408/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2002 do 31.08.2002

408
ZÁKON
z 27. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 166/2002 Z. z. a zákona č. 334/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. j) sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a za písmeno j) sa vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
Slovenská akadémia vied alebo“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
2.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom,10b) sa môže obsadiť na základe priameho oslovenia divadelného umelca.".
3.
V § 10 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu Slovenskej akadémie vied".
4.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Neplatené pracovné voľno
Zamestnávateľ poskytne neplatené pracovné voľno zamestnancovi, ktorý nasleduje manžela do sídla služobného úradu v zahraničí, v ktorom vykonáva štátnu službu, alebo nasleduje manžela, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva verejnú službu v zahraničí.“.
5.
V § 16 ods. 8 sa za slová „zamestnanca, ktorý je vrcholovým športovcom" vkladajú slová „a ktorý je profesionálnym rodičom,9a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 18 ods. 7 sa odkaz „16a" nahrádza odkazom „10b".
7.
V § 19 sa odsek 9 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
zamestnancovi s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva vedeckopedagogickú alebo vedeckovýskumnú činnosť na vedeckovýskumnom pracovisku (ďalej len „vedeckovýskumný zamestnanec").26c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:
„26c)
Napríklad zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.“.
8.
V § 19 sa odsek 12 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pôsobí ako odborný zamestnanec pedagogicko-psychologickej poradne, špeciálnopedagogickej poradne, centra výchovnej a psychologickej prevencie, liečebno-výchovného sanatória, detského integračného centra, diagnostického centra, reedukačného detského domova, reedukačného domova pre mládež alebo ako školský špeciálny pedagóg, alebo školský psychológ v školách a školských zariadeniach.29g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29g znie:
„29g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 19 odsek 13 znie:
„(13)
Zamestnávateľ určí tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 7 zamestnancovi s vysokoškolským vzdelaním, ktorý vykonáva tvorivú umeleckú činnosť na vysokej škole.“.
10.
V § 19 ods. 20 sa slová „h) a j)" nahrádzajú slovami „h), j) a k)".
11.
V § 19 odsek 23 znie:
„(23)
Zamestnávateľ určí tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7 zamestnancovi, ktorý v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt vykonáva
a)
zhromažďovanie, zhodnocovanie, odbornú správu, využívanie alebo sprístupňovanie múzejných zbierkových predmetov alebo galerijných zbierkových predmetov,29a)
b)
poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochranu alebo využívanie knižničných fondov,29b)
c)
odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,29c)
d)
osvetovú činnosť,29d)
e)
činnosť divadelného umelca,10b)
f)
odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,29e)
g)
inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo v inej ustanovizni, ktorou je múzeum alebo galéria,29a) knižnica,29b) osvetové zariadenie,29d) alebo divadlo.29f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29f znejú:
„29a)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
29b)
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
29c)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
29d)
§ 2 zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti.
29e)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
29f)
Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.“.
12.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Zamestnávateľ určí tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov a pre zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt, uvedenej v prílohe č. 7, zamestnancom, ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva. Na účely tohto zákona zamestnanec v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva zabezpečuje tieto odborné činnosti:
a)
zabezpečovanie odborných činností na výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny vrátane zabezpečovania environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny,29h) kultúrno-výchovnú, chovateľskú, ochranársku, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane vedeckej činnosti,29h)
b)
zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja,29i)
c)
zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,29j)
d)
monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, zhromažďovanie, validáciu, hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd.29k)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29h až 29k znejú:
„29h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
29i)
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
29j)
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
29k)
Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.“.
13.
V § 21 ods. 2 v tretej vete sa slová „h) a j)" nahrádzajú slovami „h), j) a k)".
14.
V § 23 ods. 1 sa slová „h) a j)" nahrádzajú slovami „h), j) a k)".
15.
V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva verejnú službu v zahraničí a ktorému patrí funkčný plat podľa prvej vety, sa poskytuje 43 % funkčného platu v inej ako slovenskej mene (§ 39 ods. 1).".
16.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva verejnú službu v zahraničí a ktorému patrí za čas čerpania dovolenky náhrada funkčného platu, sa podľa odseku 1 poskytuje 43 % náhrady funkčného platu v inej ako slovenskej mene.“.
17.
V § 55 ods. 4 sa vypúšťajú slová „najdlhšie do 30. júna 2010" a vypúšťa sa druhá veta.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo iná umelecká ustanovizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, poskytne zamestnancovi zvyšok nepretržitého odpočinku v súhrne najneskôr do začiatku čerpania najbližšej hromadnej dovolenky.".
Čl. III
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podmienka trvania manželstva najmenej jeden rok neplatí, ak ide o cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel štúdia, činnosti podľa osobitných programov alebo na účel zamestnania vyššie postavených zamestnancov právnickej osoby alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky,".
2.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel štúdia, činnosti podľa osobitných programov alebo na účel zamestnania vyššie postavených zamestnancov právnickej osoby alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.".
3.
V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej a umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi v súlade s rozhodnutím Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a na základe bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania a vedy s krajinami Európskej únie.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.