patent obsahovať pre tento štát alebo štáty patentové nároky, prípadne opis a výkresy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
Pravidlo 139
Oprava chýb v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade
Jazykové chyby, chyby prepisu a chyby v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade možno na základe žiadosti opraviť. Ak sa však žiadosť týka opravy opisu, patentových nárokov alebo výkresov, musí byť oprava taká zrejmá, aby bolo okamžite jasné, že nebolo zamýšľané nič iné ako to, čo sa navrhuje ako oprava.
Pravidlo 140
Oprava chýb v rozhodnutiach
V rozhodnutiach Európskeho patentového úradu je možné opravovať len jazykové chyby, chyby prepisu a zjavné chyby.
HLAVA VII
INFORMÁCIA O STAVE TECHNIKY
Pravidlo 141
Informácia o stave techniky
Európsky patentový úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol v lehote, ktorú mu stanoví, informácie o stave techniky, ktoré sa berú do úvahy pri prieskume národných alebo regionálnych patentových prihlášok a ktoré sa týkajú vynálezu, na ktorý sa vzťahuje európska patentová prihláška.
HLAVA VIII
PRERUŠENIE KONANIA
Pravidlo 142
Prerušenie konania
(1) Konanie na Európskom patentovom úrade sa preruší:
a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, alebo osoby, ktorá je podľa národného práva oprávnená na jeho zastupovanie. Ak sa uvedené skutočnosti nedotýkajú oprávnenia zástupcu ustanoveného podľa článku 134, preruší sa konanie len na žiadosť tohto zástupcu;
b) ak je prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu v dôsledku opatrenia proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní;
c) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu alebo ak je tomuto zástupcovi v dôsledku opatrení proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní.
(2) Ak je v prípadoch uvedených v odseku 1 písmeno a) alebo b) Európskemu patentovému úradu známa totožnosť osoby oprávnenej pokračovať v konaní, oznámi tejto osobe a prípadne ďalšiemu účastníkovi, že sa v konaní bude pokračovať odo dňa, ktorý stanoví.
(3) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno c) sa v konaní pokračuje, ak bol Európsky patentový úrad informovaný o zvolení nového zástupcu prihlasovateľa alebo ak úrad informoval ostatných účastníkov o zvolení nového zástupcu majiteľa patentu. Ak Európsky patentový úrad do troch mesiacov od prerušenia konania nedostane informáciu o zvolení nového zástupcu, oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu:
a) v prípade uvedenom v článku 133 odsek 2, že bude európska patentová prihláška považovaná za vzatú späť alebo bude európsky patent zrušený, ak nebude informácia poskytnutá do dvoch mesiacov od tohto oznámenia; alebo
b) bude konanie pokračovať s prihlasovateľom alebo s majiteľom patentu, a to odo dňa doručenia tohto oznámenia.
(4) Lehoty, ktoré platili v deň prerušenia, s výnimkou lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov, začínajú znovu plynúť odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní. Ak tento deň nastane neskôr než dva mesiace pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o prieskum, je možné uvedenú žiadosť podať do dvoch mesiacov po tomto dni.
HLAVA IX
INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Pravidlo 143
Zápisy do európskeho patentového registra
(1) Do registra európskych patentov sa zapisujú tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) dátum podania prihlášky;
c) názov vynálezu;
d) symboly zatriedenia prihlášky;
e) určené zmluvné štáty;
f) údaje prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
g) priezvisko, meno a adresa vynálezcu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa vynálezca svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 20 odsek 1;
h) údaje zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d); ak je zástupcov niekoľko, zapíšu sa iba údaje zástupcu, ktorý je uvedený na prvom mieste, spolu s dodatkom „a ďalší“ a v prípade združenia uvedeného v pravidle 152 odsek 11 len názov a adresa združenia;
i) údaje o práve prednosti (dátum, štát a číslo podania skoršej prihlášky);
j) v prípade vylúčenia prihlášky čísla všetkých vylúčených prihlášok;
k) v prípade vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) údaje uvedené pod písmenom a), b) a i) týkajúce sa skoršej prihlášky;
l) dátum zverejnenia prihlášky, prípadne dátum samostatného zverejnenia správy o európskej rešerši;
m) dátum podania žiadosti o prieskum;
n) dátum, kedy bola prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť;
o) dátum zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu;
p) dátum zániku európskeho patentu v zmluvnom štáte v priebehu lehoty na podanie námietky, prípadne v období do vydania konečného rozhodnutia o námietkach;
q) dátum podania námietky;
r) deň a obsah rozhodnutia o námietke;
s) dátum zastavenia a obnovenia konania v prípadoch uvedených v pravidlách 14 a 78;
t) dátum prerušenia a obnovenia konania v prípade uvedenom v pravidle 142;
u) dátum navrátenia práv, ak bol vykonaný zápis podľa písmena n) alebo r);
v) podanie žiadosti o zmenu podľa článku 135 odsek 3;
w) práva a prevod týchto práv týkajúcich sa prihlášky alebo európskeho patentu, ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu ich zápis vykonáva;
x) dátum a obsah rozhodnutia o žiadosti o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu;
y) dátum a obsah rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o žiadosti o preskúmanie.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa do európskeho patentového registra zapisujú aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
Pravidlo 144
Časti spisu vylúčené z nahliadnutia
Časti spisu vylúčené z nahliadnutia podľa článku 128 odsek 4 sú:
a) písomnosti týkajúce sa vylúčenia alebo námietok k členom sťažnostných senátov alebo Veľkého sťažnostného senátu;
b) návrhy rozhodnutí a oznámení a všetkých iných písomností slúžiacich na prípravu rozhodnutí a oznámení, ktoré sa neoznamujú účastníkom;
c) označenie vynálezcu, ak sa svojho práva byť uvedený podľa pravidla 20 odsek 1 vzdal;
d) iné písomnosti vylúčené z nahliadnutia prezidentom Európskeho patentového úradu z dôvodu, že by nahliadnutie do nich neslúžilo na účel informovania verejnosti o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente.